I här fört handelsregister

hava nedannämnda dagar intagits följande anmälningar, nämligen:
den 14 iuli 1934 att den av John Erik Jacobsson i Burs socken med filial i Stenkyrka socken under firma J. E. Jacobsson drivna rörelsen upphört:
samt att John Erik Jacobsson ämnar i Stenkyrka socken, postadress Stenkyrka, idka handelsrörelse under firma L. E. Jacobsson; den 24 juli 1934 att Lilly Johanna Wiktoria Karlsson ämnar i Ardre socken, postadress Ljugarn, idka handelsrörelse under firma Lilly Carlsson, Ljugarn; den 30 juli 1934 att Ehrenfrid Viktor Karlström och Bertil Amandus Karlsström ämna i Havdhems socken, postadress Havdhem, i bolag idka skrädderi- och handelsrörelse under firma Bröderas Karlström.
Visby i landskansliet den 8 augusti 1934.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180

Burs

Herta, sönd d. 5/8 kl. 2 e. m. nat.-soc. föredrag av Ahnfelt.
Nat.-Soc. Arb.-Part. avd. 49, Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176

Skogsauktion i Burs.

Tisdagen den 27 innev. dec. kl. 10 f. m. låter Alex Pettersson, Sigdes, genom offentlig auktion försälja utstämplad skog i den s. k. Byhagen, belägen strax intill gården. Betalningsanstånd till den 1 okt. 1933.
Änges i Burs den 23 dec. 1932.
Anshelm Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 december 1932.
N:r 299

Afsked

har, på derom gjord ansökning, beviljats kronolänsmannen Lars Niklas Åkerman och har vice länsmannen Matias Emanuel Svallingson förordnats att tills vidare vara kronolänsman i Burs och Garda ting.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Februari 1877
N:r 2

Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Dödsfall Gustaf Niklas Loggin

Tillkännagifves att Landtbrukaren Gustaf Niklas Loggin lugnt och fridfullt afled å Sigdes i Burs, Thorsdagen den 27 Jan. 1876 kl. half 7 e. m., i en ålder af 57 år, 7 månader 10 dagar; sörjd och saknad af Maka, Son, Syskon, Slägt och talrika Vänner.
Vish. 4: 14.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Februari 1876
N:r 10

Tjenstledighet och förordnande.

Konungens befallningshatvande ha på ansökan beviljat kronolänsmannen Lars N. Åkerman, på grund at styrkt sjuklighet, tjenstledighet under tre månader från 31 innevarande månad och förordnat Lars Gustaf Vilhelm Åkerman att under sagde tid förestå kronolänsmanstjensten i Burs och Garda ting.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Broomläggningar.

Enligt ingifven anmälan komma följande broar å nedannämnde dagar denna och nästkommande månad att rifvas och omläggas:
Måndagen 29 och tisdagen 30 Nov. en bro å landsvägen emellan Larsarfve och Rudvier gårdar i Alskog, då kommunikationsvägen åt Ardre socken i stället kan begagnas; — thorsdagen 2 och fredagen 3 December en bro å kommunikationsvägen emellan Heffride i Burs och Alfvegård i När, då landsvägen ötver Bursoch Närsburgen i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.