Postlinjen Klintehamn—Fröjel.

Efter förslag av postmästaren Ivar Hallberg i Visby hemställer postdirektionen i östra distriktet hos generalpoststyrelsen, att gående lantbrevbäringen å linjen Klintehamn—Botarve måtte från den 1 januari utsträckas till Robsarve. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 8 dec.
En givande missionsstund hölls i kommunalrummet härstädes i går kväll då lutherska syföreningen i Nedre Fröjel där anordnat sin sedvanliga höstauktion på sina alster jämte skänkta produkter av årets skörd. Sammankomsten inleddes med psalmen »Herre samla oss nu alla», varefter kand, Roland Thomsson höll ett för stunden avpassat an förande med ledning av en text ur Hebr. 10 kap. Efter föredraget sjöngs ånyo en psalm, varefter en paus vidtog, varunder kaffe serverades.
Vid den därefter följande auktionen sköttes klubban med fart och bravur av kyrkoherde G. Sjöberg med biträde av hr Emil Jakobson, Bockes, som protokollsförare. Trots den allmänt rådande penningknappheten, blev resultatet synnerligen gott, d:a 450 kr. Kyrkoherden avtackade till sist syföreningens medlemmar för deras oegennyttiga insats för missionens sak och förrättade därefter bön. Som avslutning sjöngs ps. »Herre signe du och råde».

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Beredskapsarbeten å fornminnen.

Ytterligare arbeten till 80,000 kr. på Gotland ?
På fornminnesvårdens område öppna sig stora möjligheter för utförande av beredskapsarbeten. Riksantikvarien har också med behjärtande härav hos rikskommissionen för beredskapsarbeten föreslagit utförande av 25 företag till en sammanlagd kostnad av 1,113,000 kr. Företagen ha därvid indelats i fyra grupper, avseende skilda slag av restaurerings- och skyddsåtgärder. Den första gruppen omfattar sålunda vallgravar vid forna befästningsanläggningar, nu igenrasade, för vilka föreslås urschaktning av fyllningsmassor jämte bortfraktande av desamma. Andra gruppen upptager hopsjunkna eller delvis spolierade vallanläggningar vid forna befästningar, vilka kunna återställas genom grövre gråstensmurningsarbeten och schaktningar. Till tredje gruppen hänföras ruiner av byggnadsverk, vilka äro i behov av skyddsåtgärder i form av röjning, upprensning och schaktning samt förstärkningsmurning och gjutning. Den fjärde gruppen slutligen avser röjningsarbeten m. m. vid fasta fornlämningar, såsom gravhögar m. fl. Hit hänförs särskilt mindre röjningar och restaureringar av fornlämningar, vilka arbeten kunna anordnas i närheten av de flesta större platser i södra och mellersta delarna av Sverige (med undantag för Skåne).
Till de mera kostsamma av nu föreslagna arbeten hör restaureringsåtgärder å Bohus fästning, vilka ensamma kosta en halv milj. kr., arbeten vid Axvalls slottsruin för 100,000 kr. samt arbeten vid Visby ruiner och Varbergs fästning för vardera 80,000 kr. I samtliga företag går merparten av kostnaden till arbetslöner, och för alla arbeten gäller, att de kunna påbörjas omedelbart.
De arbeten, som föreslagits här på Gotland, upptaga inom grupp III för ringmuren och vissa kyrkoruiner i Visby rensnings-, rengörings- och murningsarbeten samt schaktningar och stenbrytningar för en kostnad av 80,000 kr. Arbetet beräknas draga en tid av tio månader och sysselätta c:a 25 man. Vidare föreslås i samma grupp för kastalerna vid Sundre, Fröjel, Gothem, Gammelgarn och Lärbro rengörings-, murnings- och betongarbeten för 10,000 kr. Arbetena beräknas pågå tre månader och sysselsätta 10 á 12 man.
Beträffande arbetena å ringmuren och kyrkoruinerna påpekar riksantikvarien, att dessa arbeten äro tänkta utöver vad som i samråd med drätselkammaren i Visby tidigare föreslagits vid Visborgs slott. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Viktor Facht.

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Reserv.
Löjtnant.

F. i Fröjel, Gotl. län, 1869 24/4. Underlöjtn. vid Gotl. inf.-reg. 91; löjtnant 95; afsked med tillst. att såsom löjtn. kvarstå i reg. reserv 1903.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Väghinder.

Tisdagen och onsdagen den 21 och 22 uti innevarande månad företages omläggning af en större bro å landsvägen emellan Bopparfve gård i Eista och Fröjel sockens kyrka, till följd hvaraf detta vägstycke blir ofarbart; kunnande i stället begagnas s. k. ”grannlagsvägen” från Eista kyrka förbi Bockers och Rovide i Fröjel.
Likaledes kommer onsdagen och torsdagen den 22 och 23 i denna månad s. k. Möllgårdsbro å vägen vid Hemse sockens kyrka att iståndsättas, då i stället för vägen emellan Hörsne, Gothem och Norrlanda socknar kan begagnas vägen dels genom Vallstena, dels ock genom Ganthem emellan Kumla och stora Mörby.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Till den sista vilan

fördes i går stoftet efter framlidne lantbrukaren Theodor Anschütz, Bjerg i Västerhejde. En del av begravningsgästerna samlades vid Bjers, där dagens officiant kyrkoherde W. Ljung höll en andaktsstund vid kistan och fru Löfgren, Pusarve i Fröjel, utförde ett par solosång Kistan fördes sedan pr bil till Martebo kyrka, där begravningsgästerna från Martebo tillstötte. Sedan kistan inburits i den med granar prydda kyrkan, inleddes bögtidligheten med psalmsång, varpå jordfästningen förrättades av kyrkoherde Ljung, vilken i anslutning till sin begravningsbetraktelse yttrade några hågkomstens och tacksamhetens ord om den bortgångne hedersmannen. Även här sjöng fru Löfgren en sång, varefter akten avslutades med psalmsång. Sedan kistan sänkts i graven framburos sista hälsningar av bl. a. kyrkoherde Ljung och faojunkare Pettersson, Vesterhejde, varefter den högtidliga akten var tullända. En myckenhet kransar och buketter hade sänts till båren.
— Stoftet efter fru Esther Stengård, maka till stationsinspektoren Sven Stengård i Burgsvik, jordfästes på fredagen i Norra krematoriet i Stockholm.
Under samlingen utfördes Chopins c-mollpreludium, varpå fru Valborg Beer sjöng »Hur ljuvt det är att komma». Pastor Erik Arbin förrättade jordfästningen. Fru Beer sjöng »Den store hvide Flok» och Händels »Largo», och då kistan sänktes, utfördes Largo på orgel. Till sist spelades Pilgrimskören ur Tannhäuser. En rik blomstergärd hade sänts till båren, kl. a. en krans från Gotlands turistförening. Gravsättning ägde rum på lördagen på Norra kyrkogården.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 december 1932
N:r 283

Lindvall, Karl Gustav Bernhard, Sergeant.

Visborgs skytteförening.
I 18, Visborgsslätt. Född den 5 augusti 1911 i Fröjels församlinf. Föräldrar: Arvid Lindvall o. h. h. Ebba f. Fohlström. Gift 1943 med Alice Persson. Medlem i föreningen sedan 1930. Tillhör skjutklass 5. Innehar: Riks SM, L Årtm br, Arméns Skyttem s, Milidrm s.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Jakobsson, Roland Johannes, Lagerarbetare.

Levide-Gerums skytteförening.
Bosarve, Fröjel, Klintehamn. Född den 22 december 1923 i Stånga församling. Föräldrar: John Jakobsson o. h. h. Ester f. Sandholm. Medlem i föreningen sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Jakobsson, John Otto Mattias, Hemmansägare.

Levide-Gerums skytteförening.
Bosarve, Fröjel, Klintehamn. Född den 7 april 1893 i Stånga församling. Föräldrar: Johannes Jakobsson o. h. h. Maria f. Strandberg. Gift 1923 med Ester Sandholm. Medlem i föreningen sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Gadd, Karl Arne Evert, Lantbrukare.

Levide-Gerums skytteförening.
Bofrede, Fröjel, Klintehamn. Född den 10 januari 1919 i Fröjels församling. Föräldrar: Adolf Gadd o. h. h. Ida f. Sandström. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.