Landsbygden. Linde.

LINDE, 10 okt.
Linde och Fardhems m. fl. socknars missionsdistrikt höll under gårdagen sitt höstsammanträde i Lojsta med möten på såväl förmiddagen som eftermiddagen. Som talare medverkade pastorerna Joh. Reinhagen, Linde, och Gust. Andersson, Visby, samt landstingsman Johan Ahlsten, Alva.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Dödsfall. Bina Nilsson

Min älskade oförgätliga maka, vår kära lilla mamma och mormor Bina Nilsson efter en mödosam jordevandring har idag kl. 4 f. m. fått gå att vara när Herren för all tid. Hon var född den 3 nov. 1859 och sörjes av oss, släkt samt en stor vänkrets och Fardhems friförsamling.
Tack för vad du varit som maka och moder.
L. O. Nilsson.
Signe Wessman.
Märtha o. John Johansson.
Ester o. Linus Hellgren.
Barnbarnen.

Dödannons

Gud skall avtorka alla tårar.
Sv, Missonsf. sångb, 337: 2 v.
Jordfästningen äger rum i Fardhems kyrka söndagen den 16 okt. 1932 kl. 2.30 e. m.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Till ordinarie, småskollärarinna

i Fardhem från 1 jan. 1983 valde kyrkostämman därstädes i går den i tredje förslagsrummet uppförda vikarierande lärarinnan därstädes Molly Amér, som vid valet erhöll 48 röster. De övriga å förslaget uppförda lärarinnorna erhöllo resp. 10 och 3 röster. Vid valet avlämnades 17 fullmakter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Medeltida kulturlager vid Överburge i Fardhem.

På uppdrag av riksantikvarien har amanuensen E. Floderus undersökt ett grustag vid Överburge i Fardhem, där några av grustäkt skadade kullar kunde antas vara fornlämningar. Platsen är belägen omedelbart intill Ancylusvallen och i ett litet skadat jordblandat röse, beläget omedelbart intill denna anträffades visserligen inga gravfynd, men väl lämningar av medeltida bebyggelse, som möjligen kunna ställas i samband med en strax intill belägen liten husgrund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Kyrkoherdetjänsten i Fardhems,

Linde och Lojsta församlingars pastorat har förklarats ledig till ansökan senast den 14 oktober kl. 12.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Gotlands skytteveteraners förening

hade sin sista tävlan för året söndagen den 28 augusti om Veteranpokalen jämt insatsen. Priset?????????? skedde i Visby skyttegilles paviljong och förrättades av fröken Ingrid Rothsman, som efter anmodan välvilligt åtog sig densamma.
i tävlingen deltogo 12 skyttar och vandringspokalen jämte första pris erövrades av J. N. Lindblom, Klinte, för 58 poäng. I övrigt blev resultatet:.
2) Adolf Olofsson, Hogrän, 3) Joh. Persson, Visby, 4) Aug. Hemström, Tingstäde, 5) O. Kahlström, Fårö, 6) P. V. Eilertz, Visborgs, 7) O. Molin, Visby, 8) Frans Fahlstedt, Väte, 9) C. J. Hallgren, Visby, 10) L. N. Hallgren, Fardhem, 11) K. Dassow, Visby, 12) E. Granström, Visby.
I huvudskjutningen om statspris vid söndagens förbundsskjutningar placerade sig följande veteraner främst: 1) K. Dassow, Visby, 88 poäng, (landshövding Roos hederspris), 2) O. Nilsson., Barlingbo, 86 p., 15 kr., 3) O. Molin, Visby, 84 p., 10 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 augusti 1932
N:r 200

Stenkumla hushållningsgille

hade i fredags anordnat en mindre studieresa på södra Gotland i form av en biltur, varvid en del bemärkta Platser besöktes.
Vid 9-tiden på förmiddagen vore vid Isum samlade ett 60-tal jordbrukare från olika socknar inom gillet, och kurs ställdes mot söder med konsulent A. Eklund som färdledare.
Färden gick mot Linde, och Lindi berget togs i betraktande med de vackra omgivningar. Skollärare Stengård underhöll på ett mycket humoristiskt sätt de resande en stund innan färden fortsattes mot söder under god stämning. Ett härligt väder rådde. Vid Stenstu i Fardhem stannade man och dess ägare hr Fardstedt mottog de resande på ett gästfritt sätt. Hans vackra, välbyggda och välskötta egendom togs i betraktande och sedan de resande blivit väl förplägade och törsten släckts med gammalt gott Gotlandsöl, fortsattes färden mot Haver, vara svinbesättning och betesanläggning togs i betraktande. Resan gick så mot Bölske, hr Jacobssons välskötta gård beskådades och resenärerna piggade upp sig vid ett välförsett middagsbord. Nästa anhalt var Havdhems tegelbruk. vars maskiner och tillverkning studerades. Färden fortsatte mot Hoburgsgubben och sedan norrut mot Burgsvik, var pensionat mottog de resande med ett välförsett kaffebord. Sedan ordföranden’ inom gillet tackat hr Eklund och utbringat ett fyrfaldigt leve för honom. ställdes färden mot Eksta och hr Anderssons vackra fårbesättning innan hemfärden anträddes efter en lyckad dag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 augusti 1932
N:r 183

Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM. 1 febr.
Fardhem S. L. U.-avdelning höll lördagen den 30 jan. ordinarie möte vid Sandarve, till vilket även inbjudits så många S. L. U.-intresserade Lindeungdomar, som den tillgängliga lokalen ansågs rymma. Mötet öppnades av föreningsordf., som hälsade alla och envar hjärtligt välkomna, varefter »Var välkommen envar» sjöngs gemensamt och »Gotland» solo av Knut Lindvall, Gårdsby. Martin Laurin, Sandarve, höll så ett föredrag om S. L. U:s syftemål, varefter Lindeungdomarna enhälligt beslöto bilda Linde S. L. U.-avdelning. Till styrelse valdes Bertil Söderdahl, Myrungs, ordf., Olof Lindvall Duckarve, vice ordf., Hilma Jacobsson, Dockarvs, sekr., Maja Olsson, Duckarve, vice sekr., och Evald Lölfstedt, Hägvalds, kassör.
Eliter mötesförhandlingarna följde ett underhållningsprogram med gotländska folkvisor, dialoger och poem. Stämningen var hela kvällen den bästa tänkbara och ett par lustigkurrar sökte liöla den ytterligare, Sist på programmet trädde »varan Radiola» i verksam! het med sina celebra nyheter och goda utsikter för <le närmaste 24 timmarna! Mötet avslöts med »Du gamla du fria» unisont, och några kraftiga leven för S. L. U i allmänhet och för Linde nystartade S. L. U.-avdelning i synnerhet.
Ref.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 augusti 1932
N:r 180

Genom exekutiv auktion,

som idag förrättats å landskansliet härstädes, ha försålts två fastigheter vid Asarve i Hemse, den ena tillhörig Jac. Norrbys konkursbo och den andra Albert Lindgren. Fastigheterna, som saluvärderats till resp. 8,500 och 2,500 kr., inropades av lantbrukaren L. O. Nilsson, Fardhem för 7,840 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 juni 1932.
N:r 142

Fri utsyning av virke för reparationer.

Domänstyrelsen har medgivit fri utsyning av vindfällt virke å Prästgårdens i Hangvar skogsmarker för framtida reparation av kyrkan.
— Jägmästaren i Gotlands revir har av domänstyrelsen anmodats yttra sig om en framställning från Fardhems med flera församlingars pastorat om kontant ersättning för in köpt virke.
— Domänstyrelsen har bifallit en framställning om fri utsyning av virke för vissa uthusbyggnader till prästgården i Hangvars församling.
— Vidare har Rute församling medgivits rätt till fri utsyning av virke för reparation å församlingens kyrka och prästgård.
— Norrlanda församling har av domänstyrelsen tillerkänts ersättning med 760 kr. för kontant inköpt virke för reparation å församlingens kyrka. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46