Oloflig kälkåkning.

För sådan förseelse dömdes i onsdags arbetaren Oskar Ahlstedt att böta 2 kr. Ynglingen J. May var äfven åtalad för dylik förseelse, men nekade, hvarför målet mot honom uppsköts till den 8 februari.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Rättegångs- och Polissaker.

Följande utslag i förut omnämda, af rådhusrätten å cellfängelset härstädes handlagda mål, afkunnades å nedannämda dagar:

1) Den 5 sistl, december: ogifta Margaretha Johann Olsdotter ifrån Eskelhem, för 1:sta resans stöld: 4 månaders straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende i 3 år; för bedrägeri, att till kronan böta 30 kr och derjemte ytterligare vara förlustig af medborgerligt förtroende i 1 år;

2) bonden Lars Niklas Martell ifrån Eskelhem, tilltalad för samma brott som ofvannämda Margr. Joh. Olsdr, kunde, i brist af bevisning, icke sakfällas, men dömdes deremot att för oskickligt uppförande inför rätta böta 25 kr;

3) f. pontonieren A. Edvall, den 12 december, för 2:dje resan stöld, till 2 års, 6 mån. straffarbete samt förlust af medborgerligt förtroende i 8 år;

4) Den 19 december: Carl Johan Fedder, för andra resan stöld till straffarbete i 1 år och 6 mån samt förlust af medborgerligt förtroende i 5 år.

5) Målaren O. Ehrsson för snatteri att böta 20 kr.

6) förre artilleristen Johan Wilhelm Johansson för 3:dje resan stöld, dömdes den 30 dec. till staffarbete i 2 år och 2 mån. samt 6 års förlust af medborgerligt förtroende.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 28 december, Denna dag förekommo jemförelsevis få mål. Ibland andra förekom:

1.) Ett mot bonden Lars Mårtensson lilla Norrgårda i Sproge socken, tilltalad för att hafva den 11 sistlidna november å stora torget här i staden till salu utbjudit i ruttnande tillstånd varande nötkött af en sjelfdöd oxe. Enligt uppgift inför rätten skulle stanken af det ruttnande köttet börjat sprida sig nära ökar hela torget, kvartilre polisbetjenten Pettersson anmodat veterinärläkaren Sehong att anställa besigtning å den till salu utbjudna varan, hvilken då, enligt datorn afgif vet betyg, befanns vara i ruttnande tillstånd. Lars Mårtensson erkände nu inför rätten att oxen var sjelfdöd, men påstod, att sjelfdöden icke hiirledt sig af sjukdum, emedan oxen varit ”frisk och rask dagen förr än han dog, uppgifvande Mårtensson derjemte, att ”oxen ätit ihjäl sig af potates”, af hvilka han på den korta tiden ifrån föregående dag ”förtärt en hel hop” (1/4 tunna). Som det icke vid rätten kunde styrkas, att Mårtensson försålt något af det skämda köttet, fr. kallades han från ansvar.

2.) Handlanden Lars Bachér, tilltalad tör oloflig bränvinsförsäljning, af rådhusrätten härstädes frikänd, men af bobrätten ålagd värjemålsed, hade förut härstädes anmält, att han hos k. m:t anfört besvär öfver hofrättens utslag och derföre af rådhusrätten blifvit ålagd att denna dag, vid 10 kronors vite, med diariibevis styrka, att besvär blitvit hos k. m:t anförda. Bachér uteblef emellertid nu med detta bevis, hvarföre honom ålades, vid ett förhöjt vite af 20 kronor, att till rätten med sådant bevis inkomma den 25 nästkommande januari.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1

Rättegångs- och polissaker.

Ogifta Maria Jönsson, en i orten känd och ofta anlitad ”hjelparinna” hade under slutet af nästl. år äfven behagat utsträcka sin hjelpsamhet till botande af ögonsjukdom med den olyckliga påföljd att en patient, som henne i detta hänseende anlitat, till följe af hennes oriktiga behandling troligen blifver blind på det sjuka ögat, hvars åkomma ursprunligen lärer efter läkares intyg varit obetydlig och lätt botad om den blifvit ordentligen behandlad. I anledning af detta sitt tilltag ställdes Maria Jönsson under åtal och fäldes den 19 dennes att för qvacksalveri böta 50 daler till kronan.

Handlanden Carl Måhrbeck som af stadsfogden O. N. Hallgren varit under åtal ställd för oloflig bränvinsförsäljning, dervid han företrädesvis låtit s. k. ”salning” komma sig till last, blef genom utslag den 19 d:s af Rådstufvurätten förelagd att der han gitter, den 23 nästk. Mars med ed från åtalet sig värja.

Åkaren J. O. Quiberg, som natten till den 27 November sisa. år i rusigt tillstånd kört så öfverdådigt och vårdslöst att han å Mellangatan här i staden varit nära idverköra poliskonstapeln L. P. Engström, som dervid erhållit åtskilliga skrubbsår och blånader och hvars påhafda kläder vid tillfället sönderrifvits, fälldes måndagen den 19 d:s att för vårdslöst och öfverdådigt körande böta 30 rdr och för fylleri 10 rdr så ock ersätta Engström skadan å kläderna med skäligen ansedda 12 rdr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1874
N:r 7

Domaremerit.

Vid Gotlands norra häradsrätt afkunnades den 18 december utslag i mål mellan grosshandlanden J. Hägg m. fl. å ena sidan, kärande, och handlanden Carl Nordgren samt Johan Abrahamsson, svarande, tilltalade för stöld att undergå, den förre 2 års straffarbete och den senare 4 månader å härvarande cellfängelse. Ehuru båda svarandena förklarade sig missnöjda med utslaget, erhöllo de likväl icke sina papper förrän den 8 januari detta år, hvadan häradsrättens ordförande således hållit dem häktade i fjorton dagar öfver den i lag föreskrifna tiden för protokollens aflemnande.
Godt och väl, att Nordgren och Abrahamsson nu halva besvärat sig; men frågas huru hade det gått med domaren om svarandeparterna förklarat sig nöjda och velat räkna sin strafftid från den dag sådant skett? Eller om vi vända frågan! Om en rik och mäktig person varit den brottslige månne då också domaren skulle halva vågat taga sig julferier på den dömdes bekostnad?

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1874
N:r 5

På begäran

af vederbörande åklagare och i öfverenstämmelse med Wisby Rådsturätts beslut varder för olofligt tillgrepp tilltalade Konstväfvaren Johannes Nylander från Willstads socken af Jönköpings län härigenom efterlyst, för att derest han anträffas, häktas och hitsändas.
Öfverståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafvande i länen behagade låta enahanda kungörelse utgå.
Wisby Landskansli d. 31 Dec. 1873

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1

Enligt anmälan

har natten emellan den 22 och 23 uti innev. månad utur en Fjerdingsmannen Nils Hejdman tillhörig fiskpark vid s. k. Vadet i Westergarn socken olofligen tillgripits emellan 5 och 7 lisp. letvande fisk, bestående at gädda, aborre, id, mört och lake, de sistnämnde 2:ne st. af 3 skålp. vigt hvardera; och varder det sålunda stulna allmänneligen efterlyst, med befallning till vederbörande att för tjufvens
upptäckande och det stulnas tillrättaskaffande vidtaga laga åtgärder.
Wisby Landskansli d. 27 Dec. 1873.


Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1

Ohyggligt brott.

Öfvervåld och rån på öppen gata i Visby.

Vi halva idag den smärtsamma pligten att omtala ett inom vårt eljest så fredliga och tysta samhälle begånget fasansfullt brott, som är i hög grad egnadt att uppskaka en hvar. En studerande i elementarläroverkets 7:de klass, Fischer, blef nämligen, då han sistlidne fredagsafton vid åttatiden fredligt hemvandrade till sitt logis hos Läroverksadjunkten Berglund, lömskt öfverfallen af en för honom okänd mansperson och plundrad. Under hemvägen hade han märkt sig förföljas af en okänd, som utfor i otidigheter mot honom. Kommen ett stycke på Syskongatan, midt för ingången till den invid gatan belägna ruinen, öfverföll honom helt oförmodadt den omnämnde personen, satte krokben för honom och gaf honom samtidigt ett våldsamt slag för pannan, så att han tumlade omkull. Liggande på gatan sökte Fischer, så godt sig göra lät, för svara sig: men fick dervid af bofven fem knitshugg i venstra öfverarmen, hvarefter rånaren, sättande sitt knä på Fischers mage, undersökte hans fickor, i hopp om att kunna komma åt hans fickur. Fischer hade emellertid intet ur för tillfället på sig, och, då bofven märkte detta, undersökte han hans bröstficka, och påträffade der en annotationsbok med inneliggande en sedel å 100 kronor af Gotlands enskilda bank. Sedan detta byte blifvit taget, sprang personen skyndsamt sin väg. Fischer hade likväl styrka nog att efter en stunda förlopp resa sig upp och stapplande bege sig till sitt logis, der han nu, efter erhållen nådig läkarevård, lyckligtvis befinner sig utom all fara. Doktorn har förklarat, att, om det ena knifshugget träffat litet längre ned, hade en pulsåder blifvit träffad och att då efter all sannolikhet förblödning och död deraf blifvit en följd. Fischer uppger, att rånaren var en gråklädd, medelstor karl utan skägg, med grott målföre.
Det som mest förvånar oss härvidlag är, förutom den tidiga timmen på aftonen, djerfheten hos rånaren, emedan plåtsen för dådet utgör nära nog midtpunkten af staden, och är på alla sidor tätt bebyggd och bebodd. Måtte vår polis uppbjuda alla sina krafter, och ej ge sig någon rast eller ro förr, än en för samhället så vådlig person blir befordrad till laga straff för sitt gräsliga brott! —

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.