Många trafikmål på Allekvia.

Dödskörningen i Follingbo under behandling.
Vårtingets första allmänna sammanträde hölls i går. Rättens ordf.
voro häradshövding K.-F. Pfeiffer samt förste notarie S. Ljungholm.
På uppropslistan hade upptagits 108 mål, varav 65 åklagarmål.

Dödskörningen på Visby—Roma-vägen.
Fiskhandlaren Klas Erik Ohlander, Suderbys i Akebäck, som den 24 juni i berusat tillstånd med bil körde på och dödade mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, stod igår inför rätta. Svar. berättade till en början att han nämnda dag på förmiddagen varit inne i Visby, där han fyllt på bensin och sedan återvänt till Akebäck. På eftermiddagen hade han gjort en ny tur till stan och på Stadshotellets tredje klass servering förtärt fyra pilsner under loppet av en timme. Därefter hade han startat mot Roma varvid farten varit omkring 40 km. i timmen. Emellertid hade högra framringen gått ned och bilen till följd härav kastat sig över åt höger just som Arne Johansson passerade. Så skedde olyckan, varefter Olander åkt fram till Roma, där han träffat en bekant och sedan gått in i en trädgård för att sova. Ingalunda för att han kände sig full på något sätt, men han hade ingenting annat att ta sig för just då. Av det inträffade hade han f. ö. förlorat fattningen och blivit upprörd. Förutom de fyra pilsnerna medgav han att han även på förmiddagen förtärt en kaffehalva. Han gjorde gällande att olyckan, som ju kom att kosta en människa livet, orsakats av Ek ringen gått ned och inte på att han varit överlastad av starka drycker och kört oförsiktigt. Blodprov utvisade emellertid att svar. ifrågavarande dag hade förtärt cirka 21 centiliter fyrtioprocentig sprit eller omkring 4 snapsar.
Uppskov till den 22 sept.

Spritpåverkade?
För att i spritpåverkat tillstånd den 1 juli i år ha framfört bil, som till på köpet hade dåliga bromsar, stod byggnadsarbetaren A. J. O. Olofsson från Visby åtalad. Svar., som bestred att han varit rörd av alkohol berättade att han, som arbetat i Roma, på morgonen varit inne i stan och köpt ut två liter brännvin, en till sig själv och en till en kamrat. Tillsammans med ett par bekanta hade svar. senare på dagen i samband med middag druckit ur den ena litern. Ehuru han fått i sig ungefär en tredjedels liter hade han inte känt sig påverkad, utan begivit sig ut med bilen. En person som tyckt att färden var något vinglig hade varskott polisen, som efter en stund också hejdade ekipaget. Tillfrågad om hur det förhöll sig med vinglingen uppgav svar. att det endast tillkommit på skämt. Man hade pratat och skämtat i bilen, men som sagt nämnvärt påverkad var han inte alls. Blodanalysen visade emellertid att svar. förtärt cirka 26 centiliter sprit.
Utslag den 22 sept.
— Påverkad av sprit hade en person, F. S. M. Dahlström i Sjonhem den 18 juni vid Timans i Roma med mötorcykel kolliderat med en hästskjuts, varvid såväl häst som vagn skadats. Svar. uppgav att han nämnda dag tagit ut en liter brännvin i tvenne halvlitersbuteljer. På kvällen hade han i Visby träffat en bekant, som fått medfölja till Stava. På den färden hade man emellertid tagit sig en paus vid Skrubbs, varvid den ena halvlitern kommit till heders och tömts. Kamraten tog emellertid brorslotten medan svar. själv endast druckit två snapsar. Sedan halvlitern sålunda var expedierad hade man efter någon timme fortsatt :den avbrutna färden: Farten hade varit så där 35 å 40 km. i timmen. I kurvan vid Timans stod hästskjutsen, vilken svar. dock upptäckte först när det var för sent. Emellertid hade han signalerat och även försökt bromsa in motorcykeln, vilket dock misslyckades. I stället körde han rakt in i skjutsen. Svar. bestred att han varit påverkad av sprit, medan hans passagerare uppgivit, att föraren varit både vinglig och: haft svårt att passera andra fordon på vägen. Målsägaren begärde nu skadestånd för selar, skaklor m. m. med 37 kr. samt förs minskad arbetsförmåga hos hästen i 45 dagar å 1:50 pr dag eller kr. 67:50. Körsvennen själv hade vid kollisionen fått någon skada i nackmuskeln med ty åtföljande nedsättning av arbetsförmågan, värderad till 30 kr.
För vidare beyisning uppsköts målet till den 22 sept.
— En. 19-årig yngling var instämd för det han den 18 juli i berusat tillstånd framfört en halvtons lastbil. Svar. medgav att han nämnda dag tillsammans med tre kamrater druckit ur en halv liter brännvin. Han hade fått ett par kaffehalvor tidigare på dagen och senare fyra pilsner och en. snaps, vilket förtärts i staden. När man på hemväg hunnit strax utanför stan hade spriten börjat verka och körningen blivit sådan att polisen varskotts. Och när svar. kom hem väntade honom fjärdingsmanhen.
Uppskov till 22 sept. för förundersökning.

Alldeles för bråttom.
En motorcyklist av den yngre årgången hade en kväll i juni haft alldeles för bråttom till dansen i Slite Folkets park . Han hade. inte, ens haft tid att bromsa in en smula i den ganska tvära kurvan vid Othems kyrka utan friskt gasat på, trots att det även var dålig sikt vid tillfället. Den kvällen blev det emellertid inget dansa av — i stället blev det lasarettet. Vederbörande råkade nämligen köra av vägen och slungas ut på ett gärde där han hittades medvetslös med hjärnskakning. Svar.
måste givetvis vidgå sin oförsiktighet, men högre fart än 50 km. hade han inte haft.
Han bötade 30 dagsböter å 2 kr.

— En byggmästare från landsbygden var instämd för det han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet och hamhat i ett dike. Svar. taxerade emellertid hastigheten till endast 30 kilometer i timmen. Anledningen till att farten varit så låg var den dåliga sikten och svar:s bristande kännedom om vägens beskaffenhet. Orsaken till dikeskörningen var en cyklist som kört på fel sida av vägen och för vars skull svar hastigt bromsat in vagnen. Denna hade därvid råkat i sladdning och fortsatt in mot ett staket som förstördes.
En passagerare har en annan version av fakta och har uppskattat farten vid olyckstillfället till cirka 60 km. i timmen. Detta bestred svar., som ansågdet hela vara en ren olyckshändelse.
Målet uppsköts till den 22 sept.
— Överdådig framfart med bil på vägen Visby—Etelhem hade åsamkat en grovarbetare stämning till tinget. Den höga hastigheten hade: vid Brogårds i Vänge tagit ett brått slut i och med en tämligen våldsam dikeskörning. Svar. antydde att en för löst pumpad framring varit skuld till olyckshändelsen.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

”To maa man vaere”” — dock icke på lättviktare.
Ett par herrar hade vid ett tillfälle ”samtidigt färdats” på en och samma lättviktsmotorcykel, ett i alla hänseenden billigt men dock förbjudet nöje. Den ene av dem hade redan förut erkänt och nu gjorde : kumpanen . detsamma. Den senare var dessutom åtalad för att det varit för dåliga bromsar på den bil han den 8 dennes från en gårdsväg backat ut på allmänna vägen för att vända medan kamratenbilägaren intagit middag. Dessutom saknade han körkort och hade vid tillfället ifråga haft oturen att kollidera med’ien motorcykel vilken han först för sent upptäckte. Skador hade uppstått på sistnämnda vehikel, men målsägaren hade för dagen inte kunnat prestera några preciserade krav.
För paråkningen bötade vardera 20 kr. medan målet i övrigt uppsköts till den 22 sept.

För diverse trafikförseelser,

såsom två på samma cykel, cykel utan lykta o. s. v., ådömdes ett antal cyklister dagsböter. Ett par personer hade utan vederbörligt tillstånd kört lastbilar i yrkesmässig trafik och ådömdes sedvanliga böter.
Kört bil utan körkort hade ett par herrar gjort medan ett par andra åtalats för liknande förseelse, men gällande motorcykel. Även här utdömdes dagsböter.
Ett antal andra förseelser mot motorfordonsförordningen renderade vederbörande dagsböter.
För brett halmlass hade en chaufför kört med en yrvädersdag i dec. i fjol. Därvid hade han i Slite kommit för nära och knäckt en varningstavla. Svar. uppgav att han på grund av blåsten måst lässa om halmen vid ett par tillfällern och att därvid lasset möjligen blivit bredare än det enligt gällande föreskrifter får vara. Det blev 5 dagsböter á 1:50.
För att ha kört en med diverse skavanker behäftad bil ådömdes en person
— En person som instämts för att ha kört utan körkort hade inte infunnit sig – vid förra rättgångstillfället. Ett vite å 50 kr. för utevaro utdömdes. Då svar. inte heller nu var närvarande utdömdes ett nytt vite å 75 kr.
Fylleri, förargelse och motstånd stod det på ett par herrars meritlistor. Uppskov för vidare utredning.

Hämnden är ljuv — men dyr ibland.
En hämndlysten herre hade för någon tid sedan då han i bil anlände: till den goda köpingen. Slite vid vägkantén upptäckt en skeppare som han hade ett horn i sidan till emedan sjöbjörnen vid något tidigare tillfälle skulle ha förtalat honom. Han lät stanna vagnen, hoppade ur och prickade utan några längre förberedelser in ett par s. k. dagsedlar i skeppardragen med sådan elan att ägaren till desamma stagvände. Följden av det hela blev polisanmälan, erkännande och 20 dagsböter å 2:50. Plus 50 kr. i skadestånd för en fläckad landgångsdress.
— En annan person hade likaledes tagit hämnden i egna nävar och vid en danstillställning vid Sandviken i. Bunge i början av juni förlänat en intet ont anande medmänniska, som en gång råkat kasta ut honom från ett näringsställe, s. k. fläskläpp, en effekt som uppnåddes efter trenne smockor.
Misshandeln kostade vederbörande 25 dagsböter á 2 kr.

För uppsåtlig misshandel
av en grannfru i Ljugarn var en medelålders herre instämd. Parterna, som kommit ihop sig om några vidlyftigt promenerande höns, hade stått på var sin sida om ett staket, varvid svar. enligt fruns mening skulle ha tilldelat henne ett slag i ansiktet. Detta förnekades av svar., som: endast sträckt fram armen i riktning mot damens ansikte, en gest rätt och slätt.
För vidare utredning uppsköts målet till den 22 sept.

En gammal träta
om en skuldförbindelse samt något trassel med en båt utlöste sig den 31 juli i det att en person i Bunge överföll och misshandlade en annan person så att blodvite uppstod.
Det blev 15 dagsböter á 3 kr. samt skadestånd med 67 kr.

För uppenbar grymhet
mot en häst hade en person erhållit stämning. Hästen, som gått lös, hade råkat komma i kläm mellan ett träd och en vägg. Svar. hade hjälpt den loss, bl. a. genom att inifrån såga av husknuten. Några större skador på djuret hade han inte upptäckt, varför han använt den till lättare körslor. Senare hade dock veterinär måst eftersändas då Hästen hade ett par stora sår i ländtrakten. Djuret hade då blivit ordentligt omskött, men åkl. ansåg att svar. redan på ett tidigare stadium bort inse att djuret var skadat. Svar. vidhöll emellertid sin mening och ansåg sig inte medvetet ha gjort sig skyldig till något djurplågeri.
10 dagsböter å 5 kr.

Lånat ut motböckerna
hade trenne personer gjort för att hjälpa en medmänniska till ett festligare begående av födelsedagshippan. Det blev 10 dagsböter á 2 kr.

För olovlig införsel av spritdrycker
från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg stodo ett par herrar tilltalade: Den ene av dem medgav att han sökt smuggla in en helbutelj sprit å 7 kr., som han dock kastat i sjön då en publikan närmat sig. Den andre åtalade bestred all smuggling. Visserligen hade han. varit ombord på båten, men sådana risker som äro förbundna med spritsmuggling ville han alls inte ta. Dock lär han vid det ovan omtalade tillfället: på tal om den i havet slängda buteljen ha yttrat att det gjorde ingenting. ”för vi ha tre kvar”. Detta yttrande var emellertid endast tomt skryt betingat av en viss feststämning.
Uppskov för inkallande” av vittnen till den 22 sept.
10 dagsböter á 5 kr.

Basarpilsnern i Endre.
Tidigare har avdömts ett mål om olaga pilsnerförsäljning vid en skyttebasar i Endre den 4—5 sept. i fjol. Svar. hade då uppgivit att han haft tvenne medhjälpare, vilka nu voro instämda. De förnekade emellertid, att de haft något med pilsnerförsäljningen att skaffa.
Några inkallade vittnen hade heller ingenting märkt i den vägen.
Målet överlämnades nu och utslaget lydde på frikännande.

För olaga pilsnerförsäljning
stod en pensionatinnehavarinna åtalad. Hon hade under åren 1936, 1937 och 1938 försålt den gula drycken till avhämtning och utan samband med måltid.
Utslaget lydde på 40 dagsböter á 1:50.

Hembränt.
En person, som erkände att han av hembrännaren i skogen inköpt en och en halv liter hembränt å 4 kr. halvlitern, erkände. Han ådömdes 30 kr:s böter.

För en utelöpande jakthund
hade en person från Norrlanda att stå till svars. Han bestred att hunden var en jaktdito och framhöll att krittret aldrig brukade löpa i skogen. Vittnen hade emellertid sett att hunden vid flera tillfällen sprungit lös i skogen, vadan sålunda uppgift kom. att stå mot uppgift.
Svar. bötade 25 kr.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd hade som bekant en lantbrukare att svara för. Vid förra rättegångstillfället hade han inte infunnit sig, men var nu tillstädes och erkände.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

Några fyllerister
bötade sedvanliga belopp.

Till högsta domstolen i virkesmålet.
Hemmansägare Jacob Stenström, Stenstugu, har hos högsta domstolen överklagat hovrättens och Gotlands norra häradsrätts utslag att döma honom till 30 dagsböter å 5 kr. för att han använt för husbehov avverkade virkespartier för annat ändamål än husbehov. Han hemställer, att högsta domstolen skall undanröja underrätternas beslut och bifalla hans i målet förda talan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Översvämningen i Follingbo.

Några snapshots från vattukatastrofen.

Vattnet står högs på fälten. Strandade kärvar.

Måndagens skyfall över Follingbo blev av sensationella mått. Ryktena om nederbördsmängden ha som rykten ägnar och anstår varit av skiftande innehåll. De ursprungligen 180 mm., vilket torde vara den riktigaste siffran, ha i vissa tidningsorgan här och på fastlandet avsevärt svällt, om detta nu beror på rötmånaden eller på en allmän inställning att ”skära till i växten”. Hur som helst räckte som bekant den skyfallsvis levererade nederbörden gott till att dränka stora delar av socknen -och det är ju åtminstone för vårt landskaps vidkommande tämligen sensationellt.

Vattenfall vid avtagsvägen till Akebäck.
Hus, träd och flaggstänger spegla sig idylliskt i den nya insjön.

Här visa vi några bilder av vattukatastrofen. Samtliga tala för sig själva. Av den övre bilden. framgår med all önskvärd tydlighet hur vattnet dominerar landskapet. Observera sädeskärvarna, vilka, efter långa seglatser, av den brusande strömmen förts ned mot en gärdesgård där de ”strandat”.
Nästa bild visar ett avsnitt från trakten av Hallfreda- och Akebäcksvägarna. Från den högt belägna Vägen strömmar vattnet i ett brett vattenfall ner på åkern, och ute i densamma ser man skylarna sticka upp ur det våta elementet.
Sista bilden verkar mest av allt ett speglande insjölandskap.
(Foto: Gunnar Olsson, Ardre.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Skattekraften växer

betydligt i rikets landskommuner. I sin i dagarna framlagda berättelse över kommunernas finanser år 1934 omtalar statistiska centralbyrån, att det finns ett 20-tal landskommuner som kunna redovisa ett skattekrontal av över 50,000, den mest välsituerade — Solna i Stockholms län ej mindre än 221,492 skattekronor. Å andra sidan finns det jämnt 100 kommuner i landet, som ej förfoga över mera än 100-500 skattekronor. Av dessa ekonomiskt sett mindre bärkraftiga kommuner förekomma ej mindre än 24, alltså nära fjärdedelen, på Gotland. Dessa äro: Hall, Bäl, Vallstena, Hejdeby, Akebäck, Viklau, Guldrupe, Buttle, Ganthem, Norrlanda, Anga, Ala, Gammelgarn, Träkumla, Västergarn, Sproge, Silte, Gerum, Lojsta, Eke, Näs, Fide, Hamra och Sundre. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Sylfaste mejeri har bolagsstämma.

Tre funktionärer hedersledamöter.
Sylfaste mejeriaktiebolag hade i går ord. bolagsstämma & bolagets kontor under ordförandeskap av nämndeman J. G. P. Endrell, Bäcks i Akebäck. Därvid godkändes styrelse- och revisionsberättelserna, beviljades ansvarsfrihet och fastställdes balansräkningen.
Av berättelserna framgick att mejeriet under året inköpt 2,922,539 kg. oskummad mjölk, vilken betalats med kr. 370,429:07. I medeltal hade inköpts 8,000 kg. oskummad mjölk pr dag. Arets mjölkmängd överstiger fjolårets med 86,667 kg. I mjölkavgifter hade till Svenska mejeriernas riksförbund inlevererats kr. 48,005: 51 samt erhållits i prisutjämningsbidrag kr. 55,438:24. Kr. 7,432: 73 hade alltså kommit leverantörerna till godo. I foderavgifter hade erhållits kr. 2,394:17. Vinst- och förlusträkningen slutade på 57,849: 63 och årets bruttovinst uppgick till kr. 5,300: 09, vilket belopp alltså stod till bolagsstämmans förfogande. Det disponerades så att till aktieägarna utdelas 3 kr. pr aktie med 549 kr., på fastigheters konto avskrivas 2 proc. med kr. 294:78 och på maskiner 10 proc, med kr. 4,241:12.
Återstoden kr, 215: 19 överföres till 1938 års vinst- och förlustkonto. Ingående balansräkningen slutade på kr. 35,015: 12 och den utgående på kr. 71,661:91.
Till ordförande valdes hr Joh:s Larsson, Endregårda i Endre, och övriga styrelseledamöter blevo hrr Erik Wedin, Björkebos i Follingbo, och Joh:s Gardell, Hanes i Endre, omvalda, samt hrr Albert Johansson, Larsarve i Roma, och J. G. P. Endrell, Bäcks I Akebäck, nyvalda. Till styrelsesuppleanter nyvaldes hrr Svante Wikström, Stora Tollby i Fole, och Albert Larsson, Suderbys i Källunge. Revisorer blevo hrr Erik Hellgren, Kvie i Endre, Ernfrid Hansén, Hällhage i Barlingbo, och A. D. Björkander, Björksarve i Björke, omvalda, samt hr Gunnar Kolmodin, Öjers i Ekeby, nyvald, med hrr Wilb. Blom, Endre, och Henrik Ahlsten, Vellarve i Roma, som suppleanter. De avgående funktionärerna hrr Natanael Stengård, tidigare i Sylfaste, nu i Visby, Joh:s Endrell, Bäcks i Akebäck, och Hj.
Johansson, Vellarve i Roma, av vilka de två förstnämnda varit med i bolaget alltsedan dess stiftande år 1896 och den sistnämnde likaledes en lång följd av år, valdes till hedersledamöter.
Efter stämman intogs middag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Mars 1938
N:r 62

Follingbokretsen av Svenska Röda Korset,

som omfattar Akebäck och Follingbo socknar sammanträdde onsdagen den 9 mars till årsmöte i skolan. Att efterträda förre ordf. kyrkoherde G. Coldemo, som avflyttat, hade distriktsstyrelsen utsett byggmästare Albin Nyberg. Den nye ordföranden hälsade de närvarande varmt välkomna och önskade att Follingbokretsen måtte ha framgång i sitt arbete.
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes, och full och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna räkenskapsåret.
Med kyrkoherde ch fru Coldemos avflyttning hade två platser i styrelsen blivit vakanta. De lediga platserna hade tillsatts och var nu styrelsens sammansättning följande: ordf. byggmästare A. Nyberg, Follingbo, v. ordf. fröken Edit Ansén, Follingbo, kassör hr Ernst Pettersson, Akebäck, sekr. folkskoll. Ewert Nilsson, EA fruar Anna Collberg och Wendla Wedin, Follingbo, och hr J. G. P. Endrell, Akebäck, och Johannes Dahlström, Follingbo.
Till representanter vid distriktsmötet i Visby den 12 mars utsågos fru Helny Dahlström och fröken Edit Ånsén.
En kommitté, bestående av ordf., v. ordf., fru A. Oollberg, fröken G. Segerholm och pastor B. Bergdahl skulle till nästa sammanträde uppgöra vårens och sommarens fest- och basarprogram.
Nästa sammanträde skulle hållas den 17 mars 1938.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Folkmängden på Gotland.

Stenkumla socken: Födda 5 (3 m. 2 k), döda 8 (3 m. 3 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 44 (24 m. 20 k), vigde 3 par. Folkm. 31 dec. 436. Minskn. 7.

Träkuma socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 15 (9 m. 6 k.), utflyttade 34 (19 m. 15 k.), vigde 3 par. Folkm. 31 dec.: 243. Minskn. 19.

Västerhejde socken: Födda 12 (6 m. 6 k.), döda 4 k., inflyttads 47 (19 m. 28 k.), utflyttade 58 (24 m. 34 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec.: 644. Minskn. 3.

Rone socken: Födda 18 (10 m. 8 k.), döda 22 (10 m. 12 k.), inflyttade 50 (27 m. 28 k.), utfyttade 45 (23 m. 22 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 900. Ökning 1.

Eke socken: Födda 8 (3 m. 5 k.), döda 2 m., inflyttade 19 (8 m. 11 k.), utflyttade 20 (11 m. 9 k.), vigde 8 par. Folkm. 31 dec.: 222. Ökning 5.

Sjonhem socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 6 m. inflyttade 42 (16 m. 26 k.), utfttade 54 (30 m. 24 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec.: 314. Minskn. 10.

Viklau socken: Födda 4 k., döda 2 m., inflyttade 27 (16 m. 11 k.), utflyttade 25 (11 m. 14 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec.: 238. Ökning 4.

Fardhem socken: Födda 5 (2 m. 3 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 22 (8 m. 14 k.), utflyttade 23 (12 m. 11 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec.: 362. Minskning 5.

Lojsta socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 3 k., inflyttade 23 (14 m. 9 k.), utflyttade 28 (16 m. 12 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec.: 283. ökning 1.

Linde socken: Födda 8 (5 m. 8 k.), döda (2 m. 4 k.), inflyttade 52 (28 m. 24 k.) utflyttade 50 (28 m. 24 k.), vigde 8 par. Folkm. 31 dec.: 390. Ökning 4.

Othem socken: Födda 35 (16 m. 19 k.), döda 16 (7 m. 9 k.), inflyttade 142 (61 m. 81 k.), utflyttade 107 (45 m. 62 k.), vigde 12 par. Folkm. 31 dec.: 1,938. Ökning 54.

Boge socken: Födda 8 (2 m. 8 k.), döda 9 (8 m. 3 k.), inflyttade 35 (10 m. 25 k.), utflyttade 18 (7 m. 11 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 480. ökning 16.

Fårö socken: Födda 15 (8 m. 7 k.), döda 16 (9 m. 7 k.), inflyttad 47 (20 m. 27 k.), utflyttade 48 (16 m. 32 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 1,045. Minskn. 1.

Follingbo socken: Födda 14 (10 m. 4 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 90 (46 m. 44 k.), utflyttade 84 (42 m. 42 k.), vigde 3 par. Folkm. 31 dec.: 551. ökning 11.

Akebäck socken: Födda 5 (2 m. 3 k.), döda 2 m., inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 23 (14 m. 9 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec.: 157. ökning 1.

Vamlingbo socken: Födda 10 (3 m. 7 k.), döda 9 (4 m. 5 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 27 (12 m. 15 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec.: 572. Minskm. 15.

Sundre socken: ingen född, döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 3 (2 m. 1 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), Folkm. 31 dec.: 129. Minskn. 13.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Taxeringsnämnderna och deras ordförande.

Kungörelse nu utfärdad.
Länsstyrelsen har nu utfärdat kungörelse angående taxeringsnämnderna och deras uppgifter, i samband varmed publicerats uppgift å taxeringsdistriktsindelningen samt de utsedda ordförandena och kronoombuden.
Visby stad indelas i två distrikt. Ordförande i första distriktet, som omfattar Strandroten, Norderroten, S :t Hansroten och Klinteroten, är landssekreterare Abr. Löf, och i andra distriktet, som omfattar områdena utanför stadsmuren, överlantmätare Göran Hillert. Kronoombud i andra distriktet är tullförvaltare Karl Berggren, i första distriktet har kronoombud ännu icke utsetts.
På landsbygden hava följande personer utsetts till ordförande i följande distrikt (kronoombuden för respektive delområden inom parentes):
Fole, Lokrume, Västkinde och Bro (e. landskanslist Paul Carlson), Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda (folkskollärare Olof Bolin) landsfiskal Thure Holmqvist, Visby.
Roma, Björke, Follingbo och Akebäck (stationsinspektor Carl Sandberg) disponent T. Lindman, Roma Kloster.
Dalhem, Ganthem, Halla, Hörsne med Bara (stationsföreståndare Alfred Hoffman), Vänge (folkskollärare Sven Lundström), Sjonhem (kapten Oscar Nettrén) landsfiskal Rolf Sewed Tigerhielm, Roma Kloster.
Endre och Hejdeby (agronom A. G. Olofsson), Hejnum, Bäl, Källunge och Vallstena (banvakt B. Nyström), Gothem och Norrlanda (fjärdingsman Karl Lindahl) folkskollärare Aug. Höggren i Hejnum, Bäl.
Barlingbo och Ekeby (disponent Einar Persson), Slite köping och Bo-ge (ing. C. W. Pedersön) landskontorist Eric Viberg, Visby.
Fårö och Rute (inspektor Gustaf du Rietz) förvaltare O. G. A. Hoffman, Rute.
Hang-var (folkskollärare Helge Dahlqvist), Lärbro (nämndeman Percy Falk) landsfiskal B. Bonde, Slite.
Östergarn Gammelgarn, Ardre och Alskog (folkskollärare A. D. Gardell), Lye, Garda och Etelhem (stationsföreståndare Carl Svallingson), Kräklingbo (folkskollärare K. A. Hall) e. o. hovrättsnotarie Fredrik Åberg, Ljugarn.
Stenkumla, Västerhejde, Träkumla (häradsskrivare Hans Hultgren), Vall, Hogrän och Atlingbo (+nämndeman K. V. Palmqvist), Hejde (lantbr. J. D. Mattsson) löjtnant Reinh. Thomsson, Visborgs slätt.
Eskelhem och Sanda (landsfiskal Justus Jakobson), lantbr. Edv. Vallin, Mästerby, Bander.
Klinte (landsfiskal Justus Jakobson) länsbokhållare B. A. Ljungholm, Fardhem (rektor B. Nordlander), i Levede och Gerum (folkskoll. Ivar Larsson), När (folkskollärare Eric Cederlund) landsfiskal O. Hallin, Hemse.
Rone och Eke (lantbr. Fridolf Mattsson) rektor B. Nordlander, Hemse.
Hablingbo (folkskollärare Ture Holma), Öja och Hamra (tullöveruppsyningsman K. I. Blidmark), Vamlingbo (lantbr. O. Wessman) landsfiskal Fritz Stengård, Havdhem.
Havdhem (lantbr. Aug. Jacobsson), Grötlingbo (lantbr. O. Wessman) f. landsfiskal Svante J. Lindström, Burgsvik.
Alva och Hemse (lantbr. Fridolf Mattsson), Eksta och Sproge (lantbr. Malkus Andersson), Burs (direktör A. ThoAn) folkskollärare H. Stengard, Linde, Hemse.
Ledamöter i taxeringsnämnderna för år 1938 ävensom suppleanter, en för varje ledamot, väljas under december månad 1937 å landet av kommunalstämma eller, där kommunalfullmäktige finnas, av dessa samt i Visby stad av stadsfullmäktige.
I Visby stad och Fårö socken bestämmes i sammanhang med valet antalet valda ledamöter i taxeringsnämnden, vilket antal dock för varje taxeringsdistrikt icke får utgöra mindre än tre eller mer än åtta.
Antalet av sådana ledamöter i taxeringsnämnderna, som för de övriga kommunerna å landet skola utses av vederbörande kommunalstämma eller kommunalfullmäktige, är av Kungl. Maj :ts befallningshavande bestämt till fyra för envar av Slite köping samt Lärbro och Klinte kommuner och till tre för envar av övriga kommuner.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 December 1937
N:r 280

Ett häftigt åskväder

har i dag dragit fram över stora delar av mellersta Gotland, och de flesta telefonstationerna där ha för längre eller kortare perioder måst avstängas. Några efterlängtade regnrapporter ha emellertid ännu inte ingått, men åskan medför ju vissa förhoppningar i den vägen. Även här i staden mullrade åskan på avstånd. Så kanske ha vi äntligen en rotblöta i faggorna.
Värmen håller alltjämt i sig, ehuru det för stadens vidkommande i dag är något svalare än igår. Från Burgsvik rapporteras emellertid en middagstemperatur på 30 gr. i skuggan, och i Fole hade man i går 31 gr., vilket i och för sig torde vara tämligen rekordmässigt.
I pressläggningsögonblicket rapporteras att åskan slagit i Sorby hage i Akebäck. Därifrån syntes en hög rökpelare och folk tillkallades bl. a. medelst klämtning i Valls kyrka. Vid 3-tiden var emellertid branden redan släckt och hade den sålunda inte hunnit åstadkomma någon större skada på skogen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lösöreauktion i Akebäck.

Fredagen den 11 juni kl. 12 midd. låter JOHAN ANDERSSON-HERMAN, BÄCKS i Akebäck, på grund av fastighetens försäljning genom auktion avyttra: Kreatur: 2 st. hästar, ston, 8 o. 17 år, 3 st. kor, en nyligen kalvat och två kalvfärdiga i juni mån., 1 högdräktig kviga, 2 st. ettåriga kvigor. Redskap: slåtter- och såningsmasldner, hästräfsa, lastdragare, åkvagn, arbetsvagnar, släde, kälkrack, arbetskälkar, vänd- och spetsplogar, harvar, sladdar, vält, foderhäck, svänglar, hackelsemaskin, decimalvåg, fläkt, 2 par selar, slipsten, 1 st. 50 1. flaska, täckdikningsrör, div. handredskap m. m.
Betalningsanstånd till den 1 okt 1937 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 5 juni 1937.
Fritiof Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Dödsfall Margareta Katrina

Tillkännagifves, att Husb. Olof Pehrssons efterlemnade Maka MARGARETA KATRINA, född Pehrsdotter, stilla afled vid Smiss i Akebäck 17 Juli 1876, i en ålder af 63 år, 2 mån, och 18 dagar; sörjd af Barn och Barnbarn; varder på detta-sätt Slägt och Vänner tillkännagifvet.
Petter Pettersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58