Ungdomsdagar i Follingbo.

Under det sista söndagsdygnet har det socialdemokratiska ungdomsdistriktet haft sin traditionella ungdomsdagar anordnade i Follingbo Folkets park. Vid dessa ha förekommit de sedvanliga festanordningarna men dessutom har bjudits på ett program, vilket var synnerligen uppskattat av publiken. På lördagskvällen talade Hilding Basth om hur nödvändigt det är att alla äro med i arbetet för att skapå en ljusare tid. Bertil Hilbert föredrog på ett mästerligt sätt ett par dikter av Gustaf Fröding samt Ruben Nilsson. På söndagen medverkade Ingeborg Jakobsson och Gustav Dahlström, med anföranden. Båda anförandena mottogs med stort bifall av publiken.
Under dagen medverkade dessutom Harry Jakobsson, Norrlanda med mycket uppskattad uppläsning på gutamål samt Signild Werkelin, Fårö, och Einar Sundberg, Visby, med :deklamation. På kvällen sjöng de sjungande gesällerna några stycken till sina lutor. Allt mottaget med stormande bifall.
Det sammanlagda besökarantalet under de båda dagarna uppgick till omkring 1,500.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Sjuttiofem år

fyller den 25 d:s f. brevbäraren Aug. Eklund härstädes. Han anställdes i postverkets tjänst som lantbrevbärare å linjen Follingbo-Visby 1890 och kvarstannade i denna befattning till 1910, då han var samtidigt kronofjärdingsman i Follingbo. 1913 blev hr Eklund brevbärare i staden, lådbrevbärare å Göransborg samt kvarstod i postverkets tjänst till i april 1936, då han avgick med pension.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Översvämningen i Follingbo.

Några snapshots från vattukatastrofen.

Vattnet står högs på fälten. Strandade kärvar.

Måndagens skyfall över Follingbo blev av sensationella mått. Ryktena om nederbördsmängden ha som rykten ägnar och anstår varit av skiftande innehåll. De ursprungligen 180 mm., vilket torde vara den riktigaste siffran, ha i vissa tidningsorgan här och på fastlandet avsevärt svällt, om detta nu beror på rötmånaden eller på en allmän inställning att ”skära till i växten”. Hur som helst räckte som bekant den skyfallsvis levererade nederbörden gott till att dränka stora delar av socknen -och det är ju åtminstone för vårt landskaps vidkommande tämligen sensationellt.

Vattenfall vid avtagsvägen till Akebäck.
Hus, träd och flaggstänger spegla sig idylliskt i den nya insjön.

Här visa vi några bilder av vattukatastrofen. Samtliga tala för sig själva. Av den övre bilden. framgår med all önskvärd tydlighet hur vattnet dominerar landskapet. Observera sädeskärvarna, vilka, efter långa seglatser, av den brusande strömmen förts ned mot en gärdesgård där de ”strandat”.
Nästa bild visar ett avsnitt från trakten av Hallfreda- och Akebäcksvägarna. Från den högt belägna Vägen strömmar vattnet i ett brett vattenfall ner på åkern, och ute i densamma ser man skylarna sticka upp ur det våta elementet.
Sista bilden verkar mest av allt ett speglande insjölandskap.
(Foto: Gunnar Olsson, Ardre.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Vikarierande lärare.

Till vikarierande folkskollärare i Follingbo under tiden 15—29 aug. har utsetts f. folkskolläraren i Lojsta Rud. Blomqvist.
— Skolrådet i Västkinde har till vikarierande lärarinna vid småskolan för inst. hösttermin bland sex sökande antagit lärarinnan Margareta Törnerud, Valla i Södermanland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Follingbo »de tusen sjöars land».

Gårdagens skyfall gav 180 mm. nederbörd.
Seglande sädeskärvar. — Stor kycklingdöd. — Grisen på loftet.

När vi efter tidningens pressläggning i går eftermiddag i bil susa ut mot det vattendränkta Follingbo och närma oss den lilla vackra socknen lyser solen som om ingenting hänt. Höger om vägen, eller rättare sagt mot den i öster alltjämt molndigra himlen, spänna ett par grandiosa regnbågar sina luftiga och färgsprakande valv. Och vi få för oss att dessa gammaltestamentliga gudalöften om ”aldrig mera syndaflod” knappast kunna vara mindre storstilade än ”den första regnbågen?” på gubben Noaks tid.
Att Follingbo fått en hel liten syndaflod under ett tretimmarsskyall, därav märkas ännu inga spår. Vägbanan är visserligen fuktigt örk, men några större vattensamlingar kunna ingalunda skönjas. Men så plöstigen — det är när vi asserat Follingbobacke, börjar det länka inne i skogarna och på fälen, och snart stå dikena stinna av orsande vatten.
Men först nere vid handelsboden, hr Sandéns, bibringas vi hastigt och lustigt den verkliga övertygelsen om att den gode Jupiter Pluvius varit över hövan frikostlig med sin specialvara. Planen utanför affären är nämligen helt förvandlad tilb sjö, med en djup vik långt in i ett magasin. På gården bakom flyter praktiskt allt flytbart, även om ett och annat ”grund” börjar sticka upp ovan ytan. Och ute på gärdena och åkrarna flyta sädeskärvarna omkring, och ängen nedanför handelsboden är ännu en enda stor sjö fast det är drygt två timmar sedan skyfallet, som började vid halv 11-tiden på förmiddagen och fortsatte till kl. halv 2. upphörde. Avloppen hinna inte sluka allt vattnet och jorden är mättad av väta.
Svejda vät har fått ett otal konkurrenter och man kommer vid en rundblick ut över trakten osökt att änka på ”de tusen sjöars land”.
Det är en vacker tavla, det kan inte hjälpas, även om man vet att denna tillfälliga skönhet kommer surt efter i form av värdeförluster.
Med bilen som båt lyckas vi ta oss torrskodda över till handelsboder, vilken liksom en del andra byggnader och vägar under några timmar varit totalt blockerad. Hr Sandén själv tar emot oss. Vi kliva in och få ta en titt i en av källarna. Nu har vattnet sjunkit undan härnere, men för någon timme sedan stod det en och en halv meter högt, säger han. Man ser ännu de våta ränderna bl. a. på staplarna av ägglådor. I en annan källare flyter det omkring en hel del smått och gott, majs, ägg och annat, som här inte kan så noga specificeras.
— Den där bröt vattenmassorna upp, säger hr Sandén och pekar på en massiv källardörr på bakgården. Vattnet rusade in och snart var alltsammans ett enda skummande kaos. Jag har nog fått förstört för över 900 kr. tillägger han. Mest är det fröer och kraftfoderblandningar som fördärvats av vattnet, men också diverse annat.
Från ett fönster en trappa upp har man den underbaraste utblick över ett utomordentligt vackert insjölandskap. Här och var sticka sädeskärvar och höstackar som öar upp ur vattnet och potatisblasten, som man när det var som värst bara såg de översta topparna av, har åter börjat visa sig i en mera naturlig omgivning.
Men i dikena bubblar det och sjuder som under den ettrigaste vårutlösning. Här och var bildas små skummande vattenfall med lekande solreflexer, och ute på ett gärde kneippa ett par hästar.
Men vi fortsätta neråt socknen. Samma syn upprepar sig ideligen.
Hela fält stå blanka av vatten. Ännu segla sädeskärvar omkring här och var. Många ha strandat och ligga i strängar eller högar längs vägkanterna eller på andra underliga ställen.
På en åker står en kultivator, till hälften dold av vattnet. På Hallfreda ägor håller man som bäst på att fiska upp kärvarna ur ”djupet” för att bereda dem en torrare plats på någon högre belägen fläck där vattnet hunnit sjunka undan eller rinna av.
Uppe vid Hagvards ligger en liten stuga mitt i en enda sammanhängande jättesjö. I trädgården är man i färd med att bärga strandade kärvar. Karlarna jobba barbenta -eller försedda med gummistövlar mitt ute i vattnet. Åskådare saknäås inte heller. Humöret är det intet fel på och man berättar skepparhistorier (allt vattnet måste ju vara stimulerande får sådant) om hur korna varit nära att drunkna, men räddats tack vare några simkunniga ynglingar hjältemod och rådighet.
Fast faktum lär vara att nämnda husdjur gått till magen i vattnet litet varstädes i socknen.
Drunkningsolyckor ha också inträffat, i det att en mängd kycklingar i olika hönsgårdar blivit dränkta som kattor. På ett ställe, det var förresten vid det nyss omtalade lilla stället vid Hagvards, höll desslikes julgrisen på att i otid gå till sina fäder. Emellertid räddades den i sista stund och fick för säkerhets skull flytta upp på loftet, ladugårdens: Så högt uppsatt har den väl aldrig tillförne varit.
Men där var det i varje fall torrt och skönt och inga större översvämningsrisker förelågo väl däruppe på loftet. Däremot voro källare, hönshus och en hel del andra lokaliteter så mycket mer översvämmade, inte bara här vid Hagvards utan litet varstans. Så de goda follingboarna ha fått litet extra att ta om mitt i allt skördearbete. Man får emellertid uppriktigt hoppas att skadorna på säd, rotfrukter och annat inte skall visa sig allför allvarliga.
Ett av de värst utsatta ställena var beläget i trakten av kanalen och vägskälet Follingbo—Akebäck, där även vägarna voro förvandlade till integrerande delar i ett större solblankt innanhav. Vägen ligger här betydligt högre än de angränsande åkerfälten, varför vattnet här skummande och fradgade ner i åkrarna som en serie muntert porlande vattenfall. Akebäcksvägen var här helt avstängd för trafik, men även de andra närliggande vägarna voro på tämligen långa sträckor översvämmade och svårframkomliga.
Här vända vi dock åter tillbaka till staden, men ett ögonsvep över landskapet ger påtagligt besked om att vattnet dominerar stora arealer.
Ryktet om skyfallet och översvämningen spred sig givetvis ganska hastigt, och Follingbo hade under eftermiddagen bil- och andra besök från skilda trakter. Det var ett ivrigt fotograferande. Inte minst ivrigt var ett amerikanskt sällskap, som pr bil tagit sig ut för att ta den prima sensationen i betraktande.”Men dess bättre är det ju heller inte alla dagar som det på ett relativt litet område under ett par tre timmar faller 180 mm. nederbörd. Det gjorde det emellertid i Follingbo i går.
Vi ha i dag gjort en del telefonintervjuer för att söka få en uppfattning om de av vattnet förorsakade skadorna. Ännu torde det emellertid vara för tidigt att med någon bestämdhet fastslå värdet av det förstörda. Men att det kommer att belöpa sig till flera tusentals kronor är man tämligen på det klara med både den som ännu stod på rot och den som redan skurits. Särskilt den på rot stående havren har flerstädes blivit fullkomligt ”uttröskad”. På de ställen där vattnet fick tillfälle att med alldeles särskild force brusa fram, är säden täckt med jord och gyttja. Flera tunnland korn uppges ha flutit bort, men även av vete ha hundratals kärvar ”förskingrats”. En del har hamnat längs vägkanter och i trädgårdar, och här och var hängde kärvar på gärdesgårdar och på buskarna.
Även rotfrukterna ha givetvis tagit skada av det ymniga vattuflödet. Blasten är mångenstädes illa åtgången och fälten förete en bedrövlig anblick.
En person som bl. a. odlat konservbönor meddelar att han bara för dessa torde kunna räkna med en förlust på ett par hundra kronor.
Förutom vattnet är det sand och hagel som här svarat för förödelsen, antyder vederbörande, som även omtalar att nötstora hagel ännu igår kväll lågo kvar.
Vidare kan meddelas att vägbankarna här och var blivit underminerade av vattnet. Särskilt bekymmersamt i det avseendet är det nere vid avtagsvägen till Akebäck, där man även i natt haft vakt utplacerad för trafikanternas skull. Flera mindre broar ha blivit spolierade av vattnet.
I sanatoriet stod vattnet igår långt upp på värmepannorna. Då inga nämnvärda resultat vunnos genom ett ideligt ösande skickade man bud på brandkåren i Visby, som igår kväll var ute för att länspumpa källarvåningen. Att det även på andra håll i Follingbo varit ett flitigt ösande kan man vara förvissad om. Ett flertal källare och lädugårdar voro ju översvämmade, och skulle man få lokalerna läns gällde det också att ösa på för glatta livet. Men vid det här laget torde åtminstone de allra flesta källarna vara i det närmaste läns.
Och i dag är man i febril verksamhet med att så gott sig göra låter samla ihop den för alla himlens vindar kringströdda säden, ett tidsödande och allt annat än lätt arbete. Vattnet har visserligen sjunkit undan betydligt men ännu står det blankt i diken och dalsänkor.
Gårdagens åska och skyfall var enligt de gamle i Follingbo ett av de värsta oväder de varit med om.
Som igår meddelades slog blixten vid upprepade tillfällen i telefonledningarna och ännu i förmiddags var telefonförbindelsen till vissa abonnenter avbruten. Även i kraftledningarna slog blixten med sådant eftertryck att korna på bete knäade och för en stund blevo en smula ”vimmelkantiga”.
Gårdagens regnmängd i Follingbo uppmättes som antytts till 180 mm. En av socknens vattenmätare, rymmande 40 mm. tömdes nämligen inte mindre än fyra gånger varefter der ånyo fylldes till hälften. Nederbörden kom emellertid en smula ojämn och uppe vid Hallfreda lär man ha noterat. en sammanlagd nederbördsmängd av ”bara” 74 mm. Även i natt har man fått regn därute, dock endast ett par mm.
De av skyfallet värst utsatta gårdarna äro Hagvards och Kallings, men även Hallfreda har varit tämligen svårt utsatt, liksom även trakten kring Klinte där ju som framgår av ovanstående handlanden Sandén haft det alldeles särskilt besvärligt.
Enligt ett förljudande har det varit tal om att genom någon av jordbrukarnas organisationer ingå till myndigheterna med begäran om ersättning för de skador som kunna ha uppstått. Någon sådan framställning har emellertid ännu inte enligt vad vi erfarit ingivits, i varje fall inte till länsstyrelsen, söm f. ö. hade representanter ute igår — landssekreterare Löf och länsbokhållare B. A. Ljungholm.
En slutgiltig uppskattning av skadorna har som redan nämnts ännu inte kunnat göras. De uppgifter som hittills stått till buds äro ganska svävande och meningarna delade. Sålunda har det talats både om hundratals och om tusentals kronor. Godsägare Felix von Corswant på Hallfreda har emellertid givit uttryck åt den uppfattningen att inga större värden gått till spillo. Men på andra håll är man däremot av motsatt mening.
Sedan ovanstående skrivits bekräftas att man har för avsikt att göra framställning om statsunderstöd närmast till de av vattenkatastrofen särskilt hårt drabbade småbrukarna. Några av dessa ha det redan förut ganska bekymmersamt och översvämningen har. för deras vidkommande gjort situationen ännu mera bekymmersam. Framför allt är det deras betfält som blivit illa åtgångna, men även den oskurna säden har i stor utsträckning fördärvats. En talesman för dem har varit i kontakt med länsstyrelsen, som i och för ett sakkunnigt bedömande samt värdering av skadorna hänvisat vederbörande till Jordbrukskonsulenten i länet.
Slutligen kan nämnas att riksdagsmännen Gunnar Bodin, Grausne, och Th. Gardell, Gans, gjort en del studier på det översvämmade området.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Åska och skyfall över Gotland.

Blixten antänder ladugård i Sanda.
Ett delvis kraftigt åskväder drog igår fram över vissa delar av Gotland. Här i Visby började det mullra vid 12-tiden på middagen och en stund senare voro blixtarna och knallarna av det starkaste slaget. Åskbyn, som varade någon timme, åtföljdes av ett stundvis skyfallsliknande regn. Sedan ovädret dragit förbi blev vädret åter strålande.
Även idag ha delar av ön hemsökts av åskväder med regn.
På en del håll på landsbygden hade man stark känning av åskan och regnet antog understundom karaktären av skyfall med hagel.
Bland de värst hemsökta platserna voro Tofta, Västergarn och Sanda, där åkrarna stodo under vatten. Enligt en uppgift skulle man i Sanda ha fått inte mindre än 85 mm. nederbörd på ett par timmar. I Follingbo uppmättes en nederbördsmängd av 7 mm. I Vall föll däremot inte en droppe.
Som ett exempel på skyfallet har man meddelat att detta i Toftatrakten var så kraftigt, att bilar och bussar stannade på vägen till följd av att regnet slog in i motorerna. Bilarna måste därjämte ha lantärnorna tända fast det var mitt på dagen.
Från Sanda rapporteras att en bro blivit demolerad av skyfallet, varjämte regnet anställt stor förödelse i en del trädgårdar, där blommorna brutits och gått all världens väg.
Blixnedslag inträffade här och var, dock utan att — såvitt vi hittills veta — anställa några skador, med undantag för Sanda, där blixten antände en nyuppförd mindre ladugård, tillhörig skomakare H. Johansson. Folk tillkallades genom ringning i kyrkklockan. Dock kunde man inte uträtta så mycket, då den lilla träbyggnaden inom kort var övertänd och efter en kort stund nedbrunnen. Även det i ladugården förvarade fodret blev givetvis lågornas rov.
Även i dag ha vissa trakter hemsökts av åskväder. I Visby började det mullra vid 10-tiden i förmiddags och åskan tilltog senare i styrka.
Blixtar flammade stundvis i ett och den ena åskskuren avlöste den andra. Dagens nederbörd var, när vi frågade lotsutkiken, ännu inte uppmätt, men gårdagens nederbörd i staden medförde 13,7 mm.
I Stenkyrka, Othem, Tingstäde och trakterna däromkring har man även haft känning av ovädret i dag liksom även i Vall och Hogrän, där nederbörden varit riklig. Söderut och på ostkusten tyckes man däremot inte haft någon känning av vare sig åska eller regn. Likadant är det på Fårö, där man både igår och i dag haft vackert väder och varmt.
I Eskelhem fick man i går 1 mm, men idag inte en droppe.
Sent på middagen idag rapporteras från Follingbo om ett tre timmars skyfall, som givit åtskilliga millimeter.
Åskväder bruka i allmänhet ställa. till med en del trassel för telefonlinjerna. Säkringar o. dyl. bruka gå och blixten har allt som oftast för vana att slå i ledningarna. Några rapporter om sådana skador hade emellertid ännu i middags inte ingått. Ovädret var dock så kraftigt att telefonstationerna i Bro, Lokrume och Martebo stundvis ha varit stängda. Ej heller kraftledningarna synas haft någon påhälsning av blixten.
Senare meddelas att blixten slagit i ett par telefonledningar i Follingbo bl. a. vid kontoret på Rosendal, vars telefonapparat blev obrukbar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Bilfyllerist.

Vid dagens session dömdes trafikbiligaren Gustav Herman Leonard Eklund irån Follingbo till en månads fängelse för att han framfört bil i berusat tillstånd.

En bilist
hade kört på en bil bakifrån och fick böta 10 dagsböter för sin oförsiktighet.

En olaga parkering
kostade vederbörande 10 kr. i böter.

Utan cykellykta
hade två cyklister uppenbarat sig och det blev följaktligen en tia för vardera i böter.

Nio fyllerister,
som tagit sig för mycket till bästa under Barnens dag, dömdes en till 15 kr. och åtta till 25 kr. i böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Gotlands äldste invånare död.

101-åringen Carl Wetterlund avliden i går.
Gotlands äldste invånare Carl Wetterlund, Kvie i Vall, råkade för några månader sedan falla och bryta ena lårbenet. Han vårdades först på lasarettet och benet läktes normalt. Han överfördes sedan till Mariahemmet, där han drabbats av hjärnhinneinflammation och igår avled han där ute. Han hade hela sitt långa liv varit frisk, aldrig sökt läkare för sin del och aldrig legat på sjukhus förr än han nu genom olycksfallet nödgades anlita lasarettets hjälp.
Wetterlund var född i Sylfaste i Follingbo, enligt kyrkböckerna den 7 sept. — i vilket fall han vid sin död var på dagen 100 år och 11 månader — men enligt egen utsago den 5 sept. 1837, köpte på 1860-talet Ekeskogs i Hejde, som han lämnade 1906, då han flyttade till Kvie i Vall. Han gifte sig 22 år gammal 1859 och blev änkeman 1912. Närmast sörjande äro sex barn av de åtta han haft och den äldste sonen är nu 77 år.
Ända till dess Wetterlund drabbades av olyckan för några månader sedan har han varit pigg och kry samt följt med dagens händelser. Nu har den gamle kärnfriske odalmannen fått lägga sitt huvud till vila för alltid efter en arbetsdag längre än andras.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Byggnadshistoriska undersökningar i Follingbo kyrka.

Riksantikvarien har anmodat docent Mårten Stenberger att under loppet av innevarande år verkställa byggnadshistoriska undersökningar vid de schaktningsarbeten för installation av värmeledning, som i dagarna påbörjats i Follingbo kyrka.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 Juli 1938
N:r 171

Gårdagens strålande högsommarväder.

som lockade massor av människor ut i naturen, har efterträtts av regn och mulen himmel. Under den gångna natten har nederbörd fallit litet varstans på ön, men det kan knappast sägas att vätad för ögonblicket, särskilt med hänsyn till höbärgningen, inte är så särskilt välkommen. Här i Visby uppmättes för natten en regnmängd av 5,7 mm., i Roma hade man före kl. halv 2 fått 6 mm., vid Hoburgen till kl. 8 i morse 2,7, i Västerhejde 7, i Follingbo 6, på Fårö 1 och i Eskelhem 7 mm. I Linde fick man 6 mm. med kraftig åska. I Eskelhem hade man även sett blixtar men ej iakttagit någon åska. I detta sammanhang kan meddelas att man igår på Fårö inte blott hade säsongens finaste sommarväder utan också en formlig invasion av gäster från när och fjärran. Båda färjorna voro under hela dagen oavlåtligen igång och på Sudersand myllrade det av badande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162