Sin sextioårsdag

i går firade nämndeman John Ström, Gerungs i Rute, på Allekvia tingshus, där hösttingets första allmänna sammanträde då ägde rum: Jubilaren celebrerade märkesdagen med att bjuda rättens samtliga ledamöter jämte advokater, landsfiskaler och de närvarande pressmännen på en charmant middag. Under en paus i förhandlingarna bänkade man sig kring det med blommor festligt dekorerade långbordet för att när middagen var över, återgå till förhandlinvarna.
Efter desammas slut på kvallen bjöd sextioåringen på supé, varvid rättens ordförande häradshövding K.-F. Pfeiffer med ett vackert lyckönskningstal till jubilaren på rättens vägnar överlämnade en silvertallrik på vilken Allekvia tingshus är ingraverat. Efter supén följde så ett gemytligt samkväm, varunder ett antal telegram upplästes och den populäre sextioåringen blev föremål för ytteligare hyllningar.
På förmiddagen igår infann sig l jubilarens hem i Rute ett par deputationer för att med presenter och blommor uppvakta sextioåringen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Åttio år

fyller den 29 d:s hr Emil Nilsson, Tängelgårda i Lärbro. Han var i yngre år en verklig kraftkarl och en duglig arbetare. För ett tiotal år sedan drabbades han emellertid av en olyckshändelse och har sedan.dess sysslat med skomakeri. Nilsson, som numera är sängliggande, vårdas på sin ålders dagar hos sin son, järnvägsarbetaren Tyko Nilsson, och hans maka.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Sextioåring.

John Ström.

En av Gotlands mera kända jordbrukare nämndeman John Ström, Gerungs i Rute, ingår på torsdag i sitt sjunde decennium. Han är nämligen född den 25 augusti 1878 och brukar sedan många år fädernegården. Han har gjort sig känd som en framstående jordbrukare och driftig person, som förutom ledningen av gårdens skötsel även ägnat sig åt skogsaffärer o. dyl. Men hans tid räcker därjämte till för en hel del offentliga uppdrag, som han under årens lopp beklätts med, även om hån på senare tid avsagt sig vissa förtroendeposter. Under ett tjugotal år var han sålunda ordförande i kommunalstämman.
Vidare är han alltjämt sedan 1912 ordförande i hästuttagningsnämnden och innehar sedan 1926 sammma post i skogsvårdskommittén. Nämndeman är han likaledes sedan 1926.
Till sin läggning är jubilaren en gladlynt och gemytlig man, redbar och pålitlig i sina förehavanden samt en god representant för den hedervärda odalmannastammen. Genom sitt glada väsen och sina övriga personliga egenskaper har han förskaffat sig en lång rad vänner både utom och inom socknens gränser. Visst är också att många bevis på vänskap och uppskattning skola inströmma till Geriumnes änder den stundande sextioårsdagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Födelsedagshyllningar.

På sin sextioårsdag i dag har lantbrukaren G. H. Wahlén, Koparve i Lärbro, blivit livligt och hjärtligt hyllad. Redan före kl. 5 på morgonen och efter att först familjen framfört sina lyckönskningar, infann sig en deputation av vänner med en violinist i spetsen och bringade jubilaren sin hyllning samt överlämnade en vacker blomstergrupp jämte ett guldur med åtföljande adress från vänner i Lärbro och Gothem. Även telegrafiska lyckönskningar ha under dagens lopp ingått likaså flera blomsteruppsatser. I afton ger jubilaren supé i sitt hem för ett antal inbjudna.
— Hemmansägaren och kyrkvärden Nils Ekman, Ekeskogs i Kräklingbo, som i dag fyller femtio år, har blivit föremål för livliga hyllningar och uppvaktningar. Vid 7tiden i morse samlades släktingar och vänner samt kyrko- och skolråden med kyrkoherde Laurell i spetsen vid Ekeskogs och sjöng den vackra psalmen Härlig är jorden ete. Direktör K. A. Hall framträdde så och frambar Iyckönskningar från, skolstyrelsen, hembygds föreningen, skytteföreningen och mejeriet samt andra nämnder och sammanslutningar. Till femtioåringen överlämnades bl. a. en vacker blomsteruppsatts, en salongsspegel i rococo, kandelabrar, diverse silverpjäser och den nya psalmboken.
Under dagens lopp har jubilaren dessutom hyllats av olika deputationer, släktingar och vänner.
I eftermiddag ger jubilaren middag för ett hundratal inbjudna gäster i sitt hem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Sjuttiofem år

fyller den 25 d:s f. brevbäraren Aug. Eklund härstädes. Han anställdes i postverkets tjänst som lantbrevbärare å linjen Follingbo-Visby 1890 och kvarstannade i denna befattning till 1910, då han var samtidigt kronofjärdingsman i Follingbo. 1913 blev hr Eklund brevbärare i staden, lådbrevbärare å Göransborg samt kvarstod i postverkets tjänst till i april 1936, då han avgick med pension.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Femtio år

fyller den 25 d:s lärarinnan i Stenkumla fröken Anna Lundgren. Hon är född i Hangvar, avlade lärarinneexamen i Skara 1907 samt tjänstgjorde vid Buttle småskola 19081921, vilket sistnämnda år hon tillträdde befattningen vid Stenkumla skola.
Fröken Lundgren har särskilt inom godtemplarorden nedlagt ett mycket intresserat arbete. Högtidsdagen tillbringar hon vid Graune pensionat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Femtio år

fyller på tisdag den 23 d:s hemmansägaren och kyrkovärden Nils Ekman, Ekeskogs i Kräklingbo. Han är född i Kräklingbo, där han sedan 1929 är kyrkovärd. Han är vidare skolkassör, skiftesgodeman sedan 1928, huvudman i Kräklingbo sparbank, ordförande tröskbolaget och styrelsesuppleant i mejeriet. Åren 1921—24 var han även ordförande i fattigvårdsstyrelsen och var även en tid revisor i sparbanken. Personligen en stilla och försynt man har hr Ekman gjort sig allmänt aktad och omtyckt samt förvärvat många vänner.
— Femtio år fyller torsdagen den 25 augusti lantbrukaren Rudolf Johansson, Östergårda i Tofta.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL.
På sin sextioårsdag i tisdags blev kyrkvärden Olof Larsson, Bobsarbe i Fröjel ,föremål för hjärtliga hyllningar av släktingar, kyrkorådet och övriga vänner.
Av presenter som därvid överlämnades till jubilaren må nämnas bl. a. en fåtölj och 100 kr. i kontanter. På kvällen var en skara särskilt inbjudna samlade i det gästvänliga hemmet till årsdagsfest, varunder 60-åringen hjärtligt lyckönskades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Femtio år

fyller på söndag den 21 dennes hemmansägaren Viktor Björkander, Kassle i Hangvar. Född i Martebo socken 1888 utexaminerades han från Klagstorps lantbruksskola i Västergötland 1911 och blev sedan ägare till Kassle. Åren 1918—24 arrenderade han därjämte Vestöös i Hall. Jubilaren är en duktig lantbrukare och även intresserad för allmänna frågor. Han har också tagits i anspråk för en del offentliga värv och sålunda bl. a. varit ordförande i kommunalstämman. Vidare är han ledamot av fattigvårdsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Två sextioåringar.

Sextio år fyller på tisdag den 16 dennes lantbrukaren och kyrkvärden Olof Larsson, Robsarve i Fröjel. Han är en framstående jordbrukare och — som man säger — en riktig bonde av den gamla stammen.
Då han för några år sedan blev änkeman överlämnade han emellertid gården till en son, men är alltjämt livligt intresserad av jordbruket och vad därmed sammanhänger. Därjämte har han tagits i anspråk för en hel del kommunala och andra uppdrag. Han har bl. a. varit styrelséledamot i Sydvästra Gotlands jordbrukskassa under en lång följd av år, likaså i Fröjel kreatursförsäkringsförening, ledamot i Fröjel sockens magasinsförening och under många år har han varit skiftesgodeman samt ledamot av valnämnden och kyrkorådet m. m. Som människa är jubilaren en gladlynt och gästvänlig person och har tack vare sina personliga egenskaper tillvunnit sig allmän aktning och sympati.
— Sextio år fyller på onsdag den 17 dennes veterinär Birger Stenmark, Malmö. Efter vid läroverket i Visby avlagd studentexamen 1898 absolverade han farm. kand.-examen 1902 sedan han tjänstgjort å apoteket i Engelholm under åren 18981901. 1902 var han elev vid apoteket i Älvsbyn och 19038—053 vid apotek i Stockholm. År 1910 utexaminerades han från veterinärinstitutet i Stockholm och är sedan 1911 veterinär vid Malmöhus läns hushållningssällskaps veterinärbakterioloiska laboratorium och marknadsplats i Malmö.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187