John Bachér.

Efter en längre tids tärande sjukdom (lungtumör) har kronofogdein John Herman Bachér i dag på morgonen avlidit i sitt hem härstädes. Med honom har en i vida kretsar över hela Gotland känd och allmänt aktad person skattat åt förgängelsen.
Bachér var född i Visby den 22 juli 1863 och son till grosshandlaren J. A. Bachér och dennes maka, född Hallenberg. Han blev student härstädes 1881 och inskrevs på hösten samma år vid Uppsala universitet, där han 1886 avlade hovrättsexamen, varefter han ingick vid landsstaten i Gotlands län och utnämdes till länsbokhållare 1891 och till häradsskrivare i södra fögderiet 1904. Redarn följande år blev han kronofogde i nämda fögderi. I denna befattning kvarstod han, tills han på grund av fögderiförvaltningens omorganisation i riket 1918 överfördes på indragningsstat. Han var den siste kronofogden på Gotland. Vid sidan av sin maktpåliggande tjänst, som han alltid skötte med sällsport nit, plikttrohet och oväld, hade Bachér emellertid även tid och krafter övriga för en hel del offentliga uppdrag och kommnunala värv. Under åren 1887-1902 var han, sålunda ombudsman vid riksbankens avdelningskontor härstädes. Dessutom har han under en följd av år beklätt sekreterare, posten hos hamndirektionen och hälsovårdsnämden, varjämte han alltsedan 1911 varit kamrerare hos landstinget och sedan 1906 skattmästare hos hushållningssällskapet av förvaltningsutskott han ävenledes var mångårig ledamot, liksom han också varit egnahemsnämdens sekreterare ända sedan demna institutions tillkomst. Under åren 1906-1919 tillhörde Bachér vår kommunalrepresentation, där han alltid med frejdigt mod kämpade för vad han ansåg vara samhällets rätt och bästa.
Det är sålunda ett långt liv i krävande arbete och utomordentlig pliktuppfyllelse, som ändats med Bachérs frånfälle. Det heter ju — och det med rätta — att ord äro fattiga, då det gäller att erinra om en sådan livsgärning, ty det egentliga erkännandet för ett sådant dagsarbete kan endast lämnas av honom, som värderar efter de ofelbara måtten. Om John Bachér måste dock erkännas, att han var en ovanligt duglig tjänsteman, en sällsynt hjärtegod människa och trofast vän. Hans rika och gedigna karaktärsegenskaper gjorde honom överallt avhållen och uppburen och hans minne skall förvisso alltid leva aktat och vördat hos de, snart sagt, otaliga personer av alla samhällslager, med vilka han under sitt verksamma liv kommit i beröring.
Närmast sörjes den bortgångne av maka, född Calissemdorff, och fem barn, av vilka äldste sonen är löjtnant vid flottarn och äldsta dottern tjänsteman i Svenska handelsbankens härvarande avdelningskontor.
Med arvledning av dödsfallet äro flaggorna inom samhället hissade på halv stång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Dödsfall. John H. Bachér

Kronofogden John H. Bachér född den 23 juli 1863 avled den 3 maj 1923.
Visdy den 3 maj 1923.
Emelie Bachér, född Calissendorff.
Barnen.
Syskonen.
Meddelas endast på detta sätt.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Dödsfall. Emelia Maria Augusta

Tillkännagifves att den gode Guden behagat hädankalla till det bättre hemmet min kära dotter Emelia Maria Augusta, född den 28 aug. 1895, som stilla afled idag, sörjd och saknad af mig, syskon, samt öfriga släktingar och vänner.
Bringearfve i Levide den 26 febr. 1915.
Laura Melin, f. Borg.

Dödsannons

Sörj ej moder, sörj ej farbror,
Sörj ej syskon efter mig.
Jag är hemma hos min fader
Och har fröjd evinnerlig.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

Dödsfall. Nils Peter Eriksson

Att min älskade make f. d. Hemmansägaren Nils Peter Eriksson, Laxarfve, Boge, stilla afled den 23 innev. febr. efter en lefnad af 82 år, 6 mån. och 18 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn samt öfriga släktingar och vänner, tillkännagifves härmed.
EMMA ERIKSSON.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Dödsfall. Alfhild Maria Björklund

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min kära, trofasta maka Alfhild Maria Björklund, f. Andersson, som efter ett svårt, men tåligt buret lidande stilla och fridfullt afsomnade å länslasarettet i dag kl 2,30 f. m., i en lefnad af 24 år, 2 mån. och 9 dagar; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad af mig, dotter, svärmoder, fostermoder, varder härmed tillkännagifvet.
Fohler i Kräklingbo d. 23 febr. 1915.
Mauritz Björklund.

Dödsannons

Farväl min make, barn och vänner!
Till Gud jag gått att be för er.
Ej plågans smärta mer jag känner,
Ty himmelen blott sällhet ger.
Fast lag ej mer hos er fick lefva,
Skall dock min ande er omsväfva.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Dödsfall. Sofia Maria Margareta Wennerström

Att vår himmelske Fader behagat till den eviga hvilan hemkalla vår älskade oförgätliga syster och moster, Fröken Sofia Maria Margareta Wennerström, född den 31 augusti 1833, som efter ett långt tåligt buret lidande stilla afled lördagen den 20 februari 1915 kl. 4 e. m.; djupt sörjd och bittert saknad af syskon och syskonbarn samt en talrik vänkrets, ha vi den smärtsamma plikten tillkännagifva.
Fardhem den 22 februari 1915.
Mathilda Lind, f. Wennerström.
Mathilda & Maria.

Dödsannons

Sof i ro den sista sömnen
Efter mödans långa dag.
Tills på evighetens morgon
Du får skåda ljusets dag.
Sv. ps. 492, 5, 11 v.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Legala notiser.

Död:
Flickebarnet Karin Lilly Viktoria Andersson 8 år, 8 mån., 2 dagar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Dödfall. Linnea Maria Kristina

Vår lilla älskling Linnea Maria Kristina afled stilla lördagen den 20 febr, kl. 11,15 e. m., 1 år, 7 mån. och 5 dagar gammal, lämnande oss och syskon i stor sorg och saknad.
Södervärn, Visby den 22/2 1915.
Elin och Josef Thorén.
Ebba. Svea. Axel. Åke.
Älskad, saknad.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Dödsfall. Anna

Tillkännagifves att den gode Guden behagat till sig hemkalla vår älskade lilla Anna, lämnande oss och nära anhöriga i stor sorg och saknad.
Slite den 21 februari 1915.
Selma Sjögren, född Carlsson.
Ebba, Sven.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Dödsfall. Margareta Helena Cederlund

Tillkännagifves att vår älskade maka och moder Margareta Helena Cederlund stilla och fridfullt afsomnade i tron på sin Frälsare måndagars den 15 februari i en ålder af 67 år, 1 mån. 5 dagar; innerligt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, släkt och många vänner.
Sigsarfve i Näs den 20 febr. 1915.
Olof Cederlund.
Barnen.

Dödsannons

Så löne Gud hvad ej vi förmådde!
Det var ditt frö hon i tiden sådde.
Det är din kärlek, den evigt höge,
Som speglar sig i en moders öga,
Och därför käns som en sol gått ner
När detta öga ej strålar mer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42