Slite—Roma järnväg protesterar mot bilkonkurrensen.

Styrelsen för Slite—Roma järnväg besvärar gig hos k. m:t över länsstyrelsens i Visby beslut den 19 juli att meddela bilägaren John Axel Gardell i Båtels, Ganthem, tillstånd till yrkesmässig trafik. Bolaget hade två dagar tidigare fått sådant tillstånd för trafik på sträckan Stenstu i Anga över Dune eller Gotlands Hesselby till Visby, och styrelsen anser nu att det hr Gardell meddelade tillståndet kom mer att bli till förfång för järnvägens trafik på nämnda linje. Vidare besvärar sig styrelsen över länsstyrelsens beslut att meddela bilägaren Josef Patrik Carlsson i Antsarve, Fole, tillstånd till yrkesmässig länstrafik för personbefordran, då styrelsen anser att denna länsstyrelsens åtgärd står i klar strid med den överenskommelse, som träffades vid sammanträde inför länsstyrelsen den 14 febr. Styrelsen påpekar de svårigheter Slitebanan haft och har att dragas med och hurusom styrelsen endast genom vittgående inskränkningar av personal, sänkning av löner och taxor etc. lyckats hålla järnvägens ekonomi på sådan nivå, att driften kan fortgå. Den finner sig »stå med verklig förvåning inför länstyrelsens åtgärder, att först anmoda oss återtaga vår ansökan om tillstånd till linjetrafik för att omedelbart därefter och utan att på minsta sätt ge oss tillfälle att ånyo få överväga möjligheten att ordna ev. erforderligt förbättrad persontrafik för Fole socken lämna tillstånd till länstrafik förannan».

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Förlovade

Erik Salomonsson, Växjö
och
Ellen Johansson, Lummelunda.

Louis Larsson, Dalhem
och
Olga Norrby, Ganthem.

Holger Burmanson
och
Berna Jakobsson.
Vestkinde.

Sten Karlström, Visby
och
Lilly Larsson, Stenkumla.

Leg. tandläkaren
Erik Rönnholm
och
Astrid Söderdal.
Stockholm, julafton 1932.
Meddelas endast på detta sätt.

Valdemar Westergren
och
Hillevi Gahnström.
Hall.

Gustav Nordström
Svea Säfstrand.
Fårösund. Ronehamn.
Julafton.

Helge Nilsson
Mia Dahlström.
Fårösund. Julafton.

Harry Erlandsson
och
Edith Andersson.
Hejnum. Lokrume.
Julafton 1932.

Enok Andersson
Greta Gustavsson.
Dalhem. Julafton.

Gustav Johansson
och
Margit Gardell.
Hejde.

Sven Jakobsson
och
Frida Pettersson.
Buttle. Hejde.
Julafton 1932.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 december 1932.
N:r 300

Rättegångs- och polissaker.

Rådhusrätten, 7 Febr, 1876.
Kopparslagar O. Hallgren hade in stämt ”sjömannen R. Berg under yrkande om åläggande för Berg att bortflytta ett svinhus beläget nära intill Hallgrens lägenhet, hvaraf den sistnämnde lede skada i flera fall. Målet har flera gånger förevarit, men måst uppskjutas till följd af Bergs uteblifvande. Berg infann sig nu och uppgaf, att han icke förut kunnat inställa sig, emedan han varit stadd på sjöresor, erkände för öfrigt befogenheten af stämningen samt uppgaf slutligen, att svinhuset blifvit bortflyttadt. Sedan käranden medgifvit detta och icke yrkat något vidare än ersättning för rättegångskostnaderna, dömdes Berg att härför till Hallgren utgifva 24 kronor.

Till gode män i källarm, J. A. Borgs konkurs utsågos handlandena L. Arweson och C. H Wallér, till rättens ombudsman magistratssekreteraren G. Herlitz.

För fylleri dömdes arb. Johan Östergren att böta 5 kronor.

För slagsmål den 6 sistlidne November dömdes de tre deri uppträdande hjeltarne: ynglingen Ahlstedt samt bönderna O. Larsson Hartviks och J. M. Svensson Thule i Ganthem till böter. Ahlstedt fick böta 10, Larsson 15, hvaremot Svensson undslapp med 5 kronors böter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Föredrag om fjäderfäskötsel

hölls i går i Follingbo av agronom Wald. Ericsson, då såväl frågan om äggproduktionen som frågan om försäljningen behandlades. En kommitté för bildande av äggförening tillsattes med lantbr. Arvid Collberg, Nygårds, som ordförande.
Liknande föredrag hållas i afton i Vall, i morgon i Fole, på lördag i Ganthem, på måndag i Ekeby och på tisdag i Väte samt framdeles på en del andra platser.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten, 25 Oktober.
Bonden Olof Larsson Hartviks i Ganthem, tilltalad för att hafva den 11 September varit rusig och fört oljud här i staden, infann sig personligen, såsom det tycktes, mycket lugn och trygg. Tillfrågad om han ville erkänna den honom till last lagda förbrytelsen svarade han, att han vid tillfället alldeles icke varit rusig, att han ”skött sin sak”
och frågade ”om någon förlorat någon sup”. — Till följd af Larssons nekande afhördes ett nu närvarande vittne, polisbetjenten O. Pettersson, som intygade, att Larsson vid tillfället varit öfver lastad och fört oljud. Larsson åter påstod, att vittnet Pettersson talt osanning i sitt vittnesmål. Åklagaren ville med anledning häraf hafva målet uppskjutet för flera vittnens hörande samt derjemte särskildt i protokollet intaget Larssons påstående, att vittnet Pettersson talt osanning. Målet förklarades till följd häraf uppskjutet till 8 Nov., men gjordes Larsson dervid tillika ytterl. uppmärksam på de större kostnader för honom som dermed kunde följa. Larsson åter svarade: ”Dä bröjder ja mi inte um, men dä’ ä’ sa langä vägar att raisä;” frågade huru mycket det kunde kosta om han blefve dömd, samt förklarade, då han icke kunde få svar härpå, att det var så godt att vara ifrån saken och erkände sig derföre skyldig.

— Målet afgjordes derföre och han undslapp med att böta 5 kr.
För fotogén och gasupplag i sin salubod, der tillika bart brinnande ljus
och lampa begagnades dömdes handl. Hirsch Rosenbladt att böta 10 kr.

Rådhusrätten, 1 Nov.
Oaktadt under loppet af detta år många personer, för det mesta landtboar, ferfaldiga gånger blifvit angifna och bötfälda för djurplågeri, synes dock detta bruk icke vilja aftaga. Åfven denna dag voro flera för dylik försoelse tilltalade, nämligen: husbonden L. P. Jacobsson Suderbys i Bro, hvilken den 14 sistl Sept. under färd till staden begagnat ett med sår behäftadt hästkreatur. Jacobsson som erkände att hästen haft en bulnad, hvilken gått sönder under färden, dömdes att för djurplågeri böta 10 kr. samt att dess utom för ett af veterinärläkaren afgifvet betyg derom utgifra 1 kr. 50 öre.

Husbonden P. Pettersson Gervide, hvilken den 1 Okt. kört med en med stora sår behäftad bäst, erkände och dömdes att derför böta 10 kr.

Arbetaren Lars Hesselin tilltalad för djurplågeri af samma art som förestående erkände och dömdes att böta 10 kr. samt att utgifva 1 kr. 50 öre i ersättning för veterinärläkarebetyg.

Gästgifvaren G. M. Lindvall var äfven tilltalad för djurplågeri; bestående deruti att en arbetare Avelin för Lindvalls räkning den 9 Okt. begagnat till en skjuts åt Roma en häst som hade en bulnad under loken och hvilken gått upp af tryckningen under färden så att ett hål å bulnaden hade uppstått. Lindvall, som erkände förbållandet, men uppgaf att han vid tilltället icke varit i staden och icke heller befallt Avelin att taga den nämnda hästen att köra med, frikändes från ansvar; Avelin deremot dömdes att böta 10 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 6 November 1875.
N:r 88.

Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Dödsfall Margaretha Maria Christianson

Att f. d. Husbonde-Enkan Margaretha Maria Christianson stilla afled vid Godrings i Ganthem Tisdagen den 28 Sept. 1875 kl. 2 e. m. i en ålder af 63 år, 8 mån, och 27 dagar; sörjd och saknad af anhörige och vänner. Varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Kon. Davids 68 Ps 5. 6. 7. v:na.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 2 Oktober 1875.
N:r 78.

Väghinder.

Tisdagen och onsdagen den 21 och 22 uti innevarande månad företages omläggning af en större bro å landsvägen emellan Bopparfve gård i Eista och Fröjel sockens kyrka, till följd hvaraf detta vägstycke blir ofarbart; kunnande i stället begagnas s. k. ”grannlagsvägen” från Eista kyrka förbi Bockers och Rovide i Fröjel.
Likaledes kommer onsdagen och torsdagen den 22 och 23 i denna månad s. k. Möllgårdsbro å vägen vid Hemse sockens kyrka att iståndsättas, då i stället för vägen emellan Hörsne, Gothem och Norrlanda socknar kan begagnas vägen dels genom Vallstena, dels ock genom Ganthem emellan Kumla och stora Mörby.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Bouppteckning.

På grund av förestående bouppteckning efter avlidne lantbrukaren Albert Kolmodin, Kumla i Ganthem, uppmanas alla de, som möjligen hava några ouppgjorda affärer med dödsboet, att sådant anmäla till undertecknad före den 10 inst. dec. 1932.
Gardese i Ganthem den 29 nov. 1932.
Hj. Henriksson.
Tel. Ganthem 10 a.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Norbäck, Karl Axel Adolf, Lantarbetare.

Lina skyttegille.
Ekeskogs, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 11 september 1901 i Ganthems församling. Föräldrar: Adolf Norbäck o. h. h. Hilda f. Osterman. Gift 1931 med Margit Hellgren. Medlem i gillet sedan 1915. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.