Förlovning

har tillkännagivits mellan fiskaren Arne Lundgren, Slite, och fröken Gerd Petersson, dotter till lantbrukaren Adolf Petersson och hans maka, född Mossegren, Kvarn;

— mellan furiren vid KA 3 Bror Karlsson och fröken Eira Lundin, dotter till hr Einar Lundin, Visby, och hans maka;

— mellan underofficeren vid KA 3 Sune Essemyr, Fårösund, och fröken Barbro Lawergren, dotter till folkskollärare Adolf Lawergren, Boge, och hans maka, född Ohlsson;

— mellan ingenjören Lennart Sennemark, Stockholm och fröken Ingrid Bergström, Slite, dotter till framlidne verkstadsingenjören vid Slite cement Fritz Bergström och hans efterlämnade maka, född Nilsson;

— mellan jordbruksarbetaren Gösta Engström, Folkedarve i Garda, och fröken Anni Larsson, dotter till lantbrukaren Arvid Larsson, Fie i Lau, och hans maka, född Larsson;

— mellan hr Börje Ivarsson, Krokek, och fröken Ing-Marie Levander, dotter till stenhuggaren Johan Levander, Grötlingbo och hans maka;

— mellan bagarmästaren Ernst Olsson, Roma, och fröken Ingrid Stenbom, dotter till byggnadssnickaren Gustaf Stenbom, Gurfiles i Ala, och hang maka;

— mellan handelsföreståndaren Gerhard Ahlgren, BRute och fröken Viola Eliasson, dotter till sjökapten Aldo Eliasson, Rone, och hans maka;

— mellan cementarbetaren Lars Pettersson, Blite, och fröken Maria Svensson, Gothem, dotter till lantbrukaren Edvin Svensson, Kopungs i Gothem, och hans maka, född Norrby;

— mellan hr Erik Pettersson, Rone, och fröken Greta Olofsson, Burs, dotter till arbetaren Hilding Olofsson, Burs, och hang maka;

— mellan rörmontören Karl Erik Karlsson, Skövde, och fröken Sara Engström, dotter till hr Adolf Engström och hans maka, Visby;

— mellan hr Axel Appelfeldt, Västerås, och fröken Karin Liljegren, dotter till lantbrukaren Edmund Liljegren, Bössegårda i Hogrän, och hans maka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Förlovade

Gerhard Ahlgren Viola Eilasson
Rute. Rone.

Åke Torkelsson Vera Björkqvist
Klintehamn.

Eegon Karlsson Inga-Britt Månsson
Lärbro.

Ingemar Peterson Maj-Britt Jakobsson
Källunge.

Thore Löfqvist Inga-Britt Lundin
Visby.

Axel Appelfeldt Karin Liljegren
Västerås. Hogrän.

Ernst Olsson Ingrid Stenbom
Roma. Ala.
Julafton 1946.

Lars Pettersson Maria Svensson
Slite. Gothem.
Julafton 1946.

Erik Pettersson Greta Olofsson
Rone. Burs.
Julafton 1946.

Börje Ivarsson Ing-Marie Levander
Krokek. Grötlingbo.

Thore Johansson Maj-Britt Kasterman
Hemse. Stockholm.

Lennart Sennemark och Ingrid Bergström
Stockholm, Slite.
Julafton 1946.

Axel Lindvall Lydia Söderholm
Lidingö 2.
Julafton 1946.

Evert Nordén och Inga-Lisa Yttergren
Visby.
Julafton 1946.

Hans-Rune Larsson Irene Nordin
Rute. Uppsala.
Rute julafton 1946.

Rune Öster och Lisbeth Forsberg
Visby.
Julafton 1946.

Gunnar Jakobsson och Signe Melin
Öja. Öja.
Julafton 1946.

Bror Karlsson Eira Lundin
Rute. Visby.
Visby Julafton 1946.

Sune Essemyr Barbro Lawergren
Fårösund, Boge.
Julafton 1946.

Arne Lundgren Gerd Petersson
Slite. Kvarn.
Julafton 1946.

Gösta Engström Anni Larsson
Garda. Lau.
Julafton 1946.

Karl Erik Karlsson Sara Engström
Skövde.
24/12 1946.

Josef Jacobsson och Astrid Rondahl
Björke. Hogrän.
Meddelas endast på detta sätt.

Stig Strandänger och Florence Hultqvist
Stockholm 22 dec. 1946.

Gösta Johansson och Margareta Larsson
Etelhem. Hörsne.

Hans Lutteman Gulli Möcklin
Enskede Julafton.

Harald Svensson Kerstin Bäcklund
Stockholm. Åre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Födelsedagshyllningar.

På sin femtioårsdag igår fick bokhållaren vid Slite cementfabrik Karl Törnblad mottaga många bevis på vänskap och uppskattning. Under dagens lopp inströmmade presenter av skilda slag samt mängder av blommor och telegram. Familjen uppvaktade sålunda med en elektrisk rakhyvel medan frimurarevänner i Slite med folkskollärare Lönnegren i spetsen överlämnade presentkort. Filatelistklubben uppvaktade genom överlärare Björk som överräckte presentkort på frimärken och kamrer Olofsson hyllade jubilaren på cementbolagets och dess tjänstemäns vägnar med en Ossianmålning med marinmotiv och direktör och fru de Jounge med en ståtlig blomsteruppsats. Med blomtseruppsatser uppvaktade även firmorna Vatten och Värme i Visby samt H. Jonasson, Slite. Vänner i Visby förärade femtioåringen ett armbandsur och ungdomsvänner i Visby en dokumentportfölj, släktingar på fastlandet med ett par antika kandelabrar, bokverk och presentkort. Bland presenterna märktes vidare en oljemålning utförd av en 13-årig konstnär. Mycket blommor och ett 60-tal telegrafiska lyckönskningar ingingo även under dagens lopp, däribland ett telegram från Amerika. På kvällen gav jubilaren middag för dir, de Jounge och vänner i Visby, och i kväll blir det en festlighet för vännerna i Slite.
— Hemmansägaren Jacob Hansson, Sigsarve i Burs, blev hjärtligt hyllad på sin sextioårsdag igår, varvid en hel del presenter, blommor och telegram ingingo till honom. Bl. a. uppvaktade sparbanksstyrelsen, släktingar, vänner och grannar med en subskriberad gåva bestående av en penningsumma med textad adress, blomsterkorg och presentkort. Bland gåvorna i övrigt märktes en oljemålning medan kommunalnämnden uppvaktade med blommor. På kvällen gavs supe för släktingar och vänner, varvid jubilaren ytterligare hyllades med tal och leven.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Födelsedagar.

I morgon fredag fyller hemmansägaren Jascob Hansson, Sigsarve i Burs, sextio år. Jubilaren har gjort sig känd som en duktig och präktig människa och han har även beklätts med en hel del förtroendeuppdrag. Sålunda är han huvudman och ledamot i styrelsen för Burs pastorats sparbank, vice ordförande i kommunalnämnden, har i flera år suttit i taxeringsnämnden, är ledamot av skogsvårdskommitten samt i valnämnden. Vidare är han skiftesgodeman och magasinsföreståndare sedan 1939.

På söndag fyller förre hemmansägaren Karl Jakobsson, Stenstugu i Burs, sjuttiofem år. Jubilaren, söm är född på samma gård, vilken han på sin tid övertog efter fadern och sedan 1930 överlämnade till mågen, hemmansägaren Josef Österberg, har även tagits i anspråk för en del allmänna förtroendeuppdrag och har bl. a. varit ledamot av kyrkorådet samt ordförande i kommunalnämnden och i Burs kreatursförsäkringsförening. Det kan i detta sammanhang erinras om att sjuttiofemåringen är äldste sonen till änkefru Brita Jakobsson, som i oktober fyllde 100 år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

O. F. Häglunds sista färd.

F. fanjunkaren O. F. Häglwnd, Enges i Burs, vigdes igår under både civila och militära hedersbetygelser till gravens ro på Burs kyrkogård.
Släkt och vänner till den avlidne hedersmannen samlades i sorgehuset, där en andaktsstund hölls, varpå alla till fots följde vagnen med kistan till kyrkan. Kontraktsprosten A. Kronqvist förrättade jordfästningen och berörde i ett längre griftetal den hädangångnes långa livsgärning, bl. a. hur han till en början byggt upp sitt hemman, hans många insatser i det kommunala livet, att han vid frånfället var den äldste gotlandsinfanteristen.
En myckenhet kransar hade sänts till båren. Vid graven nedlade major G. Hildebrand I 18:s officerskårs krans och fanjunkare Arvid Jacobsson underofficerskårens vid I 18. Efter jordfästningen samlades begravningsgästerna i sorgehuset till en minneshögtid, vid vilken prosten Kronqvist ånyo talade, och senare följde middag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Från våra Gotländska bygder. Burs.

BURS.
Burs Röda-korskrets hade i fredagskväll sin sedvanliga försäljning för året. Sedan kretsordföranden, folkskollärare Alex. Stengård, hälsat de närvarande välkomna, följde en vacker luciatablå med sång av tärnorna. Häref ter serverades kaffe åt de bortåt 300 deltagarna liksom på löpande band i en intilliggande sal.
Som inledning till andra avdelningen redogjorde ordförande för lotteriets dragning, som verkställts av landsfiskalen. De lyckliga vinnarna fingo så hämta sina pris samt till på köpet en vänlig applåd från alla de andra, som inte hade tur denna gång. Sedan sjöngo några småflickor ett par sånger, varefter försäljningen vidtog av en mångfald vackra textilier. Som auktionist fungerade ordföranden med sekr., folkskollärarinnan Dagmar Lind, vid protokollet. Försäljningen gick med rekordfart, alla voro tydligen inställda på att hjälpa till med ett rop eller två å tre. Vid halvelva var allt slutsålt och gav med inträdet och lotteriet en behållning av c:a 1,500 kronor. I samband med kaffet upptogs en kollekt till Europahjälpen. Denna inbragte bortåt 70 kronor. Resultatet av kvällen visade, att bursborna fortfarande har en synnerligen vänlig inställning till kretsen och dess arbete och i synnerhet till sykretsens föreståndarinnor fröknarna Lisa och Ida Högberg samt kretsens sekr. fröken Lind, som organiserar insamlingar, men också till alla de andra damerna, som flitigt deltog i arbetet under terminerna, men kanske först och främst till kretsens syftemål.
Festen avslöts, av kontraktsprosten G. A. Kronqvist, som talade om Röda korset ur religiös synvinkel samt slutade med att läsa välsignelsen, varefter man tillsamman sjöng en aftonpsalm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Härmed kungöres

att nedannäninda trafikföretagare till Länsstyrelsen inkommit med ansökningar

 1. Knut Mattsson i Hablingbo om tillstånd till beställningstrafik för personbefordran med stationsort vid Domerarve i Hablingbo socken med en personbil för befordran av personer till ett antal av högst fyra (VI: 1a/62-46);
 2. Sune Jacobsson i Stenkumla om tillstånd till beställningstrafik för personbefordran med en vid Gardrungs i Stenkumla socken stationerad personbil (VI: la/64-46;
 3. Gunnar Dahlgren i Fårösund om tillstånd till beställningstrafik för personbefordran med en i Fårösnnd statiomerad personbil (VI: 1a/75-46;
 4. Oskar Johansson i Dalhem — vilken innehar tillstånd att med stationsort vid Busarve i Dalhem socken för en lastbil bedriva beställningstrafik för godsbefordran — insätta ytterligare en lastbil med största last om 3,700 kg. (VI: lb/72-45) ;
 5. Erik Vanier i Vall om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Rolex i Vall socken använda lastbilen I. 1065 för befordran av gods till en vikt ökad från 3,370 kg. till 3,790 kg. (VI: lb/87-46) ;
 6. Gotlands järnvägsaktiebolag i Visby om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort i Lärbro använda lastbilen I 3160 för befordran av gods till en vikt ökad från 3,140 kg. till 3,740 kg. (VI: 1b/96-46);
 7. Klintehamn-Roma järnvägsaktiebolag i Klintehamn om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Hemmungs i Hablingbo socken använda lastbilen I 82 för befordran av gods till en vikt ökad från 2,160 kg. till 4,080 kg. (VI: 1b/100-46;
 8. Allan Lundgren i Hogrän om tillstånd att bedriva beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Djupbrunns i Hogrän socken och att i denna trafik använda en lastbil med största last om 3,110 kg. (VI: 1b/101-46;
 9. Hans Samuelsson i Bro om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Suderbys i Bro socken insätta en lastbil med största last om 4,050 kg. i stället för en lastbil med största last om 3,400 kg. (VI: lb/104 46);
 10. Henning Källagren i Martebo om till stånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Martebo utgård använda lastbilen I. 1074 för befordran av gods till en vikt ökad från 3,500 kg. till 3,900 kg. (VI: lb/106-46);
 11. Gustav Nilsson i Bro om tillstånd att bedriva beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Tuer i Bro socken och att i denna trafik insätta en lastbil med största. last om 3,560 kg. (VI: 1b/108-46);
 12. Eric Nilsson i Follingbo om tillstånd att i beställningstrafik för god befordran med stationsort vid Nygårds i Follingbo socken insätta en lastbil med största last om 3,720 kg. i stället för en lastbil med största last om 2,970 kg. (VI: lb/109-46);
 13. Alrik Jakobsson i Slite om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Othemars, Slite köping, insätta en lastbil med största last om 3,580 kg. i stället för en lastbil med största last om 2,720 äg. (VI: lb/110–46) ;
 14. Gunnar Hallin i Lokrume om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Ahnor i Lokrume socken använda lastbilen I. 1318 för befordran av gods till en vikt ökad från 4,635 kg. till 5,750 kg. (VI: lb/111-46) ;
 15. Torsten Gustafsson i Burs om tillstånd att bedriva beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Bandelunda i Burs socken och att i denna trafik insätta en lastbil med största last om 2,370 kg. (VI: lb/112-46);
 16. Aktiebolaget Visby Motorcentral i Visby om tillstånd att bedriva beställningstrafik för godsbefordran med stationsord i Visby stad och att i denna trafik insätta en bärgningsbil med största last om 2,200 kg. (VI: lb/116-46) ;
 17. Lennart Pettersson i Atlingbo om tillstånd att bedriva beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Lilla Björke i Atlingbo socken och att i denna trafik insätta en lastbil med största last om 3,170 kg. (VI: lb/117-46) ;
 18. Erik Johansson i Ala om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort vid Orleifs i Ala socken insätta en lastbil med största last om 3,570 kg. i stället för en lastbil med största last om 3,480 kg. (VI: lb/120-46) ;
 19. Häggs bilstation, A. & J. Hägg i Klintehamn om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort i Klintehamn insätta en lastbil med största last om 4,550 kg. i stället för en lastbil med största last om 3,730 kg. (VI: lb/128-46);
 20. Einar Tuvesson i Visby om tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran med stationsort i Visby stad insätta en motorcykel med största last cm 300 kg. i stället för en motorcykel med största last om 200 kg. (VI: 11)1136);
  Ansökningshandlingarna hållas härstädes tillgängliga för den, som därav önskar taga del, intill den 20 december 1946; och äga trafikföretag som kunna beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, som ärendet kan angå, att före angivna dag till Länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningarna.
  LÄNSSTYRELSEN

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Gammal soldat och odalman ur tiden.

Oscar Fredrik Häglund.

Efter endast några dagars sjukdom har förre fanjunkaren och hemmansägaren Oscar Fredrik Häglund, Enges i Burs, avlidit. Han fyllde förra måndagen nittiofyra år och var då föremål för ett utförligt omnämnande i denna tidning. Den nu bortgångne var, som då nämndes, en av veteranerna från nationalbeväringens dagar. Redan som 18-åring kom han i tjänst vid Burs kompani, kallades sedermera till befäl för att småningom avancera till sergeant och fanjunkare. Han har även fungerat som lärare vid underbefälsskolan på Karlsborg samt gjort sig känd också som skicklig jordbrukare och fiskare. På sin tid hann han även med en hel del kommunala och andra förtroendeuppdrag och har bl. a. varit ordförande i kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen, ledamot i kyrkoråd, huvudman i Burs pastorats sparbrak samt revisor där.
Änkeman sedan 1941 sörjes den bortgångne närmast av sonen Karl, hemmansägare vid Kålmans i Burs, och dottern Julia, gift med hemmansägaren Edvin Pettersson, Asarve i Hemse, samt barnbarn, av vilka ett är hemmansägaren Rudolf Pettersson, som 1936 övertog gården vid Enges.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Hammaren och Nyan till Närs socken.

Regeringen har bestämt, att från den 1 januari 1948 de till Alskogs, Etelhems, Garda, Lye, Lau, Stånga och Burs socknar hörande lotterna i allmänningsåkern Hammaren samt de till Alskogs, Garda, Lye och Lau socknar hörande lotterna till allmänningsåkern Nyan i kommunalt och ecklesiastikt hänseende skall överflyttas till Närs socken. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Ängsbelöningar o. trädgårdspriser.

Utdelas vid söndagens hembygdsfest.
Vid söndagens hembygdsfest å Arbetarföreningens lokal kommer de traditionella belöningarna till förtjänta ängsvårdare att utdelas till följande personer:
Algot Bendelin, Botes i Anga, Fritiof Ekström, Källder i Linde, Karl Gardell, Björnungs i Lokrume, Emil Jacosson, Hägur i Eksta, Jakob Karlsson, Rums i Grötlingbo, Harry Larsson, Prostarve i Hogrän, R. V. A. Lindbom, Sles i Grötlingbo, Arvid Lundborg, Ganne i Östergarn, Gustav Liljegren, Bredkvie i Fide, Olof Olofsson, Björnungs i Lokrume, Alfred Olsson, Botvalde i Stånga, Alf Jakobsson, Stenstugu i Barlingbo, Ernst Bendelin, Bendes i Anga, Karl Andersson, Axel Jakobsson och Henry Larsson, samtliga Liste i Norrlanda, Erh. Hammarström, Hammars på Fårö, Gustaf Olsson, Lansa på Fårö, Gustaf Pettersson, Kvinnegårde i Havdhem, Gunnar Klintbom, Ernst Klintbom, Lilly Falck och Hilding Falck, samtliga Lakser i Boge.
Priserna utgöras av statyetter, pokaler eller diplom. Det är klart, att alla förtjänta ängsvårdare icke kan tilldelas belöningar på en gång. De, som känner sig förbigångna denna gång,kan nästa eller därpå följande år få välförtjänta priser och diplom. Trots allt återstår nämligen rätt mycket hävdad äng på Gotland — tack vare framsynta kvinnor och män runtom på Gotland.
I hembygdsförbundets trädgårds-pristävling ha prisen tilldelats följande personer, vilka också få avhämta sina belöningar om söndag:
Alma Kristersson, Vanges i Burs, Arvid Larsson, Kyrkbols i Garda, Edvin Johansson, Norrkvie i Grötlingbo, Elin Johansson, Orleifs i Levide, Dagny Hellgren, Runne i Sanda, Tyko Larsson, Line myr, Hörsne, Alfred Olsson, Bringsarve i Ardre, August Söderström, Hallsarve i Fardhem, Albert Andersson, Hemmor i Lau och Hilma Bergvall, Kyrklasse i Atlingbo.
Hembygdsfesten, som bjuder ett trevligt arrangemang i form av spelmansstämma, till vilken alla gotländska fiolspelmän inbjudas tar sin början kl. 14.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284