Höstrusket har fortsatt

under det senaste dygnet över hela ön. I går eftermiddag övergick det envisa duggregnet i en mera rejäl form av nederbörd, och på kvällen hade det fallit 9,6 mm. här i staden. Mot natten blev regnet mindre häftigt, och nederbördssiffran för i morse stannar vid 3,8 mm. I Källunge regnade det ungefär lika mycket, nämligen 14 mm. sammanlagt i går eftermiddag och i natt. På Fårö fick man 4,4 mm, i går kväll och 4,2 under nattens lopp. Hoburgen fick alltihop på en gång, där föll det från kl. 1 till kl. 7 i går inte mindre än 18 mm. regn, varemot nattens nederbörd där ute uppmätts till endast 0,3 mm. I stället är Gotlands sydspets i dag insvept i en ogenomtränglig dimma.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 236

Blåsväder

har kännetecknat det gångna veckoskiftet. Vinden har stått på i huvudsak sydost och har därför icke känts så hård här i Visby, men det stora antalet fartyg, som i går sökto sig under kusten här på väg norr eller söderut, vittnade om att det var gropigt värre ute. Bland fartygen under land här i går observerades en troligen estländsk bottenrevad vitmålad och trälastad hundraelva, som låg här och höll sjön. Den gick här utanför även i dag på förmiddagen. En dansk skonare John av Rönne, på resa från Rönne till Riga med material till porslinsfabrikerna där, hade kommit ända upp under Fårö, då den måste vända och söka hamn här. Även svenska trälastade skonaren Signe kom i går afton in hit, medan danska motorpråmen Landö av Nyborg ankrat upp utanför på redden redan på söndagslörmiddagen och kvarligger ännu i dag. Den var på sydgående med propslast men måste vända vid Karlsö.
Från Fårösund meddelas på middagen att dit lyckligt mkommit lettländska slätskonaren Friedrich av Libau om 60-nettoregisterton. Skonaren hade i barlast varit på väg från Riga till Libau men blivit segelshten och två dygn drivit i sjön, varunder så gott som alla segel gått i trasor. Lotsarna på Bungeör observerade skonaren drivande för bara riggen, och alla fyra lotsarsna i Fårösund gingo ut, då man misstänkte att skonaren var manlös. Man fann, då man kom närmare, att fartyget förde nödflagg. Lotsarna kunde icke borda fartyget i den grova sjön, men ombord på skonaren lyckades man sätta ett försegel och få fartyget at styra, varpå med lotsarna som vägvisare skutan kom i hamn. Lotsarna påträffade fartyget mellan Lavergrund och Fårö Missloper. Besättningen hade redan gjort sig klar att lämna fartyget som såg ut att gå på land på Fårö, man hade spikat ihop däcksluckor och plockat ihop sina tillhörigheter, då lotsarna kommo som räddande änglar. Vid 10-tiden i förmiddags låg fartyget i Fårösund.
Några vidare missöden till sjöss ha icke avhörts, men pr radio har varning utsänts för en drivande segelfartygsmast, omkring 10 fot ovan vattenytan,
observerad igår c:a 4 1/2 naut. mil sydväst till syd om Dagerortsfyr, drivande västerut och utgörande en fara för sjöfarten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Mantalsskrivningarna.

Till särskild mantalsskrivare har länsstyrelsen på framställning av vederbörande häradsskrivare förordnat kontorsskrivaren Vidar Grönberg för Lärbro, Rute, Fårö och Othems pastorat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Nederbörd har i natt

fallit på Gotland Här i Visby uppmättes kvantiteten till närmare 5 mm. medan man på Fårö fick 14,2 mm. på fyra timmar i natt, vilken blöta var mycket välkommen. Väderleksutsikterna i dag utlova mera fuktighet tinder närmaste dygnet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 26 sept.
Skördetest med försäljning av en del syföreningsarbeten hölls den 24 sept. i missionshuset vid Ringvide av missions vännerna i Fårö Östra, Festen, som var talrikt besökt och gynnades av ett strålande höstväder, var utsatt till kl. 1 e. m. Som inledning sjöngs ps. 118 varefter predikant Emanuel Olsson höll bön, och med text fr. Matt: ev. 28 kap. 18, 19, och 20 vers, följde en missionspredikan som avslutades med bön och sången 299 i Zions toner, var så ????? de??? av festen avslutad varefter vidtog kaffedrickning. Sedan alla blivit riktigt förplägade vidtog auktion av en hel del skänkta lantmanhaprodukter. Predikant Otto Nilsson skötte försäljningen, nu som alltid på ett utmärkt sätt köplusten var god. När till sist de efterlängtade »portionar» utbjödos, var det i synnerhet »det unga Fårö», som bjöd livligast.
Med några väl valda ord tackade så hr Nilsson de närvarande för visat intresse och offervilja för missionens sak, till vilken behållningen går — dels yttre- och inre missionsverksamhet. Predikant Olsson avslutade festen med uppläsande av Dav. ps. nr 1 samt bön varpå följde »Herre signe Du och råde».
Ett välbehövligt regn har i går och i natt fallit över Fårö och uppmälttes till 6.3 mm.

FÅRÖ, 28 sept.
Lingonskörden, som pågått härute sen början av september, har givit rätt gott resultat Bärplockerne ha i år också varit talrikare än vanligt både från sockenbornas sida och av »storlänningar» som kommit hit över. Priset har stått till 25 öre per liter. För mången har det varit en välbehövlig extra slant i dessa karga penningtider, så i år kan man säga, att Avenäset blivit renplockat på dess »röda guld».
Turistisäsongen, som med en gång tog slut härute i början av september, har varit rekordartad i år, fast besökarna vid fyrplatsen varit betydligt mindre än de föregående åren, väl mest beroende på, uti så gott som alla turistföreningens sällskapsresor fram till fyren uteblivit, — det har varit för vackert vid Sudersand i år, så de ha stannat kvar där. De komma ner, när det är fult väder, regn, dimma och rusk, men: när det är så idylliskt som det varit i sommar från fyrens altan med svalka från havet och strålande sol över land och sjö — ja, då utebli de, men de som gjort sig besvär med att »resa fram», ha varit förtjusta. Alla tycks i alla fall vara storligen belåtna med sin »turistsommar», härute på Fårö och säga tack för besöket i år och ett välkommna åter!
Tröskningsarbetet är nu så gott som avslutat och resultatet kan i allmänhet betecknas såsom gott. Potatis och rotfrukter lova riklig skörd. Måtte mu blott priserna på dessa varor bli normala, så lantmannen får lön för sin möda och allt arbete, som i synnerhet rotfrukterna kräva, Hans »timpenning» blir nog den lägsta i alla fall.
Att en hönsmamma er ut små ungar högt uppe i ett träd hör nog till undantagen. Att sådant i alla fall kan hända är säkert. Under de senaste dagarna var man i Avagården dem med tröskning, då gårdens ägare uppe i den gamla Avaeken observerade en höna liggande i en fördjupning efter större avblåst gren och där befanns hönan ha kläckt ut 11 st. kycklingar, alla pigga och krya, så några rötmånadsägg hade hon i alla fall lagt däruppe i eken. Av hönans livliga kacklande kunde man mog sluta sig till den kända refrängen: Jag längtar — tillbaka till Jorden igen. Att den gamla eken är fridlyst, hade nog hönan ingen aning om.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Stadens folkskolor,

Slöjdlärarinnan fröken Anna Ulberstad, som för personliga angelägenheter åtnjutit tiänstledighet under september månad, har beviliats fortsatt tjänstledighet t. v. till den 20 okt. Hennes tjänst uppehålles av fröken Gertrud Ronavist, Fårö.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Nya fyrar i fem fiskelägen.

Lotskaptenen i Stockholm säger sig i yttrande till lotsstyrelsen intet ha att erinra mot en av fiskeriinstruktören Torsten Gustafsson i Visby gjord framställning om rätt att anordna fiskefyrar vid följande fiskelägen på Gotland, nämligen vid Lutterhorns fiskeläge i Fårö socken, Koviks fiskeläge i Sanda socken, Valborgsbodars fiskeläge i Fröjels socken, Marbodarnas fiskeläge i Havdhems socken och Hangreby fiskeläge i Gothems socken. Fyrarna skola hållas tända under tiden 1 augusti eller 1 september till 1 januari eller 1 februari de nätter, då fiskarena äro ute på fiske. (H. B)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Ormbiten under lingonplockning.

Under lingonplockning på det s. k. Graun i närheten av Verksgårds å Fårö blev i går en 19-årig flicka från Lärbro ormbiten i ena handen. Denna svullnade hastigt upp. Till all lycka fick man fatt i postbilen från Fårösund, som vände på sin tur och förde den skadade till Broa, där extra färjtur rekvirerades. Flickan införds till lasarettet i Visby, där hon togs under behandling. Hennes tillståna inget inga farhågor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1932
N:r 212

Gotlands skytteveteraners förening

hade sin sista tävlan för året söndagen den 28 augusti om Veteranpokalen jämt insatsen. Priset?????????? skedde i Visby skyttegilles paviljong och förrättades av fröken Ingrid Rothsman, som efter anmodan välvilligt åtog sig densamma.
i tävlingen deltogo 12 skyttar och vandringspokalen jämte första pris erövrades av J. N. Lindblom, Klinte, för 58 poäng. I övrigt blev resultatet:.
2) Adolf Olofsson, Hogrän, 3) Joh. Persson, Visby, 4) Aug. Hemström, Tingstäde, 5) O. Kahlström, Fårö, 6) P. V. Eilertz, Visborgs, 7) O. Molin, Visby, 8) Frans Fahlstedt, Väte, 9) C. J. Hallgren, Visby, 10) L. N. Hallgren, Fardhem, 11) K. Dassow, Visby, 12) E. Granström, Visby.
I huvudskjutningen om statspris vid söndagens förbundsskjutningar placerade sig följande veteraner främst: 1) K. Dassow, Visby, 88 poäng, (landshövding Roos hederspris), 2) O. Nilsson., Barlingbo, 86 p., 15 kr., 3) O. Molin, Visby, 84 p., 10 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 augusti 1932
N:r 200

Efterlysning.

Husbondesonen Mathius Daniel Broman på Fårön, som afrest till utrikes ort, och på mera än 20 år icke låtit sig afhöra, förelägges, enligt Gotlands norra häradsrätts beslut 12 april 1875, att, derest han lefver, sig angifva hos nämnda Rätt eller dess Ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Juli 1875
N:r 57