Kvinna dödad av blixten i Eke.

Ihjälslagen ute på fältet.
När åskvädret i middags drog fram över Eke skulle fru Lindström, Petsarve i Eke, maka till lantbrukaren Karl Lindström, flytta en ko, som gick ute på en åker, i skydd för ovädret, träffades hon av blixten, som dödade både henne och kon. Hon hade just dragit upp tjuderpålen, som var av järn, då blixten slog ned och träffade henne i vänstra delen av bröstet, rev upp kläderria samt fortsatte sedan genom kättingen till kon. Döden har för båda av allt att döma varit ögonblicklig. Kon visade inga tecken till att ha blivit träffad, men på fru Lindström hade blixten lämnat några strimmor tvärs över bröstet som enda synliga tecken på att hon blivit träffad. T. f. provinsialläkaren i Hemse eftertelefonerades men kunde endast konstatera att döden inträtt.
Den så hastigt bortgångna var i femtioårsåldern och efterlämnar utom maken två vuxna söner. Familjen har gjort sig allmänt omtyckt, och sorgen och förstämningen är därför stor i grannskapet.

Lada antänd i Othem.
Åskvädret drog även fram över ostkusten och Othem med Slite fingo del av några kraftiga smällar samt åskregn. I Othem slog blixten ned hos lantbrukaren Erik Gardelin, Ytlings, där den antände en lada. Brandkåren i Slite ryckte ut till undsättning. Då byggnaden efter endast en kort stund var så gott som som helt övertänd och tillgången på vatten dålig kunde man emellertid intet uträtta för att rädda den, trots att det var god tillgång av folk, som tillkallats medelst telefon och på andra sätt. I stället fick man inrikta sig på att skydda en intilliggande äldre ladugård, vilket också lyckades.
Den brinnande byggnaden var redan efter någon timme helt nedbrunned och med denna en hel del nyligen inbärgad säd, huvudsakligen råg och vete.
Även granngården var hotad, lik som mangårdsbyggnaden. Båda ble do dock skonade, den sistnämnda til stor del beroende på att vinden lå ifrån huset.
Senare meddelas att hela grödan av såväl höst som vårsäd blev lågornas rov. Själva ladugården) var försäkrad för 1,500 kr., men hed hänsyn till att skörden var oförsäkrad torde ägaren göra en förlust på 2- å 3,000 kr. Även en del maskiner och redskap samt en ny lastvagn spolierades.
Vidare kan meddelas att den gamla ladugården, som låg endast ett par meter från den brinnande byggnaden, vid upprepade tillfällen var svårt hotad. Värmen från den sistnämnda var fruktansvärd och elden hade till och med ett par gånger fäste i den äldre ladan, där bl. a. en del djur befunno sig. Genom intensiva ansträngningar från dei släckningsarbetet deltagande, kunde emellertid som nämnts denna byggnad räddas.

Blixten slog i sjömärket.
I förmiddags drog åskvädret fram även över Tofta, varvid blixten slog ned i inre inseglingsmärket i Gnisvärds hamn, en trekantig tavla på en stång. Märket antändes och måste rivas ned. Annan skada anställde icke blixten. En skur hagelblandat regn föll i samband med åskbyn.

Åskväder på många håll.
I övrigt kan nämnas att åskan mullrat litet varstans. Vid ett par tillfällen på förmiddagen och senare har den hörts även här i Visby, som också fick ett par relativt kraftiga skurar. Från bl. a. Vänge, Ala och Kräklingbo rapporteras inte alltför starkt tordön samt någon millimeters nederbörd, lagom för att få ”stövet stillnat”. Liknande rapporter ha ingått även från norra Gotland såsom Stenkyrka, Kappelshamn och Hall. I Fårösund har det varit något kraftigare, likaså i Lärbro där nederbörden på en liten stund medförde 5 mm. I Hejnum och Martebo har man haft någon skurar men ingen åska. I Roma fick man på förmiddagen ett par tre mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Dödens skördar.

Den i går omnämnde Herman Kviberg, som avlidit i Härnösand 55 år gammal har i fångvårdens tjänst utfört ett uppskattat arbete i egenskap av yrkesmästare. Han har tjänstgjort som slöjdlärare men har därjämte anförtrotts förtroendet som arbetsledare vid många av fångvårdsstyrelsens byggnadsarbeten, varunder han haft tillfälle att visa prov på stor duglighet.
Han var som bekant bördig från Visby och efterlämnar bland sörjande åldrig moder.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Dödsfall Charlotte Wilhelmina Petersson

Vår kära farmor Änkefru Charlotte Wilhelmina Petersson f. Källström, född 26 mars 1848, död 16 augusti 1938.
Visby den 17 augusti 1938.
Anne Marie o. Ludvig Siedberg.
f. Källström.

Släktingarna.

Jordfästningen äger rum i Hylletofta kyrka, Jönk. län, lördagen den 20 augusti kl. 12 midd.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Den lilla bröt ryggen.

Sorglig olycka under sädesbärgning.
Då man på lördagsmiddagen var sysselsatt med att köra in säd från lantbrukare C. J. Jönssons ägor i Levide inträffade en svår olyckshändelse. En åttaårig flicka till hr J., Som också var med på åkern, ville absolut köra hem ett lass säd ensam och då flickan var duktig och man förmodligen ansåg hästarna lugna och pålitliga fick hon sin vilja fram. Emellertid måste lasset passera en bro, som var något bristfällig och här kom ekipaget i gungning, några kärvar föllo av, flickan förlorade balansen och ramade av lasset även hon. Ingen hade sett just när olyckan skett. När man skyndade till var flickan medvetslös. Hon fördes till hemmet men avled där några minuter innan eftertelefonerad läkare hunnit anlända. Dödsorsaken konstaterades vara brott på ryggraden.
Händelsen har självfallet väckt sorg och förstämning i trakten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Dödsfall.

Fru Hermanna Nilsson, f. Nyström, änka efter stationsinspektor Alfred Nilsson, Hemse, avled i dag i en ålder av 81 år. Den avlidna var född i Slite. Hon sörjes närmast av två döttrar, fru Margit Appelquist i Visby och fröken Vilma Nilsson, bankkassör vid Svenska Handelsbankens kontor i Hemse.
— Medarbetaren i Dagens Nyheter Otto Sleman. har avlidit i Stockholm, 62 år gamrhal. Han var lantbrukareson från Kalmar län och kom rätt sent in i skolstudierna. 1897 började han emellertid 21 år gammal vid Visby läroverk och avgick därifrån med studentexamen 1901. Efter ett par års studier i Uppsala fick han 1903 plats å Gäfle Dagblad, var sedan chef för Västerviksposten i 12 år och tog samtidigt livlig del i ortens politiska och kommunala liv.
Sedan 1918 var han anställd i Dagens Nyheter. Han sörjes närmast av maka och barn.
— I Härnösand avled i går vaktkonstapeln Herman Kviberg. Den bortgångne, som var född i Visby och 55 år gammal, inträdde i fångvårdens tjänst 1905 då han tillträdde en befattning som extra vaktkonstapel vid länscellfängelset härstädes. År 1908 kom han på ordinarie stat och transporterades 1911 till centralfängelset på Långholmen. Därifrån kom han till Härnösand, där han nu avlidit. Han sörjes närmast av maka och dotter samt av en syster, gift med sjökapten A. Lyth härstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Slutad livsvandring. Nära sjuttiosex år gammal har f. husbondeänkan Maria Mathilda Elisabeth Pettersson avlidit i sitt hem vid Bottarfve i Vamlingbo. Hon hade under den senaste tiden lidit av svagt hjärta, och detta var också den närmaste dödsorsaken. Hon var född vid Gervalds i Vamlingbo den 26 september 1862. Sedan fyrtiotvå år tillbaka har hon varit änka och har hårt prövats i livets skiften. Men hon ägde trots allt ett glatt och soligt sinnelag och var språksam och vänlig i sitt umgänge och var omtyckt och värderad icke blott av sina närmaste utan ock av alla med vilka hon kom i beröring. Därför efterlämnar hon ett aktat och ljust minne. I fredags fördes hennes stoft till den sista vilan i hemförsamlingens kyrkogård.
Före avfärden från hemmet hölls en kort andaktsstund av pastor Åberg, som därvid yttrade något vad den bortgångne varit i hemmet och dagens tysta gärning. När processionen framkommit till Vamlingbo kyrka inbars kistan i kyrkan under tonerna till en sorgmarsch, varefter följde psalmen 549: 1—2. Därpå trädde officianten, pastor Åberg, fram till båren och höll med ledning av orden i Jobs bok: ”Ja vet att min Förlossåre lever” en betraktelse om den segerglädje över för gängelse och död.som tron på Jesusi Kristus giver, samt uttalade några tacksamhetens ord över den livsgärning som nu avslutats och för det ljusa minne den bortgångna lämnat efter sig. Så följde jordfästningen och därpå psalmen 568: 3—5 och vid tonerna till en sorgmarsch bars därefter kistan ut ur kyrkan och sänktes i familjegraven. Ute på kyrkogården sjöngs en psalm och pastor Åberg lyste frid över griften. Till sorgegården voro sedan begravningsgästerna inbjudna till middag, där också minnesstund hölls med tal av officianten.
Ännu ett dödsfall har inträffat, då nämligen f. stenarb. Lars Edvard Lindgren den 12 augusti avled å Mariahemmet i Visby. Han var vid sin bortgång 68 år gammal och efterlämnar hustru och flera barn.
Vid sammanträde inför kyrkostämmans ordf. i Vamlingbo på söndagen valdes till elektor för ombudsval till kyrkomötet i höst klockaren Leonard. Larsson, Kvarna, och till suppleant för honom skräddarmästare Kristian Hägg, Sigreips.
Även i Sundre hölls på söndagen liknande val, varvid till elektor valdes klockaren Hjalmar Norman, Hallbjens, och som suppleant hemmansägaren Erik Munkhammar, Vestergårda.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Dödsfall August Petter Uddin

Vår käre fader, f. Hemmansägaren August Petter Uddin avled måndagen den 15 aug. 1938 i en ålder av 88 år, sörjd och saknad av oss samt syster och syskonbarn, släkt och många vänner.
Västerhejde den 15 aug. 1938.
Emelia och Nils Wahlbäck.
Sv. Ps. 452: 2.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Dödsfall Herman

Vår innerligt älskade Herman har hastigt lämnat oss 55 år gammal.
Härnösand den 15 augusti 1938.
ELSA QVIBERG.
Karin.

Jordfästningen äger rum torsdagen den 18 augusti kl. 4 e. m. å Nya Kyrkogården, Härnösand.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Dödsfall Hermanna Nilson

Vår innerligt kära mor, fru Hermanna Nilson f. Nyström, född 20/7 1857, avled stilla idag.
Sörjd. Saknad.
Hemse den 16/8 1938.
MARGIT. VILMA.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Dödsfall Karolina Eugenia Malmkvist

Vår kära mor och mormoder, änkefru Karolina Eugenia Malmkvist, f. Norstedt, lämnade oss den 15 aug. 1938 efter en tids sjukdom, sörjd och saknad av oss, övrig släkt och vänner.
Visby den 15 aug. 1938.
BARN, BARNBARN och BARNBARNSBARN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187