Till ordförande

hafva utsetts i Rute sockens kommunalnämd husbonden J. Karlström Koparfve i Öja handlanden Viktor Hansén å Burgsvik; i Hamra hemmansegaren Lars Skogelin Skogs; i Hangvar fanjunkaren Johan Niklas Smitt Kyrkebys; i samma sockens fatigvårdsstyrelse hemmansegaren Jakob Engström Kyrkebys.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Februari 1877
N:r 2

Medalj.

Husbållerskan A. S. C. Munte har, för 25 års trogen tjenst hos konsul C. J. Bæckström å Burgsvik, af kunogl. patriotiska sällskapet erhållit den mindre medaljen med konungens bröstbild, att i grönt och gult band bäras.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Mars 1876
N:r 19

Slite.

Till fjärdingsman
från och med årsskiftet har landsfiskal Hanéll i första rummet uppsatt, kommunen valt och k. befhde förordnat kontorsskrivaren i Burgsvik Gustaf Wilhelm Remén.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Hamntaxorna prolongeras t, v.?

Kommerskollegium hemställer hos k. m:t om förordnande, att nu gällande taxor å hamnavgifterna i Visby, Burgsvik, Fårösund, Herrevik, Härta, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klintehamn, Klintsbrovik, Kylley, Ljugarn, Rone, Rute, Slite och Västergarn ävensom taxan å grundpenningar vid lastageplatsen Bungenäs må gälla tills vidare även under år 1933, därest nya taxor icke kunna hinna träda i tillämpning före årets ingång. Taxorna utlöpa med innevarande års utgång och framställningar om nya taxor ha ingivits till kollegium, men hinna icke slutbehandlas före 1932 års utgång.
Även för Furillens lastageplats utlöper gällande taxa med årets utgång, men någon framställning om ny har ej inkommit, och lär ej heller vara att förvänta. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 13 dec.
Missionsauktion hölls i missionssalen i söndags afton. Efter missionspredikan av pastor Häggström såldes under livligt deltagande en mängd syföreningsarbeten och godsaker under ledning av hr O. Wessman, Fidenäs.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

En brevduva

har infångate av hr Sten Häggström, Burgsvik. Duvan, som tydligen var sjuk, bar om högra benet en aluminiumring med inskriptionen Dan. 03 32 2382.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Faslighels- och lösöreauktion i Burgsvik.

Genom offentlig auktion, som förrättas i Burgsvik tisdagen den 20 innev. dec. kl. 11 f. m., kommer för Jacobssonska fondens räkning att till försäljning utbjudas:
dels lägenheten Gissle 1 23 benämnd Backa n:r 1 om 10 ar Öja, invid hamnvägen, med därå uppförd sommarstuga och uthusbyggnad;
dels ock diverse inre lösegendom, varav må nämnas: skrivpulpet, buffé av ek, stolar, munk- och korgstolar, falllbord, lavnvar, chiffonier inventionssoffa med madrass, speglar, mek. mangel, turistsäng m. m.
För lösa egendomen lämnas godkände köpare betalningsanstånd till den 1 okt. 1933 eller vid anfordran.
Villkoren för fastighetens försäljning meddelas före utropet.
Äganderätten till inropat lösöre förbehålles tills full likvid erlagts för detsamma.
Vid samma tillfälle kommer att till försäljning utbjudas osäkra fordringar 1 urmakaren K. Norrbys konkurs mot kontant likvid.
Burgsvik den 12 december 1932.
Svante J. Lindström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Telegrafkorrespondenter

göras uppmärksamme på den förändring, som från 1 dennes inträdt med afseende på tjenstgöringstiden vid våra smärre telegrafstationer, Burgsvik, Ronehamn, Klintehamn och Slite: Desse stationer hållas numera öppne för korrespondens endast till kl. 6 e. m.; förut var inlemningstiden utsträckt till kl. 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1876
N:r 3

Hamnstyrelserna

på Gotland bestå nu af följande ledamöter:
för Fårösund: Handlandena E. J. Grabb och J. H. Nyman samt Tullinspektoren B. J. Lagerheim;
för Slite: Handlandena J. A. Bachér och F. Nyström samt Byggmästaren C Henne;
för Rohne: v. Konsuln L. Cramér, Handlauden C. J. Broander och Tullinspektoren J. G Bergenstjerna;
för Klinte: Handlandena C. Smitterberg och R. Snöbohm samt Tullinspektoren C.
J. Berggrén; och
för Burgsvik: v. Konsuln C. J. Bæckström, Handlanden J. T. Jacobsson och Tullinspektoren A. von Schantz;
samt till föreständare:
för Kylley: Handlanden A. Edman,
för Kappelshamn: d:o C. Westöö,
för Ljugarn: d:o J. G. Claudelin,
för Katth:svik: — d:o V. Ericsson, och
för Westergarn: Tullinsp. J. Hesselqvist.
Sedan handl. C. Westöö afsagt sig ofvanstående uppdrag, hafva kungl. m:ts bef. till föreståndare för Kappelshamns landthamn utsett och förordnat tulluppsyningsmannen, fil. dokt, J. F. Hagström.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 31 December 1875.
N:r 103.