Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 20 dec.
Föredrag om fjäderfäskötsel hölls i går kväll i folkskolan härstädes av agronom Wald. Ericsson, Källunge. Tillslutningen av åhörare var därvid relativt god. Föredraget, som dels berörde äggproduktion, dels avsättningsmöjligheterna, betystes med ett flertal utmärkta skioptikonbilder. Föredragshållaren, som behandlade sitt ämne på bästa sätt, både till nytta och lärdom för åhörarna, riktade en uppmaning till de närvarande att mangrant möta upp kring sina ekonomiska föreningar så att dessa må växa sig starka och livskraftiga.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Vådaskott.

Snickarelärlingen B. T. Lindvall från Qvie i Eista begaf sig i förrgår från sitt hem, medtagande en laddad bössa. Han hade dock ej hunnit långt, då han halkade och föll omkull, hvarvid skottet brann af och träffade honom i ryggen under högra skuldran. Man förde honom genast på väg till Visby, men, innan han hunnit fram, uppgaf han andan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Februari 1876
N:r 15

Dödsfall Jacob Hederstedt

Tillkännagifves att min älskade Make Jacob Hederstedt stilla afled vid Sigur i Eksta Söndagen den 16 Januari kl. 4 f. m., i en ålder af 62 år, 8 mån, 23 dagar; sörjd och saknad af mig Barn, Barnbarn samt Slägtingar
och Vänner.
MARGRETA HEDERSTEDT.
Sv. Ps. 479 v. 1.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1876
N:r 6

Trädskötarkurs å Gotland?

Till av lantbruksstyrelsen planerade trädskötarekurser nästa år ha anmält sig 19 sökande å Gotland. Hushållningssällskapet har emellertid endast ansett sig böra utvälja tio, därav två såsom suppleanter. De tio sökande sällskapet förordar
äro följande trädskötare: Emil Jacobsson hos Sanda fruktodlareförening, G. Pettersson hos fruktodlareföreningen i Eksta, R. Ottosson i Bro, Oskar Niklasson i Lojsta, Gunnar Olsson i Västergarn, E. Jacobsson i Lau, Emil Bäckström i Hamra, Knut Lindvall i Fardhem, Walter Jacobsson i Othem och Gösta Hallgren hos fruktodlareföreningen i Silte. Hushållningssällskapet ifrågasätter förläggandet av en utbildningskurs till Gotland 1933, därvid sällskapet utfäster sig bidraga med 200 kr. till deltagarnas resekostnader. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Dödsfall Susanna Lovisa Kalström

Tillkännagifves att vår ömt älskade Dotter Susanna Lovisa Kalström lugnt och stilla afled vid Bjerges i Eksta den 19 December kl. 1/2 2 e. m. i en ålder af 30 år, 6 mån, och 11 dagar, djupt sörjd och saknad af Föräldrar, Syskon, och Syskonbarn samt Slägtingar och Vänner.
Margaretha Kalström.
P. Kalström.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Prisbelönta hästar.

Vid innevarande år hållna besigtningsmöten i detta län för prisbelönande af hästar, enligt kuogl. reglementet 20 Februari 1874, hatva följande hingstar och fölston blifvit prisbelönta:

Hingstar:
Zariff, till färgen brun, tillhörig konsuln J. P. Stare, Furubjers i Tingstäde;
Sigge, mörkbrun och hv. hofkr., tillhörig — Hushållningssällskapets landtruksskola vid Warplösa i Björke;
Odin, mörkbrun med fyra hvita fötter och bläs, tillhörig landtbruksskolan;
Fux, mörkbran med stjern och två hvita fötter tillhörig L. P. Hellgren i Fohle;
Tryggve, gullfux med bläg och hvit bakfot, tillhörig egendomsegaren H. Wöbhler vid Klinitebys i Klinte; samtlige i andra klassen.

Fölston:
Flora, ljusbrun med liten bläs, tillhörig J. P. Jacobsson Alleqvia, i andra klassen;
Fria, mörkbrun, tillhörig Christoffer Larsson Isums i Atlingbo, i första
klassen;
Agda, svartbrun, tillhörig Olof Pettersson Simunde i Bara, i andra klassen;
Brunetta, brun, tillhörig Hans Johansson Burge i Habblingbo, i andra klassen, och
Emma, brun, tillhörig J. Jacobsson Lillegårda i Eista socken, i andra klassen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 2 dec.
Missionen. I går kväll hölls i folkskolan härstädes ett intressant missionsföredrag av missionären fröken Ellen Håkansson, som talade över ämnet: »En resa i Indialand». Föredraget belystes med: ett flertal präktiga ljusbilder. Talarinnan avtackades av kyrkoherde Muckenhirn, som avslöt den högtidliga missionsaftonen med bön. Under det ps, 53: 3-4 v. sjöngos upptogs en missionskollekt. En talrik, menighet hade infunnit sig och fyllde till sista plats lokalen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 december 1932
N:r 283

Väghinder.

Tisdagen och onsdagen den 21 och 22 uti innevarande månad företages omläggning af en större bro å landsvägen emellan Bopparfve gård i Eista och Fröjel sockens kyrka, till följd hvaraf detta vägstycke blir ofarbart; kunnande i stället begagnas s. k. ”grannlagsvägen” från Eista kyrka förbi Bockers och Rovide i Fröjel.
Likaledes kommer onsdagen och torsdagen den 22 och 23 i denna månad s. k. Möllgårdsbro å vägen vid Hemse sockens kyrka att iståndsättas, då i stället för vägen emellan Hörsne, Gothem och Norrlanda socknar kan begagnas vägen dels genom Vallstena, dels ock genom Ganthem emellan Kumla och stora Mörby.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Väghinder.

Enligt gjord anmälan komma å nedanvämnde dagar i denna månad följande broar att rifvas och omläggas, nemligen: Onsdagen den 15 och Torsdagen den 16 en bro å allmänna landsvägen emellan Ejsta kyrka och arbetaren Per Fahrstedts bostad i Sproge; kunnande resande under dessa dagar i stället begagna vägen från Ejsta kyrka till Boppartve i Ejsta och derifrån till Sproge; — Fredagen den 17 och Lördagen d. 18 den s.k. Westabro å kommunikationsvägen emellan Lärbro och Kappelshamn, under hvilka dagar nämnde väg blir ofarbar.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 September 1875.
N:r 72.

Wiman, Hans, Distriktschef.

Visby skyttegille.
Skepparegatan 15, Visby. Född den 20 juli 1907 i Eksta församling. Föräldrar: Allan Wiman o. h. h. Olga f. Viberg. Medlem i gillet sedan 1937, tidigare medlem i Eksta skyttegille, Hablingbo skytteförening och i Dede skyttegille. Tillhör skjutklass 5. Innehar: Riks SM, L Artm s, SkolskytteM s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Visby skyttegille.