Västkinde socken måste betala.

Kammarrätten har ogillat av Västkinde sockens fattigvårdsstyrelse anförda besvär över, att länsstyrelsen förpliktat fattigvårdsstyrelslen att till Eke sockens fattigvårdsstyrelse utgiva ett belopp av 186 kr. för meddelad fattigvård åt ett minderårigt barn under tiden 13 december 1929-24 april 1930 ävensom det belopp, Eke socken visat sig ha utgivit efter denna tid, till dess behovet av fattigvård upphört.
Likaledes har kammarrätten ogillat fattigvårdsstyrelsens besvär över att länsstyrelsen efter yrkande av Visby stads fattigvårdsstyrelse ålagt densamma att till staden utgiva ett belopp av 25 kr. i månaden från den 1 januari 1931 för meddelad fattigvård åt minderårig, intill dess behovet av fattigvård upphört. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 juni 1932
N:r 131

Landsbygden. Eke.

EKE, 1 juni.
Femtio år fyller om fredag hemmansägaren och kommunalstämmeordföranden Axel Pettersson, Gudings.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 juni 1932
N:r 125

Hushållningssällskapets studieresor.

Till deltagare i studieresa till fastlandet innevarande år ha utsetts hrr Axel Logström, Aumunds i Roma, Harry Pettersson, Mörby i Lokrume, Artur Bergvall, Oxarve i Hemse, Felix Olsson, Gimrings i Hafdhem, Anshelm Claesson, Kaparve i Linde, Sved Jacobsson, Bölske i Eke, Ragnar Hejdemark, Hejstäde i Eksta, Hjalmar Jakobssan, Källgårds i Atlingbo Artur Olsson, Gervide i Sjonhem, Verner Bergvall, Kyrklasse i Atlingbo, Ax. Wahlgren, Zion i Träkumle, Gustaf Hellgren, Hägdarve i Akebäck. Alfr. Carlsson, Skymnings i Fleringe, Sven Olsson, Roes i Grötlingbo och Artur Dalström, Österby, Visby.
Enär antalet deltagare till den kvinnliga studieresan var ringa, har förvaltningsutskottet ansett sig böra inhibera dylik resa i år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 juni 1932
N:r 125

Till årets premiering av mindre jordbruk,

som kommer att försiggå inom det södra premieringsdistriktet, ha nu anmälningarna inkommit till hushållningssällskapet.
Till erhållande av pris ha anmält sig 37 jordbrukare, fördelande sig på följande socknar: Klinte 2, Fröjel 2, Levide 5, Gerum 2, Fardhem 1, Linde 4, Etelhem 2, När 4, Burs 7, Stånga 2, Rone 1, Alva 1, Hablingbo 1, Öja 1, Vamlingho 1 och Sundre 1.
Till erhållande av s. k. premielån för anläggande av gödselstad, verkställande av dikning o. s. v. ha anmält sig 128 innehavare av mindre jordtruk. Antalet anmälda från de olika socknarna äro: Klinte 8, Fröjel 11, ,Eksta 12, Sproge 3, Levide 13, Gerum 7, Fardhem 1, Linde 4, Lojsta 2, Etelhem 1, Garda 3, Alskog 1, Lye 2, Lau När 7, Burs 15, Stånga 2, Rone 3, Eke 3, Alva 5, Hemse 1, Hablingbo 7, Silte 2, Havdhem 1, Näs 1, Grötlingbo 6, Öja 3. Hamra 1 och Vamlingbo 2.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Såsom sökande

till förenade folkskollärare-, klockare-, kantors- och organisttjänsterna i Stenkyrka hafva anmält sig folkskollärarne Olof D. Bolin i Sproge, Otto Palmberg i Eke och J. Örtendahl i Lomaryd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd.

31 Dec. 1899.
Follingbo socken: födda 13 (7 m. 6 k.), dödo 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 67 (27 m. 40 k.), utflyttade 83 (40 m. 43 k.), vigde 2 par, folkmängd 496, minskning 13 personer;
Akebäck socken: födda 3 m., döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 18 (8 m. 10 k.), utflyttade 13 (5 m. 8 k. (folkmängd 159, ökning 6 personer.
Hela pastoratets folkmängd 655; minskning 7.
Alskog socken: födda 8 (3 m. 5 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 30 (11 m. 19 k.), utflyttade 26 (13 m. 13 k.), vigde 4 par, folkmängd 466, ökning 8;
Lye socken: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 35 (18 m. 17 k.) utflyttade 19 (7 m. 12 k.), vigde 2 par, folk mängd 302, ökning 17 personer.
Hela pastoratets folkmängd 768 ökning 26 personer.
När socken: födda 19 (9 m. 10 k.), döda 14 (5 m. 9 k.), inflyttade 26 (14 m. 12 k.), utflyttade 47 (22 m. 25 k ), vigde 6 par, folkmäng 1,011, minskning 16.
Den äldste i förs. 93 år.
Lau socken: födda 9 (3 m. 6 k.), döda 9 (2 m. 7 k.), inflyttade 18 (7 m. 11 k.), utflyttade 26 (8 m. 18 k.), vigde 1 per, folkmängd 523, minskning 8.
Den äldste i förs. 94 år.
Hela pastoratets folkmängd 1,524; minskning 24.
Martebo socken: födda 8 (4 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k), inflyttade 44 (22 m. 22 k.), inflyttade 33 (16 m. 17 k.), vigde 6 per, folkmängd 342, ökning 14;
Lummelunda socken: födda 11 (5 m. 6 k.), döda 9 (6 m. 3 k.), inflyttade 24 (11 m. 13 k.), utflyttade 65 (30 m. 33 k ), vigde 1 par, folkmängd 369, minskning 39.
Hela pastoratets folkmängd 711, minskning 25.
Rone socken: födda 21 (13 m. 8 k.), döda 20 (9 m. 11 k.), inflyttade 96 (50 m, 46 k ), utflyttade 88 (36 m. 52 k.), vigde 13 par, folkmängd 1,033, ökning 9;
Eke socken: födda 6 (3 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflytade 12 (8 m. 4 k.), folkmängd 240, ökning 4.
Hela pastoratete folkmängd 1,273, ökning 13.
Sanda socken: födda 19 (10 m. 9 k.), döda 12 (4 m, 8 k.), inflyttade 71, utflyttade 61 (27 m. 34 k.), vigde 3 par, folkmängd 829, ökning 17.
Mästerby socken: födda 12 (6 m. 6 k.), döde 3 k., inflyttade 27 (10 m. 17 k.), utflyttade 38 (22 m. 16 k.), vigde 5 par, folk mängd 395, mindoning 2;
Västergarn socken: födda 5 (1 m. 4 k,), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 21 (13 m. 8 k.) utflyttade 31, folkmängd 288, minskning 9.
Hela pastoratets folkmängd 1,512, ökning 6.
Alfva socken: födda 8 (2 m. 6 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 39 (23 m. 16 k.), utflyttade 43 (21 m. 22 k.), vigde 3 par, folkmängd 463, minskning 3.
Hemse socken: födda 30 (13 m. 17 k.), döda 9 (4 m. 5 k.), inflyttade 110, (57 m. 53 k.), utflyttade 79 (30 m. 49 k.), vigde 4 par, folkmängd 899, ökning 51.
Hela pastoratets folkmängd 1,362, ökning 48.
Garda socker: födda 4 (1 m. 3 k.), döde 11 (6 m. 5 k.), inflyttade 15 (8 m. 7 k.), utflyttade 31 (12 m. 19 k.), vigde 1 par; folkmängd 442, minskning 23;
Etelhems socken: födda 13 (6 m. 7 k.), döda 12 (3 m. 9 k.), inflyttade 45 (24 m. 21 k.), utflyttade 54 (28 m. 26 k.), vigde 8 par, folkmängd 569, minskning 8.
Hela pastoratets folkmängd 1,011, minskning 31.
Ejsta socken: Födda (8 m. 3 k.), döda (5 m. 4 k.), inflyttade (18 m. 16 k.), utflyttade (16 m. 20 k.), vigde 2 par, folkmängd 598; hvarken ökning eller minskning;
Sproge socken. Födda (1 m. 4 k.), döda (2 m. 1 k.), inflyttade (1 m. 6 k.), utflyttade (9 m. 14 k.), vigde 3 par, folkmängd 326, minskning 14 personer.
Hela pastoratets folkmängd 924, minskning 14.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Klinte socken födda 26, inflyttade 100, utflyttade 113, ökning 1; folkmängd 1,174;
Fröjel socken: födda 14, inflyttade 17, utflyttade 27, minskning 9; folkmängd 603;
Alskog socken: födda 7, döda 5, inflyttade 19, utflyttade 25, minskning 4; folkmängd 489;
Lye socken: födda 4, döda 8, inflyttade 24; utflyttade 23, minskning 3; folkmängd 292;
Roma socken: födda 21, döda 7, inflyttade 79, utflyttade 70, ökning 16; folkmängd 580;
Björke socken: födda 7, döda 3, inflyttade 29, utflyttade 26, ökning 7, folkmängd 206;
Rone socken: födda 16, döde 15, inflyttade 49, utflyttade 56; minskning 6; folkmängd 1,066.
Eke socken. födda 6, döda 2, inflyttade 16, utflyttade 20; folkmängd oförändrad 253.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Januari 1889
N:r 10

Mönstring nr 187.

Beväringsmän tillhörande Hemse kompaniområde nr 187 erinras om
Mönstring å Stånga malm den 14 dennes kl. 8 f. m. med dem från Fardhem, Linde, Lojsta, Lefvide, Gerum, Alfva och Hemse socknar, och
den 15 dennes kl. 8 f. m. med dem från Rone, Eke, Burs, Stånga, När och Lau socknar.
Hemse den 6 December 1888.
Axel Leatz,
Befälhafvare för Hemse kompaniområde nr 187.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98

Två barnmorskedistrikt indragna.

Antalet distrikt i länet minskas från 28 till 26.
Medicinalstyrelsen har nu — enligt Heijnes byrå — fattat sitt beslut i den sedan flera år brännande frågan om barnmorskedistriktens antal inom länet. Barmnorskestyrelsens ordförande, d:r Nils Tidmark, hade nämligen föreslagit, att distriktens antal skulle minskas från 28 till 24 igenom indragning av Dalhems, Väte, Duckarve och Eke distrikt. Däremot ha barnmorskestyrelsens övriga ledamöter bestämt motsatt sig varje indragning.
I sitt nu fattade beslut har medicinalstyrelsen förordnat, att Dalhems och Duckarve distrikt skola indragas. De övriga föreslagna indragningarna har styrelsen icke velat gentemot befolkningens bestämda önskan f. n. godkänna, särskilt som såväl Väte distrikt som Eke distrikt ha goda barnmorskebostäder, vilka genom distriktens indragning skulle bli obehövliga. Någon indragning av distrikt i Visby synes styrelsen icke böra ske, förrän barnmorskornas arbete där väsentligen nedgått, exempelvis genom inrättande av en Förlossningsanstalt i Visby eller dess närhet.
Genom indragningen av de två nämda distrikten komma åtskilliga av de nuvarande distrikten att bli betydligt omreglerade. Roma distrikt skall omfatta Roma, Björke, Akebäcks, Follingbo och Halla kommuner med station för barnmorskan i närheten av Roma kyrka. Lindarve distrikt kommer att bestå av Hemse med Bara, Dalhems, Ganthems, Barlingbo, Ekeby och Endre kommuner med station i närheten av Lindarve i Ekeby, Bro distrikt av Västkinde, Bro, Fole, Lokrume och Hejdeby kommuner med station i närheten av Bro kyrka, Hemse distrikt av Hemse, Alva, Fardhems, Stånga, Linde och Lojsta kommuner med station i eller i närhetet av Hemse municipalsamhälle, samt Eksta distrikt av Eksta, Sproge, Levede, Fröjels och Gerums kommuner med station för barnmorskan i närheten av Eksta kyrka.
Indragningen av distrikt och omändringar av distrikt skall träda i kraft, så snart distriktsbarnmorske tjänsten i de till indragning avsedda distrikten blivit lediga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Skatteutjämningsbidrag åt ytterligare 7 kommuner?

Länsstyrelsen i Visby har med tillstyrkan till k. m:t överlämnat av ytterligare 7 synnerligen skattetyngda kommuner inom länet gjorda ansökningar om bidrag av skatteutjämningsmedel, nämligen från Eke, Eksta, Fröjel, Lojsta, Lye, Näs och Rone kommuner. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 December 1928
N:r 301