Femtio år

fyller i morgon härifrån bördige kaptenen vid Östgöta trängkår kapten Tage Öfverberg i Linköping.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

85 år.

Handlanden Fredrik Wallin härstädes fyller år på onsdag och ingår då i sitt 85:te år.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

I sitt 60:de år

ingår i morgon läroverksadjunkten Sigurd Bolin i Upsala (gotl.).

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Årsdagar.

Idag, 11 januari, fyller kyrkoherde Emil Kahl i Vänge 67 år, och majoren i Gotlands inf.-reg:s reserv E. R. Gyllencreutz ingår i sitt 60:de år.
F. godsägaren Fred. Al. Nyberg i Lärbro fyller i morgon 77 år.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

På sin 70-årsdag

i dag har förste maskinisten på ång. Gute A. Axberg ihågkommits af befäl och kamrater i bolaget med en subskriberad minnesgåfva, bestående i en silfverbeslagen sjöskumspipa, fyld med guldmynt.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Sjuttio år

fyller om lördag förste maskinisten å ångf Gute A. Axberg.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Sextiett år

fyller i morgon trefikchefen Alfred Runeberg härstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

På sin 50-årsdag

i dag har handl. Lorens Gibson härstädes fått mottaga en mängd lyckönskningar, dels personligen framförda och dels i form af blommor, telegram och minnesgåfvor, Bl. a. presenter, som med anledning af dagens betydelse förärats jubilaren såsom ett synligt bevis på vänskap och hågkomst, må nämnas en större prydlig pokal med inskriptionen: »Till Lorens Gibson på 50-årsdagen 19 28/2 13. Af vännerna». samt en charmant fruktskål af silfver från affärsvänner i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Femtio år

fyller om fredag handlanden Lorens Gibson härstädes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Sextiosju år

fyller i morgon kyrkoherde J. A. Gradelius i Othem, och lördag fyller handlanden J. L. Kahlqvist härstädes 82 år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 februari 1913
N:r 42