Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Mormonpredikanten O. A. K. Uhrström nr till idag instämd till rådhusrätten, enär han, trots kyrkorådets förbud, hvilket han förklarat sig ej vilja ställa sig till efterrättelse, söndagarne 13 och 27 Januari upptradt med längre extemporerade böner hvilka ej varit att hänföra till enskilda andaktsöfningar. Han erkände detta och dömdee till 100 kronor. böter.
Rådhusrättens ledamöter höllo på att helt oförhoppandes få sig på halsen ett mormonföredrag med stora gester, man det afkliptes i tid af ordföranden.

Ölmålen. Det uppskjutna målet mot handelsbokhållaren P. A. Berglund, instämd för olaga ölutskänkning i Ax. Sjöströms filial utanför Söderport, förevar i dag. Två vittnen hördes, som berättade att de vid köp af öl af B. erhållit korkskruf samt visats in i ett angränsande magasin för att dricka ur buteljerna. Nöjet kostade svaranden 20 kronor.
Handlanden V. Ekström samt hans biträden F. Berthin och A. Tomsson voro likaledes i dag före. Fortfarande kunde ingen påminna sig att ha låtit ölköpare dricka öl inne i lokalerna. Tomsson skildes från målen, enär han ej varit fylda 15 år den dag stämningen åsyftade.
Emellertid hördes 11 vittnen, hvilka alla fått öl inne i Ekströms bodar. Utslag 4 Mars.
Enkan Hallgren nekade fortfarande att ha sålt öl utan mat. Tre vittnen hördes, af hvilka två, besynnerligt nog, förlorat nästan allt minne af det tillfälle då ölet serverats. Det tredje, konstapel Horney, mindes emellertid, dela att 9 halfva öl serverate, att maten bestått af några brödkanter, en smörklick och några köttbitar, kvilka aldrig rörts och för hvilka ej betalning fordrats. Hallgren påstod att vittnet ej haft penningar att betala hela kalaset, som skulle gå till 2 kronor. 82 öre hade hon fått. Vittnet berättade emellertid att han ej fordrats för mer än ölet och att han af H. fått 12 öre tillbaka på en krona, samt att han köpt cigaretter för dem. Det började äfven de två andra vittnena draga sig till minnes. Men rörande maten och betalningen sväfvade de i okunnigthet. Åklagaren yrkade ansvar för tredje resan oloflig utskänkning. Utelag 4 Mars.

Till förmyndare för aflidne lotsen Stenbergs omyndige son förordnade rådbusrätten i dag sjökapten Aug. Löffler.

Entledigad från sin befattning som god man för aflidne skepparen Karl Fredrik Höglunds på utrikes ort vistande hustru och minderåriga dotter blef f. stadsfiskalen härstädes Janson.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Till äktenskapsskilnad mellan hustru Charlotta Vikander och sergeant J. P. Vikander dömde rådhusrätten i dag. Fadren får behålla och uppfostra barnen, men utgifva åt hustrun underhåll, hvarom de sjelfva äga att enas.
Vikander inlemnade idag en skrift, hvari han begärde uppekof med utslaget för åtskilliga vittnena hörande m. m.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri och oljud samt för våld mot i tjenatgöring stadd polisman dömdes i dag arbetaren Teodor Johansson att böta 35 kronor. Han hade lördagen 16 December 1888 på Mellangatan fört oväsen, bankat på åtskilliga portar samt gifvit extra poliskonstapel Gardelin en örfil. Två vittnen intygade att så varit förhållandet.

I målet mellan allmänna åklagaren och hr A. K. Stenmark, kärande, samt sergeant J. P. Vikander, svarande, angående våldgästning m. m. afgåfvos i dag slutpåståenden å ömse sidor. Svaranden sökte visa att åtskilliga vittnen haft så stridiga uppgifter att deras berättelser ej kunde tillmätas någon betydelse. Målet öfverlemnades, och Vikander yrkade ansvar enligt 16 kap.
Utslag afkunnas 4 Mars.

Slutpåståenden afgåfvos likaledes i målet mellan fiskaren O. Tofftén och kapten I. Vulfcrona rörande de förstörda fisknäten. Å kärandesidan hördes som vittnen fiskarena Olof och Karl Nordström, Nils Jakobsson och Vilhelm Englund. De vittnade, att både syn- och hörbara tecken gifvite åt ångaren att ändra kurs, att detta skett i så god tid, att varningen kunde ha efterkommits, att Klintehamn lätteligen kunde ha gått både inom och utom båtlinien, att farten på ångaren varit den vanliga samt att om kursen ändrats endast 1/4 streck olyckan skulle ha undvikits.
Utslag afkunnas 4 Mars.

För olaga ölutskänkning (tredje resan) dömdes handelsidkerskan Anna Johansson att böta 120 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Februari 1889
N:r 18

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För olaga utskänkning af maltdrycker voro i dag af allmänna åklagaren instämda ej mindre än 10 personer, nämligen rättaren Per Olsson (2 mål), trädgårdsmästarehustrun Gustafva Enberg, hushållerskan Magdalena Nilsson (hos handl. O. Enström), handl. O. Enström (2 mål), bokhållarna P. A. Berglund, handelsidkerskan Anna Johansson, handl. Viktor Ekström och dennes biträden Thomson och Fr. Berthin, enkan Kristina Hallgren och handelsidkarna Anders Larsson. Af dessa dömdes Per Olsson att böta 20 kronor, Gustafva Enberg och Magdalena Nilsson 10 kronor samt O. Enström och Anders Larsson 20 kronor hvardera. De öfriga målen uppskötos för bevisnings förebringande.

I målet mot handl. Ax. Sjöström rörande brott mot bygnadsstadgan dömdes svaranden att utgifva det försutna vitet.

Djurplågerimålet mot arbetaren Aug. Johansson från Hästnäs förföll.

Om befrielse från godemanskapet för på utrikes ort vistande O. Wickman anhöll i dag hos rådhusrätten handlanden J. L. Kahlquist.

Till förmyndare för aflidne dykaren Engströms omyndige son förordnade rådhusrätten i i dag husägaren Johan Hallgren.

En egendomlig process förekom vid tingssammanträdet med Ölands Södra Mot å Färjestaden i höstas. För omkring 8 år sedan utskickades från mekaniska verkstaden i Visby till en del församlingar såväl å fastlandet som Öland, till proftröskning ett större antal s. k. stifttröskverk. Till flere församlingar sändes till och med två eller flere. Meningen härmed var, att de sedan skulle försäljas och i orten flere reqvireras. Efter en längre tid, då fabriken ej fått någon underrättelse att alla kunnat föreäljas skickades ombud att återhämta de oförsålda. Innehafvaren af ett af dem invände då, att, som kan ej kände ombudet, han ej återlemnade det. Fabriken fick lemma saken i fråga för tillfället. Åter efter en längre tid skickade bolaget för nämde verkstad två för innehafvaren väl kände män att höra, om han fortfarande ej ville återlemna tröskverket. Han vägrade äfven nu göra det, och fordrade om så skulle ske, ersättning af 30 kronor årligen, så länge han innehaft det, ehuru han för sitt behof årligen aftröskat en mängd spanmål. Som nämdt är, stämdes han till förlidet års höstting, och får man se, hvad utgång saken tager. Omnämde händelse torde vara ensamstående i sitt slag.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15

Ej mindre än 23 mål

stodo i dag på Visby rådhusrätts uppropslista, hvilket torde vara ganska ovanligt. De flesta voro rörande olaga maltdrycksutskänkning, de öfriga af civil natur.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15

I Gotlands länsfängelse

har under Januari månad följande antal fångar förvarats: Vid månadens början qvarvarande 5, under månaden tillkomna 6, derunder afgångna 4. Vid månadens slut qvarvarande 7.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14

Från landsbygden. Näs.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Näs, 31 Januari.

Till ordförande i Näs sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse har valts kyrkovärden M. Grelsson, St. Sigleips.

Stöld af hö har föröfvats hos en hemmansägare härstädes. Omkring en häck har bortkommit nu på de senaste nätterna. Man har ännu icke kommit gerningsmannen på spåren.
På tal om stöld kan nämnas, att en person här i trakten för någon tid sedan förlorade en större ekplanka.
Man fick snart reda på hvem som var den brottslige och för att undslippa vidare obehag måste han betala 30 kr. för det orättfångna godset. En dyr planka.

Dåligt undervisningsmateriel är det i Näs folkskola. Så t. ex. finnes ingen räknebok efter metersystemet. Detta är ett missförhållande, som hindrar undervisningens framgång och torde med skäl kunna tillskrifvas skolrådets försumlighet.
Apropå skolor kan nämnas, att man är betänkt på att få en aftonskola i gång hästädes. Tanken är vacker, och vi önska att den snart måtte bli verklighet.

Säker hand och säkert öga har en jägare här i trakten. Under den nu lofliga jagttiden ha ett femtiotal harar för hans välriktade skott fått bita i gräset.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14

Efterlysning.

Handlanden Johan Andersson från Fårö, tilltalad för förfalskningsbrott, har atvikit från orten och efterlyses nu i kongl. maj:ts befallningshafvandes kungörelser.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Juni 1875
N:r 48.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
I målet emellan sergeant Vikander och hans hustru om äktenskapsskilnad var idag af Vikander inkallade några vittnen hvilka berättade att de sett hustru Vikander för två år sedan på aftonen vid 9-tiden vistas i enskildt rum hos Lysholms på skeppsbron i sällskap med för vittnena okända personer samt att hustru Vikander mot ena vittnet vid ett annat tillfälle yttrat att hon hade förtärt 8 flaskor öl och 2 glas bränvin och att hon ej var nykter. Dessa vittnen hördes för att om möjligt utröna huruvida hustru Vikander kunde vara lämplig att åtaga sig sina barns uppfostran.
Svaranden begärde 2 månaders uppskof för att vid Stockholm rådhusrätt få hördt ett vittne som f. n. v. uppehåller sig i Stockholm, hvilket ej beviljades. Utslag 18 Februari.

För brott emot bygnadsstadgan var instämd sjökapten J. B. Sandström som emot godkänd ritning låtit å sitt hus anbringa ett fönster mot nästgreneande tomt. Svaranden medgaf att ek skett enär han ej varit hemma och kunnat öfvervaka arbetet. Sedermera hade dock fönstret både ut- och invändigt igensatts. Allmänna åklagaren afstod från vidare ansvarsyrkande.

För liknande fövseelse var handl. Azel Sjöström äfven instämd i det han vid 50 kronors vite af bygnadsnämden blifvit ålagd borttaga tvänne, kakelugnar i egendomen nr 24 söder om staden, men ej fullgjort detta. Svaranden ansåg att tomten såsom belägen utom staden ej hörde under dess domvärjo.
Utslag afkunnas 4 Februari.

För djurplågeri var arbetaren Aug. Johansson från Hästnäs af allmänna åklagaren instämd emedan han vid körande här i staden slagit sitt hästkreatur, som vid gående backarna uppför ej kunde stå utan halkat omkull flere gånger. Svaranden erkände, men att han slagit hästen med en mjuk dålig pisksnärt. Utslag afkunnas om måndag.

För fylleri och oljud voro instämda Henrik Palmgren, J. G. Pettersson och E. Vidström samt Karl Nygren, hvilka dömdes till 25 kronors höter hvardera.

Likaledes för fylleri och oljud var instämd muraren Teodor Johansson som en natt skulle hafva å Adelsgatan skrikit och skrålat samt slagit i portar och knuffat poliskonstapeln då denne anhöll honom. För bevisnings förebringande uppsköts målet.

Till god man för på utrikes ort vistande Mattias Pettersson förordnade rådhusrätten i dag jordbrukaren J. Uppenberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12

I Gotlands Länsfängelse

har under år 1888 följande antal fångar förvarats:
Qvarvarande från 1887 10, af hvilka 2 under transport; tillkomne under året, 82 af hvilka en hitförflyttats från Stockholms stads ransakningsfängelse. Åfgångne under året 87, af hvilka 9 frikänts, 1 blirvit stäld på fri fot enl. § 7 lösdrifveritagen, 1 frigirvits af kungl. nåd, 60 efter utståndet straff, 1 förflyttats till Kalmar länsfängelse, 3 till Stockholms ransakningsfängelse, 2 till Långholmen, 3 till Norrmalm, 1 till Norrköping, 1 till Tjurkö och 5 till Vaxholm. Qvarvarande till innevarande år 5; samtliga tvångsarbetsfångar.
Angående straffarten hafva blifvit dömde: till straffarbete 8, till urbota fängelsestraff 7, till fängelse i stället för böter 44, till tvångearbete 12.
Under de senaste 10 åren har fångarnes antal varit: 1879 141, 1880, 156, 1881 142, 1882 143, 1883 154, 1884 132, 1885 126, 1886 94, 1887 102, 1888 90.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12