Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Vådaed aflades i dag inför rådhusrätten af herr A. Dassow, till följd af en vid Visborge kungsladugård 26 April i år timed mindre eldsvåda.

För slagsmål hade åklagaren till i dag instämt stenhuggaren Oskar Strömberg och förre artilleristen Axel Henriksson. De hade råkat i delo inne i ett rum i nr 29 Adelsgatan åtta dagar i söndags samt sedan besatt slagsmålet ute på gatan, hvarvid Strömberg skulle ha blifvit misshandlad af Henriksson. Strömberg, som iakttagit inställelse, berättade att han ofvannämda dag blifvit förföljd af Henriksson, som fordrat honom på 25 öre, och att han för att undslipps honom tagit sin tillflykt till ett af muraren Gotfrid Lundberg förhyrdt rum hos timmermannen Nilsson vid Adelsgatan. Som vittnen hördes plåtslagaren Johansson och skomakaren Vallin, hvilka samstämmigt intygade att vid slagsmålet å gården till omförmälda hus Strömberg erhållit flere slag och sparkar af Henriksson.
Murarna Nilsson och Lundberg, hvilka tillsammans varit inne i rummet, berättade, att Strömberg på middagen kommit in till dem, tätt följd af Henriksson, De hade slagit sig ned hos dem, hvarpå några ord yttrats, mellan de inkomne, hvilka vittnena dock ej uppfattat. Derpå hade slagsmålet börjat. Strömberg hade tagit i Henriksson och stått honom med ryggen mot kakelugnen, hvarvid de sett H. blöda från sår i pannan, men de hade ej sett att Strömberg slagit Henriksson. De trodde att han stött sig på något sätt. Slagsmålet hade derefter fortsatte i sängen, hvarvid vittnet Svensson fattat tag i Strömberg och haft honom utom dörren för att det skulle bli slut på bråket. Henriksson hade också begifvit sig ut och genom fönstret hade de sedan sett, hur Henriksson fattat Strömberg vid strupen och slagit honom handlöst i marken, hvarjämte han gifvit honom två duktiga sparkar i hufvudet och en i sidan, så att Strömberg legat till utseendet liflöe. Då hade polis kommit till.
Åklagaren yrkade uppskof för hörande af Henriksson, som för tillfället vistas på landet. Strömberg anhöll om slut i målet.
Rätten biföll åklagarens anhållan.

För oloflig handel hade stadsfiskalen instämt italienaren Bruniardi Cleudio, hvilken under ett par dagar gått omkring härstädes och sålt gipsbilder. Hans lager, bestående af större och mindre bilder samt gipsmedaljonger, hade tagits i beslag. Svaranden afhördes ej. Målet uppsköts.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1888
N:r 69.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Utslag har i dag afkunnats i målet mot kapten Frans Molander för olaga lotsning af lustjakten Sans Peur. Rätten frikände kapten Molander från allt ansvar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1888
N:r 67.

Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset.
Inför norra häradsrätten fortsattes i dag den uppskjutna ransakningen med för barnamord häktade ogifta Maria Hallgren från Sudergårda i Hellvi. Åtskilliga vittnen voro till i dag inkallade för att om möjligt utröna, huru vida svaranden redan från början umgåtts med tanken att taga fostret afdaga.
Enkan Anna Brandt från Lingers ansåg att det ej varit svårt för Maria Hallgren att erhålla nödig hjelp vid förlossningen, enär pigan Anna Lingstedt och arbetaren Anders Bergström varit sysselsatta med potatissättning omkring 3 hundra alnar från svarandens bostad och att hon mycket väl kunnat se dem. På morgonen hade vittnet, på väg till Kyllej, träffat Hellgrens två barn i en hage och vid förfrågan efter modres hade det äldsta, gossen, sagt: Ha jär sjauk; dej finnar så mycke blod u vatten fran hennes häudä.
Hustru Sofia Lindbloms från Hemmungs hade biträds vid svarandens två föregående förlossningar. Hon vitsordade att Maria Hallgren alltid visat sig som en öm mor mot de andra barnen.
Arbetaren Anders Bergström från Hemmungs hade varit ute och satt potatis ungefär 3 hundra alnar från den byggning, der svaranden bor. Hon skulle, om hon velat, mycket väl kunnat göra sig hörd af dem. Han hade ej stannat qvar på fältet längre än till 12-tiden, då han blifvit sjuk och måste gå in.
Pigan Anna Lingstedt, likaledes från Hemmungs, vitsordade Bergströms uppgifter i hvad de rörde möjligheten för svaranden att göra sig hörd. Äfven hon hade varit borta från fältet ungefär en timme från kl. 12 för att äta middag. Ingen hade sett svarandens barn, som denna uppgifvit, gå med bud till enkan Brandt.
Rätten höll härefter öfverlaggning, sedan åklagaren, kronolänsman Smedberg, yrkat ansvar å Hallgren enligt 14 kap. 22 paragr. strafflagen, och dömdes Maria Hallgren enligt ofvan anförda lagrum till 5 års straffarbete samt att ersatta vittnena kostnaderna för obduktionen å fostret.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1888
N:r 65.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Målet mot kapten Frans Molander för olaga utlotsning af Sans Peur förevar i dag ånyo inför rådhusrätten. Såsom vittnen å åklagarens sida hördes öfvelotsen Öberg och lotsen Zetterqviet.
Överlots Öberg berättade, att han den dag, då Sans Peur, afgick från Visby af lotsarna på lotskontoret blifvit varskodd, att kapten Molander befann sig ombord å fartyget, antagligen i afsigt att lotsa det ut. Vittnat hade då genast gått ut på vågbrytaren och då sett M. ha sin plats på kommandobryggan jämte kaptenen, samt att han gått i land med fartygets båt från den plats, der lotsarna vanligen pläga lemna fartyget. Han hade sedan, när order från lotsverket kommit om åtala anställande, träffat svaranden, hvilken då sagt, ungefär, att det vore väl bäst att han tog på sig saken samt att han skulle skrifta till hertigen af Sutherland, hvarpå vittnet genmält att det var det bästa han kunde göra för att slippa ifrån saken så lindrigt som möjligt.
Kapten Molander, som för rätten förelade åtskilliga räkningar och intyg, gående ut på att visa, att de penningar han erhållit ombord å jakten varit liqvid för åtskilliga poster, som han åtagit sig betala, medgaf riktigheten af vittnesmålets förra del. Han tillade dock att hertigen ätten varit på kommandobryggan, fastän skymd kanhända för vittnet, samt att han, Molander, en stund gått in rökhytten för att granska ett nyss anländt sjökort. Deremot bestred han, att han yttrat, att det vore bäst ta saken på sig. Han hade sagt, något som åklagaren kunde intyga, att han helst skulle er, det saken snart blef afgjord, enär han tänkte företaga en resa till fastlandet.
Lotsen Zetterqvist hade dagen i fråga hållit på med en pråm ute i hamnen. Han hade sett svaranden svänga båten och sedan följa med förbi pirhufvudet, då jaktens tross ännu låg qvar i land. Han kunde dock ej säga om kapten M. fört något befät ombord.
Åklagaren yrkade nu ansvar för olaga lotsning, enär han ansåg saken styrkt dels genom det förut omnämda intyget från Sans Peurs, ägare dels genom vittnesberättelserna.
Svarande bestred käromålet. Han hade aldrig lotsat fartyget, ej uppburit betalning derför. Men det vore ursäktligt att hertigen af Sutherland förväxlat hamnkaptenens åliggande med lotsens, då det ej här som i andra hamnar, exempelvis Kalmar, fins hamnlots, hvars syssla här skötes af hamnmästaren.
Åklagaran anhöll att intet afseende måtte fästas vid svarandens förklaring, utan att den ifrågavarande ekritten måtte fattas efter ordalydelsen.
Svaranden å sin sida fordrade nu att åklagarn skulle uppvisa hans qvitto å erhållna lotspenningar, hvarpå åklagaren, derest ej bevisningen mot M. ansågs bindande, yrkade att denne skulle åläggas edgång.
Utslag afkunnas 20 dennes.

För första resans snatteri dömdes i dag f. budbonden Oskar Fredrik Gardell från Karby i Roma att böta 25 kronor. Han hade tillegnat sig en ficka kaffebönor i boden under Nybargska bokhandeln.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld var i dag instämd förre artilleristen Otto Svensson. Han hade i dag 8 dagar på aftonen vid 1/2 10- tiden i Studentalten utan ringaste anledning tillfogat handlanden O. Enström, som med sällskap kom gående, ett duktigt käpprapp, som träffade i närheten af venstra ögat, som starkt svullnade och ännu bär märke efter det kraftiga slaget. Svaranden erkände skriftligen och dömdes till 50 kronors böter.

För brott emot sjölagen hade allmänna åklagaren instämt sjömannen Karl Olof Niklas Källström från Lärbro. Denne hade nämligen mönstrat, men ej infunnit sig å sitt fartyg. Som det emellertid upplystes att svaranden för närvarande befunne sig till sjös med annat fartyg förklarades målet hvilande, tills Källström kunde anträffas med stämning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.

Rättegångs- och Polissaker.

För stöld af diverse silfverekedar och klädespersedlar, hvilka hon pantsatt, har ogifta, Johnson Fredrika Katarina Beckman, född i Visby 1861 samt kyrkoskrifven i Kungsholms församling i Stockholm, häktats.
Beckman var i Januari i fjor inkallad till poliskammaren för olofligt tillgrepp, hvilket mål då förklarades beroende på anmälan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld, begånnet mot polis, var i dag inför rådhusrätten inkallad förre artilleristen Johan Ahlsten. Han hade sistlidna midsommarafton sökt befria en kamrat, som anhållits af ordningsmakte först med godo och sedan genom sparkar. Sparkarna kostade honom 20 kronor.

Fickan full af kaffe tillgrep i lördags förre husbonden Oskar Fredrik Gardell från Karby, Roma, då han för tillfället var inne i den under Nybergska bokhandeln liggande saluboden, der han satt sig på en kaffebal. Tillgreppet åsågs af ett par i ett inre rum varande konstaplar. Gardell anhölls ute på gatan, men hade då hunnit kasta kaffet ifrån sig.
Svaranden erkände, men målet uppsköts för anskaffande af prestbetyg.

För olaga lotsning hade allmänna åklagaren efter anmälan från lottverket instämt sjökapten Frans Molander, hvilken 13 Juli 1887 skulle under det han var t. f. hamnmästare, lotsat ut ur hamnen Hertigens af Sutherland lustjakt Sans Peur. Enligt meddelande från Sans Peur befälkafvare från Bangkok i Siam, till svar på förfrågan af lottverket, skall befälhafvaren ha tillfrågat svaranden, om han ville lotsa ut fartyget kvartill denne svarat ja och derpå gjort det, samt lemnat jakten vid den vanliga platsen. Kapten Molander bestred detta under påstående att han endast, sin plikt likmätigt, svängde om fartyget och att hans qvarstannande ombord endast berott på att han, som under hertigens vistelse här skött åtskilliga af hans affärer i land, ej för tillfället haft tid att betala en i sista stund kommen räkning, utan måste följa med ut ur hamnen för att erhålla och ilandföra liqvid för räkningen. De lotspenningar, kapten Molander skulle ha erhållit, förklarar han varit bestämda för karlarna, hvilka kastat loss förtöjningarna vid afgången. För vittnens inkallande uppsköts målet.

Länsfängelset.
Inför Norra häradsrätten har i dag företagits ransakning med för barnamord häktade arbetaredottren Maria Mathilda Hallgren från Sudergårda i Hellvi socken. Af obduktionsprotokollet, afgifvet af provinsialläkaren doktor Holmén, framgick att fostret, ett fullgånget gossebarn, lefvat en eller ett par timmar efter födseln, samt att det kunde misstänkas, men ej med bestämdhet sägas, att fostret aflidit genom qvittning eller på annat sätt på grund af bristanda omvårdnad strax efter födelsen.
Den tilltalade, som förut födt 2 oäkta barn, berättade om förloppet, att hon blifvit mycket hastigt sjuk vid middagstiden 2 Juni och känt födslosmärtor, ehuru hon ej väntade sin nedkomst förrän 14 dagar senare. Hon hade förgäfves skickat sina båda barn det ena 7, det andra 5 år till en grannqvinna, hustru Lindblom för att få hennes hjelp, men ingen hade kommit, enär barnen ej åtlydt befallningen. Hon hade sedan i stående ställning, stödd mot sängen, ensam hemma (modren var borta på arbete) framfödt fostret, som fallit i golfvet, enär modern var så sjuk att hon ej kunde hindra det. Hon hade emellertid släpat sig upp i sängen och lagt barnet bredvid sig insvept i en kjol. Hon var nu så sjuk att hon trodde sig skola dö. Hon ville då ej att barnet skulle lefva efter henne, utan lade derför handen öfver dess näsa och mun och qväfde det på så sätt. Hur länge hon legat med handen öfver barnets ansigte kunde hon ej uppgifva, enär hon afsvimmat och varit utan medvetande i flere timmar. Då hon vaknade, var emellertid barnet dödt. Hon förnekade bestämdt att hon förut umgåtts med tanken att bringa fostret om lifter. Den hade hon fått först när hon lagt det i sängen. Hon hade aldrig färnekat sitt hafvandeskap.
Matilda Hallgren är född 31 Juli i 1857 i Lärbro församling. Fadren Petter Niklas Hallgren dog 17 Mars i år, modern är nu bosatt i Hellvi socken, och har dottern sedan sitt 22 år varit hemma och med sitt arbete bidragit till familjens uppehälle. Hon har aldrig förut straffats.
För vittnens inkallande uppsköts målet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Juli 1888
N:r 59.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt
har i dag haft att handlägga endast några mindre civilmål. Urarfvsansökan efter afl. konsul G. T. Romnahl inlemnades i dag till härvarande rådhusrätt, som förordnade handl. A. Palm till god man.

Norra häradsrätten.
För djurplågeri dömdes vid det nu afslutade vårtinget arbetaren Kristen Karlsson från Lickerskamn att böta 75 kronor. Han hade sistlidna vår vanvårdat, plågat och misshandlat en get samt två hästkreatur.

Ett mera uppseendeväckande mål är det sons nu afslutats mellan länsman Smedberg såsom åklagare och barnmorskan Kristina Katarina Viberg från Lärbro socken, hvilken stått till ansvar för vårdslöshet och oskicklighet i utöfningen af barnmorskeyrket.
Under ransakningen har framgått, att Viberg 7 April 1887 på kallelse infunnit sig hos hemmansägaren Carlberg från Hammars i Lärbro för att biträda vid hans hustrus förlossning. Påföljande dag hade hon flere gånger försökt att med tång uttaga fostret under förhållanden, som enligt medicinalstyrelsens utlåtande varit synnerligen egnade att förorsaka fostrets död, om det varit vid lif, och kunnat gifva upphof till sådan skada å modrena födslodelar som kunnat lägga grunden till den barnsängsfeber, hvari hustru Carlberg aflidit. Tillika hade hon underlåtit att efter förloasningen rätta sig efter medicinalstyrelsens cirkulär till rikets barnmorskor 13 Juni 1881, samt hade, ehuru hon under förlossningens lopp insett att fara fans för hustru Carlbergs lif, ej anderrättat dennas anhöriga och begärt läkarehjelp eller biträde af annan närboende barnmorska. Genom dessa försummelser hade hon gjort sig skyldig till ansvar för vållande af hustru Carlbergs död — och dömdes på grund häraf att böta för vårdslöshet och oskicklighet i yrket 100 kronor samt för vållande genom försummelse till hustru Carlbergs död 200 kronor eller tillsammans 300 kronor.

Södra häradsrätten.
För oloflig utskänkning dömdes hemmansägaren Johansson-Sandelius, Källgårds i Stenkumle, att böta 75 kronor samt att erlägga 56 kronor 25 öre i utekänkningsafgift. Han hade söndagen 26 Februari sålt 2 qvarter bränvin för 60 öre

För ärekränkning, beskyllning för olofligt förhållande till en qvinna, mot hemmansägaren J. G. Jacobsson, Bockas i Fröjel, dömdes hemmansägaren Lars Nyman och dennes hustru Jakobin likaledes från Bockas, att hvardera böta 15 kronor.

För skymford och smädliga yttranden hade handlanden Johan Bokström instämt arbetaren August Olsson och skomakaren Karl Jakobsson, dels samme Olsson instämt handl. Bokström. Olssons talan mot Bokström ogillades och dömdes Jakobsson och Olsson att hvardera för ofvannämda brott böta 30 kronor.

Till äktenskapsskilnad har häradsrätten dömt mellan Katarina Andersson, Sandqvie i Öja, och hennes man Jakob Andersson, enär denne icke inom utsatt tid infunnit sig för att fortsätta äktenskapet.
Likaledes har till äktenskapsskilnad dömts mellan hustru Augusta Gahnström, Kyrkebys i Etelhem, och hennes man snickaren Olof Vilhelm Gahnström, enär denne underhållit oloflig förbindelse med ogifta Emma Vahlström från Ronehamn.

För barnuppfostringshjelps erhållande hade pigan Sofia Lundgren från Näs instämt drängen Johan Nyström från Vamlingbo. Lundgrens talan ogillades, enär Nyström gått den föreskrifna värjomålseden.

Edgång ålades emedan Axel Lutteman, hvarigenom han skulle svära sig fri från faderskapet till ett af pigan Johanna Fredrika Gardstedt, Sandegårda i Sanda, 16 Oktober 1887 framfödt gossebarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Juli 1888
N:r 57.

Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset.
Ransakning har i dag hållits å länsfängelset med den i vårt måndagsnummer omtalade förre brandsoldaten Johan Ludvig Nordström hvilken å handl. Högg & Johanssons gård tillegnat sig en fiskare Sven Olsson tillhörig skogsruss och med densamma begifvit sig utom staden. Den tilltalade erkände att det tillgått så som vi förut uppgifvit; han sade sig ha fått i uppdrag af ägaren att se om hästen och hade tyckt att den behöfde litet motion, hvarför han begifvit sig bort med densamma. Hästen hade genom ridten blifvit alldeles förstörd.
Nordström, som är född 1858 i Visby och förut varnad som lösdrifvare, dömdes att böta 50 kronor samt att ersätta skadorna på hästen med 25 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.

Rättegångs- och Polissaker.

Såsom misstänkt för barnamord införpassades i lördags till härvarande länsfängelee ogifta Maria Hellgren, Sudergårda i Hellvi, Barnet föddes 2 sistlidne Juni och har lefvat ett par timmar efter födseln samt troligen dött genom yttre våld. Den häktade är omkring 30 år gammal.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Juli 1888
N:r 55.