Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Till fyra mån. straffarbete,

villkorlig dom, dömdes den ene av de båda ynglingar, som gjort sig skyldig till upprepade stölder vid badstränderna på Norderstrand och Snäckgärdsbaden. Hans kamrat dömdes till tvångsuppfostran.

Till två mån. fängelse,
villkorlig dom, plus 15 kr. för fylleri dömdes en person som vid anhållandet uppgivit fel namn och dessutom underskrivit erkännandet av fylleriet med detta namn.

En fyllerist
dömdes till 25 kr., en till 20 plus 20 dagsböter för våldsamt motstånd och två andra till vardera 15 kr. böter.

För tillverkning av brännvin
av rödsprit dömdes en person till 40 dagsböter.

Förtäring av spritdrycker på kafé
hade två personer gjort sig skyldiga till och dömdes till vardera 20 kr. böter.

En felaktigt lastad lastbil
kostade dess ägare 15 dagsböter. Han hade lastat sin bil så att lasset sköt över lastflaket på båda sidorna.

Underlåten försäkringsplikt
kostade två bilägare vardera 10 dagsböter.

En lättviktsmotorcyklist
som färdats med två minderåriga barn på cykeln fick böta 25 kr.

Utan tänd lykta
efter mörkrets inbrott hade två cyklister färdats och detta kostade dem vardera 10 kr. i böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Många trafikmål på Allekvia.

Dödskörningen i Follingbo under behandling.
Vårtingets första allmänna sammanträde hölls i går. Rättens ordf.
voro häradshövding K.-F. Pfeiffer samt förste notarie S. Ljungholm.
På uppropslistan hade upptagits 108 mål, varav 65 åklagarmål.

Dödskörningen på Visby—Roma-vägen.
Fiskhandlaren Klas Erik Ohlander, Suderbys i Akebäck, som den 24 juni i berusat tillstånd med bil körde på och dödade mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, stod igår inför rätta. Svar. berättade till en början att han nämnda dag på förmiddagen varit inne i Visby, där han fyllt på bensin och sedan återvänt till Akebäck. På eftermiddagen hade han gjort en ny tur till stan och på Stadshotellets tredje klass servering förtärt fyra pilsner under loppet av en timme. Därefter hade han startat mot Roma varvid farten varit omkring 40 km. i timmen. Emellertid hade högra framringen gått ned och bilen till följd härav kastat sig över åt höger just som Arne Johansson passerade. Så skedde olyckan, varefter Olander åkt fram till Roma, där han träffat en bekant och sedan gått in i en trädgård för att sova. Ingalunda för att han kände sig full på något sätt, men han hade ingenting annat att ta sig för just då. Av det inträffade hade han f. ö. förlorat fattningen och blivit upprörd. Förutom de fyra pilsnerna medgav han att han även på förmiddagen förtärt en kaffehalva. Han gjorde gällande att olyckan, som ju kom att kosta en människa livet, orsakats av Ek ringen gått ned och inte på att han varit överlastad av starka drycker och kört oförsiktigt. Blodprov utvisade emellertid att svar. ifrågavarande dag hade förtärt cirka 21 centiliter fyrtioprocentig sprit eller omkring 4 snapsar.
Uppskov till den 22 sept.

Spritpåverkade?
För att i spritpåverkat tillstånd den 1 juli i år ha framfört bil, som till på köpet hade dåliga bromsar, stod byggnadsarbetaren A. J. O. Olofsson från Visby åtalad. Svar., som bestred att han varit rörd av alkohol berättade att han, som arbetat i Roma, på morgonen varit inne i stan och köpt ut två liter brännvin, en till sig själv och en till en kamrat. Tillsammans med ett par bekanta hade svar. senare på dagen i samband med middag druckit ur den ena litern. Ehuru han fått i sig ungefär en tredjedels liter hade han inte känt sig påverkad, utan begivit sig ut med bilen. En person som tyckt att färden var något vinglig hade varskott polisen, som efter en stund också hejdade ekipaget. Tillfrågad om hur det förhöll sig med vinglingen uppgav svar. att det endast tillkommit på skämt. Man hade pratat och skämtat i bilen, men som sagt nämnvärt påverkad var han inte alls. Blodanalysen visade emellertid att svar. förtärt cirka 26 centiliter sprit.
Utslag den 22 sept.
— Påverkad av sprit hade en person, F. S. M. Dahlström i Sjonhem den 18 juni vid Timans i Roma med mötorcykel kolliderat med en hästskjuts, varvid såväl häst som vagn skadats. Svar. uppgav att han nämnda dag tagit ut en liter brännvin i tvenne halvlitersbuteljer. På kvällen hade han i Visby träffat en bekant, som fått medfölja till Stava. På den färden hade man emellertid tagit sig en paus vid Skrubbs, varvid den ena halvlitern kommit till heders och tömts. Kamraten tog emellertid brorslotten medan svar. själv endast druckit två snapsar. Sedan halvlitern sålunda var expedierad hade man efter någon timme fortsatt :den avbrutna färden: Farten hade varit så där 35 å 40 km. i timmen. I kurvan vid Timans stod hästskjutsen, vilken svar. dock upptäckte först när det var för sent. Emellertid hade han signalerat och även försökt bromsa in motorcykeln, vilket dock misslyckades. I stället körde han rakt in i skjutsen. Svar. bestred att han varit påverkad av sprit, medan hans passagerare uppgivit, att föraren varit både vinglig och: haft svårt att passera andra fordon på vägen. Målsägaren begärde nu skadestånd för selar, skaklor m. m. med 37 kr. samt förs minskad arbetsförmåga hos hästen i 45 dagar å 1:50 pr dag eller kr. 67:50. Körsvennen själv hade vid kollisionen fått någon skada i nackmuskeln med ty åtföljande nedsättning av arbetsförmågan, värderad till 30 kr.
För vidare beyisning uppsköts målet till den 22 sept.
— En. 19-årig yngling var instämd för det han den 18 juli i berusat tillstånd framfört en halvtons lastbil. Svar. medgav att han nämnda dag tillsammans med tre kamrater druckit ur en halv liter brännvin. Han hade fått ett par kaffehalvor tidigare på dagen och senare fyra pilsner och en. snaps, vilket förtärts i staden. När man på hemväg hunnit strax utanför stan hade spriten börjat verka och körningen blivit sådan att polisen varskotts. Och när svar. kom hem väntade honom fjärdingsmanhen.
Uppskov till 22 sept. för förundersökning.

Alldeles för bråttom.
En motorcyklist av den yngre årgången hade en kväll i juni haft alldeles för bråttom till dansen i Slite Folkets park . Han hade. inte, ens haft tid att bromsa in en smula i den ganska tvära kurvan vid Othems kyrka utan friskt gasat på, trots att det även var dålig sikt vid tillfället. Den kvällen blev det emellertid inget dansa av — i stället blev det lasarettet. Vederbörande råkade nämligen köra av vägen och slungas ut på ett gärde där han hittades medvetslös med hjärnskakning. Svar.
måste givetvis vidgå sin oförsiktighet, men högre fart än 50 km. hade han inte haft.
Han bötade 30 dagsböter å 2 kr.

— En byggmästare från landsbygden var instämd för det han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet och hamhat i ett dike. Svar. taxerade emellertid hastigheten till endast 30 kilometer i timmen. Anledningen till att farten varit så låg var den dåliga sikten och svar:s bristande kännedom om vägens beskaffenhet. Orsaken till dikeskörningen var en cyklist som kört på fel sida av vägen och för vars skull svar hastigt bromsat in vagnen. Denna hade därvid råkat i sladdning och fortsatt in mot ett staket som förstördes.
En passagerare har en annan version av fakta och har uppskattat farten vid olyckstillfället till cirka 60 km. i timmen. Detta bestred svar., som ansågdet hela vara en ren olyckshändelse.
Målet uppsköts till den 22 sept.
— Överdådig framfart med bil på vägen Visby—Etelhem hade åsamkat en grovarbetare stämning till tinget. Den höga hastigheten hade: vid Brogårds i Vänge tagit ett brått slut i och med en tämligen våldsam dikeskörning. Svar. antydde att en för löst pumpad framring varit skuld till olyckshändelsen.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

”To maa man vaere”” — dock icke på lättviktare.
Ett par herrar hade vid ett tillfälle ”samtidigt färdats” på en och samma lättviktsmotorcykel, ett i alla hänseenden billigt men dock förbjudet nöje. Den ene av dem hade redan förut erkänt och nu gjorde : kumpanen . detsamma. Den senare var dessutom åtalad för att det varit för dåliga bromsar på den bil han den 8 dennes från en gårdsväg backat ut på allmänna vägen för att vända medan kamratenbilägaren intagit middag. Dessutom saknade han körkort och hade vid tillfället ifråga haft oturen att kollidera med’ien motorcykel vilken han först för sent upptäckte. Skador hade uppstått på sistnämnda vehikel, men målsägaren hade för dagen inte kunnat prestera några preciserade krav.
För paråkningen bötade vardera 20 kr. medan målet i övrigt uppsköts till den 22 sept.

För diverse trafikförseelser,

såsom två på samma cykel, cykel utan lykta o. s. v., ådömdes ett antal cyklister dagsböter. Ett par personer hade utan vederbörligt tillstånd kört lastbilar i yrkesmässig trafik och ådömdes sedvanliga böter.
Kört bil utan körkort hade ett par herrar gjort medan ett par andra åtalats för liknande förseelse, men gällande motorcykel. Även här utdömdes dagsböter.
Ett antal andra förseelser mot motorfordonsförordningen renderade vederbörande dagsböter.
För brett halmlass hade en chaufför kört med en yrvädersdag i dec. i fjol. Därvid hade han i Slite kommit för nära och knäckt en varningstavla. Svar. uppgav att han på grund av blåsten måst lässa om halmen vid ett par tillfällern och att därvid lasset möjligen blivit bredare än det enligt gällande föreskrifter får vara. Det blev 5 dagsböter á 1:50.
För att ha kört en med diverse skavanker behäftad bil ådömdes en person
— En person som instämts för att ha kört utan körkort hade inte infunnit sig – vid förra rättgångstillfället. Ett vite å 50 kr. för utevaro utdömdes. Då svar. inte heller nu var närvarande utdömdes ett nytt vite å 75 kr.
Fylleri, förargelse och motstånd stod det på ett par herrars meritlistor. Uppskov för vidare utredning.

Hämnden är ljuv — men dyr ibland.
En hämndlysten herre hade för någon tid sedan då han i bil anlände: till den goda köpingen. Slite vid vägkantén upptäckt en skeppare som han hade ett horn i sidan till emedan sjöbjörnen vid något tidigare tillfälle skulle ha förtalat honom. Han lät stanna vagnen, hoppade ur och prickade utan några längre förberedelser in ett par s. k. dagsedlar i skeppardragen med sådan elan att ägaren till desamma stagvände. Följden av det hela blev polisanmälan, erkännande och 20 dagsböter å 2:50. Plus 50 kr. i skadestånd för en fläckad landgångsdress.
— En annan person hade likaledes tagit hämnden i egna nävar och vid en danstillställning vid Sandviken i. Bunge i början av juni förlänat en intet ont anande medmänniska, som en gång råkat kasta ut honom från ett näringsställe, s. k. fläskläpp, en effekt som uppnåddes efter trenne smockor.
Misshandeln kostade vederbörande 25 dagsböter á 2 kr.

För uppsåtlig misshandel
av en grannfru i Ljugarn var en medelålders herre instämd. Parterna, som kommit ihop sig om några vidlyftigt promenerande höns, hade stått på var sin sida om ett staket, varvid svar. enligt fruns mening skulle ha tilldelat henne ett slag i ansiktet. Detta förnekades av svar., som: endast sträckt fram armen i riktning mot damens ansikte, en gest rätt och slätt.
För vidare utredning uppsköts målet till den 22 sept.

En gammal träta
om en skuldförbindelse samt något trassel med en båt utlöste sig den 31 juli i det att en person i Bunge överföll och misshandlade en annan person så att blodvite uppstod.
Det blev 15 dagsböter á 3 kr. samt skadestånd med 67 kr.

För uppenbar grymhet
mot en häst hade en person erhållit stämning. Hästen, som gått lös, hade råkat komma i kläm mellan ett träd och en vägg. Svar. hade hjälpt den loss, bl. a. genom att inifrån såga av husknuten. Några större skador på djuret hade han inte upptäckt, varför han använt den till lättare körslor. Senare hade dock veterinär måst eftersändas då Hästen hade ett par stora sår i ländtrakten. Djuret hade då blivit ordentligt omskött, men åkl. ansåg att svar. redan på ett tidigare stadium bort inse att djuret var skadat. Svar. vidhöll emellertid sin mening och ansåg sig inte medvetet ha gjort sig skyldig till något djurplågeri.
10 dagsböter å 5 kr.

Lånat ut motböckerna
hade trenne personer gjort för att hjälpa en medmänniska till ett festligare begående av födelsedagshippan. Det blev 10 dagsböter á 2 kr.

För olovlig införsel av spritdrycker
från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg stodo ett par herrar tilltalade: Den ene av dem medgav att han sökt smuggla in en helbutelj sprit å 7 kr., som han dock kastat i sjön då en publikan närmat sig. Den andre åtalade bestred all smuggling. Visserligen hade han. varit ombord på båten, men sådana risker som äro förbundna med spritsmuggling ville han alls inte ta. Dock lär han vid det ovan omtalade tillfället: på tal om den i havet slängda buteljen ha yttrat att det gjorde ingenting. ”för vi ha tre kvar”. Detta yttrande var emellertid endast tomt skryt betingat av en viss feststämning.
Uppskov för inkallande” av vittnen till den 22 sept.
10 dagsböter á 5 kr.

Basarpilsnern i Endre.
Tidigare har avdömts ett mål om olaga pilsnerförsäljning vid en skyttebasar i Endre den 4—5 sept. i fjol. Svar. hade då uppgivit att han haft tvenne medhjälpare, vilka nu voro instämda. De förnekade emellertid, att de haft något med pilsnerförsäljningen att skaffa.
Några inkallade vittnen hade heller ingenting märkt i den vägen.
Målet överlämnades nu och utslaget lydde på frikännande.

För olaga pilsnerförsäljning
stod en pensionatinnehavarinna åtalad. Hon hade under åren 1936, 1937 och 1938 försålt den gula drycken till avhämtning och utan samband med måltid.
Utslaget lydde på 40 dagsböter á 1:50.

Hembränt.
En person, som erkände att han av hembrännaren i skogen inköpt en och en halv liter hembränt å 4 kr. halvlitern, erkände. Han ådömdes 30 kr:s böter.

För en utelöpande jakthund
hade en person från Norrlanda att stå till svars. Han bestred att hunden var en jaktdito och framhöll att krittret aldrig brukade löpa i skogen. Vittnen hade emellertid sett att hunden vid flera tillfällen sprungit lös i skogen, vadan sålunda uppgift kom. att stå mot uppgift.
Svar. bötade 25 kr.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd hade som bekant en lantbrukare att svara för. Vid förra rättegångstillfället hade han inte infunnit sig, men var nu tillstädes och erkände.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

Några fyllerister
bötade sedvanliga belopp.

Till högsta domstolen i virkesmålet.
Hemmansägare Jacob Stenström, Stenstugu, har hos högsta domstolen överklagat hovrättens och Gotlands norra häradsrätts utslag att döma honom till 30 dagsböter å 5 kr. för att han använt för husbehov avverkade virkespartier för annat ändamål än husbehov. Han hemställer, att högsta domstolen skall undanröja underrätternas beslut och bifalla hans i målet förda talan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För snatteri
dömdes två flickor, som varit i tjänst vid en av stadens restauranger. Böterna lydde på 30 kr. vardera.

Förargelseväckande beteende
kostade en person 25 kr.

Underlåten registrering.
För underlåten registrering av motorcykel pliktade en person 15 kronor.

Olaga parkering
medförde böter på 10 kr.

Cykelförseelser.
Två på en cykel — en tia var. Fem utan lykta — också en tia var.

Två fyllerister
fingo betala en 15 och en 20 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Bilfyllerist.

Vid dagens session dömdes trafikbiligaren Gustav Herman Leonard Eklund irån Follingbo till en månads fängelse för att han framfört bil i berusat tillstånd.

En bilist
hade kört på en bil bakifrån och fick böta 10 dagsböter för sin oförsiktighet.

En olaga parkering
kostade vederbörande 10 kr. i böter.

Utan cykellykta
hade två cyklister uppenbarat sig och det blev följaktligen en tia för vardera i böter.

Nio fyllerister,
som tagit sig för mycket till bästa under Barnens dag, dömdes en till 15 kr. och åtta till 25 kr. i böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

100-kronors-tjuven häktad.

Den 18-årige yngling, som i Visby anhållits för stöld av 100 kr. ombord på motorseglaren Otelia av Sölvesborg, har nu förklarats häktad och kommer att rannsakas inför rådhusrätten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

Fick nattlogi — stal 100 kr.

En 18-årig yngling från Jukkasjärvi, som vid upprepade tillfällen vistats på Gotland som utackorderad och även nu en tid uppehållit sig i Visby, anhölls ombord på motorfartyget Gotland strax före dettas avgång till Nynäshamn i går kväll. Anmälan hade nämligen ingått till polisen att man ombord på motorseglaren Otelia av Sölvesborg, som f. n. ligger i Visby hamn, förlorat 100 kr. och misstänkte att den ifrågavarande manspersonen gjort sig skyldig till tillgreppet. Vid förhör inför polisen har han också erkänt stölden.
Ynglingen, som bl. a. innehade ett sjömanspass, hade på tisdagskvällen infunnit sig ombord på motorseglaren och begärt att gratis få följa med över till fastlandet. Detat nekades han emellertid, men begärde då att få ligga kvar ombordöver natten, en begäran som man också biföll. På förmiddagen nästa dag begav han sig från fartyget. Då man senare i skansen ombord saknade 100 kr. som förvarats i en koffert, gjordes anmälan till polisen, vilken fick del av mannens signalement och som sagt också kunde gripa honom igår kväll.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Augusti 1938
N:r 178

Rättegångssaker.

Husbehovsvirke får inte säljas.
Svea hovrätt har fastställt Gotlands norra domsagas beslut att döma hemmansägaren Jacob Stenström, Stenstugu, till 30 dagsböter å 5 kronor för att han bortfört och sålt virke, som med skogsvårdsstyrelsens medgivande uttagits på hans hemman till husbehovsbruk.

Frånöaffären.
Fabriksarbetaren Torsten Thorin, som i samband med den stora mordbrandsaffären i Frånö dömts till straffarbete i två år, har nu av Svea hovrätt försatts på fri fot. Thorin hade av häradsrätten fällts. till ansvar för anstiftande av mordbrand i sin fastighet i Frånö.

Dömd för illojal konkurrens.
Direktör B. Gylling i AB Gylling & Co. dömdes på onsdagen av rådhusrätten i Stockholm för illojal konkurrens till 30 dagsböter å 45 kr. Dessutom förpliktades han utge skadestånd med 5,000 kr. till Aga-Baltic, Svenska Radio AB, Stern & Stern och Elektriska industri AB, vilka gjorde polisanmälan med anledning av en broschyr, vars innehåll syntes dem överskrida de gränser, som äro stadgade för lojal och tilllåten reklam. Denna reklambroschyr hade utgått i åtminstone 150,000 exemplar. Rätten ansåg direktör Gyllings förfarande stå i strid mot god affärssed. och han förpliktades även ersätta motpartens rättegångskostnader med 700 kr. Direktör Gylling ämnar emellertid överklaga utslaget i hovrätten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Hemse

Köra bil onykter
brukar bli dyrbart och saknar man därtill körkort torde nöjet bli ännu dyrbarare.
En ung man, anställd i affär i Hemse, fick igår afton se att nyckeln till tändningen satt kvar i en bil, som stod utanför hotellet. Bilen tillhörde tegelmästare Jönsson, Havdhem, vilken just bevistade ett sammanträde.
Den unge mannen satte sig upp i startade bilen, med vilken han körde fram och tillbaka ett par gånger gatan. Vid en backning råkade h emellertid backa genom ett staket i närheten av hotellet, varvid staketet blev av med några spjälor och bilen fick ena bakskärmen hoptryckt. Och så var det slut med den bilfärden — kostnaderna preciseras senare vid tinget.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Två unga badstrandsspecialister fast.

Polisen härstädes har lyckats avslöja ett par unga tjuvar, som tagit till uppgift att vittja kläder på badstränderna. En av dem är 15 och den andra 17 år, och 15-åringen har förut fått villkorlig dom för spritstölder.
Det är en hel rad kap, som polisen nu avslöjat. Rovet har varit mycket skiftande och tjuvarna ha också varit tillräckligt försiktiga, att icke lägga beslag på allt de kunnat komma över. När en plånbok innehöll 70 kr., nöjde de sig sålunda med 15, och i allmänhet har det gällt mindre belopp under 10 kr. Omkring ett tiotal personer ha blivit bestulna. Sista kapet gjordes på måndagen vid Norderstrand, då även en flaska brännvin och en reservoarpenna fingo följa med jämte kr. 10: 60 i kontanter. Pengarna tyckas de ha festat upp.
Nästa fas i affären utspelas inför rådhusrätten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Våldsam volt med stulen bil.

Olycka vid ringmurens norra hörn.
En våldsam bilkullerbytta har i natt ägt rum på Strandvägen strax utanför ringmurens norra hörn. En bil, som olovligen tillgripits av en eller flera åklystna personer, fann man nämligen ligga där några meter vid sidan av vägen med hjulen i vädret. Bilen var helt övergiven och ingen’ syntes till i närheten. Utredning pågår hos polisen, men man har ännu ej kunnat komma den skyldige på spåren.
Bilen — en Chevrolet 1936 — ägdes av virkeshandlaren Viktor Jakobsson, och han hade i går eftermiddag vid 6-tiden parkerat den utanför sitt hem på Tranhusgatan. Då han hade för avsikt att snart använda den igen, låste han ej bilen. Utfärden blev emellertid inhiberad, och den olåsta bilen glömdes bort. En av husets övriga inneboende hade vid 1-tiden i natt hört hur man startat en bil utanför, men hade ej funnit det särskilt märkligt eller tänkt på att det var obehöriga, som sysslade med bilen.
En bil hade kört Strandvägen fram någon gång mellan kl. 1 och 2, men då hade ingenting synts till som tydde på en olycka. Den har troligen skett mellan 2 och halv 3, ty strax därefter hade en förbipasserande bil observerat den havererade bilen.
Farten har tydligen varit hög att döma av förödelsen både på bil och vegetation. Bilen har kommit i riktning från staden och vid det förut nämnda stället har det burit ner i vänstra diket. En flera meter hög buske har lagts till marken och över busken har bilen vält mot en vildapel, som också blev illa tilltygad, men dock hejdade bilen från flera volter. Taket blev intryckt o. en mängd andra skador och bucklor uppstodo givetvis. Glasrutorna höllo emellertid ihop och troligen är det detta som gjort att föraren tycks ha undkommit fullkomligt oskadd, ty inga blodfläckar ha synts till i bilen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175