Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 10 april.
Gotländska lantmännens 1 okalt ärening i Hoburgs gille höll i går ordinarie föreningsstämma å pensionat Botvide.
Sammanträdet öppnades av f. riksdagsman Th. HanAn, Bonsarve, som hälsade de närvarande välkomna. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos därefter, och ansvarsfrihet beviljades. Omsättningen under året har uppgått till 71,900 kr., varav gödselmedel 26,000 kr., fodermedel 27,700 och resten spannmål och diverse. Arsvinsten utgjorde kronor 322: 76. Den i tur avgående styrelseledamoten hr Alfred Wessman, Gissle, omvaldes, vilket även var fallet med revisorerna, hrr Karl Söderström, Ronnarve, och Rud. Olsson, Nora. Till suppleanter omvaldes hrr Konrad Olsson, Gervalds, och Oskar Andersson, Ronnarve. Till ombud vid centralföreningens stämmor omvaldes hrr Efraim Larsson, Simunde, och Karl Söderström, Ronnarve.
Efter föreningsangelägenheternas behandling höll dir. Fritz Tryggveson ett intressant orienterande föredrag om central- och lokalföreningarnas utveckling under den senaste femårsperioden. Slutligen följde ett gemytligt samkväm.

Gotlands Allehanda
Lördagen 10 April 1937
Nr 81

Hästpremieringarna.

Lantbruksstyrelsen har bestämt att hästpremieringsförrättningarna i sommar inom Gotlands län skola försiggå på följande uppvisningsplatser, nämligen Visby, Tingstäde, Roma, Sanda, Kräklingbo, Hemse, Eksta, Lau, Burgsvik och Gerums Korsgata.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Auktion i Sundre.

Genom offentlig auktion, som förrättas i sterbhuset efter JOHN SÖRMAN i Skoga måndagen den 12 innevarande april kl. 11 f. m., kommer dels att utbjudas på arrende under sex års tid ägorna till s. k. Revskiftet, bestående av åker, äng och betesmark, dels ock att försäljas en arbetshäst (vall.) 15 år, och en unghäst (vall.) 2 år, med betalningsanstånd för kände inropare till den 1 nästk. okt. Äganderätten till djuren förbehålles, tills desamma blivit betalda.
Arrendevillkoren meddelas före utropet.
Burgsvik den 3 april 1937.
SVANTE J. LINDSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 15 febr.
Vintern synes nu ha kommit på allvar. Termometern har visat under noll flera dagar. Visserligen är det inte så mycket snö att det är obehindrad slädväg, men det går dock att ta sig fram med lättare skjutsar. Friförsamlingens juniorer passade därför på att göra en liten utfärd med hästar och slädar i söndags eftermiddag. Färden gällde Vamlingbo, där möte hölls i missionshuset. Under munter sorglöshet gick färden mot det bestämda målet. Utfärden gynnades av det allra bästa väder. Knappt en vindfläkt drog fram över slätten, vilket är rätt ovanligt vad ”sudret” beträffar, och månens bleka skära, omgiven av tindrande stjärnor, återspeglade solens strålar, som en stund före avfärden gömt sig undan för oss. Framkomna till bestämmelseorten smakade det alldeles utmärkt med den uppiggande kaffetåren. Vad det ändå är härligt med en sådan uppfriskande färd! Den sätter rosor på kind och befordrar matlusten.
Mötet började kl. 7,30 och juniorerna utförde själva en hel del av programmet. En talkör utförde ”Ungdom” av Ake Lind och ”Det eviga” av Tegnér. Ett par pojkar läste en dialog om sparsamhet och en föredrog en berättelse om en gammal gudsman. Dessutom förekom poem, sång och tal, allt till allas belåtenhet. Efter väl förrättat värv anträddes hemfärden, och så småningom vom vi åter vid utgångspunkten, alla glada och belåtna med den angenäma anordningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Gymnastik i Hemse och Burgsvik.

Hemse och Burgsvik gästas i morgon av Visby manliga och kvinnliga elitgymnaster, vilka ge uppvisningar på resp: platser kl. 2 och 6,30. I samband därmed visas Svenska gymnastikförbundets specialupptagning från olympiaden, en utomordentligt intressant film.
Det är att förmoda, att det blir en talrik publik på båda platserna. Vi hänvisa till annonsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36

Byggnadsverksamheten på Gotland.

Byggnadsverksamheten i samhällena och å landsbygden.

Den nya portiken vid S:t Hansgatan i kvarteret Laboratorn.
Foto D. Holmert.

I ett tidigare nummer av denna tidning nämde vi ett och annat om den livliga byggnadsverksamhet, som pågick och alltjämt härskar i Visby. Den ökade rörelsen i byggnadsbranschen är mycket märkbar i länets övriga tätare samhällen och ute i bygderna. Om man ger sig ut på landsbygden, kommer man snart underfund med att många nya hus byggts på sistone. Än är det en ny ladugårdslänga eller boningshus, som uppförts på egendomarna, än är det en ny fastighet för affärsrörelse, som kommit till i en vägkorsning i närheten av stationssamhällen och byar. Sedan omnibussarna börjat trafikera landsbygden, har en del förut obetydliga platser blivit centrala hållplatser. — De många nya vägarna ha därvidlag spelat stor roll i utvecklingen. Och så har det byggts en eller annan fastighet vid ”busstationen”.
Med det statliga stödet för byggande av bättre arbetarebostäder å landsbygden ha också åstadkommits rätt många nya byggnadsföretag. För övrigt kan man nog fastslå, att senare års bättre konjunkturer för lantbrukaren främjat byggnadsverksamheten och höjt bostadsstandarden. På landsbygden bygger man numera ungefär likadana bostäder som i staden, d. v. s. med den komfort som rimligen kan begäras. Därvid har centraleldningen särskilt slagit igenom. Äldre manbyggnader till lantgårdar rymma ofta både många och stora rum, vilka äro besvärliga att hålla varma vintertiden, då det skall eldas brasa på brasa för att rumstemperaturen skall bli dräglig. Centraleldningen har således stora fördelar — hur trevligt det än kan vara med en sprakande eld i kakelugnen. I äldre fastigheter kan det kanske ibland vara förenat med för stora kostnader att installera centraleldning, men i de nya hus som byggas ordnas det givetvis för centralvärme och även för andra moderna detaljer i inredningen.
Vattenfrågan är många gånger den besvärligaste för ett lanthushåll, men tack vare de nya vattenuppfordringsmetoder, som nu kunna tillämpas, är det vanligt att vattenledningar indragas i kök och andra lokaler. Finns det sålunda bara tillgång på vatten, så ordnar installatören om resten. Nya borrnings-metoder ha gjort det möjligt att få vattnet i dagen, där man tidigare ansett det omöjligt att få någon brunn. Många gånger måste man borra på stora djup för att komma åt nödighetsvaran vatten, men i regel krönas borrningsarbetena med framgång, d. v. s. riklig tillgång på gott vatten.
Om bostäderna på landsbygden väsentligt förbättrats under senare år. kan man nog såga detsamma om en lantgårds öviiga-åbyggnader. En ladugård, som bygges nu för tiden, förses vanligtvis med alla de moderna anordningar, vilka äro ägnade att förenkla och. underlätta utfodring, mjölkning, mjölkens tillvaratagande etc. Ladugårdar för nötkreatur, stallar för hästar och hus för småboskap inredas efter senaste rön å detta område, och mycket är gjort för att höja hygien samt kreaturens trivdel.

Slite.
Vårt läns enda köping, Slite, har under det gångna året utökats med åtskilliga fastigheter, och många äldre fastigheter ha restaurerats. Den största nybyggnaden är den kommunala mellanskolan. Det största restaureringsarbetet är det som företagits i Slitebadens hotell, som icke blott genomgick en grundlig restaurering utan även tillbyggdes. (Närmare upplysningar om detta arbete ha tidigare lämnats i vår tidning.) Vid cementfabriken uppfördeä en del tillbyggnader, bl. a. en tjänstemannabostad. Efter vad vi försport blir det även i år flera byggen som skola påbörjas. Därom torde vi få anledning närmare återkomma vid annat tillfälle.

Nytt affärshus i Hemse.
Foto H. Svensson.

Hemse.
Förra året var även för Hemse ett framgångens år för byggnadsverksamheten. Såväl i samhället som i bygderna däromkring kommo flera nya fastigheter till, dels för bostäder och dels för butiker. Det har som bekant varit ganska ont om butikslokaler i Hemse, — åtminstone utmed den stora cementerade gatan — varför dylika voro välbehövliga. Vi äterge här en bild av en funkisbetonad fastighet, uppförd huvudsakligast för affärslokaler. I övre våningen är tandklinik m. m. inrymd. Lantmannaskolan i Hemse har fått en ny lärarebostad, vilken byggnad också uppfördes under förra året. De byggmästare vi ha haft tillfälle meddela oss med, förklara samtliga att byggandet kommer att bli ännu livligare i år. Flera byggen äro planerade och en del redan påbörjade. Ett gott tillskott i byggnadstomter har tillförts samhället i det område, som nyligen inköpts av länets hushållningssällskap. Angående byggnadsplanerna för kommande säsong, skola vi återkomma så snart närmare underrättelser därom ingått.

Klintehamn.
Vår närmaste grann-”stad” på västkusten har, sedan cementgatorna dragits genom samhället, fått mera prägel av verklig stad. Husraderna å ömse sidor om sagda betongvägar ha vuxit, d. v. s. byggnadsverksamheten har varit ganska livaktig. Sålunda ha uppförts flera privata bostadshus och hus med affärslokaler. Detta är emellertid intet mot de byggnadsplaner som nu välvas, och som med all sannolikhet skola sättas i verket i år. I trakten kring Klintehamn har det också byggts en hel del privata fastigheter.

Fårösund.
Det nordligaste av våra större samhällen har med ens blivit mycket uppmärksammat. Naturligtvis är det byggnadsverksamheten, som skapar bostäder, affärslokaler, näringsställen av olika slag, försam. lingslokaler etc, och när nu samhället Får ö sund är i tillväxt, planeras det rörelser av varjehanda slag. Bebyggelsen har varit ganska livlig i Fårösund under de senaste åren, men fr. o. m. i år har man all orsak att vänta ännu större livaktighet inom byggnadsbranschen. Det är allom bekant vid det här laget, att Fårösund skall i viss grad bli militariserat, och det för ju bl. a. med sig att en del byggnadsföretag sättas i gång.

Burgsvik.
I öns sydligaste metropol, Burgsvik, har vidtagits en hel del anordningar för att följa med i utvecklingens snabba takt, och däri ha bebyggarna lyckats synnerligen väl. För resenärernas trevnad har hotellet restaurerats synnerligen grundligt samt utbyggts. I samhället för övrigt har det byggts litet av varje, bl. a. ett nytt mejeri.
Troligt är att även burgsviksborna ruva på en del byggnadsplaner för framtiden, men då vi därom för närvarande veta intet, få vi återkomma.

Ljugarn.
På vår förfrågan hos byggmästare i Ljugarn, svaras det att byggnadsverksamheten var ovanligt livlig förra året. Några kommunala storbyggen var det inte fråga om, men desto flera privata bostadshus.
Till turistsäsongen börjar skall den nya gatan i samhället vara färdig och likaså dithörande trottoar. Detta sätter man naturligtvis stort värde på i samhället, ty vägförhållandena i Ljugarn ha ju hittills inte varit mycket att hurra för. Nu skall det som sagt bli en annan ordning — och därmed kommer byggnadsverksamheten också att taga större fart. Vi ha, fått flera uppgifter om att det skall byggas en hel del i år.

Ovanstående kan betraktas som en hastig överblick om vad som förekommit inom byggnadsbranschen. Intressantare är det förstås att höra något om vad som komma skall, varför vi i en senare artikel delgiva upplysningar angående planerade byggen i länet. Nästan i alla delar av ön håller man före att byggnadsverksamheten kommer att bli ännu livligare i år än under förra året, fastän 1936 var ett stort år för byggnadsverksamheten å Gotland.

S:t Olofs nya sjukhus.
Foto D. Holmert.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36

Lotsförmanstjänsten

vid Visby lotsplats sökes av t. f. lotsförmannen och mästerlotsen därstädes K. W. Dahlbeck, mästerlotsen vid Burgsvik lotsplats K. J. Holmberg samt t. f. lotsen vid Visby lotsplats N. E. Garnström.
Lotskaptenen i Stockholm förordar Dahlbeck till befattningen såsom varande den vid platsen äldste och mest kompetente. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1937
N:r 28

Landsfiskalen får bo i Havdhem.

Länsstyrelsen har bifallit en ansökan från t. f. landsfiskalen i Burgsviks distrikt F. Stengård att fr. o. m. den 1 jan. 1937 t. v. vara bosatt i och ha landsfiskalskontoret förlagt till Havdhem.
Landsfiskalen hade motiverat sin ansökan bl. a. med, att han i Burgsvik icke kunnat erhålla lämplig bostad, varjämte Havdhem jämväl ur tjänstesynpunkt vore lämpligare som stationsort för landsfiskalen i Burgsviks distrikt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298

Lotsarnas hemvägsersättning.

K. m:t har bestämt, att tillfällig förhöjning av hemvägsersättningen med 80 proc. skall under nästa år utgå vid envar av följande lotsplatser, nämligen Visby, Fårösund, Kylley, Slite, Ronehamn, Burgsvik och Klintehamn. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 December 1936
Nr 295