Bilmålet prövas i högsta instans.

Högsta domstolen har bifallit en av byggmästaren Karl Johan Nilsson i Ljugarn gjord ansökan om tillstånd att, utan hinder av föreskrift om motsatsen, fullfölja talan: mot Svea hovrätts beslut, att med ändring av Gotlands norra domsagas häradsrätts utslag den 11 april förplikta honom till s nickaren Helge Hjalmar Pettersson i Visby utgiva 1,231 kr. i ersättning för skador, ådragna i samband med en i juli 1930 å allmänna. landsvägen mellan Alskog och Ljugarn imträffäd kollision mellan en av honom förd bil och en av | snickaren Karl Johan Elias Ahlgren förd motorcykel, & vilken hr Pettersson medföljt som passagerare. Häradsrätten hade för sin del »av anförd orsak» ogillat skadeståndskravet. Såsom skäl för ansökningen åberopade hr Nilsson, att talans fullföljande för honom vore av synnerlig betydelse utöver förevarande mål, och att »hovrättens beslut angående talans fullföljande grundats på oriktig lagtolkning». Högsta domstolen hänvisar endast till 30 kap. 13 par. andra punkten rättegångsbalken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Kämpagravarnas gåta.

Dr Nihlén om nya forskningsresultat.
Vid svenska fornminnesföreningens sammanträde. i går afton höll fil. är John Nihlén ett föredrag om de senaste forskningsresultaten från undersökningen av de gotländska kämpagravarna. Kronprinsen, som besökte sammanträdet, framförde innan föredraget ett tack till föreningen för att denna tillägnat honom sin festskrift.
I sitt föredrag framhöll dr Nihlén bl. a, att de sk. kämpagravarna äro lämningar av gårdar och byar vilka en gång — för nära 1,500 sedan — övergivits och som nu ligga så väl bevarade, att man noga kan studera hustyperna, gårdarna och deras gruppering, vägar, gravplatser o. s..v. Av särskild vikt äro de lämningar efter stora byar, som påträffats på ett 10-tal ställen, t. ex. vid Alvena i Vallstena och vid Visnar i Alskog. På den sistnämda fören berätta ännu åldriga sägner om byn, som säges vara rudera efter en hel socken, vilken lagts öde efter digerdöden. Vetenskapen har dock visat, att den är betydligt äldre — den torde ha anlagts ingen vid den tid, då Caesakrigade i Gallien.
De kartläggningar och undersökningar, som utförts under dr Nihléns ledning de sista åren ha givit mycket märkliga resultat. Byarna, som bestått av upp till tjugo hus, ha legat i vida formartioner. Gårdarna i anläggningen ha var och en haft särskilda boskapsfållor och gravfält; byns organisation har gällt det gemensamma försvaret, fisket och möjligen åkerbruket. Både gårdarnas och byarnas organisation torde ha varit högt utvecklad; de framkomna resultaten ge oss en helt ny bild av vår kultur från tiden omkr. 150 år före Kr. f. Redan ett par hundra år före tideräkningens början voro gutarna — liksom en stor del av fastländsfolket — framstående husbyggare, timmermän och hantverkare. Man tillverkade själv sitt järn i gårdarna och drev vidsträckt handel på kontinenten: Ostpreussen, Rhenländerna, där de romerska fabrikerna lågo, och Sydryssland; Gotland var redan för 2.000 år sedan ett handelscentrum och över dess små hamnar gingo många fartyg med last, som sedan gick vidare in över Skandinavien.
De nu pågående forskningarna avse att klarlägga hela denna den romerska tidens kultur och dess betydelse för vår äldsta historia. Kartläggningarna, som började år 1922, skola gå över hela ön; man har redan förteckning över 1,000 huslämningar, och man hoppas nästa år ha huvudkamningen klar. Grävningarna i husgrunderna, vilka påbörjades 1928, ha redan givit ett rikt och intressant bildmaterial, som belyser den materiella kulturen, smide; vävning, malning allsköns hantverk, spel och lekar (bl. ex. bräde och varpa) o. s. v. Fynden ha också möjliggjort en datering av hela den: s. k. kämpagravskulturen, som visat sig vara mer än 500 år äldre än man förut tänkt sig. Föredragshållaren lämmade också en exposé över husets historia och visade den gotländska typens rötter i grekiska byggnader, vilka nyligen framgrävts, samhörigheten med pålbyggnadernas och bronsålderns hus och slutligen med dem i Danmark, Norge och Island. Bland de skandinaviska byggnadslämningarna från denma tid inta de gotländska en särställning både genom sin storlek och sin Konstruktion och det finns intet landområde i hela norra Europa där de förekomma så talrikt, så väl bevarade och så innehållsrika.
I den diskussion, som följde på föredraget, underströk professor Birger Nerman vikten av fortsatta undersökningar. Han ställde Så emellertid tvivlande till dr Nihléns nydatering av gravarna men fann dennes undersökningar synnmerligen värdefulla genom att de lämnat så många nya resultat åt forskningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Förordnade.

Kaptenen vid Gotlands national beväring H. Lindström att från och med den 23 sistl. Nov. under lektorn A. Sundbergs sjukdom uppehålla dennes lektioner vid elementarläroverket uti fremmande lefvando språk; — d. 8 sistl. Dec.: kyrkoherden J. Broander att från och med d. 7 innev. Januari under kontraktsprosten A. J. Lyths bortovaro vid riksdagen vara v. prost i södra kontraktet; — utn. kyrkoberden M. Kolmodin att från och med s.d. vara v. pastor i Burs pastorat och Lye församling, — Komministern J. Löthberg att från och med s. d. jemte innehafvande Komministersbefattning vara v. pastor i Alskogs församling.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1876
N:r 3

Broomläggningar.

Enligt ingifven anmälan komma följande broar å nedannämnde dagar denna och nästkommande månad att rifvas och omläggas:
Måndagen 29 och tisdagen 30 Nov. en bro å landsvägen emellan Larsarfve och Rudvier gårdar i Alskog, då kommunikationsvägen åt Ardre socken i stället kan begagnas; — thorsdagen 2 och fredagen 3 December en bro å kommunikationsvägen emellan Heffride i Burs och Alfvegård i När, då landsvägen ötver Bursoch Närsburgen i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Skolstaten i Alskog

kan nedprutas från 5,000 till 1900 kr.?
F. folkskollärare Hj. Myrén i Alskog har som supplement till besvär över vissa delar av den utgiftsstat för 1933, som Alskogs församlings kyrkostämma den 15 sistl. okt. fastställt, inkommit med förslag till utgiftsstat i de överklagade punkterna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 25 nov.
På sin 50-årsdag blev en inom Alskog socken mycket aktad man lantbr. Axel Johansson, Bothe, föremål för talrika hyllningar. På morgonen uppvaktades 50-åringen av kyrko- och skolråd representanter för kommunalnämd och stämma, vilka överlämnade värdefulla presenter och blommor. Sedan under dagens lopp fortgick hyllningen med ytterligare en mängd presenter och blommor från anhöriga, släkt och vänner. På kvällen hade jubilaren inbjudit i sitt hem ett 50-tal gäster. Tal. höllos av bl. a. kyrkoherde Björkander, Östergarn, och disponent Hultström, Alva, som önskade jubilaren lycka och välgång. Leven utbringades. och sång och musik utfördes. Gästernas tack framfördes av folkskollärare Palmér.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278