I Gotlands länsfängelse

hafva under loppet af år 1876 förvarats 99 fångar, deraf 82 män och 17 qvinnor, 31 Dec. 1876 qvarsitta 10 män och 4 qvinnor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Februari 1877
N:r 1

Polisunderrättelser.

Efter noga efterspaning har utrönts att den ifrån qvartersman Gotberg stulne nysilfverklocka, blifvit den 22 sistl. Juni såld utanför söderport för 6 kronor till en landsbo.
Det har lyckats att här i Wisby få reda på de vid Sågers i Källunge för några dagar sedan, stulna persedlar.
Ynglingen Carl Ekström och hans mindre broder har föröfvat flera stölder här i staden i dessa dagar, men genom noga efterspaning är det stulna tillrättaskaffadt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 Juli 1874
N:r 53

Var God åtelemna hattasken,

som af misstag togs ifrån ångbåten Wisby Torsdagen den 2 juli på f. m. Adress: Källarmästaren Ekeblad. Upplysningsvis får jag meddela att hattasken, som är af trä, innehåller ett par Klädningar diverse Porslin och åtskilliga småsaker. Vedergällning utlofvas.
Tillika får jag härmed underrätta, att min hustru, som anländt till staden emottager beställningar å Hattar, Hårklädslar m. m., gamla hattar repareras; allt till billigt pris.
Ödmjukligen M. PAUL.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Juli 1874
N:r 52

Rättegångs- och Polissaker

Cellfängelset i Wisby d. 13 Juni.

En högst bedröflig syn förekom härstädes i dag. Inför här sammanträdande Rådstufvurätt, instäldes en ung man, hvars anletsfärg föga skiljde sig från den hvita fångdrägtens. Det var nämligen förre uppassaren på stadshoteltet, Pettersson, som förut jemväl kallat sig Högqvist, hvilken häktats för stöld af ett guldur.
Han erkände frivilligt, att han den 10:de sistl. maj, då han uttagit kläderna från en å hotellet boende resande, tillegnat sig ifrågavarande guldur, samt några dagar derefter, medtagande detta, begifvit sig af till Stockholm.
Den resande, som straxt derefter saknade uret, anmälde förhållandet såväl till värden på stället, som uppasserskan, hvarefter han afreste till sitt hem.
Återkommen till staden, en tid derefter var ingenting åtgjordt för urets tillrättaskaffande.
Den resand sammanträffade då händelsevis med stadsfiskalen i Norrtelje, Blomgren, som för tillfället vistades i Wisby, och inom en halftimme hade han förskaffat sig såduna underrättelser att han ett par dagar derefter kunde i hufvudstaden efterspana och föranstalta om Petterssons häktande och hitförpassande.
Han erkände, som sagdt är, förbrytelsen; och vid tillfället företeddes äfven en så kallad vaktpels som han äfven olofligen tillegnat sig från hotellet och pantsatt hos en åkare Jansson för en skjuts ut till landet någon tid före Jul, äfvensom 5 st. mindre nycklar, som Pettersson sade sig hafva, innan sin afresa, glömt att återställa till hotellet, dit de hörde.
Den 20 Juni fortsattes ransakningen och flere vittnen hördes, hvilkas vittnesmål icke hade något synnerligt inflytande på målets gång.
Den 27 i nyssnämda månad afkunnades utslag i saken, då Pettersson dömdes att undergå 8 månaders straffarbete och att under 6 års tid vara medborgerligt förtroende förlustig, samt att dessutom återställa det stulna, äfvensom att ersätta kostnaderna i målet. — Pettersson förklarade sig med domen nöjd.
Eget nog, företeddes icke uret under ransakningen en anmärkning som äfven inför rätten framstäldes, men hvarå intet afseende fästades. — Hvem kan säga, att det ifrågavarande uret är detsamma, som brottslingen pantsatt i Stockholm, då det, för igenkännande, icke blifvit målsegaren förevisat?

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Juli 1874
N:r 52

Hjert och Tektor.

Ransakningen härstädes med dessa fångar är utsatt att hållas å cellfängelset måndagen den 3 Maj kl. 9 f. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1875
N:r 33.

Hjert och Tector.

Handlingelne rörande dessa brottslingar äro nu hitkomna, hvarför ransakningsdagen snart torde vara att motse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1875
N:r 32.

Vid anstäld undersökning

hos Martell Ekeby i Eskelhem socken, som blifvit för stöld häktad, hafva anträffats undanstuckna i en halmstack dels uti en låst kista förvarade talrickar, kaffekoppar, spillkummar, en thékanna, en soppskål med lock, karotter och en mugg af porslin, vinglas och ljusstakar af glas, knifvar och gafflar samt gardintyg, dels en större thébricka samt af nytt förtent jernbleck förfärdigade 3 st. mjölkbunkar, 3 st. mjölk silar, 2 st. durschslag och ett spann, dels och flera skedar, skålar och dosor, jemte en begagnad bindyxa och ett mindre parti linnetråd i dockor; och som dessa persedlar, om hvilka Martell förnekat sig ega någon kännedom, anses vara stulna, varder okände egaren till desamma härigenom antydd att ofördröjligen anmäla sig hos Kronolänsmannen Alfvegren i Sanda.
Wisby Landskansli den 11 Juni 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Utslag.

Smedarbetaren Othenberg, hvilken vi omtalat hafva med knif bakifrån öfverfallit och illa sårat skräddaregesällen Ödahl, dömdes i rådhusrättens tjerde afdelning till fyra månaders fängelse och att ersätta Ödahl med 50 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46