Såsom rymmare

efterlysas värnpliktige n:r 161 75/1912 Per Georg Pettersson och n:r 131 75/1911 Johan Herman Jonsson. Den förre. som är född 5 juni 1890 och skrifven i Visby, uppgaf sin adress under permissionstiden vara Gärdslösa; den senare är född 10 dec. 1887 och likaledes skrifven i Visby, Söderhem 27.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Å förbjuden jakttid. En hemmansägare från Ganthem var instämd för det han 17 februari å torget här i stan den till salu utbjudit två harar, hvilka som bekant från och med 16 i denna månad äro fridlysta, utan att de utbjudna hararna varit försedda med faststäldt märke, utvisande att de blifvit skjutna i tid. Hararna får, klarades förbrutna. Svar dömdes att böta 10 kronor.

För förargelseväckande beteende fick en person här ifrån staden böta 10 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Fältkrigsrätt,

bestående af major Bäckström, ordf., auditör Wiman, kaptenerna Beselin och Eek och löjtnant Andreasson, har i dag sammanträdt å artilleriet för att verkställa utredning dels angående de vid skenfärden utför Högklint förolyckade två hästarna, tillhörande infanteriregemetets stab, och dels angående ersättningsskyldighet för en kronan tillhörig störtad häst.
Till förhöret i det första målet voro inkallade värnpliktige A. J. V. Jakobsson, H. P. Vestberg, N. O. N. Viman och L. J. K. Levander. Det var Jakobsson som vid olyckstillfället varit kusk. Hästarna hade som bekant skrämts till sken af en automobil, hvarvid de ryckt till så häftigt, att samtliga å vagnen varande personer fallit af.
För utredning rörande det andra af de båda målen voro en furir och tre volontärer inkallade till förhör.
Af den vid rätten förebragta utredningen framgick det, att i intetdera målen de till förhör inkallade bevisligen hade gjort sig skyldiga till något slarf eller någon försummelse, hvarigenom olyckorna inträffat.
Efter enskild öfverläggning frikände också krigsrätten samtliga svarandena. Kronan får alltså i båda fallen vidkännas förlusten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Fältkrigsrätt

hålles i morgon förmiddag å artillerikårens kasärn för att verkställa utredning angående ersättningsskyldighet för en kronan tillhörig stupad häst.
Som ledamöter i rätten ha förordnats major Bäckström, ordf., auditör Wiman, kaptener Beselin och Eek och löjtnant Andreasson. Allmän åklagare blir serg. Hjelm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 15 febr.; ordförande ord domhafvanden.)
Olaga skogsafverkning hade hemmansägaren Edvin Thomason i Hintser och Emil Johansson i Kopungs gjort sig skyldiga till, och voro nu efter angifvelse af länsjägmästaren därför instämda. De hade afverkat träd utöfver dem, som vederbörligen utstämplats. Förseelsen erkändes af båda, och utslag meddelas vid sluttinget.

För fylleri hade Anton August Persson från Skäggs, under det han tjänst gjort som landstorsman, tilltalats, men nekade som bekant vid förra rättegångstillfället. Åkl. Lät nu höra två vittnen, som sett svar. Öfverlastad på allmänna vägen. Svar., ville därefter ej bestrida åtalets riktig het.

Åklag öfverlämnade målet och framhöll såsom försvårande omständigheter att svar., varit straffad flera gånger förut för fylleri äfvensom en gång för deltagande i upplopp. Utslag nästa ting.

För försummadt vägunderhåll till talade arrendator J. Stenström i Österby, som vid förra tingssammanträde förfallolöst uteblef, instälde sig nu genom ombud, som vidgick förseelsen. Utslag nästa sammanträde.

Uppseendeväckande bedrägeriaffär i Motala. Som misstänkt för bedrägeri häktade på fredagen i Motala en på villa Framnäs i staden bosatt omkring 30-åriga fröken Våge. Bedrägeriet har begåtts i en manufakturaffär, som genom en falsk telefonbeställning frånnarrats varor till ett värde af något öfver 100 kr. Under polisförhöret har framgått att den häktade, då misstankarna slutligas vändes mot henne, sökt locka en i Mariestad boende teckningslärarinna att genom falskt vittnesintyg fria henne från misstankarna, ett försök, som dock misslyckades. Fröken Våge hafv efter sin fader ärft en betydande förmögenhet, hvarför motivet till bedrägeriet är oförklarligt.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 Februari 1915.
N:r 38.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri bötfäldes en slaktare från Visby och en arbetare från Dalhem.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 15 febr.; ordförande ord. Domhafvanden.)
Utslag afkunnades i följande mål;
För djurplågeri dömdes landtbrukaren Vilhelm Kilander, Olarfve i Hangvar, att böta 10 kr.

För olofligt afvikande ur tjänst fick drängen J. Kollberg från Åby i Bro böta halfva lönen med kr. 339:60 och förpliktades dessutom att återlämna mottagen städjepenning.

Med sin frånvaro lyste fortfarade belgiske undersåten Mauritz Gijselink, som icke kunnat anträffas för anbefald hämtning till rätten. Målet uppsköts till 4:de sammanträdet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Historien om de förtennade

ettöringarna är nu utredd af stadsfiskalen, Det visade sig därvid, att det varit ett par småpojkar, som gifvit upphofvet till »förfalskningen» ifråga. Den ene hade förtennat en ettöring och lämnat den såsom en ettöring till en kamrat, som sedan vid ett tillfälle sökt utprångla den som en tioöring, hvilket försök emellertid icke lär ha lyckats. Stadsfiskalen har gifvit pojkarna och deras föräldrar en allvarlig föreställning, och därmed torde denna historia få anses utagerad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Fångarnas användande till jordbruksarbete.

Som bekant har det varit ifrågasatt att för mosskulturarbete i Mästermyr här på Gotland fångar skulle användas. Svenska mosskulturföreningens förvaltningsutskott har nu i en till justitieministern adresserad skrifvelse framhållit vikten af att en allsidigs utredning, specielt ur jordbrukssynpunkt, rörande fångarnas sysselsättning med jordbruksarbete, kommer till stånd med det snaraste, så att frågan, när lugnare tider komma, kan framläggas i fullt utredt skick.
Utskottet påvisar, att genom fångars användande till jordbruksändamål vunnits mycket goda resultat, hvarför frågan synes äfven hos oss böra med all kraft föras framåt. Med fångars tillhjälp skulle enligt förvaltningsutskottets mening stora arealer odlingsjord kunna utvinnas.
Utskottet framhåller vidare betydelsen för det hela af att de blifvande odlingsarbetarnas planerande och utförande lägges i händerna på därtill passande jordbruksmyndighet.
Förvaltningsutskottet förklarar till sist, att mosskulturföreningen är beredd — såvidt frågan berör fångars användning till mosskultnrarbete — ställa föreningens erfarenheter till förfogande, i den mån dessa kunna behöfva tagas i anspråk vid utredningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets 2:dra sammanträde; ordförande ord. domhafvanden.)
För misshandel mot juden Israel Krosefsky från Visby är som bekant handl. Charles Blomqvist i Hafdhem tilltalad. Utslag föll vid detta sammanträde, Blomqvist frikändes från ansvar, men ådömdes 10 kronors böter för själfsvådligt förfarande. Krosefsky tillerkändes 15 kronor för inställelse och protokollslösen m. m., hvilket belopp Blomqvist dömdes pliktig att förskjuta.

För djurplågeri, bestående däri att vid plöjning användts en häst, behäftad med öppet sår i lokstaden, dömdes husbondesonen Oskar Ahlin från Kodings i Hemse till 15 kronrs böter.

För fylleri dömdes en person från Eskelhem att böta 10 kronor.

Expropriation af jord för Västerhejdebanan. Trafikaktiebolaget Västerhejde-Visby hade instämt jordägarna A. B. Visby Badhotell, Otto Österdahl, Aryld Karlsson, C. F. Lundqvist, K. Kallenberg, O. J. F. Sandalius och Anton Fornberg, samtliga v d Vible i Västerhejde, L. Munthe, Maria Vedin K. Sillen, Alex. Johansson, Herman Nilsson, Oskar Mattsson och E. Lyberg, samtliga vid Nygårds i Västerhejde, samt K. G. Tiberg och Johan Olsson vid Bjers i samma socken med yrkande, att rätten mätta utse expropriationsnämd för expropriation af hord från deg nämda jordägarna för bolagets järnväg.
Till ledamöter af denna expropriatronanämd utsågos nämdemannen Joh. Olsson, Rovalds i Eskelhem Kl inte M. E. Svallingson i Klinte och förste landtmätaren O. Bolin t Visby. Edgångsdag bestämdes till nästa sammanträde.

Öferfallet på mejeripigan i När. Med yrkande om ansvar för förargelsebeteende har som bekant jalim. åkl., kommissarien Emil Eneman, instämt hemmasönerna O. Haglund och E. Karlsson från Alvase i När. för det de midsommaraftonen i fjor 4, all män väg inom När hindrat mejeribiträdet Beda Karlsson att åckal färdas vägen fram; svarandena skulle hafva rifvit sönder mejerskans kläder, slagit ett spann vatten öfver henne och tilltalat henne otidigt.
Vid ransakningen igår hade af svarandena blott Häglund iakttagit inställelse. Karlsson ligger mobiliserad och hade av denna orsak uteblifvit.

Två vittnen, hemmansägaren Carl Friberg från Mattsarfve Lau och husbondesonen Axel Nilsson, Alvare i När hördes. Ingendera af dam hade emellertid hvarken hört eller sett något af det som lades svarandena, till last ,med undantag af att vatten blifvit häIdt öfver Beda Karlsson. Hvem som hält vattnet öfver henne hade vittnena emellertid ej sett. Hvad gälde okvädingsorden framhöll det sistnämda vittnet, att det var Bada Karlsson själf som utfarit med sådana, några andra dylika ord hade, efter hvad han hört, icke blifvit fälda. Det segslitna målet förekommer åter 8 mars.

Klander af syneförrättning. På ansökan af delägarna i Nederburge, KyIa och Myra gårdar i Fardhem hade lantbrukarigenjören E. Berggren i Visby med biträde af godemän verkställt och den 15 augusti 1914 afslutat syförrättning, afseende torrlägning af öanka marker tillhörande ofvannämda hemman i Fardhem. Hemmansägaren Carl Medbom, Qvie i Fardhem, har nu väckt åtal mot dessa delägare med klander af nämda syneförrättning och yrkande att i synemännens utlåtande måtte göras en del ändringar och rättelser röranda ett avloppsdike. Käranden och de af svarandena, som förenat sig med käranden, yrkade för frågans afgärande häradssyn, hvilken ock bestämdes skall äga rum. Utslag 8 mars.

Dömd värnpliktsvägrare. En eldare Lindsäth från Upsala, hvilken inkallats till militär. tjänstgöring vid Västmanlands trängkårs sjukvårdskompani i Västerås, har för vägran att ikläda sig ,uniform af krigsrätt blifvit dömd tre månaders straffarbete. Vägran har ej skett af religiösa skäl utan ,därför att det stred mot Lindsäths rättsuppfattning och emedan han var fredsvän och antimillitärest. Lindsäth, som förut varit stamanställd, har införpassats. till länsfängelset för straffets aftjänande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Många processer.

Vid gårdagens sammanträde inför södra häradsrätten upptog listan icke mindre än 51 mål, af hvilka de allra flesta gälde kraf. Tack vare domhafvandens raska expedition var det hela emellertid undanstökadt ett stycke fram op middagen, och vid sextiden kunde tinget afslutas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32