Dödsfall.

I en ålder av 75 år avled på lördagen korgmakaren Oskar Nyberg i Kräklingbo. Den bortgångne, som närmast sörjes av barn och barnbarn, och allt sedan födelsen varit delvis lam i båda benen, har gjort sig känd som en stillsam, allvarlig och idog man, väl förfaren i sitt yrke, en hantverkare av gamla stammen, som endast lämnade ifrån sig välgjorda och vackra arbeten, vilka också gjort honom mycket uppskattad. Redan som ung kom han till slöjdskolan i Visby och etablerade sig sedan som korgmakare. Han har också lärt ut många till korgmakare. Under senaste året har han emellertid varit klen till hälsan och icke som förr kunnat ägna sig åt sitt gamla hederliga hantverk.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Dödsfall Emma Wallin

Vår kära mor Emma Wallin f. Lundin, f. den 21/5 1863, d. den 28/8 1938, sörjd av oss, övrig släkt och vänner.
Kappelshamn 29/8 1938.
BARN. BARNBARN.
Barnbarnsbarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Dödsfall Oskar Nyberg

Vår käre fader Korgmakaren Oskar Nyberg avled stilla i sitt hem lördagen den 27 aug. 1938 i en ålder av 75 år; sörjd av oss och barnbarn.
Kräklingbo den 29 aug. 1938.
BARNEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Dödsfall.

Överste C. G. Warberg har på torsdagen avlidit i Stockholm, 60 år gammal. Han var född där 1878 som son till generallöjtnant Carl Warberg och Sophie Lagercrantz. Han avlade studentexamen i Hälsingborg 1896 och fick sin första officersfullmakt 1898 samt inträdde i generalstaben 1909, där han sedermera avancerade till överstelöjtnant. Under åren 1915—18 var han stabschef vid militärbefälet på Gotland. Närmast sörjande är maka, dotter till framlidne landshövding Roos och hans efterlevande maka, född Hedberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Dödsfall.

På söndagen avled i Göteborg fru Walborg Ahlqvist, maka till bankdirektör Oscar Ahlqvist, tidigare bosatt i Visby. Hon sörjes närmast av make, barn och barnbarn. Jordfästningen äger rum på torsdag å Örgryte kyrkogård.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Dödsfall Johanna Bokström

Min kära lilla Mor, Trotjänarinnan Johanna Bokström född den 28 mars 1854, avled stilla i dag kl. 4 e. m. Sörjd och saknad av mig samt en stor bekantskapskrets.
Visby den 20 aug. 1938.
AUGUST.
Tack för allt.

Jordfästningen äger rum i Östra gravkapellet lördagen d. 27 aug. kl. 2 e. m. De, som önska följa den avlidna till graven, samlas i gravkapellet kl 1.30 e. m.

Gotlands Allehanda
Tisgen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Legala notiser.

Lysning
till äktenskap emellan fabrikören Karl Petter Edvard Kristersson och Gunhild Anna Charlotta Göransson, båda från Visby församling.

Döda:
Änkefru Maria Emilia Björkqvist f.
Nordström 68 år, 8 mån., 25 dagar; fröken Hilma Johanna Widström 69 år, 18 dagar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Den omkomne flygarens sista färd.

Stoftet efter den vid flygolyckan utanför Högklint omkomne furiren Nils Harry Ehrnbring, Landskrona, jordfästes i torsdags i kyrkan i Landskrona. Akten inleddes med att musikdirektör Möhlman utförde ”Ave Maria” av Schubert på eello till orgelackompanjemang. Jordfästningen förrättades av pastor E. Eberhard. Efter Fader vår spelades ”Elegie” av Massenet. Kapten Liljehagen höll ett minnestal och nedlade kransar varpå följde ytterliga kransnedläggning. Under prestavering av ackvisitör H. Henninges och köpman Gunnar Borgqvist, Landskrona, bars kistan ut till likbilen av åtta flygkamrater. Stoftet fördes till krematoriet i Hälsingborg för eldbegängelse. Pastor Eberhard förrättade bön och till slut framförde den bortgångnes fader, tjänsteman Nils Ehrnbring, Landskrona, de anhörigas tack. Bland de till ett femtiotal uppgående kransarna märktes en från Kungl. Gotlands artillerikår, Flygkamraterna på Vis borgs slätt och Furirer och konstaplar vid A 7, m. fl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Dödsfall.

I sitt hem i Visby avled i går fru Maria Björkqvist, änka sedan 1932 efter förre stationsföreståndare Björkqvist i Stånga. Hon efterlämnar som närmast sörjande en son, förste telegrafassistent i Stockholm, och en dotter.
— Direktören Adolf Florin, Äppelviken, avled i Stockholm i onsdags.
Den avlidne var född i Visby 1876, ägnade sig efter avslutade studier åt konditoribranschen och startade 1898 egen affär i Stockholm. År 1923 övergick han till Konditorernas inköpsförening och då denna ombildades 1926 till Konditorernas och Bagarnas inköpsa.-b., blev han från starten styrelseledamot och en av ledarna. Han sörjes närmast av maka, född Leijon, barn och syster.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Dödsfall Maria Björkqvist

Vår kära lilla Mor Maria Björkqvist, född den 24 november 1869, avled stilla i dag; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av I oss, släktingar och vänner.
Visby den 19 augusti 1938.
ERIC och TYRA.
KARIN och JOHAN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191