Auktion vid Slees i Boge.

I anseende till fastighetens föra säljning låter landtbrulkaren Frithiof Bergström, Slees i Boge, genom frivillig auktion, som förrättas lördagen den 6 inst. mars kl. 11i30 f. m. försälja större delen af sitt lösörebo: 3 bord, 6 stolar, 2 sängställ, 1 soffa, 1 större skåp, 1 skänk, 2:ne kistor af ek, 1 länstol, lagg- och träkärl; yttre redskaper: 2 arbetsvagnar, 1. lantvagn, 1 par kälkar, 1 vrång- och foderhäck, 1 rak;pinnharf, 1 fösa, ½ lott i radsåningsmaskin, 1 dito i hackelsemaskin, 1 dito i skakvind, 1 fläkt. 1 par bättre selar; Kreatur: 2 goda arbetshästar, 2 kor, 1 som nyligen kalfvat, 1 kviga, 15 st. höns m. m.
Godkände inropare erhålla anstånd till 1 september d. år, andra betala vid anfordran.
Gothem den 25 febr. 1915.
O. N. SÖDERSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Gotlands fiskare.

Enligt § 3 uti förslaget till bolagsordning för Gotlands läns Fiskeriförsäkringsbolag kan bolaget ej träda i verksamhet, förrän försäkringar tecknats för minst 30,000 kronor af minst 50 försäkringstagare.
För att utröna möjligheten för bolagets tillkomst har beslutats att göra en försöksteckning af försäkringar, innan beslut enligt § 4 om bolagets bildande fattas. Teckningslistor hafva sålunda nu utsändts till följande personer.
Handlanden Gustaf Du Rietz, Gåsemora, Fårö.
Handlanden O. Larsson, Mölner, Fårö.
Fiskaren Joh. Lindholm, Broa, Fårö.
Handlanden K. F. Smitterberg, Fårösund.
Fiskaren John, Sundgren, Lergraf.
Fiskaren L. N. Olsson, Slite.
Fiskaren J. A. Sandelius, Boge.
Fiskaren L. Klintbom, Boge.
Fiskaren O. N. Söderström, Gothem.
Handlanden O. W. Lindahl, Katthammarsvik.
Fiskaren G. Rosvall, Härvik.
Fiskaren Carl Gottberg, Rodarfve, Härvik.
Fiskaren Emil Siggelin, Härvik.
Fiskaren J. Nordberg, Rommunds, Gammalgarn.
Handlanden J. G. Claudelin & C:o, Ljugarn.
Fiskaren N. Hallqvist, Påvala, När.
Handlanden E. Krokstedt, När.
Fiskaren Karl Ulmstedt, Ronehamn.
Konsul G. Cranmér, Ronehamn.
F. d. lotsförman J. P. Södergren, Grötlingboudde.
Hemmansägaren L. N. Hansson, Rembe, Vamlingbo.
Handlanden C. A. Wessman, Vamlingbo.
Fiskaren Joh. Pettersson, Stenstugu, Vamlingbo.
Handlanden Viktor Hansén, Burgsvik.
Tulluppsyningsman A. W. Lundqvist, Burgsvik.
Nämdeman H. N. Hansson, Burgsvik.
Landstingsman Th. Gardell Näs.
Handlanden K. Blomgvist, Hafdhem.
Handlanden Carl Andersson, Eksta.
Fiskaren J. Pettersson, Gustafs, Fröjel.
Fiskaren L. J. Bökelund, Fröjel.
Handlanden E. Smitterberg, Klintehamn.
Handlanden O. H. Nyman, Vestergarn.
Fiskaren A. R. Widing, Vestergarn.
Fiskaren Reinh. Myhrgren, Vestsrgarn.
Fiskaren A. Myhrström, Vestergarn.
Fiskaren Knut Ekman, Gnisvärd.
Fiskaren Herman Toften, Gnisvärd.
Nils Fribergs skeppshandel, Visby.
Fiskaren Edv. Wigström, Lickerahamn.
Fiskaren John Pettersson, Hallshuk.
Handlanden Fritz Kahl Kappelshamn.
Handlanden J. Bäckvall, Storugns.
Fiskaren A. N. Bolin, Ahr.
Ägare af fiskebåtar och fiskeredskap uppmanas att snarast möjligt hos någon af här uppräknade innehafvare af teckningslistor teckna försäkringar.
Beträffande de med dylik försäkring förenade fördelar hänvisas till vid teckningslistorna fogade förslag till bolagsordning äfvensom till de i samtliga Visbytidningar den 21 november 1914 införd a referaten öfver landskamrerare J. G. Löwgrens föredrag på olika platser å Gotland rörande bolagets förutsättningar m. m.
Visby den 15 februari 1915.
K. P. Kuliander.
Lotslöjtnant. Fiskeritillsyningsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Egnahemslägenheter till salu.

41/1000 mtl Magnhuse i Levide;
9/256 mtl Öfvide i Eskelhem;
15/1536 mtl Bjärby i Sjonhem;
Bostadslägenheten n:r 28 Östra Vi i Visby;
En obebygd jordlägenhet om 7,5 hektar vid Stenhusa i Sanda;
7/480 mtl Hagdarfve i Akebäck;
327/5000 mtl Stenstu i Hejde;
1/72 mtl Västerväte i Väte;
En bebyggd jordlägenhet om 21 hektar vid Sles i Boge;
En bebyggd jordlagenhet om 1,18 hektar vid Thule i Ganthem;
En obebyggd lägenhet om 11,846 hektar i Valldahagen i Eskelhem;
En obebyggd lägenhet om 16,673 hektar i Valldahagen i Eskelhem;
14/1000 mtl Gjellungs i Veskinde;
En obebyggd jordlägenhet om 37,38 hektar under Nybingels i Gathem;
En bebyggd fordlägenhet om 31,05 hektar under Haga i Gothem;
En obebyggd jordlagenhet om 26,15 hektar under Vijby i Gothem;
En obebyggd jordlagenhet om c:a 12 hektar vid Bjärby i Sjonhem;
Vidare upplysningar a Hushållningssällskapets jord förmedlingsbyrå, S:t Hansgatan 32 i Visby.
Obs.! Expeditionstiden är hvardagar kl. 11-12 f. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde

varierar enligt officiella handlingar högst väsentligt. Visby domkyrka står främst med ett värde af 250,000 kr. I norra kontraktet kommer Lärbro kyrka därnäst med 90,800 kr. I mellersta kontraltet anteckna vi: Dalhems kyrka 125,000 kr., Roma och Klinte hvardera 75,300, Gothems med landsbygdens största ringklocka 60,000 kr., Hogrän 50.000 med en kyrkkassa af kr. 56,261 kr., Atlingbo 30,000 kr. med en kyrkkassa på 20,000 kr. I södra kontraktet står Öja kyrka högst med ett försäkringsvärde af 100.000 kr.; därnäst kommer Hemse med 80,000 kr., Burs med 69,000 kr. Stånga med 65,000 kr., Lau, Hafdhem och Grötlingbo, (»söderns domkyrka») med hvardera 50,000 kr., Hablingbo med 47,500 kr., däri inräknad 7,500 kr. lösegendom, som troligen ej ingår i de öfrigas försäkringsvärde. Lägst försäkrad af öns alla kyrkor är Fleringe med endast 7,000 kr. värde.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Fastighetsauktion.

Onsdagen den 3 nästkommande februari kl. 11 f. m. låter landtbrukaren Fritiof Bergström, Sles i Boge, genom auktion försälja 5/64-dels mtl Sles med goda åbyggnader, 913/9600-dels mantal Westers. Hemmansdelarna komma att utbjudas i flera skiften samt i sin helhet under förbehållen pröfningsrätt. Betalnings- och öfriga vilkor tilikännagifvas före auktionens början.
Gothem den 27 jan. 1915.
O. N. SÖDERSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Atlingbo: Födda 3 (0m. 3k.), döda 2 (1m. 1k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 9 (4m. 5k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 236; ökning 3.

Eksta: Födda 12 (4m. 8k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 22 (14m. 8k.), utflyttade 19 (10m. 9k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 579; ökning 8.

Sproge: Födda 3 (2m. 1k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 7 (4m. 3k.), utflyttade 7 (2m. 5k.); vigde 1 par; folkmängd 298; minskning 4.
Pastoratets folkmängd 877; ökning 4 personer.

Eskelhem: Födda 12 (6m. 6k.), döda 20 (9m. 11k.); inflyttade 30 (10m. 20k.), utflyttade 21 (10m. 11k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 674; ökning 1 person; äldste invån. 95 år.

Tofta: Födda 7 (3m. 4k.), döda 12 (5m. 7k.); inflyttade 14 (4m. 10k.), utflyttade 25 (13m. 12k.); vigde 3 par; folkmängd 524; minskning 16; den äldste 95 år.
Pastoratets folkmängd 1,198; minskning 15.

Fårö: Födda 17 (11m. 6k.), döda 21 (13m. 8k.); inflyttade 24 (9m. 15k.), utflyttade 29 (8m. 21k.); vigde 9 par; folkmängd 31 dec. 1,107; minskning 9.

Gothem: Födda 16 (12m. 4k.), döda 8 (3m. 5k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 24 (13m. 11k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 626; minskning 5 pers.; för:s äldste 89 år.

Norrlanda: Födda 4 (2m. 2k.), döda 5 (2m 3k.); inflyttade 19 (11m. 8k.), utflyttade 25 (11m. 14k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 306; minskning 7; den äldste 89 år.
Pastoratets folkmängd 932; minskning 12.

Hablingbo: Födda 10 (3m. 7k.), döda 6 (2m. 4k.); inflyttade 30 (14m. 16k.), utflyttade 29 (15m. 14k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 568; ökning 5.

Silte: Födda 4 (1m. 3k.), döda 5 (3m. 2k.); inflyttade 21 (12m. 9k.), utflyttade 8 (3m. 5k.); vigde intet par; folkmängd den 31 dec. 298; ökning 12.

Hangvar: Födda 15 (10m. 5k.), döda 11 (8m. 3k.); inflyttade 51 (28m. 23k.), utflyttade 68 (40m. 28k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 876; minskning 12.

Hall: Födda 4m., döda 6 (3m. 3k.); inflyttade 19 (7m. 12k.), utflyttade 10 (6m. 4k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 240; ökning 7.
Pastoratets folkmängd 1,116; minskning 5.

Hejnum: Födda 3 (2m. 1k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 16 (6m. 10k.), utflyttade 14 (7m. 7k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 269; minskning 2.

Bäl: Födda 3 (2m. 1k.), döda 6 (2m. 4k.); inflyttade 24 (14m. 10k.), utflyttade 7 (3m. 4k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 175; ökning 14.
Pastoratets folkmängd 444; ökning 12.

Kräklingbo: Födda 2 (1m. 1k.), döda 10 (3m. 7k.); inflyttade 19 (7m. 12k.), utflyttade 21 (8m. 13k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 415; minskning 10.

Anga: Födda 3 (1m. 2k.), döda 3k.; inflyttade 12 (6m. 6k.), utflyttade 18 (10m. 8k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 251; minskning 6.

Ala: Födda 6 (5m. 1k.), döda 9 (4m. 5k.); inflyttade 18 (8m. 10k.), utflyttade 27 (14m. 13k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 960; minskning 24.

Källunge: Födda 7 (5m. 2k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 26 (10m. 16k.), utflyttade 18 (9m. 9k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 320; ökning 9.

Vallstena: Födda 3 (2m. 1k.), döda 11 (2m. 9k.); inflyttade 18 (8m. 10k.), utflyttade 16 (10m. 6k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 343; minskning 6.
Pastoratets folkmängd 663; ökning 3.

Lärbro: Födda 31 (16m. 15k.), döda 24 (8m. 16k.); inflyttade 76 (35m. 41k.), utflyttade 47 (24m. 23k.); vigde 5 par; folkmängd 30 dec. 1,336; ökning 36; äldsta församlingsmedlemmen 93 år.

Hellvi: Födda 24 (16m. 8k.), döda 10 (6m. 4k.); inflyttade 44 (18m. 26k.), utflyttade 24 (12m. 12k.); vigde 2 par; folkmängd 30 dec. 640; ökning 34; den äldsta församlingsmedlemmen 104 år.
Pastoratets folkmängd 1,976; ökning 70.

Roma: Födda 18 (7m. 11k.), döda 8 (5m. 3k.); inflyttade 80 (34m. 46k.), utflyttade 71 (35m. 36k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 710; ökning 19.

Björke: Födda 9 (4m. 5k.), döda 8 (6m. 2k.); inflyttade 24 (14m. 10k.), utflyttade 35 (15m. 20k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 356; minskning 10.
Pastoratets folkmängd 1,066; ökning 9.

Rute: Födda 11 (5m. 6k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 24 (10m. 14k.), utflyttade 55 (23m. 32k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 537; minskning 24.

Fleringe: Födda 18 (5m. 13k.), döda 11 (6m. 5k.); inflyttade 22 (11m. 11k.), utflyttade 39 (20m. 19k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 378; minskning 10.

Bunge: Födda 21 (11m. 10k.), döda 15 (10m. 5k.); inflyttade 46 (29m. 17k.), utflyttade 64 (36m. 28k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 687; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 1,602; minskning 46.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Auktion vid Waters, Gothem.

Lördagen d. 8 mars kl. 10 f. m. låter Edvin Johansson, Waters, Gothem, genom öppen och frivillig auktion försälja en del yttre lösegendom, en lastvagn, 1 fjäder- och 3 st. arbetsvagnar, kälkar, 1 foderhäck, 2 st. fjäderharfvar, 1 dito klös-, 1 sladd, gödselbräden 1 rofskärningsmaskin, 1 enbetssele, ryktdon, lagg- och träkärl, 1 separator, 1 smörkärna, gafflar, spadar, 1 hacka, ett par hästar, 1 ko, .3 st. kvigor, 2 st. ungtjurar, ett parti fint utsädeskorn och hafre samt råg, mjöl, ax, hafrehalm, potatis m. m.
För annan person försäljas cirka 200 tolfter en tums bräder 4-6 tum, ett parti fyrkantvirke och vrakbräder samt 10 fyrlass rensade enstör.
Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 september, andra betala kontant eller vid anfordran.
Suders i Gothem d. 25 febr. 1913.
J. N. PERSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Brott mot bygnadsstadgan, husägaren Gunnar Löfqvist stod i dag tilltalad för att ha utan därom till bygnadsnämden gjord anmälan, å sin tomt n:r 2-3 i St. Göransroten XI kv. uppfört en nybygnad afsedd till automobilstall. Han erkände skriftligt och fick böta.

Fyra fyllerister bötfäldes med sedvanliga belopp. En af dem fick böta för två förseelser.

För snatteri stod arbetaren K. A. Lind tilltalad.

Norra häradsrätten.
För äktenskapsbrott dömdes hustru Ida Wahl att böta 250 kr.

Tvisten om några afverkade tallar mellan W. Östman och E. Sköldin på Fårö kunde rätten icke upptaga till pröfning utan hänvisade kär. att först stämma om bättre rätt till det område hvarå de fälda tallarna vuxit.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets andra sammanträde å Skogs i Levide. Ordf. e. o. not. Aug. Toll.)
Utslag:

En arbetare från Roma, som stått tilltalad af allm. åklag. för det han en dag i början af sistlidne november med våld brutit upp dörren till arrestlokalen i Hemse och därefter fritagit en anhållen person, dömdes att sona detta mindre välbetänkta tilltag med 1 månads fängelse.

(Allekvia 10 februari)
Åkning med automobil på förbjuden väg i förening med öfverdådig framfart vid samma tillfälle kostade automobilägaren N. E. Finberg 60 kr. böter förutom till de två personer, hvilkas skjuts F. skrämt i diket.

Oloflig skogsafverkning.
För att utan vederbörligt tillstånd ha afverkat och sålt skogsprodukter dömdes hemmansägaren E. Lindberg, Visby i Gothem, att böta 40 kr.

I det upprörande djurplågerimålet mot ogifta Hilma Lind i Sjonhem slapp svaranden undan med 100 kronors böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 13 och 14 januari.)
Oloflig jakt.

Härför är handlanden Carl Hansson i Visby tilltalad, i det han utan jakträttsinnehafvarnes tillstånd jagat rapphöns å Mörrby gård. Svaranrandeombudet påstod vid förra rättegångstillfället, att svar. varit inbjuden af arrendatorn Harry Karlberg och sålunda ej gjort sig skyldig till något lagstridigt. Nu visades att K. vore ägare till Mörrby samt att enligt köpekontraktet Karlberg endast för egen person ägde utöfva jakt å egendomen. Svan.-ombudet höll dock fortfarande på att H. inbjudits och ville styrka detta, hvarför målet uppsköts till 10 mars.

Den äfventyrliga automobilfärden,
därvid W. E. Finnberg med sin auto skrämt en häst i diket och kommit skada åstad, och till på köpet åkt åförbjuden behandlades åter. — Ett vittne hördes, som intygade, att svar. Vid tillfället ifråga ej gifvit något signal till tecken att han ville köra förbi och ej heller brytt sig om de åkandes stoppsignaler, utan fört auton förbi Skjutsen fast hästen redan kastat sig i diket. Finnberg påstod, att han stoppat bilen bredvid skjutsen, men att hästan efteråt »avancerat bakåt» och sålunda kommit bakom. Åkl. öfverlämnade målet och yrkade ansvar för färd på förbjuden väg, öfverdådig framfart och underlåtenhet att girva signaler; dessutom fordrades ersättning för förskotterade vittneslöner och af målsägaren skadestånd. Utslag 10 febr.

För uppsåtligt skadande
af det vid statens gniststation i Tingstäde uppsatta jordbalansnätet tilltalade Emil Pettersson, Träskvälder i Tingstäde, instälde sig vid detta rättegångstillfälle genom ombud, som bestred åtalet och förklarade saken så, att han en kväll åkt från Myrväldes och därvid tagit en genväg öfver kronans mark, af gammalt använd, samt att han då råkat köra på ett nät, som blifvit nyligen uppsatt, hvarom han ej hade vetskap.
För utredning uppsköts målet till 10 mars.

Målet emot E. Lindberg, Tiby i Gothem,
ang. ansvar för oloflig afverkning af skog förevar åter. Åkl. lät höra vittnen, som ytterligare styrkte åtalet, hvarefter åkl. öfverlämnade målet med yrkande om svans fällande. Utslag 10 febr.

Södra häradsrätten.
För olaga automobiltrafik
inom Träkumla socken är, såsom förut omtalats, automobilägaren K. P. E. Christerssom Medebys i Vall, tilltalad. Då målet i går åter förekom, hvarvid svar. var personligen tilstädes, yrkade allm. åklag., kommiss. M. E. Svallingson, ansvar å honom jämväl för det han under fjolåret färdats med bil å bygdevägen mellan Valls och Hogräns kyrkor. Svar. bestred åtalet och vidhöll sina förut lämnade uppgifter, att han endast vid sjukdomsfall trafikerat de förbjudna vägarne. Som vittne hördes fjärdingsman K. J. Larsson i Träkumla, som intygade, att svar, kört med bil på båda de ifrågavarande vägarne, dels en gång 1911 å Träkumlavägen mellen obekant herre, som dock icke varit någon af stadens läkare, och dels en gång 1912 på Hogränsvägen med en, ackuschörska. Svar. ville för sin del ha slut i målet, men för vidare bevisning erhöll åklag. uppskof till 3:dje sammanträdet.

Nyårsfirande i Öja.
Med yrkande om ansvar för hemfridsbrott m. m. hade allm. åklag., kommiss. S. J. Lindström, instämt husbondesönerna Klas Vestberg och Karl Vestberg, Siffrids, samt Fridolf Holmberg, Binge, Sigfrid Lindgren, Stockvika och drängen Ivar Dahling, Burge i Öja. Som svar:nas rättegångsombud instälde sig advokaten C. E. Björkegren i Västergarn. Enligt stämningen skulle svartna nyårsaftonen vid 11-tiden på kvällen na föröfvat hemfridsbrott hos O. N. Lindberg, Darkarfve, hvarvid de gjort sig skyldiga till uppsåtlig misshandel mot Lindbergs hustru och hans son, hemmansäg. Edvin Lindberg från Sundre, som då varit på besök i föräldrahemmet. Misshandeln mot hustru Lindberg hade enligt åklag:s påstående varit ganska allvarlig och medfört blodvite. Likaledes hade Edvin Lindberg behandlats ganska hårdhändt, så att han erhållit ett sår i hufvudet.
Svar:nas ombud bestred åklag:s påståenden och gjorde gällande, att Edvin Lindberg i stället gjort sig skyldig till våld mot Klas Vestberg, Denne och hans kamrater hade varit ute för att »skjuta bort» det gamla året. Då de passerat allmänna vägen förbi Lindbergs hem vid Barkarfve, hade de plötsligen blifvit utsatta för ett formligt stenregn. Därunder hade en sten träffat Klas Vestberg, så att han ramlat till marken och icke utan kamratens hjälp kunnat resa sig. Han blödde ur ett sår och leddes in till Lindbergs, där de blifvit till synes väl mottagna. Hustru Lindberg bjöd till och med på julöl. Om en stund hade emellertid svartna lugnt och fredligt aflägsnat sig.
Åklag. tycktes icke vilja i taga denna berättelse om förloppet af tumultet för god, utan anhöll om uppskof för bevisning, och svartnas ombud förklarade sig redo att till nästa sammanträde instämma Edvin Lindberg för våld å allmän väg. Målet uppsköts därefter till 3:dje sammanträdet, då parterna skola komma personligen tillstädes.

Halmleverans med efterspel.
Det är icke så synnerligen länge sedan denna rubrik rätt ofta skyltade i Gotl. Alleh:s spalter öfver ett mål mot hemmansäg. C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta, som kräfdes på ett belopp af 60 kr., hvilka han på grund af en mystisk räkning skulle ha för mycket uppburit vid likvid för till Gotlands artillerikår levererad halm.
Nu handlägges åter igen vid häradsrätten ett ganska uppseendeväckande krafmål mot samme hr Gahnberg. Regementsintendent T. von Konow hade nämligen till detta sammanträde instämt honom med yrkande att genast utbekomma 270 kr. jämte ränta, hvilket belopp svar. skulle ha »orättmätigt» bekommit i sammanhang med likvid för en räkning å leverans af halm till Gotlands artillerikår 1911.
Som ombud för kär. uppträdde kommins. Emil Eneman, och svar. instälde sig personligen.
Enligt kontrakt hade svar. skyldighet att under år 1911 leverera halm till artillerikåren till ett pris af kr. 1:83 per 100 kg. I slutlikvid för året hade svar. emellertid — utöfver kr. 875:01 -erhållit 270 kr. för mycket, hvilket belopp varit unpfördt å den af svar. inlämnade räkningen som en särskild post för »kostnader uppkomna genom att för kåren rekvirerad halm användts till annat än för kårens eget behof». Räkningen hade, innan beloppet utbetalts af regementsintendent von Konow, granskats och attesterats af fourageuppbördsmannen serg. J. Klintborg. I affordrad förklaring hade denne i skrifvelss till kårförvaltninggn uppgilvit, att svar. sagt sig ha ftiort förluster på halmleveransen till kåran och att han troligen genom ifrågavarande tilläggspost velat göra sig skadeslös härför.
Svar. uppgaf, att artillerikåren uppträdt som enskild halmförsäljare. På kårens rekvisition hade svar. sålunda fått leverera halm båda till ponnystuteriet i Othem och till Visborgs slätt. Som ersättning för dessa transporter hade svar. upptagit tilläggsposten. Kärandeombudet bestrsd, att halman användts annat än för kårens behof och att svar. varit behörig att utfå klet omstämda beloppet, 270 kr.
För att styrka sina påståenden fick svar. uppskof i målet till 3:dje sammanträdet.

F. metodistpastorn E. Halvorsen
har i Göte hofrätt öfverklagat Tveta, Vista och Mo häradsrätts dom, hvarigenom han för Eksjö begånget sedlighetsbrott ådömdes 6 månaders fängelse straff.

Vägledande domslut.
I egenskap af syssloman i Lundby garfveriaktiebolags i likvidation konkurs yrkade jur. kand. A. Boalt vid Göteborgs rådhusrätt ansvar och skadeståndsersättning å agenten E. Wallgren i Malmö för det han skulle egenmäktigt ha bortfört ett bolaget tillhörigt parti hudar. Rådhusrätten och hofratten Ansfigia icke Boalt pågrun i af sin ställning som syssloman berättigad att å borgenärernas vägnar anhängiggöra ansvarstalan. Högsta, domstolen har emellertid enligt N. D. A. visserligen icke ansett att Boalt ägt föra ansvarstalan men väl skadeståndstalan och därför återfärvisat målet i denna del till rådhusrätten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

årsskiftet 1912-1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Gothem: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 14 (5 m. 9 k.); inflyttade 43 (23 m. 20 k.), utflyttade 26 (13 m. 13 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 636; ökning 14.
Församlingens äldsta 89 år.

Norranda: födda 4 (2 m. 2 k.) döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 17 (7 m. 10 k.), utflyttade 22 (8 m. 14 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 305; minskning 5.
Äldsta: 87 år.
Pastoratets folkmängd 941; ökning 9.

Hejnum: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 4 (1 m. 3 k.); inflyttade 16 (9 m. 7 k.), utflyttade 16 (9 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 282; hvarken ökning eller minskning.

Bäl: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.); inflyttade 5 (3 m. 2 k.), utflyttade 14 (4 m. 10 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 166; minskning 11 personer.
Pastoratets folkmängd 448; minskning 11.

Källunge: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 37 (16 m. 21 k.), utflyttade 32 (12 m. 20 k.); vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 307, ökning 7 pers.

Vallstena: födda 6 (1 m. 5 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 18 (10 m. 8 k.), utflyttade 16 (7 m. 9 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 329 pers; ökning 2 pers.
Pastoratets folkmängd 636 personer; ökning 9.

Östergarn: födda 12 (7 m. 5 k.), döda 10 (6 m. 4 k.); inflyttade 20 (9 m. 11 k.), utflyttade 15 (7 m. 8 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 7 pers.

Gammelgarn: födda 11 (8 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4 k.); inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 22 (12 m. 10 k.), utflyttade 22 (12 m. 10 k.); vigde 4 par (2 borg.); folkmängd 31 dec. 408; ökning 4 pers.

Ardre: födda 16 (10 m. 6 k.), döda 10 (6 m. 4 k.); inflyttade 30 (15 m. 15 k.), utflyttade 19 (5 m. 14 k.); vigde 3 par (1 borg.); folkmängd 525; ökning 17 personer.
Pastoratets folkmängd 1,536; ökning 28.

Kräklingbo: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 23 (14 m. 9 k.), utflyttade 13 (6 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 414; ökning 12 personer.

Ala: födda 8 (4 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 27 (13 m. 14 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.); vigde 1 par; folkmängd 317; ökning 10 personer.

Anga: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 6 (5 m. 1 k.), utflyttade 11 (6 m. 5 k.); vigde 2 par; folkmängd 256; minskning 5 personer.
Pastoratets folkmängd 987; ökning 17.

Sjonhem: födda 7 (2 m. 5 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 36 (21 m. 15 k.), utflyttade 30 (12 m. 18 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 370; ökning 8.

Viklau: födda 2 (1 m. 1 k.), döda 2 (2 k.); inflyttade 11 (2 m. 9 k.), utflyttade 23 (11 m. 12 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 174; minskning 4.

Vänge: födda 10 (3 m. 7 k.), döda 13 (8 m. 5 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 47 (26 m. 21 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 650; minskning 2.

Butle: födda 12 (6 m. 6 k.), döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 35 (11 m. 24 k.), utflyttade 56 (24 m 32 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 354; minskning 12.

Guldrupe: födda 3 (3 m.), döda 8 (5 m. 3 k.); inflyttade 7 (3 m. 4 k.), utflyttade 6 (3 m. 3 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 244; minskning 4.
Pastoratets folkmängd 1,248; minskning 18.

Dalhem: födda 9 (6 m. 3 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 53 (23 m. 30 k.), utflyttade 46 (21 m. 25 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 602; ökning 11.

Ganthem: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 9 (5 m. 4 k.); inflyttade 15 (5 m. 10 k.), utflyttade 22 (13 m. 9 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 273; minskning 12.

Halla: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.); inflyttade 32 (14 m. 18 k.), utflyttade 37 (20 m. 17 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 307; minskning.
Pastoratets folkmängd 1,182; minskning ?.

Endre: födda 17 (7 m. 10 k.), döda 10 (5 m. 5 k.); inflyttade 30 (12 m. 18 k.), utflyttade 37 (20 m. 17 k.); vigde 1 par: folkmängd 31 dec. 358; hvarken ökning eller minskning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2