Högerns landstingslistor.

Valsedlarna för landsbygden fastställda.
Högerns valsedlar för landstingsvalet på länets landsbygd ha nu blivit fastställda. I norra häradet kommer den att gå fram med två olika listtyper, medan i södra häradet endast en valsedel kommer till användning.

I norra häradet har listan följande utseende:
Lantbrukaren John Edmark, Ljungby i Ala. Folkskolläraren Rudolf Carlson, Gothem. Direktör Arendt de Jounge, Slite. Fiskaren Albert Östergren, Herrvik, Östergarn. Lantbrukaren Bernhard Jespersson, Kungsgården, Roma. Folkskolläraren Birger Larsson, Fårö.
Handlanden Gunnar Stengård, Fårösund. Lantbrukaren Arvid Bendelin, Fjäle i Anga. Rättaren Charlés Ågren, Tjouls i Lummelunda. Veterinären Herbert Holmberg, Slite.
Den andra valsedeln har de två första namnen omkastade; så att folkskollärare Rud. Carlson uppförts i första rummet och lantbrukaren John Edmark i andra rummet.

I södra häradet
upptar valsedeln följande namn:

Lantbrukaren Reinhold Kahlström, Atlingbo. Folkskolläraren Reinhold Dahlgren, Stånga. Rektorn Bertil Nordlander, Hemse. Lantbrukaren Ivar Hagman, Österlings i Stånga. Fru Vera Appelgren, Kronholmen, Västergarn. Handlanden Einar Broander, Havdhem. Lantbrukaren C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta. Lantbrukaren Axel Carlsson, Kube i Stenkumla. Snickaren Hjalmar Norman, Sundre. Lantbrukaren Axel Andersson, Binge i Alva. Lantbrukaren Thomas Jakobsson, Lindvede i Hemse. Lantbrukaren Kristian Booberg, Sigdarve i Fröjel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

E. o. lärarinna i Atlingbo.

Atlingbo skoldistrikt: har fått skolöverstyrelsens tillstånd att uppehålla småskollärarinnetjänsten vid folkskolan i Atlingbo med e. o. lärarinna t. v. till den 1/7 1940.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1938
N:r 163

En ringmärkt duva

infångades i söndags vid lasarettet. På högra benet hade den en aluminiumring på vilken stod Dan 085 37 — 439; beteckningarna Dan och 37 voro tvärställda i förhållande till de andra. Samma ; ben hade också en röd gummiring med numret 497. På vänstra benet satt en tunn blå hornring.
— En ringmärkt fiskmås har vidare påträffats av hr Hj. Jakobsson, Källgårds i Atlingbo. Ringen var märkt Museum, Göteborg, Sweden, 15,553 C.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Juli 1938
N:r 154

Jernvägsbolagets

stämma igår för bestämmande af banans sträckning var besökt af omkring 60 personer, representerande 5,626 aktier, men ledde icke till något afgörande beslut. Den delvis tröttande öfverläggningen, erbjudande föga nytt, varade emellertid omkring 3 timmar. I fråga om den nordligaste delenafbanan erhöll styrelsen i uppdrag att efter eget bepröfvande afgöra mellan antingen sträckningen Visby—Klinte i Follingbo—Statva eller Visby—Vede—Barlingbo. Styrelsen förordade såsom fortsättning åt söder den östra eller Vängelinien, hvaremot den vestra, Hejdelinien, på sin sida hade de fleste uppträdande talarne. Under diskussionens gång och för att sammanjämka de olika meningarna, som visade sig mest stridiga i fråga om sträckningen emellan Barlingbo och Etelhem, väcktes af fanjunkaren Karlström ett förslag, hållande medelvägen mellan de båda linierna och afseende banans dragande genom Björke, Atlingbo och Guldrupe till Etelhem, en sträckning, som åtskillige talare tycktes omfatta med intresse. För anställande af närmare undersökningar rörande denna linie uppsköts stämman till 28 innevarande månad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Augusti 1876
N:r 65

Utslag

från kungl. svea hofrätt att lösas å landskansliet af landtbrukaren C. G. Carlsson i Atlingbo och kyrkoherden Axel Lyth.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64

Dödsfall Emma Elisabeth Johansson.

Tillkännagives att vår kära moder Emma Elisabeth Johansson, f. Kollberg avled stilla idag i sitt 89 levnadsår, sörjd av oss, släkt och vänner.
Kallarve i Atlingbo den 30 april 1938.
BARNEN.

Vita huvud vila,
trötta ande ila
hem till Gud i frid.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Redovisning

av de frivilliga bidrag, som insamlats till Radio i Stenkumla ålderdomshem:
Barlingbo socken 25 kr., Endre socken 25 kr., Fole socken 48 kr., Ekeby socken 11 kr., Lokrume socken 25 kr., Vall, Hogrän, Atlingbo 75 kr., Bro, Tofta, Hejdeby 84 kr., Eskelhem 20 kr., Stenkumla 20 kr. Summa kr. 333: —.
Inköpt radio 330 kr., omkostnader 3 kr. Summa kr. 333: —.
För de insamlade gåvorna till den utmärkta radion som bereder oss glädje och omväxling tacka vi på det hjärtligaste.
Personal och patienter på Stenkumla Ålderdomshem.
Styrelsen.
Ax. Carlsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Idrott och sport.

Morgondagens brottningar
De som skola möta ”spårvägarna”.

I morgon kl, 3 e. m. börjar den med spänning motsedda brottningsuppgörelsen mellan Spårvägen, Stockholm, samt våra härvarande föreningar VIF och AIK. Det torde bli en trevlig mattfest, och om utgången Kr inte så lätt att sia, även om vi tro, att stockholmarna böra vara de mera rutinerade. Men säkert skola våra pojkar göra det besvärligt för dem.
VIF, den arrangerande föreningen, ställer upp med följande lag;
Bantam: Arne Blomberg (”Påven”), utmärkt tekniker fast med något ”flängig” stil; fjäder: Ch. Broman, stark; lättvikt: B. Karlsson, envis och ger sig Inte i första taget; welter: I. Karlsson, ettrig, möjligen ännu envisare än Börje; mellanvikt: U. Gahne, smärt byggd men har bra teknik; lått tungvikt: K. Lindberg, ”lånad” från Gothemsklubben, har gått i Hellbergs skola, vilket säger en hel del; tungvikt: E. Lindahl, likaledes Gothem, stark som en björn men något otränad nu.

Evert Franzén.

AIK:s lag ser ut som följer:
Bantam: Ch. Uddin (”Tjadden”), tränad i hårda duster med ”Påven” är han rätt oberäknelig och hans motståndare får se upp; fjäder: S. Smolka, bra tekniker; lättvikt: Mats Vesterberg, en överraskningarnas man; welter: Malte Engström, gammal beprövad brottare i klassen, utmärkt tekniker; mellanvikt: Axel Pettersson, godmodig men inte så att han av pur barmhärtighet tar i motståndaren med silkesvantar; lätt tungvikt: Karl Axel Booberg, god tekniker, som ej så lätt låter sig överrumplas; tungvikt: Sten Karlström, kraftig bit men ännu ej tillräckligt rutinerad.
Ja, det var i korthet några karaktäristiska i minnet. Låt nu se, att de nämnda egenskaperna tillämpas i praktiken i så måtto, att resultatet blir fallsegrar åt rätt håll.
Vi ha tidigare presenterat ”spårvägarna”, varför ett upprepande torde vara överflödigt. Ovan en bild av lättviktaren Franzén i Spårvägen, en brottare med sju års erfarenheter i ”garnet”.

Tolkningstävlan med bil
anordnas om söndag av G. M. C. K, som därvid hoppas, att även många kvinnliga deltagare skola anmäla sig, enär från detta håll livligt intresse visat sig för tolkningstävlan. I händelse av stor tillslutning från damklassen blir det två banor, den mindre 4 mil lång, medan den stora banan, avsedd för de mera tränade tolkarna, räknar 7-8 mil och går förbi Stenkumla, övre vägen, Ejmunds och Loggarve backe, Hejde kyrka, Väte, Atlingbo och Vall samt vidare till målet vid Siltbergs bilaffär, där järnväl starten är.
Anmälningstiden till deltagande utgår om lördag, och det är att förmoda att vännerna av den trevliga sporten skola anmäla sig i massor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Sveriges äldsta tvillingbröder.

Torsdagen den 16 dennes fyllde bröderna August Jakobsson, Källgårds i Atlingbo, och Jakob Jakobsson, Kroks i Tofta, 77 år. Det torde vara Sveriges äldsta nu levande tvillingbröder. Båda äro födda vid Källgårds i Atlingbo och ha varit kända som ovanligt duktiga och arbetssamma odalmän, och då de fortfarande äro pigga och krya och arbetslusten är efterhängsen, äro de ännu dagligen i farten med sysslorna på sina resp. gårdar. De äro ett par kärnfulla representanter för gammal gotländsk bondestam och intet talar emot att dessa tvillingar inte skulle kunna hinna 100-årsstrecket. I yngre dagar voro de båda bröderna ”lika som två bär”, så att till och med deras närmaste anhöriga hade svårt att säga vem som var vem.
Bröderna gifte sig med ett syskonpar. August Jakobsson är änkeman sedan 1935, medan Jakob Jakobsson är omgift. Hans första hustru avled för många år sedan och hans nuvarande hustru är dotter till hamnfogden Jacob Westberg, vilken för några år sedan avled i en ålder av 98 år och på sin tid var Sveriges äldste hamnfogde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 december 1937
N:r 297

Idrott och sport.

Gotländska landslaget har rest.
KL 11,15 i förmiddags avreste det gotländska landslaget härifrån med Thjelvar till Kalmar f. v. b. till Karlshamn i Blekinge, där landskampen i fotboll äger rum om söndag.
Vi önska våra landsmän lycka på färden och klämma i med:
Heja gutar, friskt humör,
det är det som susen gör,
heja, heja, heja!

Fotboll och fri idrott
blir det på Vallen i morgon och om söndag med början båda kvällarna kl 6,30.
På lördagen blir det löpning 400 och 1,500 m. samt kulstötning, varjämte VIF spelar mot det östsvenska laget Enebyberg, vilket vi tidigare presenterat. Matchen börjar kl. 7.
På söndagen omfattar programmet höjdhopp, löp. 800 m., häck 110 samt en fotbollsmatch mellan Enebyberg och en Visbykombination med spelare från AIK, VIF och Gute.
Till friidrottstävlingarna äro våra bästa hemmavarande förmågor anmälda, men därjämte ställer Svenska I. F:s tränare Sverker Lindström, vilken som bekant vistats på ön i c:a 14 dagars tid, upp 1 höjd och 110 m. häck. Lindström är, som idrottsmännen väl veta, även stavhoppare och hör till de få i Sverige som klarat 4 m. I höjdhopp är han god för 1,81 och i häck 110 m. för 15,7. Intressant att se, hur hans insats blir härnere.

Till D. M.-femkampen i Slite
på söndag ha följande anmält sig: K. E. Arvidsson, Burs G. I. F., R. Broman, AIK, Kurt Svensson, Roma IF, Sven Pettersson, Gute IF, B. Drangel, A. 7, B. Alvin, VIF, Hans Nordin, Slite IF, K IL Engström, Slite IF, R. Linnå, Slite IF, och A. Nilsson, Slite IF.

Märkestävling
anordnas i kväll av Gotlands cykelklubb. Starten går vid Södra järnvägsstationen kl. 7. Banan är fem mil lång och går över Träkumla och Atlingbo tillbaka till Visby.

En klubbtävlan VIF—I. 18
i allmän idrott har de två senaste kvällarna utkämpats på Vallen och gav till resultat, att VIF segrade med 114 poäng mot 60 för I. 18.
De individuella resultaten blevo följande:
100 m.: 1) S. Andersson, VIF, 11,7, 2) V. Ekström, VIF, 11,9, 3) L. Olsson, L 18, 12,2.
400 m.: S. Andersson, VIT, 56,7, 2) L. Olsson, I. 18, 57,5, 3) G. Lövkvist, VIF, 58,5.
1,500 m.: 1) B. Ahlvin, VM, 4,31,6, 2) Lövkvist, VIF 4,33,4, 3) Berg, I. 18, 4,38.
Höjdh.: 1) S. Andersson, VIF, 1,61, 2) V. Ekström, VIF, 1,56, 8) A Nilsson, VIF, 1,51.
Längdh.: 1) R Olsson, VIF, 5,64, 2) G. Gustren, L 18, 5,52, 3) V. Ekström, VIT, 5,44.
Spjut: 1) J. Carlsson, VIF, 49,91, 2) L Pettersson, VIF, 45,36, 3) E. Hellström, VIF, 41,90.
Diskus: 1) S. Nordberg, VIF, 33,65, 2) I. Lindberg, L 18, 33,42, 3) E. Dahlström, VIF, 33,07.
Kula: 1) S. Nordberg, VIF, 11,83, 2) E. Hellström, VIF, 11,13, 3) S. Carlsson, VIF, 10,54.
Stafett 1000 m.: 1) VIT, 2,15, 2) 1. 18, 2,18.
Poäng: VIF 114, I. 18 60.

Visby Bollklubb
har uttagningtävlingar i varpa i Åhsbergska hagen med början i morgon kl. 5 e. m., har man bett oss erinra.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138