Dödsfall Ossian Engqvist.

Min innerligt älskade make Ossian Engqvist avled i dag Sörjd, saknad och i ljusaste minne bevarad av mig, syster, syskonbarn och många vänner.
Visby 27 april 1937.
Sigrid Engqvist.

Jordfästningen äger rum i Visby Domkyrkas Kapell söndagen 2 maj kl. 2 e. m.
Bilar finnas tillgängliga vid kyrkan för dem, som önska medfölja till graven.
Tillkännagives endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Dödsfall Erik Hafström.

Vår käre broder Erik Hafström har i dag ingått i Guds eviga vila, 39 år gammal.
Vår saknad är outsäglig.
Sandegårda i Sanda den 28 april 1937.
Fanny, Emrik, Hildnr, Ellen, Gustaf och Vendla.

Visst är döden grym och visst är graven kall, men för den som lida skall och som sjukdom blott är givet, är döden skönare än livet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Dödsfall Edit Sandström.

Vår släkting Fröken Edit Sandström avled den 25 dennes efter en tids tåligt buret lidande i sitt 39:de levnadsår; sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss samt syskon.
Ansarve, Fröjel, 27 april 1937.
ELIN och HUGO SANDSTRÖM.

Nu solen har dalat
och dagen är slut.
Stilla är klappande hjärtat.
Ljuvt är att vila från lidandet ut,
vila från allt som har smärtat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Ossian Engqvist död.

Efter en lång tida sjukdom avled igår eftermiddag f. brevbäraren Ossian Engqvist härstädes i en ålder av 77 år, närmast sörjd av maka, född Anderberg, syster och syskonbarn.
Engqvist var född i Stenkyrka den 6 dec. 1859 och gick först till sjöss, men kom snart åter iland och fick anställning först hos landshövding Horn och sedermera ett år hos dåvarande utgivaren av Dagens Nyheter Rud. Wall. 1884 antogs han i postverkets tjänst och blev ordinarie brevbärare i december samma år. Sin tjänst i posten lämnade han med pension den 1 jan. 1925. Som synliga bevis på. sitt välförhållande i olika avseenden innehade han Patriotiska sällskapets guldmedalj och silvermedaljen i åttonde storleken För nit och redlighet. Inom härvarande loger av Frimurare- och Odd fellowordnarna var han sedan många år en nitisk, plikttrogen och intresserad tjänande broder. Han har emellertid de senaste åren måst träda tillbaka på grund av ohälsa. Utom sin tjänst i posten och sitt arbete i de nämda ordenssällskapen har ”farbror Ossian” haft ännu ett stort intresse, nämligen sången. Han var i många år en av stöttepinnarna i förstetenorstämman i såväl Allmänna sången som i Gotlands sångarförbund.
Med Ossian Engqvist lämnade en god människa denna jämmerdalen. God och glad, alltid med ett vänligt ord på läpparna och en solglimt i ögonvrån, tillhörde han den sortens människor, som det tyvärr är ganska ont om. Och inte bara Visbybor utan även många turister under gångna år, ha ”Rosenknoppen” i livligt och kärt minne, hans skämtsamma inpass och putslustiga historier. Men nu har ”Vestkindetåget blåst” för sista gången och farbror Ossian har fått vila. Bland vännerna i sångarkretsen och Visbylogerna av frimurare- och oddfellowordnarna lämnar han ett tomrum efter sig, men minnet av den glade vännen med det goda hjärtat skall länge leva. Vila i frid.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

LEGALA NYHETER.

FÖDDE: Hökaren J. Petterssons son, grosshandlaren C. Björkanders son.
DÖDE: Gossen Johan Wilhelm Gardelin, 1 månad och 22 dagar, bustru Anna Fredrika Björkman, 45 år, 5 månader och 5 dagar, f. stadsvakten Olof Öberg, 81 år, 6 månader och 14 dagar.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Funnet lik.

Från Kalmar skrifves: 5 d:s påträffades at Per Simonsson och Per Persson i Högenäs, 1/4 mil till sjös å östra kusten utför Källahamn, liket efter en mansperson, som anses hafva legat i sjön öfver sistlidne vinter och tillhört besättningen å den förlidne höst i närheten af Källahamnp förolyckade jakten Anna Maria från Klintehamn. Händerna å liket äro bortnötta likasom ansigtet är oigenkänneligt, men kläderna voro något bibehållna. Vid undersökning af liket, hvars längd utgör 5 fot 7 tum, påträffades i ena vestfickan ett med vidhängande kedja försedt cylinderur af silfver, å bvars boett funnos ingraverade bokstäfverne H. P. Liket är begrafvet å Källa kyrkogård, och är skrifvelse härom afgången till den aflidnes förmodade anhöriga å Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Dödsfall Margareta Katrina

Tillkännagifves, att Husb. Olof Pehrssons efterlemnade Maka MARGARETA KATRINA, född Pehrsdotter, stilla afled vid Smiss i Akebäck 17 Juli 1876, i en ålder af 63 år, 2 mån, och 18 dagar; sörjd af Barn och Barnbarn; varder på detta-sätt Slägt och Vänner tillkännagifvet.
Petter Pettersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Dödsfall Josefina Maria Elisabeth

Tillkännagifves, att min ömt älskade Maka Josefina Maria Elisabeth, född EKELÖF, stilla afled efter endast 3 dygns svårt lidande, vid Lilla Åby i Bro, Lördagen 15 Juli kl. 4 f. m., i en ålder af 22 år, 8 mån. och 6 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, en Dotter, Föräldrar, Svärföräldrar, Bröder, samt öfriga Slägtingar och många Vänner.
Sv. Ps. 344 v. 2.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Dödsfall Johan Jakob Alfvegren

Tillkännagifves, att Kronolänsmannen Johan Jakob Alfvegren stilla afled å Boterarfve i Sanda Onsdagen 19 Juli 1876 kl. 3 e. m., i en ålder af 50 år, 6 mån. och 16 dagar.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Dödsfall Elin Johanna

Att Herren Gud behagat efter sitt allvisa råd till sig hemkalla vår lilla innerligt älskade Dotter ELIN JOHANNA, som sistlidne söndag 16 Juli 1876 kl. 5 e. m. efter flere veckors svårt lidande stilla afled å Halfvands i Garda i en ålder af 7 månader och 9 dagar, varder härmed deltagande slägtingar och vänner tillkännvagifvet.
Sv. Ps. nr 345 v. 1. Joh. 1: 21.
Anna Jacobsson. L. N. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58