Sin årliga skyttefest

firade i tisdags Gotlands skarpskytte- och jägaregille. Skyttarnes antal uppgick till omkring 80, af hvilka endast några få begagnade egna gevär och de öfrige kronans bakladdningsgevär. Skjutningen verkstäldes med 5 skott på 600 fots afstånd mot 12-ringad tafla af 2 fots radie och utföll sålunda:
1:sta priset, 100 kronor, erhölls för 45 points at O. Carlström från Bunge;
2:dra priset, 15 kr., för 44 p. af J. Bogström från Visby;
3:dje priset, 50 kronor, för 40 p. af dr O. Klintberg från Visby;
4:de priset, 30 kronor, för 39 p. af O. Pettersson från Ekeby;
5:te priset, 25 kronor, för 39 p. af bokb. C. de Brun från Visby;
6:te och 7:de prisen å 10 kronor, för 38 p. af P. Sjögren från Veskinde, samt för 37 p. af W. Eklund från Björke.
Framlidne landshöfdingen Hoheohausens minnespris, 15 kronor, vanns af bokb. C. de Brun.
Vid derefter af 34 skyttar företagen skjutning på rörligt föremål, räf, utdelades 3 pris i följande ordning: A. Olsson från Hejde, bryggaren L. Wedin, Visby och C. Hansson från Hogrän.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Kungörelse.

Med anledning av vederbörligt förordnande för undertecknad att verkställa förrättning ensittarelagen för inlösen av de av nedannämnda personer inom Gotlands län innehavda områden, hava sammanträde för förrättningarnas handläggning utsatts att hållag:
måndagen iden 27 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden. Olivia Olsson, Nystugu i Hellvi, beträffande område å Nystugu 116 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Aktiebolaget Gotlands Kalkverk;
tisdagen den 28 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden Ellen Andersson, Vivlinge i Hellvi, beträffande område å Vivlings 131 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Aktiebolaget Gotlands Kalkverk;
onsdagen den 29 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden Anna Rosvall, Vivlinge i Hellvi, beträffande område å Vivlinga 142 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Gotlands
läns landsting;
torsdagen den 30 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden Erik Johansson, Vivlings i Hellvi, beträffande område å Vivlings 142 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Gotlands läns landsting;
fredagen den 31 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden John F. Nyberg, Vivlings i Hellvi, beträffande område å Vivlings 142 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Gotlands läns landsting;
fredagen den 7 september 1934 kl. 10 hos sökanden Karl Hugo Andersson, Ducker i Bunge, beträffande område å Ducker 14 i Bunge socken, vilken fastighet äges av Karl Dahlström och hans hustru Maria Dahlström.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att vid nämnda sammanträden tillstädeskomma och bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare att vid sammanträden förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningarna.
Visby den 1 augusti 1934.
Å tjänstens vägnar:
Sigurd E. Campbell
Distriktslantmätare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Dödsfall Anna Brita Tonberg

Att Gud efter sitt allvisa råd idag behagat hädankalla vår moder och mormoder Anna Brita Tonberg, f. Nordlund, som stilla och fridfullt avied i sitt
77 levnadsår, sörjd oeh saknad av oss släkt och vänner, varder
härmed tillkännagivet.
Broungs i Bunge den 2 aug. 1934.
Dika och Klas Ekland. f. Tonberg.
Martin.
Aina. Tyra. Sixten.
Sv. Ps. 473. 4. v.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Rute gille

hade i går ordinarie sammanträde i Bunge. Därvid nyvaldes till ordförande hr Konrad Bergbom, Sigfride i Rute, och till ombud vid hushållningssällskapets sammanträde utsågs hr Hugo Karlström, Hultungs i Bunge. Sedan valen förrättats höll jordbrukskonsulent Anders Eklund tvenne givande föredrag om beteskultur och om gödsling till olika grödor, varefter följde. diskussion. Mötet var talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 december 1932
N:r 303

Förlovade

Gösta Hjelm
Rut Marquard.
Visby
Juldagen 1932.

John Larsson
och
Ingeborg Fardelin.
Visby.
Meddelas endast på detta sätt.

Mia Wahlén
wilhelm Seger.
Stockholm, Julafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Fil. mag.
Sture Thorin
och
Tullan Nilsson.
Åtvidaberg.

Oscar G. Widén
Alice Westerberg.
Vamlingbo. Östersund.

Bertil Johansson
Ingrid Karlsson.
Julafton 1932.
Bungenäs. Rute.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 december 1932
N:r 301

Lanthamnarna.

Fårösundshamnarna (tiden 1—15 december). Ankomna fartyg: till Bungenäs: Den 8: mfart. Hernö, Lindblom, Skellefteå, tom; den 6: bogs.-ångf. Minerva, vist, Sundsvall, bogserar; pråm T. B. 888, Söderberg, Gävle, tom; ångf. Othem; Sjödin, Ystad. d:o; den 12: mfart. Dejefors, Berg; Kopparverkshamn, d:o; ångf. Bara, Gudmundsson, Malmö, d:o; till Fårösund Strå: den 18: mskon. Fride, Pettersson, Kalmar, tom; till Fårösund: den 7: mkutter Primus, Johansson, Slite, tom.
Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 8: mfart. Hernö, Lindblom, Köpmanholmen, kalksten; den 6: bogs.-ångf. Minerva, Hallquist, Gävle, boserar; pråm T. B. 388, Söderberg, Söderhamn, kalksten; den 7: ångf. Othem, Sjödin, Caruna via Skutskär, d:o; den 12: ångf. Bara, Gudmundsson, Danzig via Halmstad, d:o; den 13: mfart. . elefors, Berg, Göteborg, d:o; från Fårösund Strå: den 15: mskon. Fride, Pettersson, Halmstad, kalksten.

Ankomna fartyg: till Rute: Den 25 nov.: mgal. Rune; A. Eliasson, Ronehamn, tom; d:o Bertha, N. Vigsten, Stockholm, sand; den 10 dec: d:o Rune, Å. Eliasson, Visby, styckegods; den 18: d:o Bertha, A. Johansson, Ronehamn, tom; den 14: d:o Ragnar, O. Olsson, Visby, d:o; till Smöjlen: den 28 dec.: mskon. Sonja, K. Olofsson, Åhus, flyttsaker.
Avgångna fartyg: från Rute: Den 20 nov.: mgal. Rune, A. Eliasson, Bungenäs, cement; den 26: d:o Bertha, N. Vigsten, Burgsvik, tom; den 12 dec.: d:o Rune A. Eliasson, Stockholm, gasbetong; den 18: d:o Bertha, A. Johansson, d:o, cement; den 15: d:o Ragnar, O. Olsson, Göteborg, d:o; från Kylley: den 28 nov.: mskon. Sonia, K. Olofsson, Göteborg, tom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Dödsfall Catharina Maria Norman

Att Herren behagat hädankalla Husbondehustrun Catharina Maria Norman född ENGSTRÖM, som efter en lång och tärande sjukdom stilla afsomnade vid Utbunge i Bunge Lördagen 4:de Mars 1876 i en ålder af 45 år, 6 mån. 7 dagar, efterlemnande en sörjande make, 2:ne söner och en åldrig moder; varder e dast på detta sätt deltagande slägtingar och vänner tillkännagifvet.
Jobs 14: 1, 2. Sv. Ps. nr 477.

Gotlands Allehanda
Lördagen 11 Mars 1876
N:r 20

Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Arbetslösheten i landskommunerna.

Arbetslöshetskommissionen har haft att renandla en av Sjonhems sockens arbetslöshetskommitté gjord förfrågan, huruvida statsbidrag kan beviljas till nyodling, då jordägare och kommunen betala en viss del av kostnaderna. Som svar härpå meddelas, att bidrag möjligen kan erhållas i den formen, att arbetet kommer till utförande såsom statskommunalt reservarbete, för den händelse det är fråga om s. k. ofullständiga jordbruk. Ett bifall från kommissionens sida förutsätter, att hinder icke möter ur formella synpunkter för att arbetet skall kunna drivas med bidrag enligt 1930 års kungörelse om statsbidrag till nyodling och betesförbättring å ofullständiga jordbruk, men att ansökan om nyodlingsbidrag i vanlig ordning det oaktat blivit avslagen.
Bunge sockens arbetslöshetskommitté förfrågar sig hos arbetslöshetskommissionen om möjligheterna av att erhålla platser vid statliga reservarbeten.
Endre sockens arbetslöshetskommitté anhåller ånyo hos arbetslöshetskommissionen om 13 platser vid statliga reservarbeten. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Kungörelse.

Härmed kungöras till ansökan lediga distriktsbarnmorsketjänsterna i
Rute distrikt, (Fleringe, Rute, Bunge och Hellvi socknar), med station för barnmorskan i närheten av Rute kyrka. Lön och övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 mars 1933.
Slite distrikt, (Othems och Boge socknar), med station i eller i närheten av Slite samhälle. Lön 1.100 kronor. Övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 mars 1933.
Väte distrikt, (Atlingbo, Hejde, Väte och Mästerby socknar), med station i närheten av Väte kyrka. Lön 1,300 kronor. Övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 februari 1933.
Ansökningar skola vara till barnmorskestyrelsen i a inkomna före den 1 januari 1933 och åtföljas av åldersbetyg, läkareintyg, bestyrkt avskrift av barnmorskebrev samt av intyg om föregående tjänstgöring.
Barnmorskestyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282