Arrende- och Lösöreauktion i Fröjel.

Tisdagen den 23 innev. februari kl. 11 f. m. låter hemmansägaren ARNE JOHNSSON, ANSARVE I FRÖJEL, utarrendera sin fastighet vid Solbjerga i mindre lotter för en tid av sex år. Närmare villkor tillkännagivas vid auktionen, som förrättas i Johnssons bostad vid Ansarve.
S. d. kl. 1 middagen låter nämnde Johnsson försälja all sin yttre lösegendom, därav:
1 prem. varmblodssto, 10 år, 3 reakt.-fria kor, 1 kviga, arbetsvagn, lastvagn, åkkärra, vändplog, foderhäck, sättare, långstegar, harvar, arbetssele m. m.
Likvid för lösegendomen skall erläggas den 1 augusti 1937 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbehålles intill dess likvid erlagts.
Klintehamn den 18 februari 1937.
JUSTUS JAKOBSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1937
N:r 42

Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Lösöreauktion i Fröjel.

Onsdagen den 17 innav. februari kl. 1 midd. låter fru BINA LAGERGREN, Ansarve i Fröjel, i anledning av jordbrukets nedläggande försälja: 1 ko, 1 kviga, 30 höns,
Mar, damcykel, symaskfri, 6 st. ägglådor m. m.
Betalning skall erlägeas den 1 augusti 1937 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbehålles tills likvid erlagts.
Klintehamn den 11 februari 1937.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 3 febr.
En ståtlig fara, väl inte bland de största på ön men dock av ansenlig dimension, fälldes nyligen vid en avverkning under Kaupe hemman. Omkretsen var vid brösthöjd 175 cm. och trädets hela längd från stubben räknat c:a 76 fot. Av trädet apterades 4 stockar å 14 fots längd samt en sliper å 6 fot. Lägger man därtill toppändan torde trädet i helhet lämnat innernot 2,5 kubikmeter, en ganska vacker siffra för ett enda träd.
Den resliga furan, som under decennier varit synlig på långt håll med ”huvudet” högre än den omgivande skogen, torde enligt vad &raringarna visste berätta vara c:a 165 å 170 år kammal.
På samma ställe, endast något 10-tal meter från den nu nämda, fälldes för några år sedan en annan stor fura, som vad grovleken beträffar vida översteg den nu fällda, men som var något kortare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

En bilkrock inträffade i lördags.

Mellan Eksta kyrka och Fröjel.
Bilkrock inträffade i lördags e. m. då tvenne personbilar, båda hemmahörande i socknen, kolliderade i en kurva, vid Uggårds, på vägen mellan Eksta kyrka och Fröjel. Vid kollisionen ramponerades de båda bilarna högra framdel så pass, att bärgningsvagnar måste tillkallas och förde båda till verkstäder i Visby för reparation. Den ena bilen, en Ford V8 av fjolårets årgång, kunde dock för egen maskin taga sig från olycksplatsen en liten bit, den andra däremot, en Dodge, blev så illa tilltygad, att den måste hämtas vid olycksplatsen av bilambulansen. De båda bilarna fördes av sina respektive ägare, vilka vid tillfället voro ensamma i fordonen, och sluppo lyckligtvis från äventyret utan minsta skador. Landsfiskal Jakobsson i Klintehamn kallades omedelbart till platsen för utredning av orsaken till sammanstötningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 30 jan.
Från skolarbetet. Vinterns fortsättningskurs, som pågått i kyrkskolan under reglementsenlig tid, avslöts i går under sedvanliga former i närvaro av ordförande av ledamöter i kursstyrelsen samt en del intresserade åhörare. I kursen har undervisats 12 elever, varav 5 nu avslutade andra årskursen.
Lördagen den 23 dennes företogo eleverna med läraren S. Bergsten som ledare en studieutfärd i buss till Visby där andelsslakteriet, eentralföreningen Gotlänningens tryckeri samt sockerbolagets silos besågs under sakkunnig ciceron, som på de olika ställena ställts till förfogande. De unga resenärerna voro givetvis synnerligen belåtna mod sin både roande och lärorika utflykt, trots vinterkylan. Vårterminen tog sin början vid folkskolan vid Ansarve den 23 dennes och 1 kyrkskolan hålles inskrivning i dag.

Till griftero fördes Karldagen — avlidnes namnsdag — stoftet etter byggnadsarth Karl Götberg, Alstäde. Officiant var kyrkoherde G. Sjöberg, som utom ritualen uttalade några varma, gripande minnesord, erinrande om vad den 94 hastigt bortgAtigno varit för sin familj och sin omgivning samt den ljusa livssyn som alltid präglat hans liv. En rik skörd av blommor hade ägnats den nviblue allmänt eldade Och värderade arbetarens minne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Landsbygden. Nedre Fröjel.

NEDRE FRÖJEL, 27 dec.
Söndagsskolans julfest hade anordnats i baptistkapellet härstädes annandag jul. Efter en unison sång hälsade söndagsskolans ordförande hr Hugo Lagergren, Solberga, de närvarande välkomna med ett kort anförande. Efter en paus, under ivlken bjöds på kaffe, vidtog ljuständflingan under ledning av fru Signe Larsson, Träkumla. Sedan talade evangelist Karin Pettersson till barnen en stund om ljuset. Sist utdelades biblar och annan jullitteratur samt gotter. En kollekt uppgående till nära 18 kr. upptogs till förmån för söndagsskolverksamheten. Mycken I god sång till musik utfördes under den goda och välbesökta festen som avslöts med unison sång.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301

Skogsauktion i Fröjel

Tisdagen den 29 dennes kl. 10 f. m. låter hemmansägare Kristian Booberg, Sigdarve — till följd av odling — i mindre poster till rothuggning försälja c:a 250 kbm. skog, bestående av såg-, ved- och byggnadstimmer.
Betalningsanstånd för godkänd köpare till den 1 okt. 1937. övriga villkor tillkännagivas före auktionen.
Fröjel den 15 dec. 1936.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 December 1936
Nr 295

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 15 dec.
Decemberstämmorna har hållits härstädes, dag under god tillslutning av röstbeättigade. Klockan 1 hölls kyrkostämma under kyrkoherde G, Sjöbergs ordförandeskap. Från densamma kan antecknas:
Till revisorer för 1937 års räkenskaper valdes Kristian Booberg, Sigdarve, Viktor Pettersson, Bottarve, båda omvalda, och till deras suppleanter Emil Jakobsson, Bockes, och Konr. Ahlkvist, Sälle. Till ledamöter i kyrkogårdanämden för en tid av 3 år valdes genom sluten omröstning kyrkoherde G. Sjöberg, klockaren Olof Jakobsson, Annexen, hem.-äg. Laurentius Larsson, Alstäde, hem.-äg. Krist. Booberg, Sigdarve, och lärare Seth Bergsten, Skolan. Till ordförande i nämden valdes IC. Booberg och till kassör L. Larsson.
Stämman beslöt vidare att till vederbörande myndighet ingå med ansökan om tillstånd att å den del av kyrkan som omfattar skeppet få utbyta det nuvarande brädtaket mot tegeltak.
Omedelbart därefter vidtog kommunalstämman under Elof Ingmenasons ledning. Därvid förekom:
Till revisorer för nästa års räkenskaper valdes Krist. Booberg, Sigdarve och lärare S. Bergsten och till suppleanter Laurentius Larsson, Alstäde, och Arvid Stenberg, Stenstugu. Till ledamöter i nästa års inkomsttaxeringsnämd valdes Kr. Booberg, Herman Johansson, Alstäde, och Sigfr. Johansson, Gustafs. Suppleanter blevo för Booberg Emil Jakobsson, Bockes för H. Johansson Albert Sehlin, Ansarve, och för Sigfr. Johansson Josef Johansson, Bottarve. Till att granska virkesdeklarationer valdes Kristian Booberg.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen för de närmaste följande fyra åren valdes Bror Löfgren, Puser, (som tillika blev vice ordförande) och Oskar Johansson, Bockes. Suppleanter för samma tid blevo Hjalm. Siltberg, Bofride, och Sigfr. Metin, Hallgårds, båda omvalda. Till ordförande i kommunalstämman för 4 år omvaldes enhälligt E. Ingmansson, Nymans, som även omvaldes till magasinsföreståndare för samma tid. Ledamöter i magasinsstyrelsen blevo Hugo Lagergren, Solbergs, och Osk. Johansson, Bockes. Till ledamot av styrelsen för Eksta barnmorskedistrikt valdes kommunalnämdens ordförande Konrad Ahlkvist, Sälle, och till revisor av barnmorskedistriktets räkenskaper Krist. Booberg, Sigdarve. Till ombud vid bolagsstämmor, såväl ord. som extra, under nästa år med Roma—Klintehamn—Hablingbo järnväg valdes Krist. Booberg, supplerad av Karl Pettersson, Alstäde. Till suppleanter i pensionsnämden för 4 år blevo Thure Siltberg, Bofride ,och Arvid Stenberg, Stenstugu, valda.
Ersättningen till kommunala befattningshavare beslöts skulle utgå med samma belopp som innevarande år.
Beträffande tiden för stämmors hållande överläts åt ordf. bestämmanderätt däröver och kungörande av stämmornas hållande skulle ske dels genom uppläsning i kyrkan och dels genom anslag å lämpliga, av stämman närmare bestämda platser inom kommunen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294

C. Wilh. Pettersson 70 år.

Luciadagen den 13 december fyller en av Gotlands mest bemärkta söner, artisten C. Wilh. Pettersson, 70 år. Han föddes nämligen år 1866 på Ronehamn och är sedan många år tillbaka bosatt på Stocksund, där han äger en synnerligen förnämlig och vackert belägen villa. Ett besök i artisten Petterssons hem med dess otaliga både nyare och antika konstföremål — de senare mestadels från Gotland! — är en upplevelse, som man sent glömmer.
Redan som gosse visade Wilhelm Pettersson stora anlag för teckning, och en dag »upptäcktes» han ritmästaren vid Uppsala universitet, C. G. Holmgren, som ordnade opi att den då 18-årige ynglingen fick anställning i Stockholm hos Måleribolaget, Lutternsgatan 20, samma plats där nu Norra Kungstornet står. Under de följande åren genomgick Wilhelm Pettersson Tekniska afton-och söndagsskolan samt Högre konst-industriella skolan i Stockholm, målade akvareller, ritade porträtt i svartkrita och pastell samt var flitigt anlitad som karikatyrtecknare av en del tidningar.
Emellertid skulle hans livsuppgift komma att ägnas en helt annan och mera betydande konstart. Av Edvard Bergh fick han i uppdrag att biträda med dekorering av en del stockholmskyrkor, såsom Katarina-, Jakobs-, Skeppsholms- och Gustaf Adolfskyrkorna, varvid han »upptäcktes» för andra gången och år 1896 — således för jämt 40 år tillbaka fick genom doktor Eckhoffs bemedling förtroendet att restaurera väggmålningarna i Hemse kyrka på Gotland. Och från samma tid kom han att så gott som helt och hållet ägna sig åt framtagning och konservering av väggmålningar, dekorationer å altarskåp, predikstolar, kyrkbänkar o. s. v. runt om i Sveriges bygder från Skåne och ända upp till Hortlax i Luleå stift.
Här på Gotland har Wilhelm Pettersson fått Riksantikvariens och Kungl. Byggnadsstyrelsens uppdrag att utföra nya eller framtaga och omse gamla målningar i icke mindre än 44 kyrkor — kanske flera och vi kunna ej neka oss nöjet räkna upp dem, för att den ärade läsa, ren måtte få en någorlunda klan uppfattning av det väldiga arbete artisten Pettersson nedlagt på våra berömda medeltida helgedomar. De åsyftade kyrkorna äro Visby domkyrka samt kyrkorna i Dalhem, Ganthem, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Mästerby, Sanda, Akebäck, Träkumla, Västerhejde, Garda, Alskog, Ardre, Östergarn, Kräklingbo, Othem, Helvi, Bunge, Tingstäde, Fole, Lojsta, Linde, Levide, Eksta, Klinte, Fröjel, Vänge, Burs, Stånga, Hemse, Rone, Eke, Havdhem, Näs, Öja, Vamlingbo, Sundre, Väte, Hörsne, Vallstena, Hejde och några till. I ärkestiftet har han förestått restaurering av målningarna i 19 kyrkor, i Skara stift icke mindre än 30, i Strängnäs stift 11 stycken o. e. v., varjämte han dessemellan dekorerat en del profana byggnader såsom t. ex. vestibulen i Tullgarns slott m. m.
Det är således en utomordentlig arbetsprestation artisten Wilhelm Pettersson utfört under de senast gångna fyra decennierna. Flera utmärkelser hava också under årens lopp kommit honom till delo och det är t. ex. redan längesedan han utnämdes till riddare av Kungl,. Vasaorden.
Det kunde vara mycket mera att säga om jubilaren och hans livsgärning, vilken för övrigt inte är avslutad ännu, men det finnes väl inte – mången här på ön, som icke känner den försynte och noble mannen, vilken nu, i 40 år gått omkring i våra kyrkor i sin vita målarrock, alltid intresserad för att upptäcka och bevara vad våra kyrkor ännu kunna gömma av gammalt och fornt. alltid yrkande på att de åldriga inventarierna så vitt möjligt borde få stanna på den plats, där de av ålder stått; och därför hava vi gotlänningar framför andra anledning att minnas och hedra honom, särskilt nu på hans 70-årsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287