Daglig postbefordran på en rad landsbygdslinjer.

Stockholm, 18 febr. (TT.) Generalpoststyrelsen har beslutat, att på följande linjer på Gotland skall lantbrevbäringen från den 1 mars fullgöras med en tur varje söckendag: Hemse-Fardhem, Roma Kloster—Katthammarsvik, Martebo—Stenkyrka, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö Butlex—Sudersand, Klintehamn—Robsarve, När—Lau, Slite—Boge, Hemse—Alva, Källunge—Lilla Fole, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Katthammarsvik—Herrvik, Bäl—Hejnum, Kräklingbo—Botvatte, samt Ljugarn—Ardre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Egnahemslånefrågan under diskussion.

Som av upprop på annat ställe i dagens tidning framgår anordnas ett diskussionsmöte på pensionat Solhem söndagen den 21 febr. kl. 11 f. m., varvid egnahemslånefrågan kommer under debatt. Det är egnahemslånetagarne som anse att nuvarande räntesatser å egnahemslånen med hänsyn till det allmänna ränteläget icke äro tillfredsställande. Man ämnar nu dryfta synpunkter och önskemål. Mötet kommer att inledas med ett anförande av lantbrukare Emil Johansson, Eskelhem, varefter en orientering rörande egnahemslåneverksamheten lämnas av hr Adrian Andersson, Hellvi. Därpå blir ordet fritt. Vid 1/2 1-tiden gör man ett avbrott för kaffe. På grund av frågans vidsträckta intresse hoppas man på stor anslutning från olika delar av ön.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35

Dödsfall Sigrid Johansson.

Att vår älskade moder Sigrid Johansson, f. Andersson, stilla avled den 8 febr. i sitt 77 levnadsår; sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, barnbarn, syskon, släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Rovede i Eskelhem den 10 febr. 1937.
Barnen.

Vita huvud sov i frid, trötta tanke vila.
Ande, kärleksfull och blid. uppåt, uppåt ila.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1937
N:r 33

Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM, 5 febr.
Extra pastoratestämma hölls här i går kväll för besluts fattande med anledning av till boställatyrelsen ingivna tre ansökningar om markupplåtelse från lönebostället prästgården. Från Svenska Lantmännens centralförening” lokalavdelnings ansökan om tomtupplåtelse för uppförande av ett varumagasin i den s. k. gamla hagen i närheten av Simmonarve bifölls av stämman. En från härvarande S. L. U.-avd. ingiven ansökan om upplåtelse av ett mindre markområde som gränsar till den tomt som avd. erhållit för uppförande av samlingslokal, bordlades. Från arb. Gustav Dypelin ingiven ansökan om inköp av en egnahemstomt på s. k. Malmen bifölls. Stämman uppdrog åt ordf. hemmansäg. Gustav Jakobsson, Sigvards, att upprätta och till vederbörande myndigheter ingiva vidare handlingar för de fattade beslutens verkställande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Död i misär efterlämnade 30,000 kr.

Lägenhetsägaren f. hemmansägaren Per Nilsson, Vallda i Eskelhem, fanns i går liggande död i sin bostad. En grannfru till Nilsson observerade, att det ej rökte ur skorstenen hos Nilsson, varför hon tillkallade en närboende hemmansägare, varvid genom ett fönster iakttogs. att Nilsson låg till synes livlös i sin säng med en del kläder på. Efter det man satt sig i förbindelse med fattigvårdsstyrelsens ordförande beslöts av viss anledning att först tillkalla landsfiskal Justus Jakobson innan någon berodde sig tillträde till bostaden. Så snart landsfiskalen anlänt och kommit in i huset, blev det konstaterat att Nilsson var död.
Den avlidne, som var 87 år, har i flera år levat i formlig misär och trots sin förmögenhet, som torde uppgå till cirka 30,000 kr., ej unnat sig det nödvändigaste. Som Nilsson saknar släktingar och då han veterligt ej har ordnat om sin kvarlåtenskap, är allmänna arvsfonden enda arvtagaren.
Nilsson var född i Eskelhem, men han har under många år varit bosatt i Visby, där han bl. a. haft anställning på Visby cementfabrik. Under de sista åren av sin Visbytid gick han från gård till gård som fattig vedsågare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Postgången förbättras.

Post varje vardag på många linjer.
Postdirektionen i Linköping har nu till generalpoststyrelsen avlämnat slutgiltigt förslag till förbättrade postförhållanden på landsbygden inom östra distriktet under innevarande är. Enligt förslaget skulle vidtagas förbättringar för en sammanlagd kostnad av 46,000 kr., och för den händelse ytterligare medel ställas ti11 förfogande för ändamålet, har uppgjorts en förteckning över sådana linjer, som i andra hand böra ifråga, komma vid utökning av turantal. Fös slaget upptager turökning på ett stort antal postlinjer på Gotland.
Beträffande de under postkontoret i Visby lydande linjerna bör postgången bli söckendaglig på följande: Hemse—Fardhem, Martebo—Stenkyrka, Roma kloster—Katthammarsvik, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö—Butte—Sudersand, Klintehamn—Robsarve—Klintehamn, När—Lau, Hemse—Alva, Källunge—L. Fole—Källunge, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Bäl—Hejnum, Katthammarsvik—Herrvik, Kräklingbo—Botvatte och Ljugarn—Ardre. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Kronohäktet.)
Rannsakning har i dag hållits med den för stöld häktade jordbruksarbetaren Erik Gösta Sundberg från Indalsliden. Rättens ordf. var häradshövding K.-F. Pfeiffer samt åklagare t. f. landsfiskalen Stig Holmqvist. Sundberg hade som bekant stulit en 100-kronosedel från en arbetskamrat vid en gård i Martebo samma dag som han slutade sin anställning där för att resa med båten till fastlandet. Han greps emellertid vid båtens ankomst till Nynäshamn och återtransporterades hit. Den häktade hade tidigare erkänt stölden och vidhöll nu vad han förut uppgivit. Bl. a. framhöll han, att sedeln tagits ur en olåst koffert. Ett hänglås hade hängt på kofferten, men låset hade varit öppet.
Den häktade biträddes av advokat Olle Wiman, som framhöll de synnerligen förmildrande omständigheterna kring brottet och hemställde om undersökning av den häktades sinnesbeskaffenhet, enär tidigare läkarintyg givit vid handen, att Sundberg varit något psykiskt undermålig.
Efter enskild överläggning resolverade rätten, att undersökning av den häktades sinnesbeskaffenhet skall äga rum och att målet under tiden förklarades vilande.

Böterna höjdes av hovrätten.
Svea hovrätt J som nu behandlat landsfiskal Justus Jakobsons besvär över att Gotlands södra domsagas häradsrätt dömt Carl Pettersson i Lerdarve för rattfylleri 29 maj i år på allmänna vägen Eskelhem—Sanda till endast 75 dagsböter å 2 kr., har med hänsyn till Petterssons ekonomiska förhållanden höjt beloppet av varje dagsbot till 5 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Vigsel.

Julafton sammanvigdes i Eskelhems kyrka direktören Knut Nordström och fröken Brita Sjöstedt, dotter till egendomsmäklaren V. Sjöstedt härstädes och hans maka. Vigselförrättare var kyrkoherde N. H. Ronquist. Under vigselakten utfördes bl. a. solosång av folkskollärare O. Lithberg.
— Annandagen sammanvigdes i Othems kyrka ingenjören Carl A. Peterson med fröken Judit Jakobsson, dotter till gälbgjutare G. T. Jakobsson härstädes och hans maka. Vigselförrättare var Carl Söderberg. Efteråt gåvo brudens föräldrar middag på Slite hotell för ett antal inbjudna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301

Tack. Till alla dem,

som deltagit i vår djupa sorg vid vår älskade make, fader och son Reinhold Wahlgrens sjukdom och bortgång, samt för den rika blomstergärden vid hans bår, frambära vi härmed vårt varmaste tack.
Eskelhem den 21 dec. 1936.
MAKA, BARN och FÖRÄLDRAR.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298