Dödsfall Anna

Vår älskade dotter och syster Anna född den 9 mars 1913 avsomnade lugnat och stilla onsdagen den 21 dec. 1932 kl. 4,30 e. m.; djupt sörjd och saknad men i ljusaste minne bevarad av oss, släkt och många vänner.
Kvie i Endre den 22 dec. 1932.
Alma och Ernst Bergman.
Hilma. Axel.
Thure och Linnéa.

Sv. Ps. 598 v. 1, 5.
Så är Anna lyckligt hemma,
In hon somnat, ljuvt och tyst;
Ty vid änglaklockore stämma
Döden hennes panna kysst.
Hav tack för varje solskenstimma,
För allt, du oss i kärlek gjort!
Vi möts där bortom jordens dimma,
Där inom himlens pärleport.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Arbetslösheten i landskommunerna.

Arbetslöshetskommissionen har haft att renandla en av Sjonhems sockens arbetslöshetskommitté gjord förfrågan, huruvida statsbidrag kan beviljas till nyodling, då jordägare och kommunen betala en viss del av kostnaderna. Som svar härpå meddelas, att bidrag möjligen kan erhållas i den formen, att arbetet kommer till utförande såsom statskommunalt reservarbete, för den händelse det är fråga om s. k. ofullständiga jordbruk. Ett bifall från kommissionens sida förutsätter, att hinder icke möter ur formella synpunkter för att arbetet skall kunna drivas med bidrag enligt 1930 års kungörelse om statsbidrag till nyodling och betesförbättring å ofullständiga jordbruk, men att ansökan om nyodlingsbidrag i vanlig ordning det oaktat blivit avslagen.
Bunge sockens arbetslöshetskommitté förfrågar sig hos arbetslöshetskommissionen om möjligheterna av att erhålla platser vid statliga reservarbeten.
Endre sockens arbetslöshetskommitté anhåller ånyo hos arbetslöshetskommissionen om 13 platser vid statliga reservarbeten. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Åtgärder mot arbetslösheten.

Länsstyrelsen förordar vägarbetet Endre—Vallstena.
Stockholm, 14 dec. (H. B.) De såsom statliga reservarbeten föreslagna företagen med breddning och förbättring av vägen Fjells i Endre socken till Allekvia i Vallstena socken och vägen Fiells till Röstäde i Ekeby socken (Östergarnsvägen) förordas livligt av länsstyrelsen i Visby, som samtidigt påpekar, att situationen på arbetsmarknaden, särskilt inom industrierna på norra Gotland, under den senaste tiden betydligt försämrats.
Vallevikens cementfabrik i Rute har alldeles stoppat driften, och vid Slite cementfabrik är arbetsstyrkan betydligt begränsad och på nyåret väntas ytterligare inskränkningar. Kalkbrotten ha delvis ännu kunnat hålla arbetet i gång, om än med mindre arbetsstyrt kor än annars, men inom kort väntas arbetet bli nedlagt på flertalet platser. På grund av de berörda kommunernas redan förut svaga ekonomi komma mycket stora svårigheter att uppstå för att under den kommande vintern bistå de arbetslösa. Genom arbetslöshetskommissionens ingripande skulle emellertid en välbehövlig och på många håll efterlängtad lättnad i förhållandena inträda.
Länsstyrelsen vitsordar vidare, att ett starkt behov föreligger att ombygga de vägsträckor, varom mu är fråga. Vägarna äro synnerligen smala och krokiga, och då de genomlöpa en god jordbruksbygd, är en omläggning väl motiverad, även om de f. n. huvudsakligen tjäna ett mera lokalt trafikbehov. Genom vägarnas iståndsättande torde de i större utsträckning komma att användas såsom genomfartsled till Gothem och östra Gotland. Omläggningen av de båda vägarna har beräknats till. resp. 234,200 och 27,300 kr.
Den s.k. Östergarnsvägen, som förmedlar förbindelsen mellan Visby och Katthammarsvik samt övriga platser i Östergarns socken, är att betrakta som en av länets huvudvägar, påpekar biträdande vägingeniören, kaptenen E. Wiborgh, i ett bifogat yttrande. Den föreslagna omläggningen av denna väg å sträckan mellan Fjells och Röstäde måste anses såsom, i hög grad av behovet påkallad, då vägens linjeföring här är synnerligen otillfredsställande. VägenFjells—Allekvia leder genom ett i allmänhet ganska tätt bebyggt iordbruksdistrikt och torde under skördetiden ha att upptaga en relativt stor trafik, huvudsakligen bestående av hästfordon, en trafik, som särskilt öm hösten under då pågående betkampanj kan betraktas som betydligt påfrestande. Vägen är där jämte mycket smal och har synnerligen otillfredsställande linjeföring. En omläggning och förbättring synes därför vara väl motiverad. Delsträckorna Fiells—Ekeby kyrka och Ekeby kyrka—Säggeby kunna antagas komma att ingå som led i en framtida huvudförbindelse mellan Visby och Gothem, vilken från Säggeby torde böra framdragas över Nederbjers och Hägvalds i Vallstena.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Nödtidens vägbyggnader.

Länsstyrelsen har till arbetslöshets kommissionen med tillstyrkan översänt förslag till omläggning och förbättring av vägen Fjells i Endre till Allekvia i Vallstena ävensom av vägen Fjells till Röstäde i Ekeby hemställan, att.dessa arbeten måtte utföras genom A. K:s försorg.
Länsstyrelsen hemställer samtidigt att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ville hos k. m:t föreslå att bidrag till nu ifrågasatta arbeten måtte utgå ur utjämningsandelen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Hushållningssällskapet

höll i torsdags i hypoteksföreningens lokal sitt vigtiga årssammanträde. Sällskapets ordförande grefve Horn var af sjukdom hindrad att längre än en kort stund vid sammanträdets början leda förhandlingarna — Ordförandeplatsen intogs derefter af förste landtmätaren hr Jacobsson.
Sedan grefve Horn med ett kort tal, hvaruti bland annat erinrades om det dåliga resultat, som landtbruksskolan hittills lemnat och de anspråk att sätta skolan i skick, som derför ställas på sällskapet, förklarat sammankomsten öppnad företogos åtskilliga val.
I sällskapet invaldes följande nyaledamoter: landträntmästaren Enequist, länsnotarien Donner, kapten Gyllebammar, kapten L. Wahlgren, kronolänsmannen A. Dahlbäck, agronomen Lundström, landtbrukaren J. W. Lönnies, läraren i skogshushållning vid Warplösa Karl Schong, landtbrukaren Joban Larsson Endregårda, Endre, samt ingeniör Johansson.
Till ordförande och vice ordförande för år 1876 utsågos grefve Horn och landssekreteraren Hambræus samt till deras förste och andre suppleanter landtmätaren Jakobsson och major Kyllander, Till skattmästare efter fältkamreraren Ljungholm, som förklarade sig förhindrad att fortfarande kunna mottaga förtroendet, valdes landträntmästaren — Enequist och till sekreterare hr Harald Gustafsson.
I förvaltningsutskottet hade sällskapet att utse två ledamöter. Härtill utsågos major Kyllander och länsveterinären Schoug, båda nyvalde.
I landtbruksskolestyrelsen invaldes major Kyllander.
Till revisorer af sällskapets räkenskaper utsågos baron Kruse och kapten Törnqvist samt till revisorer af landtbruksskolans förvaltning landtbrukarne Björkman och Wiman.
Härefter föredrogs revisionsberättelsen om Warplösa landtbruksskolas förvaltning och räkenskaper. Mycket har talats och skrifvits om det jämmerliga skick, uti hvilket elevernas bostäder befinnas, och årets revisorer ha icke lemnat frågan ur sigte. De yttra härom:
«Vid besök å Warplösa hafva revisorerna funnit de i sistl. års revisionsberättelse anmärkta bristfälligheterna i mejeriköket m. fl. ställen afhjelpta samt i allmänhet allt i godt och vårdadt skick med undantag lik visst af lärjungarnes bostäder, som till utrymmet äro för små för så stort antal, som nu bebor desamma, och som dessutom icke företedde den ordning och renlighet, som revisorerna hade väntat att
der finna, synnerligast vid ett på förhand tillkännagifvet besök. Revisorerna anse det vara af särdeles stor vigt att lärlingarne på det nogaste tillhållas att iakttaga all möjlig renlighet och ordning såväl med afseende på sina personer som i sina bostäder, en sak som är minst lika vigtig för deras framtida välbefinnande som något reglementsenligt anbefaldt läroämne.”
Till afhjelpande af de öfverklagade bristfälligheterna föreslogo revisorerna, att den nuvarande lärogalen skulle inredas till bostad, samt antingen att den stora salen i öfra våningen af hufvudbyggnaden användes till lärosal eller om sådant befinnes olämpligt, att i fortsättning med ett af rommen på nedra botten i lärlingarnes bostadshus en uteller tillbyggnad göras, som inredes till lärosal.
Förvaltningsutskottet hade tagit frågan i öfvervägande och föreslog, att en skrifvelse skulle atgå till egarinnan af huset med anhållan att, mot förbindelse att
återlemna våningen i samma skick, som den emottages, få begagva den föreslagna salen och blef detta utskottets förslag sällskapets beslat i denna fråga. Skulle åter sådan tiliåtelse till salens begagnande ej vinnas, godkände sällskapet skolstyrelsens förslag till reparation af lärlingarnas nuvarande bostad.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Ballongfynd i Endre.

Då hr Pettersson, Fjells i Endre, i går var ute på jakt, hittade han i en hage ett knippe röda ballonger, som lågo på en rishög. Det var c:a ett 30-tal ballonger kvar, men det fanns 37 snören, varför en del ballonger kanske slitits bort tidigare.
Vid ballongknippet var fogat ett kort, varav framgick att ballongerna uppsänts den 19 okt. av tidningen Tribuun i Amsterdam, som ville ha kortet tillbaka mot ersättning i form av ett pris. Vari detta skulle bestå framgick dock icke av kortet, men däremot att detta ballongknippe har de numret 49.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Prisbelönta hästar.

Vid innevarande år hållna besigtningsmöten i detta län för prisbelönande af hästar, enligt kuogl. reglementet 20 Februari 1874, hatva följande hingstar och fölston blifvit prisbelönta:

Hingstar:
Zariff, till färgen brun, tillhörig konsuln J. P. Stare, Furubjers i Tingstäde;
Sigge, mörkbrun och hv. hofkr., tillhörig — Hushållningssällskapets landtruksskola vid Warplösa i Björke;
Odin, mörkbrun med fyra hvita fötter och bläs, tillhörig landtbruksskolan;
Fux, mörkbran med stjern och två hvita fötter tillhörig L. P. Hellgren i Fohle;
Tryggve, gullfux med bläg och hvit bakfot, tillhörig egendomsegaren H. Wöbhler vid Klinitebys i Klinte; samtlige i andra klassen.

Fölston:
Flora, ljusbrun med liten bläs, tillhörig J. P. Jacobsson Alleqvia, i andra klassen;
Fria, mörkbrun, tillhörig Christoffer Larsson Isums i Atlingbo, i första
klassen;
Agda, svartbrun, tillhörig Olof Pettersson Simunde i Bara, i andra klassen;
Brunetta, brun, tillhörig Hans Johansson Burge i Habblingbo, i andra klassen, och
Emma, brun, tillhörig J. Jacobsson Lillegårda i Eista socken, i andra klassen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Riksdagsmannavalet för norra häradet

förrättades inför k ommunalstämmans ordförande i torsdags, 21 dennes. Hopsummeringen af alla de afgifna rösterna eger rum vid Alleqvia inför domhafvanden 5 Nov. kl. 9 f. m.
Valets utgång är oss ännu obekant, utom hvad beträffar Endre socken, der f. riksdagsmannen Petter Larsson i Lilla Fohle erhöll 11 röster, hemmansegaren Johan Larsson i Stora Endregårda 2 samt hemmansegaren J. Johansson, Fjells i Endre, 1 röst.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.