Klintehamns lotsplats.

K. m:t har bestämt, att den vid Klintehamns lotsplats efter lotsförmannen J. A. Stenbergs avskedstagande lediga lotsförmanstjänsten skall tillsvidare uppehållas medelst förordnande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Roma socken får läkemedelsförråd?

Apotekaren Ernst Stenberg i Visby anhåller hos medicinalstyrelsen om tillstånd att inrätta läkemedelsförråd i Roma socken inom Visby provinsialläkardistrikt. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Vid kronohäktet

förvarades vid september månads ingång 14 fångar. Under månaden ha tillkommit 1 och avgått 2, vadan antalet vid månadens slut är 13.
Häktade O. E. Carlsson, »det borrande X:et», som dömts till intagning på vårdanstalt, har besvärat sig över domen hos hovrätten och väntas också komma att fullfölja talan i högsta instans. Han har under tiden överflyttats till centralfängelset på Långholmen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Stipendierna för arbetslösa,

som önska genomgå kurs vid folkhögskolan i Hemse innevarande vinter, ha hos arbetslöshetskommittén härstädes sökts av 14 arbetslösa. Som bekant ha stadsfullmäktige anslagit 4,000 kr. för ändamålet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Postverket.

Generalpoststyrelsen har till postexpeditör utnämt e o. postexpeditören Sigrun Kellquist i Visby. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Gotlands artillerikår.

K. m:t har medgivit chefen för Gotlands artillerikår att antaga officersaspiranten vid Svea artilleriregemente Lennart Berner och reservofficersaspiranten vid samma regemente G. H. Lindskog till reservofficersaspiranter vid Gotland artillerikår. (H. B)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

A.-B. Visby högre flickskola

höll i går ordinarie bolagsstämma härstädes under lektor W. Nymans ordförandeskap. Därvid beviljades styrelsen ansvarsfrihet och fastställdes balansräkningen. Till revisorer omvaldes drätselkassör Hjalmar Nilsson och bankkassör Vilh. Lundgren med bankkassör Valter Alfvegren som ersättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Anslag till läroverksbibliotekarierna.

Skolöverstyrelsen har nu fördelat anslaget för innevarande budgetår till bibliotekarier vid ide allmänna läroverken och därvid tilldelat bibliotekarien vid högre allmänna läroverket i Visby 900 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Högre allmänna läroverket.

Skolöverstyrelsen har beviljat nyutnämde adjunkten vid högre allmänna läroverket i Visby Martin Klint tjänstledighet under läsåret för fortsatt tjänstgöring som vik. adjunkt vid högre allmänna läroverket i Jönköping. Till vikarie för adj. Klint har för höstterminen förordnats fil. mag. H. Gauffin. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Postbåtarna

till Nynäshamn avgå fr. o. m. i afton kl 21, d. v. s. kl. 9 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228