Landsbygden. Hässelby.

HÄSSELBY, 23 febr
Fältskjutning hade i lördags anordnats av Hässelby skyttegille i Dalhems Holmmyr, där 27 skyttar samlats vid skjutningarnas början kl. 1. Målen voro tredjedelsfigur på 200 ra., halvfigur på 300 m. och helfigur på cirka 350 m. Vädret var icke det allra bästa med snöfall, i synnerhet under första delen av tävlingarna. Vandringspriset erövrades av B. Lindby med 17 tr., 2) K. Sjöberg 17 tr., 3) E. Nordström, 4) E. Rosvall, ,5) J. Larsson och 6) V. Hellgren, samtliga med 16 tr. Första klassens vandringspokal erövrades av H. Stenström med 6 tr. och rekrytklassens av B. Rasmusson med likaledes) 6 tr.
Vid det på eftermiddagen i skyttepaviljongen hållna årsmötet omvaldes styrelsen, som alltså består av H. Sjöberg, ordf., R. Rosvall, v. ordf., J. Larsson, sekr., A. Jacobsson, kassör, samt E. Björkdahl. Även revisorer och skjutchefer omvaldes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1937
N:r 44

Andelsslakteriets distriktsmöten.

Som vi förut omnämt hade Visbydistriktet sitt sammanträde i går i centralföreningens lokal under ordförandeskap av hr Carl Widén, Prästgården, Follingbo. Andelsslakteriets styrelse var representerad av direktör Edv. Wahlgren och vice ordföranden, hr Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo.
Sedan de tidigare nämda ortsombuden utsetts redogjorde dir. Wahlgren för kommittéförslaget, och efter stunds diskussion beslöt mötet uttala sitt gillande av förslaget och att förorda bifall till detsamma vid kommande föreningsstämma.
Romadistriktet hade samma dag sitt sammanträde i kommunalrummet i Roma under ledning av hr Albert Johansson, Larsarve. Andelsslakteriets styrelse var representerad av dir. Wahlgren och hr V. Gahne, Norrgårda i Björke.
Till ortsombud utsågos: för Atlingbo T. Hansson, L:a Atlings, suppleant A. Runfeldt, Rundarve, för Vänge S. Thomsson, Nickarve, suppl. L. Pettersson, Nickarve, för Guldrupe Aug. Pettersson, Hallbjers, suppl. Sven Svensson, Bjers, för Akebäck J. Endrell, Bäcks, suppl. S. Andersson, Bäcks, för Roma, T. Lithberg, Busarve, suppl. O. Wiman, Barby, för Björke D. Björkander, Björksarve, suppl. G. Norrby, Norrgårds, för Dalhem I. Johansson, Halfoser, suppl. E. Rosvall, Granskogs, för Halls A. Gahne, Kams, suppl. E. V. Norman, Möllebos, för Sjonhem A. Johansson, Bjärby, suppl. J. Olsson, Suderbys, för Ganthem A. Kolmodin, Godrings, suppl. R. Bjersander, Godrings, för Viklan M. Ahlby, Vikarve, suppl. G. Berg, Orleifs, för Barlingbo E. Stenberg, Digeråkra, suppl. H. Björkegren, Busarve.
Även här beslöt mötet uttala sig för det föreliggande kommittéförslaget och att rekommendera detsamma vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Stiftsrådet

har i dag haft sammanträde i domkapitlets sessionsrum under biskop Ysanders ledning. Därvid föredrogs vederbörlig årsberättelse och lades med godkännande till handlingarna. Till vice ordförande utsågs kontraktsprosten G. Reuser, Dalhem, till sekreterare kyrkoherde K. A. videgren, Västkinde, och till kassör grosshandlare A. Sandström, Visby.
Årets kyrkliga ungdomskurs beslöt man förlägga till Västkinde under tiden 26-30 juni, varvid en hemställan skulle göras till pastor Dag Tollin, Stockholm, att bli ledare.
Pojkläger å Varvsholm skulle i år anordnas den 5-8 augusti med pastor Folke Thuresson som ledare, biträdd av kyrkoherde G. Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 9 febr.
Dalhems missionsförenings 25:te årsmöte hölls förliden söndag i missionshuset under god tillslutning. Efter gemensam sång och bibelläsning erinrade distr. ordf. O. Pettersson om att det i år är jämt ett kvarts sekel sedan församl. inom distr. slogo sig samman för att gemensamt kalla egen predikant.
Som ordinarie predikanter har under denna tid past. O. Ljungström, Aug. Palmer, G. Gurén och Valfrid Larsson tjänat missionsföreningen. N. v. pred. Wilh. Karlsson. Ars- och revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Ansvarsfrihet beviljades.
Samtliga i styrelsen avgående ledamöter omvaldes. Revisorer blevo G. Björkqvist och A. Widin med L. A. Olsson som suppleant. Kassan har under året omslutit en summa av 2,382 kr.
Kvartalsmötet hålles i Fole den 9 maj.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1937
N:r 33

Auktion i Dalhem.

LÖRDAGEN DEN 13 FEBR. KL. 1 E. M. låter arrendator ARV. ANDERSSON, PRÄSTGARDEN, genom 3ffentlig auktion försälja: 1 parti utsädeskorn, Kenia, analyserat, rensat och orensat, samt 1 parti vickerblandsäd. För annans räkning försäljes: slåttermaskin, hästräfsa och vinkelaxelkärra.
Betalningsanstånd till den 1 sept. 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Dödsfall Ebba.

Min älskade EBBA gick hem till Gud idag efter ett svårt lidande i en ålder av 35 år, lämnande oss i den djupaste sorg och saknad samt i tacksamt minne bevarad av mig, fader, syskon, släkt och vänner samt Dalhems friförsamling.
Gandarve i Dalhem den 29 dec. 1936.
Adolf Olsson.

Hur tomt, har tyst, hur öde blir här hemma, för oss som nu i sorg
Du lämnat kvar. Ej mer vi hör Din kära ljuva stämma som nu för alltid för oss tystnat har.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 December 1936
Nr 302

Läkardistriktens indelning.

Nytt distrikt med station i Roma eller Dalhem.
Medicinalstyrelsen har anmodat länsstyrelsen i Visby att yttra sig över ett inom styrelsen uppgjort preliminärt förslag till ny provinsialläkardistriktsindelning på Gotland.
Enligt förslaget skall Klintehamns distrikt bibehållas oförändrat, Hemse distrikt minskas med Burs och Stånga kommuner, vilka tillfalla Ljugarns distrikt, samt Visby distrikt uppdelas på två nya distrikt, det ya med station vid eller i närheten av Dalhems kyrka eller i Roma.
Det nya Visby distrikt skulle även omfatta Stenkyrka, Tingstäde och Hejnums kommuner av nuvarande Slite distrikt och det helt nya distriktet skulle jämväl inbegripa Bäl, Vallstena och Gothems kommuner av nuvarande Slite distrikt.
Av det område som tillhör Visby nuvarande distrikt skulle på det helt nya distriktet komma följande 15 kommuner:
Källunge, Ekeby, Barlingbo, Akebäck, Atlingbo, Björke, Roma, Halla, Dalhem, Hörsne med Bara, Norrlanda, Ganthem, Sjonhem, Vänge och Viklau. Det helt nya distriktet skulle bestå av 18 kommuner med sammanlagt 7,129 invånare.,
Det nya Visby distrikt skulle av Visby nuvarande distrikt behålla följande 14 kommuner: Lummelunda, Martebo, Västkinde, Bro, Lokrume, Fole, Hejdeby, Endre, Follingbo, Västerhejde, Träkumla, Stenkumla, Vall och Hogrän. Sammanlagda antalet invånare i det nya Visby distrikt skulle bli 8,926.
Någon ändring beträffande de nuvarande läkarstationerna ifrågasättes inte.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 December 1936
Nr 302

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 16 dec.
Socknens äldste invånare, skräddare Lars Enderberg, Gandarve, avled på tisdagen i sitt hem i den höga åldern av 94 år. Den bortgångne brukade en tid själv gården vid Gandarve, men sedan han vid ganska unga år överlämnat jordbruket till sin styvson, återgick han till skräddareyrket, vilket han utövade linda tills han nådde 80-årsåldern och försvagad syn hindrade honom från att fortsätta. Annars har han till sista tiden bevarat goda krafter och vistades dagligen uppe längre eller kortare tid, tills han tre dagar före sin död insjuknade.
Den bortgångne var en av föregångsmännen för den frikyrkliga verksamheten inom kommunen, och sedan Dalhems friförsamling för femtio år sedan bildades, var han en av de ledande personerna i denna, så länge hans krafter räckte till.
Han sörjes närmast av barnbarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294