Översvämningen i Follingbo.

Några snapshots från vattukatastrofen.

Vattnet står högs på fälten. Strandade kärvar.

Måndagens skyfall över Follingbo blev av sensationella mått. Ryktena om nederbördsmängden ha som rykten ägnar och anstår varit av skiftande innehåll. De ursprungligen 180 mm., vilket torde vara den riktigaste siffran, ha i vissa tidningsorgan här och på fastlandet avsevärt svällt, om detta nu beror på rötmånaden eller på en allmän inställning att ”skära till i växten”. Hur som helst räckte som bekant den skyfallsvis levererade nederbörden gott till att dränka stora delar av socknen -och det är ju åtminstone för vårt landskaps vidkommande tämligen sensationellt.

Vattenfall vid avtagsvägen till Akebäck.
Hus, träd och flaggstänger spegla sig idylliskt i den nya insjön.

Här visa vi några bilder av vattukatastrofen. Samtliga tala för sig själva. Av den övre bilden. framgår med all önskvärd tydlighet hur vattnet dominerar landskapet. Observera sädeskärvarna, vilka, efter långa seglatser, av den brusande strömmen förts ned mot en gärdesgård där de ”strandat”.
Nästa bild visar ett avsnitt från trakten av Hallfreda- och Akebäcksvägarna. Från den högt belägna Vägen strömmar vattnet i ett brett vattenfall ner på åkern, och ute i densamma ser man skylarna sticka upp ur det våta elementet.
Sista bilden verkar mest av allt ett speglande insjölandskap.
(Foto: Gunnar Olsson, Ardre.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Kungörelse.

Lantmäterisammanträden för verkställande av förrättningar enligt lagen den 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättsinnehavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område (ensittarlagen) avseende prövning av nedan angivna personers lösningsrätt till av dem innehavda områden å samfälld mark till fastigheterna Bringsarve 13, 16, 112, 114, 116, 11823 i Ardre socken, Gotlands län, komma att hållas:
onsdagen den 7 september 1938 klockan 11,00 hos Albertina Pettersson,
torsdagen den 8 september 1938 klockan 9,30 hos Albin Karlsson,
fredagen den 9 september 1938 klockan 9,30 hos Gunnar Neogard,
lördagen den 10 september 1938 klockan 9,30 hos Hanna Boberg, samtliga med adress Bringsarve i Ardre, Ljugarn.
Vid sammanträdena förekommer bland annat till behandling fråga om gränsbestämning i för förrättningarna erforderlig omfattning.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att tillstädeskomma vid sammanträdena och bevaka sin rätt.
Sakägarna anmanas att vid sammanträdena förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningarna.
Kallelser till sammanträdena hava översänts till hemmansägaren John Pettersson i Bringsarve och finnas hos honom tillgängliga för övriga delägare i den samfällda marken.
Visby den 17 augusti 1938
På tjänstens vägnar:
Hans E. Lundström,
Distriktslantmätare.
(Inf. i Gotlands Allehanda den 17/8 1938)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Landsbygden. Ardre.

ARDRE.
En högtidig jordfästning ägde på tisdagen rum å Ardre kyrkogård, då hemmansägaren Johannes Nilssons hustru Emma Katrina Maria Nilsson från Alsarve vigdes till den sista vilan. Sedan psalmen ”Så skön går morgonstjärnan fram” unisont sjungits, förrättade kyrkoherde A. Laurell jordfästningen.
Efter kransnedläggningen samlades de sörjande i kyrkan, där kyrkoherden talade över bibelordet ”Jag är uppståndelsen och livet”, varefter till sist psalmen ”Närmare Gud till Dig” unisont sjöngs.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

Stor skytte- och idrottsfest

anordnas av
Gammalgarns skytteförening och Grynge fiskareförening
lördagen den 6 och söndagen den 7 augusti med början lördag kl. 7 och söndag kl. 2 e. m.
På söndag uppvisning i gotlandskadrilj av danslag. Fyrverkeri.
DANS å förstklassig dansbana.
Till skyttetävlingen med början kl. 10 inbjudas skyttar från Östergarn, Kräklingbo, Anga, Ala och Ardre skytteföreningar.
Varptävling med början kl. 12. Anmälning på platsen. Finfina priser.
Alla välkomna.
Kommitterade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Dödsfall Emma Maria Katharina Nilsson

Vår kära maka och moder Emma Maria Katharina Nilsson, f. Levander, insomnade stilla och fridfullt torsdagen den 28 juli i sitt 72:dra levnadsår, djupt sörjd och saknad samt i tacksamt minne bevarad av oss, syskon, släkt och vänner.
Alsarve, Ardre, den 30 juli 1938.
JOHAN NILSSON.
Gustaf och Edith. Agnes.

Barnbarnen.
Tack kära mor för allt.
Nya Ps. 451.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Vårt varma tack

till syster Inga och alla som på Follingbo sanatorium vårdat vår kära mor MARIA HANSSON samt till kamraterna, Ardre syförening och i övrigt alla som med kransar, blommor eller på annat sätt deltagit vid hennes bortgång.
Ardre den 21 juli 1938.
Karin o. Gustav Jakobsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Skytte

Prislista
över fältskjutningen i Gammalgarn den 19 juni 1938. E. Glifberg, Ekeby, dagens bästa skytt 24 träff — 53 poäng.

Pris i 3 och 4 klass.
Ragnar Levin, Ala, 201tr. 40 p.
T. Alvström, Östergarn. 18tr. 20p.
V. Gustafsson, Gammelgarn, 18tr. 27p.

Pris i 1 och 2 klass.
Gust. Nilsson, Ardre, 20 tr. 26 p
Simon Buskas, Ala, 20 tr. 22 p.
Vv. Andersson, d:0, 19 tr. 41 p.

Insatsskjutning. Klass 4.

E. Glifberg, Ekeby, 4: —
C. A. Broander, Bara, 3: —
G. Larsson, d:o, 2: —
K. Larsson, d:o, 1: —

Klass 3.
K. Sjöberg, Hesselby, 4: —
R. Levin; Ala, 3: —
A. Bergström, Ekeby, 2: —
O. Gottberg, Bara, 1: —

Klass 2.
K. Å. Smedberg, Ekeby, 4: —
V. Andersson, Ala, 3: —
Sven Olsson, Bara, 2: —
Th. Thimgren, Gammalgarn, 1: —

Klass 1.
E. Pettersson, Gammalgarn, 4: —
A. Andersson, Ala, 3: —
M. Bendelin, Östergarn, 2: —
K. G. Ljungberg, Anga, 1: —

Pris i centimeterskjutning.
H. Olofsson, Ala, 7 cm. Pokal
Ko Lindqvist, d:o, 8 cm. Pokal
F. : Vällin, Östergarn, 8 cm. Pokal
K. Å. Smedberg, Ekeby, 9 cm. Pokal
G. Pettersson, Ardre, 9 cm. Pokal
E. Glifberg, Ekeby; 10 cm. Pokal
G. Larsson, Bara, 10 cm. 4: —
B. Larsson, d:o, 11 cm. 3: 50
L. Vigström, d:o, 11 cm. 3: 50
K. J. Ekedahl, Ekeby, 12 cm. 2: 50
C. A. Broander, Bara, 12 cm. 2: 50
J. Lindström, Östergarn, 12 cm. 2: 50
Simon Buskas, Ala, 12 cm. 2: 50
L. Östergren, Östergren, 13 cm. 1: 50
A. Bodin, Gammalgarn, 13 cm. 1: 50
O. Gottberg, Bara, 13 cm. 1: 50

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Juli 1938
N:r 154

Sockensparbankernas anslag.

Basturörelsen mest gynnad.
Länsstyrelsen har meddelat fastställelse å nedanstående sparbankers beslut om fördelning av vinstbeloppen från år 1937.
Bunge sockens sparbank har anslagit medel för följande ändamål nämligen: till förändring av uppvärmningsanordningarna i Bunge kyrka 1,000 kr., till skolradio i Bunge skola 300 kr., till skolradio i Rute 100 kr., till Fårösunds gymnastik- och idrottsförening 200 kr., till Bunge skolbibliotek 50 kr., till Bunge fruktodlarförening 100 kr. och till Röda korsets Bungekrets 150 kr.
Fardhems pastorats sparbank har anslagit 200 kr. till uppförande av bastu i Fardhem, 200 kr. till uppförande av bastu i Lojsta samt 200 kr. till Linde skyttegille för anskaffande av fri ammunition åt sina medlemmar för övningsskjutning inom Linde.
Fardhems sockens sparbank har av vinsten tilldelat Fardhems Idrottsförening 50 kr. för inköp av materiel för allmän idrott och uppförande av materialbod samt anslagit 785 kr. till folk- och skolbad i Fardhem.
Ardre sockens sparbank har anslagit 50 kr. till Ardre hembygdsförening, 200 kr. till bastubygge i Ljugarn samt 400 kr. till brandsläckningsmateriel.
Lärbro sparbank har av sin vinst anslagit 100 kr. till skolsparverksamheten vid församlingens skolor, 200 kr. till slangledning för motorbrandspruta inom kommunen samt 25 kr. till H. Laurins naturskyddsområde” vid Träskmyr.
Burs pastorats sparbank anslår av föregående års vinst 308: 35 kr. till sparsamhetens främjande, 600 kr. till Burs Rödakorskrets för byggande av bastu samt 600 kr. till Stånga skolas badanläggning.
Garda sockens sparbank anslår av sin vinst för år 1937 följande belopp: till skolresa 50 kr., till Garda skolas badhusfond 250 kr., till Garda skyttegille 75 kr. och till Konungens jubileumsfond 25 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Maj 1938
N:r 106

Tillkännagivande

Härmed kungöres, att Artur Julius Dahlgren i Ljugarn hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran, därvid såsom stationsort föreslagits Ardre socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 17 maj 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 9 maj 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Maj 1938
N:r 106

Landsbygden. Ardre.

ARDRE.
Baptistförsamlingen här på trakten har haft kapellet stängt en tid nu på våren på grund av målning. Arbetet har utförts av Målaren Emilsson från Ljugarn. Före påsk hade församlingen besök av pastor O. A. Larsson, som under vintern verkat här på ön. Hans möten voro väl besökta och rikt givande. Under påsken har pastor O. Sollerman haft möten båda dagarna, kvällsmötena väl besökta av socknens ungdom, ibland ända upp till något 40-50-tal.
Bland större möten som nu äro bestämda må nämnas: 23-24 april distriktsföreningarnas kvartalsmöte och den 26 juni församlingens 50-årshögtid.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89