I följd af konungens befallningshafvandes

hit aflåtna skrifvefse om val till riksdagsman för Gotlands norra härad i riksdagens 2:dra kammare för nästkommande tre år och enär det omedelbara valsättet är vordet i häradet antaget, anmodas kommunalstämmornas ordförande inom häradet att låta sammankalla kommunernas röstegande medlemmar å vanliga sammanträdesställen thorsdagen de 26 (tjugusjette) nästkommande augusti för förrättande af sådant riksdagsmannaval, hvarefter valprotekollep böra skyndsamligen insändas till undertecknad, valförrättare, som lördagen den 4 (fjerde) nästinkommande september klockan 9 f. m. härstädes tillkännagifver valets utgång; derest gudstjenst i någon församling ej förrättas å söndag, då denna kungörelse bör uppläsas, åligger det vederbörande kronobetjent på presterskapets anmodan kunggörelsen skyndsamt kringsända.
Alleqvia den 28 juli 1875.
På Domare-embetets vägnar:
AUG. KREÜGER.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Gotlands norra häradsrätt

sammanträder fredagen den 16 dennes kl. 9 f. å tingstället Alleqvia för afslutande af lagtima vårtinget med norra häradet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Juli 1875
N:r 54

Att Gotlands norra Häradsrätt

genom beslut denna dag, enär säljarens åtkomst icke kunde styrkas, förklarat vilande ansökningen om lagfart för Johan Carlsson å, 1/3 av Vinor 13 om. 1/16 mantal i Fårö socken, vilken fastighetsdel han enligt köpebrev den 3 februari 1883 för 450 kronor köpt av Catarina Ohlsson, varder härmed, jämlikt 10 § i Kungl. Förordningen den 16 juni 1875 angående lagfart å fång, till fast egendom, kungjort.
Tingsstället, Allekvia d. 14 mars 1932.
På Häradsrättens vägnar:
Bertil Kock.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För första resan snatteri
dömdes arb. Jonasson att böta 100 kr.

För delaktighet i förfalskning
dömdes änkan Katarina Klintbom till 2 månaders fängelse, hvarjämte hon ålades ersätta från enskilda banken tillgripna medel med 91 kronor.

Norra häradsrätten.
Vid i fredags å Allekvia hållet slutting afkunnades följande utslag:

Frikänd efter aflagd ed, blef arb. O. Eriksson från Bjerges för mot honom af Roma fattigvårdsstyrelse förd ersättningstalan i barnuppfostringsmål.

För fylleri och förargelseväckande beteende
fick hemmansäg. J. A. Hammarberg, Saigs i Hellvi, böta 15 kr.

För användande af selbruten häst i körslor fäldes C. Stenberg från Visby till 20 kr. böter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Borgenärerna uti hemmansägaren

Olof Petterssons från Hellinge i Sjonhem konkurs kallas att torsdagen d. 9 Maj 1889 före kl. XII midd. inför Domaren i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
DOMARE-EMBETET.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Mars 1889
N:r 30

Borgenärerna

uti denna dag började urarfva konkursen efter aflidne hemmansegaren J. P. Pettersson från Laux i Lokrume socken kallas att torsdagen den 1 nästkommande November före kl. XII på dagen inför domhafvanden i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
Visby den 31 Augusti 1888.
DOMHAFVANDEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 September 1888
N:r 71.

Auktion vid Lilla Mickelgårds i Veskinde.

Tisdagen den 25 nästkommande September kl. 10 före middagen förrättas å Alleqvia tingsställe utmätningsauktion till försäljning af guldsmeden A. M. Elgstrand tillhörige 9/16 mantal Lilla Mickelgårds i Veskinde socker; ägande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bär vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är bebygd med mangård och ladugårdshus, hvaraf en del äro i förfallet skick, innehar omkring 75 tunnl. åker af god och bördig beskaffenhet, omkring 5 tunnl. äng 20 d:o hagmark, 5 d:o utskog och 53 d:o myrmark samt är saluvärderad till 13,115 kronor.
Gotlands norra kronofogdekontor den 17 Augusti 1888.
DAN. CALISSENDORFF

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.

Utdrag av lagfartsprotokollet,

hållet vid lagtima hösttinget med Gotlands norra härad å tingestället Allekvia den 1 oktober 1928.
§ 69.
Av orsak, som under § 63 här ovan i protokollet förmäles, utfärdades följande
Kungörelse.
Att Olof Niklas Lundin den 21 januari 1919 vid Gotlands norra häradsrätt sökt och denna dag fullföljt ansökning om lagfart å 7/128 mantal Stora Ire i Hellvi socken, vilken fastighet han enligt bouppteckningsinstrument och arvsförening den 12 augusti 1889 bekommit i arv efter sin avlidne fader Lorens Niklas Lundin, men att, enär arvlåtarens åtkorast till fastigheten icke blivit styrkt, ansökningen förklarats vilande, det varder jämlikt 10 § lagfartsförordningen härigenom kungjort. Som ovan
På Häradsrättens vägnar:
Aug. Toll.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 december 1928
N:r 290

Boskillnad.

Gotlands norra häradsrätt har efter ansökan denna dag dömt till boskillnad emellan målaren Knut Hilding Wilhelm Wessman från Prästgården i Dalhems socken och hans hustru Alma Tekla Amanda Wessman, född Pettersson.
Allekvia den 7 maj 1923.
På Häradsrättens vägnar:
Aug, Toll.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Maj 1923
N:r 122

Kungörelse.

Gotlands norra Häradsrätt kommer att måndagen den 4 instundande juni klockan tolv på dagen å tingestället Allekvia behandla de framställningar, som gjort dels av inter?msförvaltaren och Rättens ombudsman i lantbrukaren Karl Anderssons i Sojdehy, Fole socken, konkurs om arvode med etthundra kronor till interimsförvaltaren och etthundraelva kronor till Rättens ombudsman, allt att utgå ur konkursboets fastigheter 82/1000 mantal och 35/1000 mantal Stora Sojdeby, dels av Rättans ombudsman och förvaltaren i lantbrukaren Karl Anderssons i Kambs, Lummelunda socken, konkurs om arvode med femtio kronor till Rättens ombudsman och sjuttiofem kronor till förvaltarin, dels ock av interimsförvaltaren, Rättens ombudsman och förvaltaren i lantbrukaren Johan Kristian Gunnar Lindstedts i Busarve i Othems socken, konkurs, om arvode för konkursboets fastighet 67/512 mantal Busarvs i Othems socken med femtio kronor till interimsförvaltaren, etthundra kronor till Rättens ombudsman och tvåhundra kronor till förvaltaren; och kallas i anledning härav vederbörande rättsägare att vid Rätten införa sin talan.
Visby den 15 maj 1923.
Konkursdomaren,
adr. Strandgatan 45.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 Maj 1923
N:r 112