Gotlandslotsarnas hemvägsersättning nästa år.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t om förordnande, att lotsarnas hemvägsersättning även under år 1938 skall utgå med 50 proc. förhöjning vid distanslotsning. Även för lotsning i lotsled eller tillfältig lotsled anser styrelsen förhöjning av hemvägsersättringen alltjämt böra utgå. Denna har vid följande lotsplatser å Gotland föreslagits till 80 Proc., nämligen Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehanns, Burgsviks och Klintehamns lotsplatser. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Lanthamnarna.

Kappelshamnshamnarna (tiden 15—30 sept.) Ankomna fartyg:
till Storugns: Den 15: skonskepp. Hoppet, Söderman, Halmstad, tom; mfart, Oaxen Alfa, Carlsson Stockholm, stenkol; den 17: fyrm., mskon, Lisa Jonsson, Oxelösund, tom; pråm Oaxen 10, Lindberg, Norrsundet, d:o; den 19: mskon. Nitro, Smedberg, Södertälje, sprängämnen; den 22: bogsångf. Viki free: Sundsvall, bogserar: pråm Menja, Carlsson, d:o, tom; d:o Gripen, Lindqvist. Härnösand, d:o; den 23: Id:o Oaxen 32, Sjöström, Örnsköldsvik, d:o; den 24: mfart, Oaxen Alfa, Carlsson, Norrsundet, d:o; skonskepp. Dagny, Andersson, Ystad, d:o; den 28: pråm T. B. 382, Herdin, Sundsvall, d:o.
Avgångna fartyg: från Storugns:
Den 17: bogsångt. Kolbjörn, Rundstedt, Obbola, bogserar; pråm Åsterion, Selander, d:o, kalksten; d:o Tolvan, Jansson, d:o, d:o; d:o Tian, Törnqvist d:o, d:o; den 19: mskon. Tian, Smedberg, Kylley, sprängämnen; mfart. Oaxen Alfa, Carlsson, Norrsundet, kalksten; den 22: skonskepp. C. F. Ivers, Lindström, Obbola, d:o; pråm Oaxen 10, Norrsundet; d:o; den 23: skonskepp. hoppet, Söderholm, Obbola, d:o; fyrm. mskon. Lisa, Jonsson Köpmanholmen, d:o; den 27: bogsångf. Viking, Ljungström, Sundsvall, bogserar; pråm Menja, Carlsson, d:o. Kalksten; d:o Gripen, Lindqvist, Härnösand, d:o; mfart. Oaxen Alfa, Carlsson, Norrsundet, d:o; den 29: skonskepp. Dagny, Andersson. Obbola, d:o; den 30: pråm. T. B. 382, Herdin, Sundsvall, d:o; d:o Oaxen 32. Sjöström, Norrsundet, d:o.
Ankomna tartyg: till Bläse:
Den 17: bogsångt. Oaxen VIII, Vesterlund, Sundsvall, bogserar; pråm Oaxen 34, Larsson d:o, tom; d:o Oaxen 11, Dahlgren Norrsundet, d:o; d:o Oaxen 38, Eklund. Oxelösund, d:o; den 21: bogsångf. Oaxen IX, Jansson, Husum, bogserar; Oaxen 33. Westrell. d:o, tom; d:o Oaxen 15, Engborg, Härnösand, d:o; den 23: bogs.-ångf. Oaxen V, Östman, Husum, bogserar; pråm Oaxen 39. Svedlund, d:o, tom; d:o Oaxen 4, Hök, Härnösand, d:o; den 24: bogsångt. Iggesund, Bergström, Hudiksvall, bogserar; pråm Balder, Forss, d:o, tom; d:o Loke, Myrgren, d:o, d:o: den 28: bogsångf. Thor, Höglund, Sundsvall, bogserar; pråm Frode, Eriksson, d:o, tom.
Avgångna fartyg: från Bläse:
Den 19: bogsångf. Oaxen VIII, Vesterlund, Husum, bogserar; pråm Oaxen 38, Eklund, d:o kalksten; d:o Oaxen 11 Dahlgren, Härnösand, d:o; bogsångf. Oaxen IX Jansson, d:o, bogserar; pråm Oaxen 34, Larsson, d:o, kalksten; den 23: bogsångt. Oaxen V, Östman, Husum, bogserar: pråm Oaxen 33, Westrell, d:o, kalksten; d:o Oaxen 4 Hök, Härnösand, d:o; d:o Oaxen 15, Engborg, d:o, d:o; den 30: bogs.-ångt. Iggesund, Bergström, Iggesund, bogserar, pråm Balder, Forss, d:o, kalksten; d:o Loke, Myrgren, d:o, d:o; bogs.-ångf, Thor, Häglund, Sundsvall, bogserar; pråm Frode, Eriksson, d:o, kalksten; d:o Oaxen 39, Svedlund, Husum, d:o.

Fårösundshamnarna (tiden 16—30 sept.) Ankomna fartyg: till Bungenäs:
Den 16: mskon. Zenitha, Bengts Västervik, tom; tremskon. Thyra, Bengtsson, Randers, d:o; den 17: ångf. Tanto, Téxéll, Visby, d:o; den 21: pråm Bard Pettersson, Sundsvall, d:o; dan 22: mskon, Ragnar, Pettersson, Landskrona, d:o; den 25: pråm T. 387, Calander, Nynäshamn d:o; den 26: ångf. Tanto, Téxéll, Trelleborg, d:o; Sr 28: ångt. Larus, Ohlsson, Stockholm, den. 30: pråm T. B. 384, Östardahl, Härnösand,: d:o; till Fårösund: den 22: mfart. Erno, Brummer, Horsens för storm, tom: den 27: mgal. Wega, Grafström, Stockholm via Visby, sill; den 28: mkutter Primus, Johansson, Slite, tom; den 29: d:o d:o, d:o, d:o, d:o.
Avgångna fartyg: från Bungenäs:
Den 16: mskon, Zenitha, Beagtsson, Västervik, kalksten; den 17: tremskon. Thyra, Bengtsson, Sundsvall, d:o; den 18: ångt. Tanto, Téxéll, Trelleborg, d:o, den 22: pråm Bard. Pettersson, Sundsvall, d:o; den 23: mskon. Ragnar Pettersson, Härnösand, d:o; den 26: pråm. T. B. 384, Calander, Sundsvall, d:o; den 27: ångf. Taznto, Téxéll, Åhus, d:o: den 28: d:o Larus, Ohlsson, Trelleborg, d:o; den 30: pråm T. B. 384, Österdahl; Söderhamn, d:o; från Fårösund: den 23: mfart. Erna, Brämmer, Petrograd, tom; den 26: mkutter Primus, Johansson, Slite, slipers; den 27: mgal. Wega, Grafström, Ronehamn, tom; den 28: mkutter Primus, Johansson, Slite, slipers; den 29: d:o d:o. d:o, d;o, d;o.
Ankomnatartyg: till Fårösund Strå:
Den 16: bogsångf. Holmen III, Sjöström, Piteå, bogserar; pråm Oaxen 36, Gröndahl, d:o, tom: den 19: tremskon. Bleking, Olsson, Karlsborg, d:o; den 21: mskon. Wanda, Johansson, Waldemarsvik. d:o; den 22: d:o Dagny, Lindström, Västervik, d:o; den 24: mfart. Simson XI, Karlsson, Södertälje, d:o; den 26: mskon. Zenitha, Lenander, Karlshamn, d:o; den 27: bogsångt. Balder, Ljungström, Sundsvall, bogserar; pråm Kelso, Lindemark, d:o, tom; den 30: mskon, Fanny, Johansson, Västervik, tom; till Ahr: den 16: mskon. Klara, Larsson, Stockholm, tom; den 22: d:o Klara, Hammarberg, Orvik, d:o; den 23: d:o Martin, Spindel, Göteborg, d:o; den 27: mfart. Ida, Sporrong, Sikeå, d:o; den 30: mskon. Zita, Johansson, Västervik d:o; d:o Emma, Berndtsson, Örebro. d:o.
Avgångna fartyg: från Fårösund Strå:
Den 17: bogsångf. Holmen III, Sjöström, Piteå, bogserar; pråm Oaxen 36, Gröndahl, d:o, kalksten; den 20: trem.-skon. Bleking, Olsson, Karlsborg, d:o; den 21: mskon; Wanda, Johansson, Roaneby, d:o; den 23: d:o Dagny, Lindström, Stocka, d:o; den 25: mfart. Simson XI, Karlsson, Iggesund, d:o; den 27: mskon., Zenitha, Lenander, Karlsborg, d:o; den 29: bogsångf. Balder, Ljungström, Piteå, bogserar; pråm Kelso, Lindemark, d:o, kalksten; den 30: mskon. Fanay, Johansson, Södertälje, tom. från Ahr: den 17: mskon. Klara, Larsson, Sikeå, kalksten; den 23: d:o Klara, Hammarberg, Köpmanholmen, d:o: den 24: d:o Martin, Spindel, Göteborg, d:o; den 25: mfart. Ida, Sporrong, Sikeå, d:o; den 30: mskon. Zita, Johansson, Köpmanholmen, d:o; d:o Emma, Berndtsson, Karlstad, d:o.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Blåsväder

har kännetecknat det gångna veckoskiftet. Vinden har stått på i huvudsak sydost och har därför icke känts så hård här i Visby, men det stora antalet fartyg, som i går sökto sig under kusten här på väg norr eller söderut, vittnade om att det var gropigt värre ute. Bland fartygen under land här i går observerades en troligen estländsk bottenrevad vitmålad och trälastad hundraelva, som låg här och höll sjön. Den gick här utanför även i dag på förmiddagen. En dansk skonare John av Rönne, på resa från Rönne till Riga med material till porslinsfabrikerna där, hade kommit ända upp under Fårö, då den måste vända och söka hamn här. Även svenska trälastade skonaren Signe kom i går afton in hit, medan danska motorpråmen Landö av Nyborg ankrat upp utanför på redden redan på söndagslörmiddagen och kvarligger ännu i dag. Den var på sydgående med propslast men måste vända vid Karlsö.
Från Fårösund meddelas på middagen att dit lyckligt mkommit lettländska slätskonaren Friedrich av Libau om 60-nettoregisterton. Skonaren hade i barlast varit på väg från Riga till Libau men blivit segelshten och två dygn drivit i sjön, varunder så gott som alla segel gått i trasor. Lotsarna på Bungeör observerade skonaren drivande för bara riggen, och alla fyra lotsarsna i Fårösund gingo ut, då man misstänkte att skonaren var manlös. Man fann, då man kom närmare, att fartyget förde nödflagg. Lotsarna kunde icke borda fartyget i den grova sjön, men ombord på skonaren lyckades man sätta ett försegel och få fartyget at styra, varpå med lotsarna som vägvisare skutan kom i hamn. Lotsarna påträffade fartyget mellan Lavergrund och Fårö Missloper. Besättningen hade redan gjort sig klar att lämna fartyget som såg ut att gå på land på Fårö, man hade spikat ihop däcksluckor och plockat ihop sina tillhörigheter, då lotsarna kommo som räddande änglar. Vid 10-tiden i förmiddags låg fartyget i Fårösund.
Några vidare missöden till sjöss ha icke avhörts, men pr radio har varning utsänts för en drivande segelfartygsmast, omkring 10 fot ovan vattenytan,
observerad igår c:a 4 1/2 naut. mil sydväst till syd om Dagerortsfyr, drivande västerut och utgörande en fara för sjöfarten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

För stöld

har landsfiskalen i Slite häktat och till kronohäktet införpassat siömannen Ture Liljeqvist, född i Kramfors år 1910 och skriven därstädes.
Liljeqvist besökte i lördags hotellet i Slite, där dans var anordnad. Då han skulle avlägsna sig och fara till Fårösund, där hans fartyg låg, hade han försett sig med en överrock, som tillhörde en annan av gästerna. Han hade tidigare på kvällen sökt tillgripa en annan rock, vilket emellertid förhindrats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Vid Fårösunds norra gatt

har arbetet nu återupptagits, sedan parternas ståndpunkt i lönefrågan sammanjämkats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220

Äpplen och äppelblom på samma träd

hör ju inte till vanligheten, men det blida Gotland kan frambringa sådana naturkuriosa, och i handlande stengårds trädgård i Fårösund hittar man för närvarande ett sådant äppelträd, som samtidigt med frukt även bär utslagna blommor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21

Lanthamnarna.

Fårösundshamnarna (tiden 1631 aug.) Ankomna fartyg: till Bungenäs: Den 17: ångf. Dagny, Lundgren, Karlstad, tom; infart. Dejefors, Berg, Hälsingborg, d:o: den 23: d:o Herreö, Lindblom Trelleborg, d:o; den 24: pråm,. T. 13. 377, Carlsson, Söderhamn, d:o; den 28: mfart. Mölnbacka, Andersson Hälsingborg, d:o; den 29: ångf. Österklint, Knalve, Stockholm, d:o; den 31: d:o Bungenäs, Nilsson, d:o, d:o; till Fårösund: den 22: inkutter Primus, Johansson, Slite, tom; lustkutter Trapp Goldschider, Mariehamn, d:o.

Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 17: ångf. Dagny, Lundgren, Karlstad. kalksten;. den 18: mfart. Dejefors, Berg, d:o, d:o; den 23: d:o Hernö, Lindblom, Hörneflors, d:o; den 24: pråm.
T. B. 377, Carlsson, Söderhamn, d:o; den 28: infart. Mölnbacka, Andersson, Göteborg, d:o; den 29: ångf. Österklint, Knafve, Malmö, d:o; den 31: d:o Bungernäs, Nilsson, Landskrona, d:o; från Fårösund: den 16: mkutter Primus, Johansson, Slite, slipers; den 23: lustkuttern Tropp III, Goldschider, Visby, tom.

Ankomna fartyg: till Fårösund Strå: Den 16: skonert Bleking, Olsson, Karlsborg, tom: den 20: mskon. Najaden, Åberg, Kalmar, d:o; den 21: d:o Diana, Påhlsson, Riga, d:o; den 25: skskepp. Natalia, Torsson, Köpenhamn, d:o; bogsångf Holmen III, Sjöström, Norrköping, bogserar: pråm Oaxen 35, Andersson, Stockholm, tom; d:o Oaxen 36, Gröndahl, d:o, d:o; den 2: mskon. Elisabeth, Thuresson, Prestö, d:o; till Ahr: den 17 mskon. Iris, Karlsson, Västervik, tom; den 18: mfart Ida, Sporrang, Danzig, d:o; ångf. Lilly, Abrahamsson, Mem, d:o; den 19: mskon Klara, Hammarberg, Karlshamn, d:o; den 24: d:o Ethel, Magnusson, Sölvesborg, d:o

Avgångna fartyg: från Fårösund Strå: Den 16: skonert Bleking, Olsson, Karlsblorg, kalksten: den 21: mskon. Najaden, Åberg, d:o, d:o; den 25: d:o Diana, Påhlsson, Nederkalix, d:o: den 29: bogsångf. Holmen III, Sjöström, Piteå, bogserar: pråm Oaxen 35, Andersson, d:o, kalksten; d:o Oaxen 36, Gröndahl, d:o, d:o; mskon. Elisabeth, Thuresson, Stocka. d:o; skskepp. Natalia, Thorsson, Karlsborg, d:o; från Ahr: den 17 mskon. Iris, Karlsson, Sikeå, kalksten; den 19: milart Ida. Sporrong, d:o, d:o; ångf. Lilly, Abrahamsson, Köpanansholm,en, d:o; den 20: mskon. Klara, Hammarberg, d:o, d:o; den 25: d:o Elhel, Magnusson, Karlstad, d:o.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Lustresa till Fårösund.

I fall af gynnsamt väder och tillräckligt antal passagerare afgår ångfart. Gotland Tisdagen den 3 Augusti kl. 9 f. m. härifrån till Fårösund hvarifrån det återvänder på aftonen.
Närmare meddelas af Boström & Nilsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Ormbiten under lingonplockning.

Under lingonplockning på det s. k. Graun i närheten av Verksgårds å Fårö blev i går en 19-årig flicka från Lärbro ormbiten i ena handen. Denna svullnade hastigt upp. Till all lycka fick man fatt i postbilen från Fårösund, som vände på sin tur och förde den skadade till Broa, där extra färjtur rekvirerades. Flickan införds till lasarettet i Visby, där hon togs under behandling. Hennes tillståna inget inga farhågor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1932
N:r 212

Strejk vid arbetena i Fårösunds norra gatt.

Som förut nämts har en lönetvist uppstått vid vattenfallsstyrelsens arbeten i Färösunds norra gatt och situationen har nu blivit akut. Pråmkarlarna på mudderpråntarna hade begärt att få samma löner som borrarna. och då denna deras begäran icke kunde villfaras, nedlade c:a 20 man arbetet i tisdags afton. Vid omröstning inom hela arbetsstyrkan, som är c:a 40 man, var majoriteten emot arbets. nedläggelse, men efter denna första omröstning avskiljde sig personalen på mudderverket och mudderpråmarna och beslutade för sin dbl arbetsnedläggelse. Det är alltså icke endast de i lönetvisten invecklade som nu gått i strejk utan även en del andra arbetare ha gjort gemensam sök med grovarbetarna. Huvudparten är syndikalister och som ledare för aktionen står en syndikalist från Rute.
Lönepretentionerna avsåga som sagt att tillförsäkra pråmkarlarna samma tim- och ackordslöner som borrarna. Pråmkarlarna ha hittills – haft en ackordsförtjänst, som givit c:a 90 öre i timmen, och to hade nu erbjudits en höjning av samma förtjänst så att den skulle ge c:a 1 kr., men fordran var en höjning till kr. 1:25. Arbetet på mudderverket och pråmarna är mu nedlagt och blockerat av syndikalisterna, medan arbetet ostört fortgår på borrpråmarna. Arbetsledningen har rekvirerat ny arbetskraft från arbetsförmedlingen. Något beslut om arbetets inställande i sin helhet, då lu även de övriga c:a 20 man skulle mot sin vilja bli arbetslösa, har ännu icke fattats tch torde icke bli aktuell förr än frågan om ny arbetskraft blir avgjord.
Att den syndikalistiska lokalavdelningen lämnat sitt bifall till strejk- och blockadaktionen är ju självklart, men hur det förhåller sig med övriga fackförbund, till vilka en del av de strejkande äro anslutna, såsom »väg- och vattenbyggarna», »grov- och fabriks» samt »järn- och metall», är osa i skrivande stund obekant.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208