Lotsverket.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t att de vid Östergarns och Gotska Sandöns fyrplatser ledigblivna befattningarna måtte i vanlig ordning återbesättas. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 Augusti 1934
N:r 198

Vaktombyte vid Östergarns fyr.

Lotsstyrelsen har från 1 okt. transporterat fyrmästaren på Draghällans fyrplats A. O. Kyhlberg att vara fyrmästare på Östergarns fyrplats.
Fyrbiträdet vid Gotska Sandöns fyrplats T. Rosenberg har transporterats till Häradsskärs fyrplats.
Avsked har beviljats fyrvaktaren vid Östergarns fyrplats A. Wallin från 1 dec. i år.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Augusti 1934
N:r 197

Ingen harjakt på Gotska Sundön.

Domänstyrelsen har lämnat utan bifall en av t. f. jägmästaren i Linköpings revir Åke Lundeberg gjord ansökan om rätt att skjuta hare på Gotska Sandön. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Strandningar.

Norska barkskeppet «Titania”, kapten Hansen, strandade söndags morgse på Gotska Sandön. Lasten består at plankor. Bergningsångare är ditbeordrad. — Bergnings- och dykeri-bolaget Neptuns ångare ”Poseidon”, ”Neptan” och ”Hero” äro sysselsatte med bergning af Engelska ångaren ”Oxford” som strandat på Ölands södra udde.
— Den 5:te d:s strandade å grundet «Östergrund” utanför Rone ångtartyget «Jylland«, skepparen Schnicker, hemma i Köpenhamn på resa från Riga till England med last af sleepers. Fartyget stod några timmar på grundet, hvarunder större delen af däckslasten kästades öfverbord, hvarefter det kom flott och fortsatte resan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Juni 1876
N:r 47

Gotska Sandöns kronopark inspekteras.

Domänstyrelsens chef, generaldirektören G. Kuylenstierna, kommer att tillsammans med sex av verkets tjänstemän den 22 augusti företaga en inspektionsresa till kronoparken Gotska Sandön, där uppehåll kommer att göras i två dagar. Styrelsen har hos lotsstyrelsen begärt, att något av dess fartyg måtte ställas till förfogande för ändamålet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Fjorton aqvareller från Gotska Sandön

och andra ställen, af Blackstadius, finnas, bland andra målningar, i den af Föreningen för nordisk konst anordnade utställningen i frimurareordens egendom n:r 1 Stallgatan, Stockholm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Maj 1876
N:r 35

Gotska Sandöns fyrplats.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t att den genom fyrbiträdets vid Gotska Sandön J. A. Sjögrens transport till Landsorts fyrplats lediga fyrbiträdesbefattningen måtte få i vanlig ordning återbesättas. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Gotska Sandöns lotsplats.

Lotsstyrelsen har transporterat fyrbiträdet vid Gotska Sandöns fyrplats J. A. Sjögren till en fyrbiträdesbofattning vid Landsorts fyrplats. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 december 1932
N:r 303

Fyrstaten.

Bland 17 sökande till en fyrbiträdestjänst vid Landsorts fyrplats förordar lotskaptenen i Stockholm fyrbiträdet vid Gotska Sandöns fyrplats J. A. Sjögren. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Lägre arvode för pastoralvården å Sandön.

Lotsstyrelsen har uppdragit åt lotskaptenen i Stockholm att uppsäga det mellan kyrkoherden i Fårö pastorat L. A. Ehrenström och lotsverkat träffade avtalet om utförande av prästerliga förrättningar å Gotska Sandön att upphöra den 30 juni 1933. Samtidigt har lotskaptenen anmodats uppgöra nytt kontrakt med kyrkoherde Ehrenström eller annan prästman, som därtill är villig och lämplig, för utförande av förrättningarna. K. m:t har som bekant föreskrivit, att ersättningen för förrättningarna skall från den 1 juli nästa år utgå med allenast 200 kr. mot i nuvarande kontrakt med kyrkoherden Ehrenström stipulerade 300 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295