Gotlands fiskare.

Enligt § 3 uti förslaget till bolagsordning för Gotlands läns Fiskeriförsäkringsbolag kan bolaget ej träda i verksamhet, förrän försäkringar tecknats för minst 30,000 kronor af minst 50 försäkringstagare.
För att utröna möjligheten för bolagets tillkomst har beslutats att göra en försöksteckning af försäkringar, innan beslut enligt § 4 om bolagets bildande fattas. Teckningslistor hafva sålunda nu utsändts till följande personer.
Handlanden Gustaf Du Rietz, Gåsemora, Fårö.
Handlanden O. Larsson, Mölner, Fårö.
Fiskaren Joh. Lindholm, Broa, Fårö.
Handlanden K. F. Smitterberg, Fårösund.
Fiskaren John, Sundgren, Lergraf.
Fiskaren L. N. Olsson, Slite.
Fiskaren J. A. Sandelius, Boge.
Fiskaren L. Klintbom, Boge.
Fiskaren O. N. Söderström, Gothem.
Handlanden O. W. Lindahl, Katthammarsvik.
Fiskaren G. Rosvall, Härvik.
Fiskaren Carl Gottberg, Rodarfve, Härvik.
Fiskaren Emil Siggelin, Härvik.
Fiskaren J. Nordberg, Rommunds, Gammalgarn.
Handlanden J. G. Claudelin & C:o, Ljugarn.
Fiskaren N. Hallqvist, Påvala, När.
Handlanden E. Krokstedt, När.
Fiskaren Karl Ulmstedt, Ronehamn.
Konsul G. Cranmér, Ronehamn.
F. d. lotsförman J. P. Södergren, Grötlingboudde.
Hemmansägaren L. N. Hansson, Rembe, Vamlingbo.
Handlanden C. A. Wessman, Vamlingbo.
Fiskaren Joh. Pettersson, Stenstugu, Vamlingbo.
Handlanden Viktor Hansén, Burgsvik.
Tulluppsyningsman A. W. Lundqvist, Burgsvik.
Nämdeman H. N. Hansson, Burgsvik.
Landstingsman Th. Gardell Näs.
Handlanden K. Blomgvist, Hafdhem.
Handlanden Carl Andersson, Eksta.
Fiskaren J. Pettersson, Gustafs, Fröjel.
Fiskaren L. J. Bökelund, Fröjel.
Handlanden E. Smitterberg, Klintehamn.
Handlanden O. H. Nyman, Vestergarn.
Fiskaren A. R. Widing, Vestergarn.
Fiskaren Reinh. Myhrgren, Vestsrgarn.
Fiskaren A. Myhrström, Vestergarn.
Fiskaren Knut Ekman, Gnisvärd.
Fiskaren Herman Toften, Gnisvärd.
Nils Fribergs skeppshandel, Visby.
Fiskaren Edv. Wigström, Lickerahamn.
Fiskaren John Pettersson, Hallshuk.
Handlanden Fritz Kahl Kappelshamn.
Handlanden J. Bäckvall, Storugns.
Fiskaren A. N. Bolin, Ahr.
Ägare af fiskebåtar och fiskeredskap uppmanas att snarast möjligt hos någon af här uppräknade innehafvare af teckningslistor teckna försäkringar.
Beträffande de med dylik försäkring förenade fördelar hänvisas till vid teckningslistorna fogade förslag till bolagsordning äfvensom till de i samtliga Visbytidningar den 21 november 1914 införd a referaten öfver landskamrerare J. G. Löwgrens föredrag på olika platser å Gotland rörande bolagets förutsättningar m. m.
Visby den 15 februari 1915.
K. P. Kuliander.
Lotslöjtnant. Fiskeritillsyningsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Från landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 9 febr.
Ett trefligt slädparti gick af stapel härstädes 6 dennes. Samlingen ägde rum vid Gåsemora, hvarifrån färden i 8 fullsatta skjutsar stäldes till Fårö fyr, där den blågula fanan högtktigt svajade.
Sedan förfriskningar inmundigats, kördes till landtbrukare A. Sandelin å Ava, där ett rikt dukadt kaffebord väntade, och så snart kaffedrickningen var undanstökad, spelades upp till dans, hvari såväl gammal som ung deltog af hjärtan. Under omväxlande dans, tal, sång och musik samt lefverop för värdfolk och arrangörer, svann så tiden hastigt undan, tills det led långt in på småtimmarna, och man till sist nödgades göra uppbrott.
Deltagare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

En hemsk olyckshändelse,

som kräfde ett ungt människolif, inträffade i förra veckan vid Lauters i Fårö. Arbetaren N. Larsson var där sysselsatt med rothuggning, då en gosse kom springande ut till honom just som ett träd skulle till att falla. Larsson ropade till gossen att skynda sig undan, men gossen sprang då i trädets längdriktning, och så var olyckan oundviklig. Trädet träffade gossen i hufvudet så hårdt, att döden ögonblickligen följde.
Den döde, hvars namn var Sigurd Anton Johan Julius Ringvall, var son till stenarbetaren Johan Ringvall, som gifte sig med nämda Larssons dotter år 1901, Gossen var vid sin död omkring 10 år gammal, Han sörjer af föräldrar och morföräldrar samt af en bror och en syster.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Dödsfall. Maria

Tillkännagifves att Gud efter sitt outgrundliga råd till sig hemtagit vår innerligt älskade dotter och syster Maria, som efter en kort men häftig sjukdom afled måndagen den 25 jan. kl. 3 f. m., i en ålder af 20 år, 3 mån. och 19 dagar; lämnande oss föräldrar och syskon, släkt och många vänner i dinnaste sorg.
Ringvide å Fårö den 26 jan. 1915.
Anna, f. Blesell och Adolf Nilsson.
Ingeborg. Henning.
Hilma.

Dödsannons

Sv. Ps. n:r 493, 4, 5 v.
En ängel kom sakta och log,
Och löste de jordiska banden,
och hviskade: ”Nu är det nog”.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Svea hofrätt

gaf 22 dennes utslag på besvär af hemmansägaren Oskar Karlström i mål mot Johan Jacobsson å Fårö, i hvilket mål Gotlands norra häradsrätt meddelat utslag 5 oktober 1914.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21

Ett nytt fall af barnförlamning

har under förra hälften af innevarande månad inträffade å Fårö. Det är det enda fall af smittosam sjukdom, som under sagda tid förekommit i länet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Från hamnen.

Inkommet fartyg; ång. Jössefors, Norin, från Stettin, födning.
Utgånget fartyg; gal. Petrine, Sjögren, till Fårö, styckegods.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Minfaran alltjämt öfverhängande.

Numera går det knappt en dag, utan att underrättelse ingår om att en mina drifvit i land på något ställe af den svenska kusten. Särskildt har ju Gotland länge varit utsatt för påhälsningar af dylika obehagliga tingestar, som göra sjöfarten så riskabel. Senast i natt eller kanske i dag på morgonen har åter en sådan hafvets vagabond drifvit i land på Fårö, där den strandade på ett afstånd af omkring 2,000 meter nordväst om Holmuddens fyr, lyckligtvis utan att explodera. Löjtnant Beckman har emellertid redan från Fårösund afrest till ort och ställe för att oskadliggöra den farliga pjäsen.
Det måste verkligen anses som ett rent under, att en minkatastrof icke ännu inträffat i våra farvatten och att våra postbåtar under sina natturer lyckats undgå den fara, som ögonskenligen hvarje stund hotar dem från flytminor. ”Bättre före var än efter snar”, säger ett gammalt ordspråk, som synes ha sitt fulla berättigande i detta fall. Det är därför ägnadt att väcka förvåning, att Gotlandsbolagets anhållan att t. v. få utbyta båtarnas natturer mot dagresor icke möttes med mera förståelse af generalpoststyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Auktion vid Marpis å Fårö.

Torsdagen den 14 januari kl. 10 f. m. hålles offentlig auktion hos änkefru Alice Martin, Marpis å Fårö, för försäljning af yttre inventarier såsom ett par hästar, en ko, ett parti hö & halm, kör- och åkerbruksredskap m. m. Anstånd till den 1 juni d. å.
Fårö den 7 jan. 1915.
Auktionsjörrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Från hamnen.

Som första seglare för året anlände hit i tisdags afton gal. Petrine, Sjögren, från Fårö med last af ved.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4