Sjuttio år

fyller om tisdag f. lantbrukaren H. J. Mårtensson, Galtungs i Burs.
Mårtensson reste till U. S. A. i unga år, där han vistades i 10 år. Han bosatte sig i Quiney i Massachusetts och arbetade där som gatstenshuggare och grundläggare. Han har varit med om att lägga grund till Sv. missionsförbundets kyrka, Sv. metodistkyrkan och Sv. Luth. kyrkan därstädes. Den senare är murad av granit på en klippa. Quiney är en plats, där många svenskar arbeta med stenhuggeri.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Vårtingets 4:de sammanträde. Rättens
ordf. assessor Henning Nilsson.

Pasteuriseringslagen.
En mejerist dömdes nu för tredje gången för brott mot nämnda lag till 15 kr:s böter.

Obetald radiolicens
kostade 1 person 10 dagsböter å 1: 50.

Olaga skogsavverkning.
En lantbrukare från Hamra är åtalad för olaga avverkning och försäljning av 116 kbf. rundtimmer och 26 kbm. annan skog. Svar erkände riktigheten härav. På rättens fråga vad svar. fått för partiet, kunde han inte svara annat än, ”de brukar vilja köpa billigt”. Åkl. medgav att svar. var god och antagligen lockats av köparen och troligen icke handlat i ond avsikt. Det blev 20 dagsböter å 3 kr. varjämte virket förklarades förbrutet.

För dödskörningen i Alva,
då kakelugnsmakaren Hultström påkördes och skadades till döds dömdes vägmästaren R. Segergren till 40 dagsböter å 4 kr. Då Hultström ansågs medvållande till olyckan nedsattes begärda skadestånd med kr. 670:99 till 2/3 av det begärda.

Kollisionen i Tofta
mellan tvänne bilister förevar nu ånyo till rättens behandling. 3 vittnen hördes, en passagerare i vardera bilen samt fjärdingsmannen i Klintehamn. Först hördes pasageraren i målsägarens bil. Denne hade kört med 40 km. hastighet. Svar. bil hade kommit mitt i vägen, och på 100 m. avstånd gjorde svar. en gir åt höger, och målsägaren bromsade då omedelbart upp samt försökte i sista stund kasta sin bil åt höger, men kollisionen var oundviklig. Vittnets uppfattning var att svar. glömde på vilken sida han skulle möta den andra bilen. Fjärdingsmannen meddelade en del iakttagelser vid olycksplatsen efter olyckan. Vittnet hade kört svar. bil ur diket, i vilket ena hjulet gått ned, och bilen lydde då styrningen så som vid tillfället behövdes, varför ett tidigare påstående att styrstången före kollisionen var brusten ej kan hålla streck. 3:dje vittnet vitsordade, att svar. före kollisionen sökt styra sin bil åt vänster, men bilen drog sig trots detta åt höger.
Svar. begärde förnyad uppskov för hörande av ytterligare ett vittne och för närmare uttalande om skadeståndsyrkandena. Målet förekommer åter den 2 maj.

Fylleri vid ratten.
En affärsman från västra Gotland är, som tidigare omnämnts, åtalad för fylleri vid ratten m. ni. Han hade bl. a. kört på en vägvisare i Klintehamn. Själv förnekar han fylleri under bilkörningen, men kollisionen med vägvisaren gjorde honom nervös så att han körde hem och tog sig ett lämpligt kvantum spirituosa, sedan han först ringt efter fjärdingsmannen, och när denne kom var svar. berusad.
Ej mindre än 7 vittnen voro inkallade, 5 av åkl. och 2 av svar. 1:sta vittnet hade haft besök av svar. på såväl måndagen den 7 febr., den dag det här gällde, som dagen innan. På söndagen var svar. berörd av sprit men på måndagen endast trött. Han hade då av vittnet blivit bjuden på 2 glas slånvin. 2:dra vittnet hade den 7 iakttagit svar. strax innan han körde på vägvisaren. Han verkade ostadig och ”såg glad ut”. Han körde dock utan anmärkning. 3:dje vittnet hade också tyckt att svar. verkade trött, och vid tillfället hade han blivit bjuden en kaffehalva. 4:de vittnet hade sett och träffat svar. vid dennes hemkomst, och han ”hade aldrig förr sett svar. så full, ty han var verkligen i fyllan”. Svar.-biträdet framhöll härvid, att svar. var förkyld, och det var yttringarna härav vittnet missförstått. 5:te vittnet, fjärdingmannen i Klintehamn, hade en timme efter olyckan kommit till svar. Olyckan hade han skyllt på ”fel i styrinrättning och bromsen och onykterheten på spritförtäring efter hemkomsten. Vittnet hade dock icke funnit något fel på bilen. 6:te vittnet påstod, att att svar. ej alls var påverkad av sprit men däremot verkade sjuk, förkyld. Bilen var kärv i styrningen. 7:de vittnet hade sett svar. i affären, men ej märkt något anmärkningsvärt.
Åklagaren begärde förnyat uppskov, och målet förekommer åter den 2 maj.

”Ej nödig försiktighet”
vid möte med annat fordon har en bilförare gjort sig skyldig till. Svar. har bromsat upp bilen för kraftigt så att bilen ställde sig tvärs i vägen. Svar. erkände. Utslag nästa gång.

För vållande av sammanstötning
genom att ej giva tecken vid ändrad körriktning är en bilist åtalad. Han hade glömt körriktningsvisaren. Han erkände. För att meddela försäkringsbolaget uppsköts målet till nästa sammanträde.

För olaga linjetrafik
står en bilägare tilltalad. Det gäller kalktransporter mellan Buttle och Visby. Svar. bestred, att det rörde sig om bestämda turer. Tre vittnen, hördes och enligt deras utsago har kalkkörningen förekommit 2-3 dagar i veckan med flera resor varje dag men på oregelbundna tider. Målet överlämnades och utslag meddelas den 2 maj.

För misshandel av en yngling
stod en lantbrukare i Västerhejde åtalad. Såväl svar, som målsägaren inställde sig personligen och enligt den sistnämndes relation hade svar. med bil kört i fatt målsägaren, som flydde på cykel, ryckt honom av denna och tilldelat honom fyra slag i ansiktet. Målsägaren hade tagit tillflykten in över gärdena och svar. hade springande förföljt honom ett 100-tal meter. Svar. bestred misshandel, ”men hade jag hunnit fatt honom hade han fått stryk.”. Orsaken till förföljelsen var att målsägaren hade retat svar:s hundar. Svar. framhöll vidare att målsägaren var känd för att ställa till ofog och lämnade intyg på att han ibland roade sig med att slå ut fönsterrutor.
Åtalet ogillades av rätten.

Fylleri
kostade en arbetare från Linde 25 kras böter. Han var åtalad även för förargelse men frikändes från ansvar härför.

Införsel i lön.
En lantbrukare hade ålagts införsel i lön för tre arbetare men underlåtit detta. Han dömdes för varje fall till 10 dagsböter å 2 kr. samt att utbetala det krävda beloppet med kr. 49: 22.

En medhjälpare.
En trafikchaufför hade låtit en icke körkortsinnehavare hantera ratten. Det kostade 25 dagsböter å 2 kr. för vardera chauffören.

En lättviktsåkare
utan tänd lykta fick böta 15 kr.

Kollisionen mellan bil och säckbärare,
som har ägt rum i Burs, avdömdes sålunda att bilägaren fick betala 15 dagsböter å 1,50 kr. och säckbäraren 10 dagsböter å 2 kr. Då båda ansågos lika vållande till olyckan nedsattes de begärda skadeståndsanspråken från säckbärarens sida från 337:60 kr. till 83: 97 kr.

En fiskhandlare
stod åtalad för fylleri vid ratten, men frikändes nu av rätten.

Krocken vid Levide korsgata
fick i går sin slutbehandling vid rätten, varvid personbilens förare dömdes för ovarsamhet till 20 dagsböter å 1:50.

För misshandel
dömdes en Hejdebo till 10 dagsböter å 2 kr. samt att utbetala skadestånd med 30 kr.

Dikeskörning i Alva.
Sjuksystern i Hemse står som bekant tilltalad för sammankörning med en annan bil i Alva och dömdes nu för vårdslöshet vid omkörning till 15 dagsböter å 2 kr., att utge ett jämkat skadestånd på 319 kr. samt att betala målsägarens rättegångskostnader.

Ogillat rattfylleri.
En byggnadsarbetare stod tilltalad för att han framfört motorcykel i berusat tillstånd. Åtalet ogillades nu av rätten, men svar. fick i stället erlägga 25 dagsböter á 2 kr. för oförsiktighet.

Olaga jakt
vid Nygårds i Västerhejde hade som bekant föranlett ett åtal, men detta ogillades vid rättens sammanträde. Parterna skola själva stå för kostnaderna.

För hög last
kostade en bilägare 35 dagsböter å 2 kronor.

Den felvisande skylten.
En bilägare är åtalad för att han haft en felvisande skylt rörande maximilasten på sin bil. Svar. företedde nu bevis från bilbesiktningsman att siffrorna voro riktiga, varför åtalet ogillades.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Statsbidrag till utdikning.

K. m:t har anvisat statsbidrag med 4,470 kr. till Jugennes dikningsföretag i Burs socken och 1,880 kr. till Västerby dikningsföretag i Ardre socken. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

I här fört föreningsregister

har denna dag intagits följande anmälan: i styrelsen för Gotlands Äggcentral, förening u. p. a, som har sitt säte i Visby, har såsom ordinarie ledamot. efter Valdemar Eriksson invalts förutvarande suppleanten Oskar Petter Bernhard Pettersson, Dunegårda i Dalhem. Till suppleant efter Pettersson har utsetts Johannes Gustaf Petrus Endrell, Bäcks i Akebäck.
Visby i landskansliet den 30 mars 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

I här fört handelsregister hava denna dag intagits följande snmälningar:
Maria Elisabeth Klint, född Pettersson, ämnar med sin mans Frans Klint samtycke och ansvarsförbindelse i Burs socken, postadress Stånga, idka handelsrörelse under firma Maria Klint;
Oskar Albin Jacobson, som i Othems socken (numera Slite köping) idkar handelsrörelse under firma Albin Jacobson, har återkallat den för Karl Vilhelm Karlsson utfärdade prokurafullmakten.
Till prokurist i Karlssons ställe har antagits Torsten Jacobson;
Thure Lars Jacob Thomsson ämnar i Kräklingbo socken, postadresss Kräklingbo, idka handelsrörelse under firma Thure Thomssons Smides- och Mekaniska Verkstad, Kräklingbo;
Karl Gustav Daniel Hassellöv ämnar i Klinte socken, postadress Klintehamn, idka handelsrörelse (handelsträdgård) under firma KE. G. Hassellöv;
Elin Maria Bingström, född Klintbom, ämnar i Sanda socken, postadress Sanda, idka handelsrörelse (modeaffär) under firma Elin Bingström;
Hans Harald Hansson ämnar i Fröjels socken, postadress Klintehamn, idka handelsrörelse under firma Harald Hansson.
Visby i landskansliet den 28 mars 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Torrläggningen.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t anvisa statsbidrag med 4,470 kr. till Jogenäs dikningsföretag i Burs socken och 1,880 kr. till Vesterby dikningsföretag i Ardre socken. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 Mars 1938
N:r 66

Landsbygden. Burs.

BURS, 19 mars.
Lokalavdelningen av R. L. F. hade i går sitt årsmöte i S. L. U.-lokalen under ledning av hemmansäg. R. Larsson, Jugennes. I sitt hälsningsanförande framhöll han bl. a. enighetens stora betydelse och uppmanade till ökad anslutning till R. L. F.
Sedan styrelse- och revisionsberättelser föredragits och godkänts, beviljades ansvarsfrihet. Till styrelse omvaldes hrr R. Larsson, Jugennes, ordf., Wilh. Cedergren, Flors, sekr. och kassör, Edv. Larsson, Lindarve, John Lindström, Gläves, samt nyvaldes hr E. Lindgren, Ammunde. Revisorer blevo hrr Hugo Andersson, Gläves, och Gunnar Andersson, Heffride. Till ombud vid ortsförbundets möten utsågos ordföranden och kassören samt hr E. Lindgren. Vidare beslöts, att uppbörden av medlemsavgifter skulle förmedlas av mejerierna medelst avräkning av mjölklikviden.
Till sist beslöts, att till dagens protokoll foga ett tack till den avgångne ordföranden i förbundet, godsägare A. von Corswant, för vad denne uträttat till R. L. F:s fromma samtidigt som lokalavdelningen uttalade sitt beklagande. över att han lämnat sin befattning.
Gotländskalantmännens lokalavdelning höll därefter sitt sammanträde under ordförandeskap av hr A. Engdahl, Enges. Vederbörliga berättelser föredrogos och ansvarsfrihet beviljades.
I styrelsen kvarstå hrr A. Engdahl, ordf., Hugo Andersson, Gläves, kassör, samt omvaldes nu handl. Harry Stenberg. Till revisorer valdes hrr Aug. Pettersson, Sigdes, och Josef Österberg, Stenstu.
Burstjurförening hade slutligen årsmöte under ledning av hr Hugo Andersson. Berättelserna godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelse omvaldes hrr Hugo Andersson, Alex Pettersson, Sigdes, och Gunnar Andersson, Heffride.
Det beslöts, att stationsorterna för föreningens båda tjurar skola vara desamma som förut. Styrelsen fick vidare i uppdrag, att under året inköpa en ny förstklassig tjur i stället för Prins Lejenhjärta, som nu blivit för gammal i trakten. Avgiften bestämdes till 4 kr. för Sunds Hero och till 3 kr. för Prins Lejonhjärta.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Mars 1938
N:r 65

Förlovade

Hillding Arvidsson
och
Agnes Jacobsson.
Burs. Rone.

Karl Skoggren
och
Ruth Ekström.
Hemse. Linde.

Karl Carlsson
och
Elsa Bogren.
Eskelhem. Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Mars 1938
N:r 65

Auktion i Etelhem.

Måndagen den 21 innevarande mars kl. 11 f. m, låter sterbhusdelägarne efter Kristina Jakobsson, Kyrkoby, till de högstbjudande försälja diverse möbler och husgeråd såsom 1 chiffonie, byråer, skänkar, flera bord, stolar (två antika), speglar, sängar, väggklocka, vävstol med tillbehör, linne och sängkläder, träkärl, mattor m. m.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1938 med sedvanligt äganderättsförbehåll.
Enges i Burs den 18 mars 1938.
Ansh. Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Mars 1938
N:r 64

Auktion å fiskredskap.

Onsdagen den 16 innev. mars kl. 11 f. m., låter Henning Lindell, Hägdarve i När, försälja 30 st. laxgarn, nya, 15 st. strömminggarn, flundrenät, segel och tågvirke samt en komb. last- och personbil, Chevrolet 1928 års modell.
Betalningsanstånd till den 1 okt. 1938.
Enges, Burs den 11 mars 1938.
Anshelm Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Vårtingets 3:dje sammanträde. Rättens ordf. assessor Henning Nilsson.

En kollisionshistoria i Tofta. En bilägare från Eksta kolliderade den 15 febr. med en lastbil i Tofta och olyckan förevar nu till behandling inför rätten. Svar,, som inställde sig personligen, förklarade att hans bil tidigare påkörts utanför Visby, och därvid fått en hel del blessyrer. Denna kollision har emellertid uppklarats emellan parterna utan rättsligt ingripande. Vid avresan från Visby hade svar. märkt att högra framhjulet vinglat. I Tofta hade en söderifrån kommande lastbil mötts, svar. sökte nu hålla sin bil åt vänster, men den lydde ej ratten utan drogs åt höger så att kollision inträffade. Efter kollisionen visade det sig att styrinrättningen å svar. bil var bruten, och svar, trodde att ett brott därpå uppkommit redan vid försa kollisionen men givit sig till känna först strax före andra olyckstillfället. Vid kollisionen var svar. hastighet låg, enär han bromsat, då han märkt att allt ej var som sig borde, Från målsägaren framställdes skadeståndsanspråk på tillsamman kr. 615:37. En passagerare i svar. bil vid olyckstillfället hördes som vittne och vitsordade svar. uppgifter. För vidare utredning uppsköts målet till 4 april.

Rattfylla?
En Ronebo är som bekant åtalad för fylleri vid framförande av motorcykel, varvid han kapsejsat i Lojsta. Själv förnekar han fylleri och skyller på ren olycka. Svar. bestred även vårdslös körning. Ett vittne hördes, som dock inte kunde vitsorda några fyllerisymptom. Utslag meddelas vid nästa ting.

Sjuksysternsadikeskörning.
Målet mot distriktssköterskan Signe Sandberg i Hemse åtalad för att ha orsakat kollision och dikeskörning i Alva förevar nu ånyo. Målsägaren begare skadestånd med kr. 603: 15, därav :15 för reparation och 12 kr. pr dag för 15 overksamma dagar. Advokat Kjällman, ombud för svar. och försäkringsbolaget, ansåg allt för högt tilltaget och erbjöd 50 procent av det begärda, vilket dock icke målsägaren ville godtaga.
Gentemot ansvarsyrkandet och åkl:s påstående, att svar ”vore känd för att icke köra försiktigt” androgs ett intyg från dr Sasse vari framhölls, att sjuksystern har mycket att göra, varför det är nödvändigt att ha bråttom. Ur sjuksysterns verksamhetsberättelse för 1937 framhölls, att 1,801 sjukbesök avlagts, 32 desinfektioner företagits och 5 bostadsdesinfektioner, biträde har lämnats vid skolbarnsundersökningar i 32 skolor med minst 2 besök i varje samt att hon besökt 325 tuberkulinpositiva barns hem. ”Distriktssköterskan har ständigt fått skynda sig”, framhöll dr Sasse, ”— även när hon kört bil — och sålunda har också ibland en behjärtansvärd brådska till en svårt sjuk av i saken icke insatta kunnat tolkas som vårdslös framfart”. Ombudet framhöll också, att troligen backspegeln .i målsägarens bil ej givit fri sikt bakåt, i varje fall hade ej målsägaren sett i den, och han hade gjort sig skyldig till.slarvigt körande. Åkl. genmälde att flera bevis kundd andragas för att svar. ej iakttagit hänsynsfull körning.
Med avseende på föreliggande omständigheter anhöll svar.-ombudet om mild dom. Utslag meddelas den 4 april.

För fylleri och förargelse väckande beteende
i Hemse var en Hemsebo tilltalad. Han är fyra gånger tidigare dömd och erkände även nu samt dömdes till 55 kr. böter.
— För samma förseelse är en statkarl från Linde åtalad. Han är förut dömd 3 gånger för liknande förseelser. Nu erkände han, att han förtärt 4 á 5 pilsner, men bestred fylleri och förargelse. För vittnesförhör uppsköts målet till den 4 april.

Trafikförseelser.
En lastbilägare är åtalad för att han ”använt bil i trafik utan att han fått länsstyrelsens medgivande därtill, att han ”transporterat djur utan att anordningarHa härför äro godkända, att han kört i linjetrafik samt att han ej låtit registerera chaufför. Första förseelsen medgavs, han hade tidigare lastbil och köpt en till Det var den sista det nu gällde. Den 28 okt. hade han begärt att få sätta den i trafik, landsfiskal och kommunalnämnd hade tillstyrkt men länsstyrelsen har ännu ej hunnit handlägga ärendet, och svar. hade inte haft råd att låta biJen stå oanvänd. Beträffande anordningarna för djurtransport voro de tillåtna för den första bilen och därför hade svar. trott, att han även fick använda dem då de placerades på den andra. Anmälan om chaufför hade av ett förbiseende icke skett, Linjetrafiken bestreds.
Om denna sak blir det ny utredning vid nästa sammanträde, och sedan dömes allt på en gång.
— För hög last av bräder hade en lastNR haft. Han erkände. Dom i april.

Vad skall det stå på skylten?
En trafikbilägare är åtalad för fel uppgift i en bilskylt. Där står ”Maximilast 4,670 kg.”, medan länsstyrelsens medgivande endast lyder på 3,300, Svar, påstod att högsta tillåtna hjultryck var det angivna, det skulle stå på skylten, bestämmelsen i länsstyrelsens resolution blir en annan sak. För utredning härav uppsköts målet till den 4 april.

Olämplig chaufför.
En trafikchaufför är åtalad för att han låtit en icke körkortsinnehavare föra sin bil vid ett tillfälle. Själv satt han i baksätet. Slutet på resan blev att den körande trampade fel på gasen i stället för frikopplingen med resultat att bilen gick genom ett staket och hamnade i ett trädgårdsland. Svar erkände och dom faller nästa sammanträde.
— Den ovan nämnde tillfällige bilföraren var åtalad för att han kört utan att äga körkort. Han erkände. Dom nästa gång.

Ej deklarerat skjutvapen.
En person var instämd för denna försummelse. Hade fått vapnet för många år sedan för reparation men ej lyckats därmed, och då hade vapnet blivit undanställt på en vind. Dom: 15 dagsböter á 3 kr. varjämte geväret förklarades förverkat.

Dödsolyckan i Alva
då kakelugnsmakare Hultström blev påkörd och dödad hade redan dragits inför häradsrätten i det vägmästare Segergren åtalats för omkörning på fel sida och vållande till annans död. De omständigheter som förut äro relaterade genom gingos ånyo. Svar. hade kört sakta, men erkände att han genom omkörningen på fel sida vållat olyckan. Svar.-ombudet, advokat Kjällman, framhöll att den förolyckade måste anses ha varit medverkande till olyckan, då han kört på höger sida och dragit sig utåt vägen samt sålunda kört på bilen. För preciserande av skadeståndskrav, i detta fall begravningskostnaderna uppsköts målet till den 4 april.

Också en trafikolycka.
En bilkörande fiskhandlare från Grötlingbo är, som tidigare nämnts, instämd för att han i Burs kört på en person, som, bärande en spannmålssäck, sneddat över vägen, och säckbäraren var instämd för att han gått i vägen för bilen. Ett vittne hördes, som gjort vissa iakttagelser beträffande bilspåren. Säckbäraren framställde skadeståndsanspråk på tillsamman kr. 337:60. Målet avdömes nästa gång.

Bilfylla?
Förutnämnde bilförare är instämd för att han skulle varit påverkad av alkohol och därvid kört i diket. Svar. förnekar fylleri och påstår att dikeskörningen orsakats av att han kört för långt ut vid möte med annan bil. Svar. medger att han under dagen förtärt 2 pilsner samt lite maltdricka. Ett vittne hördes, som inte sett någon vidare förtäring. Åkl. yrkade ansvar enligt stämningspåståendena och framhöll att hembryggt dricka kan ibland innehålla ganska mycket alkohol och dessutom hade svar, duat en f. d. arbetsgivare, som en nykter man i regel icke gör. Målet överlämnades och utslag avkunnas vid nästa sammanträde.

En bilkollision
vid Levide Korsgata den 19 febr. behandlades nu av häradsrätten i det bilens förare, en herre från Linde, som f. n. ingen sysselsättning har, instämts. Som passagerare medföljde en annan ”som ingenting är” samt bilens ägare, en trafikbilägare med indraget körkort. De tre hade kommit från Visby, där dock ingen spritförtäring förekommit. Vid Levide Korsgata hade kollision inträffat med en från Gerum kommande lastbil, och den instämde skulle vara orsak till olyckan. Målet överlämnades och utslag meddelas 4 april.

Misshandel.
En lantbrukare i Hejde är instämd för det han med ett slag över munnen misshandlat en sin f. d. arbetare. Svar. medgav att han handgripligt fört mannen ur sitt hem, och det är möjligt, att han slagit sig, men svar. hade icke slagit honom. Efter åtskilligt parlamenterande erkände dock svar. att han slagit till mannen, och denne begärde nu 50 kr. i ersättning. Målet överlämnades och dom avkunnas nästa sammanträde.
— En herre i Västerhejde skulle på allmän väg ha misshandlat en ung man som han dragit ned från cykeln. Svar. bestred åtalet, den unge mannen hade förargat svar., och denne skulle gärna velat klämma till honom, men aldrig kommit åt. För vidare utredning uppsköts målet till 4 april.

Införsel.
För underlåtenhet att innehålla lön på vilken lagts införsel var en lantbrukare instämd. Det gällde 4 arbetare, Svar. erkände. Utslag i april.

Radiolicens.
Tvänne personer hade icke i rätt tid löst sin radiolicens. De pliktade vardera 10 dagsböter å resp, 1 och 2 kr.

Rattfylleri m. m.
En affärsman från västra Gotland är instämd för det han haft 2 passagerare i förarhytten på sin lastbil, varit onykter vid tillfället — det var den 7 febr. samt icke tagit notis om åstadkomna skador. Han hade kört på en vägvisare i Klintehamn. Det förstnämnda erkände svar., men ville ej vidgå de båda andra = förseelserna. Han hade före olyckan den ifrågavarande dagen ”endast” förtärt 5 cl brännvin och 2 glas hembryggt vin, och dagen innan hade han druckit 5, 10 eller högst 15 cl. brännvin. Men när han kom hem från resan tog han två ordentliga supar för att lugna sina nerver. Då ringde han också till vägmästaren och fjärdingsmannen och berättade om det skedda. Orsaken till olyckan skyllde svar. på trängseln i förarhytten. De två suparna vid hemkomsten hade svar. tagit i vittnes närväro, och vittnet bekräftade nu även detta inför rätta.
Åkl., landsfiskal Jakobson, hade emellertid en annan version, som låter mera troligt. Han förmodade att svar, vid olyckstillfället kände sig så påverkad att han ej vågade stanna och låta sig blodprovsundersökas, varför han skyndade sig hem och tog de 2 suparna för att omöjliggöra undersökning av nykterhetstillståndet förut på dagen. När fjärdingsmannen kom var svar. full.
För vidare utredning uppsköts målet till 4 april.

Utlånat jaktgevär
Åtalet mot en person i Burs för utlåning av ett gevär ogillades, emedan utlången endast varit tillfällig och skett blott en gång.

Den förlorade motorcykeln.
En person i När är åtalad för bristande trafikförsäkring av motorcykel. Han har förklarat, att cykeln kommit bort, men invändningen ogillades. Det blev 15 dagsböter å 1 kr.

Kokollision.
För att med bil ha kolliderat med en ko dömdes en person till 20 dagsböter å 2 kr. samt att betala skadestånd med kr. 12:40. Han ansågs ha haft för hög hastighet med hänsyn till att det fanns lösa kor på vägen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55