Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 28 sept.
Dödsfall. Efter blott några få dagars sjukdom avled i tisdags den 27 dennes i sitt hem härstädes. skomakaremästaren Edvard Andersson i en ålder av 67 år. Inom sitt fack var han en skicklig och dugande yrkesman, som tillvann sig allmänt förtroende. Genom sitt glada och goda sätt och sina humoristiska inlägg var han av sin omgivning mycket uppskattad, varför tomrummet efter honom kännes stort. Som mnärmast sörjande stå hustru, barn och barnbarn, samt många vänner, vilka känna saknaden bitter.
Föredrag om jordbrukets kreditfråga och jordbrukskasserörelsan hölls här sistl. tisdags kväll, för en fåtalig publik, av lantbr. I. A. Granath från Kälkesta i Södermanland, som för närvarande gör en turné här på Gotland för Sv. Jordbrukskreditkassan. Talaren, som på ett sakligt och klargörande sätt redogjorde för jordbrukskasserörelsens verksamhet och arbetsuppgifter, avtackades därefter av hr K. Olofsson, Grymlings, för det gedigna föredraget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Vikingatidsfynd i Levide.

Genom kyrkoherde Muckenhirn i Eksta hade till riksantikvarien anmälts, att arrendator Andersson i Levide prästgård i våras vid plöjning å den s. k. Alskutängen nära Alskute gård anträffat fornfynd. På uppdrag av riksantikvarien har amanuensen E. Floderus besiktigat fyndplatsen samt tillvaratagit fynden, som utgöras av tre genombrutna bronsbeslag i s. k. Borrestil, så benämd efter ett känt fynd från Borre i Norge, samt rester av en vackert ornerad hornkam, som skadats av brand. Fynden tyda på en brandgrav från 900-talet e. Kr. och äro delvis av unik karaktär. På platsen synas i åkern stora kolfläckar, antydande ett överplöjt brandgravfält.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Dödfall. Edvard Andersson

Tillkännagives att Gud till sig hemkallat min älskade make och vår fader skomakaremästare Edvard Andersson, som avled efter ett kort men svårt lidande i sitt 67:de levnadsår tisdagen den 27 sept. 1932; innerligt sörjd och saknad av mig, barn och barnbarn, bröder samt övrig släkt
och vänner.
Bopparve i Eksta den 28 sept. 1932.
Anna Andersson, f. Olsson.
Barnen.
Sions toner 415.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Tillkännagivande

I här fört försäkringsregister har denna dag intagits anmälan därom, att ur styrelsen för Gotlands södra härads kreatursförsäkringsförening avgått ordinarie ledamoten K. J. A. Vestberg, Kruse i Alva. samt suppleanterna Herman Sundberg. Oxarve, och Edvin Pettersson. Asarve, båda i Hemse, ävensom att i deras ställe utsetts såsom ordinarie ledamot lantbrukaren Harald Simon Jacobsson. Hulta i Hemse, samt såsom suppleanter lantbrukaren Hugo Petter Sigurd Vestberg, Kruse i Alva, och Johan Malms Andersson, Stjernarve i Eksta.
Visby i landskansliet den 24 september 1932.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Fåraveln inspekteras.

Lantbruksstyrelsen har förordnat statskonsulenten Nils Insulander att den 7 september besöka Roma för baggauktion och inspektering av fårpremiering, den 8 september Stjärnarve i Eksta för inspektion av fåravelsstationen, den 9 Austers i Hangvar för mönstring av får och lamm samt den 10 september Trelge i Fleringe för inspektion av fåravelsstatonen därstädes. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203

Dödsfall. Johan Emil Eberhard Ekman

Min älskade make och vår käre Fader, f. d. Kyrkoherden i Ejsta och Sproge församlingar Johan Emil Eberhard Ekman avled i dag hastigt i tron på sin Frälsare, i en ålder av 79 år och 24 dagar. Djupt saknad och i ljust och tacksamt minne bevarad.
Stockholm d. 16 aug. 1932.
Helga Ekman.
Gustaf. Märta. Alf.
Sv. ps. 221, Sions toner 76.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 augusti 1932
N:r 190

Kyrkoherde Emil Ekman död.

På måndagen avled i Stockholm f. d. kyrkoherden i Eksta och Sproge församlingars pastorat Emil Ekman i en ålder av 79 år.
Den bortgångne gamle prästmannen var född vid Hägvalds i Vänge den 23 juli 1853 samt son till sjömannen Evert Ekman och dennes maka. född Molér. Han avlade efter studier vid högre allmänna läroverkot i Visby studentexamen härstädes 1875. Efter teologiska studier blev han prästvigd för tjänstgöring inom Visby stift 1879. Han började sin prästerliga bana som pastor adjunkt i Sjonhem, blev 1883 domkyrkoadjunkt i Visby och följande år komminister i Sanda samt valdes år 1892 till kyrkoherde i Eksta, vilken befattning han tillträdde år 1894. På denna post kvarstod han sedan över trettio år eller tills han på grund av tilltagande ålder och sjuklighet år 1922 beviljades avgång från sin kyrka erdebeställning med emeritilön. Han har sedan dess varit bosatt i huvudstaden.
Bland församlingsbor, ämbetsbröder och andra vänner efterlämnar den bortgångne ett aktat minne från sin långa prästerliga tjänstgöring inom stiftet. Som närmast sörjande efterlämar han maka i tredje giftet, född Stenström, samt barn, två söner och en dotter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 augusti 1932
N:r 190

Tillkännagivande.

I här fört handelsregister hava denna dag intagits följande anmälningar, nämgen:

1:o) att Fridolf Henrik Leonard Hejdenberg ämnar i Garda socken, postadress Garda, idka målerirörelse i samband med handel under firma Fridolf Hejdenbergs Måleriaffär, Garda; samt:

2:o) att den av Willgot Fredrik Bernhard Pettersson i Eksta socken under firma Willgot Petterssons Skrädderiaffär drivna handelsrörelsen flyttats till Etelhems socken. postadress
Etelhem, där rörelsen fortsättes under oförändrad firma.

Visby i landskansliet den 16 augusti 1932.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189

Dödsfall. Anders Petter Hederstedt

Att vår fader f. d. Hemmansägaren Anders Petter Hederstedt avled vid Bopparfve i Eksta den aug. 1932, i sitt 88:de levnadsår, sörjd av oss barn och barnbarn, hushållerska samt släkt och många vänner, varder härmed tillkännagivet.
Rommunds, Havdhem den 17 aug. 1932.
Anna och Josef Ahlin.
Sv. Ps. 451:1.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189

Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 15 aug.
Stor sommarfest vid Diupvik. Med strålande sol på molnfri himmel, samlades i går e. m. stora folkskaror ner till Djupviks idylliska fiskläge till S. L. U.-avdelningens trevliga sommarfest. Festen tog sin början med några musikstycken av hrr B. Larsson. K. Bergsten och J. Jacobsson, varpå ombudsman J. G. Hederstedt hälsade såväl talare som publik välkomna och erinrade i samband därmed något om S. L. U:s program och arbetsuppgifter. Efter det »Vårt land» gemensamt avsjungits bestegs talarestolen så av agronom G. Gradelius, Lärbro, vilken höll ett klargörande föredrag om jordbrukets betryck och den rådande jordbrukskrisen. Föredraget belönades med rikliga applåder. En dikt föredrogs härefter av frkn Betty Lickander och vann publikens livliga bifall. Sedan ytterligare några musikstycken utförts av Ekstatrion, hälls en stunds rast, varvid kaffe serverades i den vackra omgivningen. Härefter fick man lyssna till några väl valda musiknummer av den populäre Västlösatrion. Distriktsordförande G. Ben-delin höll vidare ett intressant och klar- görande föredrag, däri tal. berörde en del för jordbruket aktuella frågor. Till sist utbringade tal. ett fyrfaldigt leve för fosterlandet, som kraftigt besvarades.
Sedan ytterligare några musiknummer utförts, avslöts festen med att hr Hederstedt frambar ett tack till alla dem som i dagens program medverkat och till sist sjöngs gemensamt »Du gamla. du fria», samt höjdes ett 4-faldigt leve för Sverige. Den vällyckade festen var besökt av c:a 800 personer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189