Väghinder.

På grund av omläggning av vägtrummor är vägen från Follingbo till Vellarvekvior i Akebäck avlyst från trafik den 3—5 okt. och vägen mellan Ardre kyrka och Skogby i Gammelgarn den 3 okt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

En dödsfärd i Follingbo.

22-årig måleriarbetare omkommen.
Sent i lördags afton inträffade en motorcykelolycka i Follingbo, som krävde ett människoliv, Enligt vari vi inhämtat har måleriarbetaren Ragnar Vigström kommit körande motorcykel på landsvägen i närheten av Hallfreda gård och hade därvid såsom passagerare bak på motorcykeln brodern Helmer Vigström samt en kamrat, måleriarbetaren Helmer Karlsson. I den kurva landsvägen beskriver i närheten av Hallfreda hade farten av allt att döma varit rätt starark, varigenom förarin förlorat herraväldet öser maskinen med påföljd att motorcykeln kommit för långt ut på ena vägkanten och fortsatt omkr. 26 meter på sidan av vägen, där den hamnada mot en gärdesgård med slanor och taggtrådsstängsel. Såväl föraren som passagerarna slungades fram ett stycke och förbevo liggande. Helmer Vigström var emellertid snart på benen. Som genom ett under hade han undgått skador, medan det var värre ställt med hans broder och kamraten. Ragnar Vigström låg till synes livlös, Helmer Karlsson kvicknade dock snart till. Man anropade en förbipasserande bil och körde till lasarettet, men komna i närheten av silicattegelfabriken avled Ragnar Vigström utan att ha återfått sansen. Vid ankomsten till lasarettet kunde läkaren endast konstatera, att Ragnar Vigström var död. Han hade ådragit sig brott på skallbasen och andra skador. Helmer Karlsson hade dessbättre endast ådriget sig några skrubbsär, men han fick dock kvarstanna på lasarettet för vård. Lindrigast kom som nämt Helmer Vigström undan.
Enligt vad polisutredningen givit vid handen hade den döde och Helmer Karlsson besökt Barlingbo bl. a. för att hämta Helmer Vigström. Den omkomne fullgjorde sitt repetitionsmöte på Visborgs slätt och hade, liksom Helmer Karlsson, permission över söndagen för att köra till Klintehamn, där alla tre hade sitt hemvist.
Den så sorgligt omkomne beskriver som en mycket skötsam och duktig ung man, Han efterlämnade moder, som är änka och bosatt i Klintehamn, samt sex syskon.
Motorcykeln hage Ragnar Vigström köpt begagnad i Örebro, där han vistats någon tid, och som en egendomlighet kan omnämnas, att en dödsfärd förut lär ha ägt rum med samma motorcykel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Utställning af hästar.

Vid förliden gårdags exposition af hästar utdelades följande statens priser nämligen för:
Hingstar: consul Stare, Furubjers 150 kr.
dito Hush. sällskapets 150 kr.
dito Dito 150 kr.
dito hemmanseg. Hellgrens i Fole 150 kr.;
Fölston: hemmanseg. J. P. Jacobssons 50 kr.
dito dito Christoffer Larsson 50 kr.
dito dito. — Pettessons Simunde i Bara 50 kr.
Unghingstar: hemmanseg. N. Jacohssons Kyrkljutves i Vänge, skådepenning af silfver,
d:o hemmanseg. Lindahl Möllbjers i Roma, d:o d:o
d:o hemmanseg. Petterssons Simunds i Bara, d:o d:o,
d:o hemmanseg. C. Hagvall Hagvards i Follingbo, skådepevning af brons,
d:o consul Stares, d:o d:o.
Ungston: hemmanseg Källgren Burs i Källunge, skådepenning af
silfver.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juli 1875
N:r 59

Statsanslaget till tuberkulossjukhusen.

I sin reservation mot medicinalstyrelsens förslag om sänkta statsbidrag till tuberkulossjukvårdsanstalterna yrkar föredraganden i ärendet, sekreteraren i Nationalföreningen mot tuberkulos dr G. Neander ett bidrag för nästa år till Gotlands län (Norrbys i Follingbo och Visby epidemisjukhus tuberkulosavdelning) å 20,531 kr. mot av medicinalstyrelsen föreslagna 18,888 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208

En sommarfest anordnas om söndag

i Follingbo skolträdgård av Follingbo och Akebäck S. L. U.-avdelningar i samarbete med sockenföreningen av bondeförbundat. Föredrag hållas av ombudsman Hederstedt och hr Carl Widén. Skulle det bli ogynnsamt väder, förlägges festen till skolan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 augusti 1932
N:r 197

Gotlands travsällskap

höll på lördagen årssamnanträde härstädes under godsägare Felix von Corswants ordförandeskap.
Av årsberättelsen framgick, att ingen travtävling under den senaste vintern kunnat hållas på grund av den olämpliga väderleken. Sällskapets kapitalbehållning utgjorde 1,443 kr. Ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter i styrelsen utsågas godsägare F. von Corswant, Hallfreda, ordförande, handlanden Wilh. Ljungberg, vice ordförande, regementsveterinär Carl Ahlgren, sekreterare, direktör Fritz Frigren, skattmästare, handlanden Arthur Odin, materialförvaltare, samt. grosshandlare Gustaf Nyström, Slite, och direktör Otto Hanson, Rosendal. Till deras suppleanter valdes, godsägare Eric Hansen, Norrbys Follingbo, samt disponent J. E. Ossiann och bankdirektör A. Dahlbäck, Till revisorer utsågos kapten Fredr. Nyström, Slite, och järnhandlanden Th. Svensson med grosshandlaren Isak Westöö och handlanden Uno Larsson, Hörsne, som suppleanter.
Årsmötet uttalade sig för att sällskapet under år 1933 måtte om möjligt anordna tvänne travtävlingar, en på vintern och en på sommaren, den senare i samband med en planerad utställning av varmblodiga hästar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
(Kronohäktet.)
Rannsakning
har idag hållits å kronohäktet med för misshandel tilltalade Ludvig John Anshelm Andersson-Ekström från Träkumla. Ekström hade som bekant den andra april i år med en sten misshandlat en kanalarbetare från Follingbo. Den misshandlade hade måst föras till lasarettet för att få skadorna omsedda. Svarandens rättegångsbiträde, advokat S. Hultman, inlämnade till rätten en skrift, i vilken svar. förklarade, att han på förmiddagen den 2 april blivit misshandlad av målsägaren, då han skulle köpa brännvin av denne. När han senare på eftermiddagen ånyo mött målsägaren och denne rusat mot honom. hade han blivit rädd och kastat stenen med ovannämda, påföljd. I skriften yrkades, att svar. skulle försättas på fri fot och att villkorlig dom skulle tillämpas.
Målsägaren begärde 18 kr. för lasarettsvård, 200 kr. för sveda och värk. 170 kr. för förlorad arbetsförtjänst samt 12 kr. i resekostnader. Svaranden godkände dessa yrkanden. Varken förandersökaren eller åklagaren ansåg» sig kunna tillstyrka villkorlig dom.
Efter enskild överläggning beslöt rätten, att för misshandel med livsfarligt vapen döma svaranden till 2 månaders straffarbete. Den tilltalade skall kvarbliva i häkte.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1932
N:r 184

Gotlands valkretsförening av bondeförbundet

har på nomineringsstämma å Stadshotellet i går fastställt partiets kandidatlista till höstens riksdagsmannaval. Man beslöt därvid att gå fram med tvänhe listtyper, den ena upptagrande namnen Th. Gardell, Gans i Näs, Arvid Gardell, Stenstu i Endre, J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, Oscar Thomasson, Kärrmans i Kräklingbo, Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo. och Malcus Andersson, Stjärnarve i Eksta. Den andra listan upptager namnen Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, Sigurd Hellgren, Pavalds i Lärbro, E. Larsson, Haga i Stånga, L. Pettersson, Nickarve i Vänge, H. Widén, Prästgården i Hogrän, och Axel Sundberg, Oxarve i Hemse. Partibeteckningen är Bondeförbundet under kartellbeteckningen, Gotlands samlingslista.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 augusti 1932
N:r 179

Ett kraftigt åskväder

drog under senaste natten fram över våri.trakter. Ovädret, som nådde sia kulmen vid halvfyratiden, medförde för stadens del en nederbörd på 2.8 mm. Värst utsatt tycks den här gången Follingbo varit. Icke mindre än 20 mm. regn har fallit där under nattens lopp. Även där var åskan ganska kraftig. Hoburgen fick känning av åskvädret klockan tre, men nederbörnen där ute stannade vid 7,1 mm. Stånga och Hemse hade vardera omkring 5 mm. regn med åska, sim dock på det förstnämda stället var ganska svag. I Källunge var nederbörden 12 mm. och även där mullrade åskan kraftigt. rör övrigt tycks .det ha åskat och regnat litet smått över hela ön, ehuru de uppmätta n ed erbö r dsm ängder aa varit ganska ringa. Rapport om några åskslag har icke ingått.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 augusti 1932
N:r 175

Landsbygden. Follingbo.

FOLLINGBO, 22 juni.
Follingbo och Akebäcks S. L. U.avd. hade förliden söndag anordnat gökotta. Trots att vädret såg hotande ut i den tidiga morgonstunden, mötte större delen av medlemmarna upp. Ordf. M. Hagvall hälsade S. L. U.-kamraterna välkomna till morgonens samkväm varpå sjöngs den gamla välkända sången Vårt Land. Härpå följde uppläsning av H. Endrell. Programkommittén trädde nu fram och sjöng nåra sånger för att tävla med naturens sångare, som vid denna årstid och särskilt i den tidiga morgonstunden locka fram så underbara toner. K. Framan sjöng sedan solo. Därefter hölls rast för inmundigandet av den kära kaffetåren som lät sig väl smaka i det gröna och i den tidiga morgonstunden. Därefter vidtog en stunds lek där alla deltogo med liv och lust. Sedan en rolig berättelse upplästs av Agnes Eliasson, kallade ordf. medlemmar till tystnad och frambar ett tack till alla som mött upp. Särskilt vände han sig tillprogamkommittén och tackade för det omväxlande och innehållsrika programmet. Till sist sjöngs Du gamla, du fria, varpå ordföranden utbringade ett fyrfaldigt leve för S. L. U.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146