Idrott och sport.

Gotlands motorförenings orienteringstävling
natten till söndagen blev en synnerligen lyckad sådan, spännande och ganska svår, utan att dock materielen bör ha blivit så illa åtgången. Deltagarna torde ha varrit ganska nöjda med densamma, och det enda man kan beklaga var att motorcyklarna icke kunde fullfölja tävlingen. Starten gick kl. 7 på lördagskvällen från platsen utanför J. E. Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, och körordern, som då utdelades förutsatte att deltagarna skulle återvända dit, men vid återkomsten fingo de nya order vid Österby och körde i stället till västra mynningen av Lancastergränd, där ännu en körorder utdelades och deltagarna sändes ut på södra Gotland, där prövningarna fortsatte.
Från Visby bar det emellertid först norrut på första etappen. Vägen över Annelund—Hästnäs—Gellungs i Vestkinde—kanalen—Etebols i Lummelunda —vägskälet c:a 500 meter väster om H i Hangvar—Sigsarve i Hangvar—Halls kyrka—Nors— Hallshuk—Vestös—Ganns ödekyrka—Ytlings i Othem—Boge—Hejnum kyrka—Tomase i Lokrume—skolan Haltarve—Björnungs i Lokrume—»granar» i Bro—Vatlings i Fole—Hejdeby—Visby (Lancastergränd)—Norrgårda i Tofta—Ragnvalds södra—Eskelhem—Mästerby kyrka—handelsboden i Väte—Gullarve i Väte—Dals—Krämplösa—över skogen till landsvägen från Lojsta vid Stebstu—Ejmunds—Stenkumla kyrka—Visby och målet.
Alla tre motorcyklarna mäste ge upp strax i början av tävlingen, och en av bilarna fastnade vid en vändning uppe i Lummelunda, vilket sinkade en del, varpå bilen ifråga i Hallsskogarna körde bort sig och gav upp. Det blev alltså sju bilar, som toga sig tillbaka till Visby, men av dessa kommo endast 5 medan målet ännu var öppet, d. v. s. till kl. 6 på söndagsmorgonen. I mål inkommo ekipagen i följande ordning: nr 2 Sellin på Ford kl. 4,38, nr.8 Norman, Chevrolet, 4,41; nr 11 Knut Falck, Ford, 4,42; nr 4 Gustaf Falck, Opel, 5,19; nr 5 Leibertz, Whipet, 5,24; nr 10 Elisabeth Johansson, Pontiac, några minuter över 6. Nr 12 Ekdahl på Ford hade ännu på förmiddagen icke avhörts, men lär ha fyllt bensin i Hejde vid 6-tiden på söndagsmorgonen.
Då man teoretiskt beräknat att första man skulle kunna vara i mål kl. 1 på natten, visa ju ovanstående tider att vägarna och orienteringen bjudit en hel del svårigheter. Vägarna voro frusna med uppblött mark under, och väglaget tvingade sålunda förarna till försiktighet. Allt avlöpte väl och utan olyckshändelser. Tävlingen har omfattats med det största intresse av förarna, och allmänna meningen lär vara att tävlingen var lika lyckad som intressant. Tack vare prickbelastningen torde det icke bli någon svårighet att skilja förarna åt — de som av allt att döma ligga bäst till äro hrr Norman och Gustaf Falck, men slutligt besked härom kan först erhållas sedan tävlingsledningen och prisdomare fått närmare granska resultaten och protokollen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Hallin, Nils Gunnar, Åkeriägare.

Lokrume skyttegille.
Aner, Lokrume, Visby. Född den 13 juni 1897 i Lokrume, Visby. Gift 1929 med Selma Rudström. Medlem i gillet sedan 1928, sekreterare sedan samma år, tidigare medlem i Fole skyttegille. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Lokrume skyttegille.

Tillkännagivande

I här fört försäkringsregister hava denna dag intagits följande anmälanden:
Styrelsen för Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening, med säte i Fole socken, utgöres numera av folkskolläraren Karl Oskar August Höggren i Hejnum, nämndemannen Jakob Hjalmar Pettersson, Hulte i Endre, samt lantbrukarna Johan Petter Johansson, Sudergårda i Bäl, Nils Petter Svensson, Hägelsarve i Ekeby, Olof Herman Klingvall, Tibbles i Hejdeby, och Karl Oskar Ekedahl, Godrings i Ekeby, ordinarie ledamöter, med lantbrukarna Oskar Herman Nilsson, Lauks i Lokrume, Johan Rasmusson Glifberg, Lera i Endre, och Johan Oskar Viktor Jacobsson, Bolarve i Hejdeby, såsom suppleanter. Firman tecknas av Aug. Höggren och Johan Petter Johansson gemensamt.
Visby i landskansliet den 24 november 1932.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 november 1932
N:r 276

Pettersson, Karl Artur, Hemmansägare.

Hejnums skytteförening.
Kyrkebys, Hejnum, Bäl. Född den 5 februari 1909 i Fole. Föräldrar: Lennart Pettersson o. h. h. Hildur Pettersson. Gift 1932 med Helny Thomsson. Medlem i föreningen sedan 1925, kassör, instruktör. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hejnums skytteförening.

Strejk t dag utbruten vid bilreparatörerna.

Den bebådade strejken vid bilreparationsverkstäderna har i dag trätt i kraft även här i Visby, där fyra verkstäder äro berörda av densamma. Dessa äro bilfirmorna Appelqvist och Siltberg, Hässelgrens smidesverkstad och Fole verkstad. Sammanlagt ha 25 å 30 man härstädes strejkat, Arbetarne här uppgives ha haft sin organisations tillstånd att, om de så önskat, fortsätta arbetet, men ha dock gått i strejk.
Konflikten härrör som bekant frågan om upprättande av riksavtal. Medlingsförslag ha tvänne gånger framlagts av förlikningsmannen, prof.
Kjellman, och båda gångerna i arbetsfredens intresse bifallits av arbetsgivareparten. Det sista förslaget innebär en löneförbättring för de kvalificerade personalgrupperna, med vag mindre än omkring. 15 proc., medan för de övriga stipulerats i stort sett oförändrade lönesatser. Arbetarne ha emellertid avslagit förlikningsmannens förslag. Ansvaret härför torde vila på de yngre arbetarelementen i Stockholm och Göteborg, medan de äldre och sansade arbetarne lära ha röstat för antagande av medlingsförslaget.
Då strejken nu är en verklighet, torde man hå anledning att antaga, att denna stridsåtgärd kommer att besvaras med lockout från arbetsgivaresidan. Arbetsgivarne tillhöra nämligen Svenska arbetsgivareföreningen? och därest lockout kommer till stånd få även dessa liksom arbetarne ekonomiskt stöd från sina organisativner, Det kan därför på mycket goda grunder antagas, att striden i denna bransch blir långvarig, så mycket mera som ju , den förestående årstiden är en fullständigt död säsong vid bilreparationsverkstäderna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Stenström, Sune Hans, Jordbruksarbetare.

Fole skyttegille.
Bondarve, Källunge. Född den 5 januari 1919 i Söjdungs. Föräldrar: Mimer Stenström o. h. h. Ester Stenström. Medlem i föreningen sedan 1938, ammunitionsförvaltare. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Rosén, Kurt Herbert Angel Alf, Byggnadsarbetare.

Fole skyttegille.
Prästgården, Fole, Källunge. Född den 3 november 1915 i Gräsgärds församling, Kalmar län. Föräldrar: Gustaf Rosén o. h. h. Alma Rosén. Gift 1939 med Savbon Ekman. Medlem i gillet sedan 1943. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Armens Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Olofsson, Alex Fridolf Lorentius, Hemmansägare.

Fole skyttegille.
Boters, Hejnum, Bäl. Född den 4 maj 1901 i Lokrume församling. Föräldrar: Igot Olofsson o. h. h. Frida Olofsson. Medlem i gillet sedan 1914, skjutchef, varit kassör i fyra år. Hv. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Nilsson, Karl John, Fiskhandlare.

Fole skyttegille.
Hejdes, Fole, Källunge. Född den 9 mars 1882 i Fole. Föräldrar: Nils Nilsson o. h. h. Emma Nilsson. Medlem i gillet sedan 1899, i Bara skytteförening 1905-1907, därefter åter i nuvarande gille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, sfb SkytteM s 2 st, Musketörm, Fallskärmsjögarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.