Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri, förargelseväckande beteende och misshandel var en målare från Rute instämd. Han bestred åtalet och målet uppsköts för vittnens hörande till den 27 oktober.

De cyklande springpojkarna.
En springpojke, som med våldsam fart cyklat nedför Adelsgatan och därvid påkört en liten gosse, hade i dag att inför rätta svara för sitt tilltag. Han erkände och yttrande meddelas vid nästa sammanträde.

Brännvinsdrickning på nykterhetskafé är som bekant icke tillåtet. I glädjen över att slippa den s. k. lumpen hade dock ett par herrar gjort sig skyldiga till denna förseelse. De fingo böta 30 kr. var. Den tredje supbrodern råkade senare på dagen även fast för fylleri och bötade tillsammans 45 kr.

Smuggling.
En norsk sjöman, som råkat fast för fylleri, innehade vid anhållandet 2/3 liter sprit, som han olagligen ilandfört från estniske ångaren Vidzeme. Yttrande den 20 dennes.

En fyllerist, som desslikes gjort sig skyltliv till förargelseväckande beteende och våldsamt motstånd mot polis, fick böta 40 kr. plus 25 dagsböter å 2 kr. Fyra andra fyllerister bötade tillhopa 80 kr.

Bilföraren slapp ej betala skadestånd.
Efter besvär av snickaren Herre Hjalmar Pettersson i Visby har Svea hovrätt med ändring av Gotlands norra domsagas häradsrätts utslag den 11 april förpliktat byggmäst. Karl Johan Nilsson i Ljugarn till honom utgiva 1.231 kr. i skadestånd till följd av motorolycka.
Den 27 juli 1930 inträffade å allmänna landsvägen mellan Alskog och Ljugarn en kollision mellan en av hr Nilsson förd bil och en av snickaren Karl Johan Elias Algren förd motorcykel. varvid hr Pettersson, vilken medföljt som passagerare å motorcykeln, skadats. Häradsrätten, som ogillade hr Petterssons skadeståndsyrkande, ansåg det av utredningen i målet framgå, att hr Ahlgren vore ensam vållande till sammanstötningen. Hovrätten förklarar emellertid, att det av omständigheterna i målet icke framgår, att hr Nilsson är fri från vållande till olyckshändelsen. Han är därför skyldig att till hr Pettersson utgiva skadestånd, vilket – såvitt nu kan hodömas – kan beräknas till 3,826 kr. I målet är emellertid upplyst, att herr Pettersson på grund av en av försäkringsanstalten samatbete honom meddelad olycksfallsförsäkring uppburit 2,595 kr. 1 försäkringsvillkoren har stadgats, att hans rätt till skadestånd överginge å anstalten intill ett belopp, motsvarande anstaltens utlägg och kostnader för olycksfallet. Hr Pettersson får följaktligen anses ha till anstalten överlåtit rätten att av hr Nilsson utkräva skadestånd i den mån ersättning sålunda av anstalten utgivits. A det skadestånd, vartill han är berättigad, bör sålunda avräknas ett belopp av 2,595 kr. Hr Pettersson äger att i särskild rättegång föra den talan om ytterligare ersättning, vartill fog kan förefinnas. Det kan nämligen ännu ej avgöras, om och i vad mån han för framtiden kommer att lida men av skadorna. Vid sådant förhållande kan hans yrkande om utbekommande av invaliditetsersättning icke f. n. bifallas.
Hovrättens utslag är enhälligt. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Utryckning med förhinder.

Stadsfiskalen i Örebro hade hos stadsfiskalen härstädes begärt häktning av f. försäljningsombudet Edvard Bengtsson från Hjorted, Kalmar län, född den 13 aug. 1911, vilken under sommaren fullgjort värnplikt vid 38:dje komp. å Visborgs slätt och i går skulle rycka ut. Han var anmäld för förfalskning. Då ett par polismän i går skulle hämta honom vid infanterikåren, hade han emellertid redan begivit sig därifrån. Han anträffades senare på kvällen nedkrupen i ett lastrum på en av båtarna i Visby hamn, med vilken utryckningen skulle ske. Han anhölls och infördes till kronohäktet och får uppenbarligen sedermera göra hemfärden med fångtransport.
— Då de värnpliktiga från landsbygden i går afton skulle avresa med tåget söderut, var en av de utryckande så överlastad, att han nekades att medfölja kontingenten. Han anhölls av polisen och insattes i polis vakten i avvaktan på, att håns tillstånd skulle förbättrag. Vid avvisiteringen i polisväkten befanns han emellertid inneha en hel del gevärspatroner, som uppenbarligen tillgripits från kronan, icke mindre än 100 skarpa patroner samt dessutom ett 50-tal löspatroner. Anmälan om saken har i dag av polisen gjorts till infanterikåren, varför den anhållne fått återvända till Visborgs slätt, där han sannolikt får stanna, tills krig rätt hunnit yttra sig i saken. Florshuvan och ännu mera patronerna i bagaget komma säkerligen a tt bereda honom en ganska obehaglig avslutning på värnpliktsövningarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

För stöld

har landsfiskalen i Slite häktat och till kronohäktet införpassat siömannen Ture Liljeqvist, född i Kramfors år 1910 och skriven därstädes.
Liljeqvist besökte i lördags hotellet i Slite, där dans var anordnad. Då han skulle avlägsna sig och fara till Fårösund, där hans fartyg låg, hade han försett sig med en överrock, som tillhörde en annan av gästerna. Han hade tidigare på kvällen sökt tillgripa en annan rock, vilket emellertid förhindrats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Hösttingets andra sammanträde, Ordf. förste notarie G. Karlbrink och assessor G, Beling).
Nio cyklister voro instämda för att de saknat tänd lykta på sina fordon. Det blev en tia i böter per man. Lika mycket bötade fyra andra cyklister, som hafs en passagerare på ramen.

För fylleri fick en person böta 15 kr.

Två stycken herrar från Lärbro hade på en basar uppträtt berusade samt ställt till allmän förargelse genom sitt uppförande. De fingo punga ut med vardera 40 riksdaler.

På ett föredrag i Katthammarsvik den 18 september hade bland annat infunnit sig fyra fiskare från östergarn. Föredraget, som hölls på missionshuset, handlade om Ost-Turkestan, ett ämne, som i synnerhet en av dö fyra ansåg sig behärska betydligt bättre än föredragshållaren själv. Av den anledningen gjorde omförmälde herre små inpass under föredragets lopp och lovade bl. a. föredragshållaren stryk, emedan han ljög. Till slut lyckades man få ut vem derbörande från lokalen, men väl utanför började svaranden skrika och skräna, att han ville »ha tag i predikanten. Svaranden förklarade nämligen, att han själv varit i Ost-Turkestan och mycket välte »att predikanten ljög,». I allt detta understöddes han livligt av sina kamrater, som naturligtvis enbart beundrade en så mäkta vittberest och kunnig man. Kvartetten erkände nu allt vad som lades den till last och domen lydde på 40 kronors böter för tre av de tilltalade och 65 kr. för en.

För förseelse mot motorfordonsförordningen stod en chaufför från Visborgs slätt tilltalad. hade framfört lastbil som saknade nödiga skyltar om maximilast m. m. Även ägaren av bilen var instämd för samma förseelse. Svarandena erkände endast delvis, varför målet på åklagarens begäran uppsköts till nästa sammanträde.

För stöld av en primuslykta värd 20 kr. stod en ladugårdsförman tilltalad. Tillgrepet hade skett, då svaranden flyttat från en föregående anställning. Han påstod nu, att han blivit illa behandlad och bland annat icke fått ut sin lön ordentligt. När han sedan flyttät hade lyktan kommit med i packningen och sedan hade svar. skämts för att ämna den tillbaka. Åklagaren ansåg att svarandens version av ändelseförloppet var uppdiktad. Svar, hade nämligen under utredningen kommit med tre, fyra historier, som alla vore olika Svaranden anhöll om lindrig) dom och ansåg sig redan tillräckligt straffad genom allt obehag han haft. Målet förekommer åter den 31 oktober.

För misshandel av sina svärföräldrar vid två olika tillfällen hade en skomakare åtalats. Den 25 september 1930 hade svar., som då bodde hos svärlöräldrarna, kommit hem berusad och i det han ropat »Jag skall mörda dig gubbdj.. hade han försökt att misshandla svärfadern, som dock lyckats undkomma. I trappan hade svar. sedan mött svärmodern, som till svar på något yttrande fått orden »håll käften käring. I detsamma hade den bålde riddaren slagit till henne så att blodet störtade både ur näsa och mun. Den slagna måste föras till lasarettet, där det konstaterades att kåkbenet var avslaget på tre ställen. I juli i år hade svaranden fått höra, att svärföräldrarna skulle ha talat illa om honom och han hade då begivit sig hem till deras bostad och ånyo börjat gräla, men blivit utkastad. I det slagsmål, som blev följden. hade svärfadern blivit misshandlad. Svaranden förnekade nu inför rätten att han slagit sin svärmor. Hur hon fått sina skador hade han inte alls reda på. Att han slagits med svärfadern ville han inte förneka, men han hade varit den överfallne och handlat endast i självförsvar. Målet uppsköts till den 31 oktober för vidare utredning.

Andjakt på förbjuden tid kostade en herre 5 dagsböter å 5 kr.

Målet angående bilkollisionen den 26 juni på vägen Buttle-Etelhem överlämnades nu av samtliga parter och utslag meddelas vid nästa sammanträde.

Kalabaliken i Roma den 30 juni då en hemmansägare och en sockerfabriksarbetare haft en liten uppgörelse, var i går åter före. Två vittnen hade inkallats. Båda sågo att svar. knuffade omkull målsägarens åldriga fader, men nade för övrigt ingenting nytt att meddela. Utslag nästa sammanträde.

Fylleri, misshandel och förargelseväckande beteende hade att par dräp ar gjort sig skyldiga till. Den ene dömes för fylleri till 10 kronors böter och för förargelseväckande beteende till 15 kronors böter. Den andre frikändes angående fylleriet men dömdes för misshandel till 10 dagsböter å 3 kr. samt för förargelseväckande beteende till 10 kronors böter.

Slarv med besiktning av bil kostade en person 15 dagsböter å 2 kr, En annan bilförare fick böta 10 dagsböter å 2 kr. lör att bilens bromsar ej fungerade samt 10 kr. för att han ej kunnat visa körkort.

För olaga gårdfarihandel bötade en person 9 dagsböter å 2 kr.

Fyllers, förargelseväckande beteende och vådsamt motstånd mot polis kostade en herre 20 kronors böter plus 10 dagsböter å 3 kr.

Två körkortslösa motorcyklister bötade resp. 20 och 15 dagsböter å 2 kr.

Bilolyckan på Hejdebyväg.
Den såsom vållande till bilolyckan på Hejdebyväg midsommarnatten tilltalade chauffören dömdes för ovarsam framfart till 100 dagsböter å 3 kr.

I yrkesmässig trafik hade en chaufför kört t ett par års tid utan !att vara därtill berättigad. Han fick böta 30 dagsböter å 2 kr.

För djurplågeri fick en lantarbetare böta 10 dagsböter å 2 kr.

Förseelse mot lotteriförordningen kostade trenne personer resp 21 dagsböter å 3 kr. 21 dagsböter å 2 kr. samt 15 dagsböter å 3 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 oktober 1932
N:r 230

Vid kronohäktet

förvarades vid september månads ingång 14 fångar. Under månaden ha tillkommit 1 och avgått 2, vadan antalet vid månadens slut är 13.
Häktade O. E. Carlsson, »det borrande X:et», som dömts till intagning på vårdanstalt, har besvärat sig över domen hos hovrätten och väntas också komma att fullfölja talan i högsta instans. Han har under tiden överflyttats till centralfängelset på Långholmen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Kollisionen vid Hagbylund
, då en bil, som kom från staden med stark fart, kolliderade med motorcykel, sam, kör. de ut från en gård, var även denna gång föremål för rättens utredning. Denna gällde i första rummet värderingen av skadorna på motorcykeln. Motorcykelns ägare anser. att han så väl vårdat sitt fordom, att detta, ehuru av 1919 års modell, var vårt 1500 kr. Ett vittne värderade cykeln till 1,600 kr., ett annat till 800 kr. samt två andra till 400 å 500 kr. En verkstadsägare ville reparera cykeln för 350 kr., varvid dock cykeln skulle undergå an värdeminskning av 100 kr., medan en annan verkstadsägare ansåg att en tillförlitlig reparation icke kunde göras under 675 kr. Bilistens ombud ansåg att motorcyklisten borde ställas till ansvar icke blott för försummelse att ge signal utan för bristande försiktighet och betecknade bilistens skuld till händelsen såsom mycket ringa, Motorcyklisten lade däremot skulden helt på bilisten. Målet överlämnades och utslag meddelas den 20 okt.

Gammal kärlek rostar ej.
En arbetare hade år 1929, då han händelsevis enligt eden uppfattning blott varit lite glad till sinnes och sjungit »littan tittan», så som hans sedvänja är, blivit anhållen av en yngre polisman och sedermera dömd för fylleri. Sedan dess har han haft ett horn i sidan till konstapeln ifråga och enligt dennes uppgift passat på tillfällen att okväda honom. För ett par månader sedan hade konstapeln en söndagsmorgon strax efter båtarnas ankomst vid hamnen tillsagt en berusad person att försvinna från platsen. Arbetaren ifråga, som kommit tillstädes och sett att den berusade icke blev anhållen, hade då mitt i folksamlingen gått fram till konstapeln, lyft sin käpp mot honom och med högröst utbrutit: »Den kan du låta gå din s-ns drummel, men mig skulle du ta, fast jag va nykt». Konstapeln hade nu rapporterat saken Den berusade personen hade sedermera blivit anhållen och dömd för fylleri.

För sitt ärekränkande yttrande stod nu vederbörande tilltalad inför rådhusrätten. Då rättens ordförande uppläst rapporter och tillfrågat svaranden, om densamma var riktig, förklarade denne, att lian hörve så illa, att han icke uppfattat ett ord. Då han erbjöds att läsa en avskrift, förklarade han, att han icke hade några glasögon med sig. Då hans yttrande enligt rapporten till sist skreks honom i örat, utbrast han emellertid med övertygelse: »Det stämmer». Därmed var saken klar och svaranden dömdes att böta 25 kr.

Trafikförsaelser.
En militär hade häromkvällen vid halv 12-tiden ertappats av polisbilen vid Soldathemmet, då han åkte cykel utan tänd lykta. Han hade åberopat, att han var militär och. hade rått :att åka utan lykta samt därefter förklarat, att lyktan gått sönder. Han hade emellertid tillhållits att icke fortsätta utan lykta. Vid” Södervärns folkskola hade poliserna emellertid åter funnit honom, varvid han vägrat att Iämna av polisen begärda uppgifter om nå= etc. Han fick böta 10 kr.

Två andra cyklister hade gjort samma förseelse, den ena hade också medfört passagerare. De fingo böta resp. 5 och 10 kr.

För oförsiktighet vid förande lev motorcykel från artillerigården ut på Södra Hansegatan fick en konstapel böta 20 kr.

För fylleri och slagsmål var en person från landsbygden tilltalad. men hade icke iakttagit inställelse. Målet uppsköts på två veckor.

Två andra fyllerister fingo plikta vardera 15 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Polisman brister i redovisning.

En förutvarande polisman på Sudret har befunnits brista i redovisning av inkasserade medel, vilket upptäcktes vid revisor Bergenströms granskning av vederbörandes inkassoböcker, Vid revisionen saknades 1,464 kr. För att täcka detta belopp lyckades vederbörande dels genom lån på växel dels också genom lån hos privatpersoner skaffa ihop något över 1,400 kr., men ännu återstår att redovisa kr. 49,16. Han var nu instämd för rätta och personligen närvarande. Landsfogde Broms uppträdde som allmän åklagare. Svar. kunde ej förklara, varför han slarvat. Åkl. yrkade ansvar för vårdslöshet och oskicklighet i tjänst samt förskingring av kr. 1,464, 04.
Utslag via oktobersammanträdet.

Blockaden i Klintehamn.
Som tidigare meddelats skulle en blockadhistoria från Klintehamn dragas inför häradsrätten. Våren 1931 förklarade Byggnadsträarbetareförbundets avdelning i Klintehamn byggnadsfirmorna Hägg och Siggelin i Klintehamn i blockad, och vid sammanträde med avdelningen 4 juni samma år beslöts prickning av 10 arbetare, som, trots blockaden, tagit anställning hos firmorna, vilket publicerats genom annons i Gotlands Folkblad och genom anslag i Klintehamn. För denna prickning hade nu de tio uttagit stämning på ledarna för fackföreningen Edv. Nilsson och Alb. Broberg.
Då målet påropades inställde sig advokat Sven Hultman som ombud för käranaena samt svarandena personligen med biträde av advokat Arnold Sölvén från Stockholm.
I stämningen framhölls, att prickningsanordningen varit menlig för kär:s goda namn och rykte samt deras fortsatta utkonstmöjligheter. De 10 kärandena begärdera vardera 100 kr; i skadestånd jämte rättegångskostnader.
Svar.-ombudet inlämnade en längre skrift, i vilken det först påstods, att det varande åtalet var ett led i Allmänna Valmansförbundets byrås för näringsfrihet kampanj mot de organiserade arbetarnas kamp för bättre förhållanden, Vidare presterades en utredning om vad blockad eller strejk är. Vidare framhölls att för straffbarhet fordras att gärningen, för vilken beskyllningen gäller, är för vederbörande nedsättande, och icke prickningen i och för sig.
I den diskussion, som uppstod mellan ombuden, framhöll adv. Hultman, att han eller hans huvudmän ej hade en aning om Allmänna Valmansförbundets verksamhet på hithörande område och att det ligger i sakens natur, att ingen arbetsgivare med kollektivavtal vågar anställa en prickad av fruktan för blockad. Slutligen bestred svar.-omb. att muntligt utspridande av prickningsbeslutet skett samt att svar. vore ansvariga för publicerandet därav.
Sedan parterna framställt ersättningsyrkanden, överlämnades, målet och meddelas utslag vid nästa sammanträde.

Frånvaro av körkort
vid motorcykelkörning kostade en person 60 dagsböter å 2:— kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Hösttingets 2:dra sammanträde. Rättens ordf. häradshövding H. Krok.
Tvist om en handling.
En tvist av mera ovanlig art har anhängiggjorts vid rätten. Det rör sig om ett kammarkollegiets skatteköparebrev av år 1760, vilket tvenne personer vill vara innehavare av. Lantbr. Johan Mattsson Isoms i Väte, har tidigare innehaft handlingen från den tid han var ägare av Rikvide i Silte, som handlingen berör. Sedan har handtingen vid en tvist om fiskevatten i Petesviken år 1923 lånats av intressenter i nämda tvist och slutligen hamnat hos lantbr. Olof Hansson. Kyrkeby i Hablingbo, vilken numera är ägare till en del av Rikvide. Ovannämde Mattsson vill nu ha handlingen tillbaka, men Hansson har vägrat, enär han ansåg sig vara rätte ägare till det unika papperet. Och så har Jet blivit process. tvenne vittnen hördes, vilka kunde styrka att handlingen lånats av Mattsson. Och därmed överlämnades målet och nästa gång säger rätten ifrån, vem som får antikviteten.

Tillgrepp.
En ung fru var instämd för tillgrepp vid Kneippbyns restaurang, där hon varit anställd som städerska förliden sommar. En hel del kuddar och filtar hade från restaurangen bortkommit, och en filt hade påträffats hos svar. Hon erkände tillgreppet av denna filt, mens bestred, att hon tagit mera. Förundersökning skall verkställas, och atom avkunnas nästa gång.

”Styrinrättningen krånglade”.
Chauffören Alb. Öberg från Sanda år tilltalad för att ha kört bil i berusat tillstånd och ej kört med nödig varsamhet. Han bestred, att han varit berusad, hade först inte smakat sprit under dagen men sedan en kaffehalva. och han hade visserligen kört i diket, men detta, berodde på .bed i styrinrättningen. Sprit fanns med i bilen men hade inte smakats. Åkl. begärde uppskov för bevisning. Målet förekommer åter nästa gång.

Bilmål.
Lantbr. Helge Persén i Lärbro var instämd för att han låtit sin bil gå i persontrafik utan att denna varit besiktigad härför. Han erkände och fick böta 25 kr. – En fiskare i När dömdes till 25 dagsböter å 1 kr., för att han ej haft sin bil i vederbörlig ordning trafikförsäkrad.

Olaga handel.
En agent i Visby står tilltalad för att utan rättighet därtill ha försålt skodon i Burgsvik. Han framhöll som förmildrande omständighet, att han handlat i god tro, då firman, han sålde för, löst rättighet för tillfällig handel på vissa platser, bl. a. Burgsvik. Åkl. hade emellertid varnat svar. i förväg!. Utslag nästa gång.

Utslag:
För förskingring av en separator, som Inkö, på avbetalning, dömdes en person i Visby, tidigare bosatt i Västerhejde, till 50 dagsböter å 1 kr.

För djurplågeri dömdes Oskar Karlsson, Världsände i Klinte, till 50 dagsböter å 2 kr., varjämte han skall ersätta veterinärkostnader med 36 kr.

För hemfridsbrott hos statkarlen E. Andersson, Källgårds i Stenkumla, ha Set Pettersson, Lärbro, och Bertil Lindgren, Visby, stått tilltalade. Lindgren fick nu för skadegörelse böta 10 kr. samt för misshandel 110 kr. och Pettersson för misshandel till 50 kr. Lindgren skall ersätta gårdens ägare för skadegörelsen med 40 kr. och båda svarandena skola solidariskt utgiva till makarna Andersson 60 kr. för sveda och värk.

Polisman brister i redovisning.
En förutvarande polisman på Sudret har befunnits brista i redovisning av inkasserade medel, vilket upptäcktes sid revisor Bergenströms granskning av vederbörandes, inkassoböcker. Vid revisionen saknades 1,461 kr. För att täcka detta belopp lyckades vederbörande dels genom län på växel dels också genom län hos prisatpersoner skaffa ihop något öser 1,400 kr., men ännu återstår att redovisa kr. 49, 16. Han var nu instämd för rätta och personligen närvarande. Landsfogde Broms uppträdde som allmän åklagare. Svar. kunde ej förklara, varför han slarvat. Åkl. yrkade ansvar för vårdslöshet och oskicklighet i tjänst samt förskingring as kr. 1,461, 0.1. Utslag via oktobersammanträdet.

Blockaden i Klintehamn.
Som tidigare meddelats skulle en blockadhistoria från Klintehamn dragas inför häradsrätten. Våren 1931 förklarade Byggnadsträarbetareförbundets avdelning i Klintehamn byggnadsfirmorna Hägg och Siggelin i Klintehamn i blocks och sid sammanträde med avdelningar en 4 juni samma är beslöts prickning as 10 arbetet, som, trots blockaden, tagit anställning hos firmorna, silket publicerats genom annons i Gotlands Folkblad och genom anslag i Klintehamn. För denna prickning, sade nu de tio uttagit stämning på lenrna för fackföreningen Eds. Nilsson och Alb. Broberg.
Då målet påropades inställde sig advokat Sven Hultman som ombud för kärandena samt svarandena personligen med biträde as advokat Arnold Sölvén från Stockholm.
I stämningen framhölls, att prickningsanordningen varit menlig för kärrs goda namn och rykte samt deras fortsatta utkomstmöjligheter. De 10 kärandena begärdera vardera 100 kr. i skadestånd jämte rättegångskostnader.
Svar.-ombudet inlämnade en längre skritt, i vilt n det först påstods att det frånvarande åtalet var ett led i Allmänna Valmansförbundets byrån för näringsfrihet kampanj mot de organiserade arbetarnas kamp för bättre förhållanden. Vidare presterades en utredning om vad blockad eller strejk är. Vidare framhölls att för straffbarnet fordras att gärningen, för silken beskyIlningen gäller är för vederbörande nedsättande, och icke prickningen i och för sig .
I en diskussion, som uppstod mellan ombuden, framhöll adv. Hultman, att han eller hans huvudmän ej hade en aning om Allmänna Valmansförbundets verksamhet på hithörande område och att det ligger i sakens natur, att ingen arbetsgivare med kollektivavtal vågar anställa en prickad as fruktan för blockad. Slutligen bestred svar: omb. att muntligt utspridande av prickningsbeslutet skett samt att svar. vore ansvariga för publicerandet därav.
Sedan parterna framställt ersättningsyrkanden, överlämnades målet och mas utslag vid nästa sammanträde.

Frånvaro av körkort vid motorcykelkörning kostade en person 60 dagsböter å 2:- kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Motorkollionerna.

En kollision hade en dag i augusti, månad ägt rum vid artillerikasernen härstädes. En kortege av motorfordon hade kört ut från artillerigården på Södra Hansegatan, bland fordonen också en motorcykel. Just då denna kommit i grinden, hade en bil kommit gatan fram och befann sig på 5 m:s avstånd. Motorcykelns förare hade ’eke bromsat utan kört ut på vägen i avsikt att lämna bilen rum bakom, medan bilens förare ansett enda möjligheten att undvika kollision vara att svänga något åt höger. Följden blev kollision på högra väghalvan, i bilens körriktning räknat, varvid motorcykeln blev åtskilligt skamfilad. Åklagaren hade åtalat den konstapel, som fört cykeln, då han ansett, att denne borde ha bromsat in cykeln i grinden, så snart han observerat bilen. Målet överlämnades och yttrande meddelas den 29 sept.

Vid magasinerna vid yttre hamnen hade likaledes en kollision inträffat. En lastbil hade kommit fram mellan magasinerna, då samtidigt en annan lastbil kommit från vågbrytaren. Föraren av den förra hade ansett sig vara först vid korsningen och fortsatt, medan den sistnämnde såsom kommande från vänster ansett sig ha förtursrätt. Ingen bromsade alltså, innan det var försent. Åklagaren ansåg, att vänsterregeln hade bort tillämpas och yrkade ansvar Då den ene av kontrahenterna för hans försummelse i denna del. Den andra var åtalad för att han icke skulle ha givit signal omedelbart före korsningsn. Själv påstod han, att han givit två korta signaler, men två vittnen förklarade vid polisförhör, att de icke iakttagit dessa signaler. Ett vittne hade också ansett, att sistnämde förare kört oförsiktigt. Målet uppsköts på två veckor.

Tre trallande pojkar.
Tre studerande voro tilltalade för att de vid 1-tiden en natt 1 förra veckan »fört oljud», som åklagaren hjärtlöst nog benämde saken, å Trädgårdsgatan. Samtliga erkände skriftligt och fingo böta vardera 25 kronor.

Fylleri och slagsmål voro trenne personer tilltalade för. En person från landsbygden hade givit en föreställning å S:t Hansgatan, medan två andra tillsammans arrangerat en liknande i hörnet av Strandgatan och Skogränd. Samtliga erkände. Böterna blevo resp. 45, 40 och 25 kr.

Mot hälsovårdsordningen hade en fastighetsägare syndat, vilket medförde 5 dagsböter å 4 kr. eller summa 20 kr. i böter.

För onykterhet vid ratten fick smeden Gunnar Pettersson böta sammanlagt 140 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220

Qvarvarande fångar

å härvarande cellfängelse den 31 juli 1875:
Ransakningsfångar:
af Mankön 3
af Qvinkön 1

Straffångar:
af Mankön 7
af Qvinkön 1
Summa 12.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Augusti 1875
N:r 61