Inför repetitionsövningarna.

Inryckning vid A 7 i morgon.
Till A 7 inrycka i morgon 73 värnpliktiga från fastlandet, vilka hitlända med Visby över Kalmar, vidare 36 värnpliktiga från Gotland, varav 5 äro tilldelade luftvärnsartilleriet. Vidare inrycka furirerna på reservstat Norgren och Berg, studentsignalisterna Edqvist och Melén, befälseleven Malm och reservofficersaspiranten Silvén.
Under repetitionsövningarna organiseras kåren på kårstab, I divisionen om stab, 2, 3 och 4 batt., vidare 1 batt. och målavdelning. I kårstaben ingå kårchefen, överste Hamilton, major : Melander (skjutchef), serg. Broström, kapten von Koch, regementsståbschef, löjtnant Norman, styckjunkare Nösell, kapten Hambn, tygofficer, löjtnant Grönström, kapten Bergman, kasernofficer, löjtnant af Ugglas, styckjunkare Thimgren, förrådsförvaltare Kolmodin, förrådsvaktmästare Jupither och styckjunkare Söderström, köksföreståndare. Motorofficer är kapten von Koch, stallofficer kapten Fredriksson, signalofficer kapten Lindgren samt gasofficer kapten Carleson.I — divisionsstaben ingå kapten Bergman, chef, löjtnant Steffen, fänrik Nilsson och styckjunkare Hultberg; 2 batt. kapten Lindgren, chef, styckjunkare Nilsson, löjtnant Holmstedt, styckjunkare Hägg, serg. Ahlin och Landell; 3 batt. kapten Kring, chef, styckjunkare Hjortdal, löjtnant Linnman, fänrik Björklund, styckjunkarna Lindström och Silvén, serg. Kronbladh; 4 batt. kapten Lemmel, A 2, chef, serg. Eklund, löjtnant Leijonhufvud, fänrik Hullberg, serg. Stjernqvist; 1 batt. kapten Carlesson, chef, styckjunkare Pettersson, löjtnant Christensson, A 1, fänrik Linderoth, serg. Lundgren; målavdelningen kapten Hambn, chef, serg. Ingmansson.
Kaptenerna Reichenberg och Hägg följa övningarna enligt divisionschefens bestämmelser.
Volontärartillerist-, konstapelsoch furirskolorna avslutas idag.

Inryckning vid I 18
äger som förut rämnts rum den 1 sept., då c:a 600 man träda i tjänst, varav 400 komma från fastlandet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Ungdomsdagar i Follingbo.

Under det sista söndagsdygnet har det socialdemokratiska ungdomsdistriktet haft sin traditionella ungdomsdagar anordnade i Follingbo Folkets park. Vid dessa ha förekommit de sedvanliga festanordningarna men dessutom har bjudits på ett program, vilket var synnerligen uppskattat av publiken. På lördagskvällen talade Hilding Basth om hur nödvändigt det är att alla äro med i arbetet för att skapå en ljusare tid. Bertil Hilbert föredrog på ett mästerligt sätt ett par dikter av Gustaf Fröding samt Ruben Nilsson. På söndagen medverkade Ingeborg Jakobsson och Gustav Dahlström, med anföranden. Båda anförandena mottogs med stort bifall av publiken.
Under dagen medverkade dessutom Harry Jakobsson, Norrlanda med mycket uppskattad uppläsning på gutamål samt Signild Werkelin, Fårö, och Einar Sundberg, Visby, med :deklamation. På kvällen sjöng de sjungande gesällerna några stycken till sina lutor. Allt mottaget med stormande bifall.
Det sammanlagda besökarantalet under de båda dagarna uppgick till omkring 1,500.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Lärareval i Kräklingbo

Extra kyrkostämma med Kräklingbo församling hölls på söndagen, varvid som enda ärende förekom beslut om församlingen skulle förklara sig nöjd med ende sökanden till förenade folkskollärare- och organisttjänsten i församlingen, Sven Lewedahl. Kyrko- och skolråd hade tidigare förklarat sig nöjda med sökanden och församlingen å kyrkostämma röstberättigade medlemmar beslöto nu enhälligt i överensstämmelse härmed. Den sökande har sålunda valts till folkskollärare och organist i församlingen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Bilkullerbytta i Burs slutade lyckligt.

Två unga män från Hemse voro på lördagseftermiddagen ute för en bilkullerbytta, som dessbättre slutade utan avsevärda skador vari sig på de åkande eller bilen. Händelsen inträffade strax efter klockan fem vid Ganne i Burs ,där vägen gör en skarp och förrädisk kurva. Föraren, som inte kände till vägen, höll av allt att döma för stark fart och så bar det av: ned i det nära två meter djupa diket. Bilen blev liggande på sidan och fick givetvis en del skavanker men kunde för egen maskin ta sig från platsen.
De båda åkande erhöllo endast smärre skrubbsår och behövde ej ens uppsöka läkare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Gotlandsdistriktet av Svenska lotsförbundet

hade igår sammankomst i Visby för att dryfta en del fackfrågor. De flesta lotsplatserna på Gotland voro representerade och därjämte . voro förbundets. ombudsman redaktör H. Bendt sait mellersta distriktets ombudsman, f. mästerlotsen Edv: Westerberg, Stockholm, mnärvarande.
Sammanträdet gällde förberedande behandling av en del ärenden till nästa års förbundsmöte. Bland aktuella ärenden, som voro på tal, kan nämnas lotsförordningen, semesterbestämmelserna och deras tillämpning, tjänstgöringsförhållandena etc… Vid detta tillfälle höllos anföranden av bl. a. lotsförmännen K. W. Dahlbeck, Visby, och K. Dablbeck, Slite, vilka framförde lotsarnas tacksamhet till hrr Bendt och Westerberg för ett gott arbete. Båda dessa komma att avgå från sina befattningar nästa år och besökte sålunda nu Visby för sista gången såsom ombudsmän.
Efter förhandlingarna intogs gemensam middag å systembolagets restaurang.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Dödsfall.

I en ålder av 75 år avled på lördagen korgmakaren Oskar Nyberg i Kräklingbo. Den bortgångne, som närmast sörjes av barn och barnbarn, och allt sedan födelsen varit delvis lam i båda benen, har gjort sig känd som en stillsam, allvarlig och idog man, väl förfaren i sitt yrke, en hantverkare av gamla stammen, som endast lämnade ifrån sig välgjorda och vackra arbeten, vilka också gjort honom mycket uppskattad. Redan som ung kom han till slöjdskolan i Visby och etablerade sig sedan som korgmakare. Han har också lärt ut många till korgmakare. Under senaste året har han emellertid varit klen till hälsan och icke som förr kunnat ägna sig åt sitt gamla hederliga hantverk.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Lysning

avkunnades i går mellan läkaren vid Röda korsets sjukhem i Stockholm Gunnar Nyström och rödakorssystern Lisa Cedergren, dotter till fabrikör Ernst Cedergren, Klintehamn, och hans maka född Wittberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Med hård slagsida

inkom igår förmiddag ångaren Signfred av Verkebäck i Kappelshamnsviken. I dimman och till följd av ångarens läge uppgavs först att ångaren strandat i viken, vilket emellertid efter någon timme dementerades, då man kommit underfund med verkliga förhållandet. Ångaren trimmade om lasten och avgick åter vid femtiden på eftermiddagen. Den kom från Trångsund och var med trälast på väg till Pool i England.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Från artillerikåren.

Till löjtnant vid Gotlands artillerikår har kårchefen föreslagit fänriken vid kåren G. R. Nilsson samt til konstituerad fänrik vid kåren fänriken i kåren N.-E. Björklund. Arméchefen tillstyrker.
— Till löjtnant vid intendenturkåren från den 1 oktober har generalintendenten föreslagit bl. a. löjtnant K. G. B. Eckerbom, Gotlands artillerikår.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Från infanterikåren.

Till särskild utbildning vid S 1 under tiden 30 aug.—30 sept. har beordrats furirerna Hult och Holmgren.
— Löjtnant Runeborg har genomgått 1937—38 års kurs vid infanteriofficersskolan med därpå följande kurs för subalternofficerare vid skjutskolan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198