Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Landsbygden. Garda.

GARDA, 16 febr.
Sjukvikariat. Folkskolläraren Hans Persson har på grund av sjukdom beviljats tjänstledighet till den 5 mars. Att under tiden handha undervisningen har förre folkskoll. K. M. Gahnström i Etelhem på skolrådets anhållan åtagit sig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Meddelande från Andelsslakteriet.

Sedan överenskommelse träffats med Gotlands järnväg om uppsamling från Rone, Burs, När, Lau och Garda socknar av djur för transport till Slakteriet, kommer järnvägens bil att börja sina turer härför måndagen den 22 innevarande februari.
Tider och platser för avlämning av smådjur: Måndagar svin, fredagar kalvar och får. Alarve kl. 7,15, Vanges 7,45, Vägskälet vid Petterssons handelsbod i Burs 8,00, Burgände 8,25, Når (kyrkbyn) 8,45, Lau (kyrkbyn) 9,30, Garda 10,00. Lastbryggor komma att anläggas vid dessa platser. Storboskap hämtas vid resp. gårdar, onsdagar, såvida anmälan skett till Stånga järnvägsstation föregående måndag samma vecka. Avgifter för uppsamlingstransporterna behöva icke erläggas till bilföraren, utan uttagas av Andelsslakteriet vid likviden för redovisning till järnvägen enligt följande taxa: för storboskap kr. 1: 50, svin och gödkalvar 0: 75, spädkalvar och får 0: 50, unglamm 0: 30 per styck. För transport av suggor och galtar i burar skall överenskommelse ske i varje särskilt fall med Stånga järnvägsstation.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36

Andelaslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i kommunalrummet i Stånga under ordförandeskap av lantbr. Josef Jacobsson, Bosarve. Såsom representanter för andelsslakteriets styrelse närvoro direktör Edv. Wahlgren och lantbr. Nils Pettersson, Bomunds i När.
Till ortsombud valdes följande: för Burs J. Hansson, Sixarve, med Hugo i Andersson, Gläves, som suppleant, i för När Edvin Häglund, Hallbjänne, suppl. Joh. Häglund, Hallbjänne, för Lau Gunnar Larsson, Hemmor, suppleant Hugo Rudin, Hemmor, för Garda Hj. Larsson, Sutarve, suppl. H. Larsson, Smiss, för Etelhem Arvid Melin, Levide, suppl. Axel Krusell, Sigbalde, för Alskog J. N. Jacobsson, Sixarve, suppl. Charles Henriksson, Sixarve, för Lye Uno Hansson, Dals, suppl. Gunnar Hederstedt, Mannegårda, för Stånga Kr. Kristiansson, Maldes, suppl. Emil Lindgren, Odvalls.
Därefter diskuterades frågan angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel. Sedan dir. Wahlgren redogjort för kommittéförslaget, enligt vilket ingen stadgeändring skulle vidtagas utan i stället varje medlem, som sålde livdjur till andra än föreningsmedlemmar, skulle på blankett, som skulle finnas hos ortsombuden, anmäla försålda livdjur, beslöt mötet uttala sig för att rekommendera det, ta tillvägagångssätt vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35

Landsbygden. Garda.

GARDA, 11 febr.
80 år fyller om måndag förre hemmansägaren Nils Johansson, Österby Garda. I sin krafts dagar var han en driftig jordbrukare, intresserad kommunalman och varm missionsvän och dessa sina intressen har han fört med sig in i ålderdomen. En ovanligt god hälsa har han begåvats med och linnu ses han så gott som dagligen i arbetet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Vårtingets andra sammanträde.
Rättens ordf. t. f. domaren hovrättsfiskal Bo Reuterskiöld.

Den farliga spriten.
För fylleri vid ratten står en försäljare i Hemse tilltalad. Det skulle ha inträffat den 22 sept. f. å. och haft till följd en dikeskörning i Mästerby. Dikeskörningen var ju ett faktum, men fylleriet förnekade svar. Emellertid hade han tagits på bar gärning, så att säga, av landsfiskalen och fjärdingsmannen, i det de kommit till platsen strax efter dikeskörningen, och nu hördes fjärdingsmannen som vittne.
Svar. hade luktat sprit, och då landsfiskalen gav vittnet order, att taga svar, med till stan i och för blotiprovsundersökning, hade han nekat att följa med samt gjort motstånd, då han skulle placeras i vittnets bil, och därvid tryckt ut en ruta. Svar, ville ha uppskov för inkallande av sina vittnen, vilket emellertid icke beviljades, enär det endast skulle förhala tiden för körkortets indragning. Domen kom att lyda på 1 månads fängelse för rattfylleri samt ersättande av den förstörda bilrutan med 12: 50 och blodprovet med 15: —.

Dikeskörningen i Garda
nyårsnatten behandlades nu ånyo. Trenne vittnen hördes nu, en inkallad av åld. och två av svar. Samtliga förnekade att svar. var spritpåverkad. Uppgiften om hastigheten varierade mellan 35 och 50 km. Såväl svar, som de vittnen, vilka vid olyckstillfället åkt med honom, förnekade, att han vänt sig om och språkat med passagerare i baksätet. Men vid uppläsande av protokoll från förhör med en stockholmsdam, som vid tillfället åkt med svar., och vari det påstods, att han gjort denna för en chaufför olämpliga rörelse, ville svar. icke helt bestrida detta. Åkl. överlämnade målet och framhöll, att även om sprit ej förtärts så att svar. var direkt påverkad, föreligger dock grov vårdlöshet, vilken i sin mån orsakats av den spritförtäring, som ägt rum. Svar. räknade det hela som olyckshändelse, till viss del orsakad av att han var ovan med bilen.
Rätten ogillade åklagarens ansvarsyrkande för rattfylleri, men dömde svar. för vårdiöshet till 20 dagsböter å 2: —kronor.

Smutsig bilruta
samt vårdslös avbländning så att ljuset slocknade, varvid dikeskörning inträffade, kostade en sudergute 10 dagsböter å 1: 50.

För snatteri
av diverse kläder dömdes ett hembiträde till 35 dagsböter å 1: 50, villkorlig dom.

Två cyklister
utan ljus efter mörkrets inbrott bötade vardera 7: — kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Sökande

till kyrkoherdebefattningen i Rasbokil är bl. a. kyrkoherden E. Delumiére, förut i Garda, och till komaninistertjänsten i Östra Ryd bl. a. vice pastorn i Veckholm Åke Bungner.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Dödsfall Hulda Kristina.

Härmed tillkännagives att min ömt älskade maka Hulda Kristina avled å Radiumhemmet i Stockholm den 26/12 1936 i sitt 87 levnadsår; sörjd och saknad av mig, barn och barnbarn.
Garda d. 26 december 1936.
O. F. Lundin.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301

Landsbygden. Garda.

GARDA, 28 dec.
Julhelgen har förflutit här i ro och stillhet utan några anmärkningsvärda inslag. Vädret var ju utomordentligt vackert, visserligen blåsigt under juldagen men sedan lugnare. Annandagen var det en aning vinter och t. o. m. några snökorn syntes till.
Julmorgonen kl. 5 samlades sockenborna talrikt till julotta i kyrkan, där kyrkoherde Johansson predikade. Senare på dagen predikade evangelisterna Inga Olofsson och Anna-Lisa Karlsson i missionshuset, och därmed påbörjades den verksamhet inom Gotländska Missions förbundets östra distrikt, till vilken de kallats under vintermånaderna. Sparbössetömningen till förmån för Missionsförbundets yttre mission 1 missionshuset annandag jul inbragte omkring 100 kr. Tredjedagen hölls söndagsskolans julfest i missionshuset, vilket blev en både trevlig och uppbygglig stund. Talrikt hade barnen kommit tillsammans, och även ganska många äldre hade samlats. Programmet upptog tal till barnen av söndagsskolans lärare och pastor E. Appelgren, berättelseläsning, sång, julgrans-tändning och marsch kring granen samt kaffedrickning. Så erhöllo barnen gotter och tidningar. Festen avslöts av Fr. Ahlvin. Sparbössan för söndagsskolans hednarnission innehöll nära 45 kr.
Om ett smärtsamt dödsbud förkunnade kyrkklockorna annandag jul. Det var fru Hulda Lundin, maka till poststationsföreståndaren O. F. Lundin, som hastigt ryckts bort. Hon reste för några dagar sedan till Stockholm att söka läkarbehandling för en annan sjukdom och väntades åter hem till jul. Emellertid insjuknade hon i lunginflamation, som hastigt förvärrades och annandag jul på morgonen ändade hennes liv. Närmast sörjande vid baren står make, son, sonhustrur och barnbarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301

Skattetungda kommunerna.

Länsstyrelsen i Visby har nu till k. m:t överlämnat ansökningar om skatteutjämningsbidrag från Alskogs, Anga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Fide, Fole, Follingbo, Fröjels, Fårö, Garda, Gothems, Hamra, Källunge, Lau, Levede, Lojsta, Mästerby, Näs, Silte, Sundre och Vamlingbo kommuner. Därvid tillstyrkes understöd med belopp, som i varje särskilt fall synes skäligt.
De befintliga uppgifterna visa, säger länsstyrelsen, att i några kommuner sammanlagda skattetrycket uppgår till eller överstiger 20 kr. pr inkomsthundrade. I den mån anspråk gjorts på högsta möjliga understöd, synas dylika understöd kunna utgå. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296