Flygplan nödlandar på åker i Othem.

Motorstopp på 75 meters höjd. — Ingen skada.
Under gårdagens samövningar med Gotlands trupper råkade ett flygplan från Fårösund få motorstopp på låg höjd och måste nödlanda. Planet, som fördes av aspirant Cewers med fänrik Häggmark som spanare, var vid 11-tiden på förmiddagen ute på ett spaningsuppdrag på mycket låg höjd, då plötsligt motorn strejkade och föraren omedelbart måste nödlanda. Detta skedde också på ett synnerligen lyckligt sätt. Maskinen, ett spaningsplan av typ S 5 A, ett Heinkel sjöflygplan således och icke avsett för landning på land, sattes perfekt av föraren i en nyplöjd åker vid Othemars i Othem. Landningssträckan var omkring 17 meter och efter att ha bromsat upp på den sträckan stod planet kvar på pontonerna, så vitt man hittills kunnat utröna alldeles oskadat.
Det vådliga äventyret slutade sålunda lyckligt, då varken plan eller besättning skadade sig. Maskinen började man, så snart flygets folk kom ned från Fårösund, montera ned för att landvägen föra den åter till flygstationen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Expropriation för flygfält i Fårösund.

Till norra häradsrättens behandling förelåg i går en expropriationsansöknihg rörande vissa områden erforderliga för ett landflygfält i Fårösund. En expropriationsnämnd har tillsatts bestående av lantmätare Hillert, självskriven ordf., (ersättare lantmätare Forsselius); ledamöter tillsatta av häradsrätten: lantbr. Konrad Bergbom, Rute, (ers. echaufför H. Nilsson, Fårö), och lantbr. H. Klingvall, Tibbles, Hejdeby, (ers. nämndeman Hj. Henriksson, Gardese i Ganthem). Av parterna har kronan utsett lantmätare Campbell med stiftsjägmästare Ekberg som ersättare, samt jordägarna lantbr. P. Svensson, Sorby i Stenkyrka, med nämndeman Lennart Pettersson, Gudings i Vallstena, som ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Gotlands köpmannaförbund

kommer vid den störa nationella och internationella köpmannaveckan i Stockholm att representeras av hrr Gösta Löfveberg, Visby, och G. Stengård, Fårösund, med John R. Wittberg, Hemse och C. J. Nilsson, Rute, som suppleanter. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Kustartilleridetachementet i Fårösund.

Chef för det kustartilleridetachement, som 23 augusti—30 september förlägges till Fårösund, blir som förut omtalats kapten Nordling, kustartilleriet. Detachementet underställes chefen för Gotlands artillerikår och skall utgöra kompani motsvarande avdelning. Förutom chefen skall detachementet omfatta förrådsförvaltare Adamsson och flaggunderofficer Danielsson, kustartilleriet. Manskapet har kommenderats sålunda: ur Vaxholms kustartilleriregemente en flaggkorpral, avsedd såsom proviantuppbördsman och ett underbefäl, vapensmed, samt 37 värnpliktiga; ur Karlskrona kustartilleriregemente två underbefäl, därav en vapensmed samt den andre körkunnig på bil och caterpillartraktor. (TT Spec.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Tillfälligt detaehement till Fårösund.

Kustartillerichefen har i generalorder bemyndigats att från den 23 aug. t. v. intill den 1 okt. till Fårösund tillfälligt förlägga ett kustartilleridetachement omfattande dels en arbetsgrupp ur kustartilleriet, vilken för utförande av besiktningsarbeten m. m. skall stå till marinförvaltningens förfogande, dels personal i övrigt ur kustartilleriet till den omfattning som erfordras för förberedande arbeten för upprättande av Gotlands kustartilleriförsvar och Gotlands kustartillerikår, dock högst sammanlagt 3 officerare, 6 underofficerare och 50 man. I samband härmed har bestämts att kapten Norlings tillfälliga tjänstgöring vid marinförvaltningen skall upphöra den 22 dennes. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Vägavlysning.

På grund av betongbeläggning av vägen Visby—Fårösund å delen genom Tingstäde samhälle avlyses vägen genom samhället för trafik från och med den 22 augusti tillsvidare.
Vägfarande till trakter norr om Tingstäde hänvisas att taga allmänna vägar över Bäl, Slite eller Kappelshamn.
Dessutom avlyses vägen Tingstäde—Stenkyrka å delen som ligger inom Tingstäde samhälle från och med den 25 augusti tillsvidare.
I båda fallen finnes provisorisk förbifartsväg för lättare lokaltrafik anordnad,
Visby i landskansliet den 18 augusti 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Tullstationen i Fårösund behöver större personal.

Svenska tullmannaförbundet har framfört en del önskemål i anledning av det förestående förslaget till utgiftsstater för tullverket för nästa budgetår.
Förbundet erinrar bl. a. om att vid tullstationen i Fårösund personalen endast utgöres av en’ tullöveruppsyningsman. Ehuru kustposteringens personal sedan i fjol är förstärkt med en man, har det dock visat sig svårt för denna personal att sköta bevakningstjänst inom Fårösunds tullstations ganska vidsträckta distrikt med tre livligt trafikerade uthamnar.
Då utrikestrafiken på Fårösund visar en ständig ökning och antalet påtecknade årspass likaså ökat, har tullöveruppsyningsmannens =: arbetsbörda utökats i sådan grad, att en förstärkning av personalen synes väl befogad. Förbundet föreslår sålunda att vid tullstationen inrättas en tullvaktstjänst. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Kustartillerikåren.

Marinförvaltningen har antagit aktiebolaget Hvilans mekaniska verkstad i Kristianstad såsom entreprenör för anordnande av mathiss i mässbyggnaden vid Gotlands kustartillerikårs etablissement i Fårösund. Entreprenadsumman var 900 kr.
— Marinförvaltningen har uppdragit åt arbetsledaren vid nybyggnaderna i Fårösund att för en kostnad av 16,500 kr. uppföra ett ammunitionsförråd vid Fårösund för Gotlands kustartillerikår.
— Marinförvaltningen har beslutat att två rum skola inredas i den s. k. Franska kasernen i Fårösund för en kostnad av 2,900 kr. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Soldatmissionens möte i går i Hemse.

Soldathem i Fårösund?
Centralvärme i hemmet på Visborgs slätt.

Gotlands soldatmissionssällskap höll på söndagseftermiddagen sitt ordinarie årsmöte i Hemse, varvid bl. a. en kommitté tillsattes för att inkomma med förslag till ordnandet av Fårösunds soldathemsfråga. Vidare beslöt man installera centralvärme i hemmet på Visborgs slätt för en kostnad av 6,000 kronor. Vid det offentliga mötet i Hemse kyrka höll biskop Ysander en gripande väckelsepredikan för en talrik åhörareskara, och pastor Damberg berättade några minnen från sin verksamhet som soldathemsföreståndare.
Vid tre-tiden på eftermiddagen samlades man i Hemse folkskola, där sällskapets ordförande, kyrkoherde K. P. A. Österberg hälsade de församlade välkomna och förklarade förhandlingarna öppnade. Vid företaget styrelseval omvaldes kyrkoherde Österberg, kyrkovärdarne John Larsson, Hablingbo, pastor Östlund, Visby, och pastor Gustavsson, Klintehamn, samt nyvaldes lantbrukaren J. A. Olsson, Ammor i Mästerby.
Till styrelsesuppleanter omvaldes pastor Otto Nilsson, Visby, och pastor 8. Nahlbom, Näs, samt nyvaldes pastorerna Folke Thuresson, Erik Björkstig och handlanden Eric Lindén, Visby. Revisorerna och deras suppleanter omvaldes. Sedan styrelsen inkommit med kostnadsförslag beslöt man, att centralvärmeledning skulle installeras i soldathemmet på Visborgs slätt för en kostnad av 6,000 kronor, vilken summa skulle upplånas i bank. Vidare diskuterade man en fråga, som för närvarande intresserar sällskapet mycket ett goldathem i Fårösund. Styrelsen har undersökt förhållandena där och av byggnadsehefen fått löfte om att erhålla lämplig tomt för ändamålet, men det tillkommer k. m:t att besluta i denna fråga. Kyrkoherde Österberg erhöll emellertid i uppdrag att tillsammans med biskopen inkomma med närmare förslag om hur frågan bäst skall kunna lösas. Ur de vid årsmötet föredragna års- och styrelseberättelserna må anföras, att 102 evangeliska möten hållits i soldathemmet, häri inräknat brödrakretsens möten, som hållits en gång i veckan. Åhörarantalet var under året 6,854. Fester med servering ha hållits fyra gånger, och på sjukhuset har anordnats fyra feststunder med kaffeservering. Föredrag med skioptikonbilder ha förekommit nio gånger, och regementsmusiken har medverkat fem gånger. Hemmet har med servering av olika slag betjänat omkring 106,175 personer, och till posten ha befordrats c:a 22,000 brev. På mötena har stort intresse samt ett mönstergillt uppförande visats. Vid A 7 har under året efter samråd med befälhavaren upptagits stadigvarande verksamhet på så sätt, att varje måndag hållits predikan. Sammanlagt ha sålunda 24 evangeliska möten hållits i A 7:s matsal, som genom kårchefens välvilja ställts till förfogande. Såväl vid: A 7 som vid I 18 har sällskapet från befälets sida nu som alltid rönt förståelse och välvilja.
Kassan har under året balanserat på kr. 5,310:78. Statsanslag har utgått med 600 kr. och genom medlemsavgifter har influtit 939:30, varav genom statskyrkan 487:30, Gotl. Missionsförening 151 kr., Metodistsamfundet 101 kr. och Gotl. Missionsförbundet 100 kr. Årets behållning uppgick till kronor 281:86.
Efter förhandlingarna samlades man i kommunalrummet, där kyrkvärden R. Bolin, Alva, bjöd på kaffe. Under kaffepausen konstituerade sig styrelsen, men inga förändringar vidtogos. Samtidigt tog maskinist Harry Ericsson tillfället i akt att avtacka sällskapets nitiske ordförande, kyrkoherde Österberg, för hans arbete och insatser under det gångna året, och pastor O. Sollerman avtackade soldathemsföreståndare Damberg. Biskopen anlände i tid för att få en kopp kaffe, men sedan var det inte långt kvar till femslaget, då den offentliga delen av årsmötet tog sin början i kyrkan, där ett hundratal personer hade församlats.
Sedan man sjungit några verser av ps. 402 höll kyrkoherde Ernst Hejneman ett kort välkomstanförande med utgångspunkt från Kol. 3: 17, varpå biskop Ysander, dagens huvudtalare, höll en djuptänkt och gripande väckelsepredikan.

Jag vill, sade tal., ställa en fråga till oss såsom Guds soldater, en fråga till dem, som mena sig och av hjärtat vilja tillhöra Guds stora familj på jorden, en fråga som jag ber Gud måtte vara i djupaste mening aktuell för vår själ: Är vi redo för väckelse? Duga vi till att gå Guds ärenden, det är frågan, känner vi vårt ansvar för våra medmänniskor? Rätt länge ha vi varit för fina för talet om väckelse, men det är en rädsla, som håller på att gå bort.
Nu tvekar man ej längre om att väckelse behövs, nu gäller det bara, om man är redo. Den kristendom, som ej är redo för väckelse, är redo för domen. Många fråga, hur man bär sig åt för att få den stora friden, sedan de förgäves försökt. Och vi måste då fråga oss: tjänar vår kristendom i dag bland dagens människor en sådan väckelse? Varför är vår kristendom så litet effektiv? Hundratusenden i detta land räkna sig som verkligt kristna, och ändå, vad betyder Gud för Sveriges folk i dag? Ett fel i vårt kristna liv är att vi är för blyga, ej bara för Gud utan även för människor. Vi är så tafatt blyga, att vi gör ingen människa förnär med vår kristendom. Men väckelse finns av olika slag. En med välgrundat dåligt rykte är den, som liksom vårfloden löser upp ytan och för bort matjorden medan det är fruset på djupet. Den äkta väckelsen är allvarlig och ödmjuk och bullrar icke. Men ett allvarligt fel i vår kristendom är, när vi ha glömt att knyta väckelsen samman med kallelsen, och skilja mellan gudsfruktan och praktiska bestyr.
Även detta är heligt och hör till en mänskas kall. Det är nödvändigt att kristendomen syns i mitt eget förhållande till andra även i världsliga ting.
Man får ej nöja sig med att bara predika förlåtelse utan även be därom.
Men väckelsen får icke blott vara den stora uppgörelsen med Gud, efter vilken det går av bara farten, utan det måste bli ett liv i väckelse under Guds dagliga kommando och tuktan fram till Frälsarens nådatron, Gemenskapen människorna emellan måste fram i vår gudsfruktan, det gäller att bära varandras bördor. Och ha vi förbönskänsla för våra medmänniskor? Frågan är icke om Sveriges eller Gotlands folk är redo att ta emot väckelsen, utan det heter: är jag redo. Men får Gud tag om oss och vår vardag, liv och vilja, skall vi vara det. Då skall Guds vårvindar höras i skyn och Guds psalm sjunga i själen.

Efter biskopens föredrag lämnades ordet åt pastor Damberg, som lämnade några belysande glimtar från sin verksamhet som soldathemsföreståndare på Visborgs slätt, och i anslutning härtill tackade för det stöd slodatmissionen fått under de gångna åren… En kollekt upptogs också, och den går till inköp av ficktestamenten för utdelning bland de värnpliktiga. Pastor O. Sollerman föredrog slutligen några av honom författade verser om soldatmissionen, varpå kyrkoherde Österberg avslöt sammankomsten med ett kort tal och bön.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Bombfällning och kulspruteskjutning

från flygplan äger rum i Fårösund under tiden 15 aug.—6 okt. enligt närmare förutsättningar, som framgå av annons i torsdagens Allehanda. Allmänheten åtvarnas att beträda de farliga områdena under de tider skjutningar pågå.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 augusti 1938
N:r 184