Inkomna & utgångna fartyg.

Inkomna:
Till Visby: 16 Juni, skonert Augusta, Österberg, Stockholm, stenkol; 18 Juni, jakt Ägir, Karlsson, Klinte, tegel.
Till Burgsvik: 1 Juni, jakt Syd, Veström, Christianopel; 6 Juni, skonert Emma, Larsson, Vestervik; 12 Juni, galen Patrine, Odman Varberg; 17 Juni, skonert Emma, Larsson, Hamnö, alla i barlast.
Till Ljugarn: 11 Juni, skonert Primus, Sjögren, Stockholm, salt.
Till Kyllej 13 Juni, galeas Olge, Assarsson, Bornholm, barlast.
Till Rone: 4 Juni, skonert Laurentius, Vestberg, Kiel, barlast; 6 Juni, skonert Ellen, Olsen, Kiel, barlast; 9 Juni, skonert Ellen, Backe, Kiel, barlast; 14 Juni, slup Pauline, Ast, Arendeberg, tomt fartyg.

Utgångna:
Från Visby: 16 Juni, jakt Agir, Karlsson, Klinte, barlast; skonert Blenda, Vahlberg, Sandhamn, sill; skonert Kappler, Björkman, Göteborg, slipers.
Från Burgsvik: 1 Juni, skonert Starkodder, Siltberg, Södertelje; jakt Josefine, Berggren, Kalmar; jakt Sex Syskon, Löffler, Tyskland; 2 Juni, jakt Sälla Hoppet, Siltberg, Danmark; 4 Juni, jakt Christian, Höglund, Söderköping; 6 Juni, jakt Syd, Veström, Finland; 7 Juni; skonert Emma, Larsson, Norrköping; alla mad slip. stenar.
Från Ljugare: 9 Juni, skonert Phoenix, Rubarth, Kiel, trävaror; 13 Juni, skonert Nordstjernan, Borg, Femern, trävaror; skonert Primus, Sjögren, Böda, tomt fartyg; 15 Juni, skonert Bartha; Österberg, Kiel, trävaror.
Från Rone: 26 Maj: skonert Karl, Andersson, Helsingborg, slipers; 6 Juni, slup Karl Edvard, Vallin, Finland, slipers; 12 Juni, skonert Ellen, Olsson, Antwerpen, sandsten; skonert Laurentius, Vestberg, Kiel trävaror.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Juni 1888
N:r 49

Från landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 10 dec.
Fredsmöte hölls här den 7 dec. 3 e. m. av pastor A. Palmgren från Stockholm. Mötet var talrikt besökt.
Missionsauktion hölls i missionssalen lörd. den 8 dec. 7 e. m. Pastor J. O. Häggström höll missionspredikan över Matt. 3: 12. Under kommunalordf. Oscar Wessmans ledning såldes handarbeten, frukt och godsaker. Lokalen var fullsatt av deltagare. Avslutningstal och bön hölls av pastor Häggström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 December 1928
N:r 291

Arrendeauktion.

Förnyad auktion å arrendering av ecklesiastika lönebostället 7/8 mantal Prästgården i Hablingbo förrättas av landsfiskalen i Burgsviks distrikt fredagen den 28 december kl. 1 e. m. å Hablingbo sockens kommunalrum. Närmare uppgifter angående arrendet återfinnas i länskungörelse, ser. B. n:r 5/1928, landskontoret, och lämnas av landsfiskalen, Burgsvik.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1928.
N:r 289

Lösöreauktion i Havdhem.

Onsdagen den 12 dec. kl. 11 f. m. låter Firma Rudolf Jakobsson, Havdhem på grund av förestående flyttning, medelst offentlig auktion, försälja en del lösören bestående av: 2 sängkammarmöbler, 1 st. 2-mans imperialsäng, 1 st. schäslong, flera skriv- och andra bord, stolar, 1 gungstol, 1 skåp, 1 byrå, 2 större speglar, soffor, 2 symaskiner, 1 orgel, 1 mangel, 1 skrivmaskin, 2 kaffeserviser, nickel, gardiner, 4 lufter m. m., 1 st. 2 hkr. bensinmotor, 1 träsvarv med transmissioner, 1 handborrmaskin, 1 fältässja, 1 kokspis, 1 butiksdisk, diverse tomfat, 1 resf all samt några begagnade last- och personfilar.
Av utrymmesskäl försäljas samtidigt en del nya möbler.
Betalningsanstånd lälmnas godkände inropare till den 1 april 1929. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills full likvid erlagts för densamma.
Burgsvik den 28 november 1928.
Svante J. Lindström.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1928
N:r 287

Från landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK 27 nov.
Söndagsskolläraremöte hölls i missionssalen sönd. den 25 nov. med början kl. 11 f. m. Pastor Häggström valdes till ordf. för mötet. Bland de frågor och ämnen som hämtats för samtal upptogs ämnet: Hemmets och barnets andliga vård” och frågan: Huru vinna och behålla barnen i söndagsskolan!!” Sedan inledningstal hållits av pastor F. Söderdahl deltogo flera i samtalet. Många goda råd och fördomar gåvos till hjälp i söndagskolarbetet. Mötet avslöts med bön av lantbr. Eft. Larsson, Vamlingbo. I mötet deltogo lärare för distriktets söndagsskolor, föräldrar och barn. Under middagsrasten serverades smörgåsar och kaffe.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281

Från landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 15 nov.
I härvarande kvarn pågår f. n. inmontering av en del nya moderna maskiner för kvarndriften. Så har nytt valsverk och ny sikt inrymts i kvarnlokalen, som genom nyanskaffningen blivit ganska väl utnyttjad. Även i maskinhuset har en del lindringar vidtagits.
Nere vid hamnen har under de senaste dagarna flera fartyg legat och väntat på lämpligt väder för att avgå till olika hamnar utmed fastlandskusten. Rätt stora partier rotfrukter samt korn har med de senaste fartygen lastats ut härifrån.
Dimmigt har det varit över samhället de senaste dagarna. Den låga fuktiga luften har även inverkat menligt på hälstillståndet.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271

Statsbidrag för lotsbarnens undervisning.

Efter ansökan av skolrådet i Vamlingbo församling har k. m:t anvisat statsbidrag med 225 kr. till ersättning åt Öja församling för i sistnämda församlings skoldistrikt meddelad undervisning åt lotspersonalens vid Burgsviks lotsplats barn. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265

Lotsarnas hemvägsersättning.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t om förordnande, att hemvägsersättning fortfarande t. v. skall utgå under år 1929 med 100 proc. förhöjning vad distanslotsning. Även för lotsning f lotsled eller tillfällig lotsled anses en ökning av hemvägsersättningen alltjämt nödvändig.
Lotsstyrelsen hemställer, att denna ökning för lotsplatserna på Gotland måtte bestämmas för Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehamns, Burgsviks och Klintehamns lotsplatser med 80 proc. innebärande en ökning jämfört med i år av resp. 10, 15, 20, 10, 20, 10, 15 och 10 proc. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 November 1928
N:r 261

Hovillusionisten Max Hofzinser

ger ännu ett uppträdande här i Visby, nämligen vid en nattiné å godtemplarlokalen vid Mellangatan om lördag. I kväll troljar han i Rute och routen går sedan över Hellvi, Lärbro, Slite, Hemse, Burgsvik, Klintehamn till Roma, där de Hofzinser tänker visa sina sista hokus pokus för denna sejour. Programmet är, som förut nämts särdeles underhållande och utföres elegant.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260

Från landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 29 okt.
Juniorfest hölls i missionssalen i söndags kl. 2 e. m. Sedan juniorer från hela distr. och övrig deltagare hälsats välkomna, hölls ungdomsföredrag av pastor J. O. Häggström över ämnet: »Herrens vägar». Före och efter kafferasten omväxlades med sång och musik, av sångare i Burgsvik berättelseläsning, deklamation, duett och dialog av Näs juniorförening. Fester avslöts med tal av lantbr. Oscar Lindkvist, Näs, över Ebr. 11: 24-24 samt bön.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 November 1928
Nr 257