Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 13 april.
Sydvästra Gotlands Jordbrukskassa höll i går årssammanträde i Eksta skola under ordförandeskap av hr Konrad Olofsson, Grymlings Eksta.
Därvid godkändes styrelseberättelsen, och på revisorernas tillstyrkan beviljades ansvarsfrihet. Kassan räknar f. n. 167 medlemmar, representerande 644 andelar. Insättningar och uttagningar ha under året uppgått till 44,994 kr., och balansräkningen slutar på 171,691 kr. Årets vinst, kr. 595: 42, överfördes till reservfonden.
De i tur avgående styrelseledamöterna, hrr Ernst Lindgren, Likmunds i Gerum, Oskar Johansson, Boxarve i Levide, Edmund Larsson, Lindarve i Sproge, och Hjalmar Saltberg, Bofride i Fröjel, omvaldes, liksom även suppleanten hr Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta. Till revisorer omvaldes hr Karl Pettersson, Alstäde i Fröjel, med hr Arthur Jacobsson, Alskute i Levide, som suppleant. Till ombud vid centralkassans sammanträden utsågs hr K. A. Isenberg, Boxarve i Levide, med hr Konrad Ahlkvist, Sälle i Fröjel, som ersättare.
Till sist redogjorde kamrer Åke Wahlgren för det föreliggande stadgeändringsförslaget, vilket därefter antogs av stämman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Dödsfall Katarina Vilhelmina Norrby.

Att vår kära mor och mormor Katarina Vilhelmina Norrby, idag ingått i den eviga vilan i sitt 70 levnadsår; sörjd och saknad; tillkännagives härmed.
Björkåkra i Eksta den 10 april 1937.
Matilda och Gustaf Olofsson.
Martin. Ingrid. Märta.

För dem som sjukdom blott blir givet är döden skönare än livet.
Psalmisten 663.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82

Hästpremieringarna.

Lantbruksstyrelsen har bestämt att hästpremieringsförrättningarna i sommar inom Gotlands län skola försiggå på följande uppvisningsplatser, nämligen Visby, Tingstäde, Roma, Sanda, Kräklingbo, Hemse, Eksta, Lau, Burgsvik och Gerums Korsgata.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 5 april
Ekstaskyttegille höll i söndag e. m. ordinarie årssammanträde, uncle ledning av gillets ordf., G. Pettersson Uggårds. Vederbörliga berättelser uppläs tes och godkändes utan anmärkning ock ansvarsfrihet beviljades styrelsen för de gångna årets förvaltning. Av årsberät telsen framgick, att medlemsantalet under året uppgått till 38, därav äro 21 anslagsberättigade skyttar. Av staten: utmärkelsetecken har av gillets medlem. mar under året erövrats ett intyg till högre- och ett dito till lägre årtalsmärke samt en fältskyttemedalj i silver. Intresset har under året varit gott och skjutresultaten ävenså överhuvudtaget tämligen goda.
Till ordf. för år 1937 omvaldes enhälligt hr Gustaf Pettersson, Uggårds. De i tur avgående styrelseledamöterna, hrr Herman Olsson, Mellings, och Gustav Lickander, Ejvide, omvaldes på en tid av två år. Till styrelseled. efter avlidne Villy Larsson, invaldes på ett år hr Gunnar Lickander, Tomsarve. StyreLsesuppleanter blevo hrr Gottfrid Jakobsson, Bjerges, och Oskar Pettersson, Jakobs, den senare nyvald. Till revisorer omval; des hr Edvin Pettersson, Bjerges, och nyvaldes hr Konrad Olofsson, Grymlings, suppl. blevo hrr Alrik Pettersson, Uggårds, och G. Jakobsson, Bjerges. Till skjutchef och instruktör utsågs liksom förut ordf. med hr Edv. Pettersson som ersättare. Ombud att representera gillet vid förbundets årsmöte, blev fortfarande ordf. med hr Herm. Olsson, som ersättare. Till kontrollanter vid skjutning om skolskyttemedaljer omvaldes Herrn. Olsson, Edv. Pettersson och Gust. Pettersson.
Årsavgiften bestämdes i likhet med föregående år till 1 kr. pr medlem. Vidare beslöts att tilldela de skyttar, som under året skjuta minst 50 protokollförda skott, 22 skott gratis. Sammanträdet beslöt vidare, att årets övningsskjutningar på banan skulle påbörjas andra söndagen i maj månad med tillämpning av samma anmälningstid som förra året. Även bestämdes att en fältskjutning även i år skulle anordnas för gillets medlemmar, helst under november månad. Tävlingen om 200-meterspoka len skall anordnas tinder senare hälften av juli månad. Efter behandling av ytterligare en del förslag och smärre ärenden, avslöts det fåtaligt besökta sammanträdet.
Skytt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Dödsfall.

Tjänstemannen vid Bultfabriks a.-b. i Hallstahammar John L. Lottberg, har avlidit i en ålder av 63 år.
Den bortgångne var född i Eksta församling på Gotland. I unga år vistades han i Amerika. 1900 återvände han till Sverige och erhöll anställning som skeppsmäklarbitatde i Skellefteå. År 1902 anställdes G. som bokhållare vid Bultfabriken, där han sedan flera år tillbaka beklätt posten som resande för bolaget. Un,. der sin hallstahammartid har han tidigare innehaft en del kommunala förtroendeposter. G. sörjes närmast av maka samt fyra barn.

Pastor Per Hydéhn, Emmaboda, har avlidit i sitt hem där.
Han var född i Limhamn. Redan i unga år utbildade han sig för predikoämbetet och har tjänat inom Metodistkyrkan i Virserum, Hultsfred, Roma på Gotland, Norberg och senast i Emmaboda. Han Börjes närmast av maka, en son och två döttrar.

En profil ur stockholmslivet, som den äldre generationen under en följd av år lärde sig känna och uppskatta, hovmästaren Axel Stenholm, avled den 27 mars och vigdes på lördagen till griftero i Saltsjöbaden. Han var från de senare åren bekant även för gästerna på D. B. V:s paviljong härstädes. För stockholmarna var han bekant från sin hovmästaretid på gamla Du Nord och Operakällaren samt sedermera från Kung Carl, dit han flyttade över då. Du Nord skattade åt förgängelsen. När Kung Carl lades ned för en del år sedan, drog sig Stenholm tillbaka till privatlivet, men under fem av de senaste sex åren har han sommartid vistats som gäst hos direktör Nilsson på D. B. V:s paviljong, där han då och då återupplivade minnena från sitt gamla yrke. Stenholm var en stilla och försynt man, livligt intresserad av sitt yrke, och minnena från gamla glada glansdagar på Du Nord och andra stockholmsrestauranger hade han i gott behåll. Då och då hände också att gästande gamla stockholmare med ett igenkännandets leende hälsade den gamle hedersmannen, där han gick omkring som en liten god och vänlig tomte på Pavis. Nu har han smärtfritt och stilla fått gå över gränsen. Han avled ogift något över 76 år gammal och många vänner komma att länge minnas honom.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Födelsedagshyllningar.

Hyllningarna för red. J. F. Rosendahl i Stockholms-Tidningen på hans 70-årsdag på annandagen började redan tidigt på förmiddagen, då Svenska journalistföreningens ombudsman, red. O. Hellkvist, infann sig och på verkat. utskottets vägnar överlämnade en ståtlig blomsteruppsats jämte hyllningsadress samt en versifierad personlig tillägnan. Strax därpå kommo representanter för Publicistklubbens styrelse och överlämnade en charmant blomsterdekoration, placerad i en dyrbar vas. Kamrater och vänner inom Stockholms-Tidningens och Aftonbladets många olika avdelningar överbringade för doftande blomsterhyllningar och styrelserepresentanter för föreningen Gutnalia uppvaktade även med en ståtlig hyllning i form av blommor. Från släkt och övriga anhöriga på Gotland fick jubilaren mottaga prydnadsföremål i tenn med ingraverade vyer från födelsehemmet i Eksta och hembygden för övrigt, och andra anhöriga och vänner hågkommo 70-åringen med utsökta presenter av olika slag. Telegramskörden var stor. Dessutom anlände hyllningsadresser, brev och ej minst blommor.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

Lösöreauktion i Eksta.

Genom auktion, som förrättas vid MELLINGS fredagen den 26 febr. kl. 12 midd., kommer att för vederbörandes räkning försäljas: Kreatur: 2 st. hästar, 4 st. kor, 4 st. ungnöt, 1 tjur. Redskap: traktor, Fordson, traktorplog, tröskverk, såningsmaskin, 21 bill., slåttermaskin, häst- och släpräfsor, hackelsemaskin, sädeskross, vagnar, selar, plogar, urinbing på vagn, urinpump, handredskap m. m.
Betalningsanstånd till den 1 aug. 1937 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 22 febr. 1937.
Fritiof Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Gotlands läns biodlare förbund

har i dag haft sitt ord. årsmöte å I. O. G. T:s lokal vid Södra Murgatan under ledning av folkskollärare R. Dahlgren, Stånga. Därvid föredrogos vederbörliga berättelser och ansvarsfrihet beviljades. Av styrelseberätelsen framgick bl. a., att inom länsförbundets 8 lokalavdelningar under året hållits 16 möten och instruktionskurser. Som förbundets instruktör vid kurserna har hr Hilding Didriksson tjänstgjort. Hösten 1936 invintrades av förbundets medlemmar 1,150 bisamhällen, därav 1,062 i ramkupor och 88 i halmkupor. Årets rapporterade honungsskörd utgör 18,098 kg. Förbundets medlemsantal utgjorde vid årsskiftet 165, ökning 12.
Till styrelseledamöter omvaldes hrr Joel Sundahl, Hejde, A. Magnusson, Stenkumla, R. Höglund, Eksta, Karl Olofsson, Magnuse i Väte, och R. Dahlgren, Stånga. Suppleanter blevo också som förut hrr M. A. Olofsson, Visby, och J. F. Karlsson, Othem. Även revisorerna, hrr Edvin Carlsson och A. Rohnström, Visby, jämte suppleanten hr E. Eriksson, Lyckås, omvaldes. Till ombud vid riksförbundets möte utsågs hr Karl Olofsson, Väte, samt till länsinstruktör hr H. Didriksson, Stånga. Förbundets sommarmöte skulle förläggas till Sandhamn i Fröjel och anordnas såsom en utflykt.
Efter det föredragningslisten genomgåtts dryftades bl. a. yngelrötan och åtgärder för dess bekämpande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1937
N:r 42

Andelsslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i kommunalrummet i Klintehamn under ordförandeskap av hr Ivar Hoppe, Valla. Såsom representanter för Andelsslakteriet närvoro direktör Edv. Wahlgren och hr J. D. Mattsson, Hejde.
Till ortsombud utsågos därvid följande personer, nämligen för Eksta Lars Jacobsson, Bopparve, med Emil Jacobsson, Hägur, som suppleant, för Klinte I. Hoppe, suppleant R. Smith, Sicklings, för Fröjd L. Larsson, Alstäde, suppleant O. Pettersson, Alstäde, för Hejde O. A. Åkerbäck, Tass, suppleant H. Pettersson, Sixarve, för Väte Edv. Thunegard, Tuna, suppleant K. Olofsson, Magnhuse, för Mästerby R. Ekedahl, Sallmunds, suppleant Edv. Wallin, Myra, för Sanda K. M. Pettersson, Ganne, suppleant Arthur Johansson, Bäckstäde, för Västergarn Gunnar Lyberg, Halls, suppleant J. Stenberg, Ammor, för Levide Arthur Jakobsson, Alskute, suppleant Hj. Ahlin, Tungelbos, för Gerum Arthur Jacobsson, Gervalds, suppleant Gust. Sjöberg, Ejmunde, för Sproge Emil Norrby, Snoder, suppleant Herman Mattsson, Mattsarve.
Frågan angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel dryftades, och sedan dir. Wahlgren redogjort för ett kommittéförslag, enligt vilket stadgeändring icke skulle vidtagas utan i stället varje medlem, som sålde livdjur till andra än föreningsmedlymmar, skulle på blankett, som skulle finnas hos ortsombuden, anmäla försålda livdjur. Mötet uttalade sig också för att rekommendera detta förslag vid, kommande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1937
N:r 33