Grisauktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas onsdagen den 5 okt. 1932 kl. 11 f. m. hos Sigurd Hesselsten, Svenskens i Endre, komma 100 st. smågrisar att försäljas.
3 månaders betalningsanstånd.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Gotlands läns landsting har i dag öppnat sitt lagtima möte för år 1932.

Landstingets sammansättning.
Först förrättades upprop, var vid befanns, att samtliga ledamöter voro närvarande.
Länets landsting består i år av följande ledamöter:
för norra häradet: riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume, f. riksdagsmannen Hugo Karlström, Mörby i Lokrume, lantbrukaren J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, gjutaren Herm. Engström, Slite, f. folkskolläraren Th. Erlandsson, Bunge, riksdagsmannen Arvid Gardell, Stenstu i Endre, nämdemamnen O. Thomaason, Kärrmans i Kräklingbo, arbetsförmannen Hj. Johansson, Rute och lantbrukaren E. Svensson, Diskarve i Roma;
för södra häradet: riksdagsmannen Th. Gardell, Gans i Näs, lantbrukarna K. J. Levander, Bola i Havdhem, Johan Ahlsten, Koparve i Alva, Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, Rud. Bolin, Gandarve i Alva, Aug. Jacobsson, Allmungs i Havdhem, och Karl Olofsson, Magnuse i Väte, samt
för Visby stad: konsuln Carl E. Ekman, gasverbeldaran Karl Sandgren, redaktören Gust. Svedman och snickaren K. F. Söderdahl.
Av dessa har som bekant hr Karl Olofsson i år inträtt i landstinget som representant för bondeförbundet efter avlidne häradsdomaren Johan Olsson.

Ålderspresidenten hälsar tinget.
Öppnandet skedde under övliga former. Länsstyrelsen hade förordnat konsul Carl E. Ekman att öppna förhandlingarna och före ordet till dess ordförande blivit vald. Konsul Ekman, som efter avlidne häredsdomaren Johan Olsson är landstingets ålderspresident, har tillhört landstinget sedan 1910 eller lika länge som riksdagsman Th. Gardell, men är till levnadsåren äldre än denne.
Konsul Ekman hälsade de församlade landstingsmännen med ett anförande.

Talaren förklarade enligt sitt uppdrag landstingets förhandlingar öppnade och hälsade samtliga dess ledamöter välkomna till årets lagtima möte. Han vände sig därvid först till landshövdingen, som genom sin ställning, sin möjlighet att i god tid taga kännedom om ärendena och genom sina personliga insikter är i stånd till att verksamt stödja landstingets arbete. Vidare hälsade han landstingets ledamöter, som från sina vardagliga sysselsätt, ningar kommit tillsammans från skilda delar av ön för att avgöra så många viktiga frågor. Även till landstingets tjänstemän framförde han en välkomsthälsning, varvid han också erinrade om landstingets avgångne kamrer, som i plikttrohet och ordning varit en förebild och som gjort sig högt förtjänt om länets affärer.
Orsaken till att jag i dag fått äran öppna landstingets förhandlingar är, förklarade ålderspresidenten, att vår gamle kamrat och vän Johan Olsson i Hallvards, eller Ro-vidder som vi så länge kallat honom efter hans gamla gård, gått bort, sedan vi sist möttes på detta rum. Jag tror mig tala på allas vägnar när jag säger, att det är med djup tacksamhet och uppriktig saknad, som vi nu tänka på honom. Han var en gute av gammal god typ, klok, insiktsfull, arbetsam snabb i omdöme och säker i handling. Vi minnas hans sakliga inlägg i debatterna. Han talade efter eget sunt förstånd och icke för att behaga en ofta otillräckligt informerad väljaremassa, antingen denna vore att söka i bygden eller i partiet.
Jag vill hoppas, att något av denna anda må besjäla oss vid avgörandet av de viktiga ärenden, som äro oss förelagda. Näringarnas tillbakagång och det i följd därav sjunkande skatteunderlaget bjuda oss att noga pröva de framymna förslagen, särskilt om de äro nya el er improduktiva och falla utanför landstingets skyldigheter. Det gäller att skala bort det endast önskvärda eller tärande för att giva tillbörligt rum åt det nödvändiga eller närande. Detta så mycket mera som ett stort och kostbart förslag ligger på vårt bord, ett förslag, sim omfattar ett som det synes oundgängligt behov och rör en omvårdnad, som enligt lag påvilar landstinget, och som vi nog måste på något verksamt sätt föra närmare sin lösning, ty vi kunna ej utan ett visst våld på våra samveten likgiltiga gå det förbi.

Tinget konstitueras.
Då därefter val av presidium skulle företagas, återvaldes till landstingets ordförande enhälligt och med acklamation riksdagsmannen T h. Gardell, Gans i Näs.
Ordföranden tog därefter till orda och höll ett anförande.
Han uttalade sitt tack för förtroendet och underströk de minnesord, som ålderspresidenten förut yttrat över hr Johan Olsson samt fogade därtill några minnesord över f. landstingsman Adolf Wedin. Vidare framförde han landstingets tack till den avgående kamreraren, direktör Leo Olsson. I sin välkomsthälsning till landstingets ledamöter vände han sig särskilt till den nye ledamoten av landstinget, hr Karl Olofsson, och han framförde även en hälsning till landshövdingen.
Genom en oskriven lag hava företagare och arbetare vid industrier och andra företag tilltvingat sig avlöningsförmåner, som betydligt överskrida jordbrukets betalningsförmåga, framhöll han. Följden har blivit att städer och industrisamhällen blivit överbefolkade åå landsbygdens bekostnad. Genom dessa ???bildningar hava kraven på sociala anordningar ökats. Även till länets landsting har i år framställts krav Då ökade sådana sociala anordningar, krav som på ett eller annat sätt måste lösas. Då landstingets ledamöter nu var för sig gå att grundligt pröva förslagen, som delvis först i dag kommit dem tillhanda, tillåter jag mig fästa uppmärksamheten på, att genom jordbrukets sjunkande betalningsförmåga avsättningsmöjligheterna för industriens produkter äro förminskade. Därigenom står industrien inför det läget att på sina håll minska eller delvis nedlägga driften. Kanske att de också i likhet med staten komma att sänka avlöningarna. Genom de svåra härjningar i vissa skogar, som stormen förorsakat, hava vissa fastighetsvärden betydligt förminskats. Man måste även hava i minne, att riksdagen beslutat att sänka procenten på fastighetstaxeringen från 6 till 5 proc. Landstinget får sålunda räkna med att skatteunderlaget blir mycket mindre.
Jag skall därför, sade ordföranden. livligt instämma i de ord, som finnas anförda i hushållningssällskapets framställning, där det bl. a. står, att det ansett som en bindande plikt att så långt som möjligt inskränka anslagskraven. Jag hoppas innerligt, att landstinget i handling följer denna fingervisning.
Till vice ordförande återvaldes enhälligt f. folkskolläraren Th. Erlandsson, Bunge.
Vidare förrättades val av ledamöter i utskottet, varvid dessa fingo följande sammansättning:
sjukvårdsutskottet: hrr Carl E. Ekman (sammankallande), Gunnar Bodin, Hugo Karlström, K. J. Levander, Herm. Engström sch Johan Ahlsten;
under visningsutskottet: hrr Th. Erlandsson (sammankallande), Arvid Gardell, Hj. Johansson, Aug. Jacobsson och Karl Olofsson;
lagutskottet: Gust. Svedman (sammankallande), Lars Hansson, Karl Sandgren, Rud. Wallenberg och O. Thomasson;
jordbruksutskottet: hrr Th. Gardell (sammankallande), J. O. Gamlins, E. Svensson, Rud. Bolin, K. F. Söderdahl;
finansutskottet: hrr Carl E. Ekman (sammankallande), Th. Gardell, K. J. Levander, Herm. Engström och Aug. Jacobsson samt valutskottet: hrr Carl E. Ekman (sammankallande), Th. Gardell, J. O. Geselius, Karl Sandgren och E. Svensson.

Utskottsbetiinkandena tryckas.
Till justeringsmän för landstingets protokoll valdes hrr Gunnar Bodin och Johan Ahlsten med hrr Herman Engström och Rud. Bolin som ersättare. Justeringen skall äga rum den 15 sept.
Landstingets förvaltningsutskott hade föreslagit, att landstinget måtte gå i författning om tryckning av utskottsbetänkandena och dessas utdelning till ledamöterna. Dessa tryck skulle så vitt möjligt föreligga senast kl. 9 på onsdagsmorgonen, varefter landstinget sammanträder kl. 12 på dagen. De ärenden, som icke hunnit tryckas, skulle föredragas först på torsdagen, varigenom tingets förhandlingar möjligen kunde komma att försenas något.

I denna fråga uppstod en kort debatt, varunder hr Svedman uttalade farhågor för, att den föreslagna anordningen skulle komma att haka upp sig. Redan nu hade det varit trassligt med trycket. Han efterlyste också en utredning rörande kostnaderna. Landstingets sekreterare, länsnotarie Ragnar Jacobsson, framhöll, att det nu föreslagna systemet tillämpas inom andra landsting. Utskottet hade räknat, att
kostnadsökningen skulle uppgå till endast 150 kr. Hr Svedman fann detta överraskande billigt och hade personligen ej något emot den ifrågasatta tryckningen. Hr Erlandsson uttalade sina farhågor för, att det icke skulle gå så väl i lås, varemot hr Ahlsten talade för bifall till förvaltningsutskottetsförslag.

Landstinget biföll förvaltningsutskottets förslag.
— En del berättelser som inkommit till landstinget lades till handlingarna.
Sedan förhandlingarna sålunda avslutats, demonstrerade landshövding Rodhe för tingets ledamöter ritningar och förslag rörande ombyggnaden av lasarettet.

I lasarettsfrågan
har till länets landstingsting ingivits en framställning, undertecknad av fruarna Gertrud Rodhe för Fredrika Bremerförbundet och Röda korset, Hanna Damielson för Visby husmodersförening, Elsa Ytterberg för Gotlands moderata kvinnor, Alma Sandgren för Visby, socialdemokratiska kvinnoklubb och Emma Nilsson för Kooperativa kvinnogillet i Visby. Framställningen är av följande lydelse:
Undertecknade föreningar av gotländska kvinnor vilja till länets landsting rikta en vädjan att genom länslasarettets tillbyggnad sörja för att vård kan givas åt de barnaföderskor från länet, som äro i mest trängande behov härav. Om än de ekonomiska förhållandena för närvarande göra att planen på en självständig barnbördsavdelning vid lasarettet har måst ställas på framtiden, skulle dock den nu av direktionen föreslagna utvidgningen giva möjlighet att mottaga de förlossningsfall, som av läkare anses böra sta under uppsikt, samt dem, särskit från landsbygden, som sakna andra möjligheter tall vård.
Om det nu framlagda förslaget till lasarettets utvidgning antages av landstinget, och enligt däri uttalad mening ett mindre rum kunde avses för förlossningar — dessa måste för närvarande emellanåt försiggå på allmän sal — erbjuder Visbykretsen av Svenska Röda Korset att ställa till lasarettets förfogande lämplig inredning till detta förlossningsrum.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245

Stadskassören J. G. Frendin

inträdde åter den 26 juli i utöfningen af kronofogdebefattningen i södra fögderiet, enligt honom meddeladt förordnande att samma befattning upprätthålla under ordinarie innehatfvarens beviljade tjenstledighet och har e. o. landskanslisten Fr. Strutzenbecker blifvit förordnad att tills vidare, medan först berörde förordnande tör Frendin fortfar, sköta kronolänsmanstjensten i Endre och Dede ting.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Juli 1875
N:r 58

Tjenstledigheter och förordnande.

Kongl. Svea Hofrätt har beviljat häradshöfdingen A. L. von Strussenfelt tjenstledighet från och med den 18 i denna månad till och med den 35 nästinstundande September, dock med undantag af förekommande egodelningsmål, och förordnat notarien Aug. Kretiger att under nämnde tid domareembetet i detta läng domsaga förvalta. — Med anledning af inträffadt sjukdomsförbinder för stadskassören J. G. Frendin att bestrida kronolänsmanstjensten i Endre och Dede ting äfvensom kronofogdebefattningen i länets södra fögderi, hvilken senare befattning Frendin undfått förordnande att sköta från den 25 sistl. Juni till den 26 uti inne varande månad, hafva konungens befallningshafvande förordnat landskanslisten Thure Bergman att tillsvidare förestå nämnde kronofogdebefattning och bestrida de uti Frendins kronolänsmansdistrikt förefallande tjenstegöromål.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Juli 1875
N:r 54

Dödsfall. A. F. Jakobsson

Dödsannons

Härmed tillkännagives att vår käre fader Lantbrukaren A. F. Jakobsson avled stilla idag efter ett kort lidande i en ålder av 74 år, 1 mån., 20 dagar; sörjd och saknad av oss, bröder, släkt och många vänner.
Hulte, Endre 5 aug. 1932.
Helge. Ture.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 augusti 1932
N:r 180

Gotlands valkretsförening av bondeförbundet

har på nomineringsstämma å Stadshotellet i går fastställt partiets kandidatlista till höstens riksdagsmannaval. Man beslöt därvid att gå fram med tvänhe listtyper, den ena upptagrande namnen Th. Gardell, Gans i Näs, Arvid Gardell, Stenstu i Endre, J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, Oscar Thomasson, Kärrmans i Kräklingbo, Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo. och Malcus Andersson, Stjärnarve i Eksta. Den andra listan upptager namnen Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, Sigurd Hellgren, Pavalds i Lärbro, E. Larsson, Haga i Stånga, L. Pettersson, Nickarve i Vänge, H. Widén, Prästgården i Hogrän, och Axel Sundberg, Oxarve i Hemse. Partibeteckningen är Bondeförbundet under kartellbeteckningen, Gotlands samlingslista.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 augusti 1932
N:r 179

Statsunderstöd till torrläggningsföretag.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t anvisa bidrag från statens avdikningsganslag med 14,760 kr. och lån från statens avdikningslånefond med 18,360 kr. till Endregårda—Hanes dikningsföretag av år 1930 i Endre, Hejdeby, Fide och Ekeby socknar samt resp. 2,350 och 4,120 kr. till Råby och Hellvigs dikningsföretag av år 1930 i Hejdeby och Fole socknar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening

höll i går årssammanträde i Fole konmunalrum under f. d. riksdagsman K. J. Larssons ordförandeskap. Därvid föredrogos styrelsens och revisorernas berättelser över det gångna verksamhetsåret och beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Till ledlamöter i styrelsen omvaldes lantbrukarne H. Klangvall, Tibblea i Hejdeby, och Karl Ekedahl, Godrings i Ekeby, samt nyvaldes efter f. riksdagsman K. J. Larsson, som undanbad sig återval, folkskolläraren Aug. Häggren i Hejnum. Till suppleanter valdes lantbr. V. Jakobsson, Bolarve i Hejdeby, J. R. Glifbierg, Lars i Endre, och Oskar Nilsson, Lauks i Lokrume. Till revisorer omvallas lantbr. Artur Widin, Fole, och nyvaldes f. nämdemannen J. Erlandsson, Öjers i Ekeby, och till suppleanter utsågos lantbr. Ernst Klintbom, Laxer i Boge, och Artur Segerdahl, Stora Tollby i Fole. Arvoden till styrelse och övriga funktionärer fastställdes till förutvarande belopp.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141

Gotlands motorcykelklubbs hastighetslävling

igår för motorcyklar hade omfattats med stort intresse av allmänheten, av vilken dock den, som besökte banan, endast till 50 % ansåg lämpligt att betala entré. Man sålde omkring ett par tusen biljetter, men minst dubbla antalet åskådare kantade banan. Det var den första hastighetstävlingen för motorcyklar på landsvägsbana, som hållits på Gotland. Vädret var det allra bästa och får mad vara missnöjd, skulle det vara för att det icke kom ej liten regndusk på matten, så att vägarna blivit mera dammfria.
I första heatet startade fyra, men undast Ingvar Österdahl och Knut Norman fullföljde tävlingen, medan Thure Pettersson fick tändstiftsfel strax efter starten och måste utgå och Anré fick följa exemplet på sista varvet. I andra heatet sprang bensinröret för Gösta Sandberg under andra varvet, varför han var ur leken. Bladh måste hålla under tävlingen och blev varvad av stockholmaren, Gösta Andersson och så var Bladh ur leken. De övriga fyra fullföljde tävlingen och Andersson blev bästa man, icke blott i heatet utan också i hela tävlingen, i det han nådde en medelhastighet av 106 km. och under vissa delar av körningen var uppe i c:a 110 km. I tredje heatet blev manfallet så stort, att endast en man av sex kunde fullfölja. Gösta Harding upptäckte, som tur var för resten, strax före starten att maskinen fått rambrott, varför han icke kunde ställa upp. Sandelin fick maskinfel under första varvet och utgick, Ekroth hann till Hejdeby, när motorn skar ihop. Hansson och Sven Alyhr utgingo på tredje varvet, den sistnämde uppe i Hejdeby, på grund av att oljan tag slut. Båda de sistnämda hade emellertid hunnit att köra omkull i Endre, dock utan vidare följder för förare eller maskiner. Sven Eriksson fullföljde tävlingen, men måste byta tändstift icke mindre än sex gånger, varför också tiden blev så dålig som 69,53 mot Gösta Anderssons minimitid på 44,59,00.
Tävlingen bjöd praktiskt taget icke på några större sensationer än dem fortåkning i vanliga fall levererar; man vet aldrig hur det går och vad som heist kan hända. Fastlänningen Gösta Andersson gav banan högt betyg, det var den bästa bana han åkt under sina många tävlingsåkningar i olika delar av landet. Han var övertygad om, att vid ett upprepande av tävlingen till ett annat år flera fastlänningar skulle komma att deltaga. Gotlands motorcykelklubb har all heder av arrangemangen, som förtjäna ett högt betyg. Förbindelseväsendet var förträffligt ordnat och icke endast tävlingsledningen utan också allmänheten kunde väl följa loppet ute på banan. Allt var väl förberett och man har de tänkt på allt, vilket är värt beröm. Ingen enda olycka inträffade under tävlingen. Klubben kan notera icke endast en tävlingsframgång utan också ett ganska gott netto ekonomiskt, och det torde vara antagligt att tävlingen ett annat år upprepas. Men årets tävling har säkert givit de tävlande en hel del erfarenheter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128