Vigsel

förrättas nn om söndag i Linde kyrka mellan lantbr. John Ohlsson, Martebo, och fröken Dagny Ekström, Visby, dotter till egendomsmäklare G. Ekström och hans maka. Vigselförrättare är kyrkoh. Oscar Nygren, Barlingbo.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Hyllningar.

På, sin sjuttioårsdag i går blev häradsdomaren Gotthard Jakobsson, Kvie i Stenkyrka, föremål för hjärtliga uppvaktningar. På morgonen infunno sig grannarna och hyllade sjuttioåringen i toner och senare på dagen kommo släktingar och vänner med presenter och blommor åt jubilaren. På eftermiddagen gjorde norra häradsrätten sin uppvaktning och häradshövding K.-F. Pfeiffer överlämnade därvid med några lyckönskande ord en oljemålning av hr Jakobsson, som utförts av konstnären David Ahlqvist.
Kyrkoherden i Barlingbo pastorat, Oskar Nygren, har med anledning av sin femtioårsdag i dag blivit föremål för livliga och omfattande hyllningar. Redan tidigt i morse uppvaktade Barlingbo pastorats sångkör och lärarkåren med sång, blommor och presenter. Kyrkoråden i de olika församlingarna framförde på förmiddagen sina lyckönskningar, sålunda överlämnade Barlingbo kyrkoråd en miniatyr av kyrkans dopfunt och Ekeby och Endre kyrkoråd gratulerade med blomstergrupper, textade adresser och minnesgåvor. Under dagen har också anlänt lyckönskningar från tempelriddarna, som representerades av skräddarmästare Gust. Arvidsson, Visby, och många personliga vänner och bekanta ha uppvaktat med blommor, telegram och presenter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Första smörprovningen för året.

Mejeristföreningen håller årsmöte.
Gotlands länsmejeristförening hade årsmöte i Visby i samband med årets första smörprovning. Stämman öppnades av ordf; Nils Persson, som hälsade de närvarande välkomna och särskilt vände sig till mejerikonsulenterna G. Lassen och B. Nelson och önskade dem välkomna till Gotland.
Protokoll. och revisionsberättelse upplästes och godkändes, samt beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för det gång.
na årets räkenskaper och förvaltning. Därpå följde val av olika funktionärer. I tur att avgå ur styrelsen voro Nils Persson och K. H. Landberg. Ordf. hade bestämt undanbett sig återval och; i stället valdes K. H. Landberg, samt nyvaldes i styrelsen S. Alm, Barlingbo, Till suppleant utsågs G. Svensson, Gothem. : Till revisorer nyvaldes E.
Jakobsson, Klintehamn. och I. W. Svensson, Burgsvik. Till ombud vid S. M. F:s föreningsråd valdes K. H. Landberg. Att representera föreningen vid S. M. F:s årsmöte utsågs W. H. Mårtensson, och som suppleant E. Jakobsson. Svenska Mejeristföreningens normalstadgar föredrogos och beslöts att bordlägga dem till nästa sammanträde i och för antagande av desamma.
Konsulent Lassen höll härefter ett orienterande föredrag över de nya riktlinjerna för lokal-smörprovningarna och den nya poängskalans tillämpning. Föredraget åhördes med stort intresse. Därefter förekom diskussion i ämnet. Som gruppledare under dagens provning fungerade konsulenterna Nelson, Lassen, och disp. E. Persson, som bedömare fungerade mejeriföreståndare V. Larsson, Einar Johansson och O. Svedberg.
Därefter övergick man till prisutdelningen för 1937 års provningar, vilken förrättades av konsulent B. Nelson.
Prislistan hade följande utseende: Drittelprovningen: Nanny Johansson, Havdhem, Svenska Mejeriernas Riksförenings hdpr.; O. Svedberg, Hejde, Gotl. Mejeriförbunds hdpr.; E. Johansson, Levede, Carl Holmbergs Mek.-Verkstads hdpr.; S. Alm, Barlingbo, Mjölkcentralens häpr.; E. Jakobsson, Sanda, Gotl Järnvägs A.B. hdpr.; Uno Sandkvist, Fidenäs, Mejeristföreningens hdpr.; M. Rasmusson, Hesselby, Ångfartygs A.-B. Gotlands hdpr.; N. Persson, Tingstäde, Eskilstuna Pressbolags håpr; I W. Svensson, Burgsvik, Barnekows hdpr.; M. Lövstedt, Linde, Bergkvara Träindustris hdpr.; Disp, A. Nilsson, Sylfaste, Mejeristföreningens hdpr.; Bytteprovningen:. O. Svedberg, Hejde, Mejeristföreningens vandringspris jämte miniatyrpris; I W. Svensson, Burgsvik, A.-B. Separators hdpr.;; N. Persson, Tingstäde, Ångfartygs A.-B. Gotlands hdpr.; M. Lövstedt, Linde, Mejeristföreningens hdpr.; G. Svensson, Gothem, A. B. Classon & Petterssons hdpr.; Nanny Johansson, Havdhem, A.-B. Mejerikontorets hdåpr.; Uno Sandkvist, Fidenäs, Axel Bergmärks & C:o håpr.; W. H Mårtensson, Stenkyrka, Gotlands Mejeriförbunds hdpr.; Disp, A. Nilsson, Sylfaste, Waldenström & C:o hdpr.; S. Alm, Barlingbo, Bergstrands Tryckeris hdpr.; E. Jakobsson, Sanda, Purgerafabrikens hdpr.; E. Johansson, Levede, Blaufelt & Tvedes hdpr.; Einar Johansson, Barlingbo, Mejeristföreningens hdpr.
Dessutom hade Gotlands mejeriförbund skänkt fem penningpriser, vilka tillföllo följande mejeriföreståndare E. Johansson, Levede mejeri, M. Rasmusson, Hesselby mejeri, E. Johansson, Hablingbo mejeri, O. Svedberg, Hejde mejeri, och I. W. Svensson, Burgsviks mejeri.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Sylfaste mejeri har bolagsstämma.

Tre funktionärer hedersledamöter.
Sylfaste mejeriaktiebolag hade i går ord. bolagsstämma & bolagets kontor under ordförandeskap av nämndeman J. G. P. Endrell, Bäcks i Akebäck. Därvid godkändes styrelse- och revisionsberättelserna, beviljades ansvarsfrihet och fastställdes balansräkningen.
Av berättelserna framgick att mejeriet under året inköpt 2,922,539 kg. oskummad mjölk, vilken betalats med kr. 370,429:07. I medeltal hade inköpts 8,000 kg. oskummad mjölk pr dag. Arets mjölkmängd överstiger fjolårets med 86,667 kg. I mjölkavgifter hade till Svenska mejeriernas riksförbund inlevererats kr. 48,005: 51 samt erhållits i prisutjämningsbidrag kr. 55,438:24. Kr. 7,432: 73 hade alltså kommit leverantörerna till godo. I foderavgifter hade erhållits kr. 2,394:17. Vinst- och förlusträkningen slutade på 57,849: 63 och årets bruttovinst uppgick till kr. 5,300: 09, vilket belopp alltså stod till bolagsstämmans förfogande. Det disponerades så att till aktieägarna utdelas 3 kr. pr aktie med 549 kr., på fastigheters konto avskrivas 2 proc. med kr. 294:78 och på maskiner 10 proc, med kr. 4,241:12.
Återstoden kr, 215: 19 överföres till 1938 års vinst- och förlustkonto. Ingående balansräkningen slutade på kr. 35,015: 12 och den utgående på kr. 71,661:91.
Till ordförande valdes hr Joh:s Larsson, Endregårda i Endre, och övriga styrelseledamöter blevo hrr Erik Wedin, Björkebos i Follingbo, och Joh:s Gardell, Hanes i Endre, omvalda, samt hrr Albert Johansson, Larsarve i Roma, och J. G. P. Endrell, Bäcks I Akebäck, nyvalda. Till styrelsesuppleanter nyvaldes hrr Svante Wikström, Stora Tollby i Fole, och Albert Larsson, Suderbys i Källunge. Revisorer blevo hrr Erik Hellgren, Kvie i Endre, Ernfrid Hansén, Hällhage i Barlingbo, och A. D. Björkander, Björksarve i Björke, omvalda, samt hr Gunnar Kolmodin, Öjers i Ekeby, nyvald, med hrr Wilb. Blom, Endre, och Henrik Ahlsten, Vellarve i Roma, som suppleanter. De avgående funktionärerna hrr Natanael Stengård, tidigare i Sylfaste, nu i Visby, Joh:s Endrell, Bäcks i Akebäck, och Hj.
Johansson, Vellarve i Roma, av vilka de två förstnämnda varit med i bolaget alltsedan dess stiftande år 1896 och den sistnämnde likaledes en lång följd av år, valdes till hedersledamöter.
Efter stämman intogs middag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Mars 1938
N:r 62

Bil kolliderar med hästskjuts vid Sylfaste.

Körsvennen skadad — hästen måste nedslaktas.
Strax före kl. ½ 9 i morse inträffade en trafikolycka i närheten av Sylfaste mejeri, varvid en person skadades och en häst blev så illa åtgången, att den måste nedslaktas på stället.
Vid tidpunkten i fråga möttes en lastbil från Roma, på väg till mejeriet med mjölk, och en hästskjuts, som kom från mejeriet. Bilen fördes av chauffören Ivar Hägg, Roma, och hästskjutsen av jordbrukaren Henrik Pettersson, Enges i Barlingbo. Strax innan de båda fordonen möttes tyckte sig chauffören se, att körsvennen tittade åt annat håll och alltså inte hade sin uppmärksamhet riktad i körriktningen. Han gav därför signal, men när fordonen hunnit till ett avstånd på omkring 2 á 3 meter från varandra, steg plötsligt hästen ut mitt i vägbanan, varför en kollision var oundviklig. – Hästen kom därvid under bilen och erhöll skador på båda bakbenen, så att den ej kunde resa sig, Efterskickad vete rin är resolverade också, att djuret omedelbart skulle nedslaktas. Bilen kastades av stöten av vägen, Petters son, som satt på en mjölkflaska och körde, föll vid kollisionen av vagnen ned mellan densamma och bilen, varvid han slog huvudet och förlorade medvetandet. Han bars in i ett närbeläget hus, där han snart kvicknade till och själv kunde gå till den eftertelefonerade ambulansen.
Landsfiskal Th. Holmqvist, som har utredningen om hand, hade i dag på middagen endast förhört Hägg, som ansåg det hela vara en ren olyckshändelse. Han hade hållit en fart på endast 30 å 40 km. tim., och sikten var fri vid olycksplatsen.
Troligen har emellertid hästen bli vit skrämd av signalen och därför kom ut i vägen. Inga ögonvittnen till händelsen finnas.
Vid förfrågan på lasarettet meddelas, att Pettersson ådragit sig en hjärnskakning, men att hans tillstånd är tillfredsställande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Mars 1938
N:r 62

Hushållningsgillena.

Endre gille sammanträdde i går i Endre skyttepaviljong under ordförandeskap av lantbr. Emanuel Glifberg, Röstäde i Ekeby.
Till ledamot i styrelsen omvaldes nämndeman Emil Stenberg, Digeråkra i Barlingbo, med lantbr. Hjalmar Björkegren, Busarve, som suppleant. Cirka 15 nya medlemmar föreslogos till inval. Efter sammanträdet talade konsulent B. Ljunggren om lantarbetstidslagen.
Efteråt höll även Endre gilles kontrollförening årsmöte, varvid den avgående styrelsen omvaldes. Till revisor efter avlidne folkskolläraren P. S. Hartman valdes lantbr. Johannes Gardell, Hanes i Endre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Landsbygden. Ekeby.

EKEBY, 24 jan.
Fältskjutning var i går anordnad av härvarande skytteförening i trakten av Öjers. Föreningen hade även inbjudit Endre och Barlingbo skyttegillen för att tävla om det inom dessa tre gillen uppsatta vandringspriset, och ett sextiotal skyttar hade trots den svåra halkan infunnit sig. Målen utgjordes av 1/6 figur på 85 m., 1/3-figur 310 m. och Kg-laddare på 160 m. med en skjuttid av 1 1/2 minut och sex skott på varje mål. I tävlan om vandringspriset, varvid varje grupp skulle bestå av en 4:de, en 3:je, en 2:dra och en 1:a klassens skytt blev Eke-by skytteförening bäst med 55 tr. I den enskilda fältskjutningen blevo de bästa resultaten:
Veteranklassen: J. Ekedahl, Ekeby, 16 tr., E. Stenberg, Barlingbo, 14 tr., Fr. Framån, Ekeby, 12 tr.
4 klass: IL Bergström, Ekeby, 17 tr., E. Glifberg 14 tr.
8 klass: R. Angelöv, Ekeby, 18 tr., IL Gustavsson, Endre, 17 tr., Ture Jakobsson, Endre, 15 tr.
2 klass: Otto Klasson, Ekeby, 18 tr. K. A. Smedberg, Ekeby, 17 tr., Fr. Nilsson, Endre, 17 tr.
I klass: Bertil Johansson, Endre, 14
tr., Bengt Ekedahl, Ekeby, 14 tr., Henry Smedberg, Ekeby, 11 tr.
Efter skjutningarnas slut samlades skyttarna i idrottspaviljongen, där föreningen bjöd de inbjudna på kaffe, och därefter förrättades prisutdelning av hr E. Glifberg, varvid samtliga pristagare hyllades med hurrarop.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Byggnadskursen i Visby,

som pågått på Tekniska skolan från den 10 dennes, avslutas i eftermiddag, då kursdeltagarna efter att ha fått intyg på deltagande i undervisningen, avresa till sina hemorter.
Kursen har med all sannolikhet givit deltagarna många goda impulser och idéer, vilka väl så småningom kommer att visa sig i mera enhetlighet i fråga om bostadsbyggandet även på landsbygden. Följande personer ha deltagit i kursen: Byggmästarna O. A. Andersson, Hellvi, Viktor Persson, Lärbro, och E. Sollerman, Klintehamn, snickarna Anders Bergström, Barlingbo, Hilbert Lindkvist, Sanda, Arne Söderström, Hejdeby, byggnadssnickarna Georg Gahnström, Boge, Henry Hedström, Stenkyrka, Lennart Pettersson, Visby, Karl Widin, Visby, byggnadsarbetarna Carl Jacobsson, Hablingbo, Karl Lindberg, Näs, Joseph Jacobsson, Näs, Bernhard Nyström, Slite, Ivar Boberg, Lärbro, samt vandringsrättare Wilh. Andersson, Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Redovisning

av de frivilliga bidrag, som insamlats till Radio i Stenkumla ålderdomshem:
Barlingbo socken 25 kr., Endre socken 25 kr., Fole socken 48 kr., Ekeby socken 11 kr., Lokrume socken 25 kr., Vall, Hogrän, Atlingbo 75 kr., Bro, Tofta, Hejdeby 84 kr., Eskelhem 20 kr., Stenkumla 20 kr. Summa kr. 333: —.
Inköpt radio 330 kr., omkostnader 3 kr. Summa kr. 333: —.
För de insamlade gåvorna till den utmärkta radion som bereder oss glädje och omväxling tacka vi på det hjärtligaste.
Personal och patienter på Stenkumla Ålderdomshem.
Styrelsen.
Ax. Carlsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Vid fältskjutning i Endre

på söndagen tävlades om en vandringspokal, i fältskjutning mellan Endre, Ekeby och Barlingbo gillen. Målen var hjälm på 110 met. fjärdedelsfigur på 180 mt. samt tredjedelsfigur på 280 meters avstånd, varvid lossades 6 skott mot varje figur. Vädrets makter var ej vidare nådiga, figurerna verkade att vara i dimman och resultaten blev därefter.
Bästa grupp blev Barlingbo gille med 46 träffar, Endre med 43 tr. och Ekeby med 41 tr. I veteranklassen hade H. Yttergren, Endre, 13 tr.; F. Franzén, Ekeby, 11 tr.; klass 4: A. Svensson, Barlingbo, 15 tr.; E. Glifberg, Ekeby, 12 tr.; klass 3: L. Hallgren, Barlingbo, 15 tr.; IL Gustavsson, Endre, 15 tr.; klass 2: F. Nilsson, Endre, 17 tr.; K. J. Smedberg, Ekeby, 13 tr.; klass 1: A. Nilsson, Barlingbo, 10 tr.; B. Johansson, Endre, 10 tr.
Levern utbringades för respektive pristagare och ett fyrfaldigt leve utbringades för skytterörelsen. 57 skyttar deltogo i prisskjutningen. Efter skjutningen samlades skyttarna i paviljongen där damerna dukat ett härligt kaffebord.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1938
N:r 12