Gotlands skytteförbunds verksamhet

under år 1914, enligt sammandrag af från föreningarna inkomna rapporter och redovisningar ter sig i jämförelse med år 1913 sålunda, hvarvid + betyder ökning och – minskning i förhållande till sistnämda år.
Antal skytteföreningar 62 + 6
Antal passiva medlemmar 179 + 14
Antal aktivas 5,794 + 532
Antal aktiva, som deltagit i skjutning 3,730 + 570
Antal nyinskrifna aktiva medlemmar 1,573 + 593
Antal anslagsberättigade 3,157 + 237

Antal protokollförda skott:
på 100 m. afstånd 51,831 + 18,642
på 200 m. afstånd 71,782 + 20,019
på 300 m. afstånd 125,497 – 13,016
på längres m. afstånd 1,571 – 999
vid fältskjutning 41,360 + 1,873
Summa skott 292,041 + 26,020

Antal förvarfvade skyttemarken:
af brons 88 + 16
af silfver 57 – 18
af guld 13 – 6
årtalsmarken 28 – 13

Fältskjutning har öfvats af 56 föreningar.
I statsunderstöd ha skytteföreningarna erhållit 5,840 kronor till pris och öfriga omkostnader samt 213,160 st. 6,5 mm. skarpa patroner m/94.
Enligt rapporten öliver »förbundstäflingarna», hvilka anordnades särskildt för hvardera af de 4 skyttekretsarna (Visby, Tingstäde, Roma och Hemse), deltogo 52 skytteföreningar med tillsammans 687 skyttar. Under år 1913 deltogo 44 föreningar med 570 skyttar.
Vid förbundstäflinganrna eröfrades 4 riksmedaljer och 1 diplom för d:o samt af förbundets medalj för skjutskicklighet: 1 guldmedalj, 10 silfvermedaljer och 11 bronsmedaljer.
De 6 under året nybildade skytteföraningarna äro Linde skytteförening samt Burs, Fleringe, Follingbo, Hejnum och När skyttegillen.
Dalhems skyttegille, hvars område de sista 10 åren utgjorts af Halla, Sjonhem och Viklau socknar, har fått namnförändring faststäldt till »Högbro skyttegille».
Gotlands skytteförbunds styrelse för år 1915 består af ordföranden landshöfding G. W. Roos och vice ordf. öfverstelöjtnant C. W. Bolin.
Medlemmar af verkställande utskottet äro k. m:ts ombud kapten A. Wijkmark, ordföranden och kassaförvaltaren tygförvaltare C. J. Wennersten, samt vice ordföranden handlanden C. J. Johansson samt öfriga ledamöterna landtbrukarna B. Smedberg och C. K. Gahnberg.
Förbundssekreterare är tygunderofficeren H. Johansson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

En tolfårig flicka på äfventyr.

En tolfårig flicka härifrån staden försvann i måndags härifrån, då hon var på väg från skolan. Då hon sedermera icke återkom under nattens lopp och ej heller kom till skolan igår, blefvo föräldrarna oroliga och efterlyste henne i gårdagens tidning. Emellertid kom flickan i går afton hem och berättade då, att hon från skolan gått ut till Follingbo och besökt därstädes varanda släktingar och kvarstannat där under gårdagen. Så enkel var historien om den enleveringen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

En trefligt slädparti

hade i går eftermiddag anordnats af stadens läkare jämte en del yngre här tjänstgörande militärläkare. Samlingen skedde på Donnersplan, hvarifrån färden i åtta slädar stäldes ut till tuberkulossjukhuset i Follingbo. Här gjordes en stunds uppehåll, hvarunder ett par sånger, sjöngos till patienternas trefnad.
Efter återkomsten till staden intogo deltagarve supé på stadshotellet, hvarefter följde ett animeradt samkväm med dans.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26

Herrar Hvitbetsodlare.

För bestämmande af den areal, som i år får odlas, hvilken, enligt hvad förut är meddeladt, kommer att blifva densamma som 1914 eller 10 % minskning å nu gällande 5 års kontrakt, kommer som vanligt sammanträden att hällas i de betödlande socknarna.
Vid dessa sammanträden skola 5 års kontrakten medhaf vas för att å dessa anteckna den bestämda odlingsarealen för året äfvensom möjligen önskad ändring af rekvirerad gödning
Gödning för i år kan dock endast levereras om det är möjligt att få gödningslasten till Gotland.
Anmålning om nya odlare emottagas ej.
Vid dessa sammanträden utbetalas en efterlikvid af 13,5 öre pr 100 kg. förra året & tillåten areal odlade och levererade Hvitbetor. Kassa sammanträden hållas:
i Barlingbo stationshus Onsdagen den 3 Februari Kl. 8,30 f. m.
i Endre Komm:-rum Onsdagen den 3 Februari Kl. 10,30 f. m.
i Ekeby Skola Onsdagen den 3 Februari Kl. 12 midd,
i Dalhem Komm:-runt Onsdagen den 3 Februari Kl. 1,30 e. m,
i Halla Komm:-runt Onsdagen den 3 Februari Kl. 4 e. m.
i Roma Torsdagen den 4 Februari Kl. 2 e. m.
i Warplösa för Björke socken Torsdagen den 4 Februari Kl. 5 e. m.
i Ganthem Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 9 f. m.
i Hörsne Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 11 f. m.
i Wallstena Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 1,30 e. m.
i Källunge Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 3 e. m.
i Roma Skola Lördagen den 6 Februari Kl. 7.30 f. m.
i Eke Skola Lördagen den 6 Februari Kl. 9.30 f. m.
i Grötlingbo Skola Lördagen den 6 Februari Kl. 11 f. m.
i Hafdhem Lördagen den 6 Februari 1,30 e. m.
i Akebäck Skola Tisdagen den 9 Februari Kl. 12 midd,
i Follingbo Skola Tisdagen den 9 Februari Kl. 1,30 e. m.
i Wisby it Stadshotellet Tisdagen den 9 Februari Kl. 5 e. m.
i Stenstu i Westerhejde Onsdagen den 10 Februari Kl. 8,30 f. m.
i Stenkumla Skola Onsdagen den 10 Februari Kl. 10 f. m.
i Träkumla Skola Onsdagen den 10 Februari Kl. 12 midd.
i Wall Komm: rum Onsdagen den 10 Februari Kl. 1,30 e. m.
i Hogrän Skola Onsdagen den 10 Februari Kl. 8,30 e. m.
i Buttle Stationshus Fredagen den 12 Februari Kl. 7,30 f. m.
i Bjerges Stationshus Fredagen den 12 Februari Kl. 9 f. m.
i Guldrupe Skola Fredagen den 12 Februari Kl. 12 midd.
i Wiklau Skola Fredagen den 12 Februari Kl. 1.30 e. m.
i Lau Skola Lördagen den 13 Februari Kl. 9 f. m.
i När Skola Lördagen den 13 Februari Kl. 10 30 f. m.
i Burs Skola Lördagen den 13 Februari Kl. 1,30 e. m.
Om ytterligare sammanträden annonseras Fredagen den 12 Februari. Roma i Januari 1915.
Svenska Sockerfabriksaktiebolaget.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper.

Domkapitlet har anmodat pastorsämbetet i Follingbo att inkomma med upplysning, hvarför ledamoten af Akebäcks kyrkoråd, Johannes Endrell ännu kvarstår som borgensman för utlånts medel, som stå under kyrkorådens förvaltning, ehuru pastorsämbetet i skrifvelse till biskopsämbetet 12 december 1914 uppgifvit, att ”de två lån, å hvilka en af kyrkorådsledamöterna utgjorde ene borgensmannen, blifvit till betalning uppsagda till 31 december”.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16

Från landsbygden.

Hejdeby, 18 jan.
Ett trefligt slädparti, som gynnades af det bästa väder, var anordnadt här 13 d:s Vid ½ 2-tiden möttes man hos landtbrukarn H. Klingvall i Tibbles, hvarefter färden stäldes i 13 skjutsar genom Fole till Krampebro och därifrån genom Ekeby förbi Ekeby kyrka och Röstäde. Färden fortsattes så genom Endre förbi Allekvia och Hejdeby kyrka tillbaka till Tibbles. Där väntade ett väldukadt kaffebord.
Under kvällens lopp rådde skämt och glam, och musik utfördes på fiol och orgel och en del sånger sjöngos. Efter intagen supé gick så enhvar till sitt på det högsta nöjd med sin dag.
Deltagare.

Bro, 19 jan.
Ett trefligt slädparti var anordnadt här i söndags. Kl. 1 samlades vid Duss sexton fullsatta slädar, hvilka efter den akademiska kvarten anträdde färden genom Fole och Lokrume tillbaka till Bro och genom samlingsplatsens vackra allé fram till stora ingången. Hemkomma dit blefo vi alla så hjärtligt mottagna och bjudna på varmt rykande kaffe, som väl sällan smakat så godt. När detta var afskildt började spelmännen ”stämma” och efter en hvirflande skaffarepolska var dansen i full gång, ibland utbytt mot lekar och ibland afbruten af förfriskningar samt en härlig supé. Så gick tiden omväxlande ända in på småtimmarna, och att glädjen och belåtenheten var stor, det syntes på alla. Ja tack skall ni ha alla värdfolk som arrangörer.
Deltagare.

Linde 19 jan.
Linde friförsamling höll 13 dennes årsmöte, som inleddes af predikant Karl Haverman med en kort betraktelse öfver 1 Sam. 7:12.
Af revisionsberättelsen framgick, att inkomster och utgifter under år 1914 balanserat på en summa af kr. 1,245:48. Medlemsantalet utgjorde vid årsskftet 65. Styrelse- och revisorsval anstäldes, och till ordförande i ungdomsföreningen aldes Kr. Niklasson, som också omvaldes till söndagsskoleföreståndare. Öfriga söndagsskollärare blefvo också omvalda.

Follingbo, 19 jan.
Från Dede hushållningsgille sammanträde är att anteckna, att till ledamot af bestyrelsen för tre år utsågs J. Möllerström, Möllbjers, och till suppleant H. Wiman, Vellarfve i Roma.
På förslag till ordförande occh vice ordförande uppsattes Johannes Endrell Bäcks i Akebäck Hj. Johansson, Stenstu i Björke, och Nathanael Stengård Sylfaste.
Till ledamot i nämden för premiering af mindre jordbruk, nöt och får valdes Hj. Engström, Busarfve i Roma, med Herman Österberg, Bottängen i Roma, som supplant.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Sanda: Födda 21 (7m 14k), död 15 (7m 8k); inflyttade 29 (13m 16k), utflyttade 32 (14m 18k); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 855; ökning 3.

Västergarn: Födda 6 (4m 2k), döda 9 (6m 3k.); inflyttade 8 (5m 3k), utflyttade 26 (15m 11k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 282; minskning 21.

Mästerby: Födda 10 (8m 2k), döda 9 (4m 5k); inflyttade 45 (22m 23k). utflyttade 22 (9m 13k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 455; ökning 24.
Hela pastoratets folkmängd 1,592 personer; ökning 6.

Stenkumla: Födda 8 (3m 5k), döda 10 (6m 4k); inflyttade 41 (18m 23k), utflyttade 31 (13m 18k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 468; ökning 8 personer.

Västerhejde: Födda 14 (8m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 57 (29m 28k), utflyttade 38 (15m 23k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; ökning 23.

Träkumla: Födda 6 (4m 2k), döda 8 (6m 2k); inflyttade 10 (7m 3k), utflyttade 31 (17m 14k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 238; minskning 23.
Hela pastoratets folkmängd 1,219; ökning 8.

Stenkyrka: Födda 6 (4m 2k), döda 17 (6m 11k); inflyttade 47 (17m 30k), utflyttade 42 (17m 25k); vigde 3par; folkmängd 31 dec. 694; minskning 6 personer.

Tingstäde: Födda 7 (5m 2k), döda 6 (3m 3k); inflyttade 38 (19m 19k), utflyttade 33 (16m 17k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 474; ökning 6 personer.
Pastoratets folkmängd 1,168; hvarken ökning eller minskning.

Vall: Födda 7 (4m 3k), döda 7 (3m 4k); inflyttade 29 (10m 19k), utflyttade 17 (9m 8k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 328; ökning 12.

Hogrän: Födda 9 (3m 6k), döda 2 (1m 1k); inflyttade 20 (9m 11k), utflyttade 28 (15m 13k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 337; minskning 1.
Pastoratets folkmängd 665; ökning 11.

Vamlingbo: Födda 18 (8m 10k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 21 (12m 9k), utflyttade 40 (18m 22k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 643; minskning 11.

Sundre: Födda 5 (4m 1k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 9 (4m 5k), utflyttade 4 (2m 2k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 199; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 842; minskning 6.

Vänge: Födda 6 (2m 4k), döda 13 (9m 4k); inflyttade 30 (18m 12k), utflyttade 29 (13m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 649; minskning 6.

Buttle: Födda 6 (3m 3k), döda 5 (4m 1k); inflyttade 14 (9m 5k), utflyttade 19 (7m 12k); vigde 2 par; folkmängd 331; minskning 4.

Guldrupe: Födda 4 (3m 1k), döda 6 (2m 4k); inflyttade 6 (2m 4k), utflyttade 6 (3m 3k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 249; minskning 2.

Tidningen söderklippt saknar en socken…. (Gutar Förr)

Östergarn: Födda 10 (6m 4k), döda 14 (8m 6k); inflyttade 32 (14m 18k), utflyttade 10 (2m 8k); vigde 3 par, 1 borg.; folkmängd 31 dec. 626; ökning 18.

Ardre: Födda 11 (5m 6k), döda 5 (2m 3k); inflyttade 28 (12m 16k), utflyttade 27 (11m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 534; ökning 7.

Gammelgarn: Födda 9 (4m 5k), döda 10 (8m 2k); inflyttade 19 (7m 12k), utflyttade 23 (8m 15k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 1,569; ökning 20.

Alfva: Födda 12 (6m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 31 (11m 20k), utflyttade 29 (17m 12k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 487; ökning 4; äldste församlingsmedlemmen 82 år.

Hemse: Födda 19 (8m 11k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 53 (19m 34k), utflyttade 65 (30m 35k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 845; minskning 3; den äldste 92 år.
Pastoratets folkmängd 1,332; ökning 1 person.

Follingbo: Födda 17 (9m 8k), döda 2 (2k); inflyttade 64 (35m 29k), utflyttade 45 (19m 25k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 531; ökning 34.

Akebäck: Födda 5 (3m 2k), döda 6 (1m 5k); inflyttade 6 (4m 2k), utflyttade 17 (12m 5k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 125; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 716; ökning 22.

Hejde: Födda 10 (1m 9k), döda 6 (4m 2k); inflyttade 21 (11m 10k), utflyttade 32 (7m 25k); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 583; minskning 7.

Väte: Födda 12 (6m 6k), döda 8 (3m 5k); inflyttade 39 (19m 20k), utflyttade 27 (12m 15k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 16.
Pastoratets folkmängd 1,186; ökning 9 personer.

Maretbo: Födda 7 (2m 5k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 35 (13m 22k), utflyttade 43 (24m 19k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 368; minskning 6.

Lummelunda: Födda 9 (5m 4k), döda 7 (5m 2k); inflyttade 25 (17m 8k), utflyttade 28 (14m 14k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 747; minskning 5 pers.

Väskinde: Födda 28 (17m 11k), döda 13 (3m 10k); inflyttade 70 (35m 35k), utflyttade 62 (32m 30k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 798; ökning 23; äldste medlemmen 89 år.

Bro: Födda 7 (3m 4k), döda 7 (4m 3k); inflyttade 16 (8m 8k), utflyttade 31 (14m 17k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 302; minskning 15; den äldsta 88 år.
Pastoratets folkmängd 1,100; ökning 8.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Till häradsdomare

i norra häradsrätten, efter ur nämden afgångne landtbrukaren H. Stenberg i Barlingbo, har häradshöfding Toll nämt landtbrukaren Johannes Collberg, Nygårds i Follingbo.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Till tjänstebiträdes

Till tjänstebiträdes aflöning har kyrkoherden i Follingbo pastorat V. L. Klint fått sig af k. m:t tilldeladt ett belopp of 300 kr. att utgå för ecklesriastikåret 1 maj 1912 till 1 maj 1913 ur präster skapats löneregleringsfond.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21

Räntabla fastigheter till salu.

På grund af förändrad verksamhet äro undertecknads naturskönt belägna fastigheter, dels hus och tomt n:r 6 vid Göransborg norr om Visby, innehållande 2:ne lägenheter om tillsammans 5 rum och 2 kök jämte rymlig affärslokal med tillhörande kontor samt lagerkällare och lagerbodar, och dels egendomen Rosenlund i Follingbo socken, innehållande 4 rum och kök samt stor affärslokal, kontor och packhus jämte rymliga magasiner, på förmånliga vilkor nu genast till salu.
Obs.! De resp. varulagren kunna äfven få fördelaktigt öfvertagas.
Carl Hanson.
Tel. 389.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31