Landsbygden. Anga.

ANGA Anga lokalförening hade här den 6 dennes årssammanträde varvid föreningens ordförande, lantbrukaren J. Pettersson, Boters, Iedde dageas rvurnandlingar. Han hälsade de närverande välkomna och särskilt Centralföreningens — direktör, hr Wannerberg, samt kontorist, fröken Nilsson. Vidare föredrogs styrelseberättelsen och beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för år 1937. Av den uppkomna vinsten av föregående år beslöts att 60 kr. skulle avsättas till reservfonden samt återstodena lämnas åt kassören som ersättning i hyresbidrag å magasin. Omsättningen hade under föregående år uppgått till 19,740 kr.
Företogs val av styrelse och omvaldes de i tur avgående, nämligen G.
Wahlqvist, Änggårda, till ordinarie ledamot samt tillika föreningens kassör, samt K. Engström, Boticker, som suppleant. Till revisorer omvaldes E. Bendelin, Bendix, och N. A. Olsson, Hemmungs. Att bevista Centralföreningens stämmor valdes G. Wahlqvist, Änggårda. Efter sammanträdets slut bjöd kassör Wahlqvist de närvarande på kaffe, som blev en stunds gemytligt samkväm, varvid direktör Warmerberg”r ett aniörande redogjorde för föreningens verksamhet under den senaste tiden, då han haft sin verksamhet förlagd här, samt därmed sammanhängande spörsmål och framhöll att Centralföreningen nu stod i en god ställning. Han önskade Anga lokalförening en god fortsättning samt utbragte ett leve för Anga lokalförening, som besvarades.

Skördearbetet är nu här i full gång av olika sädesslag, såväl vetet som vårsäden. Skörden av den av den intensiva värmen brådmognade rågen kan här anses avslutad. Den rådande torka, som här har varit, har kommit marken och växtligheten att lida. Beten till kreaturen blir nu det svåraste kapitlet.

Anga kyrka har nu under sommaren belagts med delvis nytt tak.
Arbetet är nu åävslutat och ordentligt utfört, så att ej någon olycka inträffat vare sig av det ena eller det andra slaget.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Augusti 1938
N:r 182

Högerns landstingslistor.

Valsedlarna för landsbygden fastställda.
Högerns valsedlar för landstingsvalet på länets landsbygd ha nu blivit fastställda. I norra häradet kommer den att gå fram med två olika listtyper, medan i södra häradet endast en valsedel kommer till användning.

I norra häradet har listan följande utseende:
Lantbrukaren John Edmark, Ljungby i Ala. Folkskolläraren Rudolf Carlson, Gothem. Direktör Arendt de Jounge, Slite. Fiskaren Albert Östergren, Herrvik, Östergarn. Lantbrukaren Bernhard Jespersson, Kungsgården, Roma. Folkskolläraren Birger Larsson, Fårö.
Handlanden Gunnar Stengård, Fårösund. Lantbrukaren Arvid Bendelin, Fjäle i Anga. Rättaren Charlés Ågren, Tjouls i Lummelunda. Veterinären Herbert Holmberg, Slite.
Den andra valsedeln har de två första namnen omkastade; så att folkskollärare Rud. Carlson uppförts i första rummet och lantbrukaren John Edmark i andra rummet.

I södra häradet
upptar valsedeln följande namn:

Lantbrukaren Reinhold Kahlström, Atlingbo. Folkskolläraren Reinhold Dahlgren, Stånga. Rektorn Bertil Nordlander, Hemse. Lantbrukaren Ivar Hagman, Österlings i Stånga. Fru Vera Appelgren, Kronholmen, Västergarn. Handlanden Einar Broander, Havdhem. Lantbrukaren C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta. Lantbrukaren Axel Carlsson, Kube i Stenkumla. Snickaren Hjalmar Norman, Sundre. Lantbrukaren Axel Andersson, Binge i Alva. Lantbrukaren Thomas Jakobsson, Lindvede i Hemse. Lantbrukaren Kristian Booberg, Sigdarve i Fröjel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Stor skytte- och idrottsfest

anordnas av
Gammalgarns skytteförening och Grynge fiskareförening
lördagen den 6 och söndagen den 7 augusti med början lördag kl. 7 och söndag kl. 2 e. m.
På söndag uppvisning i gotlandskadrilj av danslag. Fyrverkeri.
DANS å förstklassig dansbana.
Till skyttetävlingen med början kl. 10 inbjudas skyttar från Östergarn, Kräklingbo, Anga, Ala och Ardre skytteföreningar.
Varptävling med början kl. 12. Anmälning på platsen. Finfina priser.
Alla välkomna.
Kommitterade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Landsbygden. Anga.

ANGA.
Jordfästning.
Å Anga kyrkogård ägde på fredagen en högtidlig jordfästning rum, då jordbruksarbetaren Edvin Anton Leonard Jansson, Boticker, vigdes till den sista vilan. I sorgehuset samlades den bortgångnes anhöriga och vänner till en andaktsstund, varefter man färdades till kyrkogården. Sedan ps. 377: 1—2 unisont sjungits höll kyrkoherde A. Laurell ett griftetal i anslutning till bibelordet: ”Saliga äro de döda, som i Herren dö”., samt förrättade jordfästningen, varefter ps. 377: 35 sjöngs. Efter kransnedläggningen sjöngs till sist ps. 118: 3.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Juli 1938
N:r 167

Restaureringen av Anga kyrka.

Det av arkitekt E. Fant uppgjorda förslaget till restaurering av Anga församlings kyrka har medsmärre erinringar fastställts av byggnadsstyrelsen. Samtidigt har styrelsen godkänt plan för införande av varmlufts- och värmeledningar med lågtrycksånga i kyrkan.
Liksom riksantikvarien anser sig styrelsen böra avstyrka den föreslagna framtagningen av medeltidsmålningarna på kyrkans väggar, enär kyrkans interiör, som är präglad av 1700-talsdekorationer, därigenom skulle komma att brytas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

Landsbygden. Anga.

ANGA.
Dalhems missionsförenings kvartalsmöte hölls förliden söndag i den vackra friluftskyrkan vid Stenstugu i Anga. Efter gemensam sång inleddes förmiddagens möte av lantbr. H. K. Söderström, som i anslutning till den 103 ps. höll ett kort inledningsanförande och hälsade de närvarande välkomna.
Så följde en stunds förhandlingar rörande verksamheten inom distriktet.
Mötet behandlåde bl. a. frågan om efterträdare åt pastor Karlsson, som i höst avflyttar från Dalhem, varvid beslöts att styrelsen i samråd med distriktföreståndaren så snart som möjligt skulle lösa frågan om kallandet av ny predikant. Under vakanstiden beslöts att kalla evangelist John Eriksson, Visby. Föreningens höstmöte beslöts att hållas i Dalhem den 18 sept.
Efter förhandlingarna talade pastor Hellmin, Ljugarn.
Eftermiddagens offentliga högtid började med sången ”Hela världen fröjdes Herren” etc., varefter pastor Hellmin höll en manande predikan om ett rätt förvaltande av de gåvor Gud givit oss.
Pastor Valfr. Larsson, Rimforsa, höll i anslutning till 1 Petr. 5: 11 en god och givande predikan över ämnet ”All nåds Gud”.
Sist talade V. Karlsson och avslutade högtiden med bön samt framförde ett varmt tack till vännerna i Anga och till övriga medverkande.

ReparationenavAngakyrkta började i går, i det att man tog itu med borttagandet av det gamla taket för att sedan pålägga ett nytt tak.
Arbetet ledes av, byggmästare Carl Nilsson, Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1938
N:r 163

Dödsfall Edvin Anton Leonard Jansson

Tillkännagives att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår käre son och broder Edvin Anton Leonard Jansson, som stilla avled härstädes den 14 innevarande juli i en ålder av 41 år, 4 mån., 19 dagar; sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, många släktingar och vänner.
Boticker i Anga den 15 juli 1938.
ANTOINETTA och RUDOLE JANSSON.
GÖSTA. SIGFRID. RAGNAR.

Sv. Ps. 484, 4—5 v.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

Skytte

Prislista
över fältskjutningen i Gammalgarn den 19 juni 1938. E. Glifberg, Ekeby, dagens bästa skytt 24 träff — 53 poäng.

Pris i 3 och 4 klass.
Ragnar Levin, Ala, 201tr. 40 p.
T. Alvström, Östergarn. 18tr. 20p.
V. Gustafsson, Gammelgarn, 18tr. 27p.

Pris i 1 och 2 klass.
Gust. Nilsson, Ardre, 20 tr. 26 p
Simon Buskas, Ala, 20 tr. 22 p.
Vv. Andersson, d:0, 19 tr. 41 p.

Insatsskjutning. Klass 4.

E. Glifberg, Ekeby, 4: —
C. A. Broander, Bara, 3: —
G. Larsson, d:o, 2: —
K. Larsson, d:o, 1: —

Klass 3.
K. Sjöberg, Hesselby, 4: —
R. Levin; Ala, 3: —
A. Bergström, Ekeby, 2: —
O. Gottberg, Bara, 1: —

Klass 2.
K. Å. Smedberg, Ekeby, 4: —
V. Andersson, Ala, 3: —
Sven Olsson, Bara, 2: —
Th. Thimgren, Gammalgarn, 1: —

Klass 1.
E. Pettersson, Gammalgarn, 4: —
A. Andersson, Ala, 3: —
M. Bendelin, Östergarn, 2: —
K. G. Ljungberg, Anga, 1: —

Pris i centimeterskjutning.
H. Olofsson, Ala, 7 cm. Pokal
Ko Lindqvist, d:o, 8 cm. Pokal
F. : Vällin, Östergarn, 8 cm. Pokal
K. Å. Smedberg, Ekeby, 9 cm. Pokal
G. Pettersson, Ardre, 9 cm. Pokal
E. Glifberg, Ekeby; 10 cm. Pokal
G. Larsson, Bara, 10 cm. 4: —
B. Larsson, d:o, 11 cm. 3: 50
L. Vigström, d:o, 11 cm. 3: 50
K. J. Ekedahl, Ekeby, 12 cm. 2: 50
C. A. Broander, Bara, 12 cm. 2: 50
J. Lindström, Östergarn, 12 cm. 2: 50
Simon Buskas, Ala, 12 cm. 2: 50
L. Östergren, Östergren, 13 cm. 1: 50
A. Bodin, Gammalgarn, 13 cm. 1: 50
O. Gottberg, Bara, 13 cm. 1: 50

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Juli 1938
N:r 154

Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO.
Anga församlings kyrkostämma godkände på måndagen föregående års räkenskaper för kyrkokassan, skolkassan och bibliotekskassan. Kyrkostämman beslöt att till Anga kyrka inköpa 20 ex. av den nya psalmboken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Landsbygden. Anga.

ANGA.
En församlingsafton var på tisdagskvällen anordnad i Anga kyrka.
Efter ett inledningsanförande av kyrkoherde A. Laurell i anslutning till orden i Joh. 14: 26, varvid kyrkoherden också hälsade de närvarande välkomna, höll resesekreteraren fröken K. Berntsson från Sigtuna ett intressant föredrag över ämnet Gemenskap. Särskilt talade hon därvid om den gemenskap, som söndagsskolan utgör. I hela världen finnas f. n. 35 miljoner söndagsskolbarn och 3 miljoner söndagsskollärare.
Kyrkoherde Laurell, som framförde församlingens tacksamhet för föredraget, begagnade också tillfället att ge en hyllning åt postföraren Albert Johansson, vilken i icke mindre än 34 år ombesörjt postföringen mellan Kräklingbo och Anga och som också nyligen som ett erkännande fått mottaga en medalj. Innan Anga kyrka fick sin kyrkoorgel, svarade Johansson också för att leda sången i kyrkan.
Till sist sjöngs unisont psalmen ”Pris vare dig, o Gud”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Maj 1938
N:r 113