Arbetslöshetskommitté i Follingbo?

Hos arbetslöshetskommissionen anhåller kommunalnämden i Follingbo socken om »för en arbetslöshetskommittés verksamhet nödiga formmulär och upplysningar». (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Hedrande och efterföljansvärdt.

(Bref till Gotlands Allehanda). På nyligen hållen kommunalstämma inom Follingbo socken uttalade man sig allmänt för önskvärdheten af att för hvarje barn, som födes inom församlingen från och med år 1876, minst 5 kronor måtte i lifränteanstalt insättas. För de barn, hvilkas föräldrar äro så fattiga, att de icke kunna åstadkomma insättningarne, beslöt man bekosta dessa af kommunalkassan. — Äfven I, Follingbor, ären ju sålunda hågade att göra uppoftringar, då det gäller eder kommuns och dess medlemmars framtida väl. Hvarför ären I då så ohågade, då fråga är om främjandet af den sak, hvilken kraftigast af allt kommer att befordra edra söners bästa, nemligen jernvägsanläggningen?

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Februari 1876
N:r 10

Ett större räfskall

(bref till Gotlands Allehanda) företogs i onsdags inom Follingbo, Akebäck, Wall och Träkumla socknar. Omkring kl. 8 på morgonen hade vid pass 70 á 80 skyttar infunnit sig vid den bestämda mötesplatsen, Klinte backe i Follingbo. Alla voro glada och upptända af stridslust mot allas vår fiende mickel. Skyttelinien blef så tort som möjligt utstäld. Efter omkring en timmes väntan fick man höra aflägsna rop, plötsligt genljöd hela skogen af de mest infernaliska ljud, man kastar sina ögon åt alla håll för att möjligen kunna få se någon skymt af den röda pelsen bland buskarne, ett skott höres under allarmet, sedan flera, en glad känsla genomlöper alla, då någon mickel gått till sina fäder, man fördubblar sin uppmärksamhet, men likväl lurar han med sin väl kända illmarighet det skarpaste öga och den ifrigaste vaksamhet. Uti hvardera af de tre afdrifningarne föll en räf. I skallet deltogo omkring 200 ”drefkarlar”.
Man hade öfverenskommit att skjuta endast på räf. Emellertid råkade dock en jösse illa ut för en för öfrigt långt ifrån harbjertad sjöman. Vid den auktion, hvilken efter afdrifningarnas slut hölls på såväl de 3 räfvarne som haren, inropades den sist nämnde af sin baneman för en summa at, såsom det uppgifves 2,50 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Uppmuntran.

Bland belöningar för vaccinationens befrämjande, hvilka af sundhetskollegium föreslagits och nu af kungl. m:t godkänts, märkes ett understöd af. 30 kr. till vaccinatören C. P. Björkegren i Follingbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Olämpligt med dubbelnamn på lägenheter.

Överlantmätaren Vidar Holmbäck i Visby föreslår hos kammarkollegium, att det i jordeboken för Follingbo socken upptagna lägenhetsnamnet Kolmaräng eller Majsaren nr 1 förenklas till Kolmaräng nr 1. Han framhåller, att det i jordeboken finnes upptagen ytterligare en lägenhet med namnet Majsaren nr 1. Dubbelnamn gynas honom överhuvud mindre lämpliga, och det är också förenat med olägenhet, att samma namn användes för två lägenheter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lösen för fynd

att lyftas å landskansliet: af gossen August Nilsson vid Båtare i Gothem 4 kronor för en bronssölja och 4 perlor, Johan Hagvall, Kallings i Follingbo 6 kronor för en liten rund broche och en afbruten nyckel af brons, Daniel Rask Söjvide i Sjonhem 10 kronor för åtskilliga halfperlor m. m. af brons samt bitar af harpix, drängen Theodor Larsson Gerete i Follingbo 8 kronor för 155 tyska m. fl. mynt samt bitar af sönderhuggna tenar och ringar af silfver, Johan Pettersson Broungs i Stenkyrka socken 25 kronor för 158 tyska m. fl. mynt samt beslag af d:o, Olof Bingström 55 kr. för 382 tyska m. fl. mynt samt bitar af d:o, funna i Stenkyrka; samt gossen Olof Nicklas Olofsson 2 kronor för en liten sölja af brons, funnen vid Nybingels i Gothem.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.

Föredrag om fjäderfäskötsel

hölls i går i Follingbo av agronom Wald. Ericsson, då såväl frågan om äggproduktionen som frågan om försäljningen behandlades. En kommitté för bildande av äggförening tillsattes med lantbr. Arvid Collberg, Nygårds, som ordförande.
Liknande föredrag hållas i afton i Vall, i morgon i Fole, på lördag i Ganthem, på måndag i Ekeby och på tisdag i Väte samt framdeles på en del andra platser.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Rudolf Wiman.

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Civilmilitära personalen.

F. i Follingbo, Gotl. län, 1869 28/11. Stud. i Upps. 87; jur. kand. 94. E. o. notarie i Svea hofr. s. år; advokat i Visby fr. 95; vice auditör i Gotl. inf.-reg. 97; auditör vid reg. fr. 1907.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Johansson, Evald Emanuel, Stenarbetare.

Lummelunda skyttegille.
Stenstugu, Stenkyrka. Född den 11 april 1902 i Follingbo församling. Föräldrar: Emil Johansson o. h. h. Eufemia Johansson. Gift 1930 med Alexandra Karlsson. Medlem i gillet sedan 1940, tidigare medlem i Ekeby skytteförening. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, sfb Ft br, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.