Tjänstledighet

åtnjuter kontraktsprosten G. Kellström i Havdhem under tiden 13—31 juli. Under tiden tjänstgör kyrkoherde G. A. Kronqvist i Burs som kontraktsprost, medan kyrkoherde H. Björkqvist i Hablingbo bestrider pastoralvården i Havdhems pastorat med teol. stud. J. Hoffman som predikobiträde.
— Tjänstledighet åtnjuter kyrkoherde Rob. Bolin fortfarande under tre månader, då f. d. lektor A. Hjelm tjänstgör som vice pastor i Vamlingbo pastorat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 juni 1932.
N:r 142

Fornlämningarna få ej borttagas.

Vitterhetsakademien har avslagit en av hemmansägaren Julia Nilsson, Heffinds, Burs socken, gjord ansökan om tillstånd att för odling borttaga, tre forntida »stenvastar» inom ett område kallat Heffindsbrön i Heffinds. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Stor Midsommarfest

anordnar
Burs Skyttegille i Sigdes äng
lördagen den 18 juni kl. 8 e. m. och söndagen den
19 juni kl. 2 e. m.
Trevliga nöjen förekomma.
Kaffe, Smörgåsar och läskedrycker serveras.
DANS på nybyggd dansbana efter förstklassig musik.
Till talrikt besök inbjuda
Kommitterade.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 juni 1932
N:r 131

Lantbrukstekniska förrättningar.

Lantbruksstyrelsen har förordnat statens lantbruksingenjör G. Wadman att verkställa förrättningar vid Alvena och Gudings i Vallstena socken, Burs—Ryftes i Källunge och Fole socknar, Martebo myr i Martebo m. fl. socknar, Sveide i Alskogs och Närs socknar samt Klint och Skogsby i Gammelgarns socken. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Årets kyrkliga ungdomskurs

hålles i Burs den 7-11 juli. Kursledare blir den för gotländsk kyrklig ungdom välkände dr Gunnar Bergström, vilken även håller bibelstudium. Medverkande utan präster och lekmän från stiftet blir svenska kyrkans missionär, ingeniör Einar Magni, vilken förestår missionens byggnadsarbeten och industriskola i Sydafrika. Avgiften är i år nedsatt till 10 kr. Anmälningar om deltagande göras till respektive församlingspastorer eller någon av diakanistyrelsens stiftsambud: kyrkoherdarna Sjöberg i Klinte och Söderberg i Othem eller kyrkvärden Rud. Bolin, Alva.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Landsbygden. Burs.

BURS, 23 febr.
Fältskjutning anordnades inom härvarande skyttegille söndagen den 21 febr. med början kl. 10 f. m. Ett stort antal intresserade skyttar hade trots det dåliga vädret infunnit sig. Vid skjutningen, som försiggick med 1/2-, 1/3- och 1/4-figurer, blevo resultaten följande: 1. Edmund Pettersson 17 tr., 2. Erik Strindberg 16 tr. 3. Ivar Johansson 13 tr., 4. Harald Blad 11 tr., 5. Ivar Pettersson 10 tr., 6. Sigvard Pettersson 10 tr., 7. Karl Erik Pettersson 10 tr.
Efteravslutad skjutning samlades skyttarna i B. F.-lokalen, där en animerad festlighet vidtog. Bland deltagarna i denna festlighet märktes en av Burs skyttegilles mest nitiske grundläggare f. d. hemmansägaren Jacob Åkerbäck.
Ammunde, som enhälligt anmodades att förrätta prisutdelningen och som också utdelade under år 1931 erövrade skyttemärken. Efter prisutdelningen hölls ett anförande, vari betonades vikten av sammanhållning och samarbete inom föreningen om man vill vinna framgång för en frivilliga skytterörelsen.
Sedan vederbörande avtackats avslutades det angenäma samkvämet med att skyttarna unisont sjöngo fosterlandssången »Du gamla, du fria».
Skytt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46

Till årets premiering av mindre jordbruk,

som kommer att försiggå inom det södra premieringsdistriktet, ha nu anmälningarna inkommit till hushållningssällskapet.
Till erhållande av pris ha anmält sig 37 jordbrukare, fördelande sig på följande socknar: Klinte 2, Fröjel 2, Levide 5, Gerum 2, Fardhem 1, Linde 4, Etelhem 2, När 4, Burs 7, Stånga 2, Rone 1, Alva 1, Hablingbo 1, Öja 1, Vamlingho 1 och Sundre 1.
Till erhållande av s. k. premielån för anläggande av gödselstad, verkställande av dikning o. s. v. ha anmält sig 128 innehavare av mindre jordtruk. Antalet anmälda från de olika socknarna äro: Klinte 8, Fröjel 11, ,Eksta 12, Sproge 3, Levide 13, Gerum 7, Fardhem 1, Linde 4, Lojsta 2, Etelhem 1, Garda 3, Alskog 1, Lye 2, Lau När 7, Burs 15, Stånga 2, Rone 3, Eke 3, Alva 5, Hemse 1, Hablingbo 7, Silte 2, Havdhem 1, Näs 1, Grötlingbo 6, Öja 3. Hamra 1 och Vamlingbo 2.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Dödsfall. Jakob Alfred Löfqvist

Att vår käre make och fader f. d. Hemmansägaren Jakob Alfred Löfqvist denna dag lugnt och fridfullt fått sluta sina dagar, 79 år gammal, innerligt sörjd och saknad, tillkännagives härmed.
Sigsarve i Burs den 8 febr. 1932.
Kristina Löfqvist född Jakobsson, Barnen.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1932
N:r 32

Auktion i Lye.

Lördagen den 13 innevarande febr. kL 11 f. m. kommer genom offentlig auktion i Lye konsumtionsförenings lokal att försäljas 4 st. aktier i Angfartygsaktiebolaget Gotland, ett andelsbrev i Mellersta Gotlands Andelsmejeriförening samt 1/6 i en stenkross. Betalningen erlägges kontant.
Enges i Burs I febr. 1932.
Anshelm Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1932
N:r 29

Auktion å virke och ved

hålles å sågplatsen vid Sigsarve i Burs, torsdagen den 11 innevar. febr. kl. 11 f. m. varvid kommer för vederbörandes räkning att försäljas: bräder i olika dimensioner, fyrkantvirke, takspån, tvet-, flo- och avfallsved samt ett parti korn, passande såväl till utsäde som foderkorn. Betalningsanstånd till den 1 okt. 1932.
Burs i febr. 1932.
Anshelm Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1932
N:r 29