Från jernvägsbolagets

stämma, under ordförandeskap af öfverste Vegesack, hinna vi för dagen endast anteckna, att stämman var icke fullt så talrikt besökt som man kunde hafva anledning antaga. Stor liknöjdhet ådagalades särskildt från de kommuners sida, som i saken kunna vara intresserade, alldenstund bland dem endast sju sändt ombud nämligen Etelhem, Stånga, Lau, Wäte, Barlingbo Atlingbo och Hemse.
— I fråga om sättet att erhålla nödiga medel utöfver aktieteckningen för jernvägens anläggning uppdrog stämman åt styrelsen att anskaffa sådana vare sig genom utfärdande af obligationer, genom lån från statens sida eller hos enskilde, på sätt och vilkor, som styrelsen finner lämpligast. — Med anledning af att teckningen i Roma och Barlingbo är vilkorlig, samt teckningen i Hejde icke utan. ett nytt beslut kan varda gällande ansåg sig icke styrelsen förr än det blefve fullt klart, bura dessa kommuner vilja hafva det, kunna framlägga något bestämdt förslag rörande jernvärgens sträckning, och föreslog derför, att stämman skulle ajourneras till 14 nästkommande Augusti, hvilket ock beslöts. Dessförinnan utspann sig dock en öfverläggning rörande de olika påtänkta sträckningarna, för hvilken vi framdeles skola redogöra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Juli 1876
N:r 53

Dödsfall Maria Johnsson

Härmed tillkännagives att min älskade maka och vår kära lilla mamma Maria Johnsson stilla avled i dag å Follingbo sanatorium 40 år gammal, innerligt sörjd och saknad av oss, samt fader, syskon, släkt och vänner,
Barlingbo den 21 aug. 1934.
Carl Johnsson.
Tage. Bo. Vivi, Titti. Stig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Augusti 1934
N:r 193

Valrörelsen.

Bondeförbundets förbundssekreterare Bernhard Näsgård höll i går föredrag i Kräklingbo i samband med en av Kräklingbo—Östergarns S. L. U.-avdelning anordnad fest i en äng vid Kräklings. Festen hade fått god tillslutning.
Senare på dagen talade redaktör Näsgård vid ett möte i Barlingbo.
Nästa söndag talar riksdagsmannen K. A. Ryberg i Dalum vid möten i Havdhem och Eksta efter att på lördagskvällen ha talat i Alskog. Han kommer att ersätta riksdagsmannen Georg Nyblom, vilken blivit förhindrad att komma till Gotland.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Dödsfall August Sundblad

Min älskade make Kontraktsprosten f. d. Kyrkoherden i Barlingbo August Sundblad avled stilla och fridfullt idag å Sophiahemmet i sitt 84:de år, innerligt sörjd och saknad.
Äppelviken den 17 aug. 1934.
Anna Sundblad, född von Beth.
Sv. Ps, 657.
Meddelas endast på detta sätt.

Jordfästningen äger rum i Engelbrektskyrkans gravkor torsdagen den 23 aug. kl. 2 e. m. och gravsättningen å Jönköpings östra kyrkogård fredagen den 24 aug. kl. 2 e. m.
Ev. blommor kunna sändas till gravkoret före kl. 1 e. m. jordästningsdagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Dödsfall August Sundblad

Min älskade make Kontraktsprosten f. d. Kyrkoherden i Barlingbo August Sundblad avled stilla och fridfullt idag å Sophiahemmet i sitt 84:de år; innerligt sörjd och saknad.
Äppelviken den 17 aug. 1934.
Anna Sundblad, född von Seth.
Sv: Ps, 657.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Kronohäktet. Ordf. häradshövding K.-F. Pfeiffer.)
Rannsakning
har i dam hållits med för stöld m. m. häktade G. V. Larsson från Barlingbo, »Hälsinge-Lasse» kallad. Larsson, som är född ar 1891 i Mo i Gävleborgs län, hade den 6 augusti huserat en hel del i Halla och Roma. Först hade han hemsökt en änkefru i Halla, vilken han hotat med kniv och tiggt dricka av. På den vidare jakten efter dryckjom hemsökte svar. en fjärdingsman, vars fader han även hotade med kniv, varefter han återvände till änkefrun, där han gjorde inbrott i källaren och tillgrep vin. Hos en magasinsarbetare i Roma stal svar. därpå en del kläder samt ett par glasögon, och slutligen hamnade han hos en hemmansägare, som blev av med 150 kr. Av dessa pengar hade svar. vid anhållandet kr. 41:30. Vart resten tagit vägen hade han inte en aning om, då han hela tiden varit synnerligen berusad. Svar. erkände allt vad som lades honom till last men trodde dock knappast, att han dragit kniv. Han skyllde allt på ruset och anförde, att han; aldrig förr gjort gig skyldig till några straffbara handlingar. Hela felet var »att han supit för mycket». Domen lydde på 5 mån. straffarbete för stölderna och 1 månads fängelse för resande av livsfarligt vapen, vilket sistnämda straff förvandlades till 15 dagar straffarbete.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Anslutningen till andelsslakteriet.

Resultaten från teckningsarbetet för Gotlands Andelsslakteriförening äro: Ala 87 proc., Barlingbo 98, Dalhem 75, Endre 85, Etelhem 98, Fardhem 85, Fole 85, Garda 84, Havdhem 96, Hamra 79, Kräklingbo 91, Lojsta 82, Lokrume 97, Lummelunda 99, Mästerby 89, Norrlanda 93, Silte 94, Sproge 92, Västergarn 76,
Västerhejde 100 proc.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Vackert förvärv till Gotlands fornsal.

För någon tid sedan påträffades vid harvning i en åker tillhörande lantbrukaren Herman Bäckström, Massarve, Barlingbo socken, en hällkista under flat mark, Vid företagen undersökning av kistan hittades i dess ena ände an vacker, spirallagd armring av silver, förskrivande sig från 200-talet e. Kr. Ringar av denna typ äro karaktäristiska för Gotland och Öland, men blott ett fåtal exemplar äro hittills kända. Gotlands fornsal har nu, enligt vad som meddelades vid Gotlands fornvänners sammanträde igår, erhållit riksantikvarieämbetets tillstånd matt inlösa fyndet för sina gamlingar, vilket är synherligen glädjande, då ingen sådan ring tidigare funnits i Fornsalen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Bland resande

hit i dag märkes bl. a. professorerna B. Nerman, som bekant första sekreterare i Svenska fornminnesföreningen, och J. B. Platon, föreståndare för mejeriavdelningen vid centralanstalten för jordbruksförsök. Professor Platon håller gom bekant på med vissa försök och undersökningar vid Barlingbo mejeri.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Mötesplatser

hafva, enligt hvad militärbefälet anmält, icke upplåtits för Dede, Endre och Bro kompanier, hvarför i enlighet med af dessa kompanier vid senast förrättade mönstringar tillkännagifven önskan, nämde kompaniers jägare inom Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Wall, Hogrän, Barlingbo, Ekeby, Endre, Hejdeby, Weskinde, Bro, Fole och Lokrume socknar kallas att för vapenöfnings undergående samlas i Visby vid kompanichefernas bostäder 12 Juni kl. 6 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42