Ungdomstävlingarna i Stånga.

Som förut meddelats ha tolv lag anmälts till deltagande, därav 9 lag i 18-åringarnas klass, 8 lag i 16-åringarnas samt 4 lag i 14-åringarnas. Östergarn och Burs äro representerade med vardera 2 lag, medan Eksta, Gothem, Stånga, Lau, Gammalgarn, När, Rone och Näs ha vardera ett lag, I 18-åringarnas och 14-åringarnas klasser tävlas om trenne pris vardera, medan 16-åringarna få tävla om två pris. Vad beträffar inslagning i pärk och bäddring blir det trenne pris i varje gren, som man individuellt får tävla om.
Kl. 11 precis börja tävlingarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

En politisk föredragsturné

kommer att för Allmänna valmansförbundets räkning göras på Gotland av lantbrukaren Halvor Björkman, Borensberg, och fröken Märta Adler, Stockholm, såsom framgår av annons i dagens nummer.
Hr Björkman inleder turnén med föredrag i Gothem på fredagskvällen kl. 8 samt i Ala kl. 6 och i Anga kl. 8 på lördagen. På söndagen anordnas ett större friluftsmöte på Klintaberget kl. 2, då utom hr Björkman och fröken Adler även riksdagsman Gust. Svedman talar och musik kommer att utföras.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Lösen

för fynd att lyftas å Landskansliet af: Carl Westergren vid Buters i Eskelhem 10 kr. för 1 jernsvärd, Olof Olofsson Kulstäde i Vall 4 kr. för 1 spjutspets af jern; Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 3 kr. för en klotformig sten, en aflång af naturen bildad sten m. m.; Emma Jacobson och Lars Niklas Jacobson 8 kr. för 1 bronsspänne och en spjutspets af jern; Emanuel Segerström Kullsarfve i Källunge 4 kr. för en jernyxa; Carl Olsson Wiakels i Sjonhem 3 kr. för en jernyxa; enkan Anna Fahlstedt å Lilla Fohle i Fohle 4 kr. för en stenyxa; J. Wisselgren Stora Ryftes i Fohle 4 kr. för en jernyxa; Albert Johansson Qvie i Endre 12 kr. för spännbucklor m. m.; Anders Geselius Gisslauser i Lårbro 6 kr. för en sköldbuckla af jern och en half skafteelt af brons; drängen Jacob Oscar Johansson Råby i Hejdeby 4 kr. för en stenyxa; Joh. Olsson S:t Mickelgärds; Weskinde 4 kr. för en steoyxa; Gustaf Pettersson i Djurängen under Roma kungsgård 10 kr. för beslag af brons; Anders Lindqvist Sojvide i Sjonbem 12 kr. för ena lerkruka och bitar af d:o m. m.; Anders Gust. Persson å Buskevik i Westerhejde 12 kr. för bronsspännen m. m.; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 2 kr. för en nyare skära af jern m. m; Erik Gustaf Stenqvist i Hemse 24 kr. för spännbucklor m. m. af brong och 2 mynt af silfver; Thomas Klintström Kommunds i Gammelgarn 2 kr. för en nyckelring (?) af koppar; Oscar Olofsson Russhage i Stenkyrka 3 kr. för en skadad spännbuckla af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 1 kr. för en modern parerstång till ett svärdfäste; Carl Westergren ä Sigvards i Eskelhem 12 kr. för perlor, jern- och bronssaker; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 3 kr. för en liten spännbuckla af brons; Märten Pettersson Suderbys i Gothem 4 kr. för ett hängsmycke at ben; Johan Pettersson Hallfoser i Dalhem 2 kr. för ett skadadt spänne af brons; Lars Persson Lyrungs i Lye 2 kr. för ett bronsbeslag; Otto Wessman i Fohle 1 kr. 50 öre för ett kufiskt silfvermynt; Olof Nilsson Lunds i Tingstäde 4 kr. för ett bronsspanne, ett kufiskt mynt, m. m.; Johanna Heldt å Siffedarfve i Eskelhem 3 kr. för en modern liten menniskobild af koppar; arbetaren Nilsson i Visby 4 kr. för en beukam och en bit af ett djurs horn funna i Visby; Wilhelm Wahlqvist Lindartve i Ekeby 2 kr. för en bit af ect bronsspänne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Drunknad under kanotfärd.

En sorglig händelse inträffade vid 3-tiden i går eftermiddag utanför Gothemshammar, i det att 20-årige handelsbiträdet Nils Kristiansson från Visby omkom under kanotfärd.
Kristiansson, som i sällskap med några kamrater, likaledes från staden, hade semester och campade trakten av Gothemshammar, hade lånat en kanot och ensam begivit sig ut att paddla. Omkring 200 m. från land kantrade kanoten, då Kristiansson skulle vända mot land, och han kom i vattnet. På hans rop om hjälp skyndade kamraterna ned till stranden och begåvo sig simmande ut. Kristiansson, som först hållit dig fast i kanoten, hade emellertid av någon anledning släppt densamma och simmande begivit sig mot land, men hann icke länge än ett 30-tal meter, då han gick till botten. Kamraterna hade icke hunnit fram. Kanoten drev senare i land och det är sannolikt, att Kristianson hade kunnat klara sig genom att hålla fast vid farkosten. Hjälpa tillkallades så fort sig göra lät, och draggningar företogos, men först framemot 6-tiden fann man liket. Detta infördes till lasarettet, där läkaren endast kunde konstatera dödsfallet.
Den så sorgligt omkomne hade anställning som biträde i firman J. Bäckströms elektriska affär och beskrives som en skötsam och duglig yngling. Han sörjes närmast av bröder och systrar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Svenskt örlogsbesök.

Vid 5-tiden i går eftermiddag anlände hit och förtöjde i yttre hamnen en u-båtsavdelning och en u-båtsjaktavdelning ur svenska kustflottan, bestående av sammanlagt nio fartyg, nämligen u-båtarna Gripen, Ulven, Draken, Uttern, Bävern och Illern, jagaren Sigurd och trenne vadettbåtar samt torpedkryssaren Jacob Bagge och depåfartyget Svea, vilket sistnämda, som är moderfartyg, ankrade ute på redden. Befälhavare för den gästande styrkan är kommendör Fries, vilken befinner sig ombord å Svea. Närmast komma fartygen från Malmö, Hälsingborg och Köpenbamn.
Som bekant har kustflottan övningar i farvattnen häromkring, och hela första pansarskeppsdivisionen befinner sig i farvattnen utanför Östergarn, Pansarskeppen Sverige och Gustaf V ha i dag haft skarpskjutningar mot mål på Gothemshammar, varför en del av socknen avspärrats. Militärbefälhavaren överste. G. M. Törngren jämte militärbafälsstaben samt officerare och underofficerare från I. 18 och A. 7 ha inbjudits att ombord å »Sverige» och »Gustaf V» åse skjutningarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176

Tack!

För alla goda ord och vackra blommor vid min käre makes sista färd samt för allt vänligt deltagande i vår sorg och saknad tacka jag och mina barn vördsamt.
Gothem den 29 dec. 1932.
MARIA CARLSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 27 dec.
Söndagsskolan anordnar julfest om fredag den 30 dec. kl. 4 i kyrkskolan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 december 1932
N:r 302

En högtidlig begravning

ägde i går rum i Gothems kyrka, då stoftet efter avlidne folkskolläraren Victor Th. Carlson vigdes till den sista vilan. Kyrkan var vackert smyckad med granar, enar och levande ljus och församlingen hade talrikt samlats för att följa den gamle lärarveteranen på hans sista färd. Från kyrkogårdsporten till kyrkdörren bildades häck av förutvarande elever till den bortgångne i olika åldrar.
Den högtidliga akten inleddes med ps, 452, varefter jordfästningen förrättades av den bortgångnes äldsta son, barnavårdsinspektören Victor Carlson, som talade över orden: »När de vandra genom tåredalen, göra de den rik på källor». Därefter följda altartjänst med officianten och kyrkoherde H. Carlson i Sanda för altaret, varvid den sistnämde sjöng begravningsmässan.
Vid graven höllos en lång rad tal och nedlades kransar från olika korporationer. Sålunda nedlade kyrkoherde J. Munthén kransar från Gothems församling, från Gothems skolråd och från Gothems lutherska syförening, folkskollärare Å. D. Gardell i Ala från Torsburgskretsen av S. A. F., häradsdomaren O. A. P Andersson, Anninge i Hörsne, från Lina tinge kreatursförsäkringsförening, f. folkskollärare A. E. Östman i Norrlanda från en kamrater och vänner och folkskollärare K. Krantz i Vallstena blommor från den bygd, där den bortgångne sett dagens ljus. Vidare uppläste sjökapten N. O. Fredriks som av honom författade verser. En mycket rik skörd av kransar och blommor hade förövrigt ägnats den avlidne och fyllde nära nog graven.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 december 1932.
N:r 300

Victor Th. Carlsson död.

I sitt hem i Gothem avled på lördagen en av den gotländska folkskollärar kårens äldsta medlemmar, f. folkskolläraren Victor Th. Carlson, i den höga åldern av 85 år. Ännu på lördagen hade han varit i vanlig verksamhet och bl. a. ombesörjt utdelning av posten vid poststationen i Gothem, men drabbades sedan av hjärtförlamning, som medförde döden.
Den bortgångne föddes den 3 april 1847 i det lilla klockarebostället i Vallstena, men ett halvt år senare flyttade hans fader till Gothem för att tillträda befattningen i den då nyinrättade folkskolan. Sonen genomgick i ungdomen länets nyinrättade lantbruksskola samt drogs efter till faderns bana och genomgick Härnösands folkskoleseminarium. Efter slutad kurs där, erhöll han vid faderns avgång år 1875 den ledigblivna tjänsten i Gothem, först som vikarie och sedan som ordinarie. På denna plats utövade han sedan i 46 år med aldrig sviktande nit och intresse sitt kall, till dess han — efter ett par års tjänstgöring som vikarie — år 1921 lämnade denna för att efterträdas av sin son. Det var under i många avseenden andra förhållanden än nutida, som den tidens lärare fingo arbeta och under större delen av sin tjänstetid hade Carlson en barnskara av 80–100 i sin skola, men kunde det oaktat vinna det bästa resultat. Numera är skolundervisningen i församlingen som bekant delad på tre lärare.
På hans verksamhet inom socknen i övrigt kan för övrigt tillämpas den gamla regeln, att »klockarefar skall allting bestyra». Han var som få andra på sin tid sina sockenbors allt i allo. Det har väl knappast funnits en nämd eller kommitté inom kommunen, där icke han var ordförande eller ledamot. Att hans sockenbor, av vilka snart sagt alla, gom nu äro mellan 25 och uppemot 70 år, varit hans elever i skolan, också uppskattade hans verksamhet, framgick icke minst av den storartade hyllning, som kom honom till del, då han trädde tillbaka som ordinarie lärare.
Livligt intresserad för lärarnes sammanslutning var han tidigt en verksam deltagare i de s. k. tredingsmötena och, sedan S. A. F. bildats, var han en av stiftarne för Torsburgskretsen, i vilken han också under många år beklädde ordförandebosten. Vidare bildade han för 40 år sedan Lina tings kreatursförsäkringsförening och var ordförande i denna från starten, tills han förra året avgick. Som poststationsföreståndare i Gothem har han tjänstgjort i 35 år och var nu rikets äldste poststationsföreståndare.
Den gamle lärarveteranen sörjes utom av församlingsbor, lärarekamrater och många gamla vänner närmast av maka och barn, av vilka sonen Victor är barnavårdsinspektör i Stockholm, Henric kyrkoherde i Sanda, Rudolf lärare i Gothem, Simon lärare vid Hästnäs och Harald lärare i Lysekil samt dottern Anne-Louisa
föreståndarinna vid Hammenhögs lanthushållsskola.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Dödsfall Victor Th. Carlson

F. Folkskolläraren Victor Th. Carlson, vår oförgätligt gode make och far, har ingått i den eviga vilan, 85 år gammal.
»Kärleken söker icke sitt».
Gothem den 17 dec. 1932.
Maria Carlson.
Victor. Ivar. Anne-Louise.
Henrik o. Märta. Rudolf.
Simon o. Kerstin. Harald.
Barnbarnen.
Sv. Ps. 52, v. 5.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295