Auktion vid Ålarfve i Roma.

Tisdagen den 2 nästk. mars kl. 1 på dagen låter landtbr. N. Nilsson, Ålarfve i Roma, genom offentlig auktion på sågplatsen försälja: 50 kaster gran. och kastved af såväl björk som fur, stängselstolpar af ek, ett parti björkplank samt ett såghus. Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästkommande oktober.
Brogårds i Fardhem i febr. 1915.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Dödsfall. Sofia Maria Margareta Wennerström

Att vår himmelske Fader behagat till den eviga hvilan hemkalla vår älskade oförgätliga syster och moster, Fröken Sofia Maria Margareta Wennerström, född den 31 augusti 1833, som efter ett långt tåligt buret lidande stilla afled lördagen den 20 februari 1915 kl. 4 e. m.; djupt sörjd och bittert saknad af syskon och syskonbarn samt en talrik vänkrets, ha vi den smärtsamma plikten tillkännagifva.
Fardhem den 22 februari 1915.
Mathilda Lind, f. Wennerström.
Mathilda & Maria.

Dödsannons

Sof i ro den sista sömnen
Efter mödans långa dag.
Tills på evighetens morgon
Du får skåda ljusets dag.
Sv. ps. 492, 5, 11 v.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Auktion vid Myrungs i Linde.

Medelst offentlig auktion vid Myrungs i Linde nästa onsdag den 24 invev. febr. kl. 12 på dagen låter landtbr. Hugo Pettersson därstädes försälja: omkring 15 st. goda reaktionsfria mjölkkor, dels nykalvade, dels i kalfställning, 2 et. dräktiga suggor, 8 st. grisar 2 á 3 mån. 1,000 kg. blandsäd, 2 st. nästan nya arbetsvagnar, foderhäckar och foderstegar, 2 slåttermaskiner, 1 kälkrack och en kappsläde m. m.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästkommande oktober; andra betala anfordran.
Brogårds i Fardhem den 18 febr. 1915.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Auktion vid Boxarfve i Levide.

Medelst offentlig auktion vid Boxarfve i Levide nästa torsdag den 25 innev. februari kl. 1 p. d. kommer att för vederbörandes räkning försäljas: sladradk, 1 s. k. lastdragare, arbetsvlagnar, foderhäckar, såningsmaskin, slät- och fjäderharfvar, vindplogar, par- och enbetsselar, syänglar, mullskopor, smörkärna, murtegel, såkorn och råg m. m. Kreatur: 2 st. 8-åriga draghästar, 1 sjuårig vallack, 1 2-årig d:o, 1 fargalt, 3 dräktiga suggor, 2 fyra månaders grisar, 10 st. d:o 2 mån., 10 st. d:o 5 veokor, några st. lamm m. m.
Vederhäftige, godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästk. oktober; andra betala vid anfordran.
Brogårds i Fardhem den 18 febr. 1915.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets 2:dra sammanträde; ordförande ord. domhafvanden.)
För misshandel mot juden Israel Krosefsky från Visby är som bekant handl. Charles Blomqvist i Hafdhem tilltalad. Utslag föll vid detta sammanträde, Blomqvist frikändes från ansvar, men ådömdes 10 kronors böter för själfsvådligt förfarande. Krosefsky tillerkändes 15 kronor för inställelse och protokollslösen m. m., hvilket belopp Blomqvist dömdes pliktig att förskjuta.

För djurplågeri, bestående däri att vid plöjning användts en häst, behäftad med öppet sår i lokstaden, dömdes husbondesonen Oskar Ahlin från Kodings i Hemse till 15 kronrs böter.

För fylleri dömdes en person från Eskelhem att böta 10 kronor.

Expropriation af jord för Västerhejdebanan. Trafikaktiebolaget Västerhejde-Visby hade instämt jordägarna A. B. Visby Badhotell, Otto Österdahl, Aryld Karlsson, C. F. Lundqvist, K. Kallenberg, O. J. F. Sandalius och Anton Fornberg, samtliga v d Vible i Västerhejde, L. Munthe, Maria Vedin K. Sillen, Alex. Johansson, Herman Nilsson, Oskar Mattsson och E. Lyberg, samtliga vid Nygårds i Västerhejde, samt K. G. Tiberg och Johan Olsson vid Bjers i samma socken med yrkande, att rätten mätta utse expropriationsnämd för expropriation af hord från deg nämda jordägarna för bolagets järnväg.
Till ledamöter af denna expropriatronanämd utsågos nämdemannen Joh. Olsson, Rovalds i Eskelhem Kl inte M. E. Svallingson i Klinte och förste landtmätaren O. Bolin t Visby. Edgångsdag bestämdes till nästa sammanträde.

Öferfallet på mejeripigan i När. Med yrkande om ansvar för förargelsebeteende har som bekant jalim. åkl., kommissarien Emil Eneman, instämt hemmasönerna O. Haglund och E. Karlsson från Alvase i När. för det de midsommaraftonen i fjor 4, all män väg inom När hindrat mejeribiträdet Beda Karlsson att åckal färdas vägen fram; svarandena skulle hafva rifvit sönder mejerskans kläder, slagit ett spann vatten öfver henne och tilltalat henne otidigt.
Vid ransakningen igår hade af svarandena blott Häglund iakttagit inställelse. Karlsson ligger mobiliserad och hade av denna orsak uteblifvit.

Två vittnen, hemmansägaren Carl Friberg från Mattsarfve Lau och husbondesonen Axel Nilsson, Alvare i När hördes. Ingendera af dam hade emellertid hvarken hört eller sett något af det som lades svarandena, till last ,med undantag af att vatten blifvit häIdt öfver Beda Karlsson. Hvem som hält vattnet öfver henne hade vittnena emellertid ej sett. Hvad gälde okvädingsorden framhöll det sistnämda vittnet, att det var Bada Karlsson själf som utfarit med sådana, några andra dylika ord hade, efter hvad han hört, icke blifvit fälda. Det segslitna målet förekommer åter 8 mars.

Klander af syneförrättning. På ansökan af delägarna i Nederburge, KyIa och Myra gårdar i Fardhem hade lantbrukarigenjören E. Berggren i Visby med biträde af godemän verkställt och den 15 augusti 1914 afslutat syförrättning, afseende torrlägning af öanka marker tillhörande ofvannämda hemman i Fardhem. Hemmansägaren Carl Medbom, Qvie i Fardhem, har nu väckt åtal mot dessa delägare med klander af nämda syneförrättning och yrkande att i synemännens utlåtande måtte göras en del ändringar och rättelser röranda ett avloppsdike. Käranden och de af svarandena, som förenat sig med käranden, yrkade för frågans afgärande häradssyn, hvilken ock bestämdes skall äga rum. Utslag 8 mars.

Dömd värnpliktsvägrare. En eldare Lindsäth från Upsala, hvilken inkallats till militär. tjänstgöring vid Västmanlands trängkårs sjukvårdskompani i Västerås, har för vägran att ikläda sig ,uniform af krigsrätt blifvit dömd tre månaders straffarbete. Vägran har ej skett af religiösa skäl utan ,därför att det stred mot Lindsäths rättsuppfattning och emedan han var fredsvän och antimillitärest. Lindsäth, som förut varit stamanställd, har införpassats. till länsfängelset för straffets aftjänande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Lönetillskott till vikarier

å vissa vakanssatta tjänster. K. m:t har medgifvit, att till de extra ordinarie prästmän, som äro eller varda förordnade att uppehålla nedannämda vakanssatta prästerliga tjänster, må, utöfver hvad i sådant hänseende förut kan vara dem tilllagdt, utgå här nedan angifna belopp, nämligen till vice pastorn i Atlingbo pastorat 400 kr. och till vice komministern i Fardhems pastorat 325 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Auktion.

Med anledning af fastighatens försäljning och bortflyttning från stället, låter landtbr: Robert Ahrling genom offentlig auktion vid Koparfve i Alfva, nästa tisdag den 2 inst. febr. kl. vid 11 f. m. försälja 2 st. arbetshästar, 4 st. mjölkkor, (en kalffärdig i medio af mars) 1 tjur och 1 kviga, flera vagnar, harfvar, plogar, selar, något bräder, hö och halm m. m.
Gogkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 näst. okt.
Brogårds i Fardhem i jan. 1915.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Skogsauktion.

Medelst offentlig auktion, som nästa fredag den 29 invev. januari från kl. 10 f. m. förrättas vid Orleifs i Levide, i s. k. Såghagen, kommer att i mindre utrop försäljas: omkr. 400 st. större och mindre träd, såväl fur som gran. Skogen passar till bygnadsvirke och sågtimmer, hvaribland äfven finnes ett och annat mastträd. Därefter komma att försäljas hemma på gården 3 st. kalffärdiga kvigor, en grissugga, en smålandskärra, mjölk-och arbetsvagn, ett parti såkorn, råg och potatis m. m.
Godkände in ropare erhålla betalningsanstånd till d. 1 nästk. oktober.
Brogårds i Fardhem den 23 jan. 1915.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19

Skogsauktion.

Medelst offentlig auktion, som nästa fredag den 29 invev. januari från kl. 10 f. m. förrättas vid Orleifs i Levide, i s. k. Såghagen, kommer att i mindre utrop försäljas: omkr. 400 st. större och mindre träd, såväl fur som gran. Skogen passar till bygnadsyvirke och sågtimmer, varibland äfven finnes ett och annat mastträd. Därefter komma att försäljas hemma på, gården 3 st. kalffärdiga kvigor, en grissugga, en smålandskärra, mjölk-och arbetsvagn, ett parti såkorn, råg och potatis m. m.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till d. näslk. oktober.
Brogårds i Fardhem den 23 jam. 1915.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Till ordförande

i Fardhems sockens pensionsnämd efter landtbrukaren Johan Johansson i Gardarfve, som afsagt sig uppdraget, har k. befhde förordnat landtbrukaren Aug. Lingvall i Myra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14