Jordfästningar.

Stoftet efter slakteriarbetaren Frans Nilsson, Visby, vigdes i går till griftero. Jordfästningsakten, som ägde rum i Östra gravkapellet oeh förrättades ac domkyrkoadjunkt Nils Bergström, inleddes med ps. 35: 1-2, varpå offieianten höll griftetalet utgående från Luk. 12: 40. Efter jordfästningen sjöngs ps. 55: 3-4, varpå kistan bars ut under det att kantor Carl Bandelin spelade sorgemusik på orgeln. Gravsättningen ägde rum på Södra begravningsplatsen, där även en rik skörd av kransar nedlades. Bland e kransarna märktes en från Gotlands andelsslakteri-förening. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över stoftet.
— En stämnigsfull begravning ägde rum igår i Östra gravkapellet, då stoftet efter den i Göteborg omkomne sjömannen Arthur Gabrielsson, vigdes till den sista vilan. Sedan ps. 555: 1-3 sjungits höll domkyrkokomminister Nils Öberg en anslående betraktelse, utgående från orden i Matt. 11: 28, ”Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungade, Jag skall giva eder ro till edra själar”. Efter jordfästningen sjöngs ps. ”Närmare Gud till dig”. Vid sorgehögtidligheten sjöng även stadsbokhållare Bertil Söderdahl tvenne sånger, ”På nyårsdagen.” av Geijer och ”Säg minnes du psalmen” av i Merikanto. Kistan utbars under sorgemusik och sänktes i graven på Norra begravningsplatsen, där även en rik skörd av kransar nedlades. Bland kransarna märktes en från Rederi AB Transatlantic, Svenska sjöfolksförbundet och en från arbetskamraterna. Till sist lyste officianten frid över vilorummet.
— Stoftet efter änkefru Vendela Johansson, Kaungs i Dalhem, jordfästes i fredags i kyrkan efter en andaktsstund i hemmet. Efter sorgemusik och psalmsång höll kyrkoherde I. Björck griftetalet med ledning av Ps. 63: 3 samt förrättade jordfästningen. Kyrkoherden utförde även begravningsmässan, och den högtidliga akten avslutades med psalmsång och sorgemusik. Efter gravsättningen nedlades en vacker gärd av kransar och till sist sjöngs ps. 600: 6 och lystes frid över vilorummet.
— Till den sista vilan vigdes i fredags stoftet , efter änkefru Hulda Larsson, Ljugarn. Jordfästningsakten ägde rum i Ardre kyrka och omslöts av sorgemusik och psalmsång. Officiant var kyrkoherde C. J. Björkander. Vid graven nedlades sedan en rik skörd av kransar och slutligen lyste kyrkoherden frid över stoftet.
— Till gravens ro fördes i fredags förre lantbrukaren Johan Kviberg, Annexen i Bro. Efter en andaktsstund i sorgemuset under ledning av kyrkoherde E. Thrmark skedde jordfästningen i kyrkan sedan sorgemusik utförts och en psalm sjungits. Efter jordfästningen sjöngs begravningsmässan och akten avslutades med ps. 586: 5, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i griften. En rik skörd av kransar hade sänts till båren. Till sist lyste officianten frid över vilorummet.
— Stoftet efter Gottfrid Fransson, Hemmungs i Sanda, vigdes igår till den sista vilan. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där även en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Åke Hultmark. Kistan fördes därefter till kyrkan, dit den inbars under det att sorgemusik spelades. Sedan ps. 586: 1-2 sjungits, höll kyrkoherde Hultmark griftetalet, utgående från Job. 13: 7 samt uttalade några tröstens ord till de sörjande. Efter jordfästningen. sjöngs ps. 48, varpå kistan bars ut ur kyrkan under orgelmusik för att gravsättas på kyrkogåden. Många vackra kransar nedlades, däribland en från Bungenäs kalkbrott, vilken krans nedlades av förvaltare P. O. Berthon, och en från arbetskamrater, förmän och kontorspersonal vid samma företag. Till sist lyste officianten frid över stoftet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Hemvårdarinnorna.

Bland utexaminerade hemvårdarinnor vid Kumlans lanthushållsskola i Tensta märkes Sigrid Björklund, Dalhem. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen.

Gåvor
ha under tiden 1 maj-10 dec. influtit från följande:
Systemaktiebolaget i Visby 694: —, 2 DBV:ster i st. f. vårmiddag 7/5 30: —, Onämnd, Follingbo, 10: —, Fru Ingeborg Andersson 50: —, Fru Maria Hallden 10: —, D. & D. S. 20: —, Läroverksfruarnas syjunta 9: —, Slite Båtklubb, behålln. av fest 300: —, Klass 4 A. Solbergaskolan 15: 10, Skolbarnen i Väte 52: —, Källunge missionssyförening 150: —, Kollekt i Fardhems kyrka 25/3 264: —, Midsommarfest i Fjäle, Mästerby 337: 57, Emil Hultberg, Bro, 50: —, Gislauser syjunta 40: —, Kollekt i Dalhem och Halls k:or 19/4 80: 49, fru Nanna Eriksson 210: —, Fårö Koop. kv.-gille 25: —, Rest av insamling i Follingbo till Rädda Barnens leksaksinsamling 8: 76, Ink. av skolbarnens i Väte trädgårdsland 55: —, Ins. av skolbarn i Alskogs ,förs. 262: — Fröken Olga Bjärstig 10: —, Ins. i Tingstäde f. inköp av leksaker till Europas barn 58: —, Kollekt i Othems k:a 51: 82, Fest i Hemse 8/11 475: —, Kollekt i Bunge k:a 6/11 111: —, Onämnd, Grötlingbo, 10:—, Ins. inom Garda socken 500: —, Onämnd När 1: —. Fru Betty Andersson. Bäl. 5: —, Fr. Hulda Norrby 50: —, Ins. vid stickafton i Gerum 52: —, Hejde Lotta-grupp 118: —, Slite soc.-dem. kv.-klubb 36: —, Missionssyföreningen i Bäl 50: —, Syster Astrid Larin, Klintehamn, 5: —, Fröken Eva Grefberg, Klintehamn, 5: —, Okänd, Klintehamn, 5: —, Gothems kyrkliga ungdomskrets 50: —, Gothems Lutherska syförening 50: —, Sykretsen ”De fem” i Klinte 15: —, Syringen, Fårösund, 25: —. Summa kronor 4,355: 74.
Enligt givarnas önskan ha medlen så fördelats: till Europas barn 1,009: 76, till Tyskland 59: —, till Wien 59: —, givet utan förbehåll 3,227: 98.
Amstetten 12 nov. 1946.

Ärade fru Nylander.
Det är mycket mycket tråkigt att Ni inte fått något brev från oss som tack för den stora gåvan av linne och kläder. Då allt detta kom blev vi först alldeles mållösa. Vi kunde inte alls förstå, att det ännu någonstans fanns så underbara och präktiga saker och särskilt djupt grep det oss att det finns ett folk, som vill skänka bort så dyrbara gåvor.
Vi skrev också genast ett brev med vårt tack men det har, som vi nu se, inte kommit fram. Det känns mycket smärtsamt för oss, men det går nu tyvärr into att ändra. I varje fall vill vi nu säga ännu ett stort och varmt tack och vi skall be till Gud att han skyddar och välsignar Gotland med dess goda människor och bevarar dem från all nöd.
Vi delade först ut en del av de präktiga sakerna till barnen och alltsammans förde med sig stor glädje. Barnen blev förtjusta och mödrarna blev djupt rörda och tacksamma, då de inte ens för pengar kan få tag i någonting och då många barn inte längre ha något att ta på sig så att de kan gå i skolan.
Därför be vi eder, ärade fru Nylander, att framföra vårt varma tack till adla ädla välgörare, som skänkt så mycket till de stackars barnen i Amstetten. Vi be för er att Gud skall göra er alla lyckliga.
Med stor och tacksam och uppriktig högaktning tillgivna M. Romana Puhm.

Med Rädda Barnens Minneskort
ha följande överlämnat gåvor: Landshövding och Fru E. Nylander, Apotekare och Fru N’ Sandström, Fru Ebba von Corswant, Fru Greta von Corswant, Fru Agnes Dahlbäck, Fröken Elsa Fahlström, Fru Elisabeth Ihre, Fru Maria Pettersson, Landsfiskal och Fru Thure Holmquist, Bankdirektör och Fru K. Hellsing, Kyrkvärden Karl O16ns släkt och vänner, överste och Fru Gösta Hult, Fröken Ebba Hult. Fru Martha Lindquist, Fröken Laura Stålhandske, överstelöjtnant och Fru Otto Stålhandske, Kamrer och Fru Arne Lindström, Redaktör och Fru Gösta Storm. Summa kronor 610: —.

Med Rädda Barnens Hyllingsadress
har genom ”Vännernas insamling gen. skräddarmästare Axel Nilsson”, Fru Alice Pettersson, Fru Lisa Angelöw och Herr Enock Andersson influtit kronor 35: —.

Rädda Barnens Sykampanj för Europas barn.
under april och maj månader till förmån för Barnhemmet i Amstetten gav ett glädjande gott resultat. Den 3 juli sändes 2,120 plagg, och att gåvan kommit fram, därom vittinar här nedan i översättning återgivna brev från barnhemmets föreståndarinna.

Rädda Barnens leksaksinsamling
rönte livligt deltagande. I stadens leksaksaffärer stodo lådor som fylldes med paket i 100-tal„ från skolklasser, från syjuntor och från många av våra sockenombud ha kommit rara dockor och trevliga leksaker, från verkstadsskolan 2 stora kartonger byggklossar.
Under höstens 7 stickaftnar på Lotta-lokalen och till många medhjälpare på landsbygden har garn utlämnats. Raggor, slipovers och tröjor med långa ärmar ha stickats och lämnats in. 275 par raggor, 74 slipovers och 19 pullovers ha under november och december sänts till Europas barn.
Lokalavdelningen avsände den 18 nov. 200 kg. med följande innehåll: 7 kart. kläder, 8 kart. leksaker, 1 låd , med 30 kg. honung.
Den 6 dec. avgick 5 kart. kläder och 1 kart. leksaker. Med denna sändning följde 1,100 kg. matvaror, insamlade inom Mästerby församling gen. kyrkoherden till Krigsvärnlösa barn i Finland.
Föreningen Rädda Barnens Centralstyrelse och Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen be att få framföra ett hjärtligt tack och en varm erkänsla till var och en, som godhetsfullt skänkt tid, krafter och pengar till Lokalavdelningens verksamhet för Gotlands hjälpbehövande och Europas nödlidande barn.
Då det är oss omöjligt att personligen nå alla, som hjälpt till med sömnad, stickning och leksaksiinsamling, bedja vi härmed att till enskilda och föreningar, skolklasser och syjuntor få framföra vårt varmt kända tack för all god hjälp.
Visby den 15 december 1946.
GOTLANDS LOKALAVBELNING AV RÄDDA BARNEN
Anna Nylander, ordf.
Stina Sandström, kassaförvaltare.
Maria Stålhandske, sekr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Från våra Gotländska bygder. Dalhem.

DALHEM.
Dalhems rödakorskrets höll i söndagskväll en mycket trevlig luciafest i folkets hus. Den rymliga och veckert dekorerade lokalen var fullsatt till sista plats då festligheten inleddes med Södermanlands regementes paradmarsch utförd av Joel Herlitz trio från Halla. Kyrkoherde Ingemar Björck höll härefter ett med intresse mottaget föredrag om sin resa tilt Aland under midsommaren i år. Hans skildring gav en god inblick i de åländska förhållandena och deras längtan till den svenska jorden. Föredragshållaren gav även en del bilder från midsommarfirandet på öarna som han hade tillfälle att få deltaga uti. Efter mera musik intågade Lucia, fröken Ulla Vallander, åtföljd av 10 tärnor. Ett flertal luciasånger utfördes innan det blev dags för lussekaffe.
Fester fortsatte efter kaffepausen med några musikstycken utförda av trion. Några ungdomar utförde ett Lucia-spel skildrande Lucia och hennes trolovade. De medverkande skilde sig från uppgiften med heder. Sist talade kyrkoherde Björck och påminde om röda korsets uppgift scan hjälpgivande organisation. En kollekt för hjälpbehövande i krigsländerna upptogs och inalles blev behållningen 236 kr. under festligheten.
Kommunalfullmäktige höll i söndags eftermiddag sitt 3:dje ordinarie sammanträde för året i kommunalrummet. Samtliga ledamöter i fullmäktige voro närvarande vid sammanträdet, vilket leddes av ordf. L. A. Ohlsson, Gandarbe.
Sedan val av justeringsmän och röstsammanräknare företagits antogs förslag, tillstyrkt av kommunalnämnden, för brandordning inom det nybildade branddistriktet.
Begäran hade ingått från Dalhems rödakorskrets om ett anslag av 1,000 kr. till hjälp vid skoltandvården. Fullmäktige biföll begäran och skall anslaget utgå av tillgängliga medel. En bordlagd frågo om anskaffande av brandmateriel behandlades. Beslöts att kom-mitten får använda anslagna medel till inköp som kunna anses nödvändiga.
Beslöts en ersättning till brandchefen och vice brandchefen om 200 kr. vardera för genomgången brandkurs under året. En ansökan om avkortning av kommunalutskylder bifölls av fullmäktige.
Bifölls ett anslag av 56 kr. till omkostnaderna för kommunalvalet under hösten då samverkan skedde inom socknen.
Till ledamöter i fattigvårrlcstyrelsen för åren 1947-50 omvaldes folkskollärare Ivar Stenqvist, fru Frida Andersson och lantbr. Ture Karlsson, Busarve. Till suppl. nyvaldes Henning Persson. – Till föredragande i nykterhetsnämnden omvaldes Ivar Stenqvist. Som suppl. i barnavårdsnämnden för åren 1947-49 nyvaldes fru Hilda Stenqvist efter fru Ingeborg Dittmar. Till häst-uttagningsnämnd valdes H. G. Pettersson, Harstäde, samt omvaldes Gustav Björkqvist och Ragnar Johansson, supplerade av Ivar Johansson Halfoser, Abel Jakobsson, Dune, och E. A. Pettersson, Munkebos.
Avsägelse förelåg från Verner Pettersson och Josef Larsson från ledamotskap i Dalhems branddistrikts kommunalförbund. Begäran beviljades och nyvaldes i deras ställe för en tid av tre år hrr L. A. Ohlsson, Gandarve, och Sten Pettersson, mejeriet.
Avvecklingen av brandsprutekommitten godkändes av sammanträdet samt fick kommitténs ledamöter i uppdrag att biträda vid värdering av kommunens tillhörigheter.
Till brandstodskommitté valdes Josef Larsson och Nils Jakobsson med Ragnar Smedberg och Harald Pettersson som ersättare.
Till arbetslöshetskommitté för åren 1947-48 valdes fattigvårdsstyrelsen. Till ordf, utsågs H. G. Pettersson och till vice ordf. Josef Kolmodin, Granskogs.
Till roteombud för en tid av fyra år valdes Abel Jakobsson, Dune, och till suppl. Josef Eklund, Räkarvet
Till ledamöter i Dalhems pastorats kristidsförbund för åren 1947-48 valdes E. A. Pettersson, Munkebos, och fru Tyra Pettersson, Dunegårda, båda omvalda. Som suppL omvaldes Ture Karlsson, Busarve, och fru Ingegärd Larsson, Halfoser.
I henvhjälpsnämnden omvaldes kyrkoherde Ingemar Björck och fru Frida Andersson, Prästgården, med E. A. Pettersson och fru Anna Rosvall som ersättare.
Till ledamöter i inkomsttaxeringsnämnden valdes Einar Rosvall och Abel Jakobsson samt Henning Persson supplerade av Josef Larsson, Ragnar Smedberg och Harald Pettersson. Att biträda vid virkestaxeringen omvaldes Einar RosvalL Till ombud vid Slite-Roma järnvägs stämmor omvaldes E. A. Pettersson med L. A. Olsson som suppleant.
Till sammankallande ledamot i kommunalfullmäktige 1947 valdes L. A. Ohlsson. Till revisorer i kommunalkassan„ skolkassan, barnavårdsnämnden, fattigvårdsstyrelsen och familjebidrags-nämnden valdes Karl Sjöberg, Anderbåtels och Sten Pettersson, mejeriet. Som suppleanter valdes Evald Bjersander o. Bernhard Bergman.
För arbetslöshetskommittén valdes Karl Sjöberg till revisor för kommunens räkning och Sten Pettersson som föreslagen för länsstyrelsen. För kristidsförbundet valdes Karl Sjöberg, för hemhjälpsnämnden Abel Jakobsson och i Dalahems branddistrikts konimunalförbund valdes Einar Rosvall som revisor.
Kyrkoherde Björck, Abel Jakobsson och L. A. Ohlsson utsågos till att hos postverket och järnvägen utverka sam- ma förmåner som flera andra stationer har ifråga om att få dagstidningarna från Visby ut tidigare under eftermiddagen, till Hässelby och Dune stationer.
Ordf, tackade de tre avgående ledamöterna i fullmäktige då särskilt Oskar Pettersson, Dunegårda, sam under en lång följd av år med intresse tagit del i kommunens angelägenheter. Härefter avslöts sammanträdet med att v. ordf. i fullmäktige Ivar Johansson tackade L. A. Ohlsson för hans goda arbete som ordf. i kommunalfullmäktige.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Dödsfall.

— I sitt femtiosjätte levnadsår avled i söndags fröken Anna Jakobsson, Bopparve i Eksta. Den bortgångna, som var född vid Bopparve, där hon deltagit i arbetet på fädernegården, efterlämnar minnet av en duktig och arbetsam kvinna. Hon sörjer närmast av modern, fru Johanna Jakobsson, en broder vid Bopparve och en syster gift i Sproge.
— I en ålder av femtiosju år har fru Selma Johansson, Martebo, avlidit. Den avlidna var bördig från Västergötland och maka till smeden Adolf Johansson. Hon har verkat som barnmorska, men hade nu varit sjuk i en följd av år och vårdats på Mariahemmet. Hon sörjes närmast av maken samt sönerna Valter, stud. vid Handelshögskolan i Stockholm, och Hans, stud, vid Handelsskolan i Malmö.
— Förre slakteriarbetaren Frans Nilsson, Östra Vi, Visby, har avlidit i en ålder av sextionio år. Närmast sörjande är barn och barnbarn.
— Änkefru Josefina Katarina Olofsson, Sanda, har avlidit, åttionio år gammal. Hon sörjer närmast av barn och syskonbarn.
— Sjuttiosex år gammal har fru Vendela Johansson, född Jacobsson, Kaungs i Dalhem, avlidit. Den bortgångna, som var född vid Rosenbys i Eskeihem och änka efter predikanten O. A. Johansson, var varmt intresserad av missionsverksamheten och efterlämnar minnet av en säll-sport god och osjälvisk kvinna. Hon sörjes närmast av en broder och två döttrar, Elisabeth, lärarinna i Fårösund och maka till hemmansägaren Ingvar Jacobsson, samt Märta, lärarinna i Fleringe.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Dödsfall Vendela Johansson.

Vår älskade lilla Mamma Fru Vendela Johansson Kaungs i Dalhem f. 21/10 1870 har lämnat oss i dag, outsägligt sörjd och saknad.
Fleringe och Fårösund den 15 dec. 1946.
MARTA
ELISABETH och INGVAR
Sauli

Blott en dag, ett ögonblick , i sänder,
o, vad tröst, evad som kommer på.
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag som barn väl ängslas då.
Han som bär för mig en faders hjärta,
o, han giver ju för varje dag
hult dess lilla del av fröjd och smärta,
så av möda som behag.

Jordfästningen äger rum i Dalhems kyrka fredagen den 20 december kl. 2 e. m.
Samling sker i sorgehuset vid Kaungs kl. 12.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Adventsstund hölls i söndagkväll i missionshuset. Trots det dåliga vädret hade en talrik skara åhörare forsamlats. Som talare hade kallats pastor Tage Adolfsson, Östergarn, vilken även medverkade med flera väl utförda solosånger.
Sångstunden inleddes med bibelläsning av föreningens ordf. Evald Stenhammar, varefter pastor Adolfsson sjöng ”Gören portarna höga” av Vennerberg. Musikföreningen medverkade med ett par sånger, varefter pastor Adolfsson talade över en adventstext. Programmet bjöd i fortsättningen på mera sång, såväl solo som till strängmusik, dessutom deklamerade fröken Gertrud Johansson. Sångstunden avslöts med att församlingen sjöng Hosianna av Vogler.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Födde

En dotter.
Anna-Alica och Adolf Ohlsson
Dalhem den 11 dec. 1946.

En dotter.
Ansa och Torsten Hallberg
f. Nylander
Karolinska sjukhuset, priv.-avd. den 11 dec. 1946.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Härmed kungöres

att nedannäninda trafikföretagare till Länsstyrelsen inkommit med ansökningar

 1. Knut Mattsson i Hablingbo om tillstånd till beställningstrafik för personbefordran med stationsort vid Domerarve i Hablingbo socken med en personbil för befordran av personer till ett antal av högst fyra (VI: 1a/62-46);
 2. Sune Jacobsson i Stenkumla om tillstånd till beställningstrafik för personbefordran med en vid Gardrungs i Stenkumla socken stationerad personbil (VI: la/64-46;
 3. Gunnar Dahlgren i Fårösund om tillstånd till beställningstrafik för personbefordran med en i Fårösnnd statiomerad personbil (VI: 1a/75-46;
 4. Oskar Johansson i Dalhem — vilken innehar tillstånd att med stationsort vid Busarve i Dalhem socken för en lastbil bedriva beställningstrafik för godsbefordran — insätta ytterligare en lastbil med största last om 3,700 kg. (VI: lb/72-45) ;
 5. Erik Vanier i Vall om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Rolex i Vall socken använda lastbilen I. 1065 för befordran av gods till en vikt ökad från 3,370 kg. till 3,790 kg. (VI: lb/87-46) ;
 6. Gotlands järnvägsaktiebolag i Visby om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort i Lärbro använda lastbilen I 3160 för befordran av gods till en vikt ökad från 3,140 kg. till 3,740 kg. (VI: 1b/96-46);
 7. Klintehamn-Roma järnvägsaktiebolag i Klintehamn om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Hemmungs i Hablingbo socken använda lastbilen I 82 för befordran av gods till en vikt ökad från 2,160 kg. till 4,080 kg. (VI: 1b/100-46;
 8. Allan Lundgren i Hogrän om tillstånd att bedriva beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Djupbrunns i Hogrän socken och att i denna trafik använda en lastbil med största last om 3,110 kg. (VI: 1b/101-46;
 9. Hans Samuelsson i Bro om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Suderbys i Bro socken insätta en lastbil med största last om 4,050 kg. i stället för en lastbil med största last om 3,400 kg. (VI: lb/104 46);
 10. Henning Källagren i Martebo om till stånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Martebo utgård använda lastbilen I. 1074 för befordran av gods till en vikt ökad från 3,500 kg. till 3,900 kg. (VI: lb/106-46);
 11. Gustav Nilsson i Bro om tillstånd att bedriva beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Tuer i Bro socken och att i denna trafik insätta en lastbil med största. last om 3,560 kg. (VI: 1b/108-46);
 12. Eric Nilsson i Follingbo om tillstånd att i beställningstrafik för god befordran med stationsort vid Nygårds i Follingbo socken insätta en lastbil med största last om 3,720 kg. i stället för en lastbil med största last om 2,970 kg. (VI: lb/109-46);
 13. Alrik Jakobsson i Slite om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Othemars, Slite köping, insätta en lastbil med största last om 3,580 kg. i stället för en lastbil med största last om 2,720 äg. (VI: lb/110–46) ;
 14. Gunnar Hallin i Lokrume om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Ahnor i Lokrume socken använda lastbilen I. 1318 för befordran av gods till en vikt ökad från 4,635 kg. till 5,750 kg. (VI: lb/111-46) ;
 15. Torsten Gustafsson i Burs om tillstånd att bedriva beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Bandelunda i Burs socken och att i denna trafik insätta en lastbil med största last om 2,370 kg. (VI: lb/112-46);
 16. Aktiebolaget Visby Motorcentral i Visby om tillstånd att bedriva beställningstrafik för godsbefordran med stationsord i Visby stad och att i denna trafik insätta en bärgningsbil med största last om 2,200 kg. (VI: lb/116-46) ;
 17. Lennart Pettersson i Atlingbo om tillstånd att bedriva beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Lilla Björke i Atlingbo socken och att i denna trafik insätta en lastbil med största last om 3,170 kg. (VI: lb/117-46) ;
 18. Erik Johansson i Ala om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Orleifs i Ala socken insätta en lastbil med största last om 3,570 kg. i stället för en lastbil med största last om 3,480 kg. (VI: lb/120-46) ;
 19. Häggs bilstation, A. & J. Hägg i Klintehamn om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort i Klintehamn insätta en lastbil med största last om 4,550 kg. i stället för en lastbil med största last om 3,730 kg. (VI: lb/128-46);
 20. Einar Tuvesson i Visby om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort i Visby stad insätta en motorcykel med största last cm 300 kg. i stället för en motorcykel med största last om 200 kg. (VI: 11)1136);
  Ansökningshandlingarna hållas härstädes tillgängliga för den, som därav önskar taga del, intill den 20 december 1946; och äga trafikföretag som kunna beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, som ärendet kan angå, att före angivna dag till Länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningarna.
  LÄNSSTYRELSEN

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Födelsedagar.

Sextio år fyller den 12 december f. d. biblioteksessistenten fröken Hulda Cederblad, Dalhem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287