Idrott och sport.

Gotlands motorförenings orienteringstävling
natten till söndagen blev en synnerligen lyckad sådan, spännande och ganska svår, utan att dock materielen bör ha blivit så illa åtgången. Deltagarna torde ha varrit ganska nöjda med densamma, och det enda man kan beklaga var att motorcyklarna icke kunde fullfölja tävlingen. Starten gick kl. 7 på lördagskvällen från platsen utanför J. E. Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, och körordern, som då utdelades förutsatte att deltagarna skulle återvända dit, men vid återkomsten fingo de nya order vid Österby och körde i stället till västra mynningen av Lancastergränd, där ännu en körorder utdelades och deltagarna sändes ut på södra Gotland, där prövningarna fortsatte.
Från Visby bar det emellertid först norrut på första etappen. Vägen över Annelund—Hästnäs—Gellungs i Vestkinde—kanalen—Etebols i Lummelunda —vägskälet c:a 500 meter väster om H i Hangvar—Sigsarve i Hangvar—Halls kyrka—Nors— Hallshuk—Vestös—Ganns ödekyrka—Ytlings i Othem—Boge—Hejnum kyrka—Tomase i Lokrume—skolan Haltarve—Björnungs i Lokrume—»granar» i Bro—Vatlings i Fole—Hejdeby—Visby (Lancastergränd)—Norrgårda i Tofta—Ragnvalds södra—Eskelhem—Mästerby kyrka—handelsboden i Väte—Gullarve i Väte—Dals—Krämplösa—över skogen till landsvägen från Lojsta vid Stebstu—Ejmunds—Stenkumla kyrka—Visby och målet.
Alla tre motorcyklarna mäste ge upp strax i början av tävlingen, och en av bilarna fastnade vid en vändning uppe i Lummelunda, vilket sinkade en del, varpå bilen ifråga i Hallsskogarna körde bort sig och gav upp. Det blev alltså sju bilar, som toga sig tillbaka till Visby, men av dessa kommo endast 5 medan målet ännu var öppet, d. v. s. till kl. 6 på söndagsmorgonen. I mål inkommo ekipagen i följande ordning: nr 2 Sellin på Ford kl. 4,38, nr.8 Norman, Chevrolet, 4,41; nr 11 Knut Falck, Ford, 4,42; nr 4 Gustaf Falck, Opel, 5,19; nr 5 Leibertz, Whipet, 5,24; nr 10 Elisabeth Johansson, Pontiac, några minuter över 6. Nr 12 Ekdahl på Ford hade ännu på förmiddagen icke avhörts, men lär ha fyllt bensin i Hejde vid 6-tiden på söndagsmorgonen.
Då man teoretiskt beräknat att första man skulle kunna vara i mål kl. 1 på natten, visa ju ovanstående tider att vägarna och orienteringen bjudit en hel del svårigheter. Vägarna voro frusna med uppblött mark under, och väglaget tvingade sålunda förarna till försiktighet. Allt avlöpte väl och utan olyckshändelser. Tävlingen har omfattats med det största intresse av förarna, och allmänna meningen lär vara att tävlingen var lika lyckad som intressant. Tack vare prickbelastningen torde det icke bli någon svårighet att skilja förarna åt — de som av allt att döma ligga bäst till äro hrr Norman och Gustaf Falck, men slutligt besked härom kan först erhållas sedan tävlingsledningen och prisdomare fått närmare granska resultaten och protokollen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Nilsson, Gillis Oskar, Åkeriägare.

Lokrume Skyttegille.
Haltarve, Lokrume, Visby, Född den 9 juli 1904 i Bro församling. Föräldrar: Oskar Nilsson o. h. h. Julia Nilsson. Gift 1935 med Astrid Olofsson. Medlem i Väskinde skyttegille 1921, i nuvarande gille sedan 1941. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lokrume skyttegille.

Hansson, Hans Kristian Gunnar, Hemmansägare.

Fole skyttegille.
Lillfole, Källunge. Född den 8 juli 1907 i Bro församling. Föräldrar: Albert Hansson o. h. h. Bernhardina Hansson. Gift 1932 med Dagmar Larsson. Medlem i gillet sedan 1933, varit dess kassör i tre år. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Larsson, Marcus Josef Laurentius, Lantbrukare.

Dede skyttegille.
Larsarve, Box 57, Romakloster. Född den 10 januari 1891 i Bro församling. Föräldrar: Johan Larsson o. h. h. Jakobina f. Engström. Gift 1915 med Märta Melander. Medlem i gillet sedan 1908, styrelseledamot i 25 år, tidigare medlem i Torsburgs skytteförening. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, H Årtm s, Ft g.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Tillkännagivande.

Härmed kungöres att redovisning avgivits och slutligt utdelningsförslag! upprättats i lantbrukaren Knut G. A. Petterssons i Tors i Bro socken konkurs. att dessa handlingar fr. o. m. den 8 nov. 1932 hållas tillgängliga å advokaten Sven Hultmans kontor i Visby, att klander mot redovisningen anhängiggöres på sätt och inom tid, som stadgas i 10 § konkurslagen, samt att klander mot utdelningsförslaget skall skriftligen anmälas hos konkursdomaren vid Gotlands norra häradsrätt inom 30 dagar från, sist nämda dag.
Visby den 4 november 1982.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1932
N:r 258

Visborgs Fältrittsklubbs tredje höstjakt

avreds i dag i trakten av Bro. Masterns kallelse hade trots det dåliga vädret hörsammats av 16 ryttare, varibland märktes klubbens ordförande, överstelöjtnant Tillberg. Markägarna å Broheden, St. och L:a Åby, Skäggs gård och Björkome, hade välvilligt upplåtit sina marker. Hr E. Östergren, L:a Åby, är värd ett särskilt tack för den osparda möda han nedlagt vid ordnandet av dagens jakt. Jakten leddes i ett trevligt tempo av kapten Gustawii över omväxlande hinder, bestående av stenmurar, koppelräck och gärdesgårdar. Trots det halkiga väglaget klarades alla hinder utan passeringar. Halali var förlagt till Björkome, där överstelöjtnant Tillberg utdelade kvistarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 oktober 1932
N:r 243

Gotlands norra domsagas Häradsrätt

kommer att behandla framställningar angående arvoden åt rättens ombudsman och förvaltarne uti dels vid Häradsrätten anhängiga urarvakonkursen efter avlidne hemmansägaren Nils Oskar Eklund från Nygårds i Fole socken, dels ock lantbrukaren Knut Petterssons i Tors i Bro socken vid Häradsrätten anhängiga konkurs den 31 oktober 1932 kl. 10.
I arvode har begärts: I förstnämda konkurs av rättens ombudsman 397 kronor, av interimsförvaltaren 65 kronor och av förvaltaren 695 kronor, samt i sistnämnda konkurs av rättens ombudsman 93 kronor och av förvaltaren 214 kronor.
Visby i domsagans kansli den 18 oktober 1982.
I tjänsten:
Gillis Karlbrink.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 oktober 1932
N:r 242

Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Fastighetstaxeringarna.

I beredningsnämden för Fole, Lokrume, Västkinde, Bro, Martebo och Lummelunda socknar har länsstyrelsen till ordförande efter agronom A. G. Olofsson, som avsagt sig uppdraget, förordnat riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Medeltida prästgård i Bro.

I början av sommaren anmälde dr Kurt Bergström till riksantikvarien, att lämningar av en medeltida byggnad anträffats i Bro, På uppdrag av riksantikvarien har nu amanuensen E. Floderus besiktigat och uppmätt dessa lämningar, som äro belägna å folkskolans tomt alldeles intill kyrkan. De utgjordes av hörnet till en byggnad av kalksten med väl huggna hörnkedjor. Någon utgrävning av byggnådens övriga partier kunde ej äga rum, då dessa äro dolda av en nyligen uppförd uthusbyggnad. Det är beklagligt, att dessa murlämningars förekomst ej dessförinnan kom till riksantikvariens kännedom, så att en dylik undersökning kunnat ske.
Det hus, som stått på denna plats, har säkerligen ingått i det komplex av byggnader, som utgjort den medeltida prästgården i Bro. Ännu för ett 50-tal år sedan stod på denna plats en envåningsbyggnad med ett lågt fönster på fasaden mot vägen, något som framgår av gamla avbildningar. In till gården ledde den ståtliga, korskrönta gårdsport, som alltjämt finnes bevarad, men som tyvärr dolts av buskage i folkskolans trädgård, så att den nu knappast är synlig från landsvägen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226