I här fört föreningsregister

har denna dag intagits följande anmälan:
styrelsen för Havdhems Tjurförening u. p. a., som har sitt säte i Havdhems socken, utgöres numera av hemmansägarna Anton Teodor Jakobsson, Bölske i Eke, Karl Jakob Henric Levander, Bols i Havdhem, och Olof Felix Olsson, Gimrings i Havdhem, ordinarie ledamöter, med hemmansägarna Karl Jakob Bergvall, Sigters i Havdhem, och Klees Ferdinand Johansson, Lingvide i Havdhem, såsom suppleanter. Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande Olof Felix Olsson ensam.
Visby i landskansliet den 5 april 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Fastighetsauktion i Eke.

Torsdagen den 24 mars kl. 11 f. m., låter Eke, Rone och Grötlingbo socknars barnmorskedistrikt på grund av ny distriktsindelning genom auktion försälja sin nya barnmorskebostad vid Bölske i Eke. Köpare skall ställa godkänd borgen för köpeskillingens erläggande.
Prövningsrätt å givet anbud förbehålles. Övriga villkor vid auktionen.
Eke den 14 mars 1938.
K. J. A. Andersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Mars 1938
N:r 64

De smittsamma husdjurssjukdomarnas bekämpande.

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott har i enlighet med kungörelsen den 12 april 1935 angående bekämpandet av smittsamma husdjurssjukdomar, beslutat till sådana värderingsmän, varom i kungörelsen förmäles, och suppleanter för dem inom sällskapets område för 1938 utse följande personer, nämligen lantbrukarve J. O. Geselius, Lärbro, Anton Jakobsson, Eke, med lantbrukarna Per Svensson, Stenkyrka, och Henric Levander, Havdhem, som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Kursen för jordbrukare

fortsatte i dag kl. 9 f. m. med föredrag av agronom Ytterborn över ”Balanstekniska frågor” och ”Kapitalspörsmål”.
Efter middagsrasten talade sekr. P. H. Sjöblom om ”Föreningsrörelsens grundsatser” och ”Föreningsrörelsens utveckling”, varjämte dir. H. Gräslund på eftermiddagen ledde en överläggning om mejeriföreningsfrågor.
I kursen äro följande fasta deltagare anmälda:
Från hushållningssällskapet: Harry Thomsson, Bertels, Hablingbo, Joh:s Stengård, Loggarve, Klinte.
Från Mejeriförbundet: Sven Åkerbäck, Tass, Hejde, David Wessman, Fide, Henry Larsson, Suderbys, Källunge, Axel Pettersson, Koparve, Lau, Hjalmar Larsson, Robsarve, Fröjel.
Från andelsslakteriet: Sven Larsson, Simunde, Vamlingbo, Anders Hermansson, Havor, Havdhem, Ivar Pettersson, Bommunds, När, Alert Löfgren, Ejmunds, Mästerby, Karl Nordström, Änge, Gammelgarn, Erland Bendelin, Klintegårda, Väskidne, Gustaf Olofsson, Lauhage, Stenkyrka, Einar Thomsson, Skäggstäde, Källunge, Hilding Pettersson, Hägvards, Hall, Birger Nilsson, Visby.
Från äggcentralen: Henning Widn, Vallbys, Hogrän, Albin Åhlström, Ansarve, Fröjel, Sven Johansson, Hulte, Hemse, Erik Larsson, Anningåkra, Alskog, tinar Rosvali, Granskogs, Gotl. Hesselby, Thomas Pettersson, Eke.
Från Gotl. lantm. centralförening: Martin Wiman, Tings Kräklingbo, Sven H. Persson, Slite, Axel Pettersson, Vamlingbo, Sune Alexandersson, Sanda, Sigurd Eriksson, Fjärdinge, Gothem, Gustaf Bjärkqvist, Visby.
Från centralkassan: Svante Pettersson, Lärbro, Artur Olsson, Godrings, Ganthem, Henrik Pettersson, Sigsarve, Hejde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Landsbygden. Eke.

EKE, 10 jan.
En högtidlig jordfästning ägde rum i går i Eke kyrka, då stoftet efter hemmansägaren Emil Florström, Bölske, vigdes till griftero. Kistan bars in i kyrkan under sorgemusik, varefter ps. 55: 3-4 sjöngs. Med utgångspunkt från Jesaja 30: 15 höll officianten ett griftetal och förrättade jordfästningen. Akten i kyrkan slutade med ps. 473: 4. En mängd kransar nedlades vid graven.
Vid kyrkorådssammanträde har till kyrkokassör för 1938 omvalts kyrkovärden Arthur Ockander, Härdarve. Till ombud vid kyrkovärdsdagen i Visby den 22 jan. valdes kyrkovärd Gottfrid Norrbom, Alveskogs.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Folkmängden på Gotland.

Stenkumla socken: Födda 5 (3 m. 2 k), döda 8 (3 m. 3 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 44 (24 m. 20 k), vigde 3 par. Folkm. 31 dec. 436. Minskn. 7.

Träkuma socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 15 (9 m. 6 k.), utflyttade 34 (19 m. 15 k.), vigde 3 par. Folkm. 31 dec.: 243. Minskn. 19.

Västerhejde socken: Födda 12 (6 m. 6 k.), döda 4 k., inflyttads 47 (19 m. 28 k.), utflyttade 58 (24 m. 34 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec.: 644. Minskn. 3.

Rone socken: Födda 18 (10 m. 8 k.), döda 22 (10 m. 12 k.), inflyttade 50 (27 m. 28 k.), utfyttade 45 (23 m. 22 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 900. Ökning 1.

Eke socken: Födda 8 (3 m. 5 k.), döda 2 m., inflyttade 19 (8 m. 11 k.), utflyttade 20 (11 m. 9 k.), vigde 8 par. Folkm. 31 dec.: 222. Ökning 5.

Sjonhem socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 6 m. inflyttade 42 (16 m. 26 k.), utfttade 54 (30 m. 24 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec.: 314. Minskn. 10.

Viklau socken: Födda 4 k., döda 2 m., inflyttade 27 (16 m. 11 k.), utflyttade 25 (11 m. 14 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec.: 238. Ökning 4.

Fardhem socken: Födda 5 (2 m. 3 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 22 (8 m. 14 k.), utflyttade 23 (12 m. 11 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec.: 362. Minskning 5.

Lojsta socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 3 k., inflyttade 23 (14 m. 9 k.), utflyttade 28 (16 m. 12 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec.: 283. ökning 1.

Linde socken: Födda 8 (5 m. 8 k.), döda (2 m. 4 k.), inflyttade 52 (28 m. 24 k.) utflyttade 50 (28 m. 24 k.), vigde 8 par. Folkm. 31 dec.: 390. Ökning 4.

Othem socken: Födda 35 (16 m. 19 k.), döda 16 (7 m. 9 k.), inflyttade 142 (61 m. 81 k.), utflyttade 107 (45 m. 62 k.), vigde 12 par. Folkm. 31 dec.: 1,938. Ökning 54.

Boge socken: Födda 8 (2 m. 8 k.), döda 9 (8 m. 3 k.), inflyttade 35 (10 m. 25 k.), utflyttade 18 (7 m. 11 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 480. ökning 16.

Fårö socken: Födda 15 (8 m. 7 k.), döda 16 (9 m. 7 k.), inflyttad 47 (20 m. 27 k.), utflyttade 48 (16 m. 32 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 1,045. Minskn. 1.

Follingbo socken: Födda 14 (10 m. 4 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 90 (46 m. 44 k.), utflyttade 84 (42 m. 42 k.), vigde 3 par. Folkm. 31 dec.: 551. ökning 11.

Akebäck socken: Födda 5 (2 m. 3 k.), döda 2 m., inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 23 (14 m. 9 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec.: 157. ökning 1.

Vamlingbo socken: Födda 10 (3 m. 7 k.), döda 9 (4 m. 5 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 27 (12 m. 15 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec.: 572. Minskm. 15.

Sundre socken: ingen född, döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 3 (2 m. 1 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), Folkm. 31 dec.: 129. Minskn. 13.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Landsbygden. Eke.

EKE, 2 jan.
Baptistförsamlingens årsmöte. Eke socken är en bland Gotlands minsta socknar, när det gäller befolkningen, som blott torde uppgå till omkr. 225 personer.
Vad den religiösa verksamheten beträffar, finnes, utom kyrkan, en liten grupp baptister, ett tjugutal blott, med ett eget vackert kapell, värderat till 8,000 kronor. Predikoverksamheten uppehålles av evangelister och andra tillfälliga predikanter. En förhoppningsfull söndagsskola finnes.
Söndagen den 2 jan. höll församlingen sitt årsmöte under pastor O. Sollermans ledning. Under det gångna året hade Ingen annan förändring skett än att församlingen minskats genom döden med en medlem från 20 till 19. Revisionsberättelsen omslöt en summa av 666: 86 kr., därav hade syföreningen insamlat en summa av 177: 46 kr.
Valen, som sedan företogos, utföllo sålunda: Som tillfällig föreståndare O. Sollerman, vice förest. Jakob Andersson, sekreterare Karl Andersson, vice sekr. Ester Dalkvist, kassörer: för församlingen Jakob Hemström, vice A. Cedergren, för syföreningen Valfrida Ekström samt för Sällskapet Ragnar Forsberg. För söndagsskolan valdes till föreståndare Valfrida Ekström med följande medlärare: Karl Andersson, Forsberg, Ester och Hulda Dalkvist. En kvinnlig evangelist är i vinter anställd inom Rone, Eke och Grötlingbo baptistförsamlingar.
Efter lekamlig förplägnad, som vännerna Hemström bjödo på, avslutades det goda och eniga mötet med en bönestund på knä inför Gud.
O. S—n.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Gotlands landstormsbilkompani

hade i går årsmöte å lottornas lokal under ledning av konsul Åke Dahlgren. Styrelsen omvaldes i huvudsak och har följande sammansättning: Konsul Dahlgren kompanichef, fabrikör J. E. Siltberg chef för Visbyplutonen, ingenjör M. Lantz för norra plutonen, godsägare H. Cramér, Eke, för södra plutonen, hr Felix Dassow adjutant, hr M. Elfving och ingenjör Fritz Dehnberg, Slite, kommissarier. Styrelsesuppleant ingenjör J. Möller, nyvald. Revisor hrr G. Harding och F. Ekeroth med hrr T. Stärner och Ernst Johansson såsom suppleanter. Ombud vid Gotlands nationalbevärings årsmöte blevo hrr Dahlgren och Dassow med hrr Lantz och Cramér som ersättare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Idrott och sport.

Stortävlingarna på Vallen.
Strålande väder. — Gute överraskar. Kulstöt på 13,97.
Det var en av de stora idrottsdagarna på Gutavallen i går. Dels ägde Visby I F:s traditionella stadslöpning — Visby stadslöpning för tolvmannalag, som det officiellt heter — rum, och i samband därmed voro nationella tävlingar i fri idrott anordnade med bl. a. deltagare från fastlandet, varjämte tvenne fotbollsmatcher spelades. Redan på lördagen inleddes tävlingarna med en fotbollsmatch på Vallen med gästspel av Värtan, Stockholm.
Dagen bjöd på den överraskningen, att Gute vann en vacker seger i stadslöpningen före favoriten AIK, och i friidrottstävlingarna uppnåddes ett förnämligt resultat i kula, där Larsson Sundbyberg nådde 13,97, vilket var personligt rekord och det bästa kast, som oss veterligen presterats på Vallen.
Då de nationella tävlingarna i går kl. 2 togo sin början hade c:a 200 personer infunnit sig som åskådare. Värmen var tryckande, och det faller av sig självt att man denna strålande vackra dag föredragit badsträndernas sand framför kolstybben. Humöret var emellertid prima både bland åskådare och tävlande, och det blev t. o. m. ganska muntert ett slag, då en löpare, som icke var anmäld utan startade utom tävlan, drog en särskild uppmärksamhet till sig. Under tävllngarnas gång syntes nämligen en s. k. rabbits skutta i väg på löparbanans sydsida med en förfärande speed. Den försvann spårlöst. Kanske bara det var en synvilla alltihop. På grund av värmen.
Vad fotbollen beträffar blev den sammanlagda målkvoten för matcherna i lördagskväll och i går för Värtan 11-1. Vi hade tippat en seger för Värtan över VIF med 6-0 (det blev 2-1) samt över AIK med 5-1 (det blev 9-0). Det gör 11-1. Man kan räkna så också, om man vill.
Ungefär kvarten före 5 voro tävlingarna avslutade och prisutdelning förrättades enligt nedanstående resultatlista. Som tidigare nämts hade en hel del firmor skänkt trevliga priser till tävlingarns. Förutom för dagens tävlingar skedde nu också prisutdelning för Tingstädeloppet, för vilket vi förut redogjort. Där segrade som bekant Norrby, Bro.
Så hurrade man för pristagarna. En lyckad idrottsdag var till ända.
Arrangörerna, VIF, ha anhållit att genom Gotlands Allehanda få framföra ett hjärtligt tack till alla de firmor och enskilda, som skänkt priser till tävlingarna.

Stadslöpningen.
Kritade pilar på en hel del av gatorna 1 staden och dess närmaste omgivningar utvisade att Visby stadslöpning skulle försiggå, och vid 10-tiden började publiken samlas på Gutavallen, där starten skulle ske. Någon större mängd åskådare kunde man knappast tala om, men intresset var det inte att klaga på, trots att inga fastlandslag denna gång deltogo. Kl. 10,20 smällde startskottet på Vallen för första sträckans män. Sex föreningar ställde upp till start. I stora drag var ställningen vid de olika växlarna ungefär följande:
På femte till sjätte växeln hade Gute tagit ledningen före AIK, som dittills haft teten, och vid Stora torget mellan sjunde och åttonde växeln var ordningen Gute, Slite, AIK. På den föregående 1,500 massträckan till ”militärbefälet” växlade VIF och Slite ungefär samtidigt, och AIK låg där nr 4. Från nionde till tionde växeln ledde Gute fortfarande. AIK gick om Slite, och ordningen Gute, AIK, Slite behölls även på de sista sträckorna inne på Vallen till målet.
Placeringen där blev följande: Gute 24,02,5, 2) .AIK 24,13,3, 3) Slite 24,19,5, 4) VIF 24,20,6, 5) Tingstäde T. K. 25,02,9, 6) Västkinde A. I. S. 26,57,4.
Gutes seger var som sagt överraskande och synnerligen populär. Laget var också ovanligt jämt utan några egentligt svaga punkter.

Under stadslöpningen spelades en juniormatch i fotboll mellan en kombination Slite—Othem och VIF. Slite Othem hade flera verkligt goda spelare, korta i rocken ännu men med framtiden för sig, och de avfärdade Visbypojkarna gladeligen med 2-0.

Friidrottstävlingarna
bjödo icke på några toppresultat med undantag för Larssons, Sundbyberg, kulstötningsserie. Han hade alla sina kast över det gotländska rekordet, vilket är 13,53. Han kunde nu notera 13,97, vilket var bättre än hans personliga rekord, som förut var 13,83.
100 m:sloppet var uppdelat i tvenne heat med sex man i varje. Till finalen kvarstodo de tre bästa i varje, nämligen i heat I Vanselin, M. P., Ljunggren, AIK, och Olsson, VIF, samt i heat II Björnsson, Sundbyberg, Löf, Gute, och Höglund, Valdemarsvik.
På 5,000 m. startade fyra man. Här tog Allard, M. P., omedelbart ledningen följd av Boberg, Slite, vilka två efter några varv bildade en tätgrupp c:a 50 m. före Gardell och Johansson. Då fem varv återstodo hade Allard börjat draga ifrån Boberg och ökade försprånget mer och mer. De två andra hade sackat efter c:a 100 m. På sista varvet hade Allard ytterligare ökat på försprånget några meter och han inkom också i mål som segrare. Mellantiden på 1,500 m. var 4,38 och på 3,000 in. 9,36, vilka noteringar äro ganska goda.
I spjutkastning gjorde Romapojkarna Svensson och Hansson bra ifrån sig genom att belägga andra och tredjeplaceringarna före ett par fastlänningar.
Hasse Persson, som numera är bosatt i Stockholm och tävlar för M. P., hade ingen större svårighet att vinna längd och höjd, fast resultaten här voro ju icke så märkliga.

Resultat:
1,500 m. (8 startande): 1) Tivorovski, M. P., 4,12,6, 2) Söderström, M. P. 4,13, 3) Broman, AIK, 4,28,2.
Kula (8 start.): 1) S. Larsson, Sundbyberg, 13,97, 2) Bendegard, Slite, 12,58, 3) Erik Hellström, VIF, 11,27.
100 m. final (6 start.): 1) Björnsson, Sundbyberg, 11,5, 2) Ljunggren, AIK, 11,5, 3) Höglund, Valdemarsvik, 11,5.
Höjdhopp (5 start.): 1) Hasse Persson,
M. P., 1,63, 2) Björnsson, Sundbyberg, 1,63, 3) Axelsson, Gute, 1,58.
400 m. (3 start.): 1) Stig Andersson, VIF, 54,4, 2) Arvidsson, Hörby, 54,5, 3) N. Öström, AIK, 54,5.
5,000 m. (4 start.): 1) Allard, M. P., 16,19,6, 2) Boberg, Slite, 16,38,6, 3) Johansson, Bro, 17,08,4) Gardell, Bro, 17,44,6.
Längdhopp (4 start.): 1) Hasse Persson, M. P., 6,40, 2) Sven Pettersson, Gute, 6,09, 3) Åberg, Gute, 5,88, 4) Olsson, VIF, 5,63.
Diskus (12 start.): 1) Larsson, Sundbyberg, 37,67, 2) Bendegard, Slite, 37,35, 3) Dahlgren, VIF, 37,21.
Spjut (6 start.): 1) Rådström, Sundbyberg,4 55,28, 2) Svensson, Roma 54,98, 3) Hansson, Roma, 52,22.
Stafett 1,000 m. (100-200-300-400): 1) Matteuspojkarna 2,10,2 2) AIK 2,12, 3) Gute 2,12,4, 4) VIF 2,13,6.

Värtans gästspel.
VIF spelade starkt. — AIK föll igenom.

I anslutning till VIF:s stora idrottsevenemang på Vallen i går hade div. II-laget Värtan, Stockholm, engagerats för matcher här, av vilka en spelades på lördagen med VIF som motståndare, medan det i går var AIK:s tur att få mäta sig med stockholmarna.
Jag hade tippat en seger med 6-0 för Värtan mot VIF, och därvid givetvis icke haft annat att gå efter än det faktum, att Värtan spelar i svenska seriens div. II och alltså bör vara åtskilliga klasser bättre än ett klubblag i VIF:s format. Nu ville emellertid ödet, att VIF hade en av sina bättre dagar — att Värtan inte mönstrat sitt allra starkaste lag är deras sak — och bjöd på ett spel, som hedrade Kina & Co. Särskilt första halv, leken hade VIF lika mycket att säga till om som gästerna, vilka icke övertygade. Det va ren livlig och spännande halvlek, och att vi på nytt nödgas ge stöttepelaren Kina framför alls andra en särskild honnör må väl ingen förundra sig över. VIF:s utjämnande mål blev det Tjommen förunnat att göra. Efter pausen hade Värtan mest hand om spelet, men VIF:s sporadiska angrepp saknade icke farliga moment. Gästernas mera jämna press resulterade långt omsider i mål, men mer än 2-1 blev icke segern.
— Mot AIK i går blev det andra toner från Värtan. AIK hade visserligen reserver för bl. a. Plåtarn, Greven och Noja, men jag tror knappast att AIK:s ordinarie lag förmått förändra resultatet i någon större mån. Värtan ställde däremot upp med ”ordinarie” elva och visade sig vergligen kunna spela boll. Tre mål skötos in under första halvlek, och dtta trots att AIK visst inte spelade dåligt. Försvaret — lille Sandberg på högerhalven bl. a. — var t. o. m. riktigt bra medan kedjan icke förmådde något. Efter pausen haglade det värre kring Öström i AIK-buren och ytterligare sex skott gingo mellan stolparna. AIK hade dock tre, fyra chanser att reducera, men de gingo om intet. Med 9-0 till Värtan slöt matchen. Det räcker en stund.
Värtan s pelar som bekant i div. II, där laget ligger nr 7 före Mjölby och efter Eskilstuna. Huskvarna och Årsta blevo nedflyttade.
Mr Ernest.

Militärernas triangelmatch på Vallen.
Skall K 1 triumfera på nytt?

Den traditionella kraftmätningen i fri idrott och fotboll mellan K 1, Stockholm, samt I. 18 och A. 7 härstädes äger rum i dag och i morgon.
De tävlande inmarschera på idrottsplatsen kl. 5 e. m. under musik av I. 18:s musikkår, varefter tävlingarna taga sin början med kulstötning. Dagens program i övrigt omfattar längdhopp, spjut, 400 m., samt kl. 6,30 fotboll mellan K 1 och A. 7., i halvtid löpning 1,500 m.
Morgondagens program, som inledes kl. 3 e. m., omfattar 100 m., diskus, höjd, 5,000 m. samt fotboll kl. 5 e. m. mellan K 1 och I. 18 I halvtid blir det stagett 1,000 m.
Poängberäkningen i allmän idrott för det av ryttmästaren greve Folke Bernadotte uppsatta nya vandringspriset är 6 poäng för bäste man i var gren och därefter 5, 4, 3, 2 resp. 1 poäng. Tre man starta i varje gren från vardera truppförband. I stafetten räknas 6 poäng för första, 3 för andra och 1 för tredje pristagarna, och i fotboll räknas 2 poäng för vunnen match, 1 för oavgjord och 0 för förlorad. Vid lika poäng avgör målkvoten.
Truppen från K 1, för vilken som bekant ryttmästare de Geer är ledare, anlände hit i morse och räknar c:a 28 man, huvudsakligen underbefäl och befälselever.
överledare för tävlingarna är överste C. G. Hamilton med major N. Söderberg som biträdande. Domare vid fotbollsmatcherna är Allan Sandström, Visby.
Årets tävlingar inleda en ny serie, sedan föregående vandringspris erövrats av K 1 för alltid. Det skall bli intressant att se, om ”hemmaförsvaret” denna gång skall lyckas tillbakaslå ”anfallet från huvudstaden”.

Stångaspelens förtävlingar
gingo programenligt i går. Det blev en ganska ansträngande dag, men vädret var strålande och vännen kanske litet för givmild. Deltagandet var synnerligen livligt, spelet var bra, bättre än tidigare, och man hade alltså ingenting att klaga över. Och på söndag står det stora slaget. Tävlingen i går pågick från kl. 10 f. m. till framemot 9-tiden i går kväll med avbrott under gudstjänsttid, då f. ö. samtliga spelare bevistade gudstjänsten i Stånga kyrka.
Av de i bakpärk anmälda 18 lagen ställde 17 upp, medan i frampärk ett extralag kommit till och antalet lag här alltså uppgick till 10.
I mästerskapsklassen ställde 8 lag upp. I första omgången segrade Näs mot Sanda II, Visby bollklubb över Lau I efter ett mycket vackert spel, Burs vann över Stånga och När I över När II. Sedan denna omgång vederbörligen avverkats spelade de vinnande lagen alla mot alla. Efter denna turnering har När I 1 vinst och Burs likaledes 1 vinst, medan Visby bollklubb och Näs ha vardera 1 förlust. Men omkastningar kunna givitvis komma ifråga vid slutavgörandet om söndag, emedan de vinnande lagen ännu ha att spela mot ett par lag.
Om tröstpriset i mästerskapsgruppen spelades färdigt igår. Första priset hemfördes av Stånga.
I A-klassen segrade Havdhem över Sanda, Östergarn III över Vänge, Silte över Alva och Lau H över östergarn I. Eftersom nio lag voro anmälda hade Östergarn H frilott. Slutresultatet blev att Silte och Lau II erövrade vardera 2 vinster, medan Havdhem har 1 vinst och 1 förlust samt östergarn H och Östergarn II vardera 2 förluster. Dessa lag ha i stort sett vardera tre lag att spela mot på söndag, då alla lag skola tävla mot alla.
Om tröstpriset spelades så tillvida färdigt att Sanda I och Östergarn I skola tävla om detta pris.
I frampärk deltogo 10 lag. Till söndag, kvarstå fem lag, nämligen Lau I pärk-lag, När I och När II, samt vidare Visby bollklubb och Lau H. Om vädret tilllåter komma alla lag att spela mot alla.
Vidare kan meddelas, att till Stånga-spelen även fem stockholmslag nu anmält sig. De komma att tävla i tredje klassen.

Varptävling
ägde rum i går vid Buttlegårda, en natursköna tävlingsplats, som gjorde sitt till att man trivdes och hade det trevligt. Ett tjugotal lag voro anmälda och varpstenarna flögo glatt, villigt och flitigt i luften under några timmar i junisolens glans.
Prislistan fick följande utseende:
1) E. Anderssons lag, Endre, 2) H. Nilssons lag, Buttle, 3) S. Hanssons lag, Hörsne, 4) I. Ahlkvists lag, Roma. Första tröstpris gick till H. Petterssons lag, Hejde, och andra till Hj. Niklasson lag, Buttle.
I samband med tävlingen var friluftsfest anordnad med skjutbana, servering, dans m. m. Tillslutningen var god och stämningen den bästa, varför även arrangören, Buttle bollklubb, har all anledning att känna sig nöjd med dagen.
I anslutning härtill har man bett ou meddela, att av de vinster som tillföllo lyckliga innehavare av vissa biljettnummer, en vinst ännu är outtagen Biljettnumret är 32, vadan innehavaren av detta värdepapper snarast bör gå i författning om att utbyta detsamma mot vinsten ifråga.

Varptävlingar i Eke.
Eke I. K. hade i går i samband med sin basar anordnat tävlingar i varpkastning, i vilka 15 lag deltogo. Prislistan fick följande utseende:
1) I. Holmbergs lag, Fide, 2) L. Fredrikssons lag, Hemse, 3) R. Petterssons lag, Stånga. Tröstpris) E. Olssons lag, Hemse, 2) H. Molins lag, Havdhem.
Vinsterna utgjordes av pokaler och tennbägare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Juni 1937
Nr 145

I här fört föreningsregister

hava nedannämnda dagar innevarande år intagits följande anmälningar, nämligen:
den 1 maj:
Mästerby Framtids byggnadsförening utan personlig ansvarighet i Mästerby har å sammanträden den 1 november 1936 och den 7 februari 1937 beslutat träda i likvidation. Till likvidatorer hava utsetts Erik Enekvist och Gunnar Ohlsson, båda i Mästerby. Rätt att teckna föreningens firma tillkommer ovannämnda Enekvist och Ohlsson i förening;
den 15 maj:
Ur styrelsen för Gotlands-Postens Byggnadsförening n. p. a., som har sitt säte i Visby, hava avgått ordinarie ledamöterna Lars Petter Nilsson, Mästerby, och Efraim Johannes Larsson, Vamlingbo, samt suppleanterna Sem Jacob Emanuel Andersson, Slite, och Jakob Petter Lidehn, Ljugarn. I de avgångnas ställe hava invalts, såsom ordinarie ledamöter Johan Ahlsten, Alva, och Rudolf Palmqvist, Hogrän, samt såsom suppleanter Hilding Jakobsson, Visby, och Gottfrid Larsson, Hogrän;
den 31 maj:
ur styrelsen för Mellersta Gotlands Andelsmejeriförening u. p. a. som har sitt säte i Visby, hava avgått Karl Johan Levander, Bols i Havdhem, och Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde; och hava i deras ställe såsom ordinarie ledamöter inträtt hittillsvarande suppleanterna Jacob Johan August Jacobsson, Allmungs i Havdhem, och Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga.
Till suppleanter i styrelsen efter ovannämnda Jacob Johan August Jacobsson och Anton Kristian Kristiansson samt Johan Pettersson, Rundarve i Atlingbo, som jämväl avgått, hava invalts Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde, Anton Theodor Jakobsson, Bölske i Eke, och Carl Henning Widn, Vallbys i Hogrän. Firman tecknas av Jacob Johan August Jacobsson, Allmungs, i Havdhem, Gunnar Johannes Nilsson, Halner i Bro, direktören Nils Broander i Visby, disponenten Per Einar Persson i Barlingbo och kontorschefen Harald Leopold Fransson i Visby var för sig utom i fråga om lånetransaktioner, då firman texknas av Gunnar Johannes Nilsson, Nils Broander, Jacob Johan August Jacobsson och Harald Leopold Fransson, två i förening;
den 3 juni:
styrelsen för Gotlands hästaveln- och hingstägareförening utan personlig ansvarighet, som har sitt säte i Visby, utgöres numera av Arthur Carl Vilhelm von Corswant, Stora Hästnäs, Visby, Fritz Olof Viktor Frigren, Visby, och Erik Olov Fredrik Häglund, Gandarve i Vänge, ordinarie ledamöter, med Albert Johansson, Larsarve i Roma, och Lars Anton Jakobsson, Koparve i Lau, såsom suppleanter. Föreningens firma tecknas av von Corswant och Frigren i förening.
Visby i landskansliet den 7 juni 1937.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130