Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets 4:de sammanträde. Rättensordf.: Hovrättsfiskal Allan Bruzén.)

Avsaknad av lykta
kostade en cyklist 7 kr.

Rattfylleri eller icke?
En fiskförsäljare från Eskelhem står tilltalad för att julafton ha kört bil i berusat tillstånd, och målet förevar nu ånyo. Att han kört bil och därvid kört i diket råder full enighet om, men fylleriet bestrider han bestämt. Han har endast fått en kaffehalva och dikeskörningen skulle berott på ett par kvinnor, som han tittat efter. Hans beteende efter dikeskörningen har dock verkat något egendomligt, då han ville ”hålla av” de båda damerna och lägga bort titlarna med dem. Men själv säger han, att han bara ville gå i ”armkrok” med dem. Fyra vittnen hördes, men de sade ingenting, som kunde luta till svar:s nackdel. Det blev uppskov till 3 maj för hörande av nya vittnen.

En påkörningshistoria.
Motorcyklisten från Fröjel, som i Levede kört på en hästskjuts, stod nu åter inför rätta, fast genom ombud. Målsägareparten framställde sina ersättningsanspråk, vilka till en del icke godkändes av svar. och hans försäkringsbolag, varför det blev nytt uppskov för styrkande av käran. utgiftsposter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Gotlands fångvårdsförening

har i dag haft ord. årsmöte å länsstyrelsen under landshövding Rodhes ledning. Styrelse- och revisionsberättelserna godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelseledamot efter dr Ruth Svensson valdes dr Vikgren. övriga funktionärer omvaldes.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Togs på bar gärning.

En sorglig historia är för närvarande under utredning vid polisen. Det rör sig om en f. d. springpojke i 16-årsåldern, som systematiskt bestulit sin arbetsgivare. Natten till söndagen blev den företagsamme ynglingen gripen på bar gärning. Han var förra sommaren anställd vid en affär här i staden men slutade sedan anställningen. Under jultiden fick han arbete såsom extra därstädes. Affärsinnehavaren märkte snart, att det fattades pengar i kassan så gott som varje kväll under den senaste månaden och anmälde till slut saken för polisen. Då vakthållning företogs natten till söndagen blev den nämde pojken gripen på bar gärning, då han på natten kom in i affärsbutiken och skulle lägga sig till med pengar ur växelkassan. Han har erkänt, att han ett 30-40-tal gånger gjort dylika nattliga våldgästningar och därvid tagit sig in i affären genom en källardörr från gårdssidan. Sammanlagt har bytet blivit c:a 200 kr.
Ynglingen får naturligtvis stå till ansvar för sin handling men på grund av hans ungdom är det ju sannolikt att villkorlig dom kan komma i fråga.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Inbrottsstöld

har enligt gjord anmälan föröfvats hos arbetskarlen Karl Johansson vid Ösarfve i Bähl socken, hvarvid bortstulits ett cylinderur med kedja och nyckel af silfver, förfärdigadt af Siltberg, för hvilken stöld förre fästningsfången Hans Mattsson från Norrlanda skäligen misstänkes.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 8 Juli 1876
N:r 54

Rättegångssaker

Visby rådhusrätt.
Frikända blevo de två ynglingar, som stått under åtal för delaktighet i ett inbrott i en automat utanför Söderport.

En lyktlös cyklist bötade 10 kr. En fyllerist dömdes till 15 kr. böter.

Dömda unga äventyrare.
Malmö, 3 april. (TT.) En äventyrlig stockholmsyngling Erik Emanuel Schulstad, som tillsammans med en kamrat tjuvåkt på tåg och förövat en mängd stölder, har av rådhusrätten dömts till fem månaders straffarbete. Kamraten fick även fem månaders straffarbete, men hans dom var villkorlig.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Vårtingets fjärde sammanträde Ordf.ord. domhavanden samt hovrättsfiskal Bo Reuterskiöld.)
Vid Källunge station kolliderade som tidigare omtalats den 26 jan. en bil med tåget, som just satt sig i gång. Bilisten har åtalats för vårdslöshet, men nekar bestämt, då han påstår, att bilen slirat i det hala väglaget samt att några godsvagnar skymt sikten vid övergången. F. ö. borde enligt svarandens uppfattning tågpersonalen bättre iakttagit de speciella föreskrifter, som äro utfärdade. Utslag vid nästa sammanträde.

Förskingring och trolöshet mot huvudman är som bekant en sakförare åtalad för. Han inställde sig icke heller i går, varför det beslutade vitet å 300 kr. utdömdes. Till nästa sammanträde skall han hämtas.

En kraftig nyårssalut fyrade en yngling från Hangvar av på nyårsnatten. Han hade på sin arbetsplats lagt sig till med några dynamitpatroner, och en av dessa försåg han med stubintråd och knallhatt, tuttade på och kastade in sprängladdningen på en gård. Explosionen blev så kraftig, att två fönsterrutor i ett uthus samt en i boningshuset sprungo sönder. Svar., som icke har tillstånd att inneha explosiva varor, förklarade, att han inte närmare reflekterat över följderna av nyårssmällen. Åklagaren betecknade tilltaget som synnerligen vårdslöst, då ju någon av husets invånare kunde varit ute på gården och blivit skadad vid explosionen. Målsägaren begärde 3 kr. som ersättning för skadorna. Domen lydde på 30 dagsböter å 2: 50 för olovligt innehav av sprängämnen samt 40 ’dagsböter för hemfridsbrott.

Nöjestillställning utan tillstånd.
Åtta stycken festkommitterade i en nykterhetsloge på Fårö, som den 27 februari anordnat aftonunderhållning utan att begära vederbörligt tillstånd, voro åtalade för nämda förseelse. Svarandenas ombud förklarade, att man icke ansett tillställningen vara offentlig, då inträde endast beviljats personer, som tidigare antecknat sig på framlagda listor. Rätten var emellertid av annan mening och dömde de kommitterade till vardera 5 kr. i böter.

För fylleri vid ratten stod en tivoliägare tilltalad. Som tidigare relaterats körde han den 19 mars på en parkerad bil i Slite. Hans kvinnliga passagerare blev därvid något skadad av skärvor från backspegeln. Svar. bestred, att han varit berusad. Han hade visserligen druckit någon sprit men icke sådana kvantiteter, att han varit olämplig föra bil. Åklagaren framhöll, att svar. och hans passagerare efter kollisionen försvunnit från platsen men senare anträffats av landsfiskalen, som föranstaltat om läkareundersökning av svar.’ Denne uppträdde vid undersökningen synnerligen ohövligt och vägrade bl. a. låta blodprov tagas och i stället hade han föreslagit, att blodprov skulle tagas på landsfiskalen. Enligt svarandens mening berodde olyckan helt och hållet på, att han grälat med sin passagerare och därför inte iakttagit nödig försiktighet. Målet uppsköts till nästa sammanträde tär hörande av vittnen.

Tvenne motorcyklister voro vid gårdagens sammanträde åtalade för vårdslös framfart, i det de i en kurva kolliderat med varandra. Båda två hade fört lättviktsmotorcyklar, och kollisionen blev så kraftig, att båda svimmade av och måste föras till lasarettet, där den ene fick kvarligga under nio dygn och den andre under femton. Svarandena skyllde inför rätta på varanadra, och målet uppsköts för ytterligare utredning till nästa sammanträde.

Ovarsamt gående.
En fotgängare, som utan att se sig för stigit ut i vägbanan, varvid han påkörts av en bil, dömdes till 5 dagsböter å 3 kr.

Bil contra motorcykel.
På Hallute backe kolliderade den 8 dec. i fjol en bil och en motorcykel, varför bilisten åtalats för vårdslös framfart. Rätten ansåg, att båda förarna gemensamt vållat olyckan, men då bilisten haft bristfälliga bromsar å sitt fordon, dömdes han till 20 dagsböter å 1: 50 samt att utge en tredjedel av det begärda skadeståndet eller kr. 236:68.

Brott mot hälsovårdsstadgan hade en lantbrukare gjort sig skyldig till genom att ike iakttaga vederbörliga föreskrifter vid ordnande av en urinbrunn. Det blev 20 dagsböter å 1 kr.

Kom ihåg radiolicenserna.
Fem personer som underlåtit lösa radiolicens, dömdes till vardera 10 dagsböter.

Trafikförsäkring hade en bilägare underlåtit att skaffa sig. Svar., som upprepade gånger varit åtalad för liknande förseelse, dömdes till 40 dagsböter å 1 kr.

En fyllerist bötade 15 kr.

En cyklist som färdats efter mörkrets rets inbrott utan lykta, bötade en femma.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 April 1937
Nr 74

Kronohäktet.

Vid mars månads ingång funnos på kronhäktet 9 fångar och under månaden ha tillkommit 11 samt avgått 10, varför kvarvarande fångantalet vid månadens slut är 10. Av dessa äro dock två placerade på S:t Olofs sjukhus för undersökning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

Fyllerifrekvensen.

Antalet fylleriförseelser, för vilka personer sakfällts under sista kvartalet i fjol, uppgick i Visby till 25. I hela riket var siffran 6,991. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1937
N:r 46

Notorisk cykeltjuv fast.

I går kväll företogs ett anhållande strax innan båtens avgång, i det att polisen lade beslag på en 21-årig jordbruksarbetare, som samma dag avvikit från sin anställning och nu ämnade sig över till fastlandet. Den unge mannen hade i sällskap med en kamrat köpt en grammofon och skulle samma dag lösa ut densamma, vartill han jämväl fått pengar av kamraten, enär de med. 23 kr. vardera skulle bestrida kostnaderna. Vår man brydde sig emellertid inte om att lösa ut grammofonen utan behöll pengarna och stack i väg till staden i avsikt att på kvällen fara med båten till fastlandet. Hans arbetsgivare satte sig i förbindelse med polisen, och därmed var rymmarens frihet slut. För polisen har han bl. a. uppgivit, att han ville slippa ifrån mönstringen. Under förhören framkom det så småningom, att mannen i fråga även hade en mängd cykelstölder på sitt samvete, och närmare pressad har han hittills erkänt ett 20-tal cykelstölder såväl här i staden som på landsbygden.
Han torde bli häktad endera dagen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1937
N:r 46