Hushållningssällskapets kungörelser.

Afdikningar.
Af de kartor och handlingar, som på Hushållningssällskapets bekostnad uppgöras för afdikningar inom Länet och af Sällskapet förvaras å Landtmäterikontoret, aflemnar statsagronomen Steivmetz till Sällskapet jemväl
kopior, att användas vid arbetets utförande, med rättighet för jordegarne att, om det dermed afsedda arbetet utföres, erhälla denna kopia kostnadsfritt, men med skyldighet för dem att intill dess arbetet år utfördt vid Förvaltningsutskottets aufordran densamma oskadad återlemna eller derfor erlägga halfva lösen för det af Sållskapet förvarade exemplaret.
Sådana arbetskopier finnas nu för vederbörande tillgangllga för afdikningar af
Lokrume ar 1, Stora Hammars,
Östergarns socken, Södra kanalerna,
Djupvik i Östergarn,
Mästermyr i Levide, Hablingbo och Fardhem, Wallemyr,
Tollby m. fl. byar i Ekeby och Källunge.

Biträde i skogsskötsel.
Sedan enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordnande, en lärare i skogsskötsel blifvit vid
länets landtbruksskola anstäld, med skyldighet att icke blott bestrida undervisningen vid skolan i berörda ämne, utan och på de tider af året som icke af denna undervisning upptagas, biträda enskilda jordegare, som sig derom hos Hushällningssällskapets förvaltningsutskott anmäla, med skogsodling och införande af ordnad hushållning å deras skogar; så kunna egare eller innehafvare af skog eller af mark, som bör göras skogbärande, af bemälde tjensteman erhålla biträde med anordnande och ledande af så väl skogsodling som för skogen erforderlig gallring och afverkning af sjelfsäningshyggen äfvensom med upprättande af planer för ordnad skogsskötsel samt med råd och upplysningar i hvad till skogshushållniog hörer.
För sådant bitråde ät enskilde personer eger skogsläraren att af dem uppbära i reseersättning 3 kronor för milen, der icke skjuts lemnas af reqvirenten, och i dagtraktamente 3 kronor jemte kost och husrum.
Anmålningar ingifvas till Förvaltningsutskottet, med uppgift å säväl det ändamål för hvilket biträdet övskas, jemte stället för förrättningen och närmast belägna gästgifvaregård, som ock huru många dagar biträdet anses komma att tagas i anspråk.

Cheviot-baggar.
Till fårafvelns förbättrande ämnar Hushållningssällskapet detta är utplacera på lämpliga ställen inom länet 4 springbaggar af cheviot-ras från stamschäferiet å Roma kungsgård, under följande vilkor, neml.:
att köpesumman återgäldes Hushållningssällskapet af emottagaren med 1/5 ärligen under de första fem åren, utan ränta;
att baggen under samma fem år vinterfödes inne;
att baggen under samma fem år får betäcka så mänga tackor som anses förenligt med hans välbefinnande;
att afgiften för hvarje tacka ej beräknas högre än 25 öre; hvilken afgift jemte baggens ull tillfaller emottagaren;
att efter nämnda fem år och fullgjorda in betalningar baggen blir emottagarens egendom.
De som önska på dessa vilkor emottaga en cheviot-bagge, kunna ingifva anmälan derom till Förvaltningsutskottet före den 5 instund. October.
Under förenämda vilkor finnas förut utplacerade springbaggar af cheviot-ras hos
Hemmansegaren L. J. Larsson, Roes i Grötlingbo,
Skolläraren H. P. Blomqvist i Näs,
Kyrkoherden P. H. Eneqvist i Wamlingbo,
Hemmansegaren Nils Wablby, Davide i Rone,
Landtbrukaren J. Sundahl i Fleringe,
Hemmansegaren P. E. Ahlfvengren Gervalds i Hejde,
Hemmansegaren Olof Petersson, Hägvalls i Gerum,
hvilket till allmänhetens kännedom meddelas.

Mönsterbok för väfnader i hemmet,
utgifven af Stockholms läns centralkomité, för hemslöjdens befrämjande, finnes dels till utlåning i likhet med Hushällningssällskapets öfriga mönstersamlingar och slöjdmodeller hos hr J. W. Klintberg, dels till salu för 1 krona 75 öre hos Sällskapets sekreterare.

Sparbanken och Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten.
Af förut genom Landstingets försorg utgifna erinringar och exempel, huru man genom dessa anstalter kan betrygga sin och de sinas framtid, har Hushållningssällskapet ombesörjt en andra upplaga, hvaraf Sällskapet låter med
posten tillställa samtlige pustorsembeten och sparbanker på ön ett antal exemplar, för att efter godtfinnande utdelas. Och kunna ytterligare exemplar deraf på begåran erhållas hos Sällskapets sekreterare.

Försäljning af hingst af norsk ras.
Hingsten ”Omer”, af Sällskapet 1873 inköpt i Norge, för närvarande utstald å Furubjers i Tingstäde, kommer, emedan han ansetts oduglig som beskällare, att för Sällskapets räkning försäljas genom auktion, som förrättas invid Hypoteksföreningens hus här i staden den 5 Oktober kl. 2 e. m. — förutsatt att Hushållningssällskapet bifaller Utskottets förslag derom.

Försäljning af redskap.
Vid samma tillfälle försäljes en Gräsklippningsmaskin och en roterande Smörtjerna, som varit utstälda vid sista Landsbruksmötet i Wisby at hrr Elfving & C:o, och dervid skadade blitvit sedermera iståndsatta.
Wisby den 13 September 1575.
På Förvaltningsutskottets vägnar:
RUD. HORN.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Understöd till aflöning

åt folkskollärare har beviljats nedanstående socknar: Fleringe 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Norrlavda 60 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Hellvi 40 kr., Östergarn 20 kr, Vestergarn 60 kr., Ardre 20 kr., Etelhem 40 kr., Stånga 20 kr. och Sjonhem 60 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Dödsfall Maria Fredrika Vilhelmina Godman

Tillkännagives att Gud till sig hemkallat min maka och vår moder Maria Fredrika Vilhelmina Godman, född Hellström, som lugnt och stilla avled å Follingbo sanatorium lördagen den 8 dec. 1932 i en ålder av 48 år, 7 mån. och 16 dagar; sörjd av mig, barn, släkt och vänner.
Grodda, Fleringe den 5 dec, 1932.
Jakob Godman.
Barnen,
Sv. Ps. 484; 5, v.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 december 1932
N:r 283

Kungörelse.

Härmed kungöras till ansökan lediga distriktsbarnmorsketjänsterna i
Rute distrikt, (Fleringe, Rute, Bunge och Hellvi socknar), med station för barnmorskan i närheten av Rute kyrka. Lön och övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 mars 1933.
Slite distrikt, (Othems och Boge socknar), med station i eller i närheten av Slite samhälle. Lön 1.100 kronor. Övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 mars 1933.
Väte distrikt, (Atlingbo, Hejde, Väte och Mästerby socknar), med station i närheten av Väte kyrka. Lön 1,300 kronor. Övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 februari 1933.
Ansökningar skola vara till barnmorskestyrelsen i a inkomna före den 1 januari 1933 och åtföljas av åldersbetyg, läkareintyg, bestyrkt avskrift av barnmorskebrev samt av intyg om föregående tjänstgöring.
Barnmorskestyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Rogren, Axel Verner, Cementmjölnare.

Slite skyttegille.
Box 135, Slite. Född den 16 juni 1900 i Fleringe församling. Föräldrar: Johan Rogren o. h. h. Hulda Rogren. Medlem i gillet 1916-1920 samt sedan 1941. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Slite skyttegille.

Jacobsson, Åke Lennart Kristoffer, Chaufför.

Rute skyttegille.
Gerungs, Rute. Född den 4 februari 1913 i Fleringe. Föräldrar: Oskar Jacobsson o. h. h. Hulda Jacobsson. Gift 1937 med Signe Valin. Medlem i gillet sedan 1940, kassör. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Armens Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Rute skyttegille.

I en den 16 november 1932 hit inkommen ansökning

har bruksägaren Gustaf Ekstrand, Ahrs bruk i Fleringe socken, anhållit om tillstånd att på nordöstra sidan av s.k. Bästeträsk inom 1/4 mantal Smitts i Fleringe socken å plats, som närmare finnes angiven å en ansökningen vidfogad karta, uppföra ett magasin för förvaring av explosiva varor, bestående av dynamit, territ, borenit, nitrolit, carlsonit och krut, till en sammanlagd myckenhel av på en gång högst 1,000 kg. jämte 20 kg. tändhattar för sprängämne och 1,000 ringar stubin, vilket i anledning av föreskrifterna i kungl. förordningen angående explosiva varor den 18 maj 1928 härigenom kungöres med föreläggande för en var, som mot ansökningen har något att erinra, att före den 10 december 1932 hit inkomma med anmälan därom. Handlingarna i ärendet komma att under tiden hållas tillgängliga å landsfiskalskontoret i Slite.
Visby i landskansliet den 23 november 1932.
A. E. Rodhe.
Ragnar Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 november 1932
N:r 276

Vestberg, Karl Birger, Köpman.

Hangvars skytteförening.
Gannarve, Kappelshamn. Född den 8 mars 1893 i Fleringe församling. Föräldrar: Adolf Vestberg o. h. h. Louice Vestberg. Medlem i föreningen sedan 1918, styrelseledamot ett flertal år, sekreterare, tidigare medlem i Rone skyttegille. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hangvars skytteförening.

Pettersson, Per Fredrik Lorents, Hemmason.

Fleringe skytteförening.
Lundegårda, Fleringe, Lärbro. Född den 12 september 1917 i Lundegårda, Fleringe, Lärbro. Föräldrar: Lorentz Pettersson o. h. h. Sally Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1937. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Gångarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Pettersson, Lorents Petter Hjalmar, Hemmansägare.

Fleringe skytteförening.
Lundegårda, Fleringe, Lärbro. Född den 24 november 1878 i Lundegårda, Fleringe, Lärbro. Föräldrar: Lorents Pettersson o. h. h. Maria Pettersson. Gift 1917 med Sally Klasson. Medlem i föreningen sedan 1914, v. ordförande. Tillhör veteranklassen. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägaren.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.