Auktion.

Thorsdagen den 9 Juli kl. 9 förmiddagen låter arfvingarne after kyrkovärdaren Johan Olofsson Ungesmiss i Stenkyrka genom offentlig Auktion försälja hela Lösöreboet bestående af guld, silfver, koppar, tenn och blecksaker, glas och porslin diverse möbler, linne och sängkläder, den aflidnas gångkläder, jern- och träsaker, en större inmurad gryta åkerbruksredskap af vagnar, kälkar, slädar, selar, vrång- och foderhäckar, vänd och spettsplogar, klös- och jernpinnharfvar, åtskilligt byggnads virke, ett tröskverk med qvarn, en vindmaskin, kreatur af hästar, oxar, kor, ungnöt, får samt svin, fiskredskap af åtskilligt slag, en fiskbåt, utsådda höst- och vårgrödan, samt höteckten till afbergning för innevarande år; och lemnas af mig godkände inropare betalningsanstånd till den 1:tsa instundande Oktober.
Stenkyrka den 30 Juni 1874.
Efter anmodan
Carl Bergström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Juli 1874
N:r 52

Tillbud till skogseld.

Förliden söndags e. m. förmärktes eld uti en betes-hage på Bolex i Eskelhem ägor, och ännu i måndags hade man ej blifvit herre öfver det härjande elementet, ehuru man genom qväfningar hoppades kunna begränsa elden inom ett mindre område. Jordbrandens uppkomst är ännu outredd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Juli 1874
N:r 51

Sjöfartsunderrättelse.

Skeppet ”Georg Lunvig”, kapt, G. F. Thomsson, ankom sistl. söndag till Westhartlepool.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Juli 1874
N:r 51

Passagerare-Lista.

Med Ångf. ”Gotland” den 27 Juni från Stockholm: kapten Cramér, rådman Martin, konsul Falck, direktör Söhrling, hrr Gardell, Engström, Åkerlund, Harberg, Cederberg, Ålander, Hanson, Wiberg, Bergman, Pettersson, fröknarne Strutzsenfeldt, Lange, Bexelius, Pettersson, Nyberg, fruarne Kullberg, Thorman, Scharp.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Juli 1874
N:r 51

Examen

med folkskolans och småskolans barn hölls sistl. måndag. H. K. H. Prinsessan Eugenie, åtföljd af landshöfdingen grefve Horn samt h. h. biskopen m. fl. öfvervoro examen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Juli 1874
N:r 51

Ett svårt bergningsarbete.

Sistlidne höst strandade engelska ångfartyget May, lastadt med jernvägsskenor för Oxelösundsjernvägen, i Norrköpings skärgård och kantrad, dervid så betydligt, att hela däcket jemte master och skorsten låg alldeles under vattnet. Sedan våren med en blidare årstid inträdt, hafva bergningsångfartygen Neptun och Poseidon varit sysselsatta med att upptaga nämda ångfartyg jemte innehafvande last, hvilket varit och ännu är förenadt med ofantliga svårigheter. Att omedelbart med endast dessa båda ångfartyg resa det ofantliga ångfartyget med sin tunga last ansågs genast omöjligt. Till den ändan byggdes i Kappelshamn på Gotland trenne s. k. kasuner, eller särskildt för ändamålet konstruerade pråmar, som blefvo, sedan de dit uppbogserats, tätt fastgjorda intill ångfartyget med svåra kettingar. Detta arbete tog en ganska lång tid i anspråk, emedan dykare allt som oftast måste nedgå och efterse, att kasunerna slöto tätt till ångfartygets däck. För kort tid sedan hade man genom dessa kasuner, hvilka med sin öfre plan lågo ofvan vattnet, kunnat länspumpa det engelska ungfartyget och höjt detsamma 4 fot, då det senares däck började
”gifva sig” hvadan man måste låta det ånyo löpa fullt af vatten och nedsjunka. Nu var ej annat råd än att från Gotland hitbogsera en bergnings- och dykeribolaget Neptun tillhörig stor pråm, dertill apterad från ett kondemneradt norskt barkskepp, Grevinde Karin Wedel-Jarlsberg. Denna pråm blef nu med mycket svåra kettinger fastgjord invid det sjunkna ångfartyget för att med denna ofantliga häfkraft, sedan den med vatten fyllda stora pråmen åter blifvit utpumpad, kunna lyfta ångfartyget med dess innehafvande tunga last.
Emellertid har detta ihärdiga arbete för tillfället blifvit förstördt genom den i lördags åtta dagar sedan orkanartade stormen. Fartyget var så godt som alldeles utpumpadt och nära upptaget, då det åter sjönk. Arbetet påbörjas dock igen och kommer att fortsättas. Emellertid skadades och förlorades en hel del materiel. Såväl ångpumparne och kasunerna som den stora pråmen räddades. Bergningsångfartyget Poseidon räddades med yttersta möda från total undergång, Fartyget fick dock ej mindre än 22 spant inbräckta i bottnen. Det låg förtöjdt för 4 ankar. Den stora pråmen afslet tvenne 1 1/2 tums tjocka kettingar och dref ned på bergningsångfartyget Neptun, men allvarsammare skador genom kollisionen undvekos.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Juli 1874
N:r 51

Drunknade.

Från Grötlingbo skrifves den 26 dennes:
”Natten imellan d. 19 och 20 Juni voro några båtar från Fluntinge fiskeläge ute på strömmingsfiske, hvarvid under natten uppkom svår väderlek, storm och regn. Alla hunno dock lyckligen i land; utom en båt, i hvilken befunno sig trenne fattiga arbetare, näml. L. P. Bergström, efterlemnande hustru och 3 minderåriga barn samt ålderstigna föräldrar; B. Boberg, efterlemnande en sjuklig hustru jemte 3 barn, hvaraf äldsta dottern är sjuklig, troligen ett arf af modern, samt en vansinnig, son, behäftad med blindhet och fallandesot och slutligen J. Hansson, efterlemnande äfvenledes hustru och 2 minderåriga barn. Ingen af de andra utevarande fiskrarne hade märkt deras förolyckande, men då nu 7 dygn äro förlidna, och ingenting försports om deras tillvaro, kan man säkert antaga att de alla funnit sin graf i vågorna, kvarföre ock stor jämmer och sorg är rådande inom dessa tre fattiga familjer. Herren vare deras tröst och hjelp!”

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Juli 1874
N:r 51

Strandning.

Tyska Skonerten ”Elisabeth”, lastad med bräder, strandade natten till i söndags å Tornbulshällen vid Fårön, men flottkom på morgonen och fortsatte resan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juni 1874
N:r 50

Passagerare-Lista.

Med Ångf. ”Gotland“ den 23 Juni från Stockholm: hrr Olin, Jonsson, Florin, Nordin, Blomqvist, Schöldström, Bolin, Hoffman, Lindholm, Lindbom, Johansson, Grönstedt, Sacrisson, Möller, Paul, Wohlin, Höök, Åberg, Rahmberg, Sundahl, Nordman, Nyman, Roessler, Krusenstjerna, Söderberg, Marin, Fagerström, doktor Bolling, ingeniör Salbom, statsrådet Bergström, magister Klintberg, grefvinnan de Ger, fröknarne Åkerhjelm, v. Engelbrecht, Sundahl, Ulff, Sandberg, Pettersson, Eneqvist, Gustafson, fruarne Ågren, Norrby, Fagerström, Svensson.

Med Ångf. ”Wisby“ den 25 Juni från Stockholm: leutnant Olsson, prosten Arosenius, dito Löfqvist, lektor Sundahl, hrr Salvén, Hallenius, Morberg, Kjellberg, Boman, fröknarne Corvell, Essen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juni 1874
N:r 50