Visby. Firma L. G. W. Löfqvist.

Möbelverkstad. Uddensgränd 6. Visby. Tel. 2115.
Innehavaren började lära yrket vid femton års ålder i Visby yrkesskola. Han erhöll därefter anställning hos snickarmästare Karl Johannsson i Visby och var verksam hos denne i två år. Därefter hade han plats i Visby Cementvarufabrik i två år. Efter fullgjord militärtjänstgöring som tyghantverkare, innehade han olika konditioner i snickerifabriker och hos snickarmästare till år 1922, då nuvarande företag startades. Verkstadslokalen är tidsenligt inredd och utrustad med erforderliga maskiner. Huvudsakliga arbetet består i renovering och reparation av såväl nya som antika möbler. Nytillverkningar utföras såväl efter egna som kunders ritningar.

Lars Gunnar Wilhelm Löfqvist är född den 23 april 1894 och son till maskinist Gustaf Löfqvist o. h. h. Johanna f. Lindell samt gift första gången 1917 med Hilma Friborg. Gift andra gången 1921 med Elin Gardelin. Barn i första giftet: Georg, född 1918, och i andra giftet: Bertil, född 1921, Tore, född 1928, Bengt och Karin, födda 1930, samt, Kerstin, född 1933.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. Firma Knut Holmberg.

Visby. Firma Knut Holmberg.

Nybyggnads- & Reparationsarbeten. Södervärnsgatan 19-21. Visby. Tel. 1049, bost. 250.
Till 1919 arbetade Holmberg i föräldrahemmets jordbruk. Efter anställning hos byggmästare Arvid Hägg i Klintehamn var han verksam som byggnadssnickare hos Luth & Rosén i Eskilstuna under ett år och började därefter egen byggnadsrörelse, som efter hand utvecklats allt mer. Villor uppfördes i såväl Visby som dess omnejd, och egen såg och hyvleri startades i Österby. 1937 tillkom nuvarande snickerifabrik, som sedan dess vid flera tillfällen utvidgats och moderniserats. Sju snickerimaskiner disponeras f. N. Tillverkningen omfattar alla slags byggnadssnickerier, inredningar för butiker samt enklare möbler m. m., och försäljningen omfattar trävaror, listverk, björk- och ekparkett, träfiberplattor, plywood, takpapp samt eternitplattor i olika utförande. I företaget äro ett trettiotal man sysselsatta.

Knut Erik Holmberg är född den 25 mars 1900 och son till lantbrukaren Mats Erik Holmberg o. h. h. Johanna Regina Holmberg. 1928 gifte han sig med Amy Pettersson. Barn: Sten Gösta Emanuel, född 1930, Lennart Nils Erik, född 1932, och Gerd Iris Linnéa, född 1934.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. Firma K. E. G. Fohlström.

Visby. Firma K. E. G. Fohlström.

Skomakeri. Österväg 7. Visby.
Fohlström började sin yrkesbana hos skomakarmästare F. Jacobsson i Visby, hos viken han stannade i två år. Efter konditioner på skilda platser startade han 1937 egen firma. Verkstadslokalen är rymlig och utrustad med moderna maskiner. Firman utför huvudsakligen skoreparationer.

Karl Erik Georg Fohlström är född den 24 januari 1913 och son till kommunalarbetaren Erik Fohlström o.h.h. Maria f. Sandelius. Han är gift med Valborg Erlandsson.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. Firma Jöns Bengtsson.

Visby. Firma Jöns Bengtsson.

Byggnadsrörelse. Kommendandantsbacken 5. Visby. Tel. 880.
Innehavaren kom som byggnadslärling till Teckomatorp år 1896, och följande år erhöll han anställning hos byggmästare Wilsson i Hälsingborg och 1908 var han verksam i byggnadsdirman Jönsson i samma stad. Under denna tid deltog han bl. a. med uppförande av vattentornet i Kalmar. Efter konditioner på olika platser i landet etablerade han egen firma 1918. Firman har under åren flitigt anlitats för skilda uppdrag och privatbyggnader ha uppförts såväl i staden som dess omgivningar. Vattentornet och Mariahemmet i Visby höra bl. a till firmans verk. Ett flertal reparationsarbeten ha även utförts. 20-30 man sysselsättas vid företaget. Innehavaren är ledamot av byggnadsnämnden sedan 1925.

Jöns Alfred Bengtsson är född den 3 december 1877 och son till sockerfabriksarbetaren Bengt Jönsson o.h.h. Elna f. Nilsson. 1909 gifte han sig med Märta Berg. Barn: Emy Mariana, född 1910.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. Firma Ivar Gardell.

Plåtslageri. Tunnbindaregatan. Visby. Telefon: 513.
Innehavaren började lära yrket vid femton års ålder hos plåtslagarmästare G. A. Dahlgren i Visby. Han var verksam i detta företag till 1919, vilket år egen firma startades i kompanjonskap. Kompanjonskapet upplöstes år 1930 och samma år startades nuvarande företag. Fastigheten, som inrymmer verkstadslokaler i två våningar, lagermagasin samt särskild bostadslägenhet, är inköpt år 1930. Den är taxerad till 20.000 kr och brandförsäkrad för 23.000 kr. Verkstadslokalerna äro stora och ljusa samt försedda med erforderlig maskinutrustning. I företaget tillverkas allt som hör till ett förstklassigt plåtslageri. Bland utförda arbeten kunna nämnas arbeten vid Gotlands infanteriregemente, Gotlands artilleriregemente, Epidemisjukhuset, Lasarettet och Mariahemmet samt ett flertal fastigheter i staden och dess omgivning. Innehavaren erhöll gesällbrev med silvermedalj den 3 april 1913. I företaget äro fyra personer anställda.

Ivar Otto Hans Gardell är född den 14 juli 1889 och son till garvaren Johan Gardell o.h.h. Hanna f. Persson, samt gift sedan 1921 med Elin Vilhelmina Hammarström. Barn: Hans, född 1921, Sture, född 1923, Helge, född 1924, Georg, född 1928, Ingvar, född 1930, och Kerstin, född 1937.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. Firma Inredning.

Visby. Firma Inredning.

Konstnär Curt Viberg. Stora Torget. Visby. Tel. 218, bost. 1092.
Innehavaren började efter slutad skolgång studera profan och kyrklig konst hos konstnären Ynge Lundström i Stockholm år 1925. Under denna tid deltog han i restaurering och dekorering av cirka 120 stads- och landskyrkor och inredning och dekorering av ett flertal länsresidens, stadshus och andra officiella byggnader i hela landet. Slott, herrgårdar, teatrar, hotell, restauranter och biografsalonger ha även inretts av honom. Handeltog även vid utformandet av färger och dekorering vid Stockholmsutdtällningen 1930, Örebroutställningen m. fl. utställningar. Bland altarmålningar som han utfört kunna nämnas sådana i Umeå stadskyrka, Åsele kyrka, Vindelns kyrka och Havstenssunds kyrka. Konstnär Viberg har även komponerat ett större antal glasfönster till olika kyrkor samt utfört figurala kompositioner till bl. a. Luleå Domkyrka. Han blev uttagen till att utforma samt dekorera stora fondväggen till honnörshallen i Svenska paviljongen vid Expoutställningen i New-York och erhöll även erkännande vid tävlan om dekorering av fondväggen till Göteborgs stadsteater. På Konstakademien har han studerat under ledning av professorerna Olle Hjortzberg. Isac Grünewald och Albert Engström och i arkitektur har han studerat hos arkitekt Ture Rydberg. Han har dessutom studerat i Belgien, Holland, Frankrike, Tyskland, Italien och de Nordiska länderna. År 1942 startade han egen firma i Visby och inledde därmed en verksamhet, vars syfte är att söka väcka intresset för en god och konstnärlig heminredning i allt större kretsar.

Curt Viberg är född den 5 september 1908 i Stockholm.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. Firma Hj. Yttergren.

Visby. Firma Hj. Yttergren.

Byggnadsrörelse. Värnhem 13. Visby. Tel. 834.
1901 började byggmästare Yttergren sin yrkesbana i Tingstäde. Följande år anställdes han vid firma P. Sällström i Stockholm och arbetade där under tre år. Efter kondition i Karlstad återflyttade han till huvudstaden, där han arbetade ett år i byggnadsfirman E. Olsson. Han återvände sedermera till Visby och fick plats hos byggmästare Sam. Larsson, där han stannade till 1911, då ånyo en ettårig kondition i Stockholm följde. Till 1922 var han knuten till Sam. Larssons firma i Visby, och detta år startades nuvarande företag. Ett stort antal fastigheter i staden och på landsbygden ha under årens lopp uppförts av hans firma, bl. a. Kan nämnas hotellbyggnad å Snäckgärdsbaden och disponent Stenboms stadsfastighet. En del ombyggnader ha även utförts – senast av Strand hotell, Visby. Vid företaget äro omkring tre personer sysselsatta. Innehavarens fastighet är taxerad för kr. 14.000 och brandförsäkrad för kr. 20.000.

Hjalmar Fredrik Yttergren är född den 25 januari 1881 och son till lantbrukaren Karl Yttergren o. h. h. Elisabet f. Stenberg. Sedan 1905 är han gift med Lydia Pettersson. Barn: Daniel Hjalmar, född 1906, Lisabet Lydia, född 1908, och Rut Kristina, född 1909.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. Firma Hansson & Holm.

Glasmästeri. Adelsgatan 30. Visby Tel. 1309.
Företaget startades av nuvarande innehavarna år 1938. Glasmästare Hansson hade femton års praktik inom branschen innan firman startades. Han var åren 1923- 1938 anställd som glasmästare i Hägg & Johanssons Bosättningsaffär. Verkstadslokalen, som är fullt modern och tidsenlig, är försedd med erforderliga maskiner samt i övrigt välutrustad. Allt som hör till branschen utföres. Isättning av fönster i nybyggen, isättning av bilrutor, tavelinramning, glasslipning m. m. utföres. Innehavarna och en springpojke äro verksamma i företaget.

Albert Olof Emanuel Hansson är född den 9 maj 1896, son till lantbrukaren Olof Fredrik Hansson o. h. h. Lina f. Ekbäck, samt gift sedan 1923 med Astrid Persson. Barn: Ingrid, född 1934.

Johannes Emanuel Holm är född den 31 juli 1894, son till smeden Frans Holm o. h. h. Johanna f. Fagerström, samt gift sedan 1918 med Maria Bogren. Barn: Greta, född 1919, Harry, född 1922, och Johannes, född 1928.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. Firma H. Storm.

Visby. Firma H. Storm.

Ramaffär. Mellangatan 46. Visby.
Företaget grundades av W. Sandberg och drevs av honom som pappers- och tobaksaffär till hans frånfälle 1924, då rörelsen övertoga av O. Johansson. Nuvarande innehavaren, som tidigare i fyra år varit anställd i firman, tillträdde 1932. 1938 flyttades affären från Hamburgergränd 1 till nuvarande lokaler, vilka äro rymliga och ljusa samt tidsenligt inredda. Verksamheten omfattar inramningsarbeten, och en stor sortering av lister i olika utförande finnes.

Helge Gustaf Viktor Storm är född den 7 mars 1907 och son till stuveriarbetaren Viktor Storm o. h. h. Augusta f. Gustafsson. Sedan 1941 är han gift med Ingegerd Gjörloff.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. Firma Gustaf Vesterberg.

Visby. Firma Gustaf Vesterberg.

Skomakeri. Tranhusgatan 4. Visby. Tel. 1377.
Innehavaren började som tolvåring lära yrket under faderns ledning dels i hemmet vid Follingbo och dels vid faderns ambulerande verksamhet som byskomakare. Han praktiserade hos fadern i sex år varefter han jämte två bröder erhöll plats hos skomakarmästare Friberg i Källunge. Efter fullgjord militärtjänstgöring samt en konditionstid i Stockholm, innehade han plats hos sin farbroder Gustav Vesterberg i Visby under tre år. År 1910 startade nuvarande företag under adress Österväg 12. 1920 inflyttade rörelsen i nuvarande rymliga och välutrustade lokaler. Huvudsakliga arbetet är reparationer, men även nytillverkningar utföras. 1-2 personer äro anställda i företaget.

Gustaf Elias Ludvig Vesterberg är född den 14 februari 1884 och son till skomakarmästare C. O. Vesterberg o. h. h. Anna f. Lundberg, samt gift sedan 1909 med Fanny Ekström. Barn: Margit, född 1910, Einar, född 1911, Ingegärd, född 1913, Anny, född 1915 (död 1916), Valter, född 1916, Fritz, född 1918, Per-Erik, född 1920, och Bengt född 1924 (död 1926).

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.