Från jernvägsbolagets

stämma, under ordförandeskap af öfverste Vegesack, hinna vi för dagen endast anteckna, att stämman var icke fullt så talrikt besökt som man kunde hafva anledning antaga. Stor liknöjdhet ådagalades särskildt från de kommuners sida, som i saken kunna vara intresserade, alldenstund bland dem endast sju sändt ombud nämligen Etelhem, Stånga, Lau, Wäte, Barlingbo Atlingbo och Hemse.
— I fråga om sättet att erhålla nödiga medel utöfver aktieteckningen för jernvägens anläggning uppdrog stämman åt styrelsen att anskaffa sådana vare sig genom utfärdande af obligationer, genom lån från statens sida eller hos enskilde, på sätt och vilkor, som styrelsen finner lämpligast. — Med anledning af att teckningen i Roma och Barlingbo är vilkorlig, samt teckningen i Hejde icke utan. ett nytt beslut kan varda gällande ansåg sig icke styrelsen förr än det blefve fullt klart, bura dessa kommuner vilja hafva det, kunna framlägga något bestämdt förslag rörande jernvärgens sträckning, och föreslog derför, att stämman skulle ajourneras till 14 nästkommande Augusti, hvilket ock beslöts. Dessförinnan utspann sig dock en öfverläggning rörande de olika påtänkta sträckningarna, för hvilken vi framdeles skola redogöra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Juli 1876
N:r 53

Basar

anordnas av Etelhems skytteförening
söndagen den 26 augusti kl. 3 e. m.
vid Idrottsplatsen, Etelhem.
Sedvanliga basarnöjen.
Dans efter fin musik. Dragspel, fiol, banjo.
Servering.
Etelhems skytteförening.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Anslutningen till andelsslakteriet.

Resultaten från teckningsarbetet för Gotlands Andelsslakteriförening äro: Ala 87 proc., Barlingbo 98, Dalhem 75, Endre 85, Etelhem 98, Fardhem 85, Fole 85, Garda 84, Havdhem 96, Hamra 79, Kräklingbo 91, Lojsta 82, Lokrume 97, Lummelunda 99, Mästerby 89, Norrlanda 93, Silte 94, Sproge 92, Västergarn 76,
Västerhejde 100 proc.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Nya vägarbeten.

Biträdande vägingenjören Erik Wiborgh har förordnats att uppgöra arbetsplaner dels för breddning, rätning och omläggning av vägen Atlingbo kyrka—Isums station, dels för nybyggnad vid gränsen mot Åkelösa myr från Lojsta av vägdelen från Etelhem över Stånga till Bjers i Lojsta, dels för breddning av och förbättring av vägdelen Stånga station—Tellungs i Stånga och dels för breddning av infartsväg till Källders gård i Linde av vägdelen Fardhem—Linde—Hemse. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Sjukligheten i staden.

Nervfeber och lunginflamation hafva under veckans lopp alftagit; hvaremot kopphuset åter måst öppnas, emedan tvenne personer insjuknat i smittkoppor. Den ene af desse personer hade nyligen anländt hit från Etelhem, i hvilken socken många fall af denna sjukdom hafva förekommit.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Februari 1876
N:r 10

Lösen för fynd,

att lyftas landskansliet af: arbetaren Lars Ahlström 14 kronor för ett Östromerskt, kejsaren Anastasii, guldmynt, funnet å Botes i Etelhem socken; — gossen Julius Pettersson 3 kr. för en jernyxa, funnen vid Stumle i Alfva; — arbetaren Anton Carlsson 3 kr. för 2 kufiska mynt, funna vid Tofs i Hejde; — Johan Hallgren 3 kr. för en rund söndrig spännbuckla af brons; — drängen Albert Appelqvist 2 kr. för en ringsölja af brons; — snickaren Lars Ahlqvist 3 kr. för en flätad sönderrifven armring af brons, funnen i Linde; — Per Hemmingsson, Gervide en kr. för en utböjd ringsölja af brons, funnen i Gothem; — Wilhelm och Carl Gezelius 8 kr. för en brynsten af qvarts, en pincett af brons samt ett nyare hänglås och en nyckel, båda söndriga, af jern funna i Lärbro; — gossen Jacob Larsson Hallfoser 5 kr. för en bit af en spännbuckla, en nyckel m. m. af brons och jern, diverse perlor och bitar af ett lerkärl, funna i Dalhem; — Olof Ahlgren 8 kr. för en benkam, 2 söljor af brons, en yxa af jern samt bitar af ett lerkärl, funna å Hemse annexbemman; gossen Jacob Larsson Hallfoser i Dalhem 4 kr. för en söndrig lerkruka; — arbetaren Otto Wessman och Elias Björkander 18 kr. för 10 kufiska mynt och 3 bitar af d:o samt en spännbuckla af brons, fonna i Fohle socken; — Jacob Lagergren 8 kr. för ett bronsspänne af ovanlig form och en pyare bronspjes, funna i Gammelgarn; — Johan Blomberg Stentolby 4 kr. för 1 jernyxa funnen i Fohle; — drängen Joh. Carlqvist 2 kr. för en nyare spjutspets af jern, funnen i Wallstena.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Broomläggningar.

Tisdagen den 16 2:ne broar å landsvägen utanför Kyrkeby gästgifvaregård i Etelhem, då denna väg blir ofarbar; — samma dag en bro å kommunikationsvägen utanför Halfvards gård i Garda, då socknevägen förbi Findarfve och Smiss gårdar uti nämnde socken i stället kan begagnas; — fredagen den 19 en ny bro å allmänna vägen utanför Jufves gård i Sanda socken, då vägen emellan Jufves och Stenhuse gårdar blir ofarbar, men i stället kan begagnas vägen förbi Ejmunds i Mästerby.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.

Understöd till aflöning

åt folkskollärare har beviljats nedanstående socknar: Fleringe 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Norrlavda 60 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Hellvi 40 kr., Östergarn 20 kr, Vestergarn 60 kr., Ardre 20 kr., Etelhem 40 kr., Stånga 20 kr. och Sjonhem 60 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.