Födelsedagshyllningar.

På sin femtioårsdag i måndags blev hr Ivar Olsson, Fide, föremål för hjärtliga hyllningar. Dessa började tidigt på morgonen och fortgingo sedan under dagens lopp. Familjen uppvaktade bl. a. med en rock, och av sin mor och sina syskon fick jubilaren mottaga en originell present i form äv en julgtan klädd med svenska riksbankens sköna sedlar. Grannar och vänner uppvaktade bl. a. med en fåtölj, blommor, skrivunderlägg av skinn samt presentkort, och ”1896 års sorkar” med skrivbordsuppsats: Av arbetarkommunen fick femtioåringen mottaga en fåtölj. Presenter ingingo även från andra håll liksom blommor och telegram. På kvällen gavs supé för ett 30-tal gäster, varvid jubilaren ytterligare hyllades.
— På sin femtioårsdag i måndags fick fru Anna Klintberg, Burs i Källunge, mottaga många bevis på vänskap och uppskattning. Uppvaktningarna för henne började tidigt på morgonen, då familjen hyllade. henne och överlämnade en fåtölj och ett bord. Av släktingar fick hon mottaga en penninggåva åtföljd av textad adress medan vänner och grannar överlämnade en porslinsservis med adress. Dessutom ingingo blomsterhyllningar och telegrafiska lyckönskningar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Födelsedagar.

Förre folkskolläraren i Lye H. P. Gardell, numera bosatt i Havdhem, fyller åttiofem år i morgon. Han är född i Lärbro och blev efter examen vid seminariet i Uppsala och vikariat på olika platser ordinarie lärare vid folkskolan i Lye i början av 1890-talet. I Lye verkade han i ett 40-tal år som lärare och innehade även en lång rad kommunala och andra förtroendeuppdrag. Det var också han som startade Lye konsumtionsförening, och sedan var dess föreståndare under tre decennier. Jubilaren har gjort sig känd som en synnerligen dugande lärare av den gamla goda stammen, sträng kanske, men rättvis och rättrådig och därför också uppskattad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Femtioårig gutapåg.

I femtioåringarfas led inträder på måndag den 30 då en av de många framgångsrika gotlännihgarna i förskingringen, advokat Algot Enström i Malmö, som redan i 20-årsåldern lämnade sin fosterö för att skapa sin framtid i en annan provins.
Jubilaren är född och uppväxt vid Karby i Roma som son till lantbrukarenJ. O. Enström därstädes. Efter att ha genomgått läroverket i Visby tog han studenten i Lund 1918 och avlade sin juristexamen vid därvarande universitet 1923. Fram till 1925 innehade han i kompanjonskap Rappes advokatbyrå i Malmö och i 21 år har han nu drivit Enströms juridiska rådfrågningsbyrå, som alltjämt går i samma regim, och han har under årens lopp åtnjutit förtroende hos ett bredare klientel runtom i Skåne. Men dugligheten har även tagits i anspråk på andra håll, bl. a. är femtioåringen ordförande respektive styrelseledamot i flera fastighets- och aktiebolag i Malmö med omnejd. Nämnas kan också att han som intresserad motorman är en av Skånska automobilklubbens stiftare.
Femtioåringen är även en av de som varit upphovet till Gotlands gille i Malmö och han var under ett flertal år med i dess styrelse. På senare tid har han lämnat den aktiva föreningsverksamheten åt sidan för att i större utsträckning ägna sim kraft åt det dagliga värvet.
Personligen en gladlynt och charmerande människa har advokat. Enström tillvunnit sig mångas vänskap — ett faktum som bemärkelsedagen säkerligen kommer att vitsorda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Sextio år.

Vilh. Aaröe.

Verkställande direktören i Svenska Mejeriernas Riksförening Vilhelm Aaröe fyller den 30 december sextio år. Hela sin livsgärning har han ägnat åt mejerihanteringen. Född i Danmark kom han redan år 1912 över till Sverige som tjänsteman i firman Jungqvist och Svennevig, ett av vårt lands dåvarande största smöroch äggexportföretag. År 1915 flyttade han över till Gotland som chef för den då nybildade Gotlands Smör- och Äggexportförening och 1920 blev han chef för Mjölkcentralens i Stockholm smör- och äggavdelning. När sedan Svenska Mejeriernas Riksförening startade hösten 1932, knöts Aaröe dit som direktör och ägnade de första åren huvudsakligen och med stor framgång åt ledningen av den av SMR övertagna centraliserade smörexporten. Sedan år 1940 har Aaröe varit verkställande direktör i SMR och därmed fått ansvaret för jordbrukets största livsmedelsindustri. De svenska jordbrukarnas mejeriorganisation har som bekant hand om 96 procent av mejerimjölken i vårt land och har en omsättning av över 800 milj. kr. pr år.
Med klokhet, energi, framsynthet och entusiasm har direktör Aaröe förståt att väl förvalta sitt ansvarsfulla uppdrag.
Han har på ett lyckligt sätt kombinerat gedigna affärsmannaegenskaper med föreningsmannerns idealitet och känsla för den stora gemenskapen. Den stora framgång, som svensk mejeriorganisation kunnat inregistrera under de senaste 15 åren, är till ieke ringa del direktör Aarödes förtjänst.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Födelsedagar.

Femtio år fyller på fredag stationsskrivaren Ivan Johansson, Roma. Han är född i Visby och anställdes ”redan i unga år vid Gotlands järnväg och har nu i många år beklätt posten som förste stationsskrivare på Roma station. Vid sidan av sin ordinarie tjänst har han även beklätts med en del allmänna förtroendeuppdrag. Sålunda har han ett flertal år varit revisor för kommunens kassor, vidare är han kronoombud för Sjonhem-Viklau socknar och växelprotestförrättare inom Roma m. m., Genom sina personliga egenskaper och glada och gemytliga väsen har han förskaffat sig många vänner, som säkert skola låta sig angeläget vara att låta höra av sig på bemärkelsedagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Födelsedagar.

Femtio år fyller i dag hr Ivar Olsson, Fide. Han är född vid Odvalls i samma socken är stenhuggare till yrket men också arrendator av ett mindre jordbruk. Sedan många år tillbaka är han ordförande i Fide arbetarekommun samt har innehaft olika uppdrag inom hemkommunen. Vidare har han varit uppbördsman i avd. 167 av Sv. stenindustriarbetare-förbundet.
— Nittio år fyller i morgon änkefru Fredrika Pettersson, född Falk, Västers i Boge. Den gamla, som alltjämt är pigg och kry och dagligen sysselsätter sig med kardning och spinning, är född i Boge och har under åtskilliga år varit bosatt i Amerika i två repriser. För ett 40-tal år sedan kom hon åter till Gotland, där hon nu är bosatt hos fostersonen, lantbrukaren J. M. Larsson och dennes maka. Nittioåringen är sedan flera år änka för andra gången. Hennes siste man var stenhuggaren Johan Pettersson. Som redan antytts är hon alltjämt vid god vigör, hennes syn är utmärkt under det att det är en smula sämre ställt med hörseln.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Födelsedagshyllningar.

På sin femtioårsdag igår blev fru Ruth Widen, Vallbys i Hogrän, föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktade först familjen och senare anlände syskon, släkt, vänner och representanter för de olika föreningar och styrelser i vilka hon är medlem. Härvid överlämnades minnesgåvor av skilda slag, presentkort, subskriberade penninggåvor och en mångfald blomsterkorgar och andra blommor samt telegram. På eftermiddagen gav jubilaren middag för ett antal släktingar och vänner, varvid hon ytterligare hyllades med versifierade lyckönskningar, sång och tal.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

En vacker hyllningsskrift

Dr B. Rud. Hall.

ägnades i november den svenska pedagogikens historiograf, gotlänningen dr B. Bud. Hall, då han fyllde 70 år. ”Med tillgivenhet och i tacksam uppskattning av hans banbrytande forskargärning” står det i tillägnan och samtidigt får man veta, att det är föreningen för svensk undervisningshistoria, som står bakom boken tillsammans med ett tjugu-femtal organisationer på skolans område, folkskoleseminarier och andra institutioner i Sverige. Men även grannländernas lärarorganisationer äro med i hyllningen liksom ett par hundra enskilda personer för skolväsendet uppräknas bland gratulanterna.
Boken omfattar fyrahundra sidor, där ett trettiotal författare bidragit med olika uppsatser kring skilda ämnen, vilka dock alla ha något med skolans värld eller den pedagogiska forskningen att göra. Arbetet inledes med en hyllningsdikt av Astrid Norberg, som däri skildrar hurusom skouns historia i vårt land varit förbisedd och glömd till dess Rud. Hall odlade upp det vidsträckta fältet och skapade ett jätteverk. Om denna forskaregärning skriver Nils Lundqvist i en artikel, där han ger några glimtar av den trägne arkivforskarens arbete. C. J. Carlberg kompletterar denna artikel med en imponerande, 20 sidor stark förteckning över Rud. Halls tryckta skrifter, I arbetet finnas vidare många intressanta artiklar. Th. Brandt berättar minnen från sin skolinspektörstid och Karl Bruhn har en längre utredning em utbildningen och undervisningen i heden tid. Där finnes vidare ett bidrag till Rudenschöldsforskningen av Nore Brusewitz, Einar Forsberg berättar om kulturvinsterna från Herculanums utgrävande och Adolf Gauditz skildrar den originelle skoldonatorn Nils Renströms underliga livsöde.
Ytterligare en rad författare ha intressanta och värdefulla bidrag och boken i sin helhet är ett vackert bidrag till pedagogikens historia i vårt land och en värdig och vacker hyllning till gotlänningen, som tog till sin uppgift att leta fram, ordna och bevara de minnen och uppgifter oan vårt svenska skolväsen som ännu kunna finnas kvar hos personer och i arkiv.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Födelsedagar.

— Sextio år fyller på själva julafton lärarinnan vid Slite folk- och småskolor, fröken Eva Lindell. Efter avlagd examen vid seminarium i Skara, erhöll hon omedelbart ordinarie asställning vid skolväsendet i Slite, där hon således offrat mer än 40 år av sitt livs krafter på fostrargärningens altare. Helt — ej styckevis och dalt — har hon gått in för den uppgift, som hon från ungdomsåren valt till sin. Och hon har fullgjort denna uppgift med en aldrig svikande plikttrohet. Det är en sällsynt lång och hedrande lärargärning, som jubilaren således redan nu kan se tillbaka på, en gärning som också blivit livligt uppskattad. Sin högtidsdag tillbringar jubilaren på annan ort.
— Femtio år fyller på måndag fru Anno Klintberg, maka till lantbrukaren H. Klintberg, Burs i Källunge.
— Femtio år fyller i morgon fru Ruth Widim, maka till lantbrukaren Henning Widén, Vallbys i Hogrän. Jubilaren, som är född vid Nygårds i Follingbo, är ordförande i hemhjälpsnämnden för Vall, Hogrän, Atlingbo och Mästerby kommunalförbund och ledamot av barnavårdsnämnden, ordförande i Hogräns röda korskrets, kassör i kyrkliga syföreningen samt ombud för Gotlands hemslöjdsförening och Gotlands lokalavdelning av Rädda barnen. Fru W. har även gjort-sig känd som en synnerligen duktig husmoder och en glad och gästfri värdinna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Födelsedagshyllningar.

På sin femtioårsdag igår fick bokhållaren vid Slite cementfabrik Karl Törnblad mottaga många bevis på vänskap och uppskattning. Under dagens lopp inströmmade presenter av skilda slag samt mängder av blommor och telegram. Familjen uppvaktade sålunda med en elektrisk rakhyvel medan frimurarevänner i Slite med folkskollärare Lönnegren i spetsen överlämnade presentkort. Filatelistklubben uppvaktade genom överlärare Björk som överräckte presentkort på frimärken och kamrer Olofsson hyllade jubilaren på cementbolagets och dess tjänstemäns vägnar med en Ossianmålning med marinmotiv och direktör och fru de Jounge med en ståtlig blomsteruppsats. Med blomtseruppsatser uppvaktade även firmorna Vatten och Värme i Visby samt H. Jonasson, Slite. Vänner i Visby förärade femtioåringen ett armbandsur och ungdomsvänner i Visby en dokumentportfölj, släktingar på fastlandet med ett par antika kandelabrar, bokverk och presentkort. Bland presenterna märktes vidare en oljemålning utförd av en 13-årig konstnär. Mycket blommor och ett 60-tal telegrafiska lyckönskningar ingingo även under dagens lopp, däribland ett telegram från Amerika. På kvällen gav jubilaren middag för dir, de Jounge och vänner i Visby, och i kväll blir det en festlighet för vännerna i Slite.
— Hemmansägaren Jacob Hansson, Sigsarve i Burs, blev hjärtligt hyllad på sin sextioårsdag igår, varvid en hel del presenter, blommor och telegram ingingo till honom. Bl. a. uppvaktade sparbanksstyrelsen, släktingar, vänner och grannar med en subskriberad gåva bestående av en penningsumma med textad adress, blomsterkorg och presentkort. Bland gåvorna i övrigt märktes en oljemålning medan kommunalnämnden uppvaktade med blommor. På kvällen gavs supe för släktingar och vänner, varvid jubilaren ytterligare hyllades med tal och leven.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297