Lösöreauktion.

Med anledning av fastighetens utarrendering låter lantbr. August Söderström, Halsarve, Fardhem, genom offentlig auktion torsdagen den 15 dennes kl. 2 e. m. försälja: en häst vallack 15 år, en ko som nyligen kalvat, en dräktig kviga, reaktionsfria, 1 lastvagn, 2 st. arbetsvagnar, en ny, 1 par kälkar, foderhäck, 1 lasthäck, 1 lave, 1 radsåningsmaskin, vänd- och spetsplogar, ringvält, 1 hästhacka, mullskopa, hackelsemaskin, 1 enbetssele, 1 ny slipsten m. m.
Betalningsanstånd med sedvanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran.
Lojsta den 7 april 1937.
J. NIKLASSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Meddelande från Andelsslakteriet.

Överenskommelse har träffats med Gotlands resp. Klintehamn-Roma järnväg om transporter medelst lastbil för uppsamling av djur, som skola levereras till Slakteriet. Dessa transporter, som komma att taga sin början om några veckor, beröra dels Eke, Alva, Havdhem, Fardhem, Linde och Lojsta socknar, dels även Hejde och Väte socknar. Avgifter för uppsamlingstransporterna behöva icke erläggas till bilföraren utan komma att uttagas av Andelsslakteriet vid likviden för redovisning till järnvägen. Avgifterna, som äro låga, kungöras samtidigt med ktingörandet av turlistan för bilarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Arrendeauktion i Fardhem.

TISDAGEN DEN 13 APRIL kl. 1 e. m. låta Villy Larssons, Gardarve, sterbhusdelägare genom offentlig auktion utbjuda fastigheten om c:a 30 trå. åker jämte hagmark på arrende för en tid av 5 år.
Villkoren vid auktionen. Utbud i mindre lotter och i helhet.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Fardhems pastorats sparbank

hade på lördagen årssammanträde i Linde, varvid förhandlingarna öppnades av styrelsens ordförande, lantbr. N. A. Jacobsson, Asa i Lojsta, och folkskollärare Herman Stengård utsågs att leda förhandlingarna.
Av den föreliggande berättelsen framgick, att insättarnes behållning vid ingången av år 1936 var kr. 607,550: 18 samt att under året insattes kr. 78,290: 28 och att insättarne i räntor tillfördes kr. 15,390: 45. Under året har uttagits kr. 59,914: 30 och den återstående behållningen för insättarne vid årsskiftet utgjorde sålunda kr. 641,316: 61. Årets vinst kr. 1,656:79 överfördes till reservfonden.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ledamöter i denna återvaldes för fyra år lantbrukarna O. Jacobsson, Duckarve, och Th. Hansson, Odvalls i Linde, samt Vald. Niklasson, Bjers i Lojsta, samt till suppleanter lantbr. Manfred Pettersson, Asa i Lojsta, och O. Olsson, Duckarve i Linde. Till revisorer valdes Alb. Johansson, Hägvalds i Linde, omvald, och Viktor Jakobsson, Överburge i Fardhem, samt folkskollärare Rud. Blomqvist, Lojsta, nyvalda, med nämdeman Hugo Pettersson, Myrungs, omvald, samt lantbr. Vilh. Jakobsson, Gärdsby i Fardhem, och Elof Olsson, Klints i Lojsta, nyvalda, som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Daglig postbefordran på en rad landsbygdslinjer.

Stockholm, 18 febr. (TT.) Generalpoststyrelsen har beslutat, att på följande linjer på Gotland skall lantbrevbäringen från den 1 mars fullgöras med en tur varje söckendag: Hemse-Fardhem, Roma Kloster—Katthammarsvik, Martebo—Stenkyrka, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö Butlex—Sudersand, Klintehamn—Robsarve, När—Lau, Slite—Boge, Hemse—Alva, Källunge—Lilla Fole, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Katthammarsvik—Herrvik, Bäl—Hejnum, Kräklingbo—Botvatte, samt Ljugarn—Ardre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Skollärareval i Fardhem.

Vid kyrkostämma i dag i Fardhem har folkskollärare Rickard Stenström enhälligt valts till lärare i församlingen. Ett sjuttiotal röstberättigade voro närvarande vid valet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31

Postgången förbättras.

Post varje vardag på många linjer.
Postdirektionen i Linköping har nu till generalpoststyrelsen avlämnat slutgiltigt förslag till förbättrade postförhållanden på landsbygden inom östra distriktet under innevarande är. Enligt förslaget skulle vidtagas förbättringar för en sammanlagd kostnad av 46,000 kr., och för den händelse ytterligare medel ställas ti11 förfogande för ändamålet, har uppgjorts en förteckning över sådana linjer, som i andra hand böra ifråga, komma vid utökning av turantal. Fös slaget upptager turökning på ett stort antal postlinjer på Gotland.
Beträffande de under postkontoret i Visby lydande linjerna bör postgången bli söckendaglig på följande: Hemse—Fardhem, Martebo—Stenkyrka, Roma kloster—Katthammarsvik, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö—Butte—Sudersand, Klintehamn—Robsarve—Klintehamn, När—Lau, Hemse—Alva, Källunge—L. Fole—Källunge, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Bäl—Hejnum, Katthammarsvik—Herrvik, Kräklingbo—Botvatte och Ljugarn—Ardre. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Föreningen för den varmblodiga hästaveln

beslöt vid styrelsesammanträde på lördagen att tilldela sina stipendier för hästskötare åt Karl Erik Larsson, Suderbys i Källunge, och Alvar Johansson, Gardarve i Fardhem, för utbildning vid Flyinge hingstdepå, samt åt Bror Magnusson, Östergårda i Stenkyrka, och Einar Engström, Folka i När, för utbildning vid Strömsholms hingstdepå.
Styrelsen beslöt att Uttala sig för, att statens varmblodiga hingstar på Gotland måtte för nästa år placeras på samma stationer som i år, möjligen att den i Ljugarn stationerade hingsten i stället borde placeras i Vänge.
Den nedåtgående frekvensen av betäckningar vid de varmblodiga hingstarna diskuterades och styrelsen ansåg, att det bästa sättet att motverka denna tendens vore, att staten betalade ett högre pris vid uppköp av remonter, vilket skulle verka stimulerande på intresset för den varmblodiga hästaveln.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 December 1936
Nr 285

Nya män i taxeringsnämderna.

Länsstyrelsen har nu förordnat ordförande och kronoombud i länets taxeringsnämder för år 1937, varvid en del ombyten, skett på vissa poster.
Landsfogde G. A. Broms har avgått som taxeringsordförande och efter honom har till ordförande utsetts för Martebo och Lummelunda landskontorist Hans Hultgren, för Endre och Hejdeby e. o. landskontoristen Eric Wiberg samt för Hangvars pastorat landsfiskal B. Bonde.
Länsbokhållare B. A. Ljungholm har avgått som ordförande i Hejnum och Bäl, där han efterträdes av landskontorist Wiberg, men blir i stället ordförande i Klinte pastorat efter häradsskrivare Ivan Berg.
Häradsskrivare Berg har på grund av avflyttning lämnat befattningen som ordförande även i Levede och Gerum, där han efterträdes av landsfiskal Olof Hallin, samt Hablingbo pastorat, där befattningen övertages av landsfiskal Fritz Stengård.
Slutligen har löjtnant A. Forsberg lämnat ordförandeskapet i sina fyra distrikt. Hans efterträdare blir i Fardhems och Närs pastorat landsfiskal Hallin, i Öja och Hamra landsfiskal Stengård och Rone och Eke folkskollärare Herman Stengård.
Som nya kronoombud inträda i Västkinde och Bro e. landskontoristen Widar Grönberg, och i Endre och Hejdeby agronom A. G. Olofsson (båda efter riksbankskassör Klas Odin), i Martebo och Lummelunda folkskollärare Olof Bolin (efter landskontorist H. Hultgren), i Gothems pastorat samt Hörsne med Bara fjärdingsman Karl Lindahl (efter lantbr. O. V. Pettersson), i Fardhems pastorat samt Levede och Gerum rektor B. Nordlander samt slutligen i Rone och Eke lantbr. Fridolf Mattsson (båda efter landsfiskal Olof Hallin).

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 December 1936
Nr 282