Gotlands trädgårdsodlaresällskap

hade i går sammanträde härstädes, därvid års- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades för förvaltningen under 1912.
Till styrelse för 1913 valdes trädgårdsmästarne Oscar Lindström i Visby (ordförande) och P. Löfstedt (sekreterare), länsskogvaktaren C. A. Abrahamsson (kassör) samt vidare fru Carolina Bruce, hrr C. A. Holm, Johan Öhman och Nils Nilsson på Skäggs med herrar Allan Wiman å Stjärnarfve och Hj. Johansson, Stenstu i Björke, som suppleanter, Till revisorer valdes hrr Ferdinand Lind i Visby och Karl Ljungberg å Annelund.
Sammankomsten afslöts med att ordföranden lämnade redogörelse för sin resa vid Köbenhavnsutställningen i somras.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Dödsfall. Hilda Maria Karolina

Att min älskade maka Hilda Maria Karolina, f. Gahnström, stilla afled å Visby lasarett söndagen den 19 Januari i en ålder af 33 år, 7 månader 18 dagar, mycket sörjd af mig, föräldrar, syster, släkt och många vänner, har Jag den smärtsamma plikten att tilikännagifva.
Varplösa i Björke den 24 Januari 1913.
ALGOT NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Såsom rymmare efterlyses

sjukvårdssoldaten vid Gotlands infanteriregemente n:r 7/T Olof Efraim Sandelin från Rone, född 25 april 1889, hvilken sedan 8 dennes undanhållit sig från tjänstgöring vid regementet.
På grund af uteblifven inställelse till tjänstgöring vid flottan efterlysas åtskilliga på Gotland hemmahörane sjömän, nämligen Joh. David Westöö från Norrvange i Lärbro, Karl Oskar Konrad Pettersson från Vikers i Lärbro, Carl Emanuel Ragnar Valdemar Nilsson från Rute, Oskar Julius Konrad Gahnström från Norrbya i Othem, Oskar Hugo Emanuel Othberg från Vesterhejde, Harry Ferdinand Alfred Ronvik från Klinte, Rudolf Johan Emil Wahlberg från Österby i Othem, Arvid Johansson från Visby, Carl Edvin Pettersson från Visby, Svante Eskil Leopold Andersson från Nors i Lärbro, Nils Birger Ferdinand Vengström från Visby, Anshelm Magnus Larsson från Rone, Carl Arvid Sigfrid Ahlgren från Björke, Manfred Oscar Elias Liljegren från Lokrume och Carl Söman Holmberg från Faludden i Öja.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12

Från landsbygden.

En treflig nykterhetesfest hade af härvarande blåbandsförening anordnat i går kväll kl. 6 i missionshuset, som med anledning häraf vackert dakorerats.
Festen inleddes med några hälsningsord af ordf., hr P. Björkqvist i Övide, hvarefter pred. Johansson från Norrlanda höll ett intressant nykterhetsföredrag, delvis med ledning af pa. 147. Efter föredraget sjöngs ett par sånger, hvarefter följde kaffedrickning vid ett trefligt dekoreradt bord, å hvars midt en liten vacker julgran prunkade. Sedan hvar och en fått sin del af den moterjella förfriskningen, läste v ordf., hr K. Kolmodin i Jufves, en anslående julberättelse, och när granen tändts sjöngs en koral, hvarpå hr M. P. Nilsson från Väte berättade om den första julgranen i New England, Nordamerika, och därefter afslöt med ett föredrag öfver Luk. 10: 30 ff tilllämpadt på nykterhetsverksamheten.

Sanda. 29 dec.
Trots det ruskiga vädret och dåliga väglaget var festen rätt talrikt besökt och om den pekuniära intäkten däraf än ej blef så stor som man önskat, så lämnade den i andligt afseande god behållning.

Vamlingbo 29 december.
Julgransfest för söndagsskolbarnen var sistlidne fredagskväll anordnad i kyrkan, som för tillfället var rikt upplyst. En ståtlig julgran tronade framme i koret och tändes af barnen, som i tur och ordning uppläste ett själfvaldt bibelspråk. För öfrigt upptog festen orgelmusik, körsång af sångföreningen på platsen, sång af barnen, predikan af kyrkoherde Bolin och samtal iskilda ämnen med barnen af folkskolläraren Lindvall. Till slut undfägnades barnen med hvar sin påse godter. Festen var besökt af så många deltagare som kyrkan beskvämt kunde rymma.
Hoburgs mejeriförening hade i fredags e m årsmöte, hvavid samtlige afgående styrelseledamöter omvaldes med undantag af hr E. Larsson i Simunde, som ersattes med hr Olof Kristiansson i Gervalde. Till revisorer utsågos hrr Rudolf Olsson i Nora för Vamlingbo, Viktor Hansson i Ottes för Sundre och Rudolf Gottberg i Långmyra för Hamra socken. Arvodet till verkställande direktören bestämdes till 300 kronor för nästa år.

Björke, 31 dec. 1912.
Föredrag i förening med konsert hade i går afton anordnats af Roma föreläsningsförening i hörvarande folkskola. Ämnet var ”Gotländsk folkmusik”, och föreläsare var folkskollärare S. P. Dahlström från Hejde, som med biträde af sin son folkskollärare E. Dahlström från Ronehamn och landtbrukare O. Åkerbäck från Hejde på ett mycket förtjänstfullt sätt både i ord och toner tolkade vår gamla härliga gotlandsmusik. Bland annat talades om de gamla gotländska bröllopen och föredrogos alla vid ett dylikt tillfälle brukliga musikstycken. Särskildt anslående var en så kallad ridmarsch, hvilken spelades som om man hörde bröllopsföljet först på afstånd och sedannärmare och närmare för att slutligen så småningom åter draga bort. Några mollpolkor föredrogos också och voro genom sin milda och stämningsfulla natur en verklig njutning att höra. Publiken visade sin djupa tacksamhet genom kraftiga applåder, hvilka upprepades flera gånger efter annan och framkallade ett extranummer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd.

Gotlands landsbygd vid årsskiftet från 1912 – 1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Roma: Födda 18 (13 m. 5 k.), döda 9 (7 m. 2 k.); inflyttade 93 (37 m. 56 k.), utflyttade 78 (33 m. 45 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 675; ökning 24.

Björke: födda 11 (5 m. 6 k.), döda 2 (2 m.); inflyttade 44 (18 m. 26 k.), utflyttade 49 (26 m. 23 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 357; ökning 4.
Pastoratets folkmängd 1,032; ökning 28.

Grötlingbo: födda 10 (8 m. 2 k.), döda 9 (2 m. 7 k.); inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflyttade 17 (11 m. 6 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 624; minskning 3.

Fide: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 6 (3 m. 3 k.), utflyttade 27 (16 m. 11 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 269; minskning 21.
Pastoratets folkmängd 893; minskning 24.

Hafdhem: födda 10 (5 m. 5 k.), döda 11 (7 m. 4 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 45 (18 m. 27 k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 708; ökning 2.

När: födda 5 (1 m. 4 k.), döda 4 (4 k.); inflyttade 6 (2 m. 4 k.); folkmängd 31 dec. 385; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,093; ökning 3.

Burs: födda 12 (6 m. 6 k.), döda 5 (4 m. 1 k.); inflyttade 37 (21 m. 16 k.), utflyttade 26 (15 m. 11 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 838; ökning 18 personer.

Stånga: födda 15 (8 m. 7 k.), döda 10 (4 m. 6 k.); inflyttade 42 (21 m. 21 k.), utflyttade 62 (38 m. 24 k.); vigde 6 par; folkmängd 696; minskning 15 personer.
Pastoratets folkmängd 1,534; ökning 3.

Garda: födda 7 (5 m. 2 k.), döda 11 (4 m. 7 k.); inflyttade 20 (12 m. 8 k.), utflyttade 23 (11 m. 12 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 457; minskning 7.

Etelhem: födda 16 (9 m. 7 k.), döda 8 (7 m. 1 k.); inflyttade 76 (37 m. 39 k.), utflyttade 79 (33 m. 46 k.); vigde 4 par; folkmängd 603; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 1,060; minskning 2.

Atlingbo: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 13 (10 m. 3 k.), utflyttade 11 (4 m. 7 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 238; ökning 5 personer.

Hörsne med Bara: födda 15 (4 m. 11 k.), döda 2 (2 k.); inflyttade 44 (25 m. 19 k.), utflyttade 39 (23 m. 16 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 441; ökning 18.

Fole: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 8 (2 m. 6 k.); inflyttade 24 (10 m. 14 k.), utflyttade 34 (12 m. 22 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 441; minskning 7 personer.

Lokrume: födda 9 (4 m. 5 k.), döda 10 (5 m. 5 k.); inflyttade 43 (25 m. 18 k.), utflyttade 35 (17 m. 18 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 422; ökning 7 pers.
Pastoratets folkmängd 863; hvarken ökning eller minskning.

Hangvar: födda 30 (17 m. 13 k.), döda 18 (10 m. 8 k.); inflyttade 66 (35 m. 31 k.), utflyttade 88 (48 m. 40 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 889 (440 m. 449 k.); minskning 10.

Halls: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 8 (6 m. 2 k.), utflyttade 19 (8 m. 11 k.); vigde 1 par; folkmängd 223 (112 m. 111 k.); minskning 16.
Pastoratets folkmängd 1,112; minskning 26.

Othem: födda 28 (13 m. 15 k.), döda 13 (4 m. 9 k.); inflyttade 70 (25 m. 45 k.), utflyttade 92 (43 m. 49 k.); vigde 11 par; folkmängd 31 dec. 1,141; minskning 7.

Boge: födda 7 (2 m. 5 k.), döda 12 (5 m. 7 k.); inflyttade 17 (9 m. 8 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 459; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 1,600; minskning 15.

Lärbro: födda 31 (17 m. 14 k.), döda 33 (10 m. 23 k.); inflyttade 105 (49 m. 56 k.), utflyttade 95 (48 m. 47 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,300; ökning 8.

Hellvi: födda 19 (12 m. 7 k.), döda 13 (5 m. 8 k.); inflyttade 80 (41 m. 39 k.), utflyttade 34 (18 m. 16 k.); vigde 2 par; folkmängd 627; ökning 52.
Pastoratets folkmängd 1,927; ökning 60.

Rute: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 6 (3 m. 3 k.); inflyttade 35 (16 m. 19 k.), utflyttade 54 (24 m. 30 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 549; minskning 14.

Bunge: födda 17 (8 m. 9 k.), döda 9 (5 m. 4 k.); inflyttade 79 (46 m. 33 k.), utflyttade 84 (51 m. 34 k.); vigde 7 par; folkmängd 700; ökning 2.

Fleringe: födda 5 (4 m. 1 k.), döda 5 (1 m. 4 k.); inflyttade 27 (13 m. 14 k.), utflyttade 26 (11 m. 15 k.); vigde 1 par; folkmängd 375; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,624; minskning 11.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Dödsfall. Laura Maria Albertina Häglund

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade maka och moder, Laura Maria Albertina Häglund, född Qvarnberg, som efter långvarigt lidande stilla avled söndagen den 21 mars kl. 1,30 f. m. I en ålder av 80 år, 6 mån. och 19 dagar, djupt sörjd och saknad samt i tacksamt minne bevarad av oss, barnbarn, släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Harqvie i Björke d. 22 mars 1920.
J. P. Häglund.
Barnen.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 24 Mars 1920.
N:r 70.

Föreningsregister.

I här förda föreningsregister har denna dag intagits följande anmälanden ang.
1:o Roma kooperativa handelsförening u. p. a.
Helge Edvard Eugen Fredriksson i Roma har avgått ur styrelsen. Såsom styrelseledamot i hans ställe har invalts sirapskokaren Karl Gustaf Pettersson i Björke.
Till suppleanter i styrelsen i stället för Johan Fridolf Nordin i Björke och banvakten Anton Jansson i Roma hava utsetts Lars Fridolf Samuel Lyander och John Elias Hansson, båda i Roma.
2:o Hemse goodtemplares byggnadsförening u. p. a.:
Skomakaren Frans Enock Netz, snickaren Olof Vilhelm Nicklas Lind och målaren Karl Lutteman, alla i Hemse, hava avgått ur styrelsen. Såsom styrelseledamöter i deras ställe hava invalts mekanikern Frans Hilding Torsten Siltberg, arbetaren Olof Pettersson och mekanikern Josef Willy Laurentius Siltberg, alla i Hemse.
Till suppleanter i styrelsen stället för handlanden Carl Edlund och Hulda Siltberg hava utsetts fru Charlotta Grönvall och mejerskan Svea Lindbäck, bägge i Hemse.
Visby i landskansliet den 26 april 1920.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Egendomsaffärer.

Lantbrukaren Alfr. Löfkvist har för ett pris av 29,000 kr. försålt sin egendom vid Ansarve i Fröjel till lantbrukaren Karl Rangstedt från Hablingbo. Tillträde sker genast.
Lantbrukaren R. Hallgren, Moos i Stenkyrka har för en summa av 47,000 kr. inköpt en del av Hakuse gård i Björke med gårdens åbyggnader.
Köpen hava förmedlats av Herm. A. Seigerlund i Stånga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1920
N:r 93

Brister i Barlingbokanalens upprensning.

Lantbruksstyrelsen hemställer hos k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredacktion erfarit — att k. m:t måtte förklara att vissa förefintliga brister i Barlingbokanalens upprensning icke skola utgöra hinder för lantbruksstyrelsen att godkänna vattenavlednings- och avdik- ninigsarbetet i dess helhet, Detta omfattar och avser utdikning av Roma och Store myra jämte kringliggande sankmarker inom Väte, Atlingbo, Björke, Sjonhems, Roma, Halla, Follingbo, Dalhems, Barlingbo, Ekeby och Viklau socknar.
Samtliga, arbeten med undantag av Barlingbokanalen befunna sig vid avsyningstillfället utförda på sådant sätt, att de kunna av lantbruksstyrelsen godkännas, median däremot i Barlingbokanalen sedan dess förekommit uppslamningar, som medfört att den nuvarande bottenprofilen ej överensstämmer med den fastställda. Dessa uppslamningar äro emellertid icke av sådan art, att vattenledningsarbetet kan anses i någon mån förfelat, även om bristerna ej omedelbart avhjälpas. En nu företagen upprensning via enligt lantbruksstyrelsens åsikt ett delvis bortkastat arbete, som till följd av dess stiora kostnader skulle i hög grad betunga intressenterna, vilka redan äro synnerligen hårt belastade därigenoan att avdikningsföretaget blivit omkring 100 proc, dyrare, än vad beräknats i det fastställda kostnadsförslaget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1920
N:r 93