Landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 12 april.
Femtio år fyllde i lördags fru Elin Jakobsson, maka till lantbr. Josef Jakobsson, Bosarve i Stånga. Uppvaktningarna började tidigt på morgonen då representanter från Stånga missionsförsamling uppvaktade med tal och sång samt överlämnade blommor. Tal hölls av hrr Gösta Stenberg och Oskar Pettersson. Fru Nilsson, Dals, läste poem och ett mycket trevligt hyllningskväde hade författats av fru Maja Jakobsson och Frida Andersson. Vid middagstiden uppvaktade släktingarna, vilka överlämnade värdefulla presenter och senare på kvällen anlände ytterligare inbjudna. Dagen förflöt under god stämning. Tal hölls av past. E. Larsson, Hemse, och nämdeman K. V. Palmkvist, Vall. Sång utfördes av sångarna på platsen samt av folkskollärare Simon Jakobsson m. fru Viklau, frök. S. Ståhl, Mariannelund, och fru Larsson, Hemse. Herrskapet Jakobsson sörjde på ett lyckligt sätt för den lekamliga undfägnaden. Från rikt dukade bord serverades mat och kaffe. Sist frambar fru Jakobsson sitt hjärtliga tack för all uppvaktning.
Fru Jakobsson är en varm missionsvän och hon har under de gångna åren utfört ett gott och välsignelserikt arbete. I unga år tjänade hon som söndagsskollärarinna i Mästerby och de senare åren har hon varit en nitisk och uppoffrande medlem av Stånga missionsförening. Alltid glad och hurtig till sitt väsende har hon vunnit mycken sympati och många vänner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Femtio år

fyller den 13 d:s köpman Lorenz Larsson i Malmö. Han fullgjorde på sin tid sin värnplikt på Gotland och fick då en viss klockarekärlek till vår ö, som ännu hänger i. Såsom representant för en del fastlandsfirmor besöker han regelbundet Gotland. Han är intresserad ordensbroder samt bekläder vidare bl. a. ordförandeposterna i Föreningen 1887 års män i Malmö samt i Skånekretsen av Gotlandsinfanteristernas kamratförening, vilken senare förening i Lorenz Larsson har en drivande kraft. Glad och god har han förvärvat många vänner, icke minst här på Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen 10 April 1937
Nr 81

Sextio år

fyller den 10 d:e fabrikör Gust. Löfqvist härstädes och firar bemärkelsedagen i Stockholm med att hålla bröllop för en sin dotter.
Han är född på Klintehamn och var bara 3 år gammal då han kom över till det stora landet i väster, varifrån han dock efter 5 år kom tillbaka till Visby, där han så gick några klasser i Visby läroverk. Han gick därpå i smideslära. 17 år gammal stack han till sjöss och flackade kring all världens hav på olika nationers båtar, varpå han avlade maskinistexamen 1901. Han for omedelbart därpå med en rysk gradmätningsexpedition till Spetsbergen samt fortsatte sedan i utländsk linjefart till dess han våren 1907 avlade övermaskinistexamen och hamnade på landbacken, närmare bestämt i äktenskapets hamn och Stockholms stads elektricitetsverk. Efter tio års tjänst vid sagda verk, varunder han avancerade till maskinistförman, kom han av en tillfällighet att 1917 övertaga den av fadern 1895 startade möbelaffären vid Adelsgatan i Visby. Denna firma har fabrikör Löfqvist sedan upparbetat och utvecklat, så att numera hela den gamla och en i närheten inköpt fastighet helt disponeras av förutom affärs- och kontorslokalerna, snickare-, tapetserare- och målareverkstäder samt lagerlokaler för allt vad till branschen hörer.
Intresserad för litet av varje i tiden har hr Löfqvist dock på senare åren dragit sig från uppdrag och tjänster i en rad olika föreningar, men han bekläder dock alltjämt platsen som ordförande i Gotlands linoleumhandlareförening, styrelseledamot i Centralförbundet, vice ordförande i Fabriks- och hantverksidkarnes pensionskassa, styrelseledamot i Visby fastighetsägareförening medlem av arbetslöshetskommittén m. fl. smärre uppdrag, liksom han alltjämt är intresserad medlem av härvarande loger av Frimurare- och Oddfellowordnarna. Han har också varit livligt intresserad för sport, särskilt simning och segling, ehuru han på senare år helst seglat i bil. Personligen gladlynt och vänsäll har han skaffat sig många vänner, som på högtidsdagen säkerligen skola bringa honom sin hyllning.
Sextio år fyllde i går metodistpastor G. Stangenberg i Norrköping, vilken med anledning därav blev föremål för hjärtliga hyllningar. Han har som bekant nedlagt ett omfattande arbete genom sin stiftelse ”Föreningen för värnlösa barns uppfostran”, vilken ju är känd även här på Gotland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 5 april.
Sextio år fyllde i dag hemmanägaren Jacob Hansson, Pusarve i Fröjel, och blev med anledning därav uppvaktad redan i tidiga morgontimman av släktingar och vänner samt en deputation från kyrko- och skolråden med kyrkoherde G. Sjöberg i spetsen. Samtliga avlämnade värdefulla presenter och blommor till jubilaren, och lyckönskningar uttalades av kyrkoherden och hr K. Booberg, Sigdarve.
Senare på dagen hade inbjudits ett femtiotal gäster till ett trevligt samkväm, där en riklig undfägnad bestods vid de välförsedda borden. Tal höllos och leven utbringades för den redlige sextioåringen.

Tåget förorsakade skogsbrand. Då södergående förmiddagståget till Hablingbo i går befann sig å skogen mellan Depps och Kaupe anhalter observerade lokföraren vid en blick bakåt längs tågsättet att rök pyrde upp på en fläck i gräset jämte banvallen. Han stoppade tåget omedelbart och en tåget medföljande järnvägsman kvarlämnades för att släcka elden. Från Kaupe nedsändes ytterligare två man för att hjälpa till vid släckningen om så skulle behövas. Trots att de tre männen arbetade intensivt för att bli herre över elden, som i det höga, torra gräset fick god näring av den rätt friska blåsten, visade det sig snart omöjligt att bemästra elden, varför en av mannarna skyndsamt fick begiva sig till Klintehamn för att hämta hjälp. Under tiden hade dock röken observerats från flera gårdar kring Depps varför om en stund så mycket folk anlände att elden nödtorftigt kunde begränsas. När manskap från Klinte anlände med landsfiskal Jacobson i spetsen var den värsta faran över och eftersläckning kunde begynna. Elden hade då övergått en yta av omkr. 2 tunnland. Någon nämnvärd skada hade elden ej förorsakat alldenstund den mest härjat gräs och buskar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Sjuttiofem år

fyller den 13 april fru Helena Schenström, född Svebilius, bördig från Gotland, maka till överstelöjtnant M. Schenström, Vadstena.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Femtio år

fyller lördagen den 10 dennes köpmannen John Ohrsell, Malmö. Han var under 1916-19 kontorschef vid spanimålsbyrån i Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 5 april.
Femtio år fyller i morgon tisdag byggmästaren och fjärdingsmannen Karl Lindahl i Gothem. Han har, under årens lopp hedrats med en hel del förtroendeuppdrag i socknen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Direktör Adolf Ahlgren

i Gävle fyller i dag sextiofem år: Han är som bekant född i Visby, men kom redan vid 14 års ålder till Gävle, där den äldre brodern Fredrik startat en teknisk fabrik i mindre skala. Då brodern 1907 avled blev Adolf Ahlgren prokurist och affärsledare i firman.
Direktör Ahlgrens namn är främst förknippat med den världsbekanta Läkerol-tabletten, som han lancerade år 1910 och som f. n. säljes i 36 länder jordklotet runt. Men så har han också förstått reklamens betydelse och bl. a. varit en god annonsör i pressen. Det lönar sig som bekant.

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 April 1937
Nr 75

Sjuttio år

fyller den 8 d:s hemmansägarn Karl Hagström, Dalbo i Halla. Han är född i Halla, där han sedan närmare 35 år äger den gamla släktgården Dalbo. Under årens lopp har han hedrats med en rad förtroendeuppdrag, har tidigare varit ledamot av skol-och kyrkoråd, kommunalnämd etc. samt är ännu bl. a. medlem av valnämden och pensionsnämden. Sedan en följd av år är han ordförande och kassör i Halla lokalförening av Lantmannaföreningen och har där nedlagt ett gott och intresserat arbete. Han är också styrelseledamot av Halla fruktodlaref örening.

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 April 1937
Nr 75