Bröllop

ägde i går rum i domkyrkan, då vulkanisören Arne Gustavsson sammanvigdes med fröken Hildur Gullman, dotter till framlidne skräddaremästaren Joh. Gullman och hans likaledes framlidna maka.
Vigseln, som förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg, inleddes med att brudens broder, musikdirektör G. Gullman, Västerås, på orgeln spelade Preludium i Ess-dur av J. S. Bach. Efter vigselakten sjöng fru Anna Lagergren-Norström från läktaren Morgonsång ur Höga Visan av Melartin. Vigselförrättaren höll därefter ett anslående tal till brudparet. Som utgångsmarsch spelade dir. Gullman kröningsmarsehen ur Profeten av Meyerbeer.Då brudparet och de inbjudna gästerna . senare samlats i Helgeandskyrkan, spelade stud. Åke Engström på piano Bröllopet på Troldhaugen av Grieg. I övrigt hyllades brudparet under festens gång genom tal och sång av flera talare och Helgeandskyrkans kör. Ett 40-tal telegram anlände till högtiden.
Senare på aftonen var supé anordnad för släkten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Bröllop

firades i söndags mellan löjtnanten i Gotlands infanteriregementes reserv, fil. kand. Henning Ansén och rödakorssystern Margit Gustafsson, dotter till godsägaren Lars Gustafsson och hans maka, Arboga.
Efter vigseln, som ägde rum i Arboga Landskyrka, gåvo brudens föräldrar middag för ett antal inbjudna i sitt hem, Viby gård. Senare avreste de nygifta på bröllopsresa, som ställdes till Italien.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Landsbygden. Fidenäs.

FIDENÄS.
Kyrkvigsel förrättades i lördags i Alva kyrka av kyrkoherde Ernst Hejneman, då kontrollassistenten Ivar Larsson sammanvigdes med fröken Gunhild Nylund, dotter till stationsföreståndaren J. Nylund och hans maka. Kyrkoherde Hejneman, som konfirmerat bruden, höll efter vigselakten ett hjärtligt lyckönskningstal till brudparet, varefter de inbjudna gästerna foro till brudens hem, där middag intogs, tal höllos, telegram upplästes och skott lossades.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
Ett stilfullt bröllop firades i går mellan stationsinspektor Karl Gustav Klaesson, Stånga, och fröken Märta Johansson, Lindvide i Burs, dotter till f. hemmansägare Johan Mårtensson och hans maka. Sedan gästerna samlats i Stånga kyrka anlände brudparet och hyllades då genom ”kimbning” på kyrkklockan. Vigseln förrättades av kontraktsprosten G.
A. Kronqvist som i varmhjärtade ordalag lyckönskade brudparet. Efter vigselakten, som omslöts av psalmerna 306 och 233 utfördes solosång av folkskollärare Reinhold Dahlgren. Under tonerna av en festmarsch begav sig så brudparet och gästerna till bilarna. I brudens hem intogs middag och därunder hölls tal av bruttbonden, folkskollärare Dahlgren.
Under aftonens lopp anlände en mängd lyckönskningstelegram från. när och fjärran. I morgon kväll bege sig de nygifta på en bröllopstripp till västkusten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Kyrkbröllop

firades här i lördags mellan civilingenjören Kurt Radhe, Uppsala, och fröken Annie Dahlbäck, dotter till riksbanksdirektör Henrik Dahlbäck och hans maka, född Lundell. Vigseln förrättades kl. 4,30 i domkyrkan och som vigselförrättare fungerade stiftsadjunkt Bror Colstrup. Brudparet uppvaktades av sex par tärnor och marskalkar, nämligen fil. kand. Stig Radhe—fröken Ilse Gurke, civilingenjör Sten Collianderfröken Else Serboni, löjtnant K. A. Nordell—fröken Valborg Rettig, agronom N. Dahlbäck—fröken Greta Åberg, hr Kurt Brundin—fröken Inga Stengård samt teknolog Kaj Hallgren—fröken Anne-Marie Öhlén.
Som kyrkomarskalkar fungerade civilingenjörerna G. Laurell och L. G. Hult.
Vid vigseln i kyrkan medverkade kyrkosångare Sven J:son Bernander med solosång och utförde ”I himlar sjungen” och ”En engel har rort ved din Pande av Lange—Müller.
På kvällen gavs middag i brudens hem för släkt och vänner. Ett 100-tal telegram sändes under dagen till brudparet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174

Kyrkbröllop

firas härstädes lördagen den 30 dennes i domkyrkan emellan civilingenjör Kurt Radhe, Uppsala, och fröken Annie Dahlbäck, dotter till riksbanksdirektör Henrik Dahlbäck och hans maka, född Lundell. Vigselakten förrättas kl. halv 3 av stiftsadjunkt Bror Colstrup. Vid vigseln kommer kyrkosångare Sven Bernander att sjunga Lovsång av Beethoven och En Engel har rört din Pande av Lange-Mäller. Musikdirektör Gustav Gullman medverkar vid orgeln.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Kyrkbröllop

ägde i torsdags rum i Gärdslösa vackra medeltidstempel, där ingenjör Bertil Kassell, Kalmar, gotl. sammanvigdes med skolkökslärarinnen fröken Karin Sålander, dotter till f. folkskoll. Gustav Sålander, Gärdslösa.
Kyrkan var klädd med björkar, blommor och levande ljus. Utom de inbjudna hade många av allmänheten infunnit sig för att bevista vigselakten. Vigselförrättaren var kyrkoherde N. Svensson, som i samband med vigseln riktade några varmhjärtade ord till de nygifta. Från läktaren utfördes solosång av kantor Greta Ohlsson.
Efter vigselt gav brudens fader middag i sitt hem för ett 40-tal inbjudna. Under denna blev brudparet föremål för upprepade hyllningar i tal och sång. Tal höllos bl. a. av Kyrkoherde Svensson, f. folkskoll. Arthur Adler och kantor Nordmark, Borgholm. Ett 50-tal telegram anlände och upplästes av kantor Nordmark.
På. kvällen samlade sig en stor folkmassa utanför bröllopsgården och hyllade brudparet med livliga hurrarop.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 14 Juli 1938
N:r 159

Landsbygden. Sanda.

SANDA.
Ett synnerligen trevligt bröllop hölls här den 11 dennes i brudens hem hos lantbrukare Oskar Olsson, Bjästafs, då hans dotter Edith sammanvigdes med lantbr. Edvin Olsson, Norrgårda.
Vigseln skedde i Sanda kyrka och förrättades av kyrkoherde H. Carlson.
Efter vigseln höll kyrkoherden ett varmhjärtat tal till brudparet.
Färden ställdes sedan till bröllopsgården, där middag serverades. Under middagen upplästes en del telegram och lyckönskningar.
Som bruttöverska fungerade fröker Greta Österlund, Hästnäs, Visby, och som bruttbonde lantbr. Axel Sundberg, Hemse.
På kvällen reste brudparet med uppvaktning till Visby, brudparet för att fortsätta vidare på en bröllopsresa via Kalmar.
Vid båtens avgång uppvaktades brudparet med hurrarop och sång samt risgryn i massor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Landsbygden. Linde.

LINDE.
Ett ståtligt kyrkbröllop
firades här i söndags, då lantbr. NilsOlof Jacobsson, Duckarve, sammanvigdes med fröken Gertrud Jacobsson, Myrungs, dotter till framlidne lantbrukaren Johan Jacobsson och hans efterlämnade maka.
Vigseln förrättades av kyrkoherde Olof Havrén, och efter högtidligheten i kyrkan gav brudens broder middag för den närmaste släkten vid Myrungs.
Som bruttbonde fungerade lantbrukaren Waldemar Niklasson, Bjers i Lojsta, och som bruttöverska brudens syster, sjuksköterskan Dagmar Jacobsson, Stockholm. Under middagen upplästes en stor mängd telegram.
På kvällen avreste brudparet på bröllopsresa till Dalarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1938
N:r 157

Kyrkbröllop

firas söndagen den 17 dennes i Lärbro emellan kassören vid Centralkassan Torsten Bergström härstädes och fröken Edith Mörrby, dotter till framlidne folkskolläraren i Hellvi Arvid Mörrby och hans efterlämnade maka, född Johansson. Vigselakten förrättas i Lärbro kyrka kl. 4 e. m. av brudens kusin domkyrkoadjunkt Folke Thuresson. Efter vigseln ger brudens moder middag å Slitebadens hotell för ett antal inbjudna gäster.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1938
N:r 157