Dödsfall Katarina Lovisa Sjögren.

Härmed tillkännagives att vår älskade maka och moder Katarina Lovisa Sjögren hastigt avled i sitt hem i Brooklyn N. Y. den 3 dec. 1936 i en ålder av 77 år, 6 månader och 29 dagar; sörjd och saknad av oss, övriga släktingar och många vänner.
Carl J. O. Sjögren.
Ellse Adamson.

Allt världsligt flyr, förgår så fort;
ej må vi därför sörja.
I livet vi Din godhet sport,
i döden vi den sörja.
Ty den på Dig förlitar sig,
av död ej rörd,
skall som Din skörd,
till Dina hyddor samlas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

I Amerika avlidna gotlänningar.

Charles A. Peterson har avlidit i Robertsdale, Ala., efterlämnande maka och fem barn. Han var född i Visby den 12 juli 1860 och kom till Amerika 1880.
Alrik Andersson har avlidit i Brooklyn, N. Y. Han var född den 21 januari 1900 i Lye. Han efterlämnar fader och syskon.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Juni 1936
Nr 141

Femtioårsjubileum

som studenter kunna i dag och i morgon 1886 års studenter vid Visby läroverk fira. Av dessa befinna stig i livet agronom K. P. Broander,
Källunge, direktör Nils Broandar, Visby, statsgeologen Herman Hedström, Stockholm, kontraktsprosten Gustaf Reuser, Dalhem, rektor Gideon Wallenius, Evanston, Amerika och överstelöjtnant Tage Öfverberg, Norrköping. En av kamraterna ingenjör Klas Ternstedt har avrest till Amerika och hans vistelseort är okänd.
De avlidna studentkamraterna äro frih. Karl-Axel Krause, läroverksadjunkten Emil Lindberg, överste Sam. Myhrman och redaktionssekrebensen Johan Westergren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 Juni 1936
Nr 133

Gotlänning avliden i Amerika.

Den 5 maj avled i Charlton, Mass., Eric Olof Granberg i en ålder av 71 år. Han har under icke mindre än 45 år varit bosatt i Worcester, Mass., och innehade under senare år affär i manufakturbranschen. Sedan ett år tillbaka ha han och hans maka varit bosatta å Frimurarhemmet i Charlton.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125

Dödsfall Eric Olof Granberg

Tillkännagives att min älskade make Eric Olof Granberg efter en långvarig sjukdom hastigt avled den 5 maj 1936 å Frimurarehemmet i Charlton, Mass., U. S. A. i en ålder av 71 år. 3 mån.; sörjd och saknad ev mig, släkt och vänner.
EMMA GRANBERG, f. Löfgren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125

Frälsningsarmén i Visby

besökes under lördagen och söndagen av överste Sven Viberg från Amerika, Översten, som säkerligen är känd från föregående besök, är en intressant talare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 september 1934
N:r 209

Gotländska död i Amerika.

Den 24 juli avled efter en lång tids sjukdom på lasarettet i Worciester, Massachusetts, fru Elina Gardell Fauntaine, född Löfgren. Hon efterlämnar utom make en son i ett föregående gifte, en broder i Sverige, fem systrar, tre bosatta i Sverige och två i U. S. A. samt barnbarn.
Fru Fauntaine var född i Visby den 9 juli 1873 och dotter till bagaremästaren J. E. Löfgren och hans maka, född Peterson. Hon utflyttade år 1905 till Worcester, där hon idkade musikstudier, varefter hon tjänstgjorde som organist i därvarande lutherska församling. År 1923 ingick hon äktenskap med mr E. J. Fauntaine.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Dödsfall Elina Henrietta Gardell-Fauntaine

Att min kära maka och älskade moder Elina Henrietta Gardell-Fauntaine, född Löfgren, lugnt och stilla avled efter flera års sjukdom i en ålder av 81 år, 6 månader, 15 dagar; sörjd och saknad av oss, syskon, släkt och många vänner.
Worcester, Mass. U. S. A. den 24 juli 1934.
Emil J. Fauntaine.
Ivan Gardell o. Barnbarnen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Utvandringen

till Amerika öfver Göteborg omfattar under April månad 699 personer, och 1,009 under årets fyra första månader.
Samma siffror för i ljor voro 849 och 982.

Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Maj 1876
N:r 38

Utvandringen.

Under April månad befordrades från Göteborg öfver England till Amerika 699 personer samt från detta års början till April månads slut 1,009 personer. — Under April månad förra året uppgick emigrantantalet till 849 personer samt under samma års fyra första månader till 982 personer, hvaraf alltså framgår att emigrationen i år ökats, ehuru dock obetydligt.
Från Amerika kan det antagas att 50 á 75 emigranter under April månad återvändt till fäderneslandet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Maj 1876
N:r 37