Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL.
På sin sextioårsdag i tisdags blev kyrkvärden Olof Larsson, Bobsarbe i Fröjel ,föremål för hjärtliga hyllningar av släktingar, kyrkorådet och övriga vänner.
Av presenter som därvid överlämnades till jubilaren må nämnas bl. a. en fåtölj och 100 kr. i kontanter. På kvällen var en skara särskilt inbjudna samlade i det gästvänliga hemmet till årsdagsfest, varunder 60-åringen hjärtligt lyckönskades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Två sextioåringar.

Sextio år fyller på tisdag den 16 dennes lantbrukaren och kyrkvärden Olof Larsson, Robsarve i Fröjel. Han är en framstående jordbrukare och — som man säger — en riktig bonde av den gamla stammen.
Då han för några år sedan blev änkeman överlämnade han emellertid gården till en son, men är alltjämt livligt intresserad av jordbruket och vad därmed sammanhänger. Därjämte har han tagits i anspråk för en hel del kommunala och andra uppdrag. Han har bl. a. varit styrelséledamot i Sydvästra Gotlands jordbrukskassa under en lång följd av år, likaså i Fröjel kreatursförsäkringsförening, ledamot i Fröjel sockens magasinsförening och under många år har han varit skiftesgodeman samt ledamot av valnämnden och kyrkorådet m. m. Som människa är jubilaren en gladlynt och gästvänlig person och har tack vare sina personliga egenskaper tillvunnit sig allmän aktning och sympati.
— Sextio år fyller på onsdag den 17 dennes veterinär Birger Stenmark, Malmö. Efter vid läroverket i Visby avlagd studentexamen 1898 absolverade han farm. kand.-examen 1902 sedan han tjänstgjort å apoteket i Engelholm under åren 18981901. 1902 var han elev vid apoteket i Älvsbyn och 19038—053 vid apotek i Stockholm. År 1910 utexaminerades han från veterinärinstitutet i Stockholm och är sedan 1911 veterinär vid Malmöhus läns hushållningssällskaps veterinärbakterioloiska laboratorium och marknadsplats i Malmö.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL.
Kommunalnämnden i Fröjel hade i lördags kallat samman socknens röstberättigade i kommunalrummet för att uppsätta kandidatlistor för det snart förestående kommunalfullmäktigevalet.
Kommunalordföranden Konrad Ahlqvist utsågs att sköta klubban och folkskollärare Seth Bergsten valdes till sekreterare. Man enades om att uppsätta tre listor samt partibeteckningen ”Kommunal samling”. Vidare utsågs kommuanlnämnden till att anskaffa tryckta valsedlar.
Kandidaterna på de olika listorna blevo följande:
Första listan: Laurentius Larsson, Hugo Lagergren, Hjalmar Larsson, Oskar Pettersson, Gunnar Persson, Arvid Boberg, Elof Ingmansson, Konrad Ahlqvist, Josef Johansson, Bror Lövgren, Walter Dahlby, Seth Bergsten, Albin Ahlström, Wilhelm Björnlund, Manfred Karlsson, Elis Johansson, Karl Wessman, Arvid Stenberg.
Andra listan: 8. Bergsten, Kristian Booberg, A. Ahlström, Gunnar Jakobsson, K. Wessman, Oskar Nilsson, Thure Siltberg, L. Larsson, Sigfrid Johansson, Axel Johansson, E. Johansson, Sigfrid Melin, Gustav Ahlström, W. Björnlund, H. Lagergren, K. Ahlqvist, A. Boberg och J. Johansson.
Tredje listan: K. Ahlqvist, W. Björnlund, S. Melin, E. Johansson, Gunnar Cedergren, Karl Pettersson, W. Dahlby, 8. Bergsten, K. Booberg, Hj. Larsson, K. Wessman, 0. Pettersson, L. Larsson, T. Siltberg, Edvard Johansson, Manfred Krusell, A. Boberg och H. Lagergren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Högerns landstingslistor.

Valsedlarna för landsbygden fastställda.
Högerns valsedlar för landstingsvalet på länets landsbygd ha nu blivit fastställda. I norra häradet kommer den att gå fram med två olika listtyper, medan i södra häradet endast en valsedel kommer till användning.

I norra häradet har listan följande utseende:
Lantbrukaren John Edmark, Ljungby i Ala. Folkskolläraren Rudolf Carlson, Gothem. Direktör Arendt de Jounge, Slite. Fiskaren Albert Östergren, Herrvik, Östergarn. Lantbrukaren Bernhard Jespersson, Kungsgården, Roma. Folkskolläraren Birger Larsson, Fårö.
Handlanden Gunnar Stengård, Fårösund. Lantbrukaren Arvid Bendelin, Fjäle i Anga. Rättaren Charlés Ågren, Tjouls i Lummelunda. Veterinären Herbert Holmberg, Slite.
Den andra valsedeln har de två första namnen omkastade; så att folkskollärare Rud. Carlson uppförts i första rummet och lantbrukaren John Edmark i andra rummet.

I södra häradet
upptar valsedeln följande namn:

Lantbrukaren Reinhold Kahlström, Atlingbo. Folkskolläraren Reinhold Dahlgren, Stånga. Rektorn Bertil Nordlander, Hemse. Lantbrukaren Ivar Hagman, Österlings i Stånga. Fru Vera Appelgren, Kronholmen, Västergarn. Handlanden Einar Broander, Havdhem. Lantbrukaren C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta. Lantbrukaren Axel Carlsson, Kube i Stenkumla. Snickaren Hjalmar Norman, Sundre. Lantbrukaren Axel Andersson, Binge i Alva. Lantbrukaren Thomas Jakobsson, Lindvede i Hemse. Lantbrukaren Kristian Booberg, Sigdarve i Fröjel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL.
Friluftsmöte hölls i söndags kl. 3 e. m. på Fröjelberget invid kastalen, Det var frälsningsarmén från Hemse som stod för programmet, som var rikt omväxlande med bön, sång till strängmusik samt korta vittnesbörd av flera talare, Karl Bergvall från Levede, kapten Karin Karlsson, som för övrigt ledde mötet, samt soldat Linnéa Karlsson från Värmland. En kollekt upptogs för verksamheten. Kaffe serverades under en paus i mötet mot en avgift av 50 öre. Mötet avslöts med bön och sång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Mera regn.

Vissa trakter av Gotland har under den senast gångna natten och i dag åter fått en mer eller. mindre kraftig rotblöta. Här i Visby kommo några ordentliga skurar i förmiddags och även framemot middagstiden regnade det stundvis.
Även på det övriga Gotland har man fått regn, på sina håll i förening med åska. Särskilt i Eksta och Levede samt omkringliggande trakter var åskvädret i natt synnerligen kraftigt med, ständigt flammande -blixtrar. och kraftigt tordön. Blixten torde också he slagit ute i markernå, dock utan att åstadkomma någon förödelse. Åskvädret åtföljdes av ett skyfallsliknande regn. I Levede uppmättes i morse 23 mm. nederbörd, i Eksta 11. Även i Fröjel hade man ett ganska kraftigt åskväder med regn. Vägarna stå blanka av vatten därute, rapporteras det. Även i När har nederbörden under natten varit riklig och åskan gått för fullt under någon timma. I Eskelhem hörde man åska på avstånd. Nederbörden uppmättes där igår kväll till 4 mm. och i morse till 8. Vamlingbo rapporterar 15 mm:s nederbörd, Stora Karlsö 5,7, Klintehamn 12 och Fårö 1,8 mm. Dagens nederbörd .i Visby uppmätes inte förrän i kväll, men i natt hade det kommit 0,4 mm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Med landstormen i fält.

Till försvar mot landstigningstrupper.

Även krigaren behöver ta igen sig ibland.

Det har varit krigiskt kring Kronvallslandet nere i Eksta ett par dar gar. Den lede fienden har väntats försöka en landstigning på vår ö, men försvaret har bokstavligt talat inte vilat på hanen utan landstormstrupperna — 35-orna så att säga ha gjort sitt bästa att kasta inkräktaren ut i havet igen. Det är inte lätt att stå emot en 35:a, det förstår väl var och en, och vi få hoppas, att landstigningsförsöken misslyckats. När detta på fredagskvällen skrives kan man dock inte säga någonting bestämt om den saken. Gotlands Allehandas t. f. krigskorrespondent fann emellertid vid ett besök hos trupperna, att hela styrkan av det yttre att döma åtminstone bestod av prima liv, och då finns det ju hopp om att Gotland åtminstone en liten tid framåt skall förbli svenskt. De rent taktiska kunskaperna tycktes ej heller tryta, ithy att landstormsbefälet — åtminstone att döma av en lekmans iakttagelser — skötte sig perfekt vilket ju lovar gott för kommande landstormsårsklassers utbildning.
Det är som sagt vid Eksta, som stridens vågor gått höga. Landstormstrupperna fördlyttades dit på fedagsförmiddagen, varvid marschen gick under krigstillstånd, vilket ju bl. a. innebär att flygskydd iakttagits m. m. Förflyttningen gick fint, och trupperna voro i bästa kondition vid framkomsten, då man lade sig i fredsbivack mellan Kronvalls och Djupviks fiskelägen — en plass sova faktiskt inte stämmer besökaren till krigiska funderingar utan snarare motsatsen, ty den är väl en av den gotländska västkustens vackraste med Karlsöarna alldeles utanför och en inbjudande badstrand. Även om landst rmsmännen givetvis inte kunde undgå att beundra naturens skådespel, så kallade dock plikten, och man ordnade sig i går på morgonen, sedan reveljen gått kl. 6 och frukostmålet utspisats, längs den hotade kusten för att ta emot fienden med varma servetter. Vi tittade ned till Djupvik ett slag på morgonkvisten, och där höll just landstormslöjtnant Bandelin på att ge sina mannar instruktioner för försvaret. Plutonen grävde och stod i för fulla muggar för att dölja sig så effektivt som möjligt, och den tillhörande kulspruteplutonen var såpass väl maskerad, att inte ens en skarpögd journalist — egenskapen hör till yrket — kunde upptäcka den förrän på ganska nära håll. Att observera är, att alla trupprörelser o. d. utföras på order av landstormsbefälet, de närvarande ”ordinarie” officerarna och underofficerarna tjänstgjorde endast som kontrollanter och rättade till det som eventuellt inte blir riktigt krigsmässigt utfört. Mycket få bakläxor ha dock utdelats, det förklarades från alla håll. Fredagsförmiddagen ägnades åt formella övningar i kustförsvar, varvid man så att säga förberedde sig till eftermiddagens krigshändelser. Frukosten utspisades kl. 1/2 12, Och strax efter tolv var man redo att Sätta igång igen, ty då väntades fienden. Kompanichefen, landstormslöjtnant Gunnar Nilsson, fattade posto vid Ejvide gård, sedan han in Struerat de olika formationerna och Placerat ut dem på de platser, som man antog vara värst utsatta.
Han mådde av allt att döma rätt gott i gröngräset, och telefonposten var välgörande tyst ifråga om alarmrapporter, men rätt som det var kom det oroande rykten om mystiska rökar till havs, fientliga flygare m. m.
och chefen fick bråttom att utdela sina order. Det blev alltmera hetsigt — fienden tänkte av allt att döma försöka sig på en landstigning och kompaniadjutanten, landstormsfurir. Degerman, tyckte nästan, ätt ”telegramskörden” började bli besvärande, men löjtnant Nilsson behöll huvudet kallt, och den kritiska situationen klarades av till allmän belåtenhet. Så var kriget slut för dagen, och landstormarna fingo eftermiddafen ledig för badning o. s. v., tills tystnaden gick och det stora lugnet utbredde sig över lägerplatsen.

Tack ska du ha, det gjorde du bra, sa generalen.

Nattmarsch mot fienden.
Trots att taptot gick tidigt blev det ingen lång vila för de trötta mannarna. Redan kl. 1 på natten gävs larm, då fienden förberedde landstigning i Kappelshamnsviken och det alltså gällde att snarast bege sig norrut. Landstormstrupperna voro, före avmarschen förlagda som kustskyddsområdesreserv på Kronvallslandet och förflyttades sedan flygskyddat vägen Fröjel —Klintehamn — Västergarn — Tofta—Visby, närmare bestämt till vägkorset 7 km. nordost om staden. Under tiden hade dock fienden medelst fallskärmar landsatt en med automatvapen utrustad trupp nordost Kungsladugården, och med denna drabbade nu gotlandsförsvararna samman frampå morgonsidan. Genom en kringgående rörelse lyckades de senare få ett angrepp i gång mot fiendens högra flygel, och då striden strax efter kl. 7 avblåstes stodo gotlänningarna som segerherrar.
Både marschen mot staden och ”slaget” vid Visborgs slätt fingo ett mycket tillfredsställande förlopp, och såsom något betecknande för den precision med vilken förflyttningen skedde kan nämnas, att tättrupperna inträffade på bestämd plats så gott som på sekunden. Det var alltså militärisk drill på truppen, vilket också ledarna betonade vid den efter övningarna hållna kritiken, och även om man kanske inte alltid tog det hela så förfärligt Högtidligt, så var säkert varje man medveten om, att det nästa gång kan gälla det blodigaste allvar. Det var också synnerligen intressant för en utomstående att följa övningarna, under vilka det frivilliga landstormsbefälet för första gången fick visa sig riktigt på styva linan, och i praktiken pröva de förut inhämtade teoretiska kunskaperna. Att allt gick väl i lås har redan tidigare påpekats.
Att landstormsbefälet tagit de fjorton dagarnas krigarliv som en angenäm omväxling i vardagens grå kan man ta för givet, men även landstormsmännen själva tycktes med några få undantag trivas i blåstället — det senare fick inom parentes beröm från alla håll såsom en alldeles ypperlig sommaruniform.
Vädret har också varit ganska gott hela tiden, och det var egentligen endast den första natten i bivacken, som var litet kylig, då man klagade litet var på morgonen över den besvärande kölden. I går natt var det ensellertid betydligt varmare, och man fick till på köpet njuta av den allra vackraste illumination, bestående av praktfulla blixtrar från flera väderstreck. Det förtjänar påpekas, att landstormsmännens deltagande i dessa övningar, alltså både vid infanteriet och artilleriet, innebära en stor uppoffring, då som hbekant kronan endast betalar en krona om dagen i ersättning. Den arbetslön, som deltagarna sålunda förlora, få de betrakta som ett offer på fosterlandets altare. Med hänsyn till det visade intresset äro de i betraktande av denna ekonomiska förlust värda allt erkännande.

Trupperna avtackas.
Sedan Henden vederbörligen blivit näpst, ställde trupperna upp på södra delen av Visborgs slätt, där kompanichefen avlämnade till ledaren, kapten Jeppsson, som sedan höll en kort kritik av övningarna. Han framhöll därvid än en gång, att allting gått efter beräkning och att landstormsmännen skött sig utmärkt under de olika momenten.
Militärbefälhavaren, general Törngren, mottog så truppen och avtackade densamma med några erkännsamma ord. Det har varit både intressant och glädjande att följa övningarna, sade generalen bl. a., ty det har varit en manöver, som präglats av allvar och ansvarskänsla. Han hoppades även, att deltagarna fått en klar bild av de uppgifter, som vänta dem i händelse att ofred skulle inträffa. Och så fick pressen sig en liten skrapa för att den vid något tillfälle – talat om landstormsgubbar, när det inte alls är fråga om gamlingar utan om unga pojkar med figurer, som generalen hoppades skulle bibehållas under de tio år, som ännu återstå av. landstormstiden. Det skulle även vara roligt få återse så många som möjligt av 35-åringarna i den frivilliga landstormsrörelsen och skytteförbundet. Generalen tog därpå avsked av truppen med ett ”Farväl kamrater”, som besvarades av ett kraftigt ”Farväl general”.
Sedan ytterligare överste Linde tackat för goda prestationer och gott uppförande, ryckte landstormsmännen in till respektive förläggningar för att under dagens lopp ”lämna in” och återgå till det civila livet efter en som man får hoppas trevlig sejour i försvarets tjänst.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Juli 1938
N:r 167

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL.
Femtio år fyllde fru Olga Johansson, Stenstu i Fröjel, i tisdags och blev med anledning därav uppvaktad med presenter och blommor. På em. var ett femtiotal samlade till supé i makarna Johanssons trevliga hem, varvid jubilaren varmt lyckönskades. Högtidstalet till femtioåringen hölls av kyrkoherde G. Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL.
Missionsföredrag hölls i måndagskväll i Övre Fröjels allianshus av kinamissionären A. J. Lidqvist, som för närvarande gör en resa över vår ö och besöker de flesta baptistförsamlingarna här, Efter en sång och ett kort hälsningstal av Henry Johansson följde en bönestund och David Lagergren sjöng en solosång. Missionär Lidqvist talade därefter om tre slag av förlorade människor, grundande sitt tal på liknelserna i Luk, 15 kap. Efter det gripande föredraget upptogs ett offer för Kina på 26 kr. En stund användes till bön och mötet avslöts med sångversen ”Far fort, far fort att stiga, Du nya nådesflod” etc.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165