Ständiga adjunktstjänster.

K. m:t har förordnat, att ständiga adjunkter skola anställag dels i Roma och dels i Dalhems pastorat för de tider, då särgkild e. o. prästman finnes att tillgå för förordnande å ifrågavarande adjunktsbefattningar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Högre pris på lägenheterna.

Dalhems pastorats kyrkostämma säger sig i yttrande till kammarkollegium intet ha att erinra mot ett av överlantmätaren Vidar Holmbäck i Visby uppgjort jämkningsförslag rörande friköp av de av Jenny Katarina Wengberg och Lars August Jakobsson arrenderade lägenheterna under kyrkoherdebostället i Dalhems socken. Genom jämkningen, mot vilken lägenhetshavarna intet haft att invända, skulle priset å de båda lägenheterna höjas från resp. 150 och 800 kr. till 180 och 1,000 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Dödsfall. Petter Jacob Johan Kalmén

Tillkännagifves att den högste efter sitt allvisa råd behagat den 27 Juli 1875 kl. 13 f. m. efter en kort sjukdom hädankalla min älskade Make Husbonden Petter Jacob Johan Kalmén, vid Kaungs i Dalbem efter en lefnad af 28 år, 9 mån, 17 dagar, sörjd och saknad af mig, barn, moder och vänner.
Lina Kalmén.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 23 aug.
Nationalsocialisterna hade i söndags anordnat möte i Dalhem, i ängen invid Hässelby mejeri. Förste talaren var kontraktsprosten C. Kihlén, som riktade en skarp kritik mot det nuvarande tillståndet inom samhället. Talaren underströk kraftigt det nationalsocialistiska parogrammets krav på en ny moral, grundande sig på samhällssolidaritet och el på klassegoism, Beträffande frågan, um nationalsoeialisterna i jordbrukets lönefråga ställa sig på lantarbetsgivarnas eller lantarbetarnas sida, ville talaren likna de stridande parterna vid två personer t. ex Andersson och Pettersson, invecklade i slagsmål på ett järnvägsspår och så upptagna av varandra att ingen av dem bryr sig om alt det annalkande tåget hotar rusa över dem. — Om jag ser faran skall jag då giva Andersson en smäll, så att han blir liggande på rälsen, medan jag stretar och drar i Pettersson för att klara honom undan tåget? Nej, jag försöker nog med all kraft göra båda uppmärksamma på faran.
Efter hr Kihléns med starka applåder mottagna föredrag talade löjtn. E. Steffen om några av nationalsocialismens grunddrag. Parlamentarismen har, sade talaren, i synnerhet i dessa dagar visat sådana sidor, att även den hitintills i tron starke parlamentarikern måste gripas av tvivel på systemets bärighet. Detta folksöndrande partisystem har visat sig sorgligt ofritt gentemot folkets verkliga fiende, den internationella storfinansen, som vilkens företrädare man kan nämna Kreuger. Denne lovsjöngs ju en gång t. o. m. av socialdemokraterna, vilka annars påstå sig bekämpa storkapitalet.
Föredraget mottogs med livligt bifall.
Efter föredraget följde en långvarig och het diskussion med socialdemokraterna. De sökte under diskussionen göra gällande, att den socialdemokratiska pressen aldrig skulle ha lovsjungit Kreuger. Detta besvarades av löjtn, Steffen med ordagrann uppläsnin,g ur en socialdemokratisk tidning, vari Kreuger gavs de allra amplaste lovord. Varpå socialdemokraterna funno för gott att icke ingå i svaromål.
Publiken, uppgående till över 200 personer avtackade de nattonalsoeialiska talarna med hurrarop, som av dessa besvarades med lever för ett ur sin fruktansvärda skuldbörda befriat svenskt jordbruk och för ett enat fosterland.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 augusti 1932
N:r 198

Föreningen Gotlands kontrollassistenter

höll på lördagen sitt ordinarie samnträde i Hushållningssällskapet under ordförandeskap av konsulent Bengt Ljunggren, Visby.
Till styrelse valdes hrr John W. Anderson, Lärbro, R. Sjödell, Dalhem, och Otto Ottosson, Martebo. Efter en livlig diskussion i en del fackfrågor, var samkväm, med supé anordnat för medlemmarna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

I konfirmandkursen för manlig ungdom,

som för närvarande pågår i Västergarn med förläggningsplats vid Kronholmen, deltaga ett 30-tal unga. Kursen inleddes i går kl. 8 f. m. med korum, varefter följds bibelstudium av kursledaren, pastor John Nilsson, Stockholm, över ämnet »Hur blir man en kristen». Kl. 4 e. m. talade kyrkoherde A. Kronqvist, Burs om »Kyrkokunskap», och kl. 8 e. m. var det föredrag av kyrkoherde E. Hejneman, Alva, över ämnet »I asbetet». Dagen avslöts med aftonbön av pastor Isberg, Stenkumla. Dagens program inleddes med morgonbön och bibelstudium. I eftermiddag talar kursledaren om »Kyrkokunskap», och kyrkoherde H. Carlson, Sanda, håller ett föredrag över ämnet »I hemmet». Mellan föredragen beredas deltagarna tillfälle till bad och idrottslekar under teol. stud. F. Thuressons ledning.
I morgon hålles högmässa kl. 10 f. ni. i Västergarns kyrka med predikan av kursledaren. På eftermiddagen företas en utflykt till Sanda, där friluftsmöte hålles i prästgårdens park. Som talare medverka lektor T. Nyström, folkskollärare G. Wallberg, Lye, i stället för folkskollärare R. Carlson, Gothem, som blivit Förhindrad, samt kyrkoherde G. Sjöberg, Klinte. Ämnen för föredragen äro: »Vårt fosterland», »Vår kyrka» geh »Vår Herre». Efter en kafferast avslutas kursen i Sanda kyrka, där kontraktsprosten G. Reuser, Dalhem, talar över ämnet »I kyrkan».

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 augusti 1932
N:r 192

Jordbrukspolitiska föredrag

hållas i morgon afton i kommunalrummet vid kyrkan i Dalhem, om söndag kl. 12 midd. i västra folkskolan på Fårö och kl. 4,30 e. m. i kommunalrummet i Lärbro. Föredragshållare blir ombudsman C. E. Sandgren från Kalmar. Vi uppmana till talrik tillslutning vid dessa dagsaktuella föredrag, sam lova att bli högeligen intressanta, då hr Sandgren är känd som en skicklig talare, väl hemma i de jordbrukspolitiska frågorna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 augusti 1932
N:r 191

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 4 aug.
Sextio år fyller i morgon handlaren A. W. Engström Dune i Dalhem.

Gotlands Allehanda
Tordagen den 4 augusti 1932
N:r 178

Dödsfall. Maria Amalia Jakobina Bolin

Att vår älskade syster Maria Amalia Jakobina Bolin, f. Dahlgren, stilla och fridfullt avled i Visby midsommardagen i sitt 73 levnadsår, innerligt sörjd och saknad samt i ljust och tacksamt minne bevarad av oss alla, som stått henne nära, samt övriga släktingar och vänner, är det vår smärtsamma plikt
tillkännagiva.
Dalhem och Räkarve den 25 juni 1932.
Vandla och Oskar,
Hanna.
Olof, Bengt-Olof.

Dödsannons

Tack för allt vad Du varit för oss.
Var tröst, min ande, hoppas, bed försaka! Dig vännen vinkar: du skall se och smaka, Hur ljuv han är, och sjunka I hans armar, Som sig förbarmar.
Snart till den strand, där böljor sig ej häva, Lik arkens trötta duva skall du sväva; Till herdens famn lik trötta lammet ila Och där få vila.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Uppköp av remonter

har under de senaste dagarna ägt rum här i länet, på lördagen i Hemse och i går här i staden. Därvid har för statens räkning inköpts 33 hästar, nämligen av följande personer:
A. Jakobsson, Bondarve i Levede. sto (fallet efter Bilbouquet — Maibowl — Effronté 900 kr.; B. Siltberg. Urgude i Sproge, vall. (Veller — Hellas — Effronté) 1,000 kr.: G. Danielsson, Strands, Burgsvik, sto (Veller — Hellas — Modell) 900 kr.; L. H. Matsson. Mattsarve i Sproge, sto (Veller — Kattenau — Jojo — Murillo) 1,000 kr.: A. Andersson, Oppegårds i Vallstena, vall. (Bruleur – Wolffgang – Hannibal). 950 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, vall. (Sandow XX — Washington — Wolffgang — Solitair) 1,100 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, vall. (Pikör — Corsänger — Zulu — Pollux) 1.200 kr.; A. Olsson, Norrbys i Hejdeby, sto (Pikör — Alsund — Tapper — Tartar) 1,000 kr.; bankdir. A. Dahlbäck, Visby, sto (Adanie — Birger Jarl) 1,200 kr.; E. Klint, Annelund, Visby, sto (Bruleur — Coriamus — Kabal — Davout) 1,050 kr.; A. Vedin, Fole prästgård, vall. (Sandow XX — Camord — Elffronté) 1,000 kr.; bankdir. H. Wiman, Nygårds, sto (Sandow XX — Nogard — Irmino Belisair) 1.150 kr.; löjtn. C. O. Pettersson. Smitts i Stenkyrka, sto (Pikör — E’claireur — Effronté — Balder) 900 kr.; O. Ahlin, Simunde i Hejde, sto (Pikör — Lothar — Acarius — Caroussel) 1.100 kr.; E. Wikström, St. Tollby i Fole, vall. (Bruleur — Pikör — Hartstein — Tapper) 1,100 kr.; A. Eriksson. Medebys i Ekeby, vall. (Bruleur — Coriamus — Falkirk XX — Warrenby XX) 1.150 kr.; L. Pettersson, Sicklings i Klinte, sto (Lorwatus — Regulas — Janitschar — Illinois) 1.000 kr.; Rosendals A.-B. sto (Sandow XX — Creso XX — Reform XX — Speculation XX) 1,050 kr.: V. Larsson, Kysings i Vall, sto (Bruleur — Pikör — Olymp) 1,000 kr.; G. Dahlström, Österby, Visby. sto (Pikör — Camord — Teheran — Lorenzo) 900 kr.; V. Jakobsson, Bringes i Norrlanda, sto (Bruleur — Alsund — Teheran — Tartar) 1,100 kr.; Hj. Johansson, Tings i Kräklingbo, vall. (Pikör — York — Rostrum — Le Cygre XX) 1,100 kr.; H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby. vall. (Bruleur — Pikör — Lorvansen – Stallmeister) 1200 kr.; O. Nilsson, Stenstugu i Bro, sto (Pikör — Jorus — Turf — Ischlums) 1,000 kr.; kapten A. Hylander, Vidunge-Stenstugu i Dalhem. vall. (Bruleur — Baltimore — Lorheim — Hannibal) 1,100 kr.; nämdeman B. Jespersson, Roma kloster, vall. (Sandow XX — Hartstein — Labrador) 1,200 kronor; nämdeman B. Jespersson. Roma kloster, vall. (Sandow XX — Kabal — Indus — Hohenzollern) 1,050 kr.; A. Söderdahl, Valda i Eskelhem sto (Bruleur — Corvettino) 1,200 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, sto (Bruleur — Nicus — Narcissus — Dundas), avelssto 1,200 kr. E. Pettersson, Unsarve i Halla, sto (kör — Kabal — Effronté) avelssto, 1,200 kr.; E. Hansén, Norrbys i Follingbo, sto (Bruleur — Alsund — Loving — Amadeus — Hannibal) avelssto, 1,400 kr.; A. Söderdahl, Valda i Eskelhem, sto (Lorvatus — Le Cygne XX —Minnessänger), avelssto), 1.400 kr.; C. Lövgren, Puser i Fröjel, sto (Veller —Camord — Incognito — Elffronté), avelssto, 1,200 kr.
De fem sistnämda skola kvarstanna i avel på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129