Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 2 febr.
Alskogs Friförsamling juniorförening har hållit årsmöte hos hr Gottfr. Johansson, Sixarve. Mötet inleddes med ett kortare tal av Gottfr. Johansson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Till ord. småskollärarinna

i Alskog valdes på extra kyrkostämma i går fröken Ebba Pettersson från Fårö med 113 röster. Den i andra förslagsrummet uppförda fröken Gerda Svensson, Fredsberg, erhöll 2 röster, och den i tredje förslagsrummet uppförda fröken Maja Gröning, När, erhöll 8 röster.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 29 dec.
Alskogs friförsamlings sparbössetömning med offermedlen för Sv. Missionsförbundets yttre mission hölls juldagens e m., varvid pest. Appelgren predikade över Luk. 2: 11. Offret uppgick till över 160 kr. I tisdags kväll firade söndagsskolan sin julfest under synnerligen god tillslutning av både barn och äldre. Festen inleddes av hr Alfred Johansson med Hebr. 1 kap. och bön. Efter sång av några söndagsskolelever samtalade pest. Appelgren med barnen i anslutning till Luk. 2: 8 följ. om herdarna, som först fingo uppenbarelsen om Jesu födelse. En grupp skolbarn utförde vacker sång under folkskollärare P. Palmers ledning. Under festen bjödos såväl barn som äldre på kaffe. Sedan barnen erhållit gotter och tidningar avslöts den givande festen av hr Gottfrid Johansson, som erinrade om söndagsskolans stora betydelse för barnen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 14 dec.
Luciafest hade juniorföreningen här anordnat i går kväll i missionshuset, till vilket samlades en publik på omkring 150 personer eller så många missionshuset kunde rymma. Programmet var också vällyckat, vadan varje besökare kunde känna sig fullt belåten med aftonen. Efter gemensam sång inleddes festen av hr Evald Johansson med en psalm, varefter pastor E. Appelgren erinrade om Luciaminnet och ledde 1 bön. Så inträdde Lucia-bruden följd av sex tärnor och gingo ronden i salen samt föredrogo en vacker dialog, vari ingick skildring av Lucialegenden. Så bjödos deltagarna på kaffe, varefter följde rikligt med sång. Pastor Appelgren höll en tankerik betraktelse, utgående från orden i Matt. 5: 14: ”I ären världens ljus” och illustrerande den kristnes uppgift som ljusbärare med olymplaeldens förande från Athén till Berlin förliden sommar. Festen avslöts av hr Gottfr. Johansson. En kollekt, vilken upptogs till förmån för de drunkna- de Sanda-fiskarnas familjer uppgick till omkring 39 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 December 1936
Nr 292

C. Wilh. Pettersson 70 år.

Luciadagen den 13 december fyller en av Gotlands mest bemärkta söner, artisten C. Wilh. Pettersson, 70 år. Han föddes nämligen år 1866 på Ronehamn och är sedan många år tillbaka bosatt på Stocksund, där han äger en synnerligen förnämlig och vackert belägen villa. Ett besök i artisten Petterssons hem med dess otaliga både nyare och antika konstföremål — de senare mestadels från Gotland! — är en upplevelse, som man sent glömmer.
Redan som gosse visade Wilhelm Pettersson stora anlag för teckning, och en dag »upptäcktes» han ritmästaren vid Uppsala universitet, C. G. Holmgren, som ordnade opi att den då 18-årige ynglingen fick anställning i Stockholm hos Måleribolaget, Lutternsgatan 20, samma plats där nu Norra Kungstornet står. Under de följande åren genomgick Wilhelm Pettersson Tekniska afton-och söndagsskolan samt Högre konst-industriella skolan i Stockholm, målade akvareller, ritade porträtt i svartkrita och pastell samt var flitigt anlitad som karikatyrtecknare av en del tidningar.
Emellertid skulle hans livsuppgift komma att ägnas en helt annan och mera betydande konstart. Av Edvard Bergh fick han i uppdrag att biträda med dekorering av en del stockholmskyrkor, såsom Katarina-, Jakobs-, Skeppsholms- och Gustaf Adolfskyrkorna, varvid han »upptäcktes» för andra gången och år 1896 — således för jämt 40 år tillbaka fick genom doktor Eckhoffs bemedling förtroendet att restaurera väggmålningarna i Hemse kyrka på Gotland. Och från samma tid kom han att så gott som helt och hållet ägna sig åt framtagning och konservering av väggmålningar, dekorationer å altarskåp, predikstolar, kyrkbänkar o. s. v. runt om i Sveriges bygder från Skåne och ända upp till Hortlax i Luleå stift.
Här på Gotland har Wilhelm Pettersson fått Riksantikvariens och Kungl. Byggnadsstyrelsens uppdrag att utföra nya eller framtaga och omse gamla målningar i icke mindre än 44 kyrkor — kanske flera och vi kunna ej neka oss nöjet räkna upp dem, för att den ärade läsa, ren måtte få en någorlunda klan uppfattning av det väldiga arbete artisten Pettersson nedlagt på våra berömda medeltida helgedomar. De åsyftade kyrkorna äro Visby domkyrka samt kyrkorna i Dalhem, Ganthem, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Mästerby, Sanda, Akebäck, Träkumla, Västerhejde, Garda, Alskog, Ardre, Östergarn, Kräklingbo, Othem, Helvi, Bunge, Tingstäde, Fole, Lojsta, Linde, Levide, Eksta, Klinte, Fröjel, Vänge, Burs, Stånga, Hemse, Rone, Eke, Havdhem, Näs, Öja, Vamlingbo, Sundre, Väte, Hörsne, Vallstena, Hejde och några till. I ärkestiftet har han förestått restaurering av målningarna i 19 kyrkor, i Skara stift icke mindre än 30, i Strängnäs stift 11 stycken o. e. v., varjämte han dessemellan dekorerat en del profana byggnader såsom t. ex. vestibulen i Tullgarns slott m. m.
Det är således en utomordentlig arbetsprestation artisten Wilhelm Pettersson utfört under de senast gångna fyra decennierna. Flera utmärkelser hava också under årens lopp kommit honom till delo och det är t. ex. redan längesedan han utnämdes till riddare av Kungl,. Vasaorden.
Det kunde vara mycket mera att säga om jubilaren och hans livsgärning, vilken för övrigt inte är avslutad ännu, men det finnes väl inte – mången här på ön, som icke känner den försynte och noble mannen, vilken nu, i 40 år gått omkring i våra kyrkor i sin vita målarrock, alltid intresserad för att upptäcka och bevara vad våra kyrkor ännu kunna gömma av gammalt och fornt. alltid yrkande på att de åldriga inventarierna så vitt möjligt borde få stanna på den plats, där de av ålder stått; och därför hava vi gotlänningar framför andra anledning att minnas och hedra honom, särskilt nu på hans 70-årsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 23 juni.
En mycket lärorik trädskötarekurs hölls under förra veckan i Alskog. Ledare för kursen var trädgårdskonsulent E. Nilsson, Visby, vilken dels genom personliga besök i hem och trädgårdar under dagarna gav fruktodlarne råd och anvisningar, dels genom föredrag på kvällarna behandlade aktuella spörsmål för uppnående av goda resultat av frukt-, bär och grönsaksadling. Talaren uppmanade de intresserade lyssnarna gå in för en rationellare skötsel av sina frukt- och grönsaksodlingar för att så i sin mån bidraga till Sitt vårt eget lands behov av frukt och grönsaker blir fyllt inom landet. Kursen betecknas som mycket vällyckad och man har bett oss framföra till konsulent Nilsson ett tack för gott ledarskap.

Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Juni 1936
Nr 145

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 17 juni.
En instruktionskurs anordnar fruktodlareföreningen härstädes under torsdagen, fredagen och lördagen med konsulent Emil Nilsson från Visby som ledare, Föredrag hålles i skolan varje kväll kl. 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 17 Juni 1936
Nr 138

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 12 juni.
En trevlig examensfest fingo de närvarande vara med om på torsdagen, då års- och avgångsexamen nötts vid lärva. ande folkskola. Eller, inledning följde först förhör i kristendom och räkning, varpå man efter en rast fick lyssna till bsirnens goda kunskaper i naturlära och garnrati. I programmet ingick även en sångstund, då folkskolans barn på ett vackert och piggt sätt sjöngo flera folkvisor och Gotlandssånger. Så utdelade skolrådels ordförande avgångsbetyg till de fyra avgående eleverna och terminsbetyg till de övriga. Att resultatet trots en svår kikhosteperiod under hösten och en ännu svårt pågående mässlingsepidemi var ett såg man av elevernas väl utförda slöjdalster och hörde av svaren vid förhören, skrives till oss. Efter examen bjöds de närvarande på gott kaffe hos folkskolans lärare. Ännu återstår en skolresa till Slite och Fårön, som vi hoppas skall bliva barnen ett vackert minne för livet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Juni 1936
Nr 134

Kungörelse.

Lördagen den 27 juni 1936 hålles med början klockan 1 e. m. inför Konungens befallningshavande i Gotlands län å landskansliet i Visby sammanträde jämlikt lagen den 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område för fördelning enligt 12 § samma lag av Albert Bergström nedsatt löseskilling etthundratrettio (130) kronor för ett område om 0,3377 hektar av fastigheten 1/8 mantal Lassor 15 i Alskoge socken.
Inteckningshavare, som gör anspråk p& andel i löseskillingen, bör förete intecknade skuldebrevet i huvudskrift. Fastighetsägare bör förete nödiga åtkomsthandlingar.
Visby i landskansliet den 4 juni 1936.
Länsstyrelsen

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 Juni 1936
Nr 132