Nazisterna skola uppträda vid valen.

Nationalsocialistiska arbetarpartiet, d. v. s. lindholmsnazisterna, meddelar, att detsamma kommer att gå fram med egna listor såväl vid landstingsvalen inom länet som också vid stadsfullmäktigevalet i staden.
Till stadsfullmäktigevalen ha fastställts följande listor: i första val kretsen Gösta Harding, laborant, Arvid Lindström, maskinist, Harry Karlsson, vulkanisatör, och i andra valkretsen Agne Fohlström, bilreparatör, Fritz Ekroth, förman, Folke Ahlgren, maskintvättare.
Vid landstingsvalen bli listorna av följande utseende: i Visby stad Karl Thimgren, styckjunkare, Gösta Harding, laborant, i norra valkretsen Axel Jakobsson, ladugårdsförman, Stora Hästnäs, Yngve Ottosson, mjölnare Dalhem, Holger Ohlsson, kronojägare, Tingstäde, Helmer Larsson, lantbr., Anga, Fritz Cederqvist, inspektor, Stora Hästnäs, samt i södra valkretsen Nils Duse, lantbr., Burs, Helmuth Jakobsson, lantbr., Sproge.
Nationalsocialistiska partiet (Furugårdsriktningen) har hittills fastställt valsedel endast för landstingsmannavalet i norra valkretsen, medan det ännu icke har varit bestämt, huruvida partiet skall uppträda i ståden och i södra häradet. Listan för norra häradet har emellertid följande utseende:
Carl. Kihlén, kontraktsprost, Rute (suppl. Helge Erlandsson, jordbr.-arb. Ekeby), Gunnar Lindgren, jordbr.-arb., Hejdeby (Ivar Wigström, jordbr.-arb. Källunge), Anselm Thulin, jordbrukare, Hejdeby (Enoch Bolin, byggmästare, Källunge), Bertil Nilsson, målare, Barlingbo (Johannes Eklund, jordbr., Follingbo), Ely Carlsson, fjärdingsman, Fole, (Albin Ekström, slaktare, Fole), Henning Bergström, byggnadsarb., Ekeby (Hambus Klintberg, småbrukare, Källunge), Henning Ericsson, jordbrukare, Källunge (Arvid Pettersson, jordbrukare, Endre), Ivar Jacobsson, jordbr., Viklau (Johan Glifberg, iordbr., Fole). Partibeteckningen blir både för lindholmare och furugårdare »Nationalsocialisterna».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Slite—Roma järnväg protesterar mot bilkonkurrensen.

Styrelsen för Slite—Roma järnväg besvärar gig hos k. m:t över länsstyrelsens i Visby beslut den 19 juli att meddela bilägaren John Axel Gardell i Båtels, Ganthem, tillstånd till yrkesmässig trafik. Bolaget hade två dagar tidigare fått sådant tillstånd för trafik på sträckan Stenstu i Anga över Dune eller Gotlands Hesselby till Visby, och styrelsen anser nu att det hr Gardell meddelade tillståndet kom mer att bli till förfång för järnvägens trafik på nämnda linje. Vidare besvärar sig styrelsen över länsstyrelsens beslut att meddela bilägaren Josef Patrik Carlsson i Antsarve, Fole, tillstånd till yrkesmässig länstrafik för personbefordran, då styrelsen anser att denna länsstyrelsens åtgärd står i klar strid med den överenskommelse, som träffades vid sammanträde inför länsstyrelsen den 14 febr. Styrelsen påpekar de svårigheter Slitebanan haft och har att dragas med och hurusom styrelsen endast genom vittgående inskränkningar av personal, sänkning av löner och taxor etc. lyckats hålla järnvägens ekonomi på sådan nivå, att driften kan fortgå. Den finner sig »stå med verklig förvåning inför länstyrelsens åtgärder, att först anmoda oss återtaga vår ansökan om tillstånd till linjetrafik för att omedelbart därefter och utan att på minsta sätt ge oss tillfälle att ånyo få överväga möjligheten att ordna ev. erforderligt förbättrad persontrafik för Fole socken lämna tillstånd till länstrafik förannan».

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Sedan undertecknad förordnats

att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av den s. k. Tings myr tilhöre hemmaren Fole, Hagrummet, Hejdeby, Kräklings, Tings och Österby uti Kräklingbo socken och hemmanen Ala annex, Botvatte, Bjerges, Gurfiles, Gyhle och Lauritze uti Ala socken av Gotlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållag hos lantbrukaren M. Wiman, Tings, lördagen den 8 september 1934. kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Visby den 17 augusti 1934.
På tjänstens vägnar:
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Anslutningen till andelsslakteriet.

Resultaten från teckningsarbetet för Gotlands Andelsslakteriförening äro: Ala 87 proc., Barlingbo 98, Dalhem 75, Endre 85, Etelhem 98, Fardhem 85, Fole 85, Garda 84, Havdhem 96, Hamra 79, Kräklingbo 91, Lojsta 82, Lokrume 97, Lummelunda 99, Mästerby 89, Norrlanda 93, Silte 94, Sproge 92, Västergarn 76,
Västerhejde 100 proc.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lösen

för fynd att lyftas å Landskansliet af: Carl Westergren vid Buters i Eskelhem 10 kr. för 1 jernsvärd, Olof Olofsson Kulstäde i Vall 4 kr. för 1 spjutspets af jern; Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 3 kr. för en klotformig sten, en aflång af naturen bildad sten m. m.; Emma Jacobson och Lars Niklas Jacobson 8 kr. för 1 bronsspänne och en spjutspets af jern; Emanuel Segerström Kullsarfve i Källunge 4 kr. för en jernyxa; Carl Olsson Wiakels i Sjonhem 3 kr. för en jernyxa; enkan Anna Fahlstedt å Lilla Fohle i Fohle 4 kr. för en stenyxa; J. Wisselgren Stora Ryftes i Fohle 4 kr. för en jernyxa; Albert Johansson Qvie i Endre 12 kr. för spännbucklor m. m.; Anders Geselius Gisslauser i Lårbro 6 kr. för en sköldbuckla af jern och en half skafteelt af brons; drängen Jacob Oscar Johansson Råby i Hejdeby 4 kr. för en stenyxa; Joh. Olsson S:t Mickelgärds; Weskinde 4 kr. för en steoyxa; Gustaf Pettersson i Djurängen under Roma kungsgård 10 kr. för beslag af brons; Anders Lindqvist Sojvide i Sjonbem 12 kr. för ena lerkruka och bitar af d:o m. m.; Anders Gust. Persson å Buskevik i Westerhejde 12 kr. för bronsspännen m. m.; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 2 kr. för en nyare skära af jern m. m; Erik Gustaf Stenqvist i Hemse 24 kr. för spännbucklor m. m. af brong och 2 mynt af silfver; Thomas Klintström Kommunds i Gammelgarn 2 kr. för en nyckelring (?) af koppar; Oscar Olofsson Russhage i Stenkyrka 3 kr. för en skadad spännbuckla af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 1 kr. för en modern parerstång till ett svärdfäste; Carl Westergren ä Sigvards i Eskelhem 12 kr. för perlor, jern- och bronssaker; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 3 kr. för en liten spännbuckla af brons; Märten Pettersson Suderbys i Gothem 4 kr. för ett hängsmycke at ben; Johan Pettersson Hallfoser i Dalhem 2 kr. för ett skadadt spänne af brons; Lars Persson Lyrungs i Lye 2 kr. för ett bronsbeslag; Otto Wessman i Fohle 1 kr. 50 öre för ett kufiskt silfvermynt; Olof Nilsson Lunds i Tingstäde 4 kr. för ett bronsspanne, ett kufiskt mynt, m. m.; Johanna Heldt å Siffedarfve i Eskelhem 3 kr. för en modern liten menniskobild af koppar; arbetaren Nilsson i Visby 4 kr. för en beukam och en bit af ett djurs horn funna i Visby; Wilhelm Wahlqvist Lindartve i Ekeby 2 kr. för en bit af ect bronsspänne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Mötesplatser

hafva, enligt hvad militärbefälet anmält, icke upplåtits för Dede, Endre och Bro kompanier, hvarför i enlighet med af dessa kompanier vid senast förrättade mönstringar tillkännagifven önskan, nämde kompaniers jägare inom Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Wall, Hogrän, Barlingbo, Ekeby, Endre, Hejdeby, Weskinde, Bro, Fole och Lokrume socknar kallas att för vapenöfnings undergående samlas i Visby vid kompanichefernas bostäder 12 Juni kl. 6 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Dödsfall.

På Mariahemmet härstädes har i dag styckjunkaren Johan Vilhelm Jönsson avlidit i en ålder av 68 år.
Den bortgångne var född i Fole den 23 aug. 1866 samt vann anställning vid Gotlands artillerikår, där han i vanlig ordning genomgått underofficersgraderna. Han övergick till reserven år 1919. Närmast sörjes han av dotter, gift med köpman Sven J. Malmström i Malmö, samt av syskon.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177

Född.

En SONS lyckliga födelse i dag få vi härmed slägt och vänner tillkännagifva.
Chicago 9 Febr. 1876.
Maria Lovisa Nelson, född Johansson
August Nelson.

En frisk och välskapad SONS lyckliga födelse 8 April 1876 hafva vi härmed glädjen tillkännagifva. St. Hufvigs i Fohle.
Bertha Zillmann. E. Zillmann.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 April 1876
N:r 29

Bro hushållningsgille

hade i går middag sammankomst i Lokrume kommunalrum under riksdagsman Gunnar Boding ordförandeskap. Därvid omvaldes hr Bodin till gillets ordförande och hr Herman Lötberg, Kaungs, till vice ordförande, båda för tre år. Till lantbruksombud omvaldes nämdeman O. Olsson, Kroks, Till ledamot av gillets styrelse omvaldes hr Adolf Olsson, Nygårds i Fole, med hr Karl Gardell, Björnungs, som suppleant, likaledes omvald. Konsulent B. Ljunggren höll därefter föredrag i mjölkregleringsfrågan. Gillessammankomsten var talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 december 1932
N:r 302

Dödsfall Lars Niklas Paulson

Att Gud behagat efter ett kort lidande hädankalla min älskade make, husbonden Lars Niklas Paulson Vatlings i Fohle, 13 Mars 1876, i en ålder af 52 år, 1 mån. och 13 dagar, sörjd och begråten af mig, åldriga föräldrar och son, hvilket på detta sätt deltagande slägt och vänner tillkännagifves.
Sv. Ps. nr 482 v. 6.
ANNA CHRISTINA PAULSON, född Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Mars 1876
N:r 22