Lösöreauktion.

Lördagen den 5 innev. maj från kl. 4 e. m. låter fru Ester Nyhlén vid Kneippbyn till följe avflyttning försälja diverse möbler, husgeråd, alla slag, speglar, spegel- och tavelramar, tavlor, kamin, nästan ny separator, snickareverktyg m. m.
Godkända köpare erhålla två månaders betalningsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 1 maj 1523.
Karl Dassow.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

John Bachér.

Efter en längre tids tärande sjukdom (lungtumör) har kronofogdein John Herman Bachér i dag på morgonen avlidit i sitt hem härstädes. Med honom har en i vida kretsar över hela Gotland känd och allmänt aktad person skattat åt förgängelsen.
Bachér var född i Visby den 22 juli 1863 och son till grosshandlaren J. A. Bachér och dennes maka, född Hallenberg. Han blev student härstädes 1881 och inskrevs på hösten samma år vid Uppsala universitet, där han 1886 avlade hovrättsexamen, varefter han ingick vid landsstaten i Gotlands län och utnämdes till länsbokhållare 1891 och till häradsskrivare i södra fögderiet 1904. Redarn följande år blev han kronofogde i nämda fögderi. I denna befattning kvarstod han, tills han på grund av fögderiförvaltningens omorganisation i riket 1918 överfördes på indragningsstat. Han var den siste kronofogden på Gotland. Vid sidan av sin maktpåliggande tjänst, som han alltid skötte med sällsport nit, plikttrohet och oväld, hade Bachér emellertid även tid och krafter övriga för en hel del offentliga uppdrag och kommnunala värv. Under åren 1887-1902 var han, sålunda ombudsman vid riksbankens avdelningskontor härstädes. Dessutom har han under en följd av år beklätt sekreterare, posten hos hamndirektionen och hälsovårdsnämden, varjämte han alltsedan 1911 varit kamrerare hos landstinget och sedan 1906 skattmästare hos hushållningssällskapet av förvaltningsutskott han ävenledes var mångårig ledamot, liksom han också varit egnahemsnämdens sekreterare ända sedan demna institutions tillkomst. Under åren 1906-1919 tillhörde Bachér vår kommunalrepresentation, där han alltid med frejdigt mod kämpade för vad han ansåg vara samhällets rätt och bästa.
Det är sålunda ett långt liv i krävande arbete och utomordentlig pliktuppfyllelse, som ändats med Bachérs frånfälle. Det heter ju — och det med rätta — att ord äro fattiga, då det gäller att erinra om en sådan livsgärning, ty det egentliga erkännandet för ett sådant dagsarbete kan endast lämnas av honom, som värderar efter de ofelbara måtten. Om John Bachér måste dock erkännas, att han var en ovanligt duglig tjänsteman, en sällsynt hjärtegod människa och trofast vän. Hans rika och gedigna karaktärsegenskaper gjorde honom överallt avhållen och uppburen och hans minne skall förvisso alltid leva aktat och vördat hos de, snart sagt, otaliga personer av alla samhällslager, med vilka han under sitt verksamma liv kommit i beröring.
Närmast sörjes den bortgångne av maka, född Calissemdorff, och fem barn, av vilka äldste sonen är löjtnant vid flottarn och äldsta dottern tjänsteman i Svenska handelsbankens härvarande avdelningskontor.
Med arvledning av dödsfallet äro flaggorna inom samhället hissade på halv stång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Hyllad prästman.

En hjärtlig avskedshyllning ägnades pastor Ernst Åsbrink, som tidigare tjänstgjort i Visby, nästföregående söndag i Västeråkers kyrka. Efter närmare sex års tjänstgöring i församlingarna där skall han nu bryta upp för att tillträda ord. komministertjänst i Gävle stad. Vid nämda tillfälle i den överfyllda kyrkan och efter kyrkoherdens avskedstal, framträdde kommunalstämmans ordf., kapten Cl. Berg, Dalby, och avtackade i hjärtliga ordalag den avflyttande prästmannen för hans arbete och önskade lycka för framtiden. Som minnesgåva överlämnades ett hamrat silverskrin överlämnades ett etui av silver från synnerligt talrika pastoratsbor. Kyrkoherden tackade varmt. Därefter voro de talrika skarorna inbjudna på »kyrkkaffe» i prästgården.
I den gångna veckan uppvaktades också kyrkoherden av kyrkvärden A. R. Österlund och hr E. A. Eriksson från Balingsta församling, som med tal och dress överlämnade ett guldur med inskrift »från tacksumma Balingstabor».
Även från Upsala-Näs har kyrkoherde Åsbrink fatt mottaga minnesgåvor och fru Åsbrink har från syföreningarna i Västeråker, Dalby och Balingsta fått mottaga minnesskänkar. Vid avfärden på lördagen utbragtes ett leve för den avflyttande familjen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Från sjön.

— Göteborg, 2 maj. (TT.) Danska galeasen »Eline» av Läsö, kapten H. Nilsen, kantrade i går morse sydöst om Läsö. Fartyget, som är lastat med trä, ligger nu och driver på höjden av Falkenberg. Besättningen har av en fiskebåt inörts till Göteborg.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Från landsbygden. Lau.

LAU, 1 maj.
Syföreningsauktion hade av »Lutherska syföreningen» anordnats i går kväll i folkskolan, som till trängsel fylts av folk.
Sedan tvänne verser av psalmen 118 sjungits unisont höll predikant Otto Nilsson ett gediget och lärorikt föredrag, utgående från Rom. 1: 14.
Vid försäljningen, som efter föredraget tog sin början tjänstgjorde hr O. Nilsson som auktionist med hr Emil Larsson vid protokollet.
Försäljningen som gick raskt undan, inbragte den vackra summan av kr. 206:60. En hel del av syföreningens arbeten har även förut under tiden sålts för hand. Efter försäljningens slut utlottades en större virkad bordduk. Vinsten utföll på n.r 58, vilken innehades av fru Eva Karlsson, Hemmor.
En kollekt som upptogs uppgick till kr. 15: 56. Hr O. Nilsson uttalade å missionens vägnar ett hjärtligt tack och avslöt med bön, varefter sista versen på ps. 118 sjöngs unisont.
På sönd. kväll var även predikan av O. Nilsson, också under god tillslutning av deltagare. Till stämningens höjande har även förekommit sång och musik till orgel och stränginstrument.
Laxfisket har ej än varit synnerljgen givande härute på östersidan. Flera båtar ha »satt» flera nätter å rad men »fått intet». I går morse hade dock en lyckats få 5 st. vackra laxar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Från landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 1 maj.
Hyllad på födelsedagen blev i dag folkskolläraren E. Dalström. I arla morgonstund uppvaktade sångkören med ett par sångnummer, varefter en av medlemmarna frambar en minnesgåva och körens varma tack för det arbete herr Dalström nedlagt inom densamma. Även från andra håll kommo under dagens lopp lyckönskningar och gåvor.
»Sköna maj» har i dag visat en mycket mulen uppsyn, regn och rusk mest hela dagen. Mer vi få hoppas på vackrare fortsättning. Den kalla våren har gjort, att växtligheten inte fått någon fart än, varför man inte heller har haft så stor känning av våren hittills. Väderleken påminner oftast mera om höst än vår. Men, som sagt, vi hoppas på bättre!

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Från landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 1 maj.
Valborgsmässoaftonen firades även i år av härvarande J. U. F.-förening på ett anslående sätt. Klockan halv tio på kvällen påtändes majbålet å höjden vid Ansarve skola, det s. k. »Drille», och medan flammorna därav för en stund upplyste den mörka omgivningen utförde föreningens sångkör ett flertal välkända såger, därvid givande den unga våren sin friska hyllning. Den ansenliga mängden åskådare, som från den närbelägna landsvägen togo del av sångerna belönade dessa med smattrande applåder och hurrarop.
Sedan sålunda den traditionella delen av aftonens program var överstökat samlades medlemmarna å sedvanlig mötesplats, byggnadsföreningens lokal, där ett enkelt men trevligt samkväm följde. Programmet inleddes här med unisont avslungande av »Vårt land», varefter kand. Aug. Pehrsson höll ett gediget, med spänd uppmärksamhet åhört föredrag över ämnet; »Astronomi». Sedan den obligatoriska »kaffetåren» under livlig och otvungen stämning därefter avlevererats förde en med humoristiska poänger starkt kryddad paschasa å gutamål, av föreningens »specialist» på området, hr Hj. Siltberg, Bofride. En duett sjöngs förtjänstfullt av syskonen Henry och Agnes Pettersson, Ahlstäde, och föreningens »rolighetsminister» hr Henr. Eriksson, Hejdes, avslutade med tvenne roliga visstumpar, mottagna med stormande bifall av publiken. Sångföreningen bidrog naturligtvis att höja stämningen genom att flitigt nyttja sina goda resurser.
Sedan de medverkande avtackats av hr Osk. Pettersson, Ahlstäde, troppade man så småningom hem, med minnet av en alltigenom god och trevbg kväll. Kockan var då redan ett gott stycke fram på »småtimmarne.
Föreningamedlem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Från landsbygden. Ardre.

ARDRE, 30 april.
Extra kommunalstämma hölls här i dag, varvid följande ärenden förekammo:
Förslag om minskning av skottpengar, särskilt för dödande av kråkor. Detta belopp hade förut utgått med 50 öre pr styck, men sänktes nu till 25 öre. Den årliga räntan av magasinskassan skulle i år och framgent tills stämman annorlunda beslutar, användas till de fattiga inom kommunen.
Den mest brännande frågan för dagen var frågan om anordnandet av ett större badpensianat å Ljugarn. Från Gotlands Ångfartygsaktiebolag hade anlänt förslag om kommunen ville teckna aktier i företaget. Tvenne meningar gjorde sig gällande både för och emot, men kommunalnämndens beslut segrade med avslag. Emot detta beslut ställde sig dock nämdens ordf. avvikande.
Från handl. O. Claudelin hade en anhållan inkommit till stämman, att få tillstånd att utskänka pilsnerdricka till spisande sommargäster under instundande sommar. Denna anhållan bifölls.
Föreläsningsföreningens föreståndare, läraren K. Krantz, hade inlämnat en anhållan att av hundskattemedlen måtte anslås en summa av 300 kronor till föreläsningsföreningen. Emot detta förslag antogo de äldre inom kommunen en avvisande hållning. De yngre däremo voro för förslaget. Vid voteringen, som företogs, visade sig att de förra erhöllo 26 röster de senare 29. Men då det fordras 2/3 majoritet förföll frågan. Stämman var talrikt besökt.
Syföreningsauktion, anordnad av den äldre kyrkliga syföreningen, hölls här i folkskolan för några dagar sedan. Auktionen gick livligt och inbringade 243 kr. Medlen komma att fördelas till olika välgörande ändamål, men först blir missionen och Gotlands sjukhem ihågkomna.
Ett länge känt behov tyckes i dagarna få sin lösning. Vår lilla vackra kyrka har sedan restaureringen saknat altartavla. Denna, som vid tillfället då fanns, nedtags och såldes emedan den ej passade till kyrkan. Däremot fanns å Gotlands fornsal den ursprungliga gamla altartavlan, som där var inlämnad till förvaring. Denna har nu, sedan den av artist Pettersson i Stockholm renoverats, anlänt hit, och skall de första dagarna placeras på sin gamla plats.
Begravning försiggick här i torsdags, då de jordiska kvarlevorna av husbondeänkan Maria Valby färdes till sitt sista vilorum. Den bortgångna avled utan föregående sjukdom. Ett mödosamt och på växlingar rikt levnadslopp har har nått sitt slut. Vile hon i frid!

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Från hamnen.

Inkommet fartyg: motorgal. Verner, Hansson, från Stockholm, tom.
Avgångna fartyg: skon. Linnea, Björck, till Skaftet, tom; skon. Albatross, Verner, till Vallavik, tom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Från bio till bio.

Ett välfotograferat program kan man med skäl kalla det som visas på Visbybio från och med i afton, Huvudnumret, Hårda viljor, är en filmatisering av Knut Hamsuns bok Svärmare, påstås det, men det måste erkännas, att handlingen är skäligen mager. Däremot är den naturliga inramramningen kring stycket delvis mycket vacker och fotograferingen är förträfflig. Regien har också skötts med smak av John Brunius. De agerande, delvis kända svenska skådespelare, förstöra i regel icke sina uppgifter, men som sagt det hela blir icke mycket. På programmet står vidare en rörlig teckning med Mutt och Jeff — det var länge sedan vi såga de glada gossarna här — och en serie Stockholmsbilder av fotografen Gustaf Boge. Dessa bilder av Stockholm är bland det vackraste i genren som visats här i den vägen på länge. Man måste erkänna att Stockholm är vackert och delvis också gör skäl för epitetet Nordens Venedig. Enbart denna film är värd ett besök, och man sitter bara och önskar att få se en Visbyfilm upptagen med samma utsökta smak som denna Stockholmsfilm.
— På Reginabion härskar alltjämt Wallace Reid, denna gång i sällskap med Lila Lee och i en ung bostadslös artists skepelse. Filmen berättar muntert och underhållande, huru artisten och två näpna flickor plötsligt var på sitt håll finna sig husvilla och hur de inrätta sig pa taket till en skyskrapare i Newyork. Nåja, till sist få de ju bostad, och det i ett sjangtilt hus, som Lila har all rätt till. Och allt upplöser sig i fröjd och gamman. Wallace spelar distingerat och trevligt utan att donna gång lägga för mycket an på akrobatiken, och flickorna skumma icke bort saken heller. — Som förpjäs ges en Mac Sennetfars med Louise Fazenda som huvudagerande. Den brukar man ju ha roligt åt

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101