Statskonsulent Carlberg leder ostlagerbedömningen.

Lantbruksstyrelsen har förordnat statskonsulenten E. Carlberg att den 15 och 16 sept. verkställa ostlagerbedömning vid Barlingbo, Tingstäde, Alskogs och Havdhems mejerier samt den 17 ds medverka vid smörprovning i Visby. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Valrörelsen.

Även under gårdagen hade politiska möten anordnats på olika håll på ön av olika partier. Bondeförbundet och S. L. U. hade sålunda i går möten dels i Eksta där agronom G. Gradelius och hr G Bendelin talade, och dels i Näs, där riksdagsman Arvid Gardell och hr C. Widén, Follingbo, medverkade som talare.
Från högerpartiet talade redaktör Gust. Svedman i Alskogs skyttepaviljong.
Nationalsocialisterna rapportera ett möte i Follingbo på fredagskvällen med kontraktsprosten Kihén som talare och socialdemokratiska ungdomsklubbister från Visby som opponenter samt ett möte i Sate i går, då löjtnant Steffen höll föredrag och sju lantarbetare enrollerades i partiet.
För socialdemokraterna talade slutligen riksdagsman Allan Andersson i går i Havdhem och Burgsvik, varvid han var särskilt angelägen att övertyga sina åhörare, att socialdemokraterna varit synnerligen vänligt sinnade mot jordbruket.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1932
N:r 187

Gurli Svedman

sjunger i Alskogs kyrka söndagen den 14 augusti kl. 3 e. m.
Friedrich Mehler medverkar.
Biljetter vid ingången.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1932
N:r 184

Folkskolorna.

Till vikarierande folkskollärare i Alskog har skolrådet bland fyra sökande antagit folkskolläraren Paul Palmér, Karlshamn.
— På förslag till ordinarie folkskollärarinnetjänsten i När har skolrådet därstädes uppfört lärarinnorna Vera Nilsson, Alsberg, Anna Elg, Stora Tuna, och Arvida Jönsson, Holmby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139

Lösöreauktion i Alskog.

Lördagen den 25 innevarande juni kl. 10,30 f. m. låter folkskolläraren Hj. Myrén genom auktion vid folkskolan i Alskog försälja diverse möbler varibland matbord av ek, buffé och byrå av valnöt, diverse andra bord, större skänk- och innneskåp, kläd- och bokskåp, sängar, mangel, droska, dragkärra, fiol, radioapparat, gramnfon, taklampor, laggkärl, diverse porslin, glas och kökskärl, diverse böcker, gångkläder m. m., m. m.
Betalningsanstånd till 1 oktober 1932 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehåller tills densamma blivit till fulla betald.
Hemse i juni 1932.
Olof Hallin.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Förenade folkskollärare- och klockaretjänsterna

i Alskogs församling, sökes hos kyrkooch skolrådet, adr.: Garda. inom 42 dagar efter kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. För läraretiänsten lön enligt lag. Skolform B 2. För klockaretjänsten till vilken hör skyldigheten att vid alla slag av Gudstjänsten och kyrkliga förrättningar spela kyrkans orgel och leda församlingssången samt att vid förefallande behov fullgöra, vad kyrkolagen stadgar angående mässfall och klocka.regudstlänster, ungyr det att ringning och övriga till klockaretjänsten hörande uppgifter ombesörjas av utav församlingen valt och avlönat substitut,. utgår en årlig lön av 300: — kr. Som kompetens för uppdraget att spela kyrkans orgel gäller, vad som stadgas i § 3 i K. K. den 16 april 1930 angående villkor för behörighet till organist- och kantorsbefattningar. Fortsättningsskola av allmän typ och gosslöjd finnes.

Vikariat
å de förenade befattningarna från den 1 juli sökes hos kyrko- och skolrådet senast den 15 juni.
Alskog den 24 maj 1932.
A kyrko- och skolrådets vägnar:
Ordf.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Lantbrukstekniska förrättningar.

Lantbruksstyrelsen har förordnat statens lantbruksingenjör G. Wadman att verkställa förrättningar vid Alvena och Gudings i Vallstena socken, Burs—Ryftes i Källunge och Fole socknar, Martebo myr i Martebo m. fl. socknar, Sveide i Alskogs och Närs socknar samt Klint och Skogsby i Gammelgarns socken. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Fyra sökande

ha anmält sig till lediga folkskolläraretjänsten i Alskog, av vilka dock ingen är kompetent för orgarnistbefattningen enligt de nya lagbestämmelserna. Åtgärder komma därför att vidtagas för tjänstens ledigförklarande på nytt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46

Till årets premiering av mindre jordbruk,

som kommer att försiggå inom det södra premieringsdistriktet, ha nu anmälningarna inkommit till hushållningssällskapet.
Till erhållande av pris ha anmält sig 37 jordbrukare, fördelande sig på följande socknar: Klinte 2, Fröjel 2, Levide 5, Gerum 2, Fardhem 1, Linde 4, Etelhem 2, När 4, Burs 7, Stånga 2, Rone 1, Alva 1, Hablingbo 1, Öja 1, Vamlingho 1 och Sundre 1.
Till erhållande av s. k. premielån för anläggande av gödselstad, verkställande av dikning o. s. v. ha anmält sig 128 innehavare av mindre jordtruk. Antalet anmälda från de olika socknarna äro: Klinte 8, Fröjel 11, ,Eksta 12, Sproge 3, Levide 13, Gerum 7, Fardhem 1, Linde 4, Lojsta 2, Etelhem 1, Garda 3, Alskog 1, Lye 2, Lau När 7, Burs 15, Stånga 2, Rone 3, Eke 3, Alva 5, Hemse 1, Hablingbo 7, Silte 2, Havdhem 1, Näs 1, Grötlingbo 6, Öja 3. Hamra 1 och Vamlingbo 2.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 15 febr.
En teaterföreställning hade i lördagskväll några u omar anordnat i skyttepaviljongen med el jan kl. 1/2 9. Föreställningen hade lockat en publik som fyllde saken. Under det publiken väntade att ridån skulle uppdragas utfylldes väntetiden med musik av bröderna Larsson, Garda. När ridån dragits fingo vi först göra bekantskap med den prudentlige mäster Rångren och hans dråplige gesäll Simon och deras intrigspel för att få mäster och hans dotter säkert placerade på äktenskapsmarknaden. Av det kvinnliga inslaget märktes mor Manda och pigan Karin vilka utförde sina roller på ett alldeles utmärkt sätt. Att publiken var belåten med sin kväll hördes av skrattsalvorna och applåderna och som den sedan fick tråda dansen utan extra avgift, kunde den ej mera begära.
I går gavs en repris av föreställningen kl. 2 även den talrikt besökt, och nästa föreställning som äger rum nästa lördagskväll får nog också sin publik.
Nyttan av sjukförsäkring. Arrendatorn i prästgården, Anders Johansson, råkade idag under arbete i skogen svårt skada sin fot. Som tur kan betraktas att Johansson sedan den 1:e jan. är medlem i sjukkassa och som olycksfallsersättning utbetalas utan tillämpande lav karenstid, har Johansson nu att utbekomma sjukhjälp från kassan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1932
N:r 40