En högtidlig begravning

ägde rum här i går, då stoftet efter avlidne f. d. poliskonstapeln J. A.
Bäckström vigdes till gravens ro.
I processionen, som utgick från sorgehuset vid Södertorg, bildade stadens poliskår i uniform hedersvakt omkring likvagnen, och efter densamma följde också stadsfiskal Ullman. I domkyrkans kapell hade borgmästare Torpadie infunnit sig och i sorgehögtidligheten deltogo även medlemmar i Visby friförsamling. Vid ingången till kyrkan bildade polismännen häck.
Jordfästningen förrättades av pastor Thure Åberg, vilken som text för gitt griftetal valt orden i Joh. 3:16: »Så älskade Gud världen etc.» I sitt tal fick han även anledning att erinra om den bortgångnes personlighet och gärning. Före jordfästningsakten sjöngs ps. »I himmelen, i himmelen», och efter densamma »Han tårar fälla skall som vi».
Processionen fortsatte därefter till Norra begravningsplatsen. Sedan kistan här sänkts i graven, talade par stor G. Pihlström, vilken frambar ett tack från Visby friförsamling, som den bortgångne tillhört i 38 år.
Stadsfiskal Ullman nedlade därefter poliskårens krans och uttalade några tacksamhetens ord och till slut uttalade pastor Åberg några personliga avskedsord till den bortgångne. Därpå sjöngs »Här vi skiljas från varandra».
En mycket rik blomsterskörd hade sänts till den bortgångnes bår och i densamma märktes bl.a. följande kransar:
från Visby poliskår, med blågula band (Gode vän, tack för allt Du gav), från Visby friförsamling, från styrelse och föreståndare i Visby friförsamling, från personalen vid firman J. E. Bäckströms elektriska bykå med lila band (Ett sista tack och farväl) m. fl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

En högtidlig begravningsakt

ägde i går rum härstädes, då stoftet efter änkefru Emilie Pettersson vigdes till griftero, Den avlidna har varit medlem av Visby metodistförsamling i nära femtio år och jordfästningen förrättades också i Metodistkyrkan. Pastor Gust. Ericson talade därvid över orden i Ps 23: »Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar» ete. Vid den stämningsfulla akten utfördes duettsång av fröken Sigrid Engström och fru Gottlander. Vid graven på Norra begravningsplatsen nedlade pastor Ericson en krans från metodistförsamlingen. Sedermera ägde en minnesstund rum i Metodistkyrkan i närvaro av församlingens medlemmar m. fl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 november 1932
N:r 276

Landsbygden. Tingstäde.

TINGSTÄDE, 24 nov.
En högtidlig begravning ägde rum på tisdagen i Tingstäde kyrka, då stoftet av folkskollärarinnan Fanny Thomsson i Stenkyrka vigdes till gravens ro. Ett stort antal deltagande vänner och församlingsbor från såväl Tingstäde som Stenkyrka hade kommit tillstädes, däribland den avlidnas elever i Stenkyrka folkskola. Kyrkan var rikt upplyst och koret hade smyckats med blommor och grönt.
Den högtidliga iordfästningsakten inleddes med ps. 484: 1, varpå officianten, kyrkoherde Gustaf Olofsson, höll en gripande dödsbetraktelse och påminde om den avlidnas vackra personliga egenskaper, hennes nit och trohet och hennes ledande itresse för sitt kall. Sedan han även talat tröstens ord till de sörjande, ägde jordfästningen rum på ritualenligt sätt. Därefter utfördes begravningsmässan, varvid den bortgångnas farbroder, kyrkoherde Thomasson från Harg, tjänstgjorde som liturg. Akten avslöts med ps. 105: 3—5 varpå kistan bars ut på kyrkogården och, sänktes i familjegraven. Vid graven höllos tal av bl. a. kyrkoherde Thomasson och folkskollärare Olof Bolin, och Stenkyrka sångförening, som medverkat med sång även i kyrkan, utförde flera vackra sångnummer. Till sist sjöng kören »Stilla skuggor», varpå kyrkoherde Thomasson frambar de sörjandes tack för de vackra hyllningarna vid griften.
Till den bortgångnas grav hade sänts ett 50-tal kransär, bl. a. från Stenkyrka skolråd, elever-vid-Stenkyrka skola,Stenkyrka sångkör, I. O. G. T:s studiecirkel i Stenkyrka, logen Stenkyrka Framtidshopp av I. O. G. T., Visbykretsen av S. A. F. och pastoratets lärarkår.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

J. A. Bäckström

F. d. Polismannen J. A. Bäckströms jordfästning äger rum i domkyrans kapell söndagen den 27 november kl. 2 e. m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

En vacker och högtidlig sorgeakt

ägde rum härstädes i går på middagen, då stoftet efter avlidna fru Wilhelmina Berggren vigdes till den sista vilan. Sorgetåget utgick från sorgehuset vid Södra Kyrkogatan och ställdes till domkyrkan, i vars Kor den stämningsfulla akten ägde rum.
Medan kistan infördes i kyrkan utförde dir. L. Siedberg till orgel »Improvisation över Närmare Gud till dig» av Karg-Elert, varefter sångsällskapet N S. sjöng »Integer vita». Jordfästningen förrättades därefter av domkyrkokomminister Nils Berg, vilken, sedan psalmen »Så skön går morgonstjärnan fram» sjungits, höll en upplyftande sorgebetraktelse över orden i Luk. 24:29: »Bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen och dagen nalkas sitt slut». Sedan jordfästningen ritualenligt ägt rum, sjöngs ps. 221:3. Därefter spelade dir. Mehler till fiol en aria av gammal italiensk mästare och sångsällskapet N. S. utförde »Tonerna» av Lagercrantz. Kistan bars därefter, medan Beethovens »Elegi» utfördes från orgeln av direktör Siedberg, ut ur kyrkan och processionen fortsatte till södra begravningsplatsen.
Sedan kistan här sänkts i graven, sjöng N. S. »Stilla skuggor», varefter pred. K. Nordfeldt framförde ett tack till den bortgångna från vännerna i Missionskyrkans verksamhet och handlanden Aug. Wahlby nedlade en krans från Missionskyrkans sångkör. Tullförvaltare Karl Berggren uttalade de anhörigas tack för den hedersbevisning, som ägnats den bortgångna, och till slut sjöngs psalmversen »Sist, min Gud, jag dig nu beder».
Till den bortgångnas bår hade sänts en rik och vacker blomsterskörd. Bland kransarna märktes bl. a.:
från Missionskyrkans sångkör, med lila band (Härligt sången där skall brusa, starkt som dånet av en vattuflod. En sista hälsning), från De ungas förbund, med
vita band (Tack för allt under de många årens intresserade medlemskap. En sista hälsning till äldsta medlemmen), från logen Hoppets Här av N. T. O., med blå-
gula band (Vila i frid).

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 november 1932
N:r 272

En högtidlig begravningsakt

ägde rum i går, då i kapellet å södra kyrkogården vaktmästaren vid riksbanken Emil Wahlby härstädes vigdes till griftero, under stor tillslutning av sörjande vänner, styrelseledamöter och tjänstemän vid riksbankens avdelningskontor m. fl.
Före den officiella akten sjöng kören från missionskyrkan, »Högt över stjärnor.» Sedan därefter psalmen 484: 1, 2 sjungits, höll komminister Öberg, utgående från dagens episteltext, ett anslående griftetal, som utmynnade i några ord om den, avlidne, som varit en varm kyrkans vän och en god församlingsmedlem. Talaren erinrade också om den avlidnes kärlek till sången allt ifrån barndomen, om hans trägna verksamhet i det mångåriga levnadskallet. Efter jordfästningsakten sjöngs ps. 461: 12, varefter sång kören sjöng:
»Jag såg en ny himmel och en ny jord»
Sedan kistan sänkts i graven, talade grosshamdlare C. I. Kolmodin å riksbanksstyrelsens och tjänstemännens vägnar samt nedlade en krans med band i de blå och gula färgerna med inskriften: »I minne av långvarig och trogen tjänst. För missionskyrkokören talade tullförvaltaren K. Berggren, som nedlade en krans å vars blå och vita band lästes: »Jordens oro viker etc.» Från stadsmissionen, vars sångare den avlidne fordom tillhört, bringades genom pred. K. Nordfeldt en blomsterhyllning och från Gotlands Missionsförening en krans med inskriptionen & lilafärgade band: »Tack för decenniers troget sångledare- och medarbetarskap», Från grupper, vänner och anförvanter hade kommit en stor gärd av blommor och kransar liksom en mängd kondoleanstelegram.
Sedan predikant Nordfeldt talat för Gotlands Missionsförening och hemburit å familjen Wahlbys vägnar dess djupt kända tacksamhet för den hedersg- och vänskapsbevisning som kommit den hänsovne till del, och sedan sång kören verkningsfullt sjungit »Nattens skuggor sakta vika», avslöt pastor Öberg med bön och sjöngs till allra sist: »O gläds min själ och sjung Hans pris.»

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 november 1932
N:r 265

Landsbygden. Endre.

ENDRE, 24 okt.
Till den sista vilan vigdes på lördagen under högtidliga former stoftet »av f. nämdemannen Anton Hellgren, Hanes, i Endre kyrka. De sörjande anhöriga, vänner och sockenbor, samlades i sorgehuset vid Hanes, varefter processionen ställdes till kyrkan, där levande ljus brunno på altaret.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Oscar Nygren i Barlingbo, som höll ett varmhjärtat och högstämt griftetal vid båren, varvid han som text läste, några ord ur Uppenbarelseboken. Därvid fick officianten också anledning att i korthet vidröra den hänsovnes livsgärning, hans intresse för ideella ting och hans stora insatser i allmänna angelägenheter, och han framförde också församlingens tack för den bortgångnes verksamhet inom densamma. Sedan därefter officianten låtit de tre skovlarna
mull falla på kistan, utförde Endre kyrkokör, av vilka den bortgångne själv en gång varit en intresserad medlem, »Ljuvt är att hamna» samt »Långt från min faders hus jag går» Efter psalmsång utfördes därefter altartjäns av kyrkoherdarna Nygren och K. A. Wideren, varvid den förstnämde tjänstgjorde som liturg och sjöng begravnings mässan.
Efter den högtidliga sorgeakten i kyrkan med stoftet ut på kyrkogården och sänktes i familjegraven. Lär höllos flera tal och nedlades kransar från olika korporationer och även från enskilda. Från Endre församling nedlade f. folkskolläraren P. S. Hartman en krans och för Norra Gotlands brandstodsförening talade folkskollärare K. A. Hall i Kräklingbo, variämte anföranden höllos av kyrkoherdarna Widegren och Nygren. Förövrigt hade en rik skörd av kransar och blommor ägnats den bortgångne på hans sista färd och sockenborna hade i stor utsträckning infunnit sig i kyrkan för att övervara sorgeakten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 oktober 1932
N:r 249

Till gravens ro vigdes i går

stoftet av framlidne redaktionssekreteraren Johan Vestergren härstädes. Processionen, som utgick från Gotlands sjukhem och ställdes till domkyrkan, företräddes av N. T. O:s musikkår och i densamma märktes utom de närmast sörjande äldre kamrater till den bortgångne i pressen och nykterhetsrörelsen, representanter för tidningen Gotlänningen m. fl.
Jordfästningen förrättades av pastor Thure Åberg, som, sedan ps. »Jag går mot döden» sjungits, höll en varmhjärtad betraktelse över orden »Bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen, och dagen nalkas sitt slut», Officianten fick därvid anledning att erinra om höstens tid som en bild av människolivet och dess förgänglighet, och om hur den bortgångne, som en gång intog en plats i striden för vad han ansåg rätt och sant, och som i sin gärning samvetsgrant fyllt sina uppgifter, nu fått tillbringa sina sista år i stillhet, när dagen nalkats sitt slut. Han förrättade därefter jordfästningen enligt ritualen varefter den högtidliga akten avslutades med ps. 276: 7—9.
Sorgetåget fortsattes därefter mot Norra begravningsplatsen, fortfarande med musikkåren i spetsen. Sedan processionen anlänt till kyrkogården och kistan sänkts i graven, framträdde redaktör Gust. Svedman och framförde en avskedshälsning från tidningen Gotlänningen, vars redaktion den bortgångne som bekant tillhört i många år. N. T. O:s krans nedlades av målaremästare Sven Engström, som ägnade den bortgångne ordensbroderns minne en hyllning. Vidare nedlade föreståndarinnan för Gotlands sjukhem, fröken Selma Andersson, en krans från sjukhemmet. Till slut framförde den bortgångnes son, typografen Karl Gustaf Westergren, de anhörigas tack för den hedersbevisning, som visats den avlidne.
I den vackra blomsterskörd, som ägnats den bortgångne, märktes kransar från Gotlänningens tryckeriaktiebolag, med vita band, från Gotlänningens äldre personal, från Gotlands Allehanda, från N. T. O. i Visby, med blå och gula band (Tack för mångårigt arbete i det godas tjänst) o. s. v.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 oktober 1932
N:r 241

Till den sista vilan

vigdes i går stoftet efter bortgångne e. o. tjänstemannen vid riksbankens avdelningskontor härstädes Harald Hallgren.
Den högtidliga sorgeakten ägde rum i domkyrkans kapell i närvaro av sörjande anhöriga och vänner samt styrelseledamöter och tjänstemän vid riksbankens avdelningskontor. Officiant var domkyrkokomminister Nils Öberg. Sedan ps. 488: 2—4 sjungits, höll denne en gripande sorgebetraktelse med ledning av orden i Luk. 7: 12: »Och se där bars ut en död och han var sin moders ende son». Officianten riktade därvid också tröstens ord till de närmast sörjande. Sedan de tre skovlarna mull. fallit på kistan och skriftens ord om döden och uppståndelsen lästs, sjöngs till sist ps. 486: 1, 6, 7.
Processionen fortsatte därefter till Norra begravningsplatsen, där den bortgångne får sin sista viloplats. Sedan kistan här sänkts i graven, nedlade grosshandlare C. I. Kolmodin i egenskap av ordförande i styrelsen för riksbankens avdelningskontor en krans från styrelse och tjänstemän och uttalade några avskedsord.
En rik blomsterskörd hade ägnats den bortgångne på hans sista färd och bland kransarna märktes sådana från styrelse och tjänstemän vid riksbankskontoret med blå och gula band (Tack för plikttroget arbete och gott kamratskap), från klasskamrater vid Visby högre allmänna läroverk, med vita band (Ditt minne skall leva ibland oss) m. fl.
— Till gravens ro vigdes likaledes i går stoftet efter typografen David Nordgren, vilken efter en långvarig sjukdom avlidit härstädes. Norgetåget utgick från epidemisjukhuset. Framför likvagnen med kistan gingo medlemmar i Visby typografiska förening härstädes med avdelningens florbehängda fana och även medlemmar i esperantoklubben deltogo i processionen.
Jordfästningen förrättades i domkyrkans kapell av läroverksadjunkten J. A. Kjellander, som därvid höll ett vackert griftetal med ledning av orden i Ps. 36: 10: »Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus». Den högtidliga akten ägde därefter rum på ritualenligt sätt.
Den bortgångnes stoft fördes därefter till Norra begravningsplatsen, där det sänktes i graven. Här framträdde redaktör Gust. Svedman och framförde ett tack till den bortgångne från tidningen Gotlänningen för hans arbete i dess tjänst och vidare uttalade journalisten K. G. Andersson i ett anförande på esperanto en avskedshälsning till den bortgångne, som var en av Gotlands första esperantister. Till sist framförde lokförare Ragnar Nilssom de anhörigas tack för den hyllning, som ägnats den bortgångnes minne.
I den vackra skörd av blommor, som sänts till båren, märktes kransar från Gotlänningens tryckeriaktiebolag, vita band, från Gotlänningens personal, med blå och gula band (En sista hälsning), från Visby typografiska förening, med vita band (Vila i frid! Ditt minne lever), från Visby esperantoklubb m. fl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229