Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 27 april.
Fest hade i lördags afton anordnats i Västra folkskolan. Programmet sköttes av eleverna i högsta klasserna och festen gavs till förmån för 6:te klassens skolresa i sommar.
Festen tog sin början strax efter kl. 6 och inleddes med ”Vintern rasat”, spelad på fioler och orgel. Läraren på platsen Sven Larsson hälsade så de närvarande välkomna och redogjorde för programmet. Så följde omväxlande körsång, duettsång, fiol och orgelmusik av barnen som rönte flitiga applåder. Folkskollärare S. Larsson skildrade därefter en resa till Norge som han företagit.
Sedan serverades kaffe i småskolesalen varefter samling åter skedde i folkskolan, där barnen utförde på ett särdeles lyckat sätt en teaterpjäs. Amatörerna avtackades med stormande applåder. Efter föreställningen följde åter sång, musik och uppläsningar.
Folkskollärare Larsson tackade så de närvarande för visat intresse och resultatet av festen blev en behållning av omkring 100 kr. En god hjälp för den planerade skolresan.
Som avslutning sjöngs gemensamt ”Du gamla du fria”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

På haveriauktionen

igår på Fårö och i Fårösund försåldes de ledningsstolpar, som ilandbärgate på kusten av Fårö, vid Bungenäs och Ahr m. fl. platser. Stolparna härröra från den via Norsta Aura den 15 mars strandade ångaren Sten Sture och egendomligt nog ha praktiskt taget varenda en av de c:a 375 stolpar, sona kastades från fartyget, bärgats.
Auktionen inbragte sammanlagt inemot 2,000 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 April 1937
Nr 91

Haveriauktion å ledningsstolpar.

Genom offentlig auktion, som förrättar ONSDAGEN DEN 21 APRIL med början kl. 11 f. m. å sträckan Skär-Holmudden (samling vid Skär) å Fårö och sedermera tidigast kl. 4 e. m. vid Tullstationen ä Fårösund, kommer att för vederbörandes räkning i smärre utrop försäljas c:a 300 st. ledningsstolpar av trä i olika längder och tjocklekar, utgörande en del av den från äng!. ”Sten Sture” kastade lasten. Betalningen skall erläggas kontant vid auktionen.
Bärgarna anmodas infinna sig vid auktionen för bärgarlönens uppgörande.
De bärgare, som ännu ej anmält sig, torde omedelbart göra detta.
Visby den 14 april 1937.
CARL E. EKMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Auktion å VIRKE och VED.

Lördagen den 24 dennes kl. 2 e. m. kommer för vederbörandes räkning vid Marpis å Fårö att försäljas gren-, tvet- och floved samt ett mindre parti bräder och spån.
Betalningsanstånd för godkände köpare till 1 sept.
Lärbro den 16 april 1937.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Haveriauktion å ledningsstolpar.

Genom offentlig auktion, som förrättas ONSDAGEN DEN 21 APRIL med början kl. 11 f. ni, å sträckan Skär— Holmudden (samling vid Skär) å Fårö och sedermera tidigast kl. 4 e. ni. vid Tullstationen å Fårösund, kommer att för vederbörandes räkning i smärre utrop försäljas c:a 300 st. ledningsstolpar av trä i olika längder och tjocklekar, utgörande en del av den från ångf. ”Sten Sture” kastade lasten. Betalningen skall erläggas kontant vid auktionen.
Bärgarna anmodas infinna sig vid auktionen för bärgarlönens uppgörande.
De bärgare, som ännu ej anmält sig, torde omedelbart göra detta.
Visby den 14 april 1937.
CARL E. EKMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84

Lotsångaren Vega

som igår lade ut Hoburgsrevs lys- och ljudboj, inkom hit igår afton och tog ombord Salvorevs lys- och ljudboj, med vilken ångaren i förmiddags avgick till Fårö i avsikt att utlägga bojen. Vega beräknas i kväll eller i natt återkomma hit för att avhämta även Kopparstenarnas boj, som därefter utlägges då Vega går till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84

Sten Stures grundstötning vid Fårö.

Sjöförklaring ägde på måndagen rum inför rådhusrätten i Malmö med anledning av ångaren Sten Stures av Trälleborg grundstötning utanför Fårö under resa från Hangö i Finland till England. Orsaken till grundstötningen, som ägde rum i ett drivisbälte och under tjocka, ansåg ångarens befälhavare, kapten Folke Johansson, vara att man kommit västligare än beräknat, beroende på den oerhört starka strömmen i Finska viken. Då båda sjöfartssakkunniga i rätten vitsordade även, att strömsättningarna i Finska viken och Östersjön vid denna tid på året äro oerhört starka och svårberäkneliga. Enligt kaptenens åsikt hade något kompassfel absolut icke orsakat olyckan, ”Jag förstod ej, att vi råkat på grund, förrän jag såg hur sanden virvlade upp efter sidan, när vi slagit back”, förklarade han, och förste styrmannen, som haft vakten vid tillfället, förklarade detsamma. Såväl denne som andre styrmannen ansågo liksom kapten Johansson, att den starka strömmen orsakat grundstötningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 12 april.
Fårö kommunalfullmäktige höll sammanträde i går i Västra småskolan och alla ledamöter voro närvarande utom en som på grund av sjukdom var frånvarande.
Revisorernas berättelser över de kommunala räkenskaperna för år 1936 behandlades. Barnavårdsnämdens kassasammandrag upplästes och beviljades kassaförvaltare och nämd ansvarsfrihet. Fattigvårdsstyrelsens kassasammandrag upplästes och ansvarsfrihet beviljades. Revisorerna hade avgivit följande utlåtande: ”Vid granskning av förestående styrelses räkenskaper hava vi funnit dem vara väl förda och försedda med behöriga verifikationer. Vi kunna dock icke underlåta att påpeka att nämda styrelse räknat allt för optimistiskt när den uppgjort staterna för åren 1935-36 d. v. s. de ha räknat med så lågt anslag från kommunen, att de icke kunnat återbetala sina lån till kommunalnämden. Fattigvårdsstyrelsens skuld till kommunalnämden var 1 jan. 1937 7,050 kr. Som bidragande orsak till denna stora skuld kan dock framhållas att under år 1936 en hel del fattigvård utbetalats, som icke kunnat förutses. Under innevarande år kan enl. beräkning största delen av lånet återbetalas, dock icke allt. Det blir därför nödvändigt att för år 1938 räkna med så stor uttaxering att hela skulden kan återbetalas. Vi föreslå ansvarsfrihet och att fullmäktige med godkännande lägga revisionsberättelserna till handlingarna.”
Kommunalfullmäktige beslöt i enlighet härmed.
Arbetslöshetskommitténs kassasammandrag upplästes och ansvarsfrihet beviljades för år 1936. Hälsovårdsnämdens kassakonto upplästes och nämden beviljades ansvarsfrihet för år 1936, likaså kommunalnämden och dess kassaförvaltare.
Till ledamöter i valnämden utsågs verken. Alb. Pettersson, f. d. folkskollärare J. Herlitz, hr Erik Fröberg och hemäg. Axel Hägglund. Till suppleanter utsågos Tord Engström och Martin Ekman. Till revisorer för de kommunala räkenskaperna valdes lotsen Haldur Vigsten och sergeant Gustaf Larsson, Lauters.
Den av kommunalstämman den 12 juli 1936 tillsatta kommittén för upprättande av förslag till färjeturer över Fårösundet inlämnade följande förslag:
”Sommarturer 1/4-1/10: från Fårösund kl. 7,15 — 9,15 — 10,45 — 12,00 — 15,00 — 16,00 — 18,00 — 20,25, från Broa femton minuter senare varje tur.
Vinterturer 1/10-1/4: från Fårösund kl. 7,45 — 10,30 — 12,15 — 14,45 — 18,15 — 20,25, från Broa 15 min. senare varje tur.
Vi föreslå som framgår av förestående tabell, att 20,25 turen från Fårösund skall både sommar och vinter utföras som ordinarie, oavsett om resande med busslinjen finnes eller icke. Ävenså är det önskvärt att i synnerhet sommartid lördags-, söndags- och helgdagskvällar en avgiftsfri färjetur avgår från Fårösund t. ex. kl. 22,30, detta dock på tillsägelse till färjemannen senast samma dag kl. 20,50.
Beträffande överfarten vintertid över isen då färjetrafiken upphört föreslå vi att vägstyrelsen ombesörjer utprickning av isvägen över sundet och med så kort avstånd mellan ruskorna att de äro synliga till varandra vid dimma eller snötjocka t. ex. med ett längsta avstånd av 25 m., ävenså att uppfartsvägarna från isen iordningsställas för automobil och I hästskjutsar. Det borde även vara an- slagstavlor med varning då isen anses för svag att trafikera med automobil eller annat fordon.”
Kommunalnämden yrkade bifall till förestående förslag med tillägg att lyktorna å resp. färjelägen borde hållas tända efter mörkrets inbrott hela året även då sundet är tillfruset.
Efter lång debatt enades fullmäktige om att godkänna kommittåns förslag med följande tillägg: först antogs kommunalnämdens förslag ang. lyktorna, därefter beslöts följande beträffande turlistorna, att en färjetur avgår från Broa varje helgfri morgon kl. 6 så att de ar- I betare, som ha anställning vid industrierna i Bunge kunna resa med nämda färjetur till sitt arbete.
På förslag av Henning Nilsson beslöt fullmäktige att hos vägstyrelsen anhålla om att den anskaffade tvenne kälkar att vintertid uppställas en vid Broa och en vid Fårösund för att användas vid transport av resgods över isen, då den är ofarbar för bilar. Ävenså beslöts att hos vägstyrelsen anhålla om fria extra färjor vid brådskande sjuk- och olycka- fall.
Beträffande telefonförbindelsen med färjemannen i Fårösund under tider då telefonstationerna å Fårö och Fårösund äro stängda, alltså nattetid, beslöt fullmäktige att hos vägstyrelsen anhålla om att färjemannens telefon förutom Broa även inkopplas med Fårö telefonstation så att eventuella ex. färjeturer vid sjuk-och olycksfall även kan beställas från nämda plats.
På förslag av Alb. Pettersson med instärnmande av kommunalnämden beslöt fullmäktige att av vägstyrelsen inköpa det vid Broa färjeläge befintliga väntrummet och magasinet och beslöts på förslag av Emil Brogren att bjuda 10 kr. för detsamma. Kommunalnämden fick i uppdrag att uppgöra affären med vägstyrelsen och sedan till fullmäktige inkomma med förslag om reparation senast den 1 juni detta år.
En person hade begärt avskrivning av sin kommunalskatt för år 1936 vilket beviljades.
På fullmäktigesammanträde den 24 jan. 1937 beslöts tillsätta en kommitte för att uppsätta en skrivelse till landstinget om ett mera rationellt ordnande av tuberkulosvårdens och dispensärens verksamhet i länet. Kommitten, som bestod av barnmorskan fru Anna Broström och fattigvårdsstyrelsens ordf. Henning Nilsson, föreslog nu, att fullmäktige måtte hos länsstyrelsen eller landstinget framlägga förslag om att undersökning och tillsyn av tuberkulösa måtte ske distriktsvis liksom den övriga sjukvården och att provinsialläkare och distriktsköterskor ålägges att i samråd med dispensären handhava denna vård. Med den stora arbetsbörda som åvilar personalen på dispensären kan effekten av dess verksamhet icke bliva så tillfredsställande som önskvärt vore och många äro fördenskull de smittohärdar som finnes runt om i bygderna. Ett mera intimt samarbete mellan dispensären och den övriga distriktssjukvården skulle i högsta grad underlätta och effektivisera vården av tuberkulösa. Med dispensären förlagd i Visby blir det relativt dryga kostnader för såväl kommuner som enskilda för ett besök på dispensären och det är många gånger svårt i synnerhet för oss på Fårö att hinna med undersökning och eventuellt röntgenfotografering på en dag på grund av att mottagningen på dispensären börjar sent, och resande från Fårö måste vara i Fårösund kl. 18 för att komma hem samma dag. Atminstone där är en ändring av färjeturerna mer än väl motiverad. Vidare föreslå vi att fullmäktige hemställa om åtgärder för iordningställande av ett fullt modernt mindre hem för tuberkulösa, där behövande kunde få vård under den tid de vänta på vårdplats å fastlandet. Med de många gånger olämpliga bostadsförhållanden som finns på landsbygden kan smittoförande tuberkelpatient icke vårdas i hemmet och de möjligheter till sjukhusvård som för närvarande finnes, äro långt ifrån tillfredsställande. Genom iordningställande av ett sådant hem skulle både läkarens och dispensärens arbete underlättas för att inte tala om trevnaden för patienterna att få undersökningen verkställd på ett ställe, och ej behöva fara från ett ställe till ett annat för röntgenundersökning ra. m. Motionens syfte är icke att klandra de möjligheter som finnas för vård av tuberkulösa, men en förbättring är nog välkommen både för läkare, personal och patienter.
Fullmäktige beslöto att instämma i kommittens skrivelse och att ingå till landstinget med anhållan om vidtagande av åtgärder som kunna anses lämpliga med anledning av de i skrivelsen framförda synpunkterna.
Till revisorsuppleant i arbetslöshetskommitten utsågos Gustaf Brunskog och Aug. Broman, Verkegårds.
På kommunalnämndens förslag beslöt fullmäktige att kommunalnämnden skall infordra anbud å den s. k. Karlkvistska tomten och sedan inkomma till fullmäktige med eventuella anbud om försäljning av tomten. Fullmäktige hade att avgiva yttrande över fru Olga Klints till k. bfhde ställda ansökan om att å Sudersand å Fårö få servera pilsnerdricka till alla spisande gäster, som intaga måltid till ett värde av 1 kr. person. Kommunalnämnden yrkade bifall till ansökan. Tord Engström yrkade avslag. Med 10 röster mot 3 beslöt fullmäktige dock bifalla ansökan.
Som icke pålyst ärende behandlades en skrivelse från kommunalnämnden om att fullmäktige måtte besluta ingå till Gotlands Jägargille med anhållan om åtgärder för införande av jaktförbud på 3 år å rapphöns inom Fårö kommun. Flera kullar rapphöns ha nämligen under senare tid slagit sig ned på ön, där denna fågelart förut totalt saknats och det vore därför skäl att skydda den så att den kommer att stanna och häcka på ön. Fullmäktige beslöt enhälligt ingå till k. m:t med underdånig ansökan om jaktförbud på rapphöns under tiden 1 okt. 1937 till 1 okt. 1940 och att hos Gotlands Jägargille anhålla om benäget bistånd till nämnda förbuds genomförande.
Kommunalfullmäktige sammanträdet var härmed avslutat och vidtog k o mm n nalstämm a, där trenne ärenden förelågo till behandling.
Kassasammandraget för hemmansägarnas spannmålskassa för år 1936 upplästes och godkändes. Kassaförvaltaren beviljades ansvarsfrihet. Till ledamot i skogsvårdskommitten efter Karl Vestergren, som avflyttat från orten, valdes G. du Rietz, Gåsemora, och till suppleanter Gustaf Brunsberg och Hjalmar Olsson, Hammars. På förslag av Erik Fröberg beslöt stämman att å Niklas Bogrens lån i spannmålskassan 175 kr. sänka räntan från nuvarande 5 proc. till 334 proc tills vidare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Dödsfall.

Vestrume gård i Rute har sjökapten C. 0. Haglund avlidit i en ålder av 86 år. Han var född i Rute och kom i unga år till sjöss samt for all världen kring. I sinom tid kom han till fosterön och förde här segelfartyg för ett flertal skeppsredare, såsom Smitterberg, Fårösund, Hägvall på Storungs, Larsson på Fårö och Tyko Lindgren, Ahr. 1905 gick han i land för gott och har sedan bott på sin gård Vestrume. Änkeman sedan sex år sörjets den gamle sjömannen närmast av fosterbarn.

Efter en kort tids sjuklighet avled på lördagen i sitt hem härstädes tapetseraremästaren Gustaf Lundberg i en ålder av 71 år.
Den bortgångne har under många år drivit tapetserarerörelse här i staden och åtnjöt stort förtroende som en duktig yrkesman. Samtidigt har han emellertid vid siden av sitt dagliga arbete nedlagt mycket intresse särskilt på sångens område, där han var en energisk och uppskattad sångledare. Det var han som, tog hand om Arbetareföreningens manskör, då denna bildades och sedan med stor framgång ledde densamma många år. Även i Metodistkyrkan har han under många år tjänstgjort som sångledare och nedlagt ett intresserat arbete. Han var också gammal medlem av IOGT. För vad den bortgångne gjort särskilt på sångens område, är han förtjänt av stor tacksamhet.
Vid sitt frånfälle sörjes den bortgångne, som sedan åtskilliga år tillbaka var änkling, närmast av barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82