Strandningen på Salvorev.

Haveristen i dag lyckligen bärgad av Transportbolaget.
Den i går omnämda ångaren, som strandat på Salvorev, befanns senare vara tyska ångaren Dalälven av Hamburg, förd av kapten R. Arp och tillhörande rederiet Aug. Bolten i Hamburg, Ångaren, som vid olyckan kom från Leningrad och var på väg till Kolding i Danmark, hade 2,075 eng. ton foderkakor ombord. Ångaren rände på kl. 7:45 i går morse och visade sig stå ganska fast. Transportbolaget i Stockholm, som underrättades om strandningen, utsände genast sin i Fårösund liggande stora bogserångare, Balder, kapten B. Ljungström, som inom kort infann sig vid strandningsplatsen och gjorde upp med Dalälvens befälhavare om bärgningen.
Transportbolaget detacherade sedan ytterligare två av sina stora kraftiga bogserångare till Salvorev, nämligen Viking, kapten A. Ljungström, och Minerva, kapten Hallqvist, den sistnämda framkom i förmiddags till haveristen. Redan i går middag satte man i gång med att lämpa en del av lasten över bord – c:a 20 man från land hjälpte till härmed – och bigserångarna gjorde flera försök att draga haveristen av grundet, men utan resultat. Det konstaterades att ångaren stod på midskepps, men hade fritt vatten både för och akter. Vädret var både i går och i dag vackert och gynnsamt för bärgningsarbetet.
Först vid ½ 11-tiden i förmiddags – Neptunbolagets bärgningsångare Hermes hade då också anlänt – lyckades Transportbolagets båtar losstaga ångaren, sedan c:a 350 ton av den dyrbara lasten kastats över bord. Bogserångarna fortsatte med den losstagna ångaren till Fårösund, dit man anlände på middagen, och där dykarundersökning nu kunnat konstatera ombord på Dalälven, är ångaren endast läck i tvåans tank, medan lastrummen äro läns. Transportbolagets bogserångare och deras besättningar ha gjort ett snabbt och gott arbete. Hade det blåst upp, vet man aldrig vilket öde Dalälven kunnat gå till mötes ute på den gamla fartygskyrkogården vid Salvorev.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Strandning vid Salvorev.

Tyske ångaren ”Friesland”, som i dag på middagen inkommit till Bungenäs, meddelar, att den i dag på förmiddagen, då den passerat Salvorev, iakttagit en större ångare, som strandat på reven innanför bojen därstädes. Från ”Friesland” kunde icke iakttagas, vad ångaren hade för nationalitet. Den hade tydligen kommit norr eller österifrån.
Från Fårö fyr kan också haveristen iakttagas, och vid Skärsände räddningsstation har livräddningsbåten på middagen bemannats och gett sig ut till haveristen.
Transportbolagets största bogserångare ”Balder” vilken på middagen passerat Fårösund på väg till S:t Olofsholm, har på order stoppats av lotsarna vid Bungeör och beordrats att avgå till olycksplatsen för att assistera haveristen. Då ”Balder” har en maskinstyrka på 700 hästkrafter, torde den kunna bli till god nytta vid bärgningsförsöken.
Enligt uppgifter av befälet på ”Friesland” uppskattade detta den havererade ångarens storlek till omkring 2,000 ton. Tydligen har den dock ingen radiosändare ombord, ty den har icke pr radio utsänt något meddelande om grundstötningen, enligt vad vi inhämtat vid Tingstäde radio.
En möjlighet kan vara att ångaren sökt komma igenom den smala farleden vid Tronbullshällan, då enligt vad vi erfarit ångaren står ganska nära Fårölandet. Vädret var i eftermiddag vackert med klar luft och 4 – 5 sek-meter sydvästlig vind men ingen sjö.
När strandningen skett är obekant, men av allt att döma har den skett på förmiddagen, då man icke observerat ångaren från fyren, då denna släcktes i morse. I natt kunde man icke se Salvorevsbojen från Fårö fyr, men sikten har eljest varit god och någon mistsignalering har icke behövt förekomma i natt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Dödsfall Albertina Maria Magdalena Karlström

Att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat genom en stilla död hädankalla vår kära maka och moder Albertina Maria Magdalena Karlström född Hamberg i en ålder av 78 år, 7 mån., 2 dagar, innerligt sörjd och saknad av mig, barn, barnbarn, broder och fosterbarn, släkt och många vänner, varder härmed tillkännagivet.
Verkegårds å Fårö den 9 dec. 1932.
Edvard Karlström.
Sv. ps. 221, 3.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Färjtrafiken å Fårösund.

Då skaparen fullbordat sitt verk, tog han en överblick över sitt arbete, där han stod, utanför norra Gotland. Därunder kom han att stoppa ned händerna i byxfickorna, men upptäcker därvid, att det samlat sig en massa klappersten, grus och sand i dessa. Frånvarande och liksom instinktmässigt vänder han ut och in på fickorna, skakar och borstar dem rena för damm och Smuts.
På detta sätt kom Fårön till. Bevisen för riktigheten av dessa hypoteser är en hel del säregenheter i Fåröns geografiska form och i dess jordmån. Öns karghet gör att en hel massa stats- och landstingsbidrag utdelas, som de bättre jordbruksdistrikten kunna utnyttja — men däremot icke vi Fåröbor kunna tillgodogöra oss. Med tanke på att Fårö är taxerad till 1,250,000 kr. och Gotlands landsbygd till. 94 milj. kr., så är det just inga småsummor, som gå till statlig skatt plus det att varje ko taxeras till 150 kr. inkomst. Och vad få vi i ersättning? Jo, Fårösundsfärjan den går ju med 3,000 kr. förlust — summan en nagel i ögat för vägstyrelsen. Vad egentlig nytta vi ha av den, får man en föreslällning om genom att läsa och studera turtabellen. Av den framgår det, att t. ex. på eftermiddagarna är där inte en enda förbindelse mellan omnibussen och färjan till Fårö. Tåget ankommer till Lärbro kl. 16,05 — kunde inte färjturen 17,15 framflyttas en 15 á 25 minuter. Då kunde det vara en chans för en cyklist att hinna köra de två milen — nu kan det gå, men man kan också ibland med blandade känslor få höra färjan ute i sundet. Det har hänt mig — parallellfall lära icke saknas.
Summa summarum — vi ha betalat skatter utan att knota — pengar, som använts till, ditt och datt, bl. a till »hjälp till självhjälp» åt lantbruk, som i alla avseenden och sätt är långt mera gynnsamt ”lottade än fårölantbruket. Det är därför med en viss beklämning
man vid senaste vägstämma läste förslagen om en höjning av taxorna. När färjan är ditsatt av vägstyrelsen, kan det ju ligga nära till det antagandet, att vi — som betala vägskatt — skulle slippa ifrån den dubbla beskattning, som ju färjavgiften onekligen blir. T. ex. kör en lantbrukare 1,000 kg: potatis till Lärbro, får han på färlan i avgift — tur och retur — betala 3,90. Motsvaranda får en omnibuss betala 4 kr. — eller 2 kr. om »block» användes. Dessutom finns här flerstädes i Sverige färjor, som äro avgiftsfria, Alnö m. fl.
En återgång till de gamla roddbåtarna är med tanke på biltrafiken omöjlig. Motorfärjan har ju biltrafiken onekligen stor nytta av. Varför inte använda bilskattemedlen till bestridande av färjomkostnaderna? Och några tusen av vägskattemedlen. — Fårösund behöver ändå inte grusas?
Refektionerna göra sig själva.
Jack-Korgän.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Belöning till raska lotsar.

Kungl. m:t har, i enlighet med lotsstyrelsens förslag, tilldelat det vid lifräddningsstationen Ekeviken å Gotlands Fårö anstälda räddningsmanskapet, nemligen 1 uppsyniningsman och 11 man båtbesättning, såsom belöning för räddningen af besättningen å den på Salvoref strandade franska briggen ”Joseph & Marianne”, förutom hvad i dagtraktamente reglementsenligt dem tillkommer, ett lika stort belopp såsom särskild belöning för deras välförhållande vid förenämnde tillfälle.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Strandningar.

Norska barkskeppet Christiane, hemma i Moss och fördt af kapten N. Isaaksen, har under resa från Riga till hemorten med last af sleepers, 7 d:s under svår regnotjocka strandat å Fårön, men åter kommit flott och ankrat i närheten af Salvoref. Skeppet, som löpte fullt af vatten, anses fullkomligt vrak. Stor- och fockmasterna äro kapade. Vid strandningstillfället försökte besättningen att rädda sig i skeppets två båtar, men dessa blefvo af de våldsamma sjöarne lossslagna ur taljorna vid fartygets sida, hvarvid två man medföljde. Kaptenen tror, att de möjligen kunnat rädda sig till Gotska Sandön, enär de länge syntes drifva ditåt. Emellertid är deras öde ännu okändt. Kaptenen och den öfriga besättningen kunde först den 9 d:s med lifsfara bergas af lifräddningsbåten.
— Angående vid Burgsvik strandade engelske ångaren ”Arab” insmög sig i förra n:ret den oriktiga uppgiften, att denna skulle vara tagen flott. Då notisen meddelades oss af en direkte från strandningsstället återvändande person, trodde vi oss ej böra eller kunna hetvifla dess riktighet. Vi bafva nu blifvit upplyste, att den icke ännu är tagen af grund, men att anledning finnes att förmoda att ”Färdigs” ansträngningar torde lyckas. Hvad bolaget Neptuns bergningslön beträffar, lärer någon sådan aldrig hafva varit begärd. Ryktesvis hafva vi dock hört berättas, att 15 procent at lastens värde varit af ”Arabs” kapten föreslagne, men af en eller annan orsak icke blifvit antagne.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 20 November 1875.
N:r 92.

Strandningar.

Enligt bref af den 8 d:s från Landsort inträffade sistlidne lördag den sorgliga händelsen, att då lots lemnades från den på kryss varande lotskuttern till en från sjön in passerande skonert, en på kuttern händelsevis varande e. o. tullvaktmästare vid namn O. Engström blef af storseglet kastad öfver bord och kunde ej räddas i följd af den då rådande stormen i förening med hög sjögång.
— Enligt bref af den 8 d:s från Kalmar bar engelska skeppet ”Niger”, kapten Gooding, på resa från Skutskär till Hull med trälast, strandat vid Böda på Ölands östra kust. Besättningen är räddad.
— Ett norskt barkskepp har strandat å Salvo ref norr om Fårön, men kommit flott. Bergningsångfartyget ”Poseidon” afgick i onsdags morgse till strandningsstället för att inbogsera skeppet i säkerhet till Slite.
— Skonerten ”Anna Maria” har blifvit vrak, och pågår bergning af inventarierna. Såsom tillägg till vår förra notis i ämnet, kunna vi efter Kalmartidningarne nämna, att den 4:de mannen ombord blef nära liflös förd iland at kustbor, och att föga hopp lärer förefinnas om hans vederfående.
— Den vid Burgsvik strandade engelske ångaren Arab togs i torsdags flott af bogserångaren Färdig från Stockholm; icke af Neptun eller Poseidor, emedan deras begärda bergnivgslön ansågs vara alltför högt tilltagen. Mudderverket, hvars kapten hade bestämda ordres från sitt rederi att anlita bolaget Neptunus, assisteras nu af dess ångare.
— Äfven å ett annat ställe har bolaget Neptuni berningslöner snsetts alltför rundligt tillskurna. Briggen ”Francois & Marie”, kapten Laury, hade grundstött i närheten af Oskarshamn. Befälbafvaren å Poseidon ankom till stället, men ”begärde (säger kapten Laury i en till Oskarshamnsposten in sänd artikel) 10,000 francs (= 7,200kr.) för bogsering fill Oskarshamn (2 mils väg)” Kapten Laury bjöd honom då 500 fr. för bogsering till Oskarshamn, och 1,500 fr. för d:o till Kalmar. Då detta ansågs för litet, hjelpte kaptenen sig sjelf fram till Oskarshamn, med tillhjelp af en liten ångare, ”som han för lastens bergning förhyrt.
— Den vid Bergqvarna strandade holländske ångaren Astrea har af Neptun tagits flott och införts till. Kalmar.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 November 1875.
N:r 91.

Strandning.

Natten mellan sistlidne Onsdag och Thorsdag strandade å Salvoref utanför Fårön franska briggen ”Joseph Marianne”, kommande från Hernösand och destinerad till Frankrike, lastad med plankor. Närmare underrättelse saknas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.