Hamntaxorna prolongeras t, v.?

Kommerskollegium hemställer hos k. m:t om förordnande, att nu gällande taxor å hamnavgifterna i Visby, Burgsvik, Fårösund, Herrevik, Härta, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klintehamn, Klintsbrovik, Kylley, Ljugarn, Rone, Rute, Slite och Västergarn ävensom taxan å grundpenningar vid lastageplatsen Bungenäs må gälla tills vidare även under år 1933, därest nya taxor icke kunna hinna träda i tillämpning före årets ingång. Taxorna utlöpa med innevarande års utgång och framställningar om nya taxor ha ingivits till kollegium, men hinna icke slutbehandlas före 1932 års utgång.
Även för Furillens lastageplats utlöper gällande taxa med årets utgång, men någon framställning om ny har ej inkommit, och lär ej heller vara att förvänta. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Färjtrafiken å Fårösund.

Då skaparen fullbordat sitt verk, tog han en överblick över sitt arbete, där han stod, utanför norra Gotland. Därunder kom han att stoppa ned händerna i byxfickorna, men upptäcker därvid, att det samlat sig en massa klappersten, grus och sand i dessa. Frånvarande och liksom instinktmässigt vänder han ut och in på fickorna, skakar och borstar dem rena för damm och Smuts.
På detta sätt kom Fårön till. Bevisen för riktigheten av dessa hypoteser är en hel del säregenheter i Fåröns geografiska form och i dess jordmån. Öns karghet gör att en hel massa stats- och landstingsbidrag utdelas, som de bättre jordbruksdistrikten kunna utnyttja — men däremot icke vi Fåröbor kunna tillgodogöra oss. Med tanke på att Fårö är taxerad till 1,250,000 kr. och Gotlands landsbygd till. 94 milj. kr., så är det just inga småsummor, som gå till statlig skatt plus det att varje ko taxeras till 150 kr. inkomst. Och vad få vi i ersättning? Jo, Fårösundsfärjan den går ju med 3,000 kr. förlust — summan en nagel i ögat för vägstyrelsen. Vad egentlig nytta vi ha av den, får man en föreslällning om genom att läsa och studera turtabellen. Av den framgår det, att t. ex. på eftermiddagarna är där inte en enda förbindelse mellan omnibussen och färjan till Fårö. Tåget ankommer till Lärbro kl. 16,05 — kunde inte färjturen 17,15 framflyttas en 15 á 25 minuter. Då kunde det vara en chans för en cyklist att hinna köra de två milen — nu kan det gå, men man kan också ibland med blandade känslor få höra färjan ute i sundet. Det har hänt mig — parallellfall lära icke saknas.
Summa summarum — vi ha betalat skatter utan att knota — pengar, som använts till, ditt och datt, bl. a till »hjälp till självhjälp» åt lantbruk, som i alla avseenden och sätt är långt mera gynnsamt ”lottade än fårölantbruket. Det är därför med en viss beklämning
man vid senaste vägstämma läste förslagen om en höjning av taxorna. När färjan är ditsatt av vägstyrelsen, kan det ju ligga nära till det antagandet, att vi — som betala vägskatt — skulle slippa ifrån den dubbla beskattning, som ju färjavgiften onekligen blir. T. ex. kör en lantbrukare 1,000 kg: potatis till Lärbro, får han på färlan i avgift — tur och retur — betala 3,90. Motsvaranda får en omnibuss betala 4 kr. — eller 2 kr. om »block» användes. Dessutom finns här flerstädes i Sverige färjor, som äro avgiftsfria, Alnö m. fl.
En återgång till de gamla roddbåtarna är med tanke på biltrafiken omöjlig. Motorfärjan har ju biltrafiken onekligen stor nytta av. Varför inte använda bilskattemedlen till bestridande av färjomkostnaderna? Och några tusen av vägskattemedlen. — Fårösund behöver ändå inte grusas?
Refektionerna göra sig själva.
Jack-Korgän.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Utprickningen vid Gotland.

I veckans nummer av Underrättelser för sjöfarande återfinnas en del uppgifter angående ändringar i utprickningen vid Gotlands kuster, vilka komma att vidtagas i vår. Ändringarna bestå i indragning av en del prickar vid Ar, Salvorev, Fårösund, farleden från sjön till Kylley, Katthammarsvik och norra farleden till Ronehamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Till Gotska Sandön

(bref till Gotl. Alleh.) företogs den första resan innevarande år af båtskepparen Johan Engström och hans son Anton, hvilka 23 januari afseglade från Fårösunds norra lotsplats. Vinden var vid affärden N. V., men gick inom kort öfver till V. S. V. Efter att i flera timmar hafva hindrats af snötjocka anlände de till Sandön samma dags afton samt aflemnade medförd post m. m. De blefvo mottagne på det hjertligaste och stort jubel rådde deröfver att den djerfva seglatsen lyckats så väl. Med anledning af den ihållande sydvestvinden måste de emellertid qvardröja på ön ända tills i lördags, då de anträdde återfärden samt ankommo samma dag till Fårösund, medhafvande post från öboarne. I medlet af innevarande månad tänker den djerfve skepparen åter gifva sig ut på en dylik postfärd.— Sålunda uppehålles älven denna postled, oaktadt en för dylika resor ingalunda angenäm årstid är inne, och man kan ej annat än loforda desse modige sjömän, hvilka för den aflägsna öns innevånare sätta sin helsa och sitt lif på spel.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Februari 1876
N:r 12

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Hamnstyrelserna

på Gotland bestå nu af följande ledamöter:
för Fårösund: Handlandena E. J. Grabb och J. H. Nyman samt Tullinspektoren B. J. Lagerheim;
för Slite: Handlandena J. A. Bachér och F. Nyström samt Byggmästaren C Henne;
för Rohne: v. Konsuln L. Cramér, Handlauden C. J. Broander och Tullinspektoren J. G Bergenstjerna;
för Klinte: Handlandena C. Smitterberg och R. Snöbohm samt Tullinspektoren C.
J. Berggrén; och
för Burgsvik: v. Konsuln C. J. Bæckström, Handlanden J. T. Jacobsson och Tullinspektoren A. von Schantz;
samt till föreständare:
för Kylley: Handlanden A. Edman,
för Kappelshamn: d:o C. Westöö,
för Ljugarn: d:o J. G. Claudelin,
för Katth:svik: — d:o V. Ericsson, och
för Westergarn: Tullinsp. J. Hesselqvist.
Sedan handl. C. Westöö afsagt sig ofvanstående uppdrag, hafva kungl. m:ts bef. till föreståndare för Kappelshamns landthamn utsett och förordnat tulluppsyningsmannen, fil. dokt, J. F. Hagström.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 31 December 1875.
N:r 103.

Från sjön.

Efter träget arbete på julaftonen, hvilket fortsattes till juldagens morgon lärer det vid Rute Missloper strandade ångfartyget ”Nordsjön” hafva af bolaget ”Neptuns” ångare tagits af grund, och inbogserats till Fårösund.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 29 December 1875.
N:r 102.

Emil Westöö.

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Reserv.
Kapten.

F. i Hangvar, Gotl. län, 1845 12/3. Underlöjtn. vid Gotl. nationalbev. (Gotl. inf.-reg.) 67; löjtn. 74; kapten 87; afsked med tillst. att såsom kapt. kvarstå i reg. reserv 98; befälhafvare vid Fårösunds rullföringsområde fr. 1902.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Blomberg, Gustav Vilhelm, Lantarbetare.

Väskinde skyttegille.
Skäggs, Väskinde. Född den 22 mars 1888 i Fårösund. Föräldrar: Sven Blomberg o. h. h. Matilda Blomberg. Gift 1916 med Ester Nilsson. Medlem i gillet sedan 1940, revisor, tidigare medlem i Fårösunds skyttegille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, sfb SkytteM s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Väskinde skyttegille.

Gotlandslotsarnas hemvägsersättning nästa år.

K. m:t har förordnat, att lotsarnas hemvägsersättning även under år 1933 skall utgå med 50 proc. förhöjning vid distanslotsning. Även för lotsning i lotsled eller tillfällig lotsled skall förhöjning av hemvägsersättningen alltjämt utgå. Denna har för följande lotsplatser & Gotland fastställts till 80 proc., nämligen Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehamns, Burgsviks och Klintehamns lots platser. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282