Motorkrönikan.

På lördagseftermiddagen intränade en dikeskörning strax söder om vägövergången vid Kungsladugården. En lastbil med släpvagn, tungt lastad med trävirke, skulle möta en annan bil samt körde därvid ut på vänstra sidan, varvid vägkanten gav vika och bilen elfogs ned i diket, där den stjälpte. I fallet ramponerade den en triangelsignal, uppställd av Västerhejdebanan som varning för järnvägsövergången. Händelsen måste betecknas som en ren olyckshändelse, för vilken bilens förare icke kan göras ansvarig. Bilen, som. blev mycket illa åtgången, tillhörde lantbrukaren Gunnar Nilsson, Halner i Bro.

En bilkollision inträffade i går förmiddag på vägen mellan Etelhem och Buttle varvid två bilar från Visby stötte tillsammans, med följd att de båda blevo åtskilligt ramponerade. Olyckan inträffade vid en kurva, där sikten också är skymd av en backe, och den ena av bilarna synes ha, kommit med så stark hastighet, att han icke hunnit bromsa in vagnen, innan kollisionen inträffade. Deniena bilen fick fotsteget avrivet, den andra framringen avsliten och stänkskärmen uppriven.

I går på, förmiddagen körde en motorcyklist från Visby, snickaren K. Nilsson, i diket med motorcykel vid Kroks i Tofta. Olyckan uppges ha tillgått på så sätt, att motorcyklistens fru, som åkte bak på motorcykeln, skulle sätta mannens mössa till rätta, varvid, denna kommit ned för ögonen för mannen. På grund av detta intermesso styrde motorcykeln mot dikeskanten, där den slog mot en sten och stjälpte i diket. Mannen fick ett skrubbsår i tinningen av en sten och föreföll till en början något Om töcknad, medan frun uppgives ha fått tänderna skadade. Sedan ambulans tillkallats och makarna blivit under, sökta och förbundna på lasarettet, finge de åter lämna detsamma.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Dödsfall. Johanna Charlotta Karlsson

Min älskade maka och vår kära moder Johanna Charlotta Karlsson, född Stenberg, avled lugnt och stilla den 23 juni i en ålder av 71 år och 12 dagar, lämnande mig, barn och barnbarn i djup sorg och saknad, varder härmed släkt och vänner tillkännagivet.
Nygårds i Etelhem d. 25 juni 1932.
Oskar Karlsson.
Sv. Ps. 473, v. 1.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Förlovade

John Jacobsson, Stenkyrka och Ingeborg Enström, Gotl, Kaik.

Karl Johansson, Lärbro och Elsa Westöö, Rute. Midsommarafton.

Eric Svensson, Visby och Lilly Jakobsson, Hogrän.

Helge Pettersson, Visby och Esther Johansson, Roma.

Arvid Olsson och Svea Jakobsson, Vallstena.

Karl Nordström, Halla och Vera Lindkvist, Katthammarsvik.

Ivar Laurin, Lau och Agnes Pettersson, Eskelhem.

Thure Olofsson, Lye och Linda Gardsten, Etelhem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Foderauktion i Bara myr i Etelhem.

Tisdagen den 28 juni kl. 1 e. in. hålles
dan vanliga foderauktionen i Bara myr. Utrop i mindre lotter. Samling vid Kronstensfabriken. Betalningsanstånd till 1 okt 1932.
Roma i Juni 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Auktion i Etelhem.

Måndagen 27 juni kl. 1 e. m. låter Elias Ekström genom offentlig, auktion vid Tenglings försälja 18 st. 4 veckors och 9 st. 4 Mån. grisar, 2 st. dräktiga suggor. Samtidigt försäljes foderskörden å 10 tld vid Tenglings och 10 tld vid Mariendal.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1932.
Roma i Juni 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM, 18 juni.
En vacker och grinande sorgehögtidlighet ägde i går rum i härvarande kyrka, då stoftet efter avlidne lantbrukaren Emil Johansson Kyrkeby vigdes till den sista vilan. Sedan kistan under tonerna av sorgemusik från orgeln inburits och placerats i koret förrättades fordfästningen av domkyrkokomminister Nils Oberg i Visby, som är en släkting till den bortgångne. Denne höll först ett griftetal med ledning av Joh. Uppb. 21: 4 och förrättade sedan jordfästningen enligt rivalen. Sedan en psalm sjungits, utförde komminister Öberg även begravningsmässan från altaret. Därefter utbars kistan och sänktes i graven varpå kyrkoherde H. Björkgvist i Hablingbo, som också är släkt till den döde, framförde en avrrkedshäls ving, likaså den bortgångnes broder. lantbr. R. Johansson, Sigsarve i Hejde. Till sist framförde folkskollärare K. M. Gahnström de anhörigas tack för den rika hyllning, som beretts den bortgångnes minne. I sorgehögtidligheten deltogo utom anhöriga även sockenbor i stor mängd och till båren hade också sänts en mycket rik skörd av kransan och blommor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139

Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM, 13 juni.
Dödens skördar. I fredags avled i sitt hem vid Kyrkeby i Etelhem lantbrukaren Emil Johansson i en ålder av 53 år. Den bortgångne var bördig från Lojsta, men inköpte för 22 år sedan den egendom vid Kyrkeby, som han ännu vid sitt frånfälle brukade. Han var en synnerligen driftig jordbrukare och upparbetade också sin egendom på ett mönstergillt sätt. I socknen var han en mycket betrodd och omtyckt man och bekläddes med viktiga kommunala förtroendeuppdrag. Han var vid sin död ännu kyrkavärd och hade förut till dess ohälsa bröt hans krafter under en längre följd av år varit överförmyndare och fattigvårdsstyrelsens ordförande. Han efterlämnar förutom åldriga föräldrar, maka och tio barn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Dödsfall. Emil Johansson

Att min älskade make och vår käre fader lantbrukaren Emil Johansson, född den 31 maj 1879 efter långvarigt tåligt buret lidande i dag stilla avsomnat; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, föräldrar, broder, släkt och vän- ner, hava vi den sorgliga plikten meddela.
Kyrkebys i Etelhem d. 10 juni 1932.
Naima Johansson.
Barnen.

Dödsannons

Ej må en kristen sörja så som de,
där hopp ej hava. En stund för
oss till vila gå de kara vi begrava;
en stund förut blott hemma ar den vän,
som jag begråter. Gud, du har mången
boning dar, och sven mig du låter där
se de mina åter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Till årets premiering av mindre jordbruk,

som kommer att försiggå inom det södra premieringsdistriktet, ha nu anmälningarna inkommit till hushållningssällskapet.
Till erhållande av pris ha anmält sig 37 jordbrukare, fördelande sig på följande socknar: Klinte 2, Fröjel 2, Levide 5, Gerum 2, Fardhem 1, Linde 4, Etelhem 2, När 4, Burs 7, Stånga 2, Rone 1, Alva 1, Hablingbo 1, Öja 1, Vamlingho 1 och Sundre 1.
Till erhållande av s. k. premielån för anläggande av gödselstad, verkställande av dikning o. s. v. ha anmält sig 128 innehavare av mindre jordtruk. Antalet anmälda från de olika socknarna äro: Klinte 8, Fröjel 11, ,Eksta 12, Sproge 3, Levide 13, Gerum 7, Fardhem 1, Linde 4, Lojsta 2, Etelhem 1, Garda 3, Alskog 1, Lye 2, Lau När 7, Burs 15, Stånga 2, Rone 3, Eke 3, Alva 5, Hemse 1, Hablingbo 7, Silte 2, Havdhem 1, Näs 1, Grötlingbo 6, Öja 3. Hamra 1 och Vamlingbo 2.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Auktion i Etelhem.

Fredagen den 26 febr. kl. 12 m. låter herr Ivar Larsson, Westring e, försälja: 25 ton pressad halm, 10 ton hö, 10 ton korn, ett parti luzernfrö, 100 kbm. torr flo-och grenved,
Betalningsanstånd till 1 juni för godkände köpare, ej kända få ställa godkänd säkerhet eller betala vid anfordran.
Stånga den 18 febr. 1932.
K. Karlsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41