Å förslag till Eskelhems pastorat

har Domkapitlet 8 d:s uppfört: 1) kyrkoherden Budin, 2) v. pastor Ebrenström
och 3) kyrkoherden Kahl. — Medsökande voro: kyrkoherden Klint samt komministrarne Kahlström och Löthberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen 11 Mars 1876
N:r 20

Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Epidemirapporten.

Förste provinsialläkarens epidemirapport för förra hälften av december månad upptar 3 fall av scharlakansfeber i Klinte socken, 1 fall av gulsot i Eskelhems socken och 3 i Hemse socken.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Till Eskelhems pastorat

hafva inom ansökningstiden anmält sig såsom sökande: kyrkoherdarne C. Kahl, Fr. Budin och V. L. Klint, komministrarne J. N. Kahlström och J. Löthberg samt v. pastor J. Ehrenström.

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 Februari 1876
N:r 14

Dödsfall Ruth Stenman

Härmed tillkännagives att min älskade maka, vår kära lilla mamma Ruth Stenman avled i dag på Visby lasarett, djupt sörjd och outsägligt saknad av oss, föräldrar, svärmoder, övrig släkt och en stor vänkrets.
Lingsarve, Eskelhem d. 14 december 1932.
Axel Stenman.
Barnen.
Sv. Ps. 461.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Dödsfall Patrik Sturtzenbecher

Tillkännagifves att Prosten och Kyrkoherden öfver i Eskelhems och Tofta församlingar Patrik Sturtzenbecher stilla afled i Eskelhems prestgård, Söndagen den 12 Dec. 1875 kl. 3 e. m., i en ålder af 75 år, 4 mån. och 13 dagar; sörjd och saknad af maka, barn och barnbarn.
Sv. Ps. 424 v. 7, 8, 9.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 December 1875.
N:r 100.

Patrik Sturtzenbecker,

prost och kyrkoherde i Eskelhem, afled i förrgår morgse efter en lefnad af något mer än 75 år. Han var född i Othem 29 Juli år 1800 af dåvarande prosten och kyrkoherden derstädes, Fredrik Sturtzenbecher och Barbara Christina Bacherus. Aflade studentexamen i Upsala 1819 och prestvigdes 19 Maj 1824. Sedan han derefter beklädt åtskilliga lärareplatser vid Visby lärdomsskola och 23 Febr. 1831 aflagt pastoralexamen, utnämndes han genom enhälligt val 1831 till kyrkoherde i Kräklingbo, hvilket pastorat han tillträdde 1833. Sedan han här verkat i 17 år, valdes han 1850 till pastor i Eskelhem, hvilken anställning han tillträdde 1852; prost 1854. Han ingick år 1835 giftermål med Engel Maria Gustafva Lindström, dotter till handlanden i Visby, Jakob Lindström och Margaretha Elisabeth Törner. Frid öfver den gamle hedersmannens minne!

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 15 December 1875.
N:r 99.

Broomläggningar.

Enligt ingifven anmälan kommer onsdagen den 24 och thorsdagen den 25 innev. månad en bro å allmänna landsvägen utanför Bäckstäde gård i Sanda socken att rifvas och omläggas, till följd hvarat vägen emellan Ejmunds gård och Sanda kyrka under dessa dagar blir ofarbar; och hänvisas i stället till begagnande af vägen genom Eskelhem.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 20 November 1875.
N:r 92.

Lösen för fynd

att lyftas å landskansliet, af hustru Johanna Nyberg å Pilgårda i Boge 7 kronor, för en spännbuckla, en sölja och en nål; Olof Pettersson Lundbjers 10 kr., för en pincett af brons, August Sandelius Norrbys i Othem för en liten sölja af brons; Johan Johansson Ekeskogs i Kräklingbo 16 kr. för en spiralten af guld; arbetaren Carl Löfgren 10 kr. för diverse svärd och andra vapen af jern, fragmenter af brons, perlor m. m. funna å Wallstena rum; And. Peter Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem, 8 kr. för en sköldbuckla, 4 ringar af jern m. m.; Per Assarsson Hallbjens i Guldrupe 8 kr. för en liten bronsklubba; Jacob Johansson Hallbjens 4 kr. för en jernyxa; Daniel Rask 2 kr. för bitar af en lerkruka m. m. funna i Sjonhem; af densamme 8 kr. för en pincett af brons; af densamme 8 kr. för en söndrig sporre af brons, ett vigtlod m. m.; af J. Jacobsson Lilla Båls i Bäl 4 kr. för en spjutspets at jern; af P. Malmqvist 9 kr. för en liten lerkruka, bitar afjernsvärd och ett bronsbeslag; Oscar Gezelius 8 kr. för en jernyxa och 2 bronssöljor, funna vid Seigs i Hellvi; Olof Hansson Petearfve i Ardre 4 kr för en stenyxa; C. J. Högberg Antsarfve i Fole 5 kr. för två perlor m.fl. saker af olika ålder; O. M. Mårtensson Kisslings i Fole 3 kr. för en liten stenyxa; P. Andersson Bothers i Hejnum 8 kr. för 2 bronsnycklar; Lars Larsson Högvalls i Wänge 5 kr. för en liten flintmejsel och ett i tu brutet silvermynt (kufiskt) Arbetaren And. Laurin 3 kr. för en skadad nyckel af brons funnen å Rosenbys i Eskelhem; af Jonas Larsson Gudings i Wallstena 4 kr. för en rund spännbuckla af brons; C. J. Högberg i Fohle 5 kr. för en bit at en bronsknif och två jernlänkar; L. Pettersson Högvalls i Wallstena 2 kr. för perlor, bitar af bronsbeslag m. m.; Lars Nilsson Smiss i Garde 3 kr. för en armring af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 5 kr. för en nyckel af jern; drängen F. Myhrström vid Smiss i Garde 3 kr. för tre pilspetsar af jern; Peter Jacob Pettersson Westringe i Lärbro 5 kr för en ring och en knapp m. m. af brons; Hustru Helena Stenbom Lilla Ryttes i Fole 475 kr. för en armring af en tjock guldten; Jonas Båtelsson Dickarfve i Linde 14 kr. för ett östromerske kejsaren Anastasii guldmynt funnet i Linde; Enkan Maria Norrby 18 kr. för ett guldbrakteat funnen å Kejlungs i Lärbro; Jacob Olsson 18 kr. för en östromerske kejsaren Zenos guldmynt och en nyare fingering af silfver, funna vid Insarfve i Gothem; Otto Wessman 4 kr. för två kufiska mynt och en bit af ett bronsemycke, funna vid Kisslings och Öster Ryftes i Fole; Alfred Bergström 60 kr. för 170 anglosachsiska m. fl. mynt och bitar af silfver, fanna å Sudergårda i Hellvi; samt Johan Bäckström 25 kr. för en rund spännbuckla af brons med” ornamenter af silfver och tunnt guldbleck, funnen å Austris i Tingstäde.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Karl Niklas Bolin.

Kungl. Gotlands artillerikår.
Civilmilitära personalen.

F. i Eskelhem, Gotl. län, 1859 25/6. Stud. i Lund 81; med. kand. 88; med. lic. 92. Extra prov.-läkare i Klintehamns distr., Gotl. län, 93-97; bataljonsläkare i Fältläk.-kårens reserv 95, vid Gotl. inf.-reg. 96-1904 o. vid Gotl. art.-kår fr. 04.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.