Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Åtgärder mot arbetslösheten.

Länsstyrelsen förordar vägarbetet Endre—Vallstena.
Stockholm, 14 dec. (H. B.) De såsom statliga reservarbeten föreslagna företagen med breddning och förbättring av vägen Fjells i Endre socken till Allekvia i Vallstena socken och vägen Fiells till Röstäde i Ekeby socken (Östergarnsvägen) förordas livligt av länsstyrelsen i Visby, som samtidigt påpekar, att situationen på arbetsmarknaden, särskilt inom industrierna på norra Gotland, under den senaste tiden betydligt försämrats.
Vallevikens cementfabrik i Rute har alldeles stoppat driften, och vid Slite cementfabrik är arbetsstyrkan betydligt begränsad och på nyåret väntas ytterligare inskränkningar. Kalkbrotten ha delvis ännu kunnat hålla arbetet i gång, om än med mindre arbetsstyrt kor än annars, men inom kort väntas arbetet bli nedlagt på flertalet platser. På grund av de berörda kommunernas redan förut svaga ekonomi komma mycket stora svårigheter att uppstå för att under den kommande vintern bistå de arbetslösa. Genom arbetslöshetskommissionens ingripande skulle emellertid en välbehövlig och på många håll efterlängtad lättnad i förhållandena inträda.
Länsstyrelsen vitsordar vidare, att ett starkt behov föreligger att ombygga de vägsträckor, varom mu är fråga. Vägarna äro synnerligen smala och krokiga, och då de genomlöpa en god jordbruksbygd, är en omläggning väl motiverad, även om de f. n. huvudsakligen tjäna ett mera lokalt trafikbehov. Genom vägarnas iståndsättande torde de i större utsträckning komma att användas såsom genomfartsled till Gothem och östra Gotland. Omläggningen av de båda vägarna har beräknats till. resp. 234,200 och 27,300 kr.
Den s.k. Östergarnsvägen, som förmedlar förbindelsen mellan Visby och Katthammarsvik samt övriga platser i Östergarns socken, är att betrakta som en av länets huvudvägar, påpekar biträdande vägingeniören, kaptenen E. Wiborgh, i ett bifogat yttrande. Den föreslagna omläggningen av denna väg å sträckan mellan Fjells och Röstäde måste anses såsom, i hög grad av behovet påkallad, då vägens linjeföring här är synnerligen otillfredsställande. VägenFjells—Allekvia leder genom ett i allmänhet ganska tätt bebyggt iordbruksdistrikt och torde under skördetiden ha att upptaga en relativt stor trafik, huvudsakligen bestående av hästfordon, en trafik, som särskilt öm hösten under då pågående betkampanj kan betraktas som betydligt påfrestande. Vägen är där jämte mycket smal och har synnerligen otillfredsställande linjeföring. En omläggning och förbättring synes därför vara väl motiverad. Delsträckorna Fiells—Ekeby kyrka och Ekeby kyrka—Säggeby kunna antagas komma att ingå som led i en framtida huvudförbindelse mellan Visby och Gothem, vilken från Säggeby torde böra framdragas över Nederbjers och Hägvalds i Vallstena.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Landsbygden. Ekeby.

EKEBY, 13 dec.
I äggfrågan föreläste i går afton agronom Wald. Ericsson, Källunge, här i Ekeby inför en talrik och intresserad publik. Man beslöt preliminärt filda en äggförgning och för att föra saken vidare tillsättes en kommitté, bestående av lantbr. Arvid Nilsson, sammankallande, Arvid Eriksson, Otto Pettersson, Helge Erlandsson och Erik Arvidsson, Ett 20-tal personer antecknade sig för medlemskap.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Nödtidens vägbyggnader.

Länsstyrelsen har till arbetslöshets kommissionen med tillstyrkan översänt förslag till omläggning och förbättring av vägen Fjells i Endre till Allekvia i Vallstena ävensom av vägen Fjells till Röstäde i Ekeby hemställan, att.dessa arbeten måtte utföras genom A. K:s försorg.
Länsstyrelsen hemställer samtidigt att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ville hos k. m:t föreslå att bidrag till nu ifrågasatta arbeten måtte utgå ur utjämningsandelen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Folkhögskolan.

20 sökande, de flesta från medlersta och södra Gotland, hafva före 1 Februari anmält sig vilja begagna undervisningen instundande höst. De komiterades närmaste bestyr är nu att söka skaffa skolan tak öfver hufvudet. Hittills hafva följande lokaler anmälts: 1) Hexarfve i Ekeby; 2) Nickarfve i Hejdeby; 3) Sixartve i Wiklau; 4) Gellungs i Westkinde. Att denna senare frågas icke obetydliga vigt upfattas äfven af allmänheten, kan inges af den i dagens nummer synliga, insända artikeln i ämnet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Föredrag om fjäderfäskötsel

hölls i går i Follingbo av agronom Wald. Ericsson, då såväl frågan om äggproduktionen som frågan om försäljningen behandlades. En kommitté för bildande av äggförening tillsattes med lantbr. Arvid Collberg, Nygårds, som ordförande.
Liknande föredrag hållas i afton i Vall, i morgon i Fole, på lördag i Ganthem, på måndag i Ekeby och på tisdag i Väte samt framdeles på en del andra platser.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Hushållningssällskapets kungörelser.

Afdikningar.
Af de kartor och handlingar, som på Hushållningssällskapets bekostnad uppgöras för afdikningar inom Länet och af Sällskapet förvaras å Landtmäterikontoret, aflemnar statsagronomen Steivmetz till Sällskapet jemväl
kopior, att användas vid arbetets utförande, med rättighet för jordegarne att, om det dermed afsedda arbetet utföres, erhälla denna kopia kostnadsfritt, men med skyldighet för dem att intill dess arbetet år utfördt vid Förvaltningsutskottets aufordran densamma oskadad återlemna eller derfor erlägga halfva lösen för det af Sållskapet förvarade exemplaret.
Sådana arbetskopier finnas nu för vederbörande tillgangllga för afdikningar af
Lokrume ar 1, Stora Hammars,
Östergarns socken, Södra kanalerna,
Djupvik i Östergarn,
Mästermyr i Levide, Hablingbo och Fardhem, Wallemyr,
Tollby m. fl. byar i Ekeby och Källunge.

Biträde i skogsskötsel.
Sedan enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordnande, en lärare i skogsskötsel blifvit vid
länets landtbruksskola anstäld, med skyldighet att icke blott bestrida undervisningen vid skolan i berörda ämne, utan och på de tider af året som icke af denna undervisning upptagas, biträda enskilda jordegare, som sig derom hos Hushällningssällskapets förvaltningsutskott anmäla, med skogsodling och införande af ordnad hushållning å deras skogar; så kunna egare eller innehafvare af skog eller af mark, som bör göras skogbärande, af bemälde tjensteman erhålla biträde med anordnande och ledande af så väl skogsodling som för skogen erforderlig gallring och afverkning af sjelfsäningshyggen äfvensom med upprättande af planer för ordnad skogsskötsel samt med råd och upplysningar i hvad till skogshushållniog hörer.
För sådant bitråde ät enskilde personer eger skogsläraren att af dem uppbära i reseersättning 3 kronor för milen, der icke skjuts lemnas af reqvirenten, och i dagtraktamente 3 kronor jemte kost och husrum.
Anmålningar ingifvas till Förvaltningsutskottet, med uppgift å säväl det ändamål för hvilket biträdet övskas, jemte stället för förrättningen och närmast belägna gästgifvaregård, som ock huru många dagar biträdet anses komma att tagas i anspråk.

Cheviot-baggar.
Till fårafvelns förbättrande ämnar Hushållningssällskapet detta är utplacera på lämpliga ställen inom länet 4 springbaggar af cheviot-ras från stamschäferiet å Roma kungsgård, under följande vilkor, neml.:
att köpesumman återgäldes Hushållningssällskapet af emottagaren med 1/5 ärligen under de första fem åren, utan ränta;
att baggen under samma fem år vinterfödes inne;
att baggen under samma fem år får betäcka så mänga tackor som anses förenligt med hans välbefinnande;
att afgiften för hvarje tacka ej beräknas högre än 25 öre; hvilken afgift jemte baggens ull tillfaller emottagaren;
att efter nämnda fem år och fullgjorda in betalningar baggen blir emottagarens egendom.
De som önska på dessa vilkor emottaga en cheviot-bagge, kunna ingifva anmälan derom till Förvaltningsutskottet före den 5 instund. October.
Under förenämda vilkor finnas förut utplacerade springbaggar af cheviot-ras hos
Hemmansegaren L. J. Larsson, Roes i Grötlingbo,
Skolläraren H. P. Blomqvist i Näs,
Kyrkoherden P. H. Eneqvist i Wamlingbo,
Hemmansegaren Nils Wablby, Davide i Rone,
Landtbrukaren J. Sundahl i Fleringe,
Hemmansegaren P. E. Ahlfvengren Gervalds i Hejde,
Hemmansegaren Olof Petersson, Hägvalls i Gerum,
hvilket till allmänhetens kännedom meddelas.

Mönsterbok för väfnader i hemmet,
utgifven af Stockholms läns centralkomité, för hemslöjdens befrämjande, finnes dels till utlåning i likhet med Hushällningssällskapets öfriga mönstersamlingar och slöjdmodeller hos hr J. W. Klintberg, dels till salu för 1 krona 75 öre hos Sällskapets sekreterare.

Sparbanken och Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten.
Af förut genom Landstingets försorg utgifna erinringar och exempel, huru man genom dessa anstalter kan betrygga sin och de sinas framtid, har Hushållningssällskapet ombesörjt en andra upplaga, hvaraf Sällskapet låter med
posten tillställa samtlige pustorsembeten och sparbanker på ön ett antal exemplar, för att efter godtfinnande utdelas. Och kunna ytterligare exemplar deraf på begåran erhållas hos Sällskapets sekreterare.

Försäljning af hingst af norsk ras.
Hingsten ”Omer”, af Sällskapet 1873 inköpt i Norge, för närvarande utstald å Furubjers i Tingstäde, kommer, emedan han ansetts oduglig som beskällare, att för Sällskapets räkning försäljas genom auktion, som förrättas invid Hypoteksföreningens hus här i staden den 5 Oktober kl. 2 e. m. — förutsatt att Hushållningssällskapet bifaller Utskottets förslag derom.

Försäljning af redskap.
Vid samma tillfälle försäljes en Gräsklippningsmaskin och en roterande Smörtjerna, som varit utstälda vid sista Landsbruksmötet i Wisby at hrr Elfving & C:o, och dervid skadade blitvit sedermera iståndsatta.
Wisby den 13 September 1575.
På Förvaltningsutskottets vägnar:
RUD. HORN.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Niklasson, Bengt Arne, Banarbetare.

Väskinde skyttegille.
Björkome, Väskinde. Född den 7 januari 1915 i Ekeby församling. Föräldrar: John Niklasson o. h. h. Ingrid Niklasson. Gift 1939 med Ida Logström. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Väskinde skyttegille.

Johansson, Evald Emanuel, Stenarbetare.

Lummelunda skyttegille.
Stenstugu, Stenkyrka. Född den 11 april 1902 i Follingbo församling. Föräldrar: Emil Johansson o. h. h. Eufemia Johansson. Gift 1930 med Alexandra Karlsson. Medlem i gillet sedan 1940, tidigare medlem i Ekeby skytteförening. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, sfb Ft br, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.