Burgsviks lotsplats.

Lotsstyrelsen har bifallit lotskaptenens förslag, att lotsbefattningen vid Burgsviks lotsplats skall bli extralotsbefattning och att ett båtbiträde avlönas så länge extralotslönen ej tages i anspråk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Möbelauktion i Havdhem.

Med anledning av affärens upphörande och avflyttning från orten låter firman Harry Vennerströms Eftr. genom offentlig auktion, som förrättas fredagen den 26 innevarande aug. kl. 2 e. m., försälja: bufféer, linneskåp, matbord, skrivbord och rökbord, bokhyllor, stolar, flera slag, skrivstolar, speglar och gardiner m. m. Godkände köpare erhålla anstånd med betalningen till den 1 dec. 1938. Äganderätten till försålda varor förbehålles tills full likvid skett.
Burgsvik den 22 augusti 1938.
SVANTE J. LINDSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Tisgen den 23 Augusti 1938
N:r 193

På sin sextioårsdag

idag har lotsförman Oskar Dahlberg i Burgsvik blivit föremål för synnerligen omfattande och hjärtliga hyllningar. Bl. a. ha alla nio barnen, som äro bosatta på olika håll i landet, kommit hem för att personligen bringa sextioåringen sin hyllning. Uppvaktningarna togo f. ö. sin början redan kl. 12 i natt och fortsatte sedan vid 3-tiden i morse, varefter det blev paus till kl. 7. Tidigt på morgonen infunno sig bl. a. representanter för vänkretsen, vilka överlämnade en subskriberad gåva. Hyllningarna ha därefter fortsatt under dagens lopp, och presenter, blommor och telegram ha rikligen inströmmat till jubilarens hem, där i afton ges supé för ett femtiotal personer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Idrott och sport.

VIF på vikingatåg.Friidrott och fotboll mot Mälarhöjden.
I kväll avreser en fyrtiomannatrupp ur Visby IF med ordinarie båttur till Stockholm, för att där utkämpa dels en friidrottsmatch mot Mälarhöjden, dels tvenne fotbollsmatcher.
På lördagskvällen spelas en match mot Enebyberg. Söndag förmiddag går friidrotten av stapeln på Aspuddens idrottsplats och klockan 1,30 spelas den andra fotbollsmatchen med Mälarhöjdens IK som motståndare.

Gotländska seriefotbollen.
Seriestart efter DM.

Efter DM-finalen sätter serierna åter i gång troligen i början av september.
Indelningen av seriesystemet är densamma, som föregående år. I div. 1 spela VIF, AIK, I 18, Roma, Hemse, Slite, Othem. Nykomlingar äro Roma, Hemse och I 18, det sistnämnda laget huserade ju förra säsongen i reservlagsserien. Från div. 1 ha nedflyttats Gute till reservlagsserien och Alva till ”Södran”.
Norra serien omfattar Klintehamn, Vänge, Stenkyrka, Bro JUF, Martebo och Vestkinde, av dessa äro Bro och Vänge fullständigt nya, de ha först i år inträtt i fotbollsförbundet.
Södra serien består av Burgsvik, Ljugarn, Hablingbo, Fardhem, Grötlingbo, Alva, Rone och IK Drott. Nykomlingar äro Grötlingbo, Rone och Drott, den sistnämnde klubben är bildad av spelare från Lye och Etelhem socknar. Alla tre klubbarna äro först från och med i år medlemmar i fotbollsförbundet.
I reservlagsserien slutligen spela Gute, A 7, I 18, Hemse, VIF och AIK, Lottningen för serierna är ännu inte verkställd.
— Vid förbundets senaste sammanträde diskvalificerades Alf Lindvall, AIK, på tre månader för att han spelat seriematch utan att iakttaga reglerna för klubbyte.

Orienteringsmästarskapet framflyttat.
Tiden för årets återstående DM nu fastställda.

Årets distriktsmästerskap i orientering skola enligt beslut anordnas sista söndagen i september, men då denna dag infaller mitt under pågående regementsövningar har vårt distriktsförbund ingått med anhållan om att tävlingarna här nere måtte anordnas en vecka senare alltså söndagen den 2 oktober.
Budkavlemästerskapen gå tre veckor senare, den 23 oktober. Några arrangerande föreningar ha ännu icke utsetts, men förslagsvis ha nämnts respektive I 18 och A 7.
— Distriktsmästerskapen i tennis utomhusspel anordnas i år, liksom förra året av Visby tennisklubb. Tävlingarna äga rum under augusti och september månader.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Augusti 1938
N:r 178

Sextio år

fyller på måndag maskinmästaren vid Visby elektricitetsverk Oscar Eklund. Sörmlänning till börden var han anställd vid Atlas-Diesel i Stockholm då han kom till Visby 1904 för att installera elverkets första dieselmotor. Här blev han stannande som maskinist vid verket och då ’detta utvecklades blev han dess övermaskinist eller som det numera heter maskinmästare. Han har huvudsakligast ägnat sig åt att plikttroget och intresserat sköta sin tjänst men har vid sidan av denna nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom Arbetsledareförbundets Gotlandsavdelning, vars ordförande han alltjämt är. Pålitlig och kunnig i tjänsten, kamratlig och vänfast i umgänget har Eklund här fått många vänner och många lyckönskningar gå på bemärkelsedagen till Bergen, där han firar dagen hos sin dotter och måg.
— Sextio år fyller den 6 aug. kyrkoherden i Markim-Orkesta pastorat Johannes Uddin.
Uddin är född i Mästerby som son till kontraktsprosten Reinhold Uddin och hans maka. År 1898 tog han studenten i Visby och fortsatte sedan studierna vid Uppsala universitet, där han blev fil. och teol. kand. Han prästvigdes för Visby stift år 1907 och var en tid domkyrkoadjunkt i Visby. Vidare har han varit predikant vid Söderby sjukhus och vid Stockholms straffängelse samt varit föreståndare för fångvårdsstyrelsens centrala hjälpbyrå. År 1920 blev han t. f. kyrkoherde i MarkimOrkesta pastorat i ärkestiftet och sedan år 1923 har han innehaft kyrkoherdekallet i detta pastorat. Bekant för sin stridslust och opposition inom statskyrkan.
— Sextio år fyller på tisdag lotsförman Oskar Dahlberg i Burgsvik, som med anledning därav den 1 okt. avgår från sin tjänst i lotsverket. Han är född på Faludden och seglade några år till sjöss i utrikesfart innan han 1901 antogs i lotsverkets tjänst som lotslärling. Han blev ordinarie lots 1902 och har tjänstgjort som lotsförman i Burgsvik från 1909. I Burgsvik är han bl. a. ledamot av hamndirektionen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK.
Södra Gotlands Missionsförening höll på söndagen sitt sommarmöte i missionssalen. Som talare jämte pastor Skogwik tjänade missionär Martin Hillerström. Förmiddagens möte började med sången n:r 524 samt läsning av dagens evangelitext Matt.
17: 1-8 och bön av pastor Skogwik. Missionär Hillerström talade i anslutning till Luk. 11: 1—13 och pastor Skogwik avslutade förmiddagens möte med några erinringar till dagens predikotext Joh. 13: 31, 32, om huru Kristi härlighet framstrålar klarast i hans utgivande i döden.
Eftermiddagens möte började kl. 2 och fick även karaktär av avskedsmöte för pastor Skogwik med fru, vilka i två år tjänat distriktet. Som inledning sjöngs sången n:r 20. Pastor Skogwik höll sedan sin avskedspredikan över Matt. 21: 28—31, och betonade vikten av att göra Faderns vilja under alla förhållanden, icke bara när det var lätt utan även då det innebar svårigheter. Missionär Hillerström talade om missionen i Kongo och bevisade huru förhållandena förändrats från hedendom till kristendom, från den ringa begynnelsen till inre stabilitet. Dock har denna förändring kostat så mycket både av missionärers liv och ekonomiska offer. Fru Skogwik och fru Ragnhild Wessman sjöngo ett par duettsånger.
Distriktets tack till pastor Skogwik med fru framfördes av hr Efr. Larsson, som även överlämnade en gåva. Vamlingbo ungdomsförening tackade genom hr Rudolf Olofsson, och Öja—Fide friförsamlings talan fördes av hr Osgar Wessman. Till sist tackade past. Skogwik å sina egna och sin frus vägnar, i första hand för förståelse och hjälp under de två åren samt för gåvorpa. Till sist avslutades dagens möte med sången: ”Se Jesus är ett tröstrikt namn” o. s. v. samt välsignelsen.
Pastor. Skogwik, som antagit kallelse till predikant och församlingsföreståndare i Vånga i Östergötland, tillträder platsen under augusti månad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Burgsviks letsplats.

Lotsstyrelsen har ledigförklarat lotsförmansbefattningen vid Burgsviks lotplats. Ansökningstiden utgår den 1 sept. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Ny hamnmästare i Burgsvik.

Till hamnmästare i Burgsvik efter f. tullöveruppsyningsmannen K. I. Blidmark, som avflyttat från orten, har länsstyrelsen utsett lotsförmannen O. K. Dahlberg till hamnmästare från den 1 september.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Gotlandsbarnens simkurser.

I lördags avslutades simkursen i Ronehamn, vilken pågått sedan tre veckor tillbaka. I kursen ha deltagit 53 skolbarn från Hemse, Rone och Alva socknar och ledare för kursen har varit folkskollärare Eric Cederlund, När. 17 barn ha klarat proven för järnmärket och 6 ha erövrat bronsmärket. På kvällarna ha dessutom provtagningar varit anordnade för äldre simmare. Nästa söndag skall simuppvisning i Ronehamn anordnas av blivande kandidater och magistrar. Vädret under kursen har inte varit det bästa och deltagandet hade säkert blivit större om det varit en smula varmare i luften.
Simkursen i Ljugarn, som letts av folkskollärare Gauffin i Östergarn, avslutades också i lördags. I denna kurs ha över 30 barn deltagit, därav ha dock en del varit fastlandsbarn. 5 av barnen ha avlagt proven för bronsmärket och 2 ha tagit järnmärket.
I Kappelshamn, Burgsvik och på Fårö började kurserna något senare och där fortgår undervisningen alltjämt. . Kursen på Fårö är delad i två hälfter, en undervisas vid Mölner och en vid Sudersand. Antalet barn uppgår här till 35, varav 20 komma på kursen vid Mölner och 15 på Sudersand. Vädret på Fårö har varit vackert och varmt under hela kursen i motsats till övriga platser på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK.
”De gamlas dag” firades här i söndags och blev en rik och vällyckad högtidsdag och till en ljus minnesstund för såväl ungdomskretsens medlemmar, som stod för anordnandet, som för alla dagens hedersgäster. Klockan 11 f. m. samlades gästerna i Öja vackra prästgård, där de hjärtligt. välkomnades av kyrkoherde och fru Ternéus samt ungdomskretsens medlemmar. Sedan kyrkoherden hållit ett kort anförande och en psalm sjungits samlades man kring kaffeborden, som vackert och inbjudande dukats. Så samspråkade man med varandra och livade upp gamla minnen från livets långa vandring och gladdes att få möta varandra vid en sådan högtidsdag, som den som nu beretts dem. När klockan var ett gingo samtliga gäster i kyrkan för att övervara högmässan, till vilken f. ö. en stor skara övriga församlingsbor samlats.
Med vinnande hjärtats värme och med ett tankerikt innehåll talade kyrkoherde Ternéus över dagens högmässotext om huru Herren kallar till lärjungaskap och efterföljelse av honom.
Efter högtidsstunden i kyrkan dukades middagsborden inne i prästgården, där den goda middagen väl smakade. Ett varmhjärtat anförande hölls av kyrkoherden, som känsligt och vackert talade till deras minne som under det år som gått sedan förra ”De gamlas dag” hunnit hamn för livets resa. En av de inbjudna hedersgästerna framförde ett varmt tack till prästgårdsfolket och till ungdomsskaran för deras kärlek och vackra omtanke om dem som hunnit till livets aftontimmar. Klockan halv sex samlades man åter i kyrkan, nu till nattvardsgång. Komminister Thure Åberg höll skriftetalet och talade om välsignelse från Gud i livets alla skiften och hur Herren välsignande möter vid dukat nattvardsbord.
Omedelbart efter «nattvardsgudstjänstens slut skedde uppbrott och glada och tacksamma vände gästerna hem igen. Med mycken vänlighet hade ett flertal bilägare ställt sina bilar till förfogande för de gäster som eljest haft svårt att komma med.
Den vackra tanken att med ”De gamlas dag” giva sin honnör för livets hårda arbetsmöda är värd att uppmuntras.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Juli 1938
N:r 167