Landstingsvalet.

Bondeförbundet
har nu fastetällt sina kandidatlistor för landstingsvalet på landsbygden. — Listorna ha följande utseende:
För södrahäradet: Rikedagsman Th. Gardell, Gans i Näs landstingsmännen K. J. Levander, Bols i Havdhem; Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl — Olofsson, Magnuse i Väte, lantbr. Johan Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvardi i Hablingbo, Rud. Olsson, Norai Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Andersson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämdeman Anskelm Johansson, Enges i Burg, lantbr. Ax. Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Bandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och Gunnar Larsson, Norrkvie i Grötlingbo.
För norra häradet: Riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume, (suppl. lantbr. Gunnar Nilsson, Halner i Bro, och O. Björkander, Pajse i Martebo), f. riksdagsman Hugo Karlström, Mörrby i Lokrume (suppl. lantbr. Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, och Herman Löthberg, Kaungs i Västkinde), landstingsman J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, (suppl. lantbr. Gust. du Rietz, Gåsemora å Fårö, och Konrad Bergbohm, Siefride i Rute), riksdagsman Arv. Gardell, Stenstu i Endre, (suppl. lantbr. Arv. Collberg, Nygårds i Follingbo och Oskar Pettersson, Dunegårda i Dalhem), landstingsman Osk. Thomasson, Kärrmans i — Kräklingbo, (suppl. lantbr. Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn och John Pettersson, Bringsarve i Ardre), lantbr. Arv. — Collberg, Nygårds i Follingbo, (suppl. lantbr. I, V. Norman, Möllbos i Halla, och Albert. Johansson, Larsarve i Roma), lantbr. Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, ,(ouppl. lantbr. Ernst Bendelin, Bendes i Anga, och G. Gradelus, Bjers i Lärbro,) lantbr. Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, (suppl. lantbr. John Malmros, Kvie i Martebo, och Gunnar Johansson, Slitegårde i Dalhem,) samt lantbr. Herman Lötbberg, Kaungs i. Västkinde, (suppL lantbr. K. E. Olofsson, Nickarve i Mann och K. Widén, Prästgården i Follingbo).

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Till gode män

vid landtmäteriförrättningar i Eke socken äro utsedde Fanjunkaren Fr. Palmquist Petarfve och Hemmansegaren Severin Norrby By.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 April 1876
N:r 32

Hushållningsgillenas möten.

Kräklinge gille hade i går sammanträde i Kräklingbo folkskola. Därvid omvaldes till ordförande hr Hj. Johansson, Tings, och till vice ordi. hr O. Thomasson, Kärrmans. Till lantbrukgombud omvaldes likaledes hr Hj. Johansson och till suppleant för honom hr Nils Ekman, Ekeskogs. Vidare beslöt gillet att ansluta sig till hr Karl Franzéns, Norrgårda i Hellvi, uttalande om nordsvenska här stens bibehållande på ön för premiering. Vid sammanträdet förrättades även inval av några nya medlemmar till hushållningssällskapet.
— Banda gille hade i går sin sammankomst i Mästerby folkskola, varvid till ordförande omvaldes hr Alert Löfgren, Ejmunds, som även utsågs till lantbruksombud med hr Hj. Friborg, Runne i Sanda, som suppleant. Den sistnämde utsågs desslikes till vice ordförande. Vid mötet hölls ett intressant föredrag av konsulent B. Ljunggren om S. R. B.-rasen. Anförandet, som mottogs ned hjärtliga applåder, illustrerades med skioptikonbilder.
— Hemse hushållningsgille höll i går sitt årssammanträde i Eke folkskola under ledning av rektor R. Löfvenberg, Till ordförande för åren 1933—35 omvaldes rektar Löfvenberg och till vice ordförande landstingsman Rud. Bolin, Gandarve i Alva, samt till lantbruksombud för åren 1933—36 likaledes rektor Löfvenberg, varjämte till suppleant nyvaldes lantbr. Axel Pettersson, Gudings i Eke. Gillet beslöt uttala sig för, att lantmannaveckorna under det kommande året ersättas med tre dagars kurser, där jordbrukets ekonomiska problem beredas en framskjuten plats. Vid sammanträdet höll vidare agronom Bertil Nordlander ett intressant föredrag om de nyaste ensileringsmetoderna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott har till sällskapets ledamöter i egnahemsnämden för fyra år omvalt f. riksdagsmannen Hugo Karlström, Mörrby i Lokrume, och . lantbrukaren Anton Jakobsson, Bölske i Eke; samt nyvalt lantbrukaren John Malmros, Kvie i Martebo, efter direktör Nils Broander, som undankett sig återval.
Till personliga suppleanter för de ordinarie ledamöterna valdes agr. A. G. Olofsson, lantbrukaren R. Kahlström, Lill-Atlings i Atlingbo, och landstingsman J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro.
Till ledamöter i styrelsen för Kemiska stationen för tre år valdes landshövding Rodhe och lantbrukaren Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo, efter bankdirektör Rudolf Wallér och apotekare N. Sandström, som undanbett sig återval, och till suppleant utsågs agronom A. G. Olofsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Rone pastorat.

Komministertjänsten i Rone, Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat har kungjorts till ansökan ledig före kl. 12 på dagen den 11 januari 1933 med ansökningsrätt för hela rikets prästerskap.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Komministertjänsten

i Rone. Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat hade vid ansökningstidens utgång i dag icke lockat någon sökande, varför tjänsten nu kommer att kungöras till ansökan ledig med ansökningsrätt för hela rikets prästerskap.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Nyberg, Birger Jakob Emanuel, Tygarbetare.

Visby skyttegille.
Hästgatan 24, Visby. Född den 8 maj 1909 i Eke församling. Föräldrar: Ludvig Nyberg o. h. h Emma f. Ahlström. Gift 1940 med Nanna Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1938. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Visby skyttegille.

Skogsauktion i Eke.

Torsdagen den 8 dec. kl. 10 f. m. kommer Lantbr. Axel Pettersson, Gudings, att försälja till rothuggning skogen på omkring ett tunnland i de s k. Vätar. Skogen består av ek och björk. Villkor vid auktionen.
Eke i december 1932.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Pettersson, Per Olof, Hemmason.

Rone skyttegille.
Gudings, Eke, Havdhem. Född den 25 juli 1925 i Eke. Föräldrar: Axel Pettersson o. h. h. Hedvig f. Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.