Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Vårtingets sjätte sammanträde. Ordf. f. notarie Gillis Karlbrink).
För fylleri vid ratten
fick en murare från Visby böta 40 dagsböter samt för ovarsam framfart 20 dagsböter, alla å 5 kr.

Dödsolyckan vid Svejde.
Slaktaren Robert Lindström från Norrlanda, som bekant förare av den bil, som i augusti i fjol körde i diket vid Svejde, varvid en person dödades, dömdes för vållande till annans död till 200 kr. böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Gotlänningar ställa till bråk i Stockholm.

Några berusade sjömän tillställde på torsdagskvällen ett uppträde på Götgatan i Stockholm. Då en poliskonstapel kom till platsen för att anhålla en av deltagarne, gjorde denne motstånd, varvid en civil polis, som befann sig i närheten, ingrep för att hjälpa sin kollega. De övriga sjömännen försökte samtidigt fritaga kamraten, och härvid blev den civile polismannen så vårt misshandlad, att han senare på kvällen måste uppsöka att sjukhus. Det var en 21-årig sjöman, som utförde misshandeln. Denne blev förd till kriminalstationen, där han fick kvarstanna i avvaktan på utredning. Poliskonstapeln hade bl. a. fått ett kraftigt slag över örat, men de övriga skadorna voro ej av allvarligare art. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Fyllerimål.

En person var instämd för att häromkvällen ha uppträtt berusad på en restaurang och för att han fört oljud och gjort våldsamt motstånd. då han skulle tagas av polisen. Svar. hade personligen inställt sig, och bestred att han varit överlastad av starka drycker, men medgav att han var något lite dragen enär han druckit sammanlagt 22 cl. sprit. Något oljud hade han icke fört, men han framhöll, att han då han senare togs av tvenne poliskonstaplar blev lite högljudd, emedan polismännen tagit för hårt i hans handleder. Motstånd mot polismännen hade han visserligen gjort, men det berodde endast på det faktum, sade svar., att han ansåg sig orättvist behandlad. Ytterligare tvenne konstaplar måste hjälpa till att få bukt med honom.
Åklagaren begarde 14 dagars uppskov för inkallande av vittnen, och målet uppsköts till den 16 dennes.
— Fem fyllerister fingo plikta 15 kr. vardera.

Cykelåkning med passagerare
på ramen är som bekant icke tillåtet. Tvenne cyklister hade brutit mot förbudet och den ene fick plikta 5 kr., medan målet mot den andre uppsköts.

Till fem månaders straffarbete
för första resan stöld dömdes i darr efter rannsakning på kronohäktet den för stöld av en cykel och en chokladautomat häktade f. d. Bonaynglingen Alvar Svensson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 juni 1932
N:r 125

Fångantalet vid kronohäktet

härstädes var vid maj månads ingång 4. Under månaden tillkommo 11 och avgingo 6, vadan vid månadens slut 9 fångar förvarades vid häktet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Bilmål.

En person från Lummelunda stod tilltalad för att han den 28 januari skulle ha framfört bil i berusat tillstånd med den påföljden att han kolliderat med ett plank och ramponerat en stupränna på en fastighet vid Vådklockegatan. Svaranden uppgav att han visserligen druckit 15 cl. spritdrycker, men han hade icke varit berusad. Olyckan berodde på att bilen plötsligt förlorat vänstra framhjulet. Två vittnen hade vid polisförhöret uppgivit att svar. föreföll berusad, under det att ett tredje vittne icke hade upptäckt några berusningssymtomer hos svar. Målet uppsköts på åklagarens begäran 14 dagar.

Misshandel.
Tvenne bröder hade att svara för att de vid två tillfällen den 12 och 13 sistlidne december misshandlat två personer, vilka i sin tur voro bröder. Den ene av svarandena medgav att han den 12 utdelat ett slag, som träffat en av de misshandlade, men den andre svaranden förnekade, att han över huvud taget förövat någon misshandel. Den ene misshandlade brodern yrkade ersättning med 15 kronor för en förlorad hatt, med 10 kr. för rengöring av en ulster och med 25 kronor för sveda och värk. Den ene svaranden förklarade sig villig att betala allt utom hatten, vilken han tyckte målsägaren kunde låtit bli att springa ifrån. Yttrande den 10 mars.

Åtalad kattdödare.
En yngling stod tilltalad för att han inne på en gård inom stadens område avlivat en katt medelst salongsgevärsskott. Skjutning är emellertid förbjuden inom stadens område, varför han fick böta 5 kr.

Cykelåkning efter mörkrets inbrott utan tänd lykta kostade en person 5 kr. i böter.

En annan cyklist hade haft ytterligare en person på sin cykel. Han fick böta 5 kr.

På förbjudna vägar, närmare bestämt på Strandpromenaden, hade en person framfört automobil. Det blev 15 dagsböter á 1 kr.
Vårdslös fotgängare.

En person från Haga hade den 1 februari tagit sig en liten florshuva, varvid det inte bar sig bättre än att han på Adelsgatan raglade upp på en bil med påföljd att han slogs i gatan och forlorade medvetandet. Svaranden själv förnekade att han varit berusad. men ett flertal åsyna vittnen intygade att så varit fallet. Han stod nu tilltalad för fylleri samt för att han icke iakttagit nödig försiktighet med hänsyn till trafiken. Yttrande den 10 mars.

För förseelse mot byggnadssradgan
fick en byggmästare böta 25 kr. Förseelsen bestod i att svar. byggt vindsrummen i ett hus endast 2,68 meter höga i stället för stipulerade 2,70 m.

För förskingring av 1,856:94 för en Malmöfirma, dömdes f. köpmannen Adolf Verner Pettersson till två månaders fängelse.

Rockstölden på systembolaget renderade förövaren två månaders straffarbete, vilkorlig dom. Dessutom fick han för förskingring böta 25 dagsböter á 3 kr., ävenledes villkorligt.

En fyllerist
bötade 25 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46

Landsbygden. Bro.

BRO, 20 febr.
En stöldhistoria, som inträffade här ett par dagar förejul, har under den senaste tiden varit under polisutredning. Det gäller ett spritpaket, som kvällen den 22 december försvunnit ur en bil vid Tuer, under ägrens uppehåll i gården. Misstankarna ha av vissa anledningar kommit att riktas mot en person från Lokrume. som också varit i förhör och därvid icke kunnat nöjaktigt förklara åtkomsten av ett parti sprit, som han vid jultiden varit innehavare av. Han nekar bestämt, men har vägrat att uppge på vems motbok den innehavda spriten inköpts. Den fortsatta utredningen kommer väl så småningom att lämna upplysning i saken.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43

Häktad för förskingring.

För förskingring av en del kommunala medel till ett belopp av omkr. 2,000 kr. häktades i går av landsfogde G. A. Broms f. hemmansägaren O. E. Lundin, Stora Ihre i Hellvi, som har införpassats till kronahäktet i avvaktan på rannsakning.
Lundin försattes förra sommaren i konkurs och kunde då icke redovisa de kommunala kassor han haft om hand, dels magasinskassan och dels kyrkokassan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Stöld.

Till dagens rannsakning hade förundersökning angående Villkorlig dom verkställts i målet mot den person, som för en tid sedan tillgrep en rock på Systembolagets restaurang. Som bekant hade svar. även först köpt rocken på avbetalning och sedan förskingrat den. Förundersökaren tillstyrkte villkorlig dom och ej heller åklagaren sade sig ha något emot en dylik. Utslag den 25 febr.

En motorcykelförare stod tilltalad för vårdslös framfart. Han hade på morgonen den 14 dec. i fjor ute på Endreväg kört på en gående person, som därvid fallit och ,skadat högra benet och högra armen varjämte. han vrickat ena tummen. Svar. själv hade vid tillfället i fråga kört omkull, varvid han ådragit sig en lindrig hjärnskakning. Målsägaren påstod nu att svar. var ovän med honom och hade haft för avsikt att knuffa ned honom i diket. Detta bestreds av svar. I stället skulle det ha varit målsägaren, som vinglat ut i körbanan och sålunda själv vållat olyckan. Svar. sade sig genom vittnen kunna intyga att målsägaren brukade gå vingligt och av den anledningen ett flertal gånger varit nära att bh överkörd av passerande motorfordon. Polisen hade hört en del personer, som kommit till olycksplatsen strax efter olyckan, men dessa kunde icke yttra sig om vem som bar skulden till påkörningen. Ett av vittnena hade dock sett på spåren att målsägaren hållit sig långt ut på vänstra vägkanten. Båda parterna yrkade uppskov 14 dagar för inkalleav vittnen, vilket beviljades.

Bilkollisioner.
I korsningen mellan Hästgatan och S:t Hansgatan inträffade den 23 jan. en kollision mellan en lastbil, kommande Västerifrån på Hästgatan och en personbil, som färdades S:t Hansgatan i sydlig riktning. Lastbilsföraren stod nu tilltalad för att han kört vårdslöst och därigenom vållat kollisionen. Svaranden hade liksom målsägaren icke hört någon signal. Han ansåg attmålsägaren hållit något för hög hastighet, men f. ö. kunde det hela rubriceras som ren olyckshändelse. Detsamma ansåg en person som åkt i svarandens bil. Åklagaren påpekade att svar. skulle ha hållit sin uppmärksamhet riktad till vänster i vilket fall olyckan troligtvis aldrig skulle ägt rum. Målsägaren yrkade ersättning för reparationer å än bil med kr. 81:19, för hyra av annan bil med 15 kr., för förlorad arbetsförtjänst med 15 kr. och för sin inställelse vid rådhusrätten med 15 kr. Svar. medgav allt utom ersättningen för förlorad arbetsförtjänst. Han erkände att han vålla olyckan. Utslag den 3 mars.
På precis samma plats och under enahanda omständigheter hade även två personbilar kolliderat. Båda förarna hade åtalats, den ene för brott mot vänsterregeln och den andre för att han hållit för hög hastighet. Svarandena skyllde på varandra och bestredo åtalen. yttrande den 3 mars.

För fylleri och förargelseväckande beteende stod en person tilltalad. Han hade uppträtt överlastad och förargelseväckande två gån a er under samma kväll, först på. Stadshotellet och sedan på Systembolagets restaurang. Svar. erkände och fick böta 50 kr.

Tre fyllerister fingo böta s:a 45 kr.

Lös hund på Stora torget under förbjuden tid kostade en husse 2 kr. i böter.

För förskingring
dömdes en agent att böta 200 kr.

Dyra kaffehalvor.
Trepersoner hade suttit och druckit kaffehalvor på ett kafé, och dessutom hade en person i trion anställt en del åverkan på inventarier i kaféet. Svarandena fingo böta resp. 50. .30 och 30 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1932
N:r 40

Fängelsepredikaniens berättelse.

Predikanten vid kronohäktet i Visby. komministern Nils Öberg, konstaterar i sin till fångvirdsstyrelsen överlämnade årsberättelse, att ett stort antal av de bötesfångar, som varit intagna på fängelset, utgjorts av sådana, som blivit för förseelser mot motorfordonsförordningen. Med den utbredning, motortrafiken tagit, ha de personer, som dömts för vårdslös framfart m. m., blivit ganska talrikt företrädda bland bötesfångarna.
En sak, som villar rätt stora bekymmer. Ar anskaffande av plata och arbete åt frigivna fångar. De fångar, som i Visby avtjänat hela straffet, ha dock i regel kunnat återfå arbetet efter frigivningen. då straffet varit relativt kort. En Viktig del av den religiösa och kulturella verksamheten bland fångarna utter fängelsebiblioteket. Liksom ifråga om gudstjänsten gäller här, ett mången fånge, som fri sällan besökt något bibliotek eller låst någon värdefull bok, nu fått en helt annan uppfattning. Här i ensamheten vfickes1 nämligen behovet ett läsa och boken blir en god vän. Särskilt böcker med blandat innehåll synas vara omtyckta, men även historiska berättelser och ren facklitteratur äro begärliga.
En efterlängtad stund är den, då den speciella fängelsetidningen utdelas. Genom denna tidning får fången en, om än Mycket kort och knapphändig skildring av de Viktigre tilldragelserna i in- och utlandet. Tidningen synes fylla ett känt behov. Dock förefaller det, som om sportnyheterna fått ett oproportionerligt stort rum sig tillmätt av den lilla tidningens utrymma Många fångar, särskilt från landsbygden, ha ej så stort intresse för dessa sportnyheter. Tidningens värde skulle säkerligen stiga ännu mer, om denna avdelning kunde avkortas något och annan lästning erbjudas. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1932
N:r 39

Rättegångssaker.

Norra Häradsrätten.
(Vårtingets andra sammanträde. Ordf. hovrättsassessor E. G. Beling.)
För fylleri,
förargelseväckande beteende och misshandel stod en jordbruksarbetare tilltalad. Svaranden lyste emellertid med sin frånvaro, varför målet uppsköts till nästa sammanträde, a han på åklagarens begäran skall hämtas till tinget.

Olyckligt billån.
En charkuteriarbetare från Othem hade att svara för en del eskapader, som han utfört med en lånad bil. Svar. hade åkt med en person till Slita och när denne ett ögonblick lämnade svar. ensam med bilen passade han på att knycka fordonet och ge dg ut på en liten tur. Svar., som ej har körkort och f. ö. endast är 17 år gammal, hann emellertid icke längre än ett par kilometer, då det bar diket. Bilen blev betydligt ramponerad. Svaranden erkände vad som lades honom till last. Ägaren av bilen yrkade ersättning för reparationskostnaderna med 515 kr. samt för bogsering och .den förlust ,han lidit under den tid bilen icke kunde begagnas med 85 kr. Svaranden kunde icke Yttra sig om beloppens skälighet men anförde att han över huvud taget bita hade pengar att betala med. Målet uppsköts till nästa sammanträde.

För olaga jakt fingo tre personer böta resp. 20, 25 och 25 kr.

I ett liknande mål mot en chaufför från Haga frikändes svaranden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1932
N:r 38