Gotlands blåbandsförenings ungdomsförbund

höll i går sitt årsmöte i Vamlingbo. Mötet började kl. 11 i kapellet, där dagen inleddes av pastor S. Nahlbom. Vidare talade pastor S. Alm. Föredraget var lagt som ett bibelstudium med tanke på blåbandsförbuny dets arbete.
Själva mötesförhandlingarna toge in början kl, halv 2 i missionshuset. Efter protokollsjustering föredrogs en kassaredogörelse, enligt vilken kassan balanserar på 805 kr.
Till ledamöter ay styrelsen valdes pastor S. Hermansson, Bjärges, ordf., G. Holmberg, österby, vice ordf., Maja Olofsson, Visby, sekr., Elsa Andersson, Visby, vice sekr. och T. Rullande, Havdhem. Suppleant blev Judit Björklund, Gothem. Till revisor utsågs Arthur Nilsson, Visby, med hr Herman Engström, Visby, som suppleant. Representant i Gotlands blåbandsförbunds styrelse blev pastor Hermansson med N. Pettersson, Garda, som ersättare. Årsavgiften bestämdes till samma belopp som fårat, alltså 50 öre. Mötet beslöt att den 27-31 juli ordna ett sommarläger. Till ledamöter i lägerkommitgn utsågos pastor Hermansson, Sten Persson och T. Runander. Lägerchef blir pastor Hermansson. Vid mötet bildades även en e. k. agitationspatrull, vars stationsort skall vara Visby.
En högtidsfest började kl. halv 3 i missionshuset, där en talrik m???ghet mött upp från ett flertal socknar på södra Gotland och från Visby. Mötet inleddes av blåbandsföreningens ordförande i Vamlingbo, hr Rud. Olofsson, som läste en del av 103:dje psalmen. och hälsade samtliga välkomna. Vid mötet medverkade en talkör från Visby samt Vamlingbo blåbandsförenings kör, varjämte pastor Alm höll ett synnerligen innehållsrikt föredrag över ämnet: Kampen mot det onda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lotsångaren Vega

anlände vid 1-tiden i natt till Gotska Sandön för att där landsätta fyrbiträdet O. Brändström, vilken som bekant transporterats till Sandön från Östra Kvarken. Landstigningen var ganska besvärlig, då rätt hög sjö rådde, och livbåten vattenfylldes två gånger. Man måste därför gå i land ända borta vid Franska bukten, som ligger på andra sidan av ön från fyren räknat.
Vega fortsatte därefter till Stora Karlsö, där fyrbiträdet B. O. Mattsson från Understens fyr landsattes, och färden går därefter till Hoburgen, där bojen skall skiftas, om vädret tillåter, samt till Närs och Östergarns fyrplatser. På hemvägen anlöpes åter Sandön, då fyrbiträdet F. Augustsson embarkerar för transport till Svartklubben via Stockholm.
Man beräknar, att Vega skall åter vara vid Sandön på lördag.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Återfångst av märkt id.

För några dagar sedan återfångades en märkt id GD 117 c:a 400 m. norr om Gothemsåns utlopp. I går återfångades en annan id märkt GD 93 strax ovan nedre landsvägsbron över Gothemsån. De båda idarna ha märkts vid Tjelder den 24 april förra året. Återfångsten har således skett i omedelbar närhet av märkningsplatsen.
Allmänheten uppmanas att se upp med märken på fångad id. Uppgift om återfångade märkta fiskar lämnas till fiskeriinstruktören, Visby. För insända märken med uppgift om tid, plats och redskap för återfångsten, samt fiskens längd och vikt, utbetalas ersättning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 mars 1938
N:r 72

Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 28 mars.
Baptistförsamlingens sparbössetömning för hednamissionen Marie bebådelsedag gav en summa på 223 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Till griftero

vigdes i lördags stoftet efter hemmansägare Johan Söderström, Botvaldavik i Gothem.
Kistan hade forslats till det vackert dekorerade Elimkapellet och placerats på en katafalk, omgiven av en rik blomsterskörd och levande ljus. Sorgehögtiden inleddes med sången ”Jag är en gäst och främling som mina fäder här”. Pastor A. Bergeen läste därefter ps. 90 och Petter Danielsson ledde i bön. Pastor Bergeen talade så över Luk. 23:29 ”Gråten icke över mig utan gråten över Eder själva och över Edra barn”. Den som inför döden är beredd att möta Gud böra vi icke begråta, men vi böra begråta vår egen glömska att bereda 088 för vår hädanfärd.
Sedan kören sjungit ”Närmare Gud till Dig”, förrättades den frikyrkliga jordfästningen. Efter ytterligare bön och sången ”Slutad är striden” utbars kistan under sorgemusik till den väntande likvagnen och fördes till kyrkogården. Efter körsång följde här kransnedläggning. Hr Viktor Söderström frambar de närmaste tack och farväl och nedlade en krans. Vidare nedlades kransar från Gothems baptistförsamling, Gothems blåbandsförening, pensionsstyrelsen, släkt och en stor skara vänner till den avlidne. Hr Gustaf Sandborg ledde i bön, man sjöng sången ”Få vi alla en gång mötas” och pastor Bergeen lyste slutligen frid över griften.
Efter begravningen var det åter samling i Elimkapellet, där middag gavs för ett hundratal inbjudna, varefter hölls en minnesstund med flera tal samt kör- och unison sång.
En ovanligt stor mängd blommor hade sänts till båren och i socknen flaggades allmänt på halv stång.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 22 mars.
Guldbröllop firar kyrkväktaren Johan Gahnström med sin hustru Olivia Gahnström den 1 nästkommande april.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Mars 1938
N:r 67

Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 18 mars.
Dödsfall På fredagen avled lantbrukaren Johan Söderström, Botvaldavik, efter endast en kort tids sjukdom. Han måste för några dagar sedan söka bot på lasarettet i Visby, men sjukdomen var av dödlig natur.
Den bortgångna har tagit en ganska framträdande del i det offentliga livet inom socknen, särskilt i yngre dagar. Begåvad och energisk gjorde han sig offentligt gällande både inom det ideella och religiösa arbetet och på mera praktiska områden. Han genomgick folkhögskolan i Hemse var aktivt verksam inom baptistförsamlingens ungdomsarbete och i blåbandsföreningen och har i båda dessa organisationer varit ordförande. Inom kommunen har han tillhört taxeringsnämnden samt var ännu vid sitt frånfälle ordförande i pensionsnämnden. För ett par årtionden sedan var han också verksam inom det frisinnade partiet och hans namn fanns upptaget på partiets kandidatlistor. Under senare år har han mera dragit sig tillbaka från förenings- och offentligt arbete.
Vid sitt alltför tidiga frånfälle var han endast femtio år gammal. Närmast sörjes han av maka och dotter, av åldrig moder samt en bror.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Mars 1938
N:r 65

Dödsfall Johan Söderström

Min käre make och min lille pappa Johan Söderström avled stilla i dag i en ålder av 50 år. I vår bittra sorg och saknad deltaga åldrig moder, broder, släkt och en stor 5 vänkrets.
Botvaldavik, Gothem, den 18 mars 1938.
RUTH SÖDERSTEÖM, född Hellberg.
Gunborg.

Jordens oro viker för den frid som varar,
döden allt förklarar, himlen allt förklarar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Mars 1938
N:r 64

Sjuttio år

fyller söndag den 20 d:s förre telegrafkommissarie O. Ferré, numera bosatt i Linköping, Han var åren 1912—26 telegrafkommissarie i Visby.
— Sjuttio år fyller tisdagen den 22 dennes lantbrukaren Johan Johansson, Magnuse i Gothem, Såsom en i socknen känd och uppskattad man har hr Johansson hedrats med en lång rad förtroendeuppdrag. Under nära 20 år har han innehaft befattningen som kyrkvärd, tills han i fjol nedlade denna syssla. Under månge år har han varit ledamot i kyrkooch skolråd, och han har även tillhört taxeringsnämnden. Bland andra uppdrag kan nämnas att hr Johansson suttit som ordförande i Lina tings kreatursförsäkringsförenings sockennämnd sedan 1903, men denna post har numera övertagits av sonen. I norra häradets brandstodsförening här hr Johansson tillhört styrelsen i 25 år och denna post innebar han fortfarande.
Trots sin ålder är den gamle odalmannen ännu i full verksamhet och ger intrycket av en verklig kärngestalt. Säkerligen blir han ihågkommen på sin högtidsdag av minnesgoda vänner och bekanta.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 Mars 1938
N:r 63

Till Gotlands Hästuppfödare.

Under senare år har hästuppfödningen på Gotland erhållit en allt större omfattning, varom de år från år ökade betäckningssiffrorna samt även den allt större hästutförseln bära vittne. De nuvarande relativt goda avsättningsbetingelserna torde man dock ej få anse som bestående, utan måste nog räknas med ökade försäljningssvårigheter. I flera län ha därför hästuppfödarna föll att bättre kunna bevaka sina intressen bildat föreningar, vilka på sitt arbetsprogram även upptagit arbete för bättre avsättningsmöjligheter.
Med kännedom om länets goda förutsättningar för hästuppfödning och gotlänningens gamla intresse för hästavel få undertecknade därför inbjuda alla intresserade till sammanträde i Visby den 5 februari 1938 1 Centralföreningens kontor för diskuterande av hithörande frågor och ev. bildande av en hästavelsförening för Gotlands län.
Johan Ahlsten, Koparve, Alva, Christen Jespersson, Furubjers, Tingstäde, Hugo Ahlsten, Gudings, Alva, Gunnar Nilsson, Halner, Bro, Johannes Johansson, Gardarve i Fardhem, Hugo Pettersson, Myrungs, Linde, Bengt Ljunggren, Visby, Harald Sellergren, Visby, Karl Sandkvist, Myrungs, Linde, Karl Nylander, Burge, Martebo, J. W. Gahne, Norrgårda, Björke, Martin Wimau, Tings, Kräklingbo, N. C. Johansson, Hardings, Vall, Sigurd Eriksson, Fjärdinge, Gothem, J. D. Mattsson, Löves, Hejde, G. Hederstedt, Mannegårda, Lye, Arvid Pettersson, Havor, Hablingbo, Jakob Larsson, Mickels, Hablingbo, Gustav Jonsson, Sixarve, Alskog, Robert Appelgren Kronholmen, Västergarn, Artur Söderdahl, Walda, Eskelhem, Alert Lövgren, Ejmunds, Mästerby, Oskar Ahlkvist, Risungs, Rute, Oskar Lindkvist, Sixarve, Näs, Johan Pettersson, Sixarve, Näs, Johan Pettersson, Lingsarve, Näs, Tomas Båtelsson, Tomsarve, Näs, Johan Larsson, Tomsarve, Näs, Gunnar Larsson, Norrkvie, Grötlingbo, Oskar Larsson, Söderqvie, Grötlingbo, Arvid Hegethorn, Hulte, Endre, Percy Falk, Kännungs, Hellvi, Sigge Andersson, Austers, Hangvar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22