Torrläggningsarbetena på Gotland.

Lantbruksstyrelsen har fastställt resplan för statens lantbruksingeniör G. Wadman för år 1932. I planen äro upptagna förrättningar för torrläggning av mark i Hemse socken, av Vesters och Vikars myrar i Hejnums m. fl. socknar, av Store myr i samma socken, av Lunds myr i Guldrupe socken, i Kyrkobinge fl. ställen i Gothems m. fl. socknar, i Stora och Lilla Ihre m. fl. platser i Stenkyrka m. fl. socknar, i Bofrede och Leves i Levede socken, i Enbjänne i Hogräns socken, i Roes i Grötlingbo socken, vid Burgsviks folkskola i Öja socken. i Myrende i Viklau, i Kyrkebys platsen i Hangvars socken samt i Gannarve. i Gammelgarns socken. Planen upptågar dessutom invallningsförrättning i Rings i Hejnums socken samt fördelning av statslån för Thule myr i Ganthem, i Gardese i samma socken, i Halner och Tor i Bro socken, för Bossarve myr i Fröjels socken, i Hallute i Närs socken, i Rosendals-Snovalds i Follingbo m. fl. socknar samt för Binge dikningsföretag i Martebo m. fl. socknar samt slutligen förslag till täckdikning å Lokrume kyrkogård. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1932
N:r 48

Landsbygden. Ganthem.

GANTHEM, 10 febr.
Ganthems S. L. U. förenings årssammanträde hölls söndagen den 81 jan. hos lantbrukaren Adolf Ronqvist, som välvilligt och gästfritt upplåtit rum åt föreningen för detta ändamål. Styrelsens års- och revisionsberättelser upplästes och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vid därefter förrättat styrelseval valdes till ordf. Birger Hellgren, Norrbys, samt till övriga ledamöter Rickard Bjersander, vice ordf., fru Maria
sekreterare, med Olp Norrby som vice sekr. Förutvarande kassören Erik Nordström omvaldes. Till suopkanter utsågos Adolf Ronqvist och Gustav Johansson. Till revisorer för kommande år valdes Verner liellgeen och Linnea Olsson. med Britta Bjersandar som suppleant. Att som föreningens ombud närvara vid förekommande distriktsmöte utsågs ordföranden och till suppleant för denne vice ordf. Att representera vid bondeförbundets kandidatnomineringar, valdes Rickard Blersander,
Sedan val förrättats bestämdes plats och tid för nästa föreningsmöte Efter sammanträdet vidtog kafferast varefter följde en ingående och intressant diskussion över ämnet, »Större eller mindre jordbruk», vilket föranledde många anföranden av de närvarande, vilka gävo uttryck åt den tanken, att jordbrukarens lön i dessa tider blir ringa eller ingen, men att den gamla satsen håller att »bonden år samhällets ryggrad».
Efter avslutad diskussion vidtog° de traditionella, gamla folklekarna med liv koch lust tills uppbrottstimmen slog, då värdfolket avtackades på hövligt sätt för gott kaffe och visad gästfrihe, Föreningen omfattas nämligen här med intresse och förståelse, vilket visas bäst därigenom, att alla möten hållas i hemmen.
G. J—n.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1932
N:r 36

Intressenter i Thule

myrs dikningsföretag uti Ganthems socken av Gotlands län kallas till sammanträde hos lantbrukaren Reinhold Pettersson, Gardese, fredagen den 26 februari 1932 kl. 11, där undertecknad kommer att förelägga förslag till fördelning av lån från statens avdikningslånefond.
Visby den 10 januari 1932. På tjänstens vägnar:
Gottfr. Wadman,
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1932
N:r 34

Skogsauktion.

Onsdagen den 10:de nästkommande Januari från kl. 10 f. m. låter landtbrukaren O. Henriksson, Gardese i Ganthem, genom offentligt auktion till de högstbjudande försälja vacker växande skog på omkring 20 runl. areal uti den så kallade Sojskogen, belägen utmed stora landsvägen och nära intill Tule gård i förutnämda socken. Skogen, som är passande till såg- och byggnadstimmer, kommer först att utbjudas i mindre lotter och sedan i sin helhet med 3 års afverkningsrätt. Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1:a nästkommande September, andra betala vid anfordran. Närmare upplysningar tillkännagifvas före auktionens början. Samlingen sker vid Tule gård.
Dalhem den 30 Dec. 1899.
G. P. Hansén.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Förteckning öfter Gode män

vid landtmäteriförrättningar år 1889.
Norra fögderiet:
I Visby norra landsförsamling landsbrukaren M. F. Gahne, St:a Hästnäs;
I Endre socken: husbönderna Th. Viberg, Endregårda L:a och Johan Larsson, Endregårda St:a;
I Hejdeby socken: husbönderna Lars Nordström, Råby och Carl Hedström, Tibles;
I Barlingbo socken: husbönderna H. N. Pettersson, Åkra L:a och S: F. Johansson, Munkebos;
I Ekeby socken: husb:na Joh. Kalmén, Mangsarfve och Georg Pettersson, Godrings;
I Roma socken; husbönder. P. Johansson, Vellarfve och J. P. Lithberg, Busarfve;
I Björke socken: husbönderna C. N. Stenström, Smedegårda och Johan Jacobsson, Norrgårds;
I Follingbo socken: f. nämdemannen J. N. Söderberg, Sylfaste, husb. J. V. Petterson, Kallings och Karl Hagvall Hagvards;
I Akebäck socken: nämdemannen J. Arvidsson, Glammunds och hemmansägaren Lars Jakobsson, Folkedarfve;
I Fole socken: Riksdagsman P. Larsson, L:a Fole och styckjunkaren Johan Wieselgren, St:a Ryftes;
I Lokrume socken: husbönderna L. P. Bodin, Grausne och Olof Lindström, Tomase;
I Veskinde socken: husbönderna Mathias Pettersson, Kaungs och Elof Pettersson, Björkome;
I Bro socken: Oskar Hedström, Ekes, och Nils Viddin, Qvie;
I Martebo socken: C. O. Björkandar, Pajse, och L. P. Pettersson, Binge;
I Lummelunda socken: Johan Kindberg, Kinner och Olof Pettersson, Kinner;
I Stenkyrka socken: Olof Vallin, Vale och Petter Björkegren, Gräne;
I Tingstäde socken: Johan Nyberg, Nystugu, Petter Högberg, Myrvälder och Anders Stenberg, Lunds;
I Othems socken: hemmansagarne Ferdinand Pettersson, Othemars och Johan Lundberg, Klints;
I Boge socken: hemmansägarne J. P. Forslund, Tjelder och O. P. Bergström, Klinte samt L. A. Bergström, Laxarfve;
I Hangvar socken: hemmansägarne L. P. Pettersson och P. O. Segerdahl, Sixarfve, J. N. Smith, Kyrkebys samt landtbr. Chr. Hederstedt, Gullauser;
I Hall socken: hemmansägarna Hans Pettersson, Gannarfve och Jacob Hägvall Hägvarde;
I Lärbro socken: hemmansähgarne L. Larsson, L:a Källstäde, O. L. Björkegren, Angelbos och Anton Larsson, Glästäde,
I Helvi socken: hemmansägarne Lorens Lundin, St:a Ihre och O. P. Claudelin, Kännungs;
I Ruta socken: nämdeman P. E. Bergström, Bräntings, f. hemmansägaren J. E. Söderdahl, Siffride;
I Fleringe socken: hemmansägarns Jacob Hedin, Medebys och L. N. Pettersson, Lunderhage;
I Bunge socken: hemmansägarna J. P. Stuxberg, Stux och J. H. Norman, Utbunge;
I Fårö socken: hemmansägarna M. P. Broström, Broa, Petter Ahlqvist, L:a Hoburga, samt skolläraren Johan Rudolf Södergren, Friggårds;
I Hejnum socken: husbönderna Petter Thomasson, Kyrkebys och J. P. Erlandsson, Suderbys;
I Bäl socken: f. nämdemannen J. C. Johansson, Gute och Nils Mårtensson, Sudergårds;
I Källunge socken: husbönderna Nils Edvardsson, Suderbys och Olof Pettersson, Ekebys;
I Vallstena socken: husbönderna E. Eriksson, Alvena och Johan Söderström, Hägvalls;
I Gothem socken: hemmansägarna Ol. Jacobsson, Fjerdinge och P. T. Paulsson, Kyrkebinge;
I Norrlada socken: hemmansägarns O. Jacobsson, Lista och J. P. Jacobsson, Björke;
I Hörsne socken: hemmansägarna L. P. Christensson, Norrbys och Ol. Pettersson, Mattsarfve;
I Dalhem socken: hermansagarne P. Pettersson, Munkebos och J. Johansson, Halfoser;
I Ganthem socken: J. Kolmodin, Godrings och J. Pettersson, Gardese;
I Halla socken: hemmansägaren P. Jacobsson, Dalbo;
I Sjonhem socken: hemmansägaren Detlof Olsson, Petsarfve;
I Viklau socken: hemmansägarna J. Hägg, och O. Pettersson både från Sixarfre;
I Vänge socken: hemmansägarna N. Jacobsson, Kyrkljufves och P. Pettersson, Nickarfve;
I Buttle socken: hemmansägarna Jac. Lagergren, Österby, och Aug. Larsson, Alteime;
I Guldrupe socken: hemmansägarna Nils Timgren, Krasse och J. P. Jacobsson, Bjers;
I Östergarn socken: hemmansägarna L. Jacobsson, Fackla och Osk. Jacobsson, Gutenviks;
I Gammalgarn socken: hemmansägarns Johan Lundberg, Gartarfve och Th. Franzén, Kyrkljufves;
I Ardre socken: hemmansägaren And. Andersson, Halsegårda, och f. hemmansägaren Ol. Widdin, Vesterby;
I Kräklingbo socken: hemmansägarne Jac. Österberg, Hejdeby, Lars Wedin, Rågåkra och E. P. Olsson, Hammars St:a;
I Ala socken: hemmansägarns L. Pettersson, Stenstu och Jac. Jacobsson, Gyle;
I Ange socken: hemmansägarna P. Bendelin, Fjäle, C. Olsson, Boters och F. Pettersson, Stenstu.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21

Lönetillskott

från presterskapete löneregleringsfond har medgifvits komministern i Dalhems, Ganthems och Halla för samlingars pastorat med 200 kronor och kyrkoherden i Vänge, Buttle och Guldrupe med 300 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Dalhem socken: födda 16, döda 6, inflyttade 37, utflyttade 40; ökning 4; folkmängd 498.
Ganthem socken: födda 8, döda 2, inflyttade 14, utflyttade 18; ökning 2; folkmängd 293.
Halla socken: födda 4, döda 2, inflyttade 16, utflyttade 19; minskning 1; folkmängd 214.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1

Mönstring med nr 182

Roma kompaniområdes beväringsmän kommer att försiggå på följande tider och ställen, nämligen:
Fredagen den 14 innevarande Deceruher kl. 10 f. m. i Roma sockenstuga med beväringsmän från Roma, Björke, Follingbo, Akebäck, Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem och Viklau socknar;
Lördagen den 15 i samma månad kl. 8 f. m. i Vall sockenstuga med beväringsmän från Vall, Hogrän och Atlingho socknar samt samma dag kl. 11 f. m. i Stenkumla sockenstuga med beväringsmän från Stenkumla, Träkumla, Vesterhejda, Eskelhem, Tofta och Visby södra landsförsamling.
Visby den 6 December 1888.
E. A. Arnelius,
Befälhafvare för Roma kompaniområde.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98

Genom öppen och frivillig auktion

låter husbonden J. Johansson, Båtels i Ganthem, lördagen den 22 September frän kl. 2 e. m. försälja sitt egande 1/8 mant. kronoskatte Båtels, först i mindre lotter och sedan i sin helhet med förebehåll att antaga eller förkasta skeende anbud. Hemmanet innehar en areal af omkring 10 tunnl. bördig åker, några tunnl. god hårdvallsmark, myrmark och skog till hushehof, samt försvarliga man- och ladugårdsbygnader. Med köpeskillingen kan lemmas anstånd efter real köpares begvämlighet. Vidare upplysningar meddelas vid auktionstillfället. På hemmanet finnes utmed stora landsvägen uppförd en ny manbygnad innehållande 3 rum och kök, passar utmärkt till handelslokal eller för handtverkare.
Ganthem den 13 Sept. 1888.
Efter anmodan,
OLOF PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 September 1888
N:r 75.

Väghinder.

Ritning och omläggning af broar kommer att företagas onsdagen och torsdagen 4 och 5 instundande Juli dela å landsvägen mellan Kräklinge och Gurpe gårdar i Kräklingbo socken, dels å landsvägen mellan Båtels gård i Ganthem och Unsarfve gård i Halla socken, under hvilka dagar i stället för sagde väg kan begagnas vägen genom Halla, Sjonhem och Ala socknar; dock kunna å förenämda ställe resande med lätt åkdon begagna biväg jämte bron.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juni 1888
N:r 52