Född

En son.
Björke skola den 3 aug. 1938.
Gudrun och Sven Wiklund.

En dotter.
Elsa och Ivar Melén.
Visby lasarett den 4 aug. 1938.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Jernvägsbolagets

stämma igår för bestämmande af banans sträckning var besökt af omkring 60 personer, representerande 5,626 aktier, men ledde icke till något afgörande beslut. Den delvis tröttande öfverläggningen, erbjudande föga nytt, varade emellertid omkring 3 timmar. I fråga om den nordligaste delenafbanan erhöll styrelsen i uppdrag att efter eget bepröfvande afgöra mellan antingen sträckningen Visby—Klinte i Follingbo—Statva eller Visby—Vede—Barlingbo. Styrelsen förordade såsom fortsättning åt söder den östra eller Vängelinien, hvaremot den vestra, Hejdelinien, på sin sida hade de fleste uppträdande talarne. Under diskussionens gång och för att sammanjämka de olika meningarna, som visade sig mest stridiga i fråga om sträckningen emellan Barlingbo och Etelhem, väcktes af fanjunkaren Karlström ett förslag, hållande medelvägen mellan de båda linierna och afseende banans dragande genom Björke, Atlingbo och Guldrupe till Etelhem, en sträckning, som åtskillige talare tycktes omfatta med intresse. För anställande af närmare undersökningar rörande denna linie uppsköts stämman till 28 innevarande månad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Augusti 1876
N:r 65

Idrott och sport.

Söndagslotbollen.
VIF—Alva 7—0.

För att spela ovannämnda match använde man. huvudsakligen endast den planhalva, som var Alvas. VIF var förkrossande överlägset under nela matchen oc något spel att hurra för blev det minsann inte. I VIF var kedjan den arbetande lagdelen och i Alva var det försvaret, som hade åtskilliga rusher att utstå. Bäst i Alvalaget var vhb. Klaar, som vann duellerna ibland mot VIF:s högerwing, men annars var det mest ett planlöst sparkande hit och dit. VIF hade ett gott samspel, men framför mål var det dåligt med krutet och riktförmågan.

Klockan 2 skulle Visby få nöjet att se Gute spela mot AIK, men som det nu ordnade sig blev det en högst sorglustig tillställning. För det första infann sig inte domaren och för det andra kunde Gute inte ställa upp till seriematch, då laget endast räknade åtta man. Efter en kvart beslöt man att spela en vänskapsmatch med den lagbesättning som fanns och det blev givetvis ett saklöst nedsablande av Gute. För att också AIK:s försvar skulle få en smula träning, bytte (!) lagen försvar i halvtid. Denna sorgliga parodi på seriematch. avslöts efter en timmes spel, då AIK hunnit till det nionde målet. Gute får nu liksom förra söndagen lämna båda poängen ifrån sig till motståndarna.

Div. I.
VIF 10 8 1 1 42—8 17
AIK 9 70 2 39—10 13
Slite 8 6 1 1 31—14 13
Othem 9 3 0 6 15—32 6
Alva 10 2 0 8 10—52 4
Gute 10 1 0 9 12—32 2

Norra serien.
Roma—Stenkyrka 3—2.
Västkinde—Klintehamn 1—1.
Bro—Endre 10—2.
Roma 10 80 2 41—21 16
Västkinde 10 6 I 3 28—17 13
Klintehamn9 5 1 3 24—20 11
Stenkyrka 9 5 0 4 36—12 10
Bro 10 2 0 8 22—42 4
Endre 10 2 0 8 19—57 4
Roma blev alltså segrare i norra serien.

Södra serien.
Ljugarn—Hemse 5—2.
Garda—Fardhem 0—7.
Hemse 8 5 2 1 57—17 12
Hablingbo 8 5 2 1 50—24 12
Fardhem 8 4 2 2 30—28 8
Ljugarn 8 3 0 5 34—44 6
Garda 8 0 0 8 14—71 0
Hemse fick klara seriesegern på sin målkvot, då laget råkade få stryk för första och sista gången under säsongen. Men man har väl räknat med att det inte gjorde något.

Gotlandslaget.
I dag har den för Gotlandskombinationen engagerade tränaren från Stockholm, ”Bagarn” Karlsson, anlänt hit, och i kväll börjas träningen på Vallen för att få fram ett första försökslag mot Bromsten om torsdag.

Cykelklubben
hade tävling i går på en 49-kilometersbana över Endre—Stava—Roma—Björke—Vall—Träkumla—Visby. Denna bana åktes av deltagarna i klass B och C under det att debutanterna åkte 36 km. över Akebäck-—Vall och Träkumla. Åkarna hade det ganska besvärligt med blåsten, men tiderna blevo ändå jämna och goda. Booberg var endast en minut från sitt rekord på banan.
I klass B segrade G. Booberg på 1,20, följd av E. Svensson med .1,23,03.
Segrare i C-klassen blev S. Nilsson 1,21,02, 2) B. Andersson 1,21,22, 3) H.
Andersson 1,26,27.
Av debutanternä: vann Rune Lutteman på 1,04,30 med K. E. Andersson på andra plats.

Visbyspelen
i pingst synas som vanligt röna stort intresse bland idrottens folk. Stadslöpningens klass III kommer. att få många lag från landsbygden; sålunda ha idrottsföreningarna i Väte, Martebo, Stenkyrka, Vall, Klintehamn och Fårösund anmält lag. Ett flertal damlag ha redan anmält sig till stafetten och deltagarantalet över lag väntas stiga längre fram. – Stjärnlagen från Stockholm m. fl. platser ha ej lämnat något besked ännu med undantag av Gröndals IF, som sänder en trupp på: 20 man dels till stadslöpningen och dels till friidrotten. Vidare har Eriksdals IF lovat komma med ett fotbollslag. Även för den gotländska femkampen är intresset stort.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Femtioåringar.

På söndag den 1 maj fylla förvaltare Cristen Jesperson på Furubjers gård i Tingstäde och inspektor Sven Jesperson på Varplösa i Björke femtio år.
De båda tvillingbröderna äro födda i Nöbbelövs församling i Skåne. Båda ägnade sig efter skolning i facket åt jordbruk. Hr Sven Jesperson drev egen gård i Skåne, innan han för 12 år sedan kom till Gotland och blev inspektor på Varplösa, vilken gård då var utarrenderad men numera drives av sockerbolaget självt. Hr Christen Jesperson var 1914-17 inspektor vid Ebbetorps gård i Kalmar län, innan han kom till Gotland och hamnade på det vackra Furubjers.
Båda bröderna ha i respektive socknar hedrats med ett flertal förtroendeuppdrag. Hr Christen Jesperson var sålunda bl. a. ordförande i kommunalstämman 1926-30 och har haft och har flera andra uppdrag. Inspektor Sven Jesperson är vice ordförande i kommunalnämnden, ordförande i fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden. Båda ha under sin tid på Gotland gjort sig välkända och aktade samt ha förvärvat många vännar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Dödsfall.

Prostinnan Anna Sundblad, född von Seth, Stockholm, avled på tisdagen. Den bortgångna var född på Varplösa i Björke socken på Gotland 1862 och var dotter till majoren greve Adam von Seth och hans maka, född Krokstedt. Sedan 1934 var hon änka efter f. d. ledamoten av riksdagens första kammare, kontraktsprosten i norra kontraktet av Visby stift August Sundblad. Närmast Börjes hon av svägerska och brorsbarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Gotlandskretsen

av folkskollärareförbundet hade på torsdagen sitt årssammanträde i Östra folkskolan härstädes.
Förhandlingarna inleddes av folkskollärare Per Björk i Othem, som därvid erinrade om den starka frammarsch, som förbundet gjort under de senaste åren. Särskilt är detta fallet här på Gotland, där förbundskretsen nu räknar 109 medlemmar och sålunda praktiskt taget omfattar alla manliga lärare. Ordföranden hälsade särskilt dagens föredragshållare, hr Edv. Thimgren, Ludvika, välkommen samtidigt som han erinrade, att dennes fader varit kretsens förste ordförande.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes. folkskollärarne Per Björk, Othem, ordförandes S. G. Tingström; Visby, kassör, Sven Viklund, Björke, sekreterare, R. Dahlgren, Stånga, och Martin Niklasson, Bunge, med hrr Ivar Stenqvist, Dalhem, och Alex. Stengård, Burs, som suppleanter. Till revisorer valdes hrr Gustav Enekvist och Gösta Allvin, Visby, med hr Ax. R. Sundahl, Visby, som suppleant. Till kretsens representant vid årets förbundskongress valdes hr S. G. Tingström, Visby, med hrr Thure Holma, Silte, och Sven Viklund, Björke, som suppleanter.
Vidare bestämdes, att höstmötet skall hållas i Västergarn. Föreliggande motioner vid förbundskongressen föredrogos och uppdrogs åt styrelsen att avgiva kretsens yttrande över desamma.
Därefter upptogs till diskussion önskvärdheten av, att lärarne i sina skolor försöka stödja den gamla gotländska idrotten, varom mera meddelas på annan plats i dagens nummer.
Ordföranden lämnade därefter ordet till hr Thimgren, vilken i sitt föredrag gav en hel del glimtar från det sistförflutna årets arbete i folkskollärareförbundets styrelse, av vilken han är ledamot. Talaren framhöll, att Sveriges allmänna folkskollärareförening (den gemensamma organisationen för samtliga grupper av lärare) tidigare betytt mycket för Sveriges lärarekår. Däremot har numera Sveriges folkskollärareförening (de manliga lärarnes organisation) den största betydelsen. Förbundet är också den största av de särskilda läraregrupperna. Talaren betonade vikten av, att lärarne hålla kontakt med folket i bygderna och ytterligare sträva efter att skapa sådan kontakt genom aktivt arbete i idrottsföreningar, studiecirklar o. s. v. T fortsättningen redogjorde han för lärarekårens förhållande till frågorna om dyrortsgrupperingen, förslaget till nytt civilt lönereglemente, lärarnes pensionsförhållanden o. s. v. Talaren avtackades med hjärtliga applåder.
Efter mötets slut intogs gemensam middag å Systembolagets restaurang.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

Sylfaste mejeri har bolagsstämma.

Tre funktionärer hedersledamöter.
Sylfaste mejeriaktiebolag hade i går ord. bolagsstämma & bolagets kontor under ordförandeskap av nämndeman J. G. P. Endrell, Bäcks i Akebäck. Därvid godkändes styrelse- och revisionsberättelserna, beviljades ansvarsfrihet och fastställdes balansräkningen.
Av berättelserna framgick att mejeriet under året inköpt 2,922,539 kg. oskummad mjölk, vilken betalats med kr. 370,429:07. I medeltal hade inköpts 8,000 kg. oskummad mjölk pr dag. Arets mjölkmängd överstiger fjolårets med 86,667 kg. I mjölkavgifter hade till Svenska mejeriernas riksförbund inlevererats kr. 48,005: 51 samt erhållits i prisutjämningsbidrag kr. 55,438:24. Kr. 7,432: 73 hade alltså kommit leverantörerna till godo. I foderavgifter hade erhållits kr. 2,394:17. Vinst- och förlusträkningen slutade på 57,849: 63 och årets bruttovinst uppgick till kr. 5,300: 09, vilket belopp alltså stod till bolagsstämmans förfogande. Det disponerades så att till aktieägarna utdelas 3 kr. pr aktie med 549 kr., på fastigheters konto avskrivas 2 proc. med kr. 294:78 och på maskiner 10 proc, med kr. 4,241:12.
Återstoden kr, 215: 19 överföres till 1938 års vinst- och förlustkonto. Ingående balansräkningen slutade på kr. 35,015: 12 och den utgående på kr. 71,661:91.
Till ordförande valdes hr Joh:s Larsson, Endregårda i Endre, och övriga styrelseledamöter blevo hrr Erik Wedin, Björkebos i Follingbo, och Joh:s Gardell, Hanes i Endre, omvalda, samt hrr Albert Johansson, Larsarve i Roma, och J. G. P. Endrell, Bäcks I Akebäck, nyvalda. Till styrelsesuppleanter nyvaldes hrr Svante Wikström, Stora Tollby i Fole, och Albert Larsson, Suderbys i Källunge. Revisorer blevo hrr Erik Hellgren, Kvie i Endre, Ernfrid Hansén, Hällhage i Barlingbo, och A. D. Björkander, Björksarve i Björke, omvalda, samt hr Gunnar Kolmodin, Öjers i Ekeby, nyvald, med hrr Wilb. Blom, Endre, och Henrik Ahlsten, Vellarve i Roma, som suppleanter. De avgående funktionärerna hrr Natanael Stengård, tidigare i Sylfaste, nu i Visby, Joh:s Endrell, Bäcks i Akebäck, och Hj.
Johansson, Vellarve i Roma, av vilka de två förstnämnda varit med i bolaget alltsedan dess stiftande år 1896 och den sistnämnde likaledes en lång följd av år, valdes till hedersledamöter.
Efter stämman intogs middag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Mars 1938
N:r 62

Till Gotlands Hästuppfödare.

Under senare år har hästuppfödningen på Gotland erhållit en allt större omfattning, varom de år från år ökade betäckningssiffrorna samt även den allt större hästutförseln bära vittne. De nuvarande relativt goda avsättningsbetingelserna torde man dock ej få anse som bestående, utan måste nog räknas med ökade försäljningssvårigheter. I flera län ha därför hästuppfödarna föll att bättre kunna bevaka sina intressen bildat föreningar, vilka på sitt arbetsprogram även upptagit arbete för bättre avsättningsmöjligheter.
Med kännedom om länets goda förutsättningar för hästuppfödning och gotlänningens gamla intresse för hästavel få undertecknade därför inbjuda alla intresserade till sammanträde i Visby den 5 februari 1938 1 Centralföreningens kontor för diskuterande av hithörande frågor och ev. bildande av en hästavelsförening för Gotlands län.
Johan Ahlsten, Koparve, Alva, Christen Jespersson, Furubjers, Tingstäde, Hugo Ahlsten, Gudings, Alva, Gunnar Nilsson, Halner, Bro, Johannes Johansson, Gardarve i Fardhem, Hugo Pettersson, Myrungs, Linde, Bengt Ljunggren, Visby, Harald Sellergren, Visby, Karl Sandkvist, Myrungs, Linde, Karl Nylander, Burge, Martebo, J. W. Gahne, Norrgårda, Björke, Martin Wimau, Tings, Kräklingbo, N. C. Johansson, Hardings, Vall, Sigurd Eriksson, Fjärdinge, Gothem, J. D. Mattsson, Löves, Hejde, G. Hederstedt, Mannegårda, Lye, Arvid Pettersson, Havor, Hablingbo, Jakob Larsson, Mickels, Hablingbo, Gustav Jonsson, Sixarve, Alskog, Robert Appelgren Kronholmen, Västergarn, Artur Söderdahl, Walda, Eskelhem, Alert Lövgren, Ejmunds, Mästerby, Oskar Ahlkvist, Risungs, Rute, Oskar Lindkvist, Sixarve, Näs, Johan Pettersson, Sixarve, Näs, Johan Pettersson, Lingsarve, Näs, Tomas Båtelsson, Tomsarve, Näs, Johan Larsson, Tomsarve, Näs, Gunnar Larsson, Norrkvie, Grötlingbo, Oskar Larsson, Söderqvie, Grötlingbo, Arvid Hegethorn, Hulte, Endre, Percy Falk, Kännungs, Hellvi, Sigge Andersson, Austers, Hangvar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22

Till den sista vilan

vigdes i går i Björke kyrka stoftet efter f. hemmansägaren vid Stenstu i Björke, J. P. Johansson. Många sockenbor följde den avlidne på hans sista färd och bevistade jordfästningen. Officiant var kyrkoherde Artvid Ruhr, som i griftetalet utgick från dagens aftonsångstext, Hebr, 11: 1—22. Så följde den rituella jordfästningsakten, som omslöts med sång ur psalmerna 113 och 424, Härefter fördes kistan ut på kyrkogården och sänktes i graven, där officianten till sist lyste frid över stoftet. En mängd vackra blomsterhyllningar hade ägnats minnet av den bortgångne.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Dödsfall.

F. d. lantbrukaren vid Stenstuge i Björke J. P. Johansson har i dag avlidit härstädes i en ålder av nära 88 år.
Med honom har en i sina bygder mycket känd gammal odalman gått hädan. Han var född i Stenstuge, där han också övertog vården av sin fäclerneärvda gård. Sedermera inköpte han också granngården, då denna blev till salu, varefter de båda gårdarna lades i sambruk, varvid han biträddes av sin son, den för några år sedan avlidne lantbr. Hj. Johansson, som efterhand övertog ledningen av jordbruket. Först i våras såldes Stenstuga, vilken egendom som bekant även var påtänkt till lantbruksskola för länet, och den gamle flyttade till staden, där han vårdats av sin dotter under sin sista tid.
Den bortgångne var en idog och energisk lantbrukare, som med omsorg skött sin gård och även hade stort intresse för trädgårdsskötsel och planteringar, varom också gårde vittnade. Han har också erhållit utmärkelser för detta sitt intresse.
Han sörjer av dotter, fröken Amanda Johansson härstädes, samt av sonhustru och sondotter.
— I går avled f. d. kyrkovärden Klas Petter Oskar Klasson, Hemdarve i Silte, i den höga åldern av 89 år. Den avlidne, som var änkling sedan många år, sörjes närmast av tre söner, varav en bosatt på fastlandet. I sin krafts dagar hade den bortgångne kommunala förtroendeuppdrag och var en duktig jordbrukare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14