Barnamord.

Thorsdagen den 21 dennes under sysslor i kohuset framfödde Högbergs Antsarfve i Fohle piga ett lefvande barn och nedgräfde detsamma i boss och gödsel, hvarpå hon betäckte högen med brädstumpar. Då drängen några timmar derefter kom till stallet märkte han ett jemrande läte och fann vid närmare undersökning det så omenskligt nedgräfda barnet, som då ännu var vid lif. Barnet inbars genast i gården, men afled inom kort och utan att hafva erhållit nöddop. Polisförhör är af länsman Håkansson förrättadt, men då barnamörderskan är sängliggande sjuk har hon ännu icke kunnat till cellfängelset förpassas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Auktion i Stenkumla.

Thorsdagen den 11 nästk. Febr. fr. kl. 10 f. m. låter Kube Mejeri-bolag, genom offentlig auktion, som förrättas hos possessionaten herr G. Peters Myrsjö i Stenkumla, till den högstbjudande försälja diverse, dels nya dels mindre begagnade, välgjorda Mejeri-inventarier, såsom: 24 st. graderade Mjölkprofvare, 2 st. d:o Saltprofvare, 2 st. d:o Färgglas, 1 st. Ostqvarn, 1 st. d:o Press, 1 st. d:o Kar, 2 st. d:o Formar och 1 st. d:o Grep, 15 st. Mjölksåar, 2 st. Körsåar, 1 st. Mjölkmätare med graderads glas och messingkran, 1 st. Gräddståndare med lock och slef, 1 st. större Smörtjerna med vandringshjul hästkraft, 1 st. Smörtråg, 2 st. oljemålade Basänger, 1 st. Decimalvåg med en sats vigter, 1 st. Pumpstock med tillbehör, 1 st. större Jerngryta och något kökssaker m. m. Vid samma tillfälle försäljas äfven en Häst, 2 Oxar och ett parti ärter; allt med betalningsanstånd för godkände inropare, till den nästk. 1 aug.
Stenkumla den 27 jan. 1875.
Efter anmodan.
N. P. SAHLSTÉN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Vintern

fortfar att visa den mest bistra fysionomi. Snö faller ymnigt, ofta under riktiga yrstormar, och på landet är allmogen träget sysselsatt att hålla landsvägarne i farbart skick.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Januari 1875
N:r 7.

Ransakningen med Hjert och Tektor

fortsattes den 7 dennes å Nyköpings cellfängelse. Sedan protokollet vid förra ransakningen blifvit uppläst, hvarvid några tillägg och rättelser gjordes af de anklagade i afseende på deras förra uppgifter såsom att Hjert köpt sin pistol i Stockholm och stulit det af dem begagnade kruthornet genom inbrott derstädes i ett hus vid Göthgatan (ett inbrott, som förut ej varit omtaladt), att Hjerts afsigt med sina resor i början af förra året varit att söka arbete som korkskärare, hvilket arbete han å Långholmen hade lärt sig, att Hjert under vistelsen i den omtalade kolkojan vid mordstället ej omladdade sin bössa, utan endast såg om patronerna, samt Tektor satte nya knallhattar på sin bössa, började förhöret, hvarvid de anklagade, på domarens af åklagaren yrkade fråga, båda berättade att de vederbörligen blitvit beredda till och begått Herrans Nattvard, samt genom någon tids skolgång förvärfvat förmågan att läsa och skrifva. Angeende gevären, som de före inträdet i Malmköping gömt utanför köpingen, sade Tektor, att de den 22:dra augusti åter upptagit dem samt derefter förvarat dem på det ställe i skogen der de haft sin liggplats. På tillfrågan om de icke haft några käppar svarades att de varit försedda med hvar sitt paraply. Tektor hade köpt sitt i Wexiö och Hjert, tagit sitt vid ett af inbrotten i Östergötland; dessa paraplyer hade sedermera blifvit bortkastade, men en krycka hade blifvit i skogen upphittad och erkändes af Tektor hafva tillhört hans paraply. Pistolerna hade de ej vid mordet användt, men begagnat till att skjuta villebråd. Efter mordet hade de ej gått igenom Malmköping utan vägen förbi Grinda, och under vägen till det ställe, der de tillbringat återstoden af natten och följande dagen, hade de hvarken hört eller sett någon, samt förnekade ihärdigt att befria varit tillsamman med någon annan person. Endast ett vittne hördes, den förut omtalade Anders Ersson i Nafsta, som vidhöll sitt förut aflagda vittnesmål, hvaraf vi nu blott upprepa, att han efter sin hemkomst, då han skulle föra hästarna på bete, märkt två karlar, som vid hans åsyn sprungit åt Malmköping till, hvarefter han hört blåsas i en signalpipa; (Hjort och Tektor förnekade dock bestämt att de varit uppe vid Nafsta, hvarjemte de sade sig ej ha haft någon dylik pipa); ett par dagar efteråt hade Anders Ersson i en backe nära intill sitt hem varseblifvit tre karlar, men genast bgifvit sig hem, så att han ej kunde lemna någon beskrifning på deras utseende. Något skott hade vittnet ej hört. För öfrigt fasthöll han sitt påstående, att Uppmark till honom yttrat, det en karl kommit till vagnen och frågat om han hade penningar, (mördarne förneka dock bestämt att någon af dem gjort detta), att U. sagt det 2 skott skjutits mot drängen och 4 mot honom sjelf samt på frågan huru många de voro, svarat: ”nog voro de fyra”. De båda fångarne hade A. Ersson aldrig sett.
Den såsom skydd vid mordet begagnade björkruskan, om hvilken man förut antagit, att den varit med en skarp yxa afhuggen, förklarade Hjert sig hafva med sin knit afskurit, hvilket påstående man ock nu ansåg kunna vara sanning. Som åtskilliga personer för hvilka Tektors porträtt blifvit visadt, påstått sig i honom igenkänna en person som gått omkring i trakten och öfvat qvacksalveri, tillfrågades Tektor härom, men sade sig hvarken hafva varit inne på något ställe eller talat vid någon menniska under sin vistelse derstädes.
Beträffande de af de anklagade föröfvade stölderna förekom just ingenting nytt. Af målsegandena hade endast länsman Jäderholm infunnit sig personligen, de öfriga hade lemnat honom fullmakt att föra deras talan. Inga ersättningsanspråk gjordes. Rätten beslöt, att målet skulle uppskjutas till dag, som framdeles kommer att bestämmas, då åklagren och målsegandena skulle sig infinna, den förre då redo att förebringa all den bevisning han kunde åstadkomma, samt framställa sina slutpåståenden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Januari 1875
N:r 7.

På misstankar

att hafva i slutet af förlidet år framfödt barn och undandolt detsamma har en ung husbondedotter från Eskelhem blifvit häktad och till cellfängelset härstädes införpassad för undergående af ransakning. Det har likväl sedermera blifvit utrönt, att fostret icke varit fullgånget, hvadan den unga modren således icke, såsom mången i orten boende trott, gjort sig skyldig till uppsåtligt barnamord.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Januari 1875
N:r 7.

Hushållningssällskapet

har i dag kl. 10 f. m. å stadshotellet sitt första ordinarie sammanträde i år. Flere vigtiga frågor komma att dervid afgöras, och skola vi i nästa numme, redogöra för förhandlingarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Januari 1875
N:r 7.