Haveriauktion å ledningsstolpar.

Genom offentlig auktion, som förrättas ONSDAGEN DEN 21 APRIL med början kl. 11 f. ni, å sträckan Skär— Holmudden (samling vid Skär) å Fårö och sedermera tidigast kl. 4 e. ni. vid Tullstationen å Fårösund, kommer att för vederbörandes räkning i smärre utrop försäljas c:a 300 st. ledningsstolpar av trä i olika längder och tjocklekar, utgörande en del av den från ångf. ”Sten Sture” kastade lasten. Betalningen skall erläggas kontant vid auktionen.
Bärgarna anmodas infinna sig vid auktionen för bärgarlönens uppgörande.
De bärgare, som ännu ej anmält sig, torde omedelbart göra detta.
Visby den 14 april 1937.
CARL E. EKMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84

ANBUD.

Vägstyrelsen i Gotlands Norra Vägdistrikt infordrar härmed anbud å bostadsbyggnad för färjmannen i Fårösund. Erforderliga ritningar jämte övriga handlingar kunna efter rekvisition erhållas genom Vägstyrelsens arbetskontor, Hästgatan 17, Visby, mot deposition av kr. 25: —, som återbetalas vid anbudets avlämnande.
Anbud med påskrift ”Färjmansbostad” skola vara vägstyrelsens ordförande tillhanda senast den 1 maj 1937.
Visby den 10 april 1937.
Gunnar Nilsson.
Vägstyrelsens ordförande.

Gotlands Allehanda
Lördagen 10 April 1937
Nr 81

Landsbygden. Fårösund.

FÅRÖSUND, 5 april.
Bunge distrikt av Gotlands konsumtioner örening hade under söndagen sitt distriktsmöte i Flygstationens gymnastiksal i Fårösund. Till ordf, för mötet utsågs hr Gösta Lundin och att föra dagens protokoll utsågs hr H. Hasselöv.
Förvaltningsrådeta, styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. Till medlemsråd för arbetsåret utsågos Gösta Lundin, Hilda Johansson, Hallvard Stare, Knut Sjögren och Edv. Vidgren, suppleanter Arvid Pettersson, Henning Enderberg, Margit Lindqvist, K. H. Andersson, och Albert Sandgren. Till fullmäktiga valdes J. O. Johansson, Hallvard Stare och Sven Karlsson.
Folkskollärare Per Björk, Othem, medverkade under mötet med deklamation, och 4 barn från herr Björks skola skötte om programmets musikavdelning, vilket allt mottogs med kraftiga applåder av den förtjusta publiken.
Assistent Arvid Cederqvist, Stockholm, talade om medlemmarna och föreningen. Föredraget belönades med kraftiga applåder av de över 200 personer som voro närvarande. Till sist bjöds de närvarande på kooperativas kaffe.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Flygvapnet.

Kapten G. Hård, ett flertal somrar chef för flygspaningskursen i Fårösund, har bl. a. officerare ur flygvapnet placerats vid försvarsstaben under tiden 1 juli 1937-30 sept. 1939.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 April 1937
Nr 74

Kustartilleriets byggnader i Fårösund.

Kasernerna för den nya kustartillerikåren på Gotland kunna inte uppföras på avsett sätt inom ramen av beräknade anslag. Ursprungligen har man haft för avsikt att bygga fyra envåningskaserner för 659,000 kr. och har beräknat samtliga kostnader för kårens förläggning till 1,630,000 kr. Nu har emellertid en högst väsentlig prisstegring — enligt uppgift omkring femton procent — skett på byggnadsmaterialier och ytterligare stegring torde vara att vänta. Inom kustartilleriet anser man därför att man i stället för fyra envåningskaserner bör bygga två tvåvånings-kaserner. Besparingar av betydelse skulle härigenom kunna vinnas. Ur luftskyddssynpunkt anser man det likvärdigt om det inom det för kåren disponerade området förlägges två tvåningskaserner med stort inbördes avstånd i stället för fyra närmare varandra liggande hus.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

Till en A. B. F:s kurs för studieledare

i ungdomscirklar vid Brunnsvik 28 juni-9 juli har från Gotland som deltagare antagits Lilly Hellgren, Fårö, Arne Johansson, Fårösund, och Gustav Johansson, Visby.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

Trafikmöten

anordnas av Gotlandsavdelningen av M. F. i Klintehamn den 2, Rute och Fårösund den 3 april. Föredrag hålla av kamrer Frank, Stockholm. Vidare visas filmen ”I trafikvimlet”.
söndagen håller M. H. F. årsmöte i Schulzes konditori i Visby. För övr gt anvisas till annons i gårdagens malmer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

Byggnadsförbud å Fårösund.

Länsstyrelsen har meddelat förbud t. v. och intill dess byggnadsplan blivit fastställd, dock högst till utgången av år 1938, verkställa nybyggnad inom Fårösunds samhälle, d. v. s. det område därstädes som enligt föreliggande förslag skall falla under den blivande byggnadsplanen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Snöväder men kyla att vänta.

Igår rådde här blidväder, som i solskenet på S:t Hansplan till och med nådde en temperatur av plus 9 gr., men på natten gick temperaturen åter ned och i morse var det fortfarande — 1 gr. Obetydligt snö har i natt fallit men åtminsone uppe på nordöstra kusten har snöfallet varit rikligare. I morse hade man där fotsdjup snö och ett fortsatt stilla snöväder med stora flingor. Man sade att det i skogen var så vackert ”som på en tavel”.
Väderleksgubbarna spå nu ytterligare snö och kallare väderlek.
I Fårösund ligger ännu isen fast, men utanför Bungeör och likaså i Slite är det isfritt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1937
N:r 45

Arbetena forceras i Fårösund.

Kustartilleriets byggnader kunna påbörjas i vår.
Stockholm, 22 febr. (Press.) Enligt vad Gotlands Allehandas stockholmsredaktion inhämtat, torde arbetena med uppförandet av vissa anläggningar för den nya kustartilleriförläggningen vid Fårösund kunna igångsättas på våren eller försommaren. Chefen för marinförvaltningen, amiral Harald Åkermark, upplyser på förfrågan, att förarbeten pågå och att representanter för verket sedan ett par veckor tillbaka befinna sig på ort och ställe. Underhandlingar pågå nu om förvärv av mark, som inte tillhör kronan men som behöver tagas i anspråk för ändamålet.
Sedan k. m:t beslutat, att kustartilleriet skulle förläggas till Fårösund har marinförvaltningen dotacherat viss personal för att utföra mätningar m, å de områden vid Fårösund, där man planerar olika anläggningar, upplyser amiral Åkermark. Utstakningar pågå för närvarande och inom inarinförvaltningen bedrives dessutom arbeten med uppgörande av ritningar för anläggningar m. m. Så snart förhandlingarna om markköpen avslutats och övriga förarbeten äro klara, kan man börja tänka på byggnadsarbetenas igångsättande. Vi ha forcerat vårt arbete så mycket som möjligt, framhåller amiralen. Sedan. kommer förläggningen att utbyggas ruccossivt. Alla arbeten kunna ju inte påbörjas i år, då anslag endast beviljats för vissa arbeten som i första hand skola komma till utförande. Härvidlag har man att följa den plan som godkänts av riksdagen.

Arbetsledningen vid kasernbygget.
Fortifikationsofficeren hos militärbefälet på Gotland synes icke kunna tagas i anspråk i sådan utsträckning, som erfordras för ledandet av byggnadsarbetena i Fårösund. Det torde därför vara oundgängligen nödvändigt att anställa särskild personal för ändamålet. Chefen för fortifikationen har meddelat att överstelöjtnanten vid fortifikationen, H. Jungstedt kan ställas till förfogande från 1 april. Överstelöjtnant Jungstedt, som förklarat sig villig därtill, skulle då kommenderas att tjänstgöra i Fårösund som arbetsledare.
Denne lär emellertid komma att avgå ur aktiv tjänst den 1 oktober i år, och torde frågan om arbetsledarebefattningen efter nämda tidpunkt böra ordnas genom anställande mot skäligt arvode av lämplig pensionerad fortifikationsofficer — eller om lämplig sådan officer ej kan anskaffas — annan person.
En av de tre underofficerare ur fortifikationen, som efter 1 juli i år äro avsedda att placeras i Karlskrona fästning, kan tillfälligtvis under nybyggnadsperioden överflyttas till Fårösund för att tillgodose det trängande behovet av personal där.

Armén bygger för miljoner.
Armförvaltningen är f. n. sysselsatt med att utarbeta en stor byggnadsplan som följd av den nya försvarsordningen. Det gäller uppförande landet runt av kaserner, förrådsbyggnader m. m. enligt 1936 års härordning och om någon månad kommer förslag att underställas regeringen för fastställelse. För ändamålet har anslagits 2 milj. kr. och ytterligare 2 milj, torde bli erforderliga.
Förarbetena ha pågått inom arméförvaltningen ända sedan i höstas. Tiden har upptagits av studie-, planerings- och ritningsarbeten, utredningar och förhandlingar. Det gäller inte bara byggnadsarbeten vid redan befintliga truppförband i olika delar av landet utan även uppförande av nya militära anläggningar och kompletterande anläggningar, bl. a. i Kristianstad, Ystad, Hälsingborg, Linköping, Jönköping, Eksjö, Karlsborg, Östersund, Boden, för tygstationen vid Gotlands artillerikår etc.
En särskild studiedelegation har varit nere i Tyskland och man ämnar i den mån det visar sig lämpligt utnyttja teknikens senaste landvinningar på området. I byggnadstekniskt avseende skall det alltså bli fullt tidsenliga anläggningar men åtgärderna mot luftangrepp få naturligtvis genomföras med hänsyn till de lokala förhållandena. På en plats, där det redan ligger större militära komplex, är givetvis inte mycket vunnet med att en ny kasern uppdelas på ett flertal smärre byggnader, vilket avsevärt ökar byggnadskostnaderna. På andra håll återigen kan det vara mycket lämpligt med speciella arrangemang mot luftangrepp och även depåerna komma att ägnas omsorg med tanke på luftskyddet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43