Gotlands travsällskap

höll i går årssammanträde härstädes under godsägare F. von Corswants ordförandeskap.
Vederbörliga berättelser föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ledamot i denna nyvaldes järnhandlare Th. Svensson, medan övriga i tur avgående ledamöter återvaldes. Till revisorer utsågos kapten Fredrik Nyström och grosshandlare Isak Westöö med lantbrukare Nils Stahre och grosshandlare Gustaf Nyström som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Född.

En frisk och välskapad DOTTERS lyckliga födelse 22 Februari 1876, hafva vi äran endast på detta sätt tillkännagifva.
Stafva i Barlingbo.
Agnes v. Corswant. Arthur v. Corswant

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Ett jättepäron,

vägande ett halft kilogram, har presenterats redaktionen från godsägare W. von Corswants trädgård vid Stava. Det ståtliga exemplaret har växt på spaljé.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Auktionsuppbörd.

För aukt. vid Valla i Klinte uppbäres likvid därstädes måndagen den 5 sept. fr. kl. 12—2 e m. Tisdagen den 6 sept. å mitt kontor, Smedjegat. 3, för aukt. vid Smiss i Stenkyrka, Gust. Nyström, Nyholm, Nilsson, Pilbagen, von Corswant, Hästnäs, Angelöf, Gråbo och Vestös i Hall Inropare uppmanas på det bestämdaste att å sagda dagar gina inrop inbetala.
Visby den 31 aug. 1932.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Gotlands travsällskap

höll på lördagen årssamnanträde härstädes under godsägare Felix von Corswants ordförandeskap.
Av årsberättelsen framgick, att ingen travtävling under den senaste vintern kunnat hållas på grund av den olämpliga väderleken. Sällskapets kapitalbehållning utgjorde 1,443 kr. Ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter i styrelsen utsågas godsägare F. von Corswant, Hallfreda, ordförande, handlanden Wilh. Ljungberg, vice ordförande, regementsveterinär Carl Ahlgren, sekreterare, direktör Fritz Frigren, skattmästare, handlanden Arthur Odin, materialförvaltare, samt. grosshandlare Gustaf Nyström, Slite, och direktör Otto Hanson, Rosendal. Till deras suppleanter valdes, godsägare Eric Hansen, Norrbys Follingbo, samt disponent J. E. Ossiann och bankdirektör A. Dahlbäck, Till revisorer utsågos kapten Fredr. Nyström, Slite, och järnhandlanden Th. Svensson med grosshandlaren Isak Westöö och handlanden Uno Larsson, Hörsne, som suppleanter.
Årsmötet uttalade sig för att sällskapet under år 1933 måtte om möjligt anordna tvänne travtävlingar, en på vintern och en på sommaren, den senare i samband med en planerad utställning av varmblodiga hästar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

Förlovning har tillkännagivits

mellan lantbruks-inspektoren Fritz von Corswant, Hallfreda, och fröken Anna Rödén, dotter till överläraren O. Rödén, Skönsberg, och hans maka, född Snällman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Visbyortens hingstförening

har i dag hållit årssammanträde å Stadshotellet under ledning av godsägare A. von Corswant, St. Hästnäs. Därvid föredrogos vederbörliga berättelser, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Av årsredogörelsen framgick bl. a., att föreingens hingstar under året varit stationerade på följande platser; nämligen Walman hos H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby. Effekt hos Johansson, Kysings i Vall, och Fifong hos Hugo Pettersson, Myrungs i Linde. Styrelsen försålde i januari hingsten Fifong till Hoburgs hingstförening. Under det gångna året ha hingstarna tillförts 183 ston. Inkomster och utgifter balanserade på en summa av 4,535 kr. och behållningen utgjorde vid årets slut 3.273:50 kr.
På styrelsens förslag beslöts, att årets vingmedel skulle avskrivas på, hingstarnas konto.
Till styrelseledamöter omvaldes i tur avgående, nämligen hrr E. Hansen. Norrbys i Follingbo, H. Klingvall. Tibbles i Hejdeby, och Hj. Johansson, Kysings i Vall, med Hj. Pettersson, Hulte i Endre som suppleant. Revisorer blevo hrr H. Löthberg, Kaungs i Västkinde. efter framl. landstingsmannen A. Wedin, Follingbo och Wilh. Ljungberg, Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Landsbygden. Boge.

BOGE, 15 febr.
R. L. F. vinner terräng. Lördagen den 13 februari voro jordbrukarne inom Othem och Boge kallade till sammanträde hos lantbr. Konrad Pettersson, Laxarve i Boge, för dryftande av frågan om bildande av en lokalay1 delning med anslutning till R. L.
Vid detta sammanträde, höll ortsförbundets ordförande godsägare A. von Corswant, St. Hästnäs, föredrag om R. L. F:s syftemål och arbete. Efter föredraget följde en stunds diskussion, som utmynnade iatt de närvarande enhälligt beslöto att bilda en lokalavdelning inom Othem och Boge och utsågo styrelse.
Efter ytterligare en stunds debatt om lm del gemensamma intressen avtackades aftonens föredragshållare och man åtskildes med den fasta föresatsen att alla jordbrukare här ute inom kort skola vara anslutna till R. L. P.
Närvarande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Landsbygden. Bro.

BRO. 8 febr.
R. L. F:s ortsförbund hade igår utlyst ett möte i J. U. F:s bygdegård härstädes. Styrelseledamoten i ortsförbundet godsägaren A. von Corswant, Hästnäs, höll då ett föredrag om förbundets syftemål inför en publik på ett 60-tal personer.
Tal. redogjorde till en början för jordbrukets läge för närvarande. Inkomsterna till jordbruket äro nu i regel desamma som före kriget, för en del jordbruksprodukter t. o. m. något mindre, medan utgifterna nu äro cirka 50 proc. högre. Läget är f. n. så allvarligt, så att vi kunna befara att få gå ifrån gård och grund. R. L. F:s syftemål är att påverka prisbildningen, så att jordbrukarna erhålla högsta möjliga pris för de produkter de skola sälja och erhålla sina förnödenheter så billigt som möjligt. Dessutom arbetar förbundet på att genomföra en enhetlig prisbildning och stävja konkurrensen jordbrukarna emellan. Allt detta skulle medföra att jordbrukarne kunde få en högre levnadsstandard. Tal. belyste allt detta genom en del exempel från de erfarenheter man redan vunnit bl. a. även från våra bygder. Han uppmanade slutligen de närvarande att ingå som medlemmar i R. L. F. Vi måste ha makt bakom ordet om det skall gå att uträtta någonting.
Vid den därpå följande diskussionen valdes hr Albin Karlsson till ordf. i och hr Erik Wallin till sekreterare. Hr von Corswant hade först ordet för att besvara en fråga angående lanitarbetarnes ställning till. R. L. F. Även jordbruksarbetarne och andra jordbruket närstående personer borde ansluta sig till itörelsen. En annan talare talade även för anslutningen till R. L. F. Han ansåg att det borde vara mycket som förbundet kunde uträtta. Han undrade också om det inte var möjligt att få billigare frakter för jordbruksprodukterna och även att få lägre omkostnader vid Andelsslakteriet. Hr von Corswant gav som svar på detta en intressant utredning över Andeisslakteriets omkostnader och det arbete rörande denna sak tal. själv varit i tillfälle att utföra. En annan tal. framhöll vikten av att lantarbetarne komme med i R. L. F. och beträffande Andelsslakteriet att jordbrukarne även genom att gynna detta sitt eget företag visade sin solidaritet.
På ordförandens proposition uttalade till slut de närvarande sig för att bilda en avdelning av R. L. F. Till styrelse valdes Alb. Karlsson, Halner. (ordf.), Erik Wallin, Kvie, (sekr.). Ragnar Ottosson, Tuer, (kassör), F. Wahlberg, Kvie, och E. Östergren, Aby. Till suppleanter valdes K. Norrby, Tuer, E. Hultberg, Annexen, Aron Svensson, Åby, Oskar Jakobsson, Duss, och Oskar Widin, Kvie. Till revisorer valdes Osk. Nilsson, Stensto och Nils Lerbom, Kvie, med Olof Gardell, Duss, som suppleant.
Ett 20-tal mötesdeltagare antecknade sig som medlemmar. Efter mötets slut vidtog omedelbart styrelsesammanträde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1932
N:r 32

Till avläggande av studentexamen

vid härvarande h. allm. läroverk ha samtliga elever i ring IV anmält sig, nämligen Sven Almers, Bertil Elägg, Helge Karlmark, Nils Krok, Arne Lindström, Bengt-Arne Löwin, Bertil Schwan, Sten Wengström, Märta Bernhardt, Birgit Holmbäck, Agneta Krok och Britt Ytterberg på latinlinjen samt Ale Ljunggren och Helge Schwan på reallinjen.
Till avläggande av realskoleexamen ha anmält sig lärjungarna i klass 6 Hans von Corswant, Gösta Ekwall, Peter Hepke, Hans-Bertil Lundgren, Bengt Pettersson och Sven Pettersson samt som privatis-ter eleverna vid högre folkskolan i Slite Astrid Claesson, Brita Segerdahl, Karl-Erik Dahlbäck och Vilhelm Stare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25