Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM, 9 okt.
Potatis och rotfrukter bärgas nu som bäst under vanlig brådska, övervägande god väderlek och även med gott skörderesultat. Potatisen har trots bladmögel lämnat tillfredsställande kvantitet och skämd potatis förekommer blott i ringa mängd.
En garderob i en buske. För någon tid sedan fann en person ett svart bylte som låg instucket och väl gömt i en buske, just där de s. k. Sigvards kvior träffar allmänna vägen vid Båticke. Det befanns innehålla byxor, kavaj, ulster och skor. Av vad anledning kläderna blivit gömda är ännu en gåta, ty någon efterfrågan har ej blivit gjord.
Fem änder i ett Skott lyckads en yngling en kväll i förra veckan. Det kan väl kallas iakttur.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 236

Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM, 19 sept.
Valdagen igår förflöt hår i sämjans och ordningens tecken. Vädret var gynsamt och tillslutningen livligo För de äldre, som voro mer avlägset boende, bereddes tillfälle till skjuts till vallokalen. Och att allt gick juste blev till yttermera visso kontrollerat av tre obekanta herrar, troligen av hr Enbergs parti.
En välkomstfest var igår kväll anordnan i härvarande missionshus för metodistförsamlingens nye pastor Åke Thor, Klintehamn. Välkomsttalet hölls av Alfred Wessman, Alvena. Vid festen medverkade sångare från Klintehamn. Festen som hade lockat fullt hus, avslöts med tal av den nye pastorn.
Skörden av spannmål kan i stort sett anses avslutad och tröskningsresultaten i många fall kända. Höstsäden har här som på övriga orter givit gott resultat. Men vårsäden har lämnat mycket klent resultat såväl i kvalitet, som kvantitet, och något fullgott utsäde torde bli svårt att uppbringa. Mycket har gått till spillo under skörden, på grund av stråbrott. 5- á 600 kg. pr tunnland torde bli skördamaximum.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21

Väghinder.

Enligt gjord anmälan kommer från och med måndagen den 2 till och med thorsdagen den 5 nästinstundande Augusti en bro å allmänna vägen nära Ejmunds gård i Mästerby socken att rifvas och ombyggas, till följd hvaraf vägen emellan Ejmunds och Sanda sockens kyrka då blir ofarbar; kunnande under tiden i stället begagnas södra landsvägen samt vägen genom Eskelhem och Sanda socknar. — Måndagen och tisdagen den 2 och 3 instundande Augusti kommer en bro å allmänna vägen emellan Alfva socken och Wastäde gård i Habblingbo att rifvas och omläggas; kunnande i stället vägen förbi Hafdhems församlings kyrka till Habblingbo begagnas. — Likaledes kommer fredagen och lördagen den 6 och 7 Augusti så kallade Halsarfvebro i Nähr socken att ombyggas, då i stället vägen öfver Nährs-burgen samt vägen emellan denna socken och Burs kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Södra häradets ordinarie vägstämma

hölls i går i Hemse kommunalrum besökt av 30 sockenombud och en hel del enskilda. Som ordf. fungerade, vägstyrelsens ordf., landstingsman K. J. Levander, och vice ordf. var handl. P. S. Lindstedt i Klintehamn.
Först föredrogos räkenskaperna och vägstyralsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. Vidare behandlades staten för kommande år, då man räknat med 22 öres uttaxering pr fyrk. Landshövdingen, som bevistade sammanträdet, föreslog att länsstyrelsen skulle få bemyndigande att tillkalla en siffergranskare och att för ändamålet måtte anslås 300 kr., vilket också bifölls. Staten godkändes också i övrigt efter diskussion om en del punkter.
Till suppleeant i styrelsen ,efter vägmästaren R. Segergren valdes. efter votering nämdeman Ansh. Johansson, Anges i Burs. Till revisorer omvaldes landstingsman Bud. Bolin, Alva, och handl. P. S. Lindstoft, Klintehamn, samt nyvaldes byggmäst. K. J. Stenström, Burgsvik, och till revisorssuppleanter omvaldes landstingsman Aug. Jacobsson, Havdhem, och lantby. Emil Olsson, Eskelhem, samt nyvaldes folkskoll. Herrn. Stengård, Linde.
Slutligen beslöts att till allmän väg upptaga Gumbaldekvior i Stånga sedan de iordningställts enligt föreskrifter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Arf efter smeden Anders Peter Stenbom

vid Waldarfve inom Eskelhems socken har tillfallit hans å okänd ort vistande son Anders Peter Frithiof Stenbom, samt efter arbetaren Peter Jacobsson vid Storms inom Wamlingbo socken dennes å okänd ort vistande söner Johan August och Niklas Oskar. Till gode män äro förordnade för Anders Peter Frithiof Stenbom bonden Peter Björkqvist vid Ansarfve samt för Peter Jacobssons bemälde söner bonder Johan Jacobsson vid Storms.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Juli 1875
N:r 54

Arvsfondsbidrag till två familjer?

Hemmansägaren Reinhold Andersson, Tjuls i Eskelhem, anhåller hos k. m:t om ett bidrag ur allmänna arvsfonden till sina barns fostran och vård. Han har elva barn att försörja, födda åren 1915-1932. Kyrkoherden N. H. Ronqvist och kyrkokassören M. Göransson i Eskelhem tillstyrka ansökningen. De framhålla, att hr Andersson gjort sig känd som en skötsam och ordentlig man, som alltid sökt på bästa sätt fostra sina barn.
Samtidigt ansöker arbetaren Karl Karlsson, Lilla Homa i Stenkumla, om ett bidrag ur samma fond till vård Joh uppfostran avi sina åtta barn, varav det äldsta är 17 år. Komministern A. Ehrenström m. fl., som varmt tillstyrka ansäkningen, framhålla, att hr Karlsson är en ordentlig och arbetsam person och väl i behov av bidrag från arvsfonden. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 augusti 1932
N:r 180

Skarpskytte- och Jägare-gillet

firade i förrgår, under det angenämaste väder, sin ärliga skyttelest. Skyttarnes antal var ovanligt stort, uppgående till 86, hvaraf endast några få begagnade egna gevär och de öfrige kronans bakladdningsgevär. Skjutningen verkställdes med 5 skott på 600 fots afständ, mot 12-ringad tafla af 2 fots radie, och utföll sålunda:
1:a priset, 100 kronor, erhölls för 44 ints af Johan Qviherg från Hafdhem;
2:a prisat, 75 kr., erhölls för 43 points af P. N. Pettersson från Björke;
3:dje riset, 50 kr., erhölls för 40 points af E. Media från Eskelhem;
4:de priset, 30 kr., erhölls för 39 points af J. Engvall från Lumelunda;
5:te priset, 25 kr., erhölls för 30 points af A. Thomasson från Hogrän och
6:te och 7:de priset á 10 kr. erhölls för 35 points af Lars Larsson från Garde och Victor Hanell från Hejdeby.

Framlidne landshöfdingen Hohenhausens minnespris 15 kronor, vanns af Oscar Carlström från Bunge. — Pricken träffades och kanonen affyrades sju gånger under skjutningen.
Sedan dessa priser under fanfarer blifvit utdelade och Hans Maj:t Konungens skål, föreslagen at dagens skyttemästare, Johan Qviherg, och ledsagad af fanfarer och folksången, samt Gotlands Jägare-gilles och Skyttemästarens skål, föreslagen at Gillets för dagen tjenstgörande ordförande, druckits, företogs skjutning å rörligt föremål, en räf, hvatuti 30 skyltar deltogo och trenne priser utdelades, nemligen till:
Konsul Carl Falk,
Oskar Melin från Sanda och Styckjunkare Wiesselgrem.
Musik utfördes under skjutningen af Gotlands National-Bevärings musikkår. hvilket mycket bidrog till böjande af ledamöternas och de mänga åskådarnes nöje.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Förlovade

John Jacobsson, Stenkyrka och Ingeborg Enström, Gotl, Kaik.

Karl Johansson, Lärbro och Elsa Westöö, Rute. Midsommarafton.

Eric Svensson, Visby och Lilly Jakobsson, Hogrän.

Helge Pettersson, Visby och Esther Johansson, Roma.

Arvid Olsson och Svea Jakobsson, Vallstena.

Karl Nordström, Halla och Vera Lindkvist, Katthammarsvik.

Ivar Laurin, Lau och Agnes Pettersson, Eskelhem.

Thure Olofsson, Lye och Linda Gardsten, Etelhem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Väghinder.

På grund av omläggning av en bro vid Bjestavs i Sanda är den del av vägen Eskelhem—Sanda, som ligger mellan Rosenbys och avtagsvägen Sanda Västergarn, avlyst från trafik under tiden 16-23 dennes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Väghinder.

I och för broomläggning vid Bjestavs i Sanda är den del av allmänna vägen mellan Eskelhem och Sanda, som ligger mellan Rosenbys i Eskelhem och avtagsvägen från Sanda till Västergarn. avlyst från trafik f. o. m. torsdagen den 16 t. o. m. torsdagen den 23 juni. Vägfarande få under tiden taga vägen genom Västergarn eller förbi Ejmunds i Mästerby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 juni 1932
N:r 132