Landsbygden. Fleringe.

FLERINGE.
Extra kyrkostämma hölls i går i Fleringe under ordförandeskap av kantor K. J. Kihlén för att utse elektor och suppleant för denne att deltaga i val av lekmannaombud med suppleant vid årets kyrkomöte. Till elektor valdes förvaltare August Skoog med lantbrukare Valfrid Karlsson som suppeant.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Tillkännagivande.

I här fört handelsregister har denna dag intagits anmälan därom att Carl Johan Gude Kihlén ämnar vid Ahrs bruk i Fleringe socken, postadress Lärbro, idka handelsrörelse från öppen bod under firma Ahrboden, C. J. Kihlén.
Visby i landskansliet den 28 juli 1938.
Länsstyrelsen.

Härmed kungöres, att utdelningsförslag upprättats och slutlig redovisning avgivits i följande vid Rådhusrätten i Visby anhängiga konkurser, nämligen byggmästaren Thure Ekengrens konkurs samt
styckjunkaren Hugo Gustafssons dödsbos urarvakonkurs, att dessa handlingar f. o. m. den 5 instundande augusti hållas tillgängliga å advokaten Nils Wahlbergs kontor i Visby, att klander mot redovisningarna anhängiggöras på sätt och inom tid, som stadgas i 191 38 konkurslagen, samt att klander mot utdelningsförslagen skola inom trettio dagar från sistnämnda dag skriftligen anmälas hos konkursdomaren i Visby.
Visby den 30 juli 1938.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Tack.

För allt deltagande vid vår käre Gustavs långa sjukdom och vid hans bortgång bedja vi vi att till alla och envar få framföra vårt vördsamma tack.
Fleringe den 11 juli 1938.
Far och mor. Syskon.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

Fisket i Paviken.

Lantbruksstyrelsen har förordnat fiskeriintendenten dr E. Dahr att yttra sig ur fiskets synpunkt ifråga om av Gotlands södra vägstyrelse gjord begäran att få ombygga bron vid Paviken på vägen mellan Visby och Klintehamn ävensom över norra vägdistriktets begäran att uppföra ny bro vid Ahr i Fleringe socken över avloppsån från Bäste träsk.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Dödsfall Gustaf

Tillkännagives att Gud behagat hemkalla vår käre GUSTAF som stilla avled lördagen den 2 juli efter ett långt lidande, i sitt 23:dje levnadsår.
Sörjd och saknad men i ljusaste minne bevarad.
Fleringe den 2 juli 1938.
Anna och Albert Johansson.
Syskonen.

Står jag om en afton på fjällets topp,
försjunken i andakt och bön,
och ser natten i silver och purpur gå opp,
jag tänker: Vad döden är skön!

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Dödsfall.

På Mariahemmet avled igår förre hemmansägaren Johan Nicklas Lerberg, Mölner i Fleringe, som vid sitt frånfälle var 75 år gammal. Den bortgångne, som i sin krafts dagar var en skicklig lantbrukare, överlämnade gården till andra för några år sedan, men var ännu en tid bosatt på gården tills han för något år sedan avflyttade till släktingar i Västerhejde. Där kvarblev han tills han på grund av tilltagande sjuklighet och avtynande intogs på Mariahemmet, där han sedan dess vårdats. Änkeman sedan några år tillbaka sörjes den avlidne närmast av släktingar i Västerhejde och annorstädes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Maj 1938
N:r 104

Dödsfall Johan Nicklas Lerberg

f. Hemmansägaren Johan Nicklas Lerberg, avled stilla och fridfullt idag i sitt 76 levnadsår; sörjd och saknad av släkt och vänner.
Fleringe den 6 maj 1938.
John och Alice Lundgren.
Alva och Gunnar Johansson.

Sv. ps. 451, 1 v.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Maj 1938
N:r 104

Distriktsläkaren till Slite eller Lärbro?

Lärbro kommunalfullmäktige anse Lärbro bäst.
Det avgörande i fråga om läkarens bostadsort i Slite distrikt anse kommunalfullmäktige i Lärbro vara att stationsorten blir en central punkt. Många andra skäl synas också tala för att Lärbro är den lämpligaste platsen.
Lärbro är, heter det i svaret till medicinalstyrelsen, utan tvivel en mera central plats som läkarens stationsort än Slite köping, vilket bör vara fördelaktigare för såväl läkaren som hans klienter. Köpingens påstående, att de ordnade ’bussförbindelserna från och till Slite skulle göra Slite till ett naturligt centrum för norra och nordöstra Gotland, bestrides. Lärbro är däremot ett centrum för detta område. Härtill kommer, att all industri inom distriktet utom den som finnes i Slite — är förlagd norr om Slite. Ett av Gotlands största fiskelägen ligger också nära Lärbro. Enbart ur olycksfallssynpunkt är det givetvis av stor vikt, att läkaren bor centralt. Invånarna i Hangvar, Hellvi, Rute, Fleringe, Bunge och Fårö måste passera Lärbro för att komma till Slite, varvid en vägsträcka på 11 km.
tillkommer först vid inträffat olycksfall och sedan vid den efterbehandling under långa tider, vilken i regel följer. Då plats ej kan beredas på lasarettet i Visby, är det lätt att inse, vad det ekonomiskt skulle betyda såväl för industrien och olycksfallsförsäkringen som för den enskilde vid sjukdomsfall och olyckshändelser. Två tredjedelar av klientelet skulle då med fördel kunna söka provinsialläkaren i distriktet.
Tas vidare i beaktande, att distriktets nordliga del till övervägande antal bebos av fattigare befolkning, både stenarbetare och fiskare, med en årsinkomst mellan 1,200 och 1,800 kr. samt jordbrukare med små gårdar, så synes det förståeligt, att denna befolkning är delvis vanlottad mot den övriga delen av distriktet. Kommer härtill de höga kommunalskatterna i dessa kommuner, så får en stor del av läkarens resor betalas av staten, då befolkningen måste resa till det 11 km. längre bort belägna Slite. Dessutom anses det inte böra vara svårare för Slite innebyggare att resa till Lärbro än för den övriga delen av distriktet att fara till Slite.
Beträffande apoteket erinras, att medicin snabbare kan rekvireras från Visby än från Slite. Genom den nya barnmorskedistriktsindelningen skall också distriktsbarnmorskan vara stationerad i Lärbro. Även är det planer på, att en distriktssköterska skall vara bosatt i Lärbro. (TT Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Landsbygden. Fleringe.

FLERINGE, 11 april.
Ordinarie kommunalstämma hölls här igår i kommunalrummet under ordförandeskap av Karl Södergren. Som första ärende förelåg uppläsandet av revisionsberättelsen. Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet, men hr Konrad Gustafsson avstyrkte dylik under motivering, att kommunalnämnden icke fört ordentliga protokoll och icke låtit justera desamma i rätt ordning, varför revisorerna icke haft tillgång till vederbörliga uppgifter. Frågan föranledde sluten omröstning, och därvid beslöts med 39 röster mot 39 bevilja ansvarsfrihet.
Till ledamöter i valnämnden omvaldes därefter hrr Knut Klasson, Hj. Eklund, Karl Fredriksson och Herman Norrman. Likaledes omvaldes ledamöterna i skogsvårdsstyrelsen.
Vid stämman förelåg en motion från hr Konrad Gustafsson med begäran, att reservbostäder skulle göras i ordning inom kommunen. Kommunalnämnden hade haft ärendet under behandling och framhöll nu, att dylika bostäder f. n. ej voro av behovet påkallade. Nämnden hade föreslagit ärendets remittering till hälsovårdsnämnden och fattigvårdsstyreisen för yttrande vid oktoberstämman.
Häremet framhöll hr Gustafsson , att ifrågavart nde nämnder borde åläggas att snarast möjligt inkomma med förslag, vilket också blev stämmans beslut.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Stor auktion i Fleringe.

TORSDAGEN DEN 81 MARS kl. 11 f. m, låter GUSTAV EKSTRAND, Ahrs bruk, på grund av jördbrukets utarrendering genom offentlig auktion försälja allt yttre lösöre varav nämnes: Kreatur: 4 st. vallacker i ålder från 5 till 17 år, 6 st. kor nykalvade och högdräktiga, 1 st. tjur 3 år, 2 kalvar. Redskap: självbindare, slåttermaskin, såningsmaskin, cambridgevält, hästräfsa, 4 st arbetsvagnar, bättre åkvagn, kälkrack, arbetskälkar, vänd-, skum- och spetsplogar, kultivator, fjäder och slätharvar, hästhacka, hackelsemaskin, sättare, foderhäckar, svänglar, selar m. m. m. m. C:a 5,000 kg. prima råg, ett parti foderråg, c:a 5,000 kg. potatis därav ett parti vit sommarpotatis, ett parti råghalm.
Inre: soffa, symaskin, smörkärna, div. börd, köttina m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 november 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 7.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70