Till den sista vilan.

Stoftet efter direktör Adolf Florin jordfästes på onsdagen i Bromma kyrka.
Kistan var förut bisatt i koret,som smyckats med växter och levande ljus. Akten inleddes med att musikdirektör G. Videfors på orgeln spelade Chopins sorgmarsch, varefter hr H. Öijeson sjöng Hannikainens Det gäller och kammarmusiker A. Smith utförde ett cellosolo, Elegie av Massenet. Officiant var komminister O. N. Hjorth. Sedan sångaren Herbert Krantz sjungit Hur ljuvt det är att komma och — med obligat cello — Händels Largo, avslutades akten med Karl XV:s sorgmarsch på orgeln. Kistan gravsattes i familjegraven på Bromma begravningsplats. Vid båren talade konditor Axel Sjöberg för Sveriges konditorförening, konditor O. Barrgård för — Stockholms konditorförening, konditor E. Schölin för Mellersta Sveriges konditoriförening, hr Gerhard Magnusson för Västra Sveriges konditorförening, ombudsman B. Dehlfors för Stockholms bageriidkarförening samt direktör Sven Brodén för konditorers och bagares inköpsaktiebolag och styrelsekamraterna i detta. Vidare märktes kransar från Sydöstra Sveriges konditorförening, Norrlands konditorförening, personalen i Konditorers och bagares inköpsaktiebolag, Mercuriorden, firman West End, Andrés bageri och Elidabageriet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Vid begravningsakten

i går på norra Kyrkogården, då snickare John Carlsson vigdes till den sista vilan, nedlade byggnadsträarbetarefackföreningens ordförande hr Harry Friberg med några ord en krans och föreningens fana sänktes till en sista hälsning. För kamraterna i arbetarelaget talade hr Frisk, för VIF dess ordförande hr Gust. Pettersson och för idrottskamraterna hr Sven Nordberg. Även f. d. kamrater i det militära nedlade en krans, och inalles vittnade ett 25-tal kransar vältaligt om kamraters och vänners minnesgodhet. Akten slöt med att officianten pastor Beijer lyste frid över griften.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

En stämningsfull begravning

ägde rum i middags härstädes, då stoftet efter byggnadssnickaren Gottfrid Karlström vigdes till gravens ro. Jordfästningsakten förrättades i gravkapellet å södra begravningsplatsen av domkyrkovicekomminister Erik Beijer, vilken även höll ett gripande. griftetal, utgående från textorden i Rom. 8: 38, 39. Före jordfästningen sjöngs ps. 2: 2—4 och efter densamma 105: 3—5. Efter den högtidliga ceremoniens slut fördes kistan ut till norra begravningsplatsen, för att sänkas ned i familjegraven därstädes.
En rik blomsterskörd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Landsbygden. Tingstäde.

TINGSTÄDE.
En frikyrklig begravningsakt förrättades i Tingstäde fredagen den 12 dennes, då stoftet av avlidna fru Emma Amalia Stenberg, Lunds, vigdes till gravens ro. Samlingen skedde i sorgehuset, där en andaktsstund hölls innan färden ställdes till kyrkan, där begravningen leddes av pastor O. Sollerman enligt frikyrkligt program. Högtiden omväxlade med tal, bibelläsning, bön och sång, och stunden var högtidlig. Högtidligheten fortsatte vid graven. En stor mängd kransar hade sänts till båren, bland dem en stor, vacker krans från baptistförsamlingen i Visby, vars medlem den avlidna varit. Så fortsatte samvaron i sorgehuset på kvällen. Efter slutbön sjöngs unisont: Närmare Gud till dig etc.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Till den sista vilan.

I närvaro av släkt och vänner vigdes i fredags å Katrineholms kyrkogård stoftet efter hotellägaren John Mattsson till den sista vilan. Den stämningsfulla akten inleddes med psalmen: ”Närmare Gud till dig”, varpå officianten, kyrkoherde Morbäck med ledning av bibelordet: ”Leva vi, så leva för Herran, dö vi, så dö vi för Herran”, höll ett anslående griftetal. Teal. erinrade om den: hänsovnes ljusa livssyn och hurusom han med aldrig sviktande tålamod burit lidandets tunga börda.
Efter några trösteord till sörjande maka och anhöriga föllo de tre skovlarna, varpå som avslutning följde psalmen: ”Härlig är jorden”. För den rika blomstergärd, som ägnades den hänsovne, framförde kantor A. Fagerström de anhörigas tack samt framhöll att genom John Mattssons bortgång en kraftig länk i släktkedjan brustit. Från släkt och vänner på fäderneön Gotland överbringade samme talare också en sista hälsning. Kyrkoherden läste ps.: ”En dalande dag, en flyktig stund” och lyste frid över griften.
Den hänsovne, som var född 1868 i Näs, sörjes närmast av maka, f. Björkander, men i sorgen deltaga även många släktingar och vänner.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

En högtidlig jordfästning

hölls i går å Östra gravkapellet när stoftet efter fru Matilda Bergström, maka till byggmästaren Carl Bergström härstädes, vigdes till gravers ro. Jordfästningen förrättades av pastor Helmer Östlund enligt Metodistkyrkans ritual. Pastor Östlund höll ett varmhjärtat tal utgående från orden ”Edert hjärta vare icke oroligt”. Vid graven nedlades kransar av de anhöriga, av pastor Östlund från Metodistförsamlingen och av fröken Gothy Gustavson för ”Fridens band”. Det var en mycket rik blomstergärd, som ägnades den avlidnas minne och många tacksamhetens ord uttalades.
Efter jordfästningen hölls minnesgudstjänst i Metodistkyrkan.
Här förekom tal av past. Edw. Gottlander och Helmer Östlund samt sång. De närvarande bjödos på kaffe och den givande stunden avslöts med bön och sång. Byggm. Bergströms tack för den rika blomstergärden och allt deltagande i familjens stora sorg framfördes av pastor Östlund.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN.
Till den sista vilan fördes igår middag stoftet efter f. hemmansäg. August Adolf Johansson, Tomsarve. Vid kyrkan anslöt sig medlemmar av Hogräns friförsamling till processionen, som därefter inträdde i kyrkan medan sorgemusik utfördes på orgeln. Sedan kistan placerats på katafalken sjöngs ps. 579: 1—2, varefter komminister E. Amér framträdde till båren och höll en anslående betraktelse efter vilken jordfästningsakten ägde rum i vanlig ordning. Härefter sjöng församlingen ps. 552: 7—8 varpå kistan fördes ut till kyrkogården och sänktes i graven. Vid griften talade på släktingarnas vägnar hr Rud. Palmqvist, Hogrän, medan hr K. W. Palmqvist, Vall, talade för friförsamlingen. Dennas blandade kör sjöng därpå sången Närmare Gud till dig, varefter kransnedläggningen vidtog. Så sjöngs en psalmvers, varpå pastor Amér lyste frid över stoftet.
De i den högtidliga akten deltagande samlades sedan i missionshuset, där sedan kaffe intagits hölls en minnesgudstjänst med tal och sång. Sist bjödos de närvarande på tesupé.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Jordfästningar.

En stämningsfull begravning ägde rum härstädes i lördags eftermiddag, då stoftet efter förre handlanden Knut Westöö vigdes till gravens ro.
Jordfästningsakten förrättades i gravkapellet å södra begravningsplatsen — av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken även höll ett gripande griftetal utgående från textorden i 2 Tim. 1: 10. Före jordfästningen sjöngs ps. 549: 1 och efter densamma andra versen av samma psalm. Efter den högtidliga begravningsceremoniens slut fördes kistan ut på kyrkogården för att sänkas ned i familjegraven. Vid graven framträdde kyrkoherde emeritus Robert Bolin och framsade några hjärtliga vänskapens ord. En systerson till den framlidne frambar härpå de anHörigas tack för den hedersbevisning som kommit den bortgångne till del. Till sist lyste pastor Öberg frid över stoftet.
Bland den rika blomsterskörd som sänts till båren märktes en krans från A.B. Medeen & Wetterlund, Visby.
Till gravens frid vigdes i går middag stoftet efter skorstensfejaren Bertil Käll, varvid bl. a. brandkårens personal ägnade den bortgångne en sista hyllningsgärd.
Akten, som förrättades i södra gravkapellet av domkyrkokomminister Nils Öberg, inleddes med ps. 297: 1, varefter officianten höll en anslående dödsbetraktelse med text ur Upp. 21: 4. Härpå följde den ritualenliga jordfästningen varefter ps. 144: 1—3 sjöngs unisont. Kistan fördes så av sex brandsoldater ut till kyrkogården och sänktes i griftens gömma. Vid graven nedlade brandchef Carl Lindström en krans från brandkåren och framförde ett sista tack och farväl till den bortgångne brandmannen som under sexton års tid varit med i Visby brandkår.
Även skorstensfejaremästare S. Andersson frambar ett tack för plikttroget arbete. samt nedlade en krans. Så lyste officianten frid över stoftet.
Förutom brandkårens krans, som hade röda band och inskriften: Tack för gott kamratskap, märktes i den rika blomsterskörden en krans från Svenska skorstensfejeriarbetarförbundet (röda band: En sista hälsning) samt en från Skorstensfejeriarbetareförbundets avdelning — i Karlskrona (röda band: En sista hälsning).

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Landsbygden. Ardre.

ARDRE.
En högtidig jordfästning ägde på tisdagen rum å Ardre kyrkogård, då hemmansägaren Johannes Nilssons hustru Emma Katrina Maria Nilsson från Alsarve vigdes till den sista vilan. Sedan psalmen ”Så skön går morgonstjärnan fram” unisont sjungits, förrättade kyrkoherde A. Laurell jordfästningen.
Efter kransnedläggningen samlades de sörjande i kyrkan, där kyrkoherden talade över bibelordet ”Jag är uppståndelsen och livet”, varefter till sist psalmen ”Närmare Gud till Dig” unisont sjöngs.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO.
Jordfästning.
Å Kräklingbo kyrkogård vigdes på söndagen stoftet efter hemmansägaren Lars Petter Ferdinand Pettersson från Foler till den sista vilan.
I sorgehemmet samlades den bortgångnes anhöriga och vänner till en andaktsstund, varefter man färdades till kyrkogården.
Efter klockringning sjöngs unisont ps. 586: 1—3, varefter kyrkoherde A. Laurell förrättade jordfästningen. Efter kransnedläggningen samlades de sörjande till en sorgeandakt i kyrkan, varefter till sist sjöngs ps. 587: 3.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175