Legala Nyheter.

FÖDDE: Arb. Enderbergs son, svarfvaren Clessons dotter, pigan Rosengrens son, skom. Tomssons dotter, É handl. Hoffmans dotter,
arb. Jonssons son.

DÖDE: Flickan Anna Helena Nilsson 21 år, 11 mån, och 1 dag gammal, enkan Anna Magdalena Westerberg, i en älder af 55 år och 9 mån.

VIGDE: Byggmästaren Eriksson och Katarina Södergren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Sjukdom

bland nötkreaturen har utbrutit i Lärbro socken. Länsveterinären afreste dit igår.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Den bebådade stormen

har låtit höra af sig på ett och annat ställe. Så skrifves från Östergötland: En häftig hvirfvelstorm från N. O. till S. W. gick midsommardagen vid middagstiden fram öfver en del af vår provins. Orkanen strök fram öfver Björkebergs och Ledbergs socknar, der svarta moln upptornade sig och åskan häftigt började dundra, hvarvid strålen nedslog på ett eller ett par ställen i den förstnämda socknen. Härefter rusade hvirfvelvinden fram emot Westerlösa, der han visade sina verkningar på ett sätt, som var egnadt att injaga allmän förskräckelse. De, som åsågo ovädrets annalkande, säga att åskmolnet liknade en ofantlig kil. Träden kullkastades eller afbrötos, gärdesgårdar upprycktes, grödan nedslogs och alla åt vindsidan vettande fönsterrutor krossades af hagel, stora som dufägg. Lyckligtvis varade hagelskuren blott några sekunder. Vid Marås i Vesterlösa socken nedblåste en ladugårdsflygel, utan att de i densamma innestående kreaturen blefvo på ringaste sätt skadade. Den nämda gården fick emottaga ett svårt anlopp af vindens raseri. Häritrån drog hvirfveln fram öfver Dömestad, Sperringe, Mörby, Gottlösa och Öjebro och, enligt hvad en korrespondent i dagens nummer af denna tidning upplyser, hann ovädret Mjölby. Cyklonens bana, som till en början var märkvärdigt smal, tyckes under framåtskridandet vidgat sig, men på samma gång har kraften minskats. Från många håll ingå berättelser om afbrutna träd och uppryckta gärdesgårdar, krossade fönster och rubbade eller kullkastade byggnader.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Strandningar.

Under den starka tjocka, som i onsdags var rådande kring Gotlands kuster, hafva en brigg och ett skepp strandat på Fårö, men åter kommit flott och fortsatt resan.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Sin årliga skyttefest

firade i tisdags Gotlands skarpskytte- och jägaregille. Skyttarnes antal uppgick till omkring 80, af hvilka endast några få begagnade egna gevär och de öfrige kronans bakladdningsgevär. Skjutningen verkstäldes med 5 skott på 600 fots afstånd mot 12-ringad tafla af 2 fots radie och utföll sålunda:
1:sta priset, 100 kronor, erhölls för 45 points at O. Carlström från Bunge;
2:dra priset, 15 kr., för 44 p. af J. Bogström från Visby;
3:dje priset, 50 kronor, för 40 p. af dr O. Klintberg från Visby;
4:de priset, 30 kronor, för 39 p. af O. Pettersson från Ekeby;
5:te priset, 25 kronor, för 39 p. af bokb. C. de Brun från Visby;
6:te och 7:de prisen å 10 kronor, för 38 p. af P. Sjögren från Veskinde, samt för 37 p. af W. Eklund från Björke.
Framlidne landshöfdingen Hoheohausens minnespris, 15 kronor, vanns af bokb. C. de Brun.
Vid derefter af 34 skyttar företagen skjutning på rörligt föremål, räf, utdelades 3 pris i följande ordning: A. Olsson från Hejde, bryggaren L. Wedin, Visby och C. Hansson från Hogrän.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Gotlandsjernvägsaktiebolag

håller om måndag sin ordinarie bolagsstämma. Såväl derigenom, att dagen sammanfaller med den för hushållningssällskapets sammanträde och landtbruksmötet som derigenom, att den för de olika sockenintressena så vigtiga frågan om jernvägens sträckning står på föredragningslistan, kan man antaga ett talrikt deltagande och lifliga öfverläggningar. Särskildtpå en omständighet anse vi oss böra på förhand fästa uppmärksamhet. Utan tvifvel kunna meningarna komma att blifva delade om hurovida de aktietecknare, som icke fullgjort den i bolagsordningen föreskrifna inbetalningen af 10 proc., vid stämman böra anses röstberättigade eller icke, och det är med anledning häraf, som vi vilja erinra de kommuner, hvilka i jernvägen ingått söm delegare om nödvändigheten både att genom befullmäktigade ombud bevaka sina intressen och att, senast vid bolagsstämman, verkställa inbetalning af 10 proc. af tecknade beloppet.
I förbigående kunna vi upplysa, att dessa 10 proc. redan från en och annan kommun inkommit.
Slutligen några siffor, egnade att belysa jernvägsfrågans ställning för dagen. Den alldeles ovilkorliga teckningen uppgår till 615,200 kronor. Lägger man dertill hvad som vilkorligt tecknats för Hejde-sträckningen och för Wänge-sträckningen varder summan i förra fallet 651,400 kr., i det senare 644,200 kronor. Skilnaden i teckningssumman för dessa båda sträckningar utgör således blott 7,200 kronor. Hela aktieteckningen för Visby—Hejde—Ronehamn—Klintehamn utgör för närvarande 815,400 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Prinsessan Eugenie

anlände i morgse ovanligt kry och rask med ångf. Gotland och hade sig vid landstigningen till mötes en större samling Visbybor och badgäster.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Dödsfall Johan Neagard

Tillkännagifves att Gud den högste genom en stilla död behagat hädankalla herr Johan Neagard vid Mattsarfve i Gammalgarn i en ålder af 64 år, 8 månader, 25 dagar, djupt sörjd och saknad af barn, barnbarn och talrika vänner.
Sv. Ps.-b. 480, vv. 1, 2, 3.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Dödsfall Anna Maria Olofsdotter

Tillkännagifves att f. husbonden Hans Kristenssons efterlemnade maka, Anna Maria Olofsdotter stilla och fridfullt afled vid Othemars i Othem tisdagen 27 Juni 1876 i en ålder af 80 år 2 mån. 18 dagar.
Sv. Pa.-b, 454, Joh. 11: 25 v.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Passagerarelista.

Med HANSA från Stockholm den 22 aug. Generaldir. Meijer, överstelöjtn. Gustafsson, Schwartz, mr. Raymonds, Munro, herrar Meyer, Beck, Mehlin, Berggren, Thimgren, Westerlund, Pantzar, Holmsten, Asen, Nyström, Hellman, mrs. Bridson, Deering, Schofwell, fruar Schelin, Westerlund, Holmsten, Pantzar, Jonsson, fröknar Pånlman, Berg, Hallonkvist.

Med VISBY från Nynäshamn den 22 aug. Ing. Adelcraniz, agronom Lindbom, insp. Eriksson, mr Frank, herrar Krakenberg, Horvitz, Lindström, Svanström, Pettersson, Jonsson, Eriksson, Wallberg, Hallberg, Ekman, Nilsson, Lundström, Aspegren, Törnros, Lönnroth, Elander, Ström, Tiger, Gustafsson, Friberg, mrs Francis, Boyd, doktarinnan Ljung, fruar Nilsson, Lundström, Bolin, Kind, Holmberg, miss Davis, fröknar Kruse, Johnsson, Thorsing, Johansson, Persson, Andersson, Jakobsson, Herzer, Kahn.

Med THJELVAR från Kalmar den 22 aug. Trofikchef Nyberg, kamrer Toresson, herrar Persson, Joelsson, Östlund, fruar Norman, Östlund, fröknar Rydeberg, Andersson, Litberg, Greaves, Hellebacker, Thulin.

Med GOTLAND från Norrköping den 22 aug. Ing. Berg, herrar Jönsson, Sandherg, Andersson, fröknar Ekvall, Eriksson, Friberg, Karlsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194