Dödsfall Anna Amalia Lorentina Ekman.

Tillkännagives att Gud till sig hemkallat min ömt älskade maka, vår kära tant Anna Amalia Lorentina Ekman, som i tron på sin Frälsare stilla avled i sitt hem tisdagen der 2 februari 1937 i en ålder av nära 86 år. Djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, övriga släktingar och vänner.
Stenstugu i Anga den 3 febr.1937.
Anton Ekman.
Frideborg och Elis Johansson.
Kerstin, Bernt.

Sv. ps. 490 v. 5.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1937
N:r 28

Landsbygden. Anga.

ANGA, 30 dec.
Årets ordinarie decemberstämmor hölls här den 28 dennes under ordförandeskap av lantbr. G. Bendelin. Ersättningen åt de olika befattningshavarne inom kommunen bestämdes till samma belopp som föregående år. Följande val företogos: Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen omvaldes E. Gustafsson, Stenstu, ordf., G. Wahlqvist, Änggårda, vice ordf., till ledamot nyvaldes Algot Bendelin, Boters. Till suppleanter omvaldes A. Bendelin, Angelbjers, J. Pettersson, Boters, och nyvaldes fröken Signe Stenqvist. Tillf ordf. i barnavårdsnämden valdes folkskolläraren B. Stenqvist, till vice ordf. fröken Signe Stenqvist och till ledamot E. Gustafsson, Stenstu, suppleanter G. Wahlqvist, Änggårda, och K. Engström, BiJ;ttike. Till ledamöter i sockenmagasinsstyrelsen omvaldes P. Lindstedt, och’ L. österdahl, Båtticker. Till ledamöter i brandstodskommitAn utsågos P. Lindstedt, Båtticker, och A. Bendelin, Angelbjers, supplerade av L. Björkander och J. Engström, Änggårda. Till ledamöter i taxeringsnämden valdes Arvid Bendelin, Fjäle, A. Pettersson, Änggårda, och E. Gustafsson, Stenstu, suppleanter blevo J. Pettersson, Boters, K. Engström, Båtticker, och E. Bendelin, Bendix.
Till revisorer att granska kommunens räkenskaper valdes Arvid Bendelin, Fjäle, och K. Engström, Båtticker, supplerade av Henry Bendelin, Fjäle, och A. Levin, Båtticker. Att mottaga och utdela socknens post omvaldes handlande A. W. Ekman.
Hundskattemedlens användande debatterades och man beslöt i likhet med föregående år att den skall användas till premier för rovdjurs dödande. Även framlades förslag om att välja en kontrollant för tillsyn över de byggen inom kommunen som erhållit statens bostadsförblittringsbidrag och valdes till kontrollant C. Wahlqvist, Änggårda, suppleant Hj. Larsson, Stenstu. Förslag blev även framlagt för stämmans hörande angående byggande av badstu inom kommunen samt i samband därmed gymnastiksal. För frågans närmare utredning valdes en kommittéav tre personer.
Omedelbart efter kommunalstämmans slut vidtog kyrkostämman under ordförandeskap av folkskolläraren B. Stenqvist. Några andra val förekommo ej än att revisorer att granska 1937 års räkenskaper för såväl kyrkans, skolans och bibliotekets kassor utsågos. Till revisorer valdes G. Wahlqvist, Änggårda, Artur Levin, Båtticker, suppleanter K. Engström och A. Arvidsson, Båtticker.
Efter stämmornas slut försåldes ved för skolans och fattigvårdens behov och betingade veden ett pris av 15 kr. pr kast för 5 kv. ved.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Skattetungda kommunerna.

Länsstyrelsen i Visby har nu till k. m:t överlämnat ansökningar om skatteutjämningsbidrag från Alskogs, Anga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Fide, Fole, Follingbo, Fröjels, Fårö, Garda, Gothems, Hamra, Källunge, Lau, Levede, Lojsta, Mästerby, Näs, Silte, Sundre och Vamlingbo kommuner. Därvid tillstyrkes understöd med belopp, som i varje särskilt fall synes skäligt.
De befintliga uppgifterna visa, säger länsstyrelsen, att i några kommuner sammanlagda skattetrycket uppgår till eller överstiger 20 kr. pr inkomsthundrade. I den mån anspråk gjorts på högsta möjliga understöd, synas dylika understöd kunna utgå. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296

Landsbygden. Anga.

ANGA den 7 december.
Skördefest var härförliden anordnad. av Ange kyrkliga syförening 1 folkskolan. Predikant Knut Hedman inledde med bön samt talade över en för tillfället lämplig text Därefter hölls auktion å syföreningens förfärdigade saker, samt för övrigt skänkta produkter av jordbruksalstar. Som auktionist tjänstgjorde predikant Hedman, som med god försäljningsvan skötte klubban. Anga kyrkliga syförening har av föregående års verksamhet skänkt till missionen där det som bäst behövs 180 kronor. Predikant hedman frambar å missionens vägnar ett tack till alla som bidragit till den vackra gåvan och till sist avslöts det hela med bön samt psalmsång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 8 December 1936
Nr 286

Landsbygden. Anga.

ANGA, 2 juni.
Anga lokalavdelning av G. L. C. hade här den 29 maj årssammanträde under ordförandeskap av lantbrukaren J. Pettersson, Robers. Föregående års räkenskaper förelågo och godkändes utan anmärkning. De visade att föreningen under sin korta tillvaro Ott framåt. Till ordförande omvaldes J. Pettersson, Roten, om till kassör G. Wahlqvist, Anggärda. Även övriga ledamöter i styrelsen omvaldes. Direktör Tryggvesson lämnade en del meddelanden angående rörelsen samt uttalade sin tillfredsställelse över bokalavaterningens resultat. Efter sammanträdets slut inbjödos samtliga till ett gemensamt samkväm hos kassören G. Wahlqvist, Anggårda.
Nederbörd av regn har under natten och i dag fallit här, för växtligheten välkommen. Den uppmätta nederbörden var här 13 mm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 Juni 1936
Nr 127

Skatteutjämningsbidragen.

Till länsstyrelsen ha nu inkommit ansökningar om bidrag från skatteutjämningsmedel från icke mindre in 56 kommuner, och alldeles omöjligt är icke, att ytterligare ansökningar inkomma. För närvarande föreligga ansökningar från Akebäck, Alskog, Anga, Ardre, Boga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Eksta, Endre, Etelhem, Fole, Follingbo, Fröjel, Fårö, Gammelgarn, Ganthem, Garda, Gerum, Guldrupe, Hablingbo, Hall, Hamra, Hangvar, Hejde, Hellvi, Hörsne med Bara, Källunge, Lau, Levide, Lokrume, Lummelunda, Lye, Lärbro, Martebo, Mästerby, Norrlanda, När, Näs, Othem, Rone, Rute, Sanda, Silte, Sproge, Stenkumla, Stenkyrka, Tingstäde, Träkumla, Vallstena, Vamlingbo, Viklau, Västkinde och Väte.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294

Härmed kungöres,

att Slite—Roma järnvägsaktiebolag i Slite hos länsstyrelsen anbållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil, därvid såsom stationsort föreslagits Anga socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den som därav önskar taga del, intill den 19 december 1934; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 6 december 1934.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285

För allt visat deltagande

vid vår älskade ÅKES bortgång, för alla kransar och blommor vid hans bår, till lärare och kamrater, släkt och vänner, bedja vi härmed få frambära vårt varma tack.
Boters, Anga den 22 sept. 1934.
OLGA o. KARL EMIL HELLSTRÖM.
RUTH. HELGE.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 september 1934
N:r 222

Dödsfall Johannes Petter Rondahl

Härmed tillkännagfves att vår käre fader och morfader f. d. Hemmansägaren och Kyrkovärden Johannes Petter Rondahl idag stilla ingått i den eviga vilan i en ålder av 76 år, 1 mån., 6 dagar; djupt sörjd och saknad och i tacksamt minne bevarad av oss, broder, släkt och vänner.
Boters i Anga den 18 sept. 1934.
Jenny och Jakob Pettersson.
Henning.

Ett strävsamt liv har slocknat ut,
En idog hand har domnat.
Din arbetsdag har tagit slut,
Ditt trötta huvud somnat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 september 1934
N:r 218

Landsbygden. Anga.

ANGA, 17 sept.
En högtidlig begravning ägde rum här i Anga kyrka förliden fredag e. m., då stoftet av den så sorgligt omkomme gossen Åke Hellström fördes till sitt sista vilorum. Denne blev den förste, som den nyinköpta likvagnen fick föra till sista vilorummet. På kyrkogården hade samlats mycket folk, som med innersta känsla deltog i föräldrarnas stora sorg. När den vita kistan inbars i kyrkan, bildade skolbarnen häck, varvid tonerna av en sorgemarch förklingade under valven. När kistan placerats på katafalken spelades ps. 489 v. 3, varefter kyrkoherde Thulin framträdde och höll ett medryckande tal och tröstens ord till de sörjande, samt därefter den sedvanliga ritualen. Därefter sjöngs från läktaren: av skolbarnen ett par sånger. När så kistan bars ut och sänktes i graven, framträdde: folkskolläraren på platsen och nedlade kransar, såväl sin egen som skolbarnens, och frambar även då sitt tack till den så omtyckta och allvarliga eleven. Kransar framburos även från skolkamrater, från juniorkamrater och många andra. För övrigt gavs en rik blomstergärd, som fyllde den öppna graven.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216