Jordfästningar.

Stoftet efter förre lantbrukaren A. N. Niklasson, Stenstu i Bunge, jordfästes i måndags i Bunge kyrka sedan en andaktsstund hållits i sorgehuset. När kistan inbars spelades sorgemusik på orgeln, varpå den högtidliga akten inleddes med ps. 586: 4—5. Prosten A. Hedwall höll griftetalet och förrättade jordfästningen, efter vilken begravningsmässan utfördes. Sedan en psalm sjungits utbars kistan under sorgemusik och sänktes i griften. En rik skörd av kransar och blommor hade ägnats den bortgångnes minne. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet.
— På måndagen vigdes stoftet efter f. hemmansägaren John Alexandersson, Lilla Hoburga på Fårö, till den sista vilan. Efter en andaktsstund i hemmet avgick processionen till kyrkan, där akten inleddes med ps. 549: I—2 och där kyrkoherde Edlund förrättade jordfästningen efter ritualen. Han höll också ett griftetal över juldagens episteltext samt erinrade om den bortgångnes strävsamma liv och om de prövningar och motgångar som fördystrat hans senaste år. Till sist sjöng man ps. 50: 1 och därefter fördes kistan ut på kyrkogården och sänktes i griften, där kyrkoherden lyste frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Jordfästningar.

I söndags vigdes till den sista vilan stoftet efter fröken Anna Jakobsson, Bopparve i Eksta, sedan en andaktsstund hållits i sorgehuset. Jordfästningen, som förrättades i kyrkan av kyrkoherde E. Amér, omslöts. av sorgemusik och psalmsång. Till utgångspunkt för griftetalet hade kyrkoherden lagt orden i Joh. 3: 36. Efter jordfästningen gravsattes stoftet och nedlades en rik blomstergärd. Till sist lyste officianten frid över stoftet.
— Förre lantbrukaren Johan Olof Pettersson, Övide i Eskelhem, jordfästes i söndags i Hejde kyrka av kyrkoherde F. Thuresson sedan en andaktsstund hållits vid Muntsarve. Efter jordfästningen sjöngs ps. 577, varefter kistan utbars och sänktes i graven.
— Till gravens ro vigdes i lördags stoftet efter f. lantbrukaren Lars Adolf Fohlin, Halla. Efter en andaktsstund i sorgehuset fördes kistan till kyrkan. Under det att kistan inbars i kyrkan utfördes Händelg Largo på orgel. Sedan ps. 41: 2-4 sjungits höll kyrkoherde Björk griftetalet utgående från Fil: 4: 5—7. Efter att ps. 45: 6—8 sjungits utförde officianten begravningsmässan. Akten avslöts med ps. 47: 3, varpå kistan under sorgemusik utbars till graven, En vacker blomstergärd nedlades vid graven, och till sist lyste kyrkoherde Björck frid över vilorummet.
— Stoftet efter sågmästare Sigurd Jakobssomn, Halla, vigdes i söndags till griftero. Då kistan inbars i kyrkan utfördes sorgemusik på violin av hrr Karlström och Herlitz. Sedan ps. 50: 1—3 sjungits höll kyrkoherde I. Björck griftetalet utgående från Jes. 9: 2. Efter begravningsmässan sjöngs en psalm, varefter kistan under sorgemusik utbars till graven. En rik och vacker blomstergärd nedlades vid graven. Efter psalmsång lyste kyrkoherde Björck frid över griften.
— Stoftet efter fru Amanda Kviberg, Hemse, jordfästes i söndags. Kistan, som hade placerats i gravkapellet, bars efter bön och psalmsång, ps. 66, in i kyrkan, där sorgemusik utfördes på orgeln. Sedan sjöngs ps 41: 1, och kyrkoherde Hejneman höll ett griftetal med utgångspunkt från Luk. 12: 40. Jordfästningen förrättades sedan, varefter man sjöng ps. 51: 3, 4. Kistan sänktes sedan i graven, som smyckades med mycket blommor och kransar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Jordfästningar.

Stoftet efter slakteriarbetaren Frans Nilsson, Visby, vigdes i går till griftero. Jordfästningsakten, som ägde rum i Östra gravkapellet oeh förrättades ac domkyrkoadjunkt Nils Bergström, inleddes med ps. 35: 1-2, varpå offieianten höll griftetalet utgående från Luk. 12: 40. Efter jordfästningen sjöngs ps. 55: 3-4, varpå kistan bars ut under det att kantor Carl Bandelin spelade sorgemusik på orgeln. Gravsättningen ägde rum på Södra begravningsplatsen, där även en rik skörd av kransar nedlades. Bland e kransarna märktes en från Gotlands andelsslakteri-förening. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över stoftet.
— En stämnigsfull begravning ägde rum igår i Östra gravkapellet, då stoftet efter den i Göteborg omkomne sjömannen Arthur Gabrielsson, vigdes till den sista vilan. Sedan ps. 555: 1-3 sjungits höll domkyrkokomminister Nils Öberg en anslående betraktelse, utgående från orden i Matt. 11: 28, ”Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungade, Jag skall giva eder ro till edra själar”. Efter jordfästningen sjöngs ps. ”Närmare Gud till dig”. Vid sorgehögtidligheten sjöng även stadsbokhållare Bertil Söderdahl tvenne sånger, ”På nyårsdagen.” av Geijer och ”Säg minnes du psalmen” av i Merikanto. Kistan utbars under sorgemusik och sänktes i graven på Norra begravningsplatsen, där även en rik skörd av kransar nedlades. Bland kransarna märktes en från Rederi AB Transatlantic, Svenska sjöfolksförbundet och en från arbetskamraterna. Till sist lyste officianten frid över vilorummet.
— Stoftet efter änkefru Vendela Johansson, Kaungs i Dalhem, jordfästes i fredags i kyrkan efter en andaktsstund i hemmet. Efter sorgemusik och psalmsång höll kyrkoherde I. Björck griftetalet med ledning av Ps. 63: 3 samt förrättade jordfästningen. Kyrkoherden utförde även begravningsmässan, och den högtidliga akten avslutades med psalmsång och sorgemusik. Efter gravsättningen nedlades en vacker gärd av kransar och till sist sjöngs ps. 600: 6 och lystes frid över vilorummet.
— Till den sista vilan vigdes i fredags stoftet , efter änkefru Hulda Larsson, Ljugarn. Jordfästningsakten ägde rum i Ardre kyrka och omslöts av sorgemusik och psalmsång. Officiant var kyrkoherde C. J. Björkander. Vid graven nedlades sedan en rik skörd av kransar och slutligen lyste kyrkoherden frid över stoftet.
— Till gravens ro fördes i fredags förre lantbrukaren Johan Kviberg, Annexen i Bro. Efter en andaktsstund i sorgemuset under ledning av kyrkoherde E. Thrmark skedde jordfästningen i kyrkan sedan sorgemusik utförts och en psalm sjungits. Efter jordfästningen sjöngs begravningsmässan och akten avslutades med ps. 586: 5, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i griften. En rik skörd av kransar hade sänts till båren. Till sist lyste officianten frid över vilorummet.
— Stoftet efter Gottfrid Fransson, Hemmungs i Sanda, vigdes igår till den sista vilan. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där även en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Åke Hultmark. Kistan fördes därefter till kyrkan, dit den inbars under det att sorgemusik spelades. Sedan ps. 586: 1-2 sjungits, höll kyrkoherde Hultmark griftetalet, utgående från Job. 13: 7 samt uttalade några tröstens ord till de sörjande. Efter jordfästningen. sjöngs ps. 48, varpå kistan bars ut ur kyrkan under orgelmusik för att gravsättas på kyrkogåden. Många vackra kransar nedlades, däribland en från Bungenäs kalkbrott, vilken krans nedlades av förvaltare P. O. Berthon, och en från arbetskamrater, förmän och kontorspersonal vid samma företag. Till sist lyste officianten frid över stoftet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes fredagen den 13 dennes stoftet efter f. hemmansägaren Jakob Johansson, Storms i Vamlingbo. Vid samlingen i hemmet före avfärden till kyrkan hölls andaktsstund, varvid korta betraktelser köllos av komminister Thure Åberg och pred. Nils Jakobs. Efter färdepsalm fördes kistan i procession till Vamlingbo kyrka, . där den inbars under det att kantor Erik Esklund utföide en sorgmarsch. Pred. Jakobs sjöng därefter en solosång. Efter ps. 567, ”Snart ligger bojan krossad”, höll pastor Åberg en betraktelse utgående från teatoiden ”Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord, ty mina ögon hava sett din frälsning”. Efter talet följde jordfästningen samt valda bibelord. Sist sjöngs ps, 55: 3-4, ”Han tårar fälla skall som vi”.
Under sorgemusik utbars därpå kistan och sänktes i graven. Här nedlades en rik blomstergärd till den hänsovnes minne och sist lyste pastor Åberg frid över griften.
— En stämningsfull begravning ägde rum igår middag, då stoftet efter förre lantbrukaren Carl Johan Widegren, Hästnäs, fördes till den sista vilan. Jordfästningen, som förrättades i Östra gravkapellet av domkyrkokomminister Nils Öberg, inleddes med ps. 35: 1-2, varpå officianten höll ett anslående griftetal,” utgående från Jes. 9: 2. Efter jordfästningen sjängs ps. 55: 4, varpå kistan utbars under det att kantor Carl Bendedelin utförde sorgemusik på orgeln. Gravsättningen ägde sedan rum på Norra kyrkogården. En rik blomsterskörd hade sänts till båren. Bland kransarna märktes en från folkskolestyrelsen i Visby (blågula band: Tack för plikttroget arbete). Till sist lyste pastor Öberg frid över vilorummet.
— En stämningsfull begravning ägde rum i Othems kyrka igår, då stoftet efter änkefru Hanna Ahlberg, Slite, vigdes till gravens ro.
Samling skedde på Lundbergs pensionat i Slite, varpå kyrkoherde Anders Wernberg ledde en andaktsstund i sorgehuset. Processionen gick därefter till kyrkan och kistan inbars i templet under det att kantor Elis Hanson utförde en orgelkoral av Lindberg. Därefter sjöngs ps. 586: 1-2 innan kyrkoherde Wernberg höll ett gripande griftetal och förrättade jordfästningen. Härpå följde ps. 595: 4-5 och därefter bars kistan under orgelmusik ut på kyrkogården, där den bortgångna sänktes till vila jämte maken, förre tullmästaren C. V. Ahlberg, Slite.
Vid graven minnestalade den avlidnas söner, tullmästare John Ahlberg, Slite, och kamrer Georg Ahlberg, Visby, för de anhöriga, lantbrukaren Gustaf Pettersson för släkten och vännerna samt vidare lotsförman K. A. Dahlbeck för vännerna i Slite. En myckenhet kransar och blommor hade sänts till det sista vilorummet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Under militära hedersbetygelser

fördes i middags stoftet efter den vid en olycka under militära övningar i lördags morse förolyckade värnpliktigen Allan Lennart Houander från Väskinde till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i Östra gravkapellet i närvaro av bl. a. kårchefen för A 7, överste Thorsten Berggren, I 18:s musikkår samt en paraderande trupp från 16 batt. Den högtidliga akten inleddes med ps. 377: 1, 2 och 5, varpå kyrkoherde E. Ihrmerk höll griftetalet samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 425: 6 och ägde kransnedläggning rum. Överste Berggren nedlade sålunda en krans från artillerikåren och vidare nedlades kransar av batterichefen och kamrater till den bortgångne. Musikkåren spelade sorgmarsch och Integer vitae. Kistan fördes därefter till Väskinde, där den gravsattes. Efter kransnedläggningen vid graven framförde kyrkoherde Ihrmark de sörjandes tack för den hedersbevisning som kommit den avlidnes minne till del.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i tisdags stoftet efter fru Signe Andersson, Hemse. Efter sorgemusik och psalmsång höll kyrkoherde E. Hejneman ett trösterikt griftetal utgående från Luk. 12: 40 samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 51: 3-4 varpå kistan under sorgemusik bars ut, för att sänkas i griften. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över stoftet.
— Förre lantbrukaren Lars Petter Hultgren, Ala i Rute, jordfästes i tisdags i Rute kyrka. Först hölls en andaktsstund i hemmet, varpå jordfästningen följde i kyrkan, där prosten A. Hedwall höll griftetalet och förrättade den högtidliga akten. Gravsättningen ägde rum på kyrkogården, där även en rik skörd av kransar nedlades. Till sist lyste ofiicianten frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Jordfästningar.

Stoftet efter fru Anna Sjögren, Lummelunds bruk, jordfästes i måndags i Lummelunda kyrka sedan en andaktsstund hållits i sorgehuset. Kistan inbars under det att sorgemusik utfördes, och sedan folkskollärare E. Wahlström, Martebo, sjungit en sång och ps. 424: 1-3 sjungits unisont höll kyrkoherde E. Kolmedel griftetalet med utgång från orden ”Tack, min Gud för vad som varit etc.”. Efter jordfästningen sjöngs ps. 424: 5-8, varpå pastor Dahlqvist utförde begravningsmässan. Efter denna sjöngs som växelsång ps. 445 och sedan hr Wahlström sjungit ytterligare ett solo bars ki%tan ut till tonerna av Chopin sorgmarsch. I den rika blomstergärden märktes kransar från bl. a. Lummelunda rödakorskrets, Lutherska syföreningen och Gotlands hemslöjdsförening. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet och sjöngs ps. 396: 5.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

O. F. Häglunds sista färd.

F. fanjunkaren O. F. Häglwnd, Enges i Burs, vigdes igår under både civila och militära hedersbetygelser till gravens ro på Burs kyrkogård.
Släkt och vänner till den avlidne hedersmannen samlades i sorgehuset, där en andaktsstund hölls, varpå alla till fots följde vagnen med kistan till kyrkan. Kontraktsprosten A. Kronqvist förrättade jordfästningen och berörde i ett längre griftetal den hädangångnes långa livsgärning, bl. a. hur han till en början byggt upp sitt hemman, hans många insatser i det kommunala livet, att han vid frånfället var den äldste gotlandsinfanteristen.
En myckenhet kransar hade sänts till båren. Vid graven nedlade major G. Hildebrand I 18:s officerskårs krans och fanjunkare Arvid Jacobsson underofficerskårens vid I 18. Efter jordfästningen samlades begravningsgästerna i sorgehuset till en minneshögtid, vid vilken prosten Kronqvist ånyo talade, och senare följde middag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Jordfästningar.

Sjökapten Bror Julius Bourgström jordfästes på måndagen i Stora gravkoret i Stockholm av komminister Sankdegren.
I den vackra blomstergärden märktes kransar från Personalen vid Expo bensin Oxelösund 1938 och 1940 samt Rederi a.-b. Simson.
— I Landsorts kapell, dit hela öbefolkningen samt släkt o. vänner samlats ägde jordfästning på söndagen rum efter den så hastigt avlidne fyrmästare Ebbe Valter Orion Öberg. En kvinnokör sjöng ”Närmare Gud till dig”, varefter pastor Carleman från Torö förrättade jordfästningen o. därvid höll ett anslående tal. Efter altartjänst och psalmsång utbars kistan av uniformerade lotsar och fyrmän och fördes ned till hamnen, varifrån den med båt fördes till lotskyrkogården å Torö, där den avlidnes förfäder vila utom fadern, vilken vilar å Visby kyrkogård. En rik blomstergärd hedrade den bortgångnes minne. Kransar nedlades och tal hölls för släkten av mästerlots Öberg, för platsens lotsar och öbefolkningen ev lotsförman Sjöblom samt för fyrpersonalens förening av fyrv. Söderström. Dessutom hade bl. a. kransar sänts från tjänstemän i lotsstyrelsen och distr. exp., Väderlekstjänsten i Bromma, meteorologiska inst. m.fl.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293