Hemse.

Hemse föreläsningsförening.
Skolöverstyrelsen har godkänt följande personer som föreläsare under innevarande budgetår vid Hemse föreläsningsförening över nedannämda ämnen, nämligen f. d. rektorn Rich. Steffen i Visby över ämnet Gotlänningarnas handelsförbindelser i öster och det ryska
väldets grundläggning av svenskarna, kyrkoherden K. Skredsvik i Garda över ämnet En arbetarskald, kyrkoherden Carl Söderberg i Othem över ämnet Franz Joseph Haydn och fil. mag. Arne Sundahl i Slite över ämnet Människan och ärftlighetslagarna. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Övergång till Göteborgs stift avstyrkes,

Göteborgs domkapitel avstyrker hos k. m:t den av kyrkoherden i Garde pastorat Kåre Skredsvik gjorda ansökningen om tillstånd att med avseende på prästerlig befordrings rätt övergå från Västerås stift till Göteborgs stift.
»Domkapitlet tillåter sig påpeka», heter det i yttrandet, »att sökanden en gång tillhört Göteborgs stift, men sedan sökt och fått rättighet att i befordringehänseende tillhöra annat stift, och att han vunnit befordran till kyrkoherde inom ett tredje stift. Då han således icke tjänstgjrt här under de gångna åren, under vilka prästbrist tidvis varit rådande, synes det varken lämpligt aller rättvist att han nu, då stiftet icke långre kan mottaga alla de prästkandidater, som här anmäla sig, skulle erhålla ny befordringsrätt härstädes. Också har domkapitlet icke förut tillstyrkt sådan övergång, då vederbörande redan innehaft kyrkoherdebeställning inom annat stift. Då sökanden icke anfört skäl, som giva giltig motivering för ansökans beviljande. hemställer domkapitlet, att densamma måtte avslås.» (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21

Tillkännagivande.

I här fört handelsregister hava denna dag intagits följande anmälningar, nämgen:

1:o) att Fridolf Henrik Leonard Hejdenberg ämnar i Garda socken, postadress Garda, idka målerirörelse i samband med handel under firma Fridolf Hejdenbergs Måleriaffär, Garda; samt:

2:o) att den av Willgot Fredrik Bernhard Pettersson i Eksta socken under firma Willgot Petterssons Skrädderiaffär drivna handelsrörelsen flyttats till Etelhems socken. postadress
Etelhem, där rörelsen fortsättes under oförändrad firma.

Visby i landskansliet den 16 augusti 1932.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189

Gotlands sparbanksförening

har i dag haft sitt årsmöte å sällskapet D. B. V:s sparbankslokal under ordförandeskap av bankdirektör Adolf Ahlbäck. Vid mötet voro 14 sparbanker representerade genom ombud. Vederbörliga berättelser föredrogos och ansvarsfrihet beviliades.
Till styrelseledamot efter avlidne järnhandlaren Walfrid Pettersson i Havdhem utsågs för tiden 1932-35 grosshandlare Edvard Snöbohm, Klintehamn. Till revisorer omvaldes för ett år folkskollärarna W. Arnér och Josef Gahnström. Till revisorssuppleant för samma tid omvaldes lantbrukaren Hjalmar Larsson, Garda.
Bunge sparbanks förslag bifölls att ge föreningens styrelse i uppdrag vidtaga åtgärder i syfte att akta års berednings- och fastighetstaxeringsnämder måtte av länsstyrelsen anmodas åsätta varje fastighetsdos särskilt taxeringsvärde.
Föreningen beslöt att ställa sig avvaktande till förslaget beträffande möjlighet att uttaga tillgodohavande i sparbank på vilken sparbank som helst i riket, vilket förslag väckts av Svenska sparbanksföreningens styrelse.
Till sist redogjorde föreningens sekreterare, hr Herman Stengård i Linde, för det nya inteckningsinstitutet i lantmännens jordbruksinventarier.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Gotlands hemslöjdsförening

har i dag haft ordinarie årsmöte å länsresidenset under landshövdingenkan Gertrud Rodhes ordförandeskap. Av styrelse- och revisionsberättelserna. vilka föredrogos, framgick bl. a., att inventering förrättats i Lummelunda ting (det sista) samt att i Visby inventering pågått under sommaren och hösten 1931. Provvävnad av kostymtyger har påbörjats och lämnat gott resultat. Föreningens försäljningsverksamhet visar under året en omsättningssumma av kr. 33,444:64. vilket utgör en ökning mot föregående år av kr. 4,814: 78. Åt föreningen ha under året arbetat 43 personer, till vilka arbetslöner utbetalats med kr. 5,814: 14.
Vid slutet av år 1931 räknade föreningen 280 medlemmar.
Statförslaget för nästa år, slutande på kr. 1,656:55 för föreningen och på kr. 6419:60 för affären, godkändes.
Till styrelseledamöter omvaldes fruarna Gertrud Rodhe, Augusta Skårman, Hermanna Jansson, prof. Nils Lithberg, f. folkskollärare Th. Erlandsson, fruarna Elin Höggren, Hejnum, Elin Ronqvist, Visby, Helga Larsson, Buttle, Karin Smitterberg, Klintehamn, Agnes Dahlström, Grötlingbo och Anna Sjögren, Lummelunda, samt fröken Laura Stålhandske, Västerhejde. För Roma ting nyvaldes fru Ebba Johansson, Larsarve, för Garda ting fröken Alma Boberg, Kyrkebys i Etelhems och för Burs ting fru Math. Torbiörnsson, När. Revisorer blevo konsulent B. Ljunggren och fröken Maria Kolmodin med rektor R. Lövenberg, Hemse, och kapten H. Kyhlberg. Visby, till suppleanter. Till de föregående revisorerna, bankdir. A. Dahlbäck och länsjägmästare R. Melin, vilka avsagt sig, frambar landshövdingskan på föreningens vägnar några tacksamhetens ord för deras arbete.
Härefter lämnade landshörvdingskan en, redogörelse för föreningens arbete hittills under året och bringade därvid fru Smitterberg, Klintehamn. föreningens tack för det intresserade arbete hon nedlagt vid spinntävlingen. Bl. a, meddelade, att en liknande tävling är på rävslag att hållas i Linde under sommaren, samt att en vävkurs påbörjats å Fårö, till vilken åtta elever anmält sig.
Sedan föredragningslistan genomgåtts, och de närvarande tagit en titt på den lilla utställningen av mattor, filtar, schalar m. m. som anordnats på, residenset, överlämnades lordet åt konsulent Ljunggren, som höll ett livligt uppskattat föredrag om det gotländska utegångslårets historia.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

Konkursauktion.

Genom offentlig auktion hos Carl Lagergren, Bjerges i Garda, onsdagen den 22 juni kl. 11 f. m. kommer att försäljas bemälde Lagergrens konkursbo tillhöriga fastighet 7/32 Bjerges I Garda bestående av 21 tnl åker, tomt och äng, 8 tnl. till större delen odlad myr samt c:a 70 tnl. skogsmark. Betalningsvillkoren tillkännagivas vid auktionen. Prövningsrätt förbehålles. Vid samma tillfälle försäljes följande lösegendom lastdragare, arbetsvagnar, kälkar, plogar, hästräfsa, kultivator, harvar, selar, foderhäck, sättare, stubbrytare m. m. Kreaturn 2 vallack, 20 och 21 år, 4 kor, kviga, 50 höns, något inre lösöre.
Godkände köpare lämnas betalningsanstånd, med vanligt äganderättsförbehåll, till den 1 oktober 1932 eller vid anfordran.
Roma i juni 1932.
ELOF HANSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Konkursauktion.

Genom offentlig auktion hos Carl Lagergren, Bjerges i Garda, onsdagen den 22 juni kl. 11 f. m. kommer att försäljas bemälde Lagergrens konkursbo tillhöriga fastighet 7/32 Bjerges i Garda bestående av 21 tnl åker, tomt och äng, 8 tnl. till större delen odlad myr samt c:a 70 tnl. skogsmark. Betalningsvillkoren tillkännagivas vid auktionen. Prövningsrätt förbehålles. Vid samma tillfälle försäljes följande lösegendom: lastdragare, arbetsvagnar, kälkar, plogar, hästräfsa, kultivator, harvar, selar, foderhäck, sättare, stubbrytare m. m. Kreaturn 2 vallacker, 20 och 21 år, 4 kor, kviga, 50 höns, något inre lösöre.
Godkände köpare lämnas betalningsanstånd, med vanligt äganderättsförbehåll, till den 1 oktober 1932 eller vid anfordran.
Roma i juni 1932.
ELOF HANSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135

Förenade folkskollärare- och klockaretjänsterna

i Alskogs församling, sökes hos kyrkooch skolrådet, adr.: Garda. inom 42 dagar efter kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. För läraretiänsten lön enligt lag. Skolform B 2. För klockaretjänsten till vilken hör skyldigheten att vid alla slag av Gudstjänsten och kyrkliga förrättningar spela kyrkans orgel och leda församlingssången samt att vid förefallande behov fullgöra, vad kyrkolagen stadgar angående mässfall och klocka.regudstlänster, ungyr det att ringning och övriga till klockaretjänsten hörande uppgifter ombesörjas av utav församlingen valt och avlönat substitut,. utgår en årlig lön av 300: — kr. Som kompetens för uppdraget att spela kyrkans orgel gäller, vad som stadgas i § 3 i K. K. den 16 april 1930 angående villkor för behörighet till organist- och kantorsbefattningar. Fortsättningsskola av allmän typ och gosslöjd finnes.

Vikariat
å de förenade befattningarna från den 1 juli sökes hos kyrko- och skolrådet senast den 15 juni.
Alskog den 24 maj 1932.
A kyrko- och skolrådets vägnar:
Ordf.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Ersättning för inbesparat virke.

Domänstyrelsen har medgivit, att Akebäcks, Garda och Västerhejde församlingar må av skogsförsäljningemedel uppbära rest. 100. 165 och 95 kr. i ersätt ng för virke, som inhesparats å församlingarnas läneboställen genom att inköpt virke använts till reparationer av församlingarnas kyrkor. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Konkurssammanträden.

Första borgenärssammanträdet i lantbrukaren Carl Lagergrens, Bjärges i Garda, konkurs, hölls i går inför konkursdomaren å tingsstället Skogs i Levide. Boet utvisade i tillgångar 11,880:50 kr., varav 10,100 i fastigheter, samt i skulder 17,453:30 kr. Till förvaltare utsågs nämademan Elof Hansson i Roma.
— Första bargenärssarnmanträdet i lantbrukaren Sigfrid Jakobssons, Smiss i Hejde, konkurs, hölls även i går inför ovannämde konkursdomare. Boet utvisade h är 9,018 kr. I tillgångar och 18,138:65 kr. i skulder. Till förvaltare utsågs landsfiskalen Justus Jakobsan.
Rättens ombudsman i båda fallen är landsfogde G. A. Broms.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124