Expropriation för flygfält i Fårösund.

Till norra häradsrättens behandling förelåg i går en expropriationsansöknihg rörande vissa områden erforderliga för ett landflygfält i Fårösund. En expropriationsnämnd har tillsatts bestående av lantmätare Hillert, självskriven ordf., (ersättare lantmätare Forsselius); ledamöter tillsatta av häradsrätten: lantbr. Konrad Bergbom, Rute, (ers. echaufför H. Nilsson, Fårö), och lantbr. H. Klingvall, Tibbles, Hejdeby, (ers. nämndeman Hj. Henriksson, Gardese i Ganthem). Av parterna har kronan utsett lantmätare Campbell med stiftsjägmästare Ekberg som ersättare, samt jordägarna lantbr. P. Svensson, Sorby i Stenkyrka, med nämndeman Lennart Pettersson, Gudings i Vallstena, som ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Ganthems skola.

Ganthems skoldistrikt har fått skolöverstyrelsens tillstånd att uppehålla småskollärarinnetjänsten vid folkskolan i Ganthem med extra ordinarie lärarinna till 1 juli i år.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

Virkes- och vedauktion i Ganthem.

TORSDAGEN DEN 28 APRIL kl. 10 f. m. kommer genom offentlig auktion å Kumla sågplats vid Stora Rasne att försäljas: större partier bräder och plank, i alla dimensioner, 4-kant, snickarevirke, ved av alla slag, ribb, grenar pärkvis.
Betalningsanstånd till den 1 okt. 1938.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

Skattekraften växer

betydligt i rikets landskommuner. I sin i dagarna framlagda berättelse över kommunernas finanser år 1934 omtalar statistiska centralbyrån, att det finns ett 20-tal landskommuner som kunna redovisa ett skattekrontal av över 50,000, den mest välsituerade — Solna i Stockholms län ej mindre än 221,492 skattekronor. Å andra sidan finns det jämnt 100 kommuner i landet, som ej förfoga över mera än 100-500 skattekronor. Av dessa ekonomiskt sett mindre bärkraftiga kommuner förekomma ej mindre än 24, alltså nära fjärdedelen, på Gotland. Dessa äro: Hall, Bäl, Vallstena, Hejdeby, Akebäck, Viklau, Guldrupe, Buttle, Ganthem, Norrlanda, Anga, Ala, Gammelgarn, Träkumla, Västergarn, Sproge, Silte, Gerum, Lojsta, Eke, Näs, Fide, Hamra och Sundre. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Kursen för jordbrukare

fortsatte i dag kl. 9 f. m. med föredrag av agronom Ytterborn över ”Balanstekniska frågor” och ”Kapitalspörsmål”.
Efter middagsrasten talade sekr. P. H. Sjöblom om ”Föreningsrörelsens grundsatser” och ”Föreningsrörelsens utveckling”, varjämte dir. H. Gräslund på eftermiddagen ledde en överläggning om mejeriföreningsfrågor.
I kursen äro följande fasta deltagare anmälda:
Från hushållningssällskapet: Harry Thomsson, Bertels, Hablingbo, Joh:s Stengård, Loggarve, Klinte.
Från Mejeriförbundet: Sven Åkerbäck, Tass, Hejde, David Wessman, Fide, Henry Larsson, Suderbys, Källunge, Axel Pettersson, Koparve, Lau, Hjalmar Larsson, Robsarve, Fröjel.
Från andelsslakteriet: Sven Larsson, Simunde, Vamlingbo, Anders Hermansson, Havor, Havdhem, Ivar Pettersson, Bommunds, När, Alert Löfgren, Ejmunds, Mästerby, Karl Nordström, Änge, Gammelgarn, Erland Bendelin, Klintegårda, Väskidne, Gustaf Olofsson, Lauhage, Stenkyrka, Einar Thomsson, Skäggstäde, Källunge, Hilding Pettersson, Hägvards, Hall, Birger Nilsson, Visby.
Från äggcentralen: Henning Widn, Vallbys, Hogrän, Albin Åhlström, Ansarve, Fröjel, Sven Johansson, Hulte, Hemse, Erik Larsson, Anningåkra, Alskog, tinar Rosvali, Granskogs, Gotl. Hesselby, Thomas Pettersson, Eke.
Från Gotl. lantm. centralförening: Martin Wiman, Tings Kräklingbo, Sven H. Persson, Slite, Axel Pettersson, Vamlingbo, Sune Alexandersson, Sanda, Sigurd Eriksson, Fjärdinge, Gothem, Gustaf Bjärkqvist, Visby.
Från centralkassan: Svante Pettersson, Lärbro, Artur Olsson, Godrings, Ganthem, Henrik Pettersson, Sigsarve, Hejde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Auktioner å virke, ved, hö, och halm.

MÅNDAGEN DEN 17 JAN. kl. 11 f. m. kommer genom offentlig auktion, som hålles
å Svenssons sågplats 1 s. k. Kohagen, Roma, att försäljas: Bräder, plank, snickarevirke, vrakbräder, takspån, flo-, tvet- och grenved, spånved.
Samma dag kL 2 e. m. vid f. d. Kolmodins, Kumla, Ganthem, försäljes virke och ved enligt ovanstående samt grenved pärkvis jämte större partier hö, halm och spannmål.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1938.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Förlovade

Bengt Bergh
och
Majsan Johansson
Viklau. Visby.
Meddelas endast på detta sätt.

Hans Bolin
och
Carin Jansson.
Stockholm. Stockholm.

Johannes Andreasson
och
Märta Stenhoft.
Stenkyrka.

Knut Norrby
Hertha Östensson.
Ödeshög.
Meddelas endast på detta sätt.

Sven Nordin
och
Anne-Marie Lindbom.
Eksta. Stockholm.

Gunnar (Troll) Almström
och
Greta Palmgren.
Stuvsta, julafton.

Gösta Ekström
Astrid (Lalla) Nyberg.
Visby. Julafton. Visby.

Jon Olof Esbjörnsson
och
Anna-Lisa Malmberg.
Ljusdal. Julafton. Visby.

Vilhelm Johansson
och
Emilia Pettersson.
Högsby. Julafton. Ganthem.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Taxeringsnämnderna och deras ordförande.

Kungörelse nu utfärdad.
Länsstyrelsen har nu utfärdat kungörelse angående taxeringsnämnderna och deras uppgifter, i samband varmed publicerats uppgift å taxeringsdistriktsindelningen samt de utsedda ordförandena och kronoombuden.
Visby stad indelas i två distrikt. Ordförande i första distriktet, som omfattar Strandroten, Norderroten, S :t Hansroten och Klinteroten, är landssekreterare Abr. Löf, och i andra distriktet, som omfattar områdena utanför stadsmuren, överlantmätare Göran Hillert. Kronoombud i andra distriktet är tullförvaltare Karl Berggren, i första distriktet har kronoombud ännu icke utsetts.
På landsbygden hava följande personer utsetts till ordförande i följande distrikt (kronoombuden för respektive delområden inom parentes):
Fole, Lokrume, Västkinde och Bro (e. landskanslist Paul Carlson), Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda (folkskollärare Olof Bolin) landsfiskal Thure Holmqvist, Visby.
Roma, Björke, Follingbo och Akebäck (stationsinspektor Carl Sandberg) disponent T. Lindman, Roma Kloster.
Dalhem, Ganthem, Halla, Hörsne med Bara (stationsföreståndare Alfred Hoffman), Vänge (folkskollärare Sven Lundström), Sjonhem (kapten Oscar Nettrén) landsfiskal Rolf Sewed Tigerhielm, Roma Kloster.
Endre och Hejdeby (agronom A. G. Olofsson), Hejnum, Bäl, Källunge och Vallstena (banvakt B. Nyström), Gothem och Norrlanda (fjärdingsman Karl Lindahl) folkskollärare Aug. Höggren i Hejnum, Bäl.
Barlingbo och Ekeby (disponent Einar Persson), Slite köping och Bo-ge (ing. C. W. Pedersön) landskontorist Eric Viberg, Visby.
Fårö och Rute (inspektor Gustaf du Rietz) förvaltare O. G. A. Hoffman, Rute.
Hang-var (folkskollärare Helge Dahlqvist), Lärbro (nämndeman Percy Falk) landsfiskal B. Bonde, Slite.
Östergarn Gammelgarn, Ardre och Alskog (folkskollärare A. D. Gardell), Lye, Garda och Etelhem (stationsföreståndare Carl Svallingson), Kräklingbo (folkskollärare K. A. Hall) e. o. hovrättsnotarie Fredrik Åberg, Ljugarn.
Stenkumla, Västerhejde, Träkumla (häradsskrivare Hans Hultgren), Vall, Hogrän och Atlingbo (+nämndeman K. V. Palmqvist), Hejde (lantbr. J. D. Mattsson) löjtnant Reinh. Thomsson, Visborgs slätt.
Eskelhem och Sanda (landsfiskal Justus Jakobson), lantbr. Edv. Vallin, Mästerby, Bander.
Klinte (landsfiskal Justus Jakobson) länsbokhållare B. A. Ljungholm, Fardhem (rektor B. Nordlander), i Levede och Gerum (folkskoll. Ivar Larsson), När (folkskollärare Eric Cederlund) landsfiskal O. Hallin, Hemse.
Rone och Eke (lantbr. Fridolf Mattsson) rektor B. Nordlander, Hemse.
Hablingbo (folkskollärare Ture Holma), Öja och Hamra (tullöveruppsyningsman K. I. Blidmark), Vamlingbo (lantbr. O. Wessman) landsfiskal Fritz Stengård, Havdhem.
Havdhem (lantbr. Aug. Jacobsson), Grötlingbo (lantbr. O. Wessman) f. landsfiskal Svante J. Lindström, Burgsvik.
Alva och Hemse (lantbr. Fridolf Mattsson), Eksta och Sproge (lantbr. Malkus Andersson), Burs (direktör A. ThoAn) folkskollärare H. Stengard, Linde, Hemse.
Ledamöter i taxeringsnämnderna för år 1938 ävensom suppleanter, en för varje ledamot, väljas under december månad 1937 å landet av kommunalstämma eller, där kommunalfullmäktige finnas, av dessa samt i Visby stad av stadsfullmäktige.
I Visby stad och Fårö socken bestämmes i sammanhang med valet antalet valda ledamöter i taxeringsnämnden, vilket antal dock för varje taxeringsdistrikt icke får utgöra mindre än tre eller mer än åtta.
Antalet av sådana ledamöter i taxeringsnämnderna, som för de övriga kommunerna å landet skola utses av vederbörande kommunalstämma eller kommunalfullmäktige, är av Kungl. Maj :ts befallningshavande bestämt till fyra för envar av Slite köping samt Lärbro och Klinte kommuner och till tre för envar av övriga kommuner.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 December 1937
N:r 280

Koexport till Norge.

Gotländska hästar till Norrland.
Igår afton avsändes härifrån 17 st. reaktionsfria kor till Norge. Det är en ny sändning till godsägaren greve Löwenskjöld på Baerum verk, som för ett par månader sedan köpte en uppsättning kor härifrån Gotland. Han blev så nöjd med denna sändning, att han för ett par veckor sedan sände hit sin förvaltare Jacobsen för att uttaga ytterligare ett antal djur. Inalles ha med gårdagens sändning till denne köpare i Norge levererats 35 kor. De flesta av de igår levererade djuren kommo från hrr K. Nylander, Burge i Lummelunda, J. V. Hellgren Norrbys i Ganthem, och E. Lindgren, Odvalls i Stånga.
Uppköpare från Jämtland och Norrbotten ha den senaste tiden här inköpt hästar och igår avsändes sammanlagt 25 hästar till de nämnda landskapen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Inlösen av fornfynd.

Akademien begär anslag.
Vitterhetsakademien har hemställt att k. m:t till akademiens förfogande skall ställa 3,790 kr. till täckande av kostnaderna för inlösen av under innevarande budgetår inlösta guld- och silverfynd.
För 1,612 kr. har inlösts en på Burahus nr 1 i Ravlunda socken 1 Skåne påträffad halsring av guld, vägande 324 gram. Ringen anses ha samband med Sveriges förbindelse med goterna vid Svarta havet under 300-talet e. Kr., och är den första i sitt slag, som påträffats i Sverige. För 800 kr. har inlösts en på Stora Velinge i Buttle socken på Gotland påträffad silverskatt, bestående av 2,674 huvudsakligen arabiska mynt. Fyndet härrör från 900-talet och utgör vår största myntskatt från vikingatiden. En i Sigtuna funnen armring av guld, vägande omkring 87 gram, har inlösts för 435 kr. Ringen är ett synnerligen vackert arbete från 1,000-talet. Vidare har för 200 kr. inlösts ett skattefynd från Färgelanda socken i Dalsland, bestående av ett stort silverspänne, 12 hängsmycken av silver, silverkedjor, mynt m. m.; för 300 kr. ett silverfynd, bestående av fem armringar, en Torshammare, mynt m. m. från Othems socken på Gotland, för 120 kr., guldbrakteat från Ganthems socken på Gotland, för 150 kr. en fingerring av guld med infattade halvädelstenar, funnen i Kjula socken i Södermanland, för 50 kr. en guldten funnen i kvarteret Cepheus i Stockholm samt för 125 kr., 74 silvermynt och åtta silverarmringar från Salems socken i Södermanland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131