Andelsslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls igår i bygdegården i Vallstens, där de närvarande hälsades välkomna av nämdeman Lennart Pettersson, Gudings, vilken därefter utsågs att leda dagens förhandlingar. Andelsslakteriet representerades av direktör Edv. Wahlgren och nämdeman Percy Falk, Kännungs i Hellvi.
Till ortsombud valdes: för Vallstena A. Thomsson, Bjärga, med Lennart Pettersson, Gudings, som suppleant, för Källunge Henning Andersson, Säggeby, och Einar Thomsson, Skäggstäde, för Ekeby Arvid Eriksson, Medebys, och Otto Pettersson, Stenstugårds, för Fole Harald Danielsson, Vatlings, och J. Lövgren, Bondarve,
för Gothem Sigurd Eriksson, Fjärdinge, och Adolf Johansson, Busarve, för Hörsne med Bara B. Hellgren, Hallgårds, och Albin Hallgren, Anderse, för Boge Erik Johansson, Lauritze, och J. A. Sandelius, Aner, för Bäl A. Hultberg, Stenstu, och G. Gutenberg, Gute.
Stämman diskuterade därefter slaktdjurshandeln och beslöt i likhet med övriga distriktsmöten biträda slakteristyrelsens alternativ I i förslaget angående försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1937
N:r 39

Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

A.-B. Gotlands kraftverk

har av k. m:t bevilats koncession till år 1965 å en elektrisk högspänningsledning från Burs i Källunge socken till Nystugu i Tingstäde socken i och för distribution av elektrisk energi i socknarna Fole, Lokrume och Tingstäde. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1937
N:r 30

Auktion å skog.

Å nedanstående dagar och platser försäljes följande partier skog.
Måndagen den 11 jan. kl. 11 f. m. i Västkinde mellanskola, cirka 209 kbm., utstämplat i Korshagen.
Samma dag kl. 1 e. m. i Bro skola cirka 281 kbm. i 3 poster.
Tisdagen den 12 kl. 11 f. m. i Lokrume kommunalrum, cirka 227 kbm. i 3 poster.
Samma dag i Fole kommunalrum kl. 1 e. m., cirka 200 kbm. i 5 poster.
Stämplingslängden samt närmare upplysningar lämnas av A. E. Forslund, Västkinde, O. Widin, Bro, O. Mörrby, Lokrume, och O. Johansson, Fole.
Västkinde den 30 december 1936.
PASTORATSKYRKORÅDET.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Gottlanders läderfabrik i aska.

Häftig eldsvåda på Fole-området i natt.
En våldsam eldsvåda har under den gångna natten härjat inom »industristaden Fole», där fabrikör Edv. Gottlanders stora läderfabrik vid Söderväg lagts i aska. Av komplexet, som bestod av den parallellt med Söderväg liggande fabriksbyggnaden samt två flygelbyggnader inåt gården, återstå nu endast några ruinhögar. Av, själva fabriken äro endast väggarna kvar, varvid särskilt långsidan åt Söderväg och norra längan hållit något så när stånd, medan de nämda flygelbyggnaderna totalt jämnats med marken. Området erbjuder också en tröstlös anblick. Ännu vid halv 9-tiden i morse slogo lågorna upp här och var ur de rykande ruinhögarna, men brandmän voro givetvis kvar på platsen och vattenbegöto eldhärdarna så fort de blossade upp. Faran för eldens spridning till närliggande byggnader var för länge sedan bragt ur världen.
Det var omkr. kl. 2,15 i morse, som brandalarm gick. En av gasverkets arbetare, Gustaf Bergström, som hade nattvakt i verket, kände brandrök och hörde strax därefter ljudet av en explosion. I samma ögonblick slogo lågor upp från läderfabriken. Hr Bergström alarmerade omedelbart brandkåren, som efter en kort stund var på platsen. Elden hade emellertid med stor hastighet spritt sig omkring i byggnaderna, som på några få minuter voro ett enda eldhav. För brandkåren samt den brandkontingent från A. 7, som samtidigt kom till brandplatsen och bestod av 18 man under befäl av löjtnant Hodder, var det ej annat att göra än att ägna största uppmärksamheten åt att förhindra eldens spridning till kringliggande byggnader, först och främst då Fele snickerifabrik och Fole gjuteri & mek. verkstad, vilka som bekant äro belägna på ett kort avstånd öster om brandplatsen. Även förelåg brandrisk för den strax norr om platsen liggande Fole valskvarn och gasverket, ty den starka sydliga vinden, drev massor av gnistor och brinnande flagor med sig, ja, till och med, till relativt så avsides liggande platser som Lindängen sökte gnistorna sig, och bl. a. uppstod eld i telegrafverkets upplag av stolpar, taket till gasverket samt på andra sidan elektricitetsverket, vilket ger en liten uppfattning om situationen. Dessbättre gjordes ett gott släckningsarbete på alla händer och faran för en större katastrof avvärjdes.
Den stora byggnaden utmed Söderväg inrymde garveri, läderfabrik, sadelmakeri och trätoffeltabrik. Verksamheten här ute startades för några år sedan, och Gottlander ägnade sig numera helt åt fabriken, sedan han överlämnat sko- och läderaffären mitt emot mejeriet på Söderväg till sin son. Själva toffel- och sadelmakeri-verkstäderna voro belägna i övre våningen i södra längan, medan garveriet jämte kontor var inrymt i bottenvåningen, och lagret i norra längan. En massa av hudar och skinn jämte färdiga arbeten, bl. a. cirka 25 par selar, blevo lågornas rov. Dessutom hade fabrikör Gottlanders son, Nils E. Gottlander, ett lager av hudar och skinn till omkr. 1,500 kr:s värde inrymt i byggnadens nordöstra del, vilket givetvis också förtärdes av lågorna. Förutom inneliggande lager spolierades alla maskiner och dyl.
Själva fastigheten, som alltigenom var av trä och omfattade huvudbyggnaden samt de två, flygelbyggnaderna, var försäkrad i Städernas allmänna brandstodsbolag för 17,500 kr., maskiner, inventarier och lager voro försäkrade i Svea för sammanlagt 12,000 kr. I och utanför de nämda flygelbyggnaderna funnes lagrade en hel del byggnadsmateriel och virke, tillhörande godsägare Gunnar Nilsson, Halner i Bro, samt byggmästarna Thure Ekengren och J. Bengtsson härstädes, vilket virke var försäkrat i Svea m. fl. bolag.
För närvarande hade fabrikör Gottlanden två arbetare sysselsatta i verkstaden, vilka slutat dagens arbete vid 5-tiden. Fabrikör Gottlander hade först kl. halv 8 i morse fått reda på brandkatastrofen, och samma var förhållandet med byggmästare A. Bengtsson i Fole snickerifabrik. Dessa ha uttalat sin förvåning över, att man icke tänkt på att omedelbart efter eldens utbrott sätta sig i förbindelse med dem, då det i ena fallet gällde ägaren till den brinnande byggnaden och i det andra fallet ägarna till den starkast hotade av närliggande byggnader, allrahelst som det kunde tänkas, att några värdehandlingar eller dyl. event. voro att rädda.
Huru elden uppkommit har man givetvis ännu icke hunnit få klarhet i. Av allt att döma synas dock lågorna först slagit upp från den södra delen av komplexet, men eldhärden har icke hittills kunnat lokaliseras.
Det säger sig självt att branden erbjöd en hemsk anblick i den mörka natten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298

Skattetungda kommunerna.

Länsstyrelsen i Visby har nu till k. m:t överlämnat ansökningar om skatteutjämningsbidrag från Alskogs, Anga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Fide, Fole, Follingbo, Fröjels, Fårö, Garda, Gothems, Hamra, Källunge, Lau, Levede, Lojsta, Mästerby, Näs, Silte, Sundre och Vamlingbo kommuner. Därvid tillstyrkes understöd med belopp, som i varje särskilt fall synes skäligt.
De befintliga uppgifterna visa, säger länsstyrelsen, att i några kommuner sammanlagda skattetrycket uppgår till eller överstiger 20 kr. pr inkomsthundrade. I den mån anspråk gjorts på högsta möjliga understöd, synas dylika understöd kunna utgå. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296

C. Wilh. Pettersson 70 år.

Luciadagen den 13 december fyller en av Gotlands mest bemärkta söner, artisten C. Wilh. Pettersson, 70 år. Han föddes nämligen år 1866 på Ronehamn och är sedan många år tillbaka bosatt på Stocksund, där han äger en synnerligen förnämlig och vackert belägen villa. Ett besök i artisten Petterssons hem med dess otaliga både nyare och antika konstföremål — de senare mestadels från Gotland! — är en upplevelse, som man sent glömmer.
Redan som gosse visade Wilhelm Pettersson stora anlag för teckning, och en dag »upptäcktes» han ritmästaren vid Uppsala universitet, C. G. Holmgren, som ordnade opi att den då 18-årige ynglingen fick anställning i Stockholm hos Måleribolaget, Lutternsgatan 20, samma plats där nu Norra Kungstornet står. Under de följande åren genomgick Wilhelm Pettersson Tekniska afton-och söndagsskolan samt Högre konst-industriella skolan i Stockholm, målade akvareller, ritade porträtt i svartkrita och pastell samt var flitigt anlitad som karikatyrtecknare av en del tidningar.
Emellertid skulle hans livsuppgift komma att ägnas en helt annan och mera betydande konstart. Av Edvard Bergh fick han i uppdrag att biträda med dekorering av en del stockholmskyrkor, såsom Katarina-, Jakobs-, Skeppsholms- och Gustaf Adolfskyrkorna, varvid han »upptäcktes» för andra gången och år 1896 — således för jämt 40 år tillbaka fick genom doktor Eckhoffs bemedling förtroendet att restaurera väggmålningarna i Hemse kyrka på Gotland. Och från samma tid kom han att så gott som helt och hållet ägna sig åt framtagning och konservering av väggmålningar, dekorationer å altarskåp, predikstolar, kyrkbänkar o. s. v. runt om i Sveriges bygder från Skåne och ända upp till Hortlax i Luleå stift.
Här på Gotland har Wilhelm Pettersson fått Riksantikvariens och Kungl. Byggnadsstyrelsens uppdrag att utföra nya eller framtaga och omse gamla målningar i icke mindre än 44 kyrkor — kanske flera och vi kunna ej neka oss nöjet räkna upp dem, för att den ärade läsa, ren måtte få en någorlunda klan uppfattning av det väldiga arbete artisten Pettersson nedlagt på våra berömda medeltida helgedomar. De åsyftade kyrkorna äro Visby domkyrka samt kyrkorna i Dalhem, Ganthem, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Mästerby, Sanda, Akebäck, Träkumla, Västerhejde, Garda, Alskog, Ardre, Östergarn, Kräklingbo, Othem, Helvi, Bunge, Tingstäde, Fole, Lojsta, Linde, Levide, Eksta, Klinte, Fröjel, Vänge, Burs, Stånga, Hemse, Rone, Eke, Havdhem, Näs, Öja, Vamlingbo, Sundre, Väte, Hörsne, Vallstena, Hejde och några till. I ärkestiftet har han förestått restaurering av målningarna i 19 kyrkor, i Skara stift icke mindre än 30, i Strängnäs stift 11 stycken o. e. v., varjämte han dessemellan dekorerat en del profana byggnader såsom t. ex. vestibulen i Tullgarns slott m. m.
Det är således en utomordentlig arbetsprestation artisten Wilhelm Pettersson utfört under de senast gångna fyra decennierna. Flera utmärkelser hava också under årens lopp kommit honom till delo och det är t. ex. redan längesedan han utnämdes till riddare av Kungl,. Vasaorden.
Det kunde vara mycket mera att säga om jubilaren och hans livsgärning, vilken för övrigt inte är avslutad ännu, men det finnes väl inte – mången här på ön, som icke känner den försynte och noble mannen, vilken nu, i 40 år gått omkring i våra kyrkor i sin vita målarrock, alltid intresserad för att upptäcka och bevara vad våra kyrkor ännu kunna gömma av gammalt och fornt. alltid yrkande på att de åldriga inventarierna så vitt möjligt borde få stanna på den plats, där de av ålder stått; och därför hava vi gotlänningar framför andra anledning att minnas och hedra honom, särskilt nu på hans 70-årsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287

Till ledamöter av länsprövningsnämden

för årets taxeringar har Länsstyrelsen utsett landstingsmannen K. F. Söderdahl i Visby, tullförvaltaren K. Berggren i Visby, lantbrukaren C. Törnvall i Björke, folkskolläraren Olof Bolin i Stenkyrka, järnarbetaren H. Sedéll, Slite, landsfiskalen Thure Holmqvist i Visby, fiskaren A. Östergren i Katthammarsvik, lantbrukaren Reinh. Kahlström i Atlingbo, direktören A. Thorén i Stånga och lantbrukaren Anton Jakobsson, Bölske i Eke.
Till suppleanter ha utsetts tullkontoristen J. G. V. Ahlberg i Visby, folkskolläraren Axel Hejdenberg i Fole, lantbrukare Olof Olofsson, Björnungs i Lokrume, och Malkus Andersson i Eksta, samt handlanden Einar Broander i Havdhem.
Besvär skola vara ingivna till länsstyrelsen senast före klockan 12 på dagen den 15 nästkommande juli.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139

Olyckshändelse vid Bondarve i Fole.

I lördags kväll vid halvåttatiden funno förbipasserande personer en man liggande medvetslös ett par hundra meter från Bondarve i Fole. Mannen, som är hemmahörande vid Gute i Bäl, hade av allt att döma cyklat omkull och slagit sig i huvudet, på vars högra sida han hade ett blödande sår. Ambulansen efterskickades, men när den hann fram till olycksplatsen hade mannen kvicknat till, och det behövdes en hel del övertalning att få honom att följa med till lasarettet. Man konstaterade där, att cyklisten ådragit sig hjärnskakning, varför han fick kvarstanna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Juni 1936
Nr 136

Skatteutjämningsbidragen.

Till länsstyrelsen ha nu inkommit ansökningar om bidrag från skatteutjämningsmedel från icke mindre in 56 kommuner, och alldeles omöjligt är icke, att ytterligare ansökningar inkomma. För närvarande föreligga ansökningar från Akebäck, Alskog, Anga, Ardre, Boga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Eksta, Endre, Etelhem, Fole, Follingbo, Fröjel, Fårö, Gammelgarn, Ganthem, Garda, Gerum, Guldrupe, Hablingbo, Hall, Hamra, Hangvar, Hejde, Hellvi, Hörsne med Bara, Källunge, Lau, Levide, Lokrume, Lummelunda, Lye, Lärbro, Martebo, Mästerby, Norrlanda, När, Näs, Othem, Rone, Rute, Sanda, Silte, Sproge, Stenkumla, Stenkyrka, Tingstäde, Träkumla, Vallstena, Vamlingbo, Viklau, Västkinde och Väte.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294