Födelsedagshyllningar.

Åttiofem år fyllde i måndags den 16 dennes fru Emma Pettersson, Kvarna i Vamlingbo, och hon blev i anledning därav föremål för en hjärtlig uppvaktning från släktingar och gamla trofasta vänner. Hon är född i Vamlingbo och är sedan å r 1926 änka efter hemmansäg. Lorens Leonard Pettersson. Under många år her fru Pettersson varit en verksam medlem i Vamlingbo friförsamling, som hon alltjämt tillhör. Under senare åren har hörseln starkt försvagats, men eljoct är åttioåringen pigg och rörlig.
— Fabrikör Verner Larsson, Burgsvik, som igår fyllde femtio år, blev med anledning därav hjärtligt hyllad. Hyllningarns började tidigt på morgonen med att en hornmusikkår bringade jubilaren sin hyllning i toner, och sedan följde hyllningarna slag i slag. Familjen uppvaktade med en oljemålning med motiv från hemmet, och därefter infunno sig representanter för vännerna, vilka överräckte en vacker pendyl och en praktfull blomsterkorg. Representanter för baptistförsamlingen förärade femtioåringen en bibel jämte blommor och dessutom fick han under dagens lopp mottaga gåvor av skilda slag ävensom en mängd lyckönskningstelegram. Vid en festlighet i hemmet på kvällen hyllades han ytterligare med tal och sång. Landstingsman Johan Ahlsten talade sålunda, pastor Arvid Johansson hyllade jubilaren på baptistförsamlingens vägnar och vidare talade pastor Leykauf. Till sist frambar femtioåringen sitt tack för de hyllningar som kommit honom till del.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Från våra Gotländska bygder. Burgsvik.

BURGSVIK.
Luciafe s t. En vacker och stämningsfull Lucia-fest hölls i lördagskväll i missionshuset i Burgsvik. Det var missionsförsamlingens lilla juniorförening som stod för programmet. Juniorerna hade också glädjen att se fullt hus. Festligheten inleddes med adventspsalmen ”Vänligt över jorden glänser”. Maj Wessman läste dikten ”Adventsljusen” av Nils Bolander, under det att Gunnel Larsson tände de fyra adventsljusen. Så följde C. Bobergs vackra adventspsalm ”Det susar genom
livets strid”. Musikföreningen sjöng därpå några vackra sånger med verklig inspiration. En talkör framförde därefter ”Tung ligger natten över nordan-landen. Pastor Leykauf tog nu till orda och höll en kort betraktelse över ”ljuset”. Sångarna förhöjde så ytterligare stämningen med ett par sånger. Till Lucia-firandet hör ju även det traditionella Lucia-kaffet. Alla blevo också under en rast undfägnade med det härligaste kaffe, lussekatter och pepparkakor. Sedan kaffedrickningen undanstökats började den senare delen av programmet med psalmen ”Gå Sion din konung att möta”. Lucia-tablån inleddes med att en grupp sångare i ett angränsande rum uppstämde sången ”Jesus ber oss lysa”. Vera Olsson läste därefter med klangfull stämma dikten Lucia av Herbert Brander. Omedelbart därpå skred den ljusomstrålade Lucia med tärnor in. Den ljusbärande skaran framförde nu en lärorik och talande dialog, där Maj Wessman till sist stämningsfullt och känsligt sjöng ”Jag knäppt mina händer vid korset” av Einar Ekberg. Under sången ”Rädda de döende” gjordes så en insamling för Europahjälpen, vilken inbragte 100 kr. Under orgelmusik lämnade Lucia med följe åter lokalen. Pastor Leykauf frambar till sist ett hjärtligt tack till alla och envar varpå följde en psalmvers och Välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Födelsedagar.

— I morgon fyller målaremästaren John Sedfielvus, Visby, sextio år.
— Sjuttio år fyller i dag pastor Arthur Lönnborg, Örebro. Jubilaren är född i Forsa socken, Södermanland, och anslöt sig till Svenska missionsförbundet 1898. Åren 1905-1908 studerade han vid Sv. missionsförbundets missionsskola. Efter slutade studier var han pastor i Härnösand, Nora, Östersund, Tidaholm och Söderhamn. Åren 1941-42 var L. t. f. distriktsföreståndare inom Gävleborgs och Härjedalens distrikt och f. n. tjänstgör han som t. f. distriktsföreståndare inom Södermanlands och Gotlands distrikt.
— Förre fyrmästaren vid Faluddens fyrplats Nils Sanzdelin, numera besatt å Östra Vi, Visby, fyller i dag sjuttio år. Han är född i Östergarn och kom tidigt i lotsverkets tjänst såsom tillhörande en gammal fyrmästarsläkt — såväl hans farfar som far ha varit fyrmästare. Sjuttioåringen har tjänstgjort vid olika fyrplatser, senast som fyrmästare vid Fal-uddens fyrplats. Jubilaren, som innehar medaljen för nit och redlighet i rikets tjänst, har även beklätts med en del allmänna förtroendeuppdrag, bl. a. under sin tid vid Hoburgs fyr.
— De femtio åren fyller på fredagen den 20 dennes bokhållaren vid Slite cementfabrik Karl Törnblad. Han är född i Adolf Fredriks församling i Stockholm, men kom redan vid fem års ålder till Visby. År 1915 avlade han som privatist realexamen vid Jönköpings läroverk after förberedande studier vid Mariannelund. Åren 1910-13 var han kontorsbiträde och inkasserare vid Visby stads elverk och 1918-19 tjänstgjorde han vid livsmedelsstyrelsen i Visby samt någon tid därefter vid Björkander & Son tills han den 1 dec. 1919 fick anställning vid Visby cementfabrik som avlönings- och expeditionsbokhållare. Vid fabrikens nedläggande kom han till Slite cementfabrik 1941. Under visbytiden var han 1925-27 bl. a. sekt eterorre i Visby kyrkliga scoutkår, som han också var med om att bilda, och vidare var han ledamot av taxeringsnämnden samt protokollsekreterare i Odd fellowlogen 1939-40. I en följd av år var han även revisor vid Visby järn- och maskinaffär. Vid sidan av sin tjänst har han ägnat sig åt privat bokföring. F. n. är jubilaren cirkulationsföreståndare i Slite filatelistklubb, och vid senaste valen i kommunalfullmäktige invaldes han i en del styrelser och nämnder. Slutligen kan nämnas att han är en intresserad frimurare.
— Femtio år fyller på torsdag reparatören Verner Larsson, Burgsvik. Född vid Allmungs i Havdhem flyttade han med sina föräldrar på 1920-talet till Burgsvik för att bosätta sig vid Strands i Öja. Dessförinnan hade L. gjort sina lärospån i faderns lantbruk, men hans tekniska intresse tog ut sin rätt och det dröjde inte länge förrän man fann honom som innehavare av en cykelverkstad i Havdhem. Kommen till Burgsvik startade han omedelbart en sådan verkstad även där, vilken han utvidgade till att omfatta även bilar. Denna verkstad driver han alltjämt. Femtioåringen besitter en gedigen karaktär och omutligt noggrann och skicklig i sitt yrke har han tillvunnit sig allmän aktning och uppskattning. Tidigt kom han med i den frikyrkliga verksamheten i Havdhem och då närmast dess baptistförsamling, och när han kom till Burgsvik slöt han sig till Vamlingbo baptistförsamling, där han är en aktad och högt värderad medlem. L. har aldrig velat bli en ”offentlighetens man”, men genom sitt glada och ljusa lynne har han vunnit vänner vida omkring, som helt säkert kommer att bringa honom sin hyllning på högtidsdagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Gammal affärsrörelse i nya händer.

Firma John Nygvists moderniserade affärslägenhet.

Långt innan man tog sig för att modernisera bostads- lägenheter, d. v. s. införa den komfort, som byggnadsteknici experimenterat fram, vågade man modernisera butiksinredningar. I synnerhet i landsortsstäderna hade man för sig att det inte gick an att bygga flotta affärslokaler. ”Då tror kunderna, sades det, att kostnaderna för dylik ’lyx’ lagts på varorna.” Den ståndpunkten är nu sedan länge övervunnen, för numera fordrar den köpande allmänheten, att varor av olika slag distribueras komfortabelt i tidsenliga lokaler. — Och efter denna lilla inledning kasta vi ett öga på hur man på Storsudret rumsterat i ett gammalt välkänt affärshus.
Firma Viktor Hansén i Burgsvik är som bekant en gammal firma, som har vitt utgrenad affärsrörelse. För icke så länge sedan handlade man med spannmål, järnvaror, livsmedel av olika slag och — slipstenar: Nu har som bekant nämnda firma en stor slipstensindustri, järnaffär etc. medan spannmålsaffärerna gått till Centralföreningen och livsmedels- och manufakturaffären överlåtits till en förut. varande medarbetare i firman, köpman John Nyqvist. ” Under det snart tilländalupna året har hr Nyqvist från grunden till takåsen låtit restaurera affärsfastigheten, som även fått förnämlig inredning i de olika avdelningarna efter ritningar av ingenjör H. E. Hägg, Visby.
Först göra vi en titt in i den avdelning, där damerna kunna göra sina inköp av färdigsydda plagg, tyger och sybehör samt barnekiperingsartiklar.
Nästa avdelning är herrarnas. Där finns skor och kläder för herrar i alla åldrar och även skodon åt hela familjen. Inredning här övriga avdelningar, som har utförts av firma Konrad Olofsson, Visby, är i toppklass av vad man kan åstadkomma på detta område. De mesta varorna är förvarade i transparanta diskar och fack och lätt åtkomliga för expediter. Hela inredningen går ut på att bereda kunderna en snabb överblick av varorna och expediterna lättnad vid försäljningen.

Livsmedelsavdelningen
rymmer inte endast specerier av olika slag utan även färska kötvaror och färdiglagad mat. Herr Nyqvist framhåller, att man mer och mer går över till att köpa färdiglagad mat i den utsträckning det är möjligt, eftersom bristen på hembiträden är konstant.
Till livsmedelsavdelningen hör ett större kylrum, där färska varor förvaras.
Lagret i våningen över affären är mycket rymligt och likaså lagerkällaren under hela byggnaden. I källarvåningen där även värmecentralen är inrymd, finns det lagerlokaler även för varor av ämtåligare slag.
Burgsvik har med andra ord fått ett varuhus, som är kapabel att förse kundkretsen med snart sagt allt vad som hör till hus och hem i husgeråd, mat och kläder. — Det gick rätt bra att få byggnadstillstånd, säger hr Nyqvist, men hade jag väntat till nu, hade det säkerligen varit omöjligt.
Huvudentreprenör för bygget var byggnadsfirman Wessman & Ohlsson Grötlingbo.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Tullen.

Generaltullstyrelsen har konstituerat och förordnat till tullvakt med placering tills vidare vid tullkammaren i Visby e. o. tullvakten vid centraltullkammaren, i Stocklholm G. A. Andrée.
Tullstyrelsen har förordnat tulluppsyningsmannen vid centraltullkammaren i Stockholm Andreas Henning Rollvey att bestrida en tullöveruppsyningsmanstjänst med placering till vidare vid tullstationen i Burgsvik.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Gotlands södra härads brandstodsförenings styrelse

har i går och i dag hållit sammanträde ä tingsstället Skogs i Levide under ledning av ordföranden byggmästare K. Stenström, Burgsvik.
Brandskadorna sedan föregående sammanträde reglerades och i ersättningar utanordnades sammanlagt 39,210 kr., varav det mesta utgjorde ersättning för skadorna vid senaste Stångabranden.
Föreningens ansvarssumma befanns ha ökat med 9 miljoner kr. under 1942 och utgör för närvarande 122 triljoner kr. Regleringsfonden uppgår till 78,000 kr.
Styrelsen beslöt anställa 10 sotare, vilka skola innevarande år ombesörja sotningen i ett 30-tal av häradets socknar. Vidare beslöt styrelsen att föreningen skall gratis tillhandahålla nya laddningar till försäkringstagarnas kolsyresprutor samt att rikta en maning till försäkringstagarna att tid efter annan verkställa översyn av sprutorna. Beslutet tillkom sålunda närmast för att stimulera försäkringstagarna till att hålla sprutorna i funktionsdugligt skick.
Vid de fortsatta förhandlingarna i dag har bl. a. beslutats att för bilar, som stå avregistrerade och uppställda, skall försäkring utan förhöjda premier gälla. Vidare erhöll Garda frivilliga brandkår ett anslag på 100 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Förlovade

Sigvard Stuxberg
Ingegärd Lundin
Hangvar 25/9 1943.

Sigvard Wessman
och
Karin Johansson
Burgsvik. Fårö.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Bröllop.

Ett trevligt bröllop firades den 18 september i Hemse, då konditoriinnehavaren Olle Tervaniemi sammanvigdes med fröken Thyra Jansson, båda från Burgsvik.
Före vigseln samlades de till ett fyrtiotal inbjudna gästerna i chaufför Gust. Lorentzons hem, där de hälsades välkomna av dagens värd och värdinna, stationsföreståndare Waldemar Söderlund, Bander, och fru Astrid Lorentzon, Hemse. Vigseln förrättades av kyrkoherde Hejneman, vilken i hjärtliga ordalag önskade de nygifta lycka och framgång på deras gemensamma livsvandring.
Efter vigseln samlades gästerna å Hemse hotell, där de av direktör Widner och dennes fru bjödos till ett trots kristid välförsett middagshord. Under middagen anlände ett flertal lyckönskningstelegram och flera tal höllos. På kvällen var en stor skara samlad för att på sedvanligt sätt hylla brudparet. Kvällen förflöt omväxlande med sång, deklamation och dans, varjämte förfriskningar intogos.
Uppvaktande tärnor och marskallar voro: Vera Jansson—Bror-Inge Andersson, Gerd Hafdell—Thure Jansson, Marianne Pettersson—Walter Karlsson. Brudnäbb voro: Rosemarie Jansson och Leif Lorentzon.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Idrott och sport.

Klubbmatch i Vamlingbo.
Vid en klubbmatch i allmän idrott i Vamlingbo på söndagen segrade Vamlingbo G. o. I. F. över Burgsviks I. F. med 47-38. Härigenom fick Vamlingbo en första inteckning i det mellan de båda klubbarna nyuppsatta vandringspriset.
Någon större publik hade inte infunnit sig, trots att vädret var det allra bästa med strålande solsken.
Tävlingarnas främsta prestation stod Vamlingbos Axel Larsson för genom att vinna 100 och 400 m. samt längdhopp. Han satte dessutom nytt klubbrekord i höjdhopp, deltog med gott resultat i diskuskastning och avgjorde genom ett strålande 200-meterslopp stafetten till Vamlingsbos fördel.

Resultat:
100 m.: 1) Axel Larsson, V., 12,1, 2) Alf Esklund, V., 12,3, 3) Allan Hägström, B., 12,4. 400 m.: 1) Axel Larsson, V., 57,3, 2) Allan Hägström, B., 60,3, 3) Arne Hielm, B., 62,1. 1,500 m.: Stig Viden, V., 4,38,0, 2) K.-O. Jakobsson, V., 4,42,3, 3) Arne Hielm, B., 4,47,2. Höjdhopp: 1) Bertil Boberg, B., 1,66, 2) Axel Larsson, V., 1,63, 3) Alf Esklund, V., 1,58, 4) Arne Hielm, B., 1,55. Längdhopp: 1) Axel Larsson, V., 5,83, 2) Alf Esklund, V., 5,80, 3) Ville Pettersson, B., 5,36. Kula: 1) Eric Ohlsson, B., 11,42, 2) Gerhard Svensson, B., 10,82, 3) V. Hansen, V., 10,14, 4) S. Larsson, V., 10,14. Diskus: 1) G, Svensson, B., 33,17, 2) Victor Hansen V., 31,57, 3) Eric Ohlsson, B., 31,50, 4) Axel Larsson, V., 30,71. Stafett 1,000 m.: 1) Vamlingbo 2,24,9, 2) Burgsvik 2,29,9.

Gute börjar handbollsträningen
i kväll i läroverkets gymnastiksal, flickorna kl. 6 och pojkarna en timme senare.

Hardmos sjunde världsrekord.
10,000 m. på 42,47,8.

Vid de stora nationella gångtävlingarna i Mariestad på söndagen satte Verner Hardmo, Kumla, sitt sjunde världsrekord i gång i år. Hans tid på 10,000 m. bana blev 42,47,8 och därmed putsade han sitt gamla rekord, som löd på 43,21,4. Som motståndare hade han John Mikaelsson, Västerås, vars tid blev 43,44.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 september 1943
N:r 217