Bjärges. Firma Edvin Sjögren.

Måleriverkstad. Bjärges. Tel. 39.
Innehavaren började lära inom yrket vid femton års ålder hos målarmästare F. Johansson och arbetade hos denne i femton år. Han var därefter under två år anställd hos målarmästare Gardelin i Lye och sedermera hos målarmästare O. Engfeldt i Visby. Därefter innehade han ett par kortare anställningar hos olika målarmästare till år 1922, då nuvarande företag grundades. Firman utför fasad- och interiörmålning, möbelmålning och dekorationsmålning. Fastigheten, som är uppförd 1907, inrymmer verkstadslokal, kontor och privatbostad. Den är brandförsäkrad för 16.000 kr. och taxerad till 6.500 kr. 2-3 personer äro anställda i rörelsen.

Oskar Jacob Edvin Sjögren är född den 25 juli 1892 och son till jordbrukaren Oskar Sjögren o. h. h. Augusta f. Norrby, samt gift sedan 1917 med Hulda Nygren. Barn: Hilding, född 1917, Eva, född 1919, och Rune, född 1928.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bjärges. Firma Edgar Franzén.

Bjärges. Firma Edgar Franzén.

Speceri- & Diverseaffär. Hägvalds. Bjärges. Tel. 26.
Redan som mycket ung började köpman Franzén arbeta i faderns speceriaffär och blev 1930 föreståndare för en filial till denna, som öppnades i Hägvalds. 1937 övertog han denna rörelse. I rymlig, välinredd lokal sker försäljning av alla slags specerier, konserver, diversevaror, manufakturer, husgeråd, järn, herrekiperingsartiklar, metervaror, arbetskläder och skodon. Utom innehavaren är ett biträde sysselsatt i företaget. Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 9.500 kr. och brandförsäkringsvärdet till 29.500 kr.

Edgar Gustav Evald Franzén är född den 18 november 1908 och son till handlanden Gottfrid Franzén o. h. h. Olivia f. Hällström. 1934 gifte han sig med Astrid Bolin. Barn Lars Ove, född 1937, och Arne, född 1941.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bander. Haga Snickerifabrik.

Bander. Haga Snickerifabrik.

Inneh. Karl Axel Larsson.
Haga. Bander. Tel. 51.

Innehavaren arbetade under uppväxtåren i föräldrarnas jordbruk. Han genomgick sedermera Visby stads verkstadsskola och fick efter fullgjord värnplikt andtällning hos möbelsnickare R. Jacobsson i Bander. Hos denne arbetade fabrikör Larsson till 1937, då han övertog snickerirörelsen. Denna drevs då under rätt anspråkslösa förhållanden, men upparbetades raskt av fabrikör Larsson, som 1939 kunde taga nuvarande rymliga och med fullständig, modern maskinutrustning inredda lokaler i bruk. Tillverkningen omfattar alla slag av byggnadssnickerier, butiksinredningar och möbler. Även villabyggnader uppföras av firman efter såväl egna ritningar som efter inlämnade förslag. Inom branschen förekommande reparationsarbeten utföras även. Företaget, som under åren vunnit en vidsträckt kundkrets, sysselsätter innehavaren och två anställda.

Karl Axel Larsson är född den 28 november 1914 och son till lantbrukaren Axel Larsson o. h. h. Elin f. Värnström. 1936 gifte han sig med Karin Jacobsson. Barn: Ingar Gärtrud, född 1935, Bo Evert, född 1937, och Gurli Maria, född 1941.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bander. O. Petterssons Smidesverkstad.

Inneh. Olof Pettersson.
Ringome-Mästerby. Bander, Tel. 11.

Efter fyra års arbete inom yrket i Västerhejde, fick innehavaren anställning i Visby och arbetade där i elva år. År 1909 startade han sin nuvarande rörelse i en då nyuppförd, centralt belägen och med modern maskinutrustning inredd smedja. Denna skötes numera av sönerna Sven och Folke, som båda sedan unga år gått i lära hos fadern. Verksamheten omfattar allt till yrket hörande, såsom räck-, byggnads- och lantbrukssmide, vagnssmide, tillverkning av delar för lantbruksmaskiner, plogar, harvar och hovbeslag.

Sven Olof Emanuel Pettersson är född den 22 juli 1877 och gift med Lydia Lagerkrans. Barn: Erik, född 1899, Signe, född 1901, Helge, född 1906, Sven, född 1909, och Folke, född 1914.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bolagstämma.

Wisby Tändsticksfabriks-Aktie-bolag hade förliden tisdag, den 5 d:s ordinarie bolagsstämma, dervid den gamla styrelsen återvaldes. Till affärens ytterligare utvidgande anslog bolagsstämman behöfligt kapital.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Till ordförande

i Östergarn sockens kommunalnämnd i aflidne N. P. Södermans ställe är Handlanden Victor Ericsson utsedd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Maj 1874
N:r 35

Lyckad jagt.

Husbonden N i L, ifrig skytt företog sig en dag i denna månad en jagttur efter räf inom R socken endast åtföljd af sin väl inöfvade hund. Kommen på E—a egor, der man vetat berätta att ett räfbo skulle finnas, lössläpte han hunden och anstälde sjelf de ifrigaste undersökningar. Efter ihärdigt letande lyckades hundan upptäcka räfkulan, och snart fångades 6 lefvande räfungar som omsorgsfullt instufvades i jägarens väska, hilka nerefter upphängdes på en gren i ett af närbefintliga träd. Kopplande hunden stälde sig N säkert gömd på lagom håll derifrån. Ungherrskapet i väskan som sannolikt fann mindre utrymme och trefnad i sin nya cell uppstämde snart en mindre behaglig kör, säkerligen dock förstådd och välbekant för fru mammas öron. Efter jägarens beräkning instälde sig efter någon stund, smygande och försigtigt den ömma modern. Kommen i närheten höjdes fortfarande de älskades musik, men att finna de sina i höjden i stället för att hon visste dem väl bevarade i jorden, det måste till och med för en räf vara omöjligt att begripa. Snart sträckte dock jägarens väl rigtade skott det öfverlistade djuret till marken. Senare på dagen exponerades bytet på Ronehamn till obeskriflig förnöjelse för alla lamegare, men den käcke jägaren var ännu icke belåten, ty räffamiljens öfverhufvud ville han ock förpassa samma väg. För sådant ändamål anställde han följande dagar trogna undersökningar på ort och ställe, fortfarande en dast följd af sin trogne hund. Omsider möttes jägaren och herr räf, båda stadda på upptäcktsfärd fastän i olika syfte. Mötet var olyckligt för den sörjande Mickel ty ett nytt skott lade honom död för jägarens fötter. Stolt såg man samma dag den ihärdiga skytten komma vandrande på R—e med sitt nya byte. Han hade sålunda ensam nedlagt 8 räfvar hvilket vinner så mycket större erkännande, som man sett efter konstens regler anställda skallgångar, deri 100-tals personer deltagit, aflöpa utan att man lyckats fälla en enda af dessa för de späda lammen så farliga fiender.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Maj 1874
N:r 35

Kongl. maj:t

har, enligt generalorder den 21 sistl. Mars, i nåder befallt, att nedan uppgifna vapenöfningar med Gotlands Nationalbeväring skola innev. år ega rum, in- och utryckningsdagarne oberäknade, nemligen
Officersmöte under 12 dagar från och ned den 10 Maj;
Befälsmöte för allt öfver och underbefäl samt spel vid infanteriet och jägarne under 6 dagar från och med den 1 Juni;
Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl samt spel vid artilleriet under 13 dagar från och med 1 Juni, med en veckas förutgången kilning för det underbefäl, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen; samt
Batterimöten för artilleriet och kompanimöten för jägarne under 6 dagar, för Södra- och Medelbataljonerna från och med den 15 samt för artilleriet, Wisby och Norra bataljonerna från och med den 22 Juni.
Derjemte har Kongl. maj:t i nåder tillåtit, att national-beväringens trumpetare, hornblåsare och trumslagare må inkallas till öfningar under 6 dagar utöfver tiden för befäls- och kompanimötena, samt att dessa öfningar må taga sin början den 25 Maj.
Till följd häraf skall samling ske i Wisby vid batteri- och kompaniebetemas qvarter den 31 Maj kl. 5 e. m. för underbefälet at artilleriet, infanteriet och jägarne samt den 24 Maj kl. 5 e. m. för det underbefäl vid artilleriet, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen.
Till batteri- och konipanimätena för artilleriet och jägarne, hvilka skola hållas å vanliga mötesplatser, skall samling ske den 15 och 22 Juni kl. 5 f. m.
Trumpetarne, hornblåsarne och trumslagarne samlas vid musikbefälhafvarens qvarter den 24 Maj kl. 5 e. m.
Målskjutning med handgevär kommer att verkställas å vederbörande mötesplatser alla dagar under ofvannämnde möten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Maj 1874
N:r 35

Dödsfall. Lea

Att vårt älskade barn Lea stilla afled i Lokrume skolhus Söndagen den 3 Maj 1874, i en ålder af 3 år 10 mån. 5 dag., underrättas härigenom slägtingar och vänner.
Till enda älsklingen i modersfamnen,
vår lilla LEA, kom en engel ner och sade:
”kom och följ mig all den stilla hamnen,
som på tidens andra strand du ser”.
Och hon följde; ty hon lydde gerna,
hon tog afsked af sin far och mor.
Nu hon lyser som en himmelsk stjerna
och ibland Guds englar hon nu bor.
Anna och L. Bendelin.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Maj 1874
N:r 35

Skogseld.

Förliden onsdags middag uppkom skogseld i en Kräklinge åboar i Kräklingbo socken tillhörig samfäld hage, hvarvid omkring 30 á 40 tunnl. jord med skog blef mer och mindre skadad. Sedan släcknings manskap från hela socknen blifvit uppbådadt och sandalt företogs släckningen med den utgång att eldens vidare framfart mot aftonen dämpades.
Påföljande dagar har elden blifvit nästan släckt så att all fara för densammas spridande är öfverständen.
Vid å stället hållet polisförhör har blifvit utrönt, att hemmansegaren Olof Olofsson Kräklings för omkring 14 dagar derförut haft eld å flera ställen i och för gärdsling och att elden med all sannolikhet uppkommit derifrån.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Maj 1874
N:r 34