Idrott och sport.

Visby simsällskaps promotion
och tävlingar i går gynnades av ett utmärkt väder, som ännu å den sista augustisöndagen gav det hela sommarstämning. Rätt mycket folk hade också infunnit sig vid vårt »simstadion» och följde med största intresse programmets genomförande.
De närvarande hälsades av folkskollärare Sten Lindström, som stod som ledare för tävlingarna, varefter årets promotor, redaktör Ax. Danielson, tog till orda. Denne erinrade först om de svenska framgångarna vid den i går pågående landskampen i Oslo och våra strävanden att hävda oss som en svensk idrottsnation. Simningen är emellertid något ännu för mer än annan idrott, ty det är en allmän medborgerlig dygd, att vi människor lära oss behärska även elementet vatten. Vi kunna inte nöja oss med att säga, att vi äro landdjur och intet ha i vattnet att göra — erfarenheten visar, att många komma dit och även får stanna där för alltid. Ur denna synpunkt har simundervisningen en mycket stor betydelse och det göres också mycket för att främja denna. Han lyckönskade därefter de unga, som nu tillägnat sig simningens konst och skulle mottaga utmärkelsen för sina färdigheter, samt slutade med att utbringa ett leve för simidrotten.
Och så hurrade man.
Därefter skedde promotionen av de 16 magistrarna och de 27 kandidaterna, vilka under vederbörliga former erhöllo sina eklövs- resp. pillövskransar. De promoverade voro.
Magistrar: Elin Stålhandske, prima, Elisabet Hammarlund, ultima, Birgit Cedergren, Ruth Gottberg och Anna Vilhelmina Carlsten.
K. S. Wickman, primus, Bengt Olofsson, ultimus, Folke Rotsman, Nils Pettersson, Sven Pettersson, Bert Grönberg, Karl Palmgren, Martin Höglund och Arne Molin.
Kandidater: Marie Louise Beer, Rigmor Hansson, Anna Nygren, Judit Levin, Karin Pettersson, Britt Uhlander, Ingrid Olofsson och Britta Nygren.
Jan Erik Lyth, Lars Olov Hellsing, Lennart Söderberg, Hans Gardell, Karl Gustav Thomsson, Bengt Höglund, Arne Sandberg, Gunnar Åman, Per Runander, Sten Pettersson, Bengt Sedelius, Arne Uhlander, Tore Nilsson, Kurt Enström, Kurt Bohman, Bengt Persson och Åke Andersson.
Ehuru frånvarande promoverades också fyra simmare från Kappelshamn, nämligen till magistrar Karin Hejdenberg och Linnea Nelson samt till kandidater Karin Johansson och Astrid Nordström.
Därefter vidtogo tävlingar av olika slag, vilka också voro lyckade och följdes med största intresse av åskådarne.
I 100 m. fritt sim sätt segrade Einar Andersson med tiden 1,31,9, följd av Anders Calissendorff med 1,34,3 och Folke Rotsman med 1,45,9.
I 100 m. bröstsim för damer om Dolly Gillbergs minnespris startade sex deltagare i två heat. Det första vanns av Elisabeth Hammarlund och det andra av Britta Rosengren, som gästade sin gamla förening och gjorde ett mycket betydande inslag i gårdagens tävlingar. Hon vann också minnespriset med tiden 1,39,8, medan Elisabeth Hammarlunds tid blev 1,44. Placeringen i övrigt blev: 3) Ingrid Karlsson, 4) Birgit Cedergren, 5) Elin Stålhandske och 6) Britt Uhlander.
Därefter följde uppvisning i svikthopp av sju hoppare, bland vilka märktes Britta Rosengren och Höök, Uppsala. I livräddning tävlade endast två man, av vilka Calissendorff segrade med tiden 2,02,5, medan för Björn Nilsson noterades 2,09,7.
I 50 m, fritt simsätt för juniorer blev placeringen föllande: 1) Peder Nordahl 44,3, 2) Folke Steijner 44,5, 3) Bengt Olofsson 54, 4) Kurt Bohman, 5) Georg Löfavist, 6) Karl Erik Lyth, 7) Per Runander.
I 50 m. ryggsim segrade Arne Ödberg med tiden 39,3. På andra plats kom Åke Hultgren med 47,8, varefter Erik Erdtman blev trea och Karl Sture Wickman fyra.
Tävlingen i raka hopp vanns av Britta Rosengren, varefter följde 2) Anders Calissendorff, 3) Björn Nilsson, 4) Stig Hultberg och 5) Arne Molin.
Slutligen tävlade lag från simsällskapet och Gute om vandringsskölden i livräddning, varvid simsällskapets lag (Stig Hultberg, Britta Rosengren, Sölve Hallberg och Harry Palm) segrade med 33 poäng, medan Gutes lag (Inge Larsson, Olle Wiman, Folke Steijner och Peder Nordahl) erhöll. 39 poäng.
I programmet hade även inlagts en del skämtnummer, som livligt senterades.
Prisutdelningen förrättades av juvelerare Ernst Swenson. Därvid utdelades också flitpris till tvenne skolbarn, som deltagit årets simundervisning, och dessa tillföllo Aina Olin och Gunnar Siltberg.

Triangelmatch i allmän idrott
hölls under söndagen i Roma mellan Roma I, F.—Klinte I. K.—Vänge I. K., varvid Roma segrade med 84 poäng, närmast följt av K. L K. med 69 och V. I. K. med 44 poäng. De bästa resultaten i varje gren blevo: 100 meter:
1) A. Lindh, R. I F., 12,1, 2) A. Möllerström, R. L F., 12,1: 400 met.: 1) A. Lindh, RIF, 57,1, 2) Gardelin, VIK, 57;9; 1,500 met.: 1) Cristiansson, KIK, 5,05, 2) Olsson, RIF, 5,08; höjdhopp: 1) Jonsson, KIK, 1,60, 2) O. Svensson, RIF, 1,55; längdhopp: Jonsson, KIK, 5,64, 2) OC. Svensson, RIF, 5,56; stavhopp: 1) Westberg, KIK, 2,80, 2) C. Svensson, RIF, 2;70; spiut: 1) Hansson, RIF, 45,36, 2) C.: Svensson, RIF, 44,76; diskus: 1) Nilsson, VIK, 30,80, 2) Hansson, RIF, 29,99; kula: 1) Vahlberg, KIK, 10,65, 2) Nilsson, VIK, 10,65; stafett 1,000. met.: 1) KIK, 2,12, 2) RIF.

Ungdomstävlingar i pärk
hade på söndagen anordnats i Gumbalde äng i Stånga av Föreningen gotländsk idrott, med folkskollärare R. Dahlgren som ledare. En talrik skara pärkintresserad ungdom hade infunnit sig, och även en hel del skådelystna följde tävlingarna, som också gynnades av vackort väder.
I bakpärk segrade: 18-åringar: 1 Burs lag, pärkkari Frits Pettersson; 2 Eksta, Ivar Jakobsson; 3 Gothem, Gösta Hellberg; 16-åringar: 1 Lau lag, pärkkarl Ragnar Larsson; 2 Gammelgarn; Arne Omberg; 14-åringar: 1 Östergarns lag, pärkkarl Magnus Bendelin; 2 När, Axel Engström; 3 Rone Karl Johan Pettersson.
Vidare tävlades i inslagning och väddring. I inslagning segrade: 18-åringar Karl Hansson, Gothem, 16-åringar Birger Segerkvist, Östergarn, och 14-åringar Elis Eriksson, Östergarn. Segrare i väddring blevo: 18-åringar Ivar Andersson, Burs, 16-åringar Ragnar Larsson, Lau, och 14-åringar Karl Erik Enblom, Stånga.
Tävlingarna gingo med fart och liv och ett flerstädes mycket vackert spel presterades av de unga. Sedan tävingarna vid 5-tiden voro avslutade, förrättade skollärare Dahlgren prisutdelningen. Prisen bestodo av pokaler. Burs pärklag förskaffade sig denna gång en andra inteckning i det av kommendör Hägg uppsatta vandringspriset i bakpärk för ungdomslag.

Idrottsföreningen Varpas tävlan
om kulkastningspokalerna gick av stapeln igår i det synnerligen vackra och idealiska vädret. Ett fyrtiotal föreningsmedlemmar hade mött upp, då tävlingen vid 2-tiden tog sin början.
Efter uttagning av stare om den stora, respektive lilla pokalen, vilken företogs efter handicapslistan, drabbade kastarne samman. Det blev många heta duster, som fick utkämpas, innan segrarna äntligen — vid 8-tiden — kunde koras. Vad man särskilt lade märke till var metallvarpans flitiga användning. Det fanns sannerligen inte många »riktiga» stenar. Slutresultatet blev:
Stora pokalen: 1) John Palmgren, 2) Georg Netzel, 3) K. F. Söderdahl.
Lilla pokalen: 1) G. Westberg, 2) H. Nyberg, 3) Axel Flodman.
Tröstpris: Stora pokalen: 1) Karl Nilsson, 2) K. Gustafsson, 3) Algot Andersson. Lilla pokalen: 1) Erik Eklund, 2) Holger Jansson.
Prisutdelningen förrättades av ordföranden — hr K. F. Söderdahl — som utbragte leven för pristagarna, varpkastningen och Idrottsföreningen Varpa.

Gotlandsfotboll.
Gotlandsseriernas höstomgång tog i går sin början. Följande resultat kunna antecknas: Slite—Visby B 3—2, A. I. K. B—Gute B 6—4, Othem—Västkinde 1—0,
Hablingbo—Vänge 7—3, Levide—Grötlingbo 0—5 och Alva—Burs 7—1.
Gotlands fotbollsförbund har bett oss påminna de arrangerande föreningarna om nödvändigheten att omedelbart inrapportera matchresultaten till förbundet, då i annat fall resultaten icke kunna inflyta i tidningarna.

Visby bollklubb
hade i går sin klubbtävlan i varpa, vilken gick av stapel i Åhsbergska hagen. Tillslutningen av medlemmar var god. Klubbmästerskapet erövrades av Rolf Ödin, varefter placeringen blev: 2) Lars Bergström, 3) Gunnar Nilsson, 4) Sten Pettersson. I kastningen om tröstpris Vidar Grönberg etta och Tor Ödin tvåa.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 Augusti 1934

Dödsfall Johan Neagard

Tillkännagifves att Gud den högste genom en stilla död behagat hädankalla herr Johan Neagard vid Mattsarfve i Gammalgarn i en ålder af 64 år, 8 månader, 25 dagar, djupt sörjd och saknad af barn, barnbarn och talrika vänner.
Sv. Ps.-b. 480, vv. 1, 2, 3.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Ungdomstävlingarna i Stånga.

Som förut meddelats ha tolv lag anmälts till deltagande, därav 9 lag i 18-åringarnas klass, 8 lag i 16-åringarnas samt 4 lag i 14-åringarnas. Östergarn och Burs äro representerade med vardera 2 lag, medan Eksta, Gothem, Stånga, Lau, Gammalgarn, När, Rone och Näs ha vardera ett lag, I 18-åringarnas och 14-åringarnas klasser tävlas om trenne pris vardera, medan 16-åringarna få tävla om två pris. Vad beträffar inslagning i pärk och bäddring blir det trenne pris i varje gren, som man individuellt får tävla om.
Kl. 11 precis börja tävlingarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Lösen

för fynd att lyftas å Landskansliet af: Carl Westergren vid Buters i Eskelhem 10 kr. för 1 jernsvärd, Olof Olofsson Kulstäde i Vall 4 kr. för 1 spjutspets af jern; Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 3 kr. för en klotformig sten, en aflång af naturen bildad sten m. m.; Emma Jacobson och Lars Niklas Jacobson 8 kr. för 1 bronsspänne och en spjutspets af jern; Emanuel Segerström Kullsarfve i Källunge 4 kr. för en jernyxa; Carl Olsson Wiakels i Sjonhem 3 kr. för en jernyxa; enkan Anna Fahlstedt å Lilla Fohle i Fohle 4 kr. för en stenyxa; J. Wisselgren Stora Ryftes i Fohle 4 kr. för en jernyxa; Albert Johansson Qvie i Endre 12 kr. för spännbucklor m. m.; Anders Geselius Gisslauser i Lårbro 6 kr. för en sköldbuckla af jern och en half skafteelt af brons; drängen Jacob Oscar Johansson Råby i Hejdeby 4 kr. för en stenyxa; Joh. Olsson S:t Mickelgärds; Weskinde 4 kr. för en steoyxa; Gustaf Pettersson i Djurängen under Roma kungsgård 10 kr. för beslag af brons; Anders Lindqvist Sojvide i Sjonbem 12 kr. för ena lerkruka och bitar af d:o m. m.; Anders Gust. Persson å Buskevik i Westerhejde 12 kr. för bronsspännen m. m.; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 2 kr. för en nyare skära af jern m. m; Erik Gustaf Stenqvist i Hemse 24 kr. för spännbucklor m. m. af brong och 2 mynt af silfver; Thomas Klintström Kommunds i Gammelgarn 2 kr. för en nyckelring (?) af koppar; Oscar Olofsson Russhage i Stenkyrka 3 kr. för en skadad spännbuckla af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 1 kr. för en modern parerstång till ett svärdfäste; Carl Westergren ä Sigvards i Eskelhem 12 kr. för perlor, jern- och bronssaker; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 3 kr. för en liten spännbuckla af brons; Märten Pettersson Suderbys i Gothem 4 kr. för ett hängsmycke at ben; Johan Pettersson Hallfoser i Dalhem 2 kr. för ett skadadt spänne af brons; Lars Persson Lyrungs i Lye 2 kr. för ett bronsbeslag; Otto Wessman i Fohle 1 kr. 50 öre för ett kufiskt silfvermynt; Olof Nilsson Lunds i Tingstäde 4 kr. för ett bronsspanne, ett kufiskt mynt, m. m.; Johanna Heldt å Siffedarfve i Eskelhem 3 kr. för en modern liten menniskobild af koppar; arbetaren Nilsson i Visby 4 kr. för en beukam och en bit af ett djurs horn funna i Visby; Wilhelm Wahlqvist Lindartve i Ekeby 2 kr. för en bit af ect bronsspänne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Dikningsanslag.

K. m:t har beviljat bidrag från statens avdikningsanslag med 2,930 kr. och lån från statens avdikningslånefond med 2,930 kr. till Bringes dikningsföretag av år 1931 i Norrlanda socken, samt respektive 510 och 370 kr. till Mattsarve dikningsföretag av 1931 i Gammelgarns socken. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Statsunderstöd till torrläggningsföretag.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t bevilja bidrag från statens avdikningsanslag med 2,930 kr. och lån från statens avdikningslånefond med 2,980 kr. till Bringes dikningsföretag av år 1931 i Norrlanda socken samt resp. 510 och 370 kr. till Mattsarve dikningsföretag av år 1931 i Gammelgarns socken. Beträffande det förstnämda företaget framhåller styrelsen, att kostnaden, som beräknats till 5,887 kr., överstiger båtnaden, som beräknats till. 5,872 kr. Såsom särskilt skäl för beviljande av statsbidrag trots detta förhållande har förslagsställaren framhållit, att samtliga delägare äro mindre jordbrukare, som för sin utkomst äro beroende av att deras odlade marker kunna bibehållas som åker. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Beredskapsarbeten å fornminnen.

Ytterligare arbeten till 80,000 kr. på Gotland ?
På fornminnesvårdens område öppna sig stora möjligheter för utförande av beredskapsarbeten. Riksantikvarien har också med behjärtande härav hos rikskommissionen för beredskapsarbeten föreslagit utförande av 25 företag till en sammanlagd kostnad av 1,113,000 kr. Företagen ha därvid indelats i fyra grupper, avseende skilda slag av restaurerings- och skyddsåtgärder. Den första gruppen omfattar sålunda vallgravar vid forna befästningsanläggningar, nu igenrasade, för vilka föreslås urschaktning av fyllningsmassor jämte bortfraktande av desamma. Andra gruppen upptager hopsjunkna eller delvis spolierade vallanläggningar vid forna befästningar, vilka kunna återställas genom grövre gråstensmurningsarbeten och schaktningar. Till tredje gruppen hänföras ruiner av byggnadsverk, vilka äro i behov av skyddsåtgärder i form av röjning, upprensning och schaktning samt förstärkningsmurning och gjutning. Den fjärde gruppen slutligen avser röjningsarbeten m. m. vid fasta fornlämningar, såsom gravhögar m. fl. Hit hänförs särskilt mindre röjningar och restaureringar av fornlämningar, vilka arbeten kunna anordnas i närheten av de flesta större platser i södra och mellersta delarna av Sverige (med undantag för Skåne).
Till de mera kostsamma av nu föreslagna arbeten hör restaureringsåtgärder å Bohus fästning, vilka ensamma kosta en halv milj. kr., arbeten vid Axvalls slottsruin för 100,000 kr. samt arbeten vid Visby ruiner och Varbergs fästning för vardera 80,000 kr. I samtliga företag går merparten av kostnaden till arbetslöner, och för alla arbeten gäller, att de kunna påbörjas omedelbart.
De arbeten, som föreslagits här på Gotland, upptaga inom grupp III för ringmuren och vissa kyrkoruiner i Visby rensnings-, rengörings- och murningsarbeten samt schaktningar och stenbrytningar för en kostnad av 80,000 kr. Arbetet beräknas draga en tid av tio månader och sysselätta c:a 25 man. Vidare föreslås i samma grupp för kastalerna vid Sundre, Fröjel, Gothem, Gammelgarn och Lärbro rengörings-, murnings- och betongarbeten för 10,000 kr. Arbetena beräknas pågå tre månader och sysselsätta 10 á 12 man.
Beträffande arbetena å ringmuren och kyrkoruinerna påpekar riksantikvarien, att dessa arbeten äro tänkta utöver vad som i samråd med drätselkammaren i Visby tidigare föreslagits vid Visborgs slott. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lösen för fynd,

att lyftas landskansliet af: arbetaren Lars Ahlström 14 kronor för ett Östromerskt, kejsaren Anastasii, guldmynt, funnet å Botes i Etelhem socken; — gossen Julius Pettersson 3 kr. för en jernyxa, funnen vid Stumle i Alfva; — arbetaren Anton Carlsson 3 kr. för 2 kufiska mynt, funna vid Tofs i Hejde; — Johan Hallgren 3 kr. för en rund söndrig spännbuckla af brons; — drängen Albert Appelqvist 2 kr. för en ringsölja af brons; — snickaren Lars Ahlqvist 3 kr. för en flätad sönderrifven armring af brons, funnen i Linde; — Per Hemmingsson, Gervide en kr. för en utböjd ringsölja af brons, funnen i Gothem; — Wilhelm och Carl Gezelius 8 kr. för en brynsten af qvarts, en pincett af brons samt ett nyare hänglås och en nyckel, båda söndriga, af jern funna i Lärbro; — gossen Jacob Larsson Hallfoser 5 kr. för en bit af en spännbuckla, en nyckel m. m. af brons och jern, diverse perlor och bitar af ett lerkärl, funna i Dalhem; — Olof Ahlgren 8 kr. för en benkam, 2 söljor af brons, en yxa af jern samt bitar af ett lerkärl, funna å Hemse annexbemman; gossen Jacob Larsson Hallfoser i Dalhem 4 kr. för en söndrig lerkruka; — arbetaren Otto Wessman och Elias Björkander 18 kr. för 10 kufiska mynt och 3 bitar af d:o samt en spännbuckla af brons, fonna i Fohle socken; — Jacob Lagergren 8 kr. för ett bronsspänne af ovanlig form och en pyare bronspjes, funna i Gammelgarn; — Johan Blomberg Stentolby 4 kr. för 1 jernyxa funnen i Fohle; — drängen Joh. Carlqvist 2 kr. för en nyare spjutspets af jern, funnen i Wallstena.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Dödsfall Carl Timgren

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla Husbonden Carl Timgren, Glose på Gammalgarn, hvilken stilla och frid fullt afled vid Glose måndagen den 13 Sept. 1875, i en ålder af 56 år, 5 mån, 17 dagar; sörjd och saknad af Maka, Barn och Vänner, varder på detta sätt, slägt och vänner tillkännagifvet.
Helena Timgren.
Sv. Ps. 473, v. 2, 3.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.