Fjärdingsmännen.

Fjärdingsmannen i Klinte polisdistrikt Herbert Hallgren åtnjuter dels semester 19 aug.—L1 sept., dels tjänstledighet 2 sept.—1 okt. med chauffören G. A. Krusell i Klintehamn som vikarie.
— Fjärdingsmannen i Eksta och Sproge socknars polisdistrikt G. Gardelin åtnjuter fortsatt tjänstledighet på grund av sjukdom fr. o. m. den 20 dennes till utgången av innevarande år. Jordbruksarbetaren Hj. Gardelin i Eksta är vikarie.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Biskopsvisitationen i Eksta pastorat

fortsatte på lördagen och i går. På lördagen visiterades Gerums o. Levede kyrkor, skolor och kyrkogårdar. Allt befanns i bästa skick vadan ingen anmärkning förelåg.
Kl. 7 på lördagskvällen var det sammanträde i Eksta kyrka inför visitator med kyrko- och skolråden samt lärarekåren, därvid bl. a. fattades beslut om höjande av kyrkornas brandförsäkringsvärden. Vidare beslöts en framställning om rikskollekt til förmån för framtagande av medeltidsmålningarna i Gerums kyrka. Biskopen lovade härvid att biträda vid denna framställning.
På söndagen hölls först högmässa i Eksta kyrka, därvid kyrkoherde F. Muckenhirn predikade. Före predikan tjänstgjorde prosten G. A. Kronqvist som liturg, efter predikan kyrkoherde Muckenhirn.
Efter högmässan hölls visitationsstämma, varvid i stort sett samma frågor som förelågo vid lördagssammanträdet ytterligare ventilerades.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Biskopsvisitation

äger rum fredag—söndag i Eksta pastorat av biskop Ysander. Förrättningen inleddes i förmiddags med kyrkoherde Muckenhirns förhör med konfirmanderna. Därpå följde besiktning av kyrkan och kyrkogården varpå barngudstjänst ägde rum kl. 11 i kyrkan, varvid pastor Colstrup medverkade. Efter gudstjänsten avlades besök i skolorna i Eksta varpå kl. 3 följde barngudstjänst i Levide kyrka. I afton blir det gudstjänst i Sproge kyrka kl. 14 8 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 augusti 1938
N:r 184

Rättegångssaker.

Dagsböter för missfirmelse.
Hovrätten har fastställt Visby rådhusrätts utslag att döma trävaruhandlanden K. A. Enström för hemfridsbrott och missfirmelse att böta 10 dagsböter á 4 kr.
Enström hade den 12 mars uppsökt advokat Nils Wahlberg å dennes advokatkontor och trots tillsägelse vägrat avlägsna sig utan hade i stället utfarit i otidigheter mot advokaten.

Kyrkoherden färdades ovarsamt.
Hovrätten har fastställt Gotlands södra häradsrätts utslag att döma kyrkoherde S. V. Muckenhirn i Eksta att böta 20 dagsböter å 5 kr. för ovarsam framfart med bil på vägen från Visby mot Klintehamn. I en kurva strax norr om Tofta kyrka hade kyrkoherdens bil kolliderat med en mötande lastbil.

Ungdomsliga dömd i Stockholm.
På onsdagen avkunnade rådhusrättens sjunde avdelning utslag mot de sist kvarvarande i den stora ungdomsliga, som de senaste veckorna rannsakats för sammanlagt ett femtiotal inbrott. Det blev icke så många villkorliga domar, som kanske de unga förbrytarna hoppats. I stället tillämpade rätten strafformen tvångsuppfostran på tre av de häktade ynglingarna, även på en som tidigare dömts till 6 månaders straffarbete villkorligt för stölder. Den fjärde häktade ynglingen dömdes till intagning i ungdomsfängelse, vilket betyder en uppfostringstid i sådan anstalt på minst ett och högst fyra år. Tre pojkar, som tidigare icke varit i konflikt med rättvisan och som endast måttligt varit med om ligans bravader, dömdes från två till fem månaders fängelse villkorlig dom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 Juli 1938
N:r 171

Mera regn.

Vissa trakter av Gotland har under den senast gångna natten och i dag åter fått en mer eller. mindre kraftig rotblöta. Här i Visby kommo några ordentliga skurar i förmiddags och även framemot middagstiden regnade det stundvis.
Även på det övriga Gotland har man fått regn, på sina håll i förening med åska. Särskilt i Eksta och Levede samt omkringliggande trakter var åskvädret i natt synnerligen kraftigt med, ständigt flammande -blixtrar. och kraftigt tordön. Blixten torde också he slagit ute i markernå, dock utan att åstadkomma någon förödelse. Åskvädret åtföljdes av ett skyfallsliknande regn. I Levede uppmättes i morse 23 mm. nederbörd, i Eksta 11. Även i Fröjel hade man ett ganska kraftigt åskväder med regn. Vägarna stå blanka av vatten därute, rapporteras det. Även i När har nederbörden under natten varit riklig och åskan gått för fullt under någon timma. I Eskelhem hörde man åska på avstånd. Nederbörden uppmättes där igår kväll till 4 mm. och i morse till 8. Vamlingbo rapporterar 15 mm:s nederbörd, Stora Karlsö 5,7, Klintehamn 12 och Fårö 1,8 mm. Dagens nederbörd .i Visby uppmätes inte förrän i kväll, men i natt hade det kommit 0,4 mm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Med landstormen i fält.

Till försvar mot landstigningstrupper.

Även krigaren behöver ta igen sig ibland.

Det har varit krigiskt kring Kronvallslandet nere i Eksta ett par dar gar. Den lede fienden har väntats försöka en landstigning på vår ö, men försvaret har bokstavligt talat inte vilat på hanen utan landstormstrupperna — 35-orna så att säga ha gjort sitt bästa att kasta inkräktaren ut i havet igen. Det är inte lätt att stå emot en 35:a, det förstår väl var och en, och vi få hoppas, att landstigningsförsöken misslyckats. När detta på fredagskvällen skrives kan man dock inte säga någonting bestämt om den saken. Gotlands Allehandas t. f. krigskorrespondent fann emellertid vid ett besök hos trupperna, att hela styrkan av det yttre att döma åtminstone bestod av prima liv, och då finns det ju hopp om att Gotland åtminstone en liten tid framåt skall förbli svenskt. De rent taktiska kunskaperna tycktes ej heller tryta, ithy att landstormsbefälet — åtminstone att döma av en lekmans iakttagelser — skötte sig perfekt vilket ju lovar gott för kommande landstormsårsklassers utbildning.
Det är som sagt vid Eksta, som stridens vågor gått höga. Landstormstrupperna fördlyttades dit på fedagsförmiddagen, varvid marschen gick under krigstillstånd, vilket ju bl. a. innebär att flygskydd iakttagits m. m. Förflyttningen gick fint, och trupperna voro i bästa kondition vid framkomsten, då man lade sig i fredsbivack mellan Kronvalls och Djupviks fiskelägen — en plass sova faktiskt inte stämmer besökaren till krigiska funderingar utan snarare motsatsen, ty den är väl en av den gotländska västkustens vackraste med Karlsöarna alldeles utanför och en inbjudande badstrand. Även om landst rmsmännen givetvis inte kunde undgå att beundra naturens skådespel, så kallade dock plikten, och man ordnade sig i går på morgonen, sedan reveljen gått kl. 6 och frukostmålet utspisats, längs den hotade kusten för att ta emot fienden med varma servetter. Vi tittade ned till Djupvik ett slag på morgonkvisten, och där höll just landstormslöjtnant Bandelin på att ge sina mannar instruktioner för försvaret. Plutonen grävde och stod i för fulla muggar för att dölja sig så effektivt som möjligt, och den tillhörande kulspruteplutonen var såpass väl maskerad, att inte ens en skarpögd journalist — egenskapen hör till yrket — kunde upptäcka den förrän på ganska nära håll. Att observera är, att alla trupprörelser o. d. utföras på order av landstormsbefälet, de närvarande ”ordinarie” officerarna och underofficerarna tjänstgjorde endast som kontrollanter och rättade till det som eventuellt inte blir riktigt krigsmässigt utfört. Mycket få bakläxor ha dock utdelats, det förklarades från alla håll. Fredagsförmiddagen ägnades åt formella övningar i kustförsvar, varvid man så att säga förberedde sig till eftermiddagens krigshändelser. Frukosten utspisades kl. 1/2 12, Och strax efter tolv var man redo att Sätta igång igen, ty då väntades fienden. Kompanichefen, landstormslöjtnant Gunnar Nilsson, fattade posto vid Ejvide gård, sedan han in Struerat de olika formationerna och Placerat ut dem på de platser, som man antog vara värst utsatta.
Han mådde av allt att döma rätt gott i gröngräset, och telefonposten var välgörande tyst ifråga om alarmrapporter, men rätt som det var kom det oroande rykten om mystiska rökar till havs, fientliga flygare m. m.
och chefen fick bråttom att utdela sina order. Det blev alltmera hetsigt — fienden tänkte av allt att döma försöka sig på en landstigning och kompaniadjutanten, landstormsfurir. Degerman, tyckte nästan, ätt ”telegramskörden” började bli besvärande, men löjtnant Nilsson behöll huvudet kallt, och den kritiska situationen klarades av till allmän belåtenhet. Så var kriget slut för dagen, och landstormarna fingo eftermiddafen ledig för badning o. s. v., tills tystnaden gick och det stora lugnet utbredde sig över lägerplatsen.

Tack ska du ha, det gjorde du bra, sa generalen.

Nattmarsch mot fienden.
Trots att taptot gick tidigt blev det ingen lång vila för de trötta mannarna. Redan kl. 1 på natten gävs larm, då fienden förberedde landstigning i Kappelshamnsviken och det alltså gällde att snarast bege sig norrut. Landstormstrupperna voro, före avmarschen förlagda som kustskyddsområdesreserv på Kronvallslandet och förflyttades sedan flygskyddat vägen Fröjel —Klintehamn — Västergarn — Tofta—Visby, närmare bestämt till vägkorset 7 km. nordost om staden. Under tiden hade dock fienden medelst fallskärmar landsatt en med automatvapen utrustad trupp nordost Kungsladugården, och med denna drabbade nu gotlandsförsvararna samman frampå morgonsidan. Genom en kringgående rörelse lyckades de senare få ett angrepp i gång mot fiendens högra flygel, och då striden strax efter kl. 7 avblåstes stodo gotlänningarna som segerherrar.
Både marschen mot staden och ”slaget” vid Visborgs slätt fingo ett mycket tillfredsställande förlopp, och såsom något betecknande för den precision med vilken förflyttningen skedde kan nämnas, att tättrupperna inträffade på bestämd plats så gott som på sekunden. Det var alltså militärisk drill på truppen, vilket också ledarna betonade vid den efter övningarna hållna kritiken, och även om man kanske inte alltid tog det hela så förfärligt Högtidligt, så var säkert varje man medveten om, att det nästa gång kan gälla det blodigaste allvar. Det var också synnerligen intressant för en utomstående att följa övningarna, under vilka det frivilliga landstormsbefälet för första gången fick visa sig riktigt på styva linan, och i praktiken pröva de förut inhämtade teoretiska kunskaperna. Att allt gick väl i lås har redan tidigare påpekats.
Att landstormsbefälet tagit de fjorton dagarnas krigarliv som en angenäm omväxling i vardagens grå kan man ta för givet, men även landstormsmännen själva tycktes med några få undantag trivas i blåstället — det senare fick inom parentes beröm från alla håll såsom en alldeles ypperlig sommaruniform.
Vädret har också varit ganska gott hela tiden, och det var egentligen endast den första natten i bivacken, som var litet kylig, då man klagade litet var på morgonen över den besvärande kölden. I går natt var det ensellertid betydligt varmare, och man fick till på köpet njuta av den allra vackraste illumination, bestående av praktfulla blixtrar från flera väderstreck. Det förtjänar påpekas, att landstormsmännens deltagande i dessa övningar, alltså både vid infanteriet och artilleriet, innebära en stor uppoffring, då som hbekant kronan endast betalar en krona om dagen i ersättning. Den arbetslön, som deltagarna sålunda förlora, få de betrakta som ett offer på fosterlandets altare. Med hänsyn till det visade intresset äro de i betraktande av denna ekonomiska förlust värda allt erkännande.

Trupperna avtackas.
Sedan Henden vederbörligen blivit näpst, ställde trupperna upp på södra delen av Visborgs slätt, där kompanichefen avlämnade till ledaren, kapten Jeppsson, som sedan höll en kort kritik av övningarna. Han framhöll därvid än en gång, att allting gått efter beräkning och att landstormsmännen skött sig utmärkt under de olika momenten.
Militärbefälhavaren, general Törngren, mottog så truppen och avtackade densamma med några erkännsamma ord. Det har varit både intressant och glädjande att följa övningarna, sade generalen bl. a., ty det har varit en manöver, som präglats av allvar och ansvarskänsla. Han hoppades även, att deltagarna fått en klar bild av de uppgifter, som vänta dem i händelse att ofred skulle inträffa. Och så fick pressen sig en liten skrapa för att den vid något tillfälle – talat om landstormsgubbar, när det inte alls är fråga om gamlingar utan om unga pojkar med figurer, som generalen hoppades skulle bibehållas under de tio år, som ännu återstå av. landstormstiden. Det skulle även vara roligt få återse så många som möjligt av 35-åringarna i den frivilliga landstormsrörelsen och skytteförbundet. Generalen tog därpå avsked av truppen med ett ”Farväl kamrater”, som besvarades av ett kraftigt ”Farväl general”.
Sedan ytterligare överste Linde tackat för goda prestationer och gott uppförande, ryckte landstormsmännen in till respektive förläggningar för att under dagens lopp ”lämna in” och återgå till det civila livet efter en som man får hoppas trevlig sejour i försvarets tjänst.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Juli 1938
N:r 167

Landstormen krigar.

Cykelkolonn en på marsch.

Den manöver, som utgör avslutningen på 35-åringarnas militärtjänstgöring, tog i går sin början, då trupperna per cykel förflyttade sig till Eksta. Marschen ägde rum under krigstillstånd, och man iakttog alltså flygskyddsåtgärder o. d. På kvällen gick man i fredsbivack, men i dag på morgonen har krigstillstånd åter inträtt, och det gäller på förmiddagen för landstormsmännen att försvara Kronvallslandet mot inkräktare. Kl. 14 upphör krigstillståndet, men på natten mot lördagen blir det åter krigiskt därute, ty nya jobsposter komma då att ingå om fientliga anfall. Under nattens strider förflyttar man sig norrut, och det väntas, att slutstriden skall stå i trakten av Vible någon gång på lördagsmorgonen. Gotlands Allehandas krigskorrespondent kommer f. ö. att skildra händelserna vid ”fronten”.

Landstormsartilleristerna i elden.
Utmärkta resultat på Tofta skjutfält.

Det är inte bara vid infanteriet som landstormens gubbar i olika åldrar nu äro i farten. Även den inryckta artillerilandstormen till A 7 i söndags åkte nästan omedelbart ut till Blåhäll i Tofta, där de hela veckan i bokstavlig mening varit i elden. Landstormsbefälet ryckte in en vecka tidigare och ha alltså i draget varit inne i tjänst 14 dagar. Det var i allo 6 befäl och 57 man som inryckte till artilleritjänst. Denna styrka är fördelad på två batterier, som övas med en del äldre pjäser.
Chef för kontingenten är kapten Bergman medan chef för landstormsstyrkan är landstormskaptenen, förre riksdagsmannen Ossbahr från Stockholm. Batteriadtjutant är styckjunkare Hultberg. De sex landstormsbefälen äro landstormsfurirerna eldare Jacobsson, Visby, lantbrukarna Söderlund, Eksta, och Lindberg, Gothem, samt sjukvårdare Holmgren, Visby, vidare landstormskorpralerna skollärare Villig, vilken senare tjänstgör som kommissarie, vidare landstormskorpralerna lantbrukare Lindberg, Gothem, och maskinist Månsson, Stånga.
Redan i onsdags var man i färd med skarpskjutning och avvärjde ett landstigningsförsök med särdeles förnämligt resultat — man sköt mot flottar på havet och med fjärde skottet gick landstigningsstyrkan all världens väg. Även igår sköt man en 7—8 serier med goda resultat. Kårchefen greve Hamilton inspekterade igår truppen och idag har man militärbefälhavarer general Törngren där ute. I morgon får man till Visby och lämnar in pinalerna och reser hem.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

Landstarmsövningar i Ekstatrakten.

Vid Gotlands infanteriregemente organiserade landstormsförband jämte vid desamma tjänstgörande instruktörer företaga övningar i trakten av Eksta den 21—23 dennes under ledning av kapten Jeppsson. Den 23 ställes volontärsoldatskolan till ledarens förfogande för samövning.
Efter sammanslagen frukost med torrskaffning den 21 kl. 8 sker avmarschen kl. 9,15. Återkomsten beräknas till kl. 8-den 23.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Nomineringsmöte för höstens val hölls här i går av platsens B. F.- och S. L. U.-avdelningar. Man enades därvid om följande förslag:Riksdagsman Th. Gardell, Gans i Näs, landstingsmännen Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl Olofsson, Magnuse i Väte, lantbrukarne John Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvalds i Hablingbo, Rud. Olsson, Nora i Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Jacobsson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämndeman Anshelm Johansson, Änges i Burs, lantbrukarne Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Sandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, arrendator Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och lantbrukaren Gunnar Larsson, Norrqvie i Grötlingbo.
Till representanter vid nomineringsmötet i Hemse den 23 juli utsågos lantbrukarna Gunnar Boberg, Petes, och Olof Larsson, Kyrkebys, med Gunnar Johansson, Häxarve, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161